of 16 /16
Službeno glasilo grada Slavonskog Broda Broj 16 Listopad 2011. Slavonskog Broda Bazeni - Vijuš Nadogradnja OŠ B. Šulek Nadstrešnica na groblju Kuća Brlić Sanacija klizišta

Slavonskog Brodaslavonsk/images/Glasnik/glasnik_16.… · Strabag d.o.o. Zagreb u zajednici sa Strabag AG Austrija koji su pobijedi-li na javnom natječaju u konkurenciji 8 ponuditelja

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Slavonskog Brodaslavonsk/images/Glasnik/glasnik_16.… · Strabag d.o.o. Zagreb u zajednici sa...

 • Službeno glasilo grada Slavonskog BrodaBroj 16 Listopad 2011.

  Slavonskog BrodaBazeni - Vijuš

  Nadogradnja OŠ B. Šulek

  Nadstrešnica na groblju

  Kuća Brlić

  Sanacija klizišta

 • Glasilo grada Slavonskog BrodaAKTUALNO2

  Prvi dan nove školske godine, 5.ruj-na 2011., sretno se poklopio s počet-kom izgradnje kompleksa Bazena Slavonski Brod na Vijušu, kapitalne investicije na koju desetljećima ne-strpljivo iščekuju brojni, osobito mla-đi naraštaji Brođana, budući vrsni pli-vači, kajakaši, vaterpolisti.Bazenski kompleks s pratećim po-

  slovnim prostorima smješten izme-đu sportske dvorane Vijuš i ceste za Poloj vrijedan je 50.506.360 kuna, a izvođenje radova povjereno je tvrtci Strabag d.o.o. Zagreb u zajednici sa Strabag AG Austrija koji su pobijedi-li na javnom natječaju u konkurenciji 8 ponuditelja. Stručni nadzor ugovo-ren je s Institutom IGH iz Zagreba, a glavni projektant je tvrtka „Ambijent RST“ d.o.o. iz Slavonskog Broda.

  Funkcionalni projekt plivališta uz SavuUkupna bruto površina kompleksa

  Bazena na Vijušu koji se prostire na tri etaže (podrum, prizemlje i 1.kat) iznosi oko 8.800 četvornih metara i sastoji se od dvije cjeline: zatvore-nih i otvorenih bazena, funkcional-no odvojenih, a oblikovno spojenih i povezanih. Izgradit će se tri zatvo-rena bazena: za plivačka i vaterpo-lo natjecanja (dimenzije 33x25 me-tara), bazen za rasplivavanje (25x12 m) i dječji bazen te vanjski olimpijski bazen (50x25 metara) sa sunčališti-ma. Ukupna površina svih bazenskih školjki Kompleksa (prostora pod vo-dom) iznosi 2.425 četvornih metara, a korisnicima će biti na raspolaganju ukupno 792 garderobe. U gledalištu na tribinama uz zatvo-

  reni bazen bit će 512 sjedećih mjesta, a uz vanjski bazen 815 mjesta. Bit će izgrađeni i brojni prateći poslovni sa-držaji: trgovina, dva caffe-bara s ve-likom terasom, manja sportska dvo-rana, prostori za fitnes, saunu, kupelj,

  solarij. Kompleks Bazena na Vijušu oblikovno se zatvara prema poslov-nim prostorima Sportske dvorane Vi-juš, a otvara prema jugozapadu i vi-zurama uz rijeku Savu. -Uvjeren sam da će Brođani biti

  iznimno zadovoljni funkcionalnošću Kompleksa Bazena Vijuš i da će se na ovom projektu u Slavonskom Bro-du iskazati izvođači radova iz ugled-ne tvrtke Strabag, iza koje su brojne reference u Hrvatskoj i svijetu, me-đu kojima i kompleks bazena Kan-trida u Rijeci. Najkasnije do proljeća 2013.godine, a očekujem da to može biti i ranije, dobit ćemo bazene koje

  naraštaji Brođana nestrpljivo iščeku-ju, istaknuo je gradonačelnik Mirko Duspara dodajući kako se u drugoj fazi planira i izgradnja rekreacijskog bazena s toboganom i skakaonice za skokove u vodu.

  Zemljane radove izvodi brodski CestarPrema tvrdnjama predstavnika Stra-

  baga, cilj do kraja ove godine je završiti iskop oko 20.000 ku-bika zemlje i početi temeljenje cijelog kompleksa na kojem je angažirana i brodska tvrtka Cestar d.o.o. u većinskom vla-sništvu Strabaga iz kojeg na-javljuju da je moguć završetak ove kapitalne slavonskobrod-ske investicije i prije ugovore-nog roka – kraja ožujka 2013.godine.

  Konačno počela izgradnja kompleksa zatvorenih i otvorenih Bazena Slavonski Brod na Vijušu

  KAPITALNA INVESTICIJA OD 50 MILIJUNA KUNA NA KOJU ČEKAJU NARAŠTAJI BROĐANA

  8 Izgradnja kompleksa s tri zatvorena i otvorenim olimpijskim bazenom ugovorena je sa Strabagom d.o.o. iz kojeg najavljuju mogući završetak posla i prije ugovorenog roka, konca ožujka 2013.godine

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 3AKTUALNO

  Potpis kupoprodajnog ugovora za kuću Brlić između gradonačelnika Mirka Duspare i vlasnika Ivana Božič-ka Mohačeka mnogi uglednici iz kul-turnog i javnog života ocijenili su jed-nim od najvažnijih datuma u moder-noj povijesti grada Slavonskog Bro-da. Kuća znamenite brodske obitelji Brlić na glavnom gradskom trgu, u kojoj je od 1892.godine živjela Ivana Brlić Mažuranić i u njoj napisala „Priče iz davnine“ i druga antologijska dje-la dječje književnosti, zajedno s cje-lokupnim pokretnim inventarom na-pokon je došla u posjed Grada Sla-vonskog Broda koji će se pobrinuti da u izvornom obliku bude trajno sa-čuvana i otvorena za sve poštovatelje Ivanina djela. Kupoprodajna cijena ovog zako-

  nom zaštićenog kulturnog dobra s pripadajućim pokretninama iznosi 345.000 eura i novac je osiguran u gradskom proračunu. Dio pokretnina koje nisu obuhvaćene prvotnim po-pisom konzervatora gospodin Mo-haček darovao je gradu Slavonskom Brodu. Izražavajući veliko zadovolj-stvo ovim povijesnim činom, grado-

  načelnik Duspara svjestan ogromnih ulaganja u obnovu i restauraciju de-rutne zgrade najavio je traženje pot-pore nacionalnih institucija i europ-skih fondova.

  Muzej Ivane Brlić Mažuranić na ponos Brođana -Građevina je u dosta lošem stanju

  i moramo krenuti u obnovu, od kro-va i pročelja do unutrašnjosti. Napra-vit ćemo najprije projekt i u suradnji s Ministarstvom kulture i turizma po-kušati pronaći potreban novac. Grad će sudjelovati sa svoje strane koliko god bude mogao, ali bez pomoći mi-nistarstava teško će biti jedan ova-ko vrijedan i velik objekt brzo prive-sti svrsi i omogućiti djeci iz Hrvatske i inozemstva da posjete radnu sobu Ivane Brlić Mažuranić, ističe gradona-čelnik Duspara dodajući kako nakon ovoga slijede pregovori s nasljedni-com Gildom Ružić oko smještaja vri-jedne knjižnice i arhiva obitelji Brlić u kuću na Korzu. U svim planovima turističkog ra-

  zvoja grada među najvažnije pojmo-

  ve koji asociraju na Slavonski Brod uz Tvrđavu i Savu svrstana je i Ivana Brlić Mažuranić i njezina književna ostav-ština za čije su vrednovanje otkupom kuće Brlić konačno stvoreni osnovni preduvjeti. Premda tužan što se oprašta s obi-

  teljskom ostavštinom, Božičko Mo-haček ipak nije skrivao zadovoljstvo što će kuća Brlićevih ostati povijesni spomenik. -Već dosta godina borim se da bi

  ova kuća postala Muzej Ivane Brlić Mažuranić. Htio sam da ostane ka-kva je i bila, sve stvari su ostale, ni-šta se u njoj nije promijenilo. Nadam se da će ovo ostati muzejski prostor na kojeg ćemo svi biti ponosni, kazao je Ivan Božičko Mohaček, unuk Ivane Brlić Mažuranić koji već desetljećima živi u Engleskoj.

  NAPOKON: GRAD SLAVONSKI BROD POSTAO VLASNIK KUĆE OBITELJI BRLIĆ NA KORZU

  Neprocjenjivo kulturno blago u rukama Grada

  8 Iza prvog teškog koraka slijedi drugi: iznimno zahtjevan i skup projekt sanacije i restauracije kuće kako bi što prije mogla otvoriti vrata posjetiteljima

  Dobroslav Brlić: Završena saga o Brlićima Doprinos ostvarenju otkupa kuće

  Brlić dao je i Mohačekov zastupnik dr Dobroslav Brlić, Brođanin, po-tomak ugledne obitelji Brlić, unuk Dobroslava Brlića, brata Ivaninog supruga Vatroslava. -Saga o Brlićima sad je završena.

  Ovo će biti veliki spomenik Ivani Brlić Mažuranić i obitelji Brlić, ali i kulturi i povijesti grada Broda. Jer, dio povijesti Broda je i dio povije-sti obitelji Brlić, to je vezano više od 150 godina. Brod je prije 150 godi-na imao građanski stalež koji je bio neobično jak i uspio se kulturno iz-dići i na razinu hrvatske pa i svjet-ske povijesti. Brlići su i na svjetskoj sceni igrali povijesnu ulogu: An-drija Torkvat Brlić bio je prvi emi-sar bana Jelačića u Francuskoj kod Napoleona III, kada se prvi puta ču-lo o Hrvatskoj. Drago mi je da je Bo-žičko pristao da se to ovako riješi i da kuća bude na spomen i veselje građana Broda i onih koji će doći u Brod, a nama Brlićima kad osta-rimo ostat će lijepo sjećanje. Da ima nešto vrijedno u Brodu gdje se spominju Brlići…

 • Glasilo grada Slavonskog BrodaAKTUALNO4

  G R A D I L I Š TAMOST PREKO GLOGOVICEMontiran čelični dio spregnute konstrukcije mosta preko Glogovice između Vidrićeve i Došenove ulice. Na-

  kon premoštavanja obala slijedi postavljanje armirano-betonske ploče i asfaltiranje kolnika, biciklističkih i pješačkih staza te prilaznih prometnica iz smjera Došenove i Vidrićeve ulice. Izvođač Vodoprivreda Nova Gradiška, rok: listopad 2011. godine,

  NADOGRADNJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE „BOGOSLAV ŠULEK“Grade se četiri nove uči-

  onice (dvije u prizemlju, dvije na katu), bruto po-vršine 316 kvadrata, izvo-đač Šprajc THD, rok iz-gradnje do kraja listopa-da 2011.

  IGRALIŠTE ZA MALI NOGOMET S UMJETNOM PODLOGOMZajednički projekt s Hrvat-

  skim nogometnim savezom, igralište 800 m2 (40x20 m), postavljena umjetna pod-loga, slijedi postavljanje ra-svjete i ograde, uz OŠ Dra-gutin Tadijanović u Naselju Hebrang,

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 5AKTUALNO

  G R A D I L I Š TA

  SANACIJA KLIZIŠTAUgovor za sa-

  naciju klizišta (Kukanj, Brlićev put, Janiševac IV, Košarevac, Pribudovačka, Papučka) pot-pisan s tvrtkom EURCO d.d. Vin-kovci, vrijed-nost radova 999.058,80 kuna bez pdv-a.

  RADOVI NA ZGRADAMA OSNOVNIH ŠKOLAU okviru investicijskog održavanja promijenjena kro-

  višta i zamijenjena stolarija na zgradama OŠ Đuro Pilar B.Vinogorje i Milan Amruš, u tijeku postavljanje termo fasade na zgradi OŠ Bogoslav Šulek.

  NADSTREŠNICA NA GRADSKOM GROBLJUIzvođač radova Izotehna Slavonski Brod, vrijednost

  214.020 kuna, rok izgradnje listopad 2011.

 • Glasilo grada Slavonskog BrodaAKTUALNO6

  IZGRAĐENA ČETIRI KRUŽNA TOKA Grad Slavonski Brod, sukladno prometnim projektima i odredbama Zakona o sigur-nosti prometa na cestama, rekonstruirao je tijekom ljeta četiri raskrižja na području grada u raskrižja s kružnim tokom prometa: 1.Ulica Petra Krešimira IV – Vukovarska, 2. Trg Josipa Godlara, 3.Ulica Josipa Jurja Strossmayera – Jurja Dobrile – Frana Supila, 4. Vinogorska ulica – Košarevac. Ugovorena vrijednost radova 1,399.998,07 kuna, izvođač: Cestar d.o.o. Slavonski Brod.

  KRUŽNI TOK: VUKOVARSKA-ULICA PETRA KREŠIMIRA IVRekonstruirano raskrižje i

  izgrađen kružni tok promje-ra 28 metara, sa širinom vo-znog traka unutar kružnog toka od 7 metara. Razdjel-ni otoci i središnji otok su ozelenjeni, a u drugoj fazi u središnjem otoku plani-ra se postaviti fontana. Na raskrižju rekonstruirano i glavno vodovodno čvorište u sklopu IPA projekta.

  Obzirom da se radi o novouređe-nim raskrižjima, poštovani vozači, upoznajte novu regulaciju prometa u gradu Slavonskom Brodu i obnovi-te svoje znanje prometovanja u kruž-nom toku.Vozač koji se upravljajući svojim vo-

  zilom približava raskrižju s kružnim tokom prometa uočit će da je u na-vedenim raskrižjima promet reguli-ran prometnim znakovima. Na prilazu raskrižju uočit će prvo

  prometni znak „raskrižje s kružnim tokom prometa“. Dolaskom do sa-mog raskrižja uočit će prometne zna-kove „kružni tok prometa“ i „raskrižje s cestom s prednošću prolaska“. Radi se o raskrižjima na kojima vo-

  zač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on naila-zi. Znak ima oblik istostranična troku-

  ta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okre-nut prema dolje. To u konkretnom slučaju znači da vozač koji se svojim vozilom već nalazi u kružnom toku ima prednost prolaska u odnosu na vozače koji tek namjeravaju svojim vozilima ući u kružni tok.

  NA IZLASKU IZ KRUŽNOG TOKA UKLJUČITE DESNI POKAZIVAČ SMJERAU kružni tok vozila ulaze bez uklju-

  čivanja pokazivača smjera. Vozač koji svojim vozilom izlazi iz kružnog toka dužan je druge vozače pravovreme-no obavijestiti o svojoj namjeri uklju-čivanjem desnog pokazivača smje-ra (neposredno prije isključivanja iz kružnog toka). Kada vozač iz nekog razloga nije

  uspio skrenuti u željenom smjeru, ne smije zaustaviti vozilo niti voziti unazad već će voziti još jedan krug te obaviti skretanje na siguran način u slijedećem pokušaju. U kružnom toku kao i na kolniku pri-

  laznih ulica na udaljenosti manjoj od 5 metara od najbližeg ruba popreč-nog kolnika ili pješačkog prijelaza za-branjeno je zaustavljanje i parkiranje (zaustavljanje je dozvoljeno i obave-zno radi postupanja po prometnom znaku i radi propuštanja pješaka). Vozač je dužan uvijek prilagoditi br-

  zinu kretanja vozila osobinama i sta-nju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozi-la i tereta te gustoći prometa.

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

  SAVJETI IZ POLICIJE O PROMETOVANJU U RASKRIŽJU S KRUŽNIM TOKOM PROMETA

  OBNOVITE ZNANJE VOŽNJE U KRUŽNOM TOKU

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 7AKTUALNO

  KRUŽNI TOK NA TRGU VELIKE GOSPE U BRODSKOM VINOGORJUNa križanju Trga Velike Gos-

  pe, Ulice Zlatka Balokovića i Vi-nogorske ulice izgrađen kružni tok promjera 20 metara.

  IZGRAĐENA ČETIRI KRUŽNA TOKA KRUŽNI TOK NA TRGU JOSIPA GODLARA (KRIŽANJE P.KREŠIMIRA IV-GUNDULIĆEVA-STROSSMAYEROVA-SV.FLORIJANA)Raskrižje kod „Male crkve“ re-

  konstruirano, izgrađen kruž-ni tok promjera 22 metra, a re-konstruirano i glavno vodovod-no čvorište.

  KRUŽNI TOK STROSSMAYEROVA-DOBRILINA-SUPILOVA Rekonstruirano raskrižje kod

  „Janje mlina“i izgrađen kružni tok promjera 20 metara.

 • Glasilo grada Slavonskog Broda8

  IPA PROJEKT „SUSTAV VODOPSKRBE I ODVODNJE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SLAVONSKOG BRODA“

  Ugovor potpisan krajem listopada 2010. godine, radovi počeli krajem veljače 2011.godine, izvođači rado-va: Osijek Koteks u konzorciju s Vodo-tehnikom Zagreb, Vodovodom Osijek i Vodoprivredom Vinkovci. Radovi na izgradnji nove mreže vo-

  doodvodnje i vodoopskrbe tijekom ljeta su intenzivirani i otvaraju se no-va gradilišta: počinje se graditi crpna

  stanica i glavni kolektor na Bjelišu, u blizini Gospodarske zone, naspram budućeg pročistača. Uskoro počinju i radovi na gradnji magistralnog vo-doopskrbnog cjevovoda cijelom du-ljinom Vinogradske ulice. Uređaj za pročišćavanje otpadnih

  voda: još nije okončan natječajni po-stupak, planira se potpisivanje ugo-vora s izvođačima do kraja 11.mjese-

  ca, nakon čega slijede pripreme i po-četak radova se očekuje u proljeće 2012. godine. Izvođenje radova na gradnji mreže

  voodvodnje i vodopskrbe treba biti završeno do kraja 2012. godine, a na izgradnji pročistača do 2014. godine.

  PREGLED IZVEDENIH RADOVA NA SUSTAVU VODOODVODNJE U SKLOPU IPA PROJEKTA NA DAN 31.08.2011.SLAVONSKI BROD NASELJE GLOGOVICA - VELIKO POLJE

  KRAK UKUPNO PO KRAKOVIMA (m’)

  B.1.(spoj Maričevića, don Ive Prodana i Vida Došena) 860,00

  B.2.8. (spoj Sj. Vezne ceste i ulice Mirka Turčinovića) 248,00

  B.2.9. (spoj Sj. Vezne ceste i ulice Mirka Turčinovića) 243,00

  B.2.10. (Trešnjica) 1050,00

  B.2.10.2.(Trešnjica) 160,00

  B.2.11.1.(Trešnjica) 108,00

  B.2.11.2. (spoj Branimirove i Kažotićeve i Kažotićeva) 873,00

  B.2.11.2.1.(spoj Kažotićeve i Sj. Vezne ceste) 237,90

  B.2.11.5.(Kažotićeva i spoj Kažotićeve i Sj. Vezne ceste) 231,50

  B.2.11.5.1. (Kažotićeva) 325,00

  B.2.11.5.2.(Kažotićeva) 61,00

  B.2.12.1.(Kažotićeva i spoj Došena i Branimirove) 265,00

  B.2.12.3.(spoj V. Došena i Branimirove) 271,00

  UKUPNO PO PROFILIMA (m’) 4933,40

  PODRUČJE BRODSKOG PODVINJA, SLIVOVI “G-2” I “G-3”KRAK UKUPNO PO KRAKOVIMA (m’)

  G.2.2. (Crljen) 274,55

  G.3.1. (Kolara IV) 77,00

  G.3.2. 329,00

  G.3.2.1. 102,50

  G.3.2.2. 45,00

  UKUPNO PO PROFILIMA (m’) 828,05

  PODRUČJE BRODSKOG PODVINJA, SLIVOVI “F.2.” I “F.2.2.”KRAK UKUPNO PO KRAKOVIMA (m’)

  F.2. (Krivača l) 337,30

  F.2.2. (Vinogorčeva ulica) 584,50

  UKUPNO PO PROFILIMA (m’) 921,80

  BRODSKI VAROŠ, TULEŽI, BUDAINKA SLIVOVI “A.2.” I “A.1.7.”KRAK UKUPNO PO KRAKOVIMA (m’)

  A.2.(Posavska) 192,00

  UKUPNO PO PROFILIMA (m’) 192,00

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 9

  IPA PROJEKT „SUSTAV VODOPSKRBE I ODVODNJE S UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA SLAVONSKOG BRODA“

  PREGLED IZVEDENIH RADOVA NA SUSTAVU VODOOPSKRBE U SKLOPU IPA PROJEKTA NA DAN 31.08.2011.NASELJE ZRINSKI FRANKOPANKRAK UKUPNO PO KRAKOVIMA (m’)C1 (duž ulice Vida Došena do križanja

  s J. Bašića, te duž Bašićeve do križanja s M. Krleže)

  1700,00

  C2 (spoj Branimirove, preko Kažotiće-ve, Sj. Vezne ceste, M. Turčinovića do Auto - ceste, paralelno s kanalizacijom)

  1300,00

  C3 (od C2 uz Sjevernu veznu cestu do Getroa)

  1000,00

  UKUPNO PO PROFILIMA (m’) 4000,00

  NASELJE BUDAINKAKRAK UKUPNO PO KRAKOVIMA (m’)Splitska ulica 820,00

  UKUPNO PO PROFILIMA (m’) 820,00

  PREGLED IZVEDENIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ČVORIŠTA U SKLOPU IPA PROJEKTA NA DAN 31.08.2011.REDNI BROJ ČVORIŠTA1. Vukovarska-Krešimirova

  2. J.J.Strossmayera-Supilova

  3. I.Gundulića-J.J.Strossmayera

  4. Dobrilina-Supilova

  5. Vukovarska-Svačićeva

  6. Borovska-Hoffmanova

  7. Borovska-Marijanovićeva 1

  PREGLED RADOVA NA OBJEKTIMA U SKLOPU IPA PROJEKTA NA DAN 31.08.2011.Trenutno se izvode radovi na: crpnoj stanici KLIS, Preljev P5 (Aleja M. Krle-

  že), Preljev P3 (Mostarska ulica), Preljev P2 (ulica J. Klovića)

 • Glasilo grada Slavonskog Broda10

  Ljetovanje u Dječjem odmarali-štu u Starom Gradu ove se godi-ne, kao i prethodne, odvijalo u or-ganizaciji «Brod-Turista» i uz pot-poru gradskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Bilo je organizirano u 5 smjena, a

  ljetovalo je ukupno 313 djece za-jedno s pedagoškim voditeljima, učiteljima plivanja, animatorima, medicinskim i pomoćnim oso-bljem. Grad je snosio troškove za 30 djece koja su ljetovala teme-ljem Odluke o socijalnoj skrbi te za 11 nagrađenih učenika koje su predložile gradske osnovne škole. Djeca su bila podijeljena u skupi-ne koje su vodili učitelji uz cjelod-nevnu skrb. Za djecu neplivače organizirana

  je obuka plivanja, a na kraju obu-ke dodijeljena su im priznanja. Svaka je smjena imala medicinsku sestru ili tehničara koji su brinuli o zdravstvenom stanju djece. U ve-černjim je satima u krugu Odma-rališta pod vodstvom animatora

  bio organiziran zabavni program. Animatori su bili studenti Učitelj-skog fakulteta, kojima je ova ak-tivnost bila priznata kao student-ska praksa. Studenti za svoj rad ni-su primili naknadu, bio im je osi-guran besplatan put i smještaj. Prijevoz do Splita bio je organi-

  ziran autobusima «Terzić Busa», a po dolasku u Stari Grad i trajektni prijevoz do Odmarališta.Ove godine u Odmaralištu u Sta-

  rom Gradu ljetovala su djeca iz gradskih osnovnih škola: Vladi-mir Nazor, Dragutin Tadijanović, Hugo Badalić, Bogoslav Šulek i Blaž Tadijanović te iz OŠ Viktor Car Emin Donji Andrijevci, Vje-koslav Klaić Garčin, Josip Kozarac Slavonski Šamac, Stjepan Radić Oprisavci, Antun Mihanović Nova Kapela, Društvo Naša djeca Nova Gradiška i Osijek (individualno).

  Stručna suradnica:Katica Jira, dipl. soc. pedagog

  PONUDA ZA LJETOVANJE U STAROM GRADU ZA 2012. GODINU

  Aranžman u trajanju: deset dana, po cijeni od 1.450,00 kn., plativo u osam obroka (od 1.11.2011.)

  Aranžman obuhvaća:

  Prijevoz (Slavonski Brod-Stari Grad-Slavonski Brod)

  Puni pansion (četiri obroka)

  Organizirani odlazak na plažu dva puta dnevno

  Obuku neplivača

  Medicinsku skrb

  Organizirani obilazak grada i kulturnih znamenitosti

  Kulturno-zabavni program u odmaralištu

  Sve informacije mogu se dobiti u Brod-Turistu, Trg pobjede 30

  STARI GRAD - IZVJEŠĆE O ORGANIZACIJI LJETOVANJA U DJEČJEM ODMARALIŠTU NA HVARU U 2011. GODINI

  GRAD FINANCIRAO LJETOVANJE ZA SOCIJALNO UGROŽENE I NAGRAĐENE UČENIKE

  Sezona je započela 27. lipnja i trajala do 6.kolovoza. Kroz pet smjena kroz odmaralište je ukupno prošlo 313 djece, 22 voditelja, 5 učitelja plivanja, 9 animatora, 5 osoba iz medicinske skrbi, uku-pno 359 osoba. Korisnici su napuštali odmaralište zadovoljni smještajem, hra-

  nom, ljubaznošću osoblja. Voditelji su svoje dužnosti odradili ko-rektno i profesionalno. Važno je napomenuti da smo u Starom Gra-du s lokalnom zajednicom uspostavili dobru komunikaciju, što je napredak u odnosu na protekle sezone. Uvjeti smještaja u Odma-ralištu bili su bitno poboljšani i usklađeni sa Zakonom o ugosti-teljskoj djelatnosti.Ishodovana je stalna dozvola za smještajni objekt čiji je službeni

  naziv „DJEČJE ODMARALIŠTE SLAVONSKI BROD“ u Starom Gradu, Ulica Ruđera Boškovića 4. Prema tom rješenju, predmet poslovanja smještajnog objekta je

  pružanje usluga smještaja i usluge prehrane, pića i napitaka za ukupno 92 gosta.Smještajni objekt poslovat će sezonski od 15.travnja do 15. listo-

  pada.U funkciji su ukupno 23 smještajne jedinice (18 soba i 5 spavao-

  nica), 16 sanitarnih jedinica s ukupno 23 tuš kabine, 28 WC-a, 28 baterija sa toplom i hladnom vodom.

  (Mario Pejić, direktor Brod Turista d.o.o.)

  OSVRT BROD-TURISTA

  ZADOVOLJSTVO SMJEŠTAJEM, HRANOM, LJUBAZNOŠĆU OSOBLJA…

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 11

  U ukupno šest smjena i predsmjeni za umirovljenike u Grad-skom ljetovalištu na Korčuli ove godine ljetovalo je 750 osoba, većinom Brođana, ali i njihovih prijatelja i turista iz Zagreba,Vinkovaca, Nove Gradiške, Vukovara, Požege. Ove go-dine prvi puta bio je ponuđen i organizirani autobusni prijevoz u organizaciji Terzić busa po cijeni od 380 kuna. Iako su uvjeti smještaja u drvenim kućicama (kojih je za prote-

  klu sezonu bilo pripremljeno ukupno 38) i dalje prilično skro-mni, nezahtjevni gosti, redom veliki zaljubljenici u Korčulu, bili su zadovoljni 12-dnevnim ljetovanjem na Korčuli po simbo-ličnoj cijeni od 1.000 kuna po kućici. Uz pet dodatnih kućica, za proteklu sezonu bilo je promijenjeno i 50 madraca, nabav-ljeno 9 novih hladnjaka, uređeno dodatnih 8 wc-a u čvrstom objektu. U svakoj smjeni bile su organizirane kreativne radionice za

  izradu suvenira od kamena koju je pohađao velik broj djece i odraslih. To je nažalost bio jedini organizirani sadržaj za goste ljetovališta. Moglo bi ih biti daleko više, mogućnosti za to ima, ali uz dodatna ulaganja. -Nitko od gostiju nije nam izrazio nezadovoljstvo, štoviše,

  većina ih je nakon završetka ljetovanja pitala gdje se mogu prijaviti za dolazak i dogodine. Po mojoj procjeni ljetovalo je oko 70 posto gostiju koji su prvi puta došli na Korčulu. Privukli su ih sigurno povoljni uvjeti ljetovanja, dobra promidžba i glas koji se širi. Bilo je i dosta djece. U dobi do 12 godina ljetovale su 164 osobe (23 posto ukupnog broja gostiju), a od 12 do 18 godina 94 osobe (14 posto). Za iduću godinu prioritetno bi bilo obnoviti dotrajale krovove i instalacije u kućicama koje su stare i više od 40 godina, a sezona bi se lako mogla i produžiti, ističe Snježana Čikardić, voditeljica odmarališta na Korčuli. Posebno oduševljeni boravkom bili su umirovljenici od kojih

  su se mnogi dolaskom na Korčulu vratili u ranu mladost i ob-novili davne uspomene.

  OSVRT NA PROTEKLU SEZONU U GRADSKOM LJETOVALIŠTU NA KORČULI

  VEĆINA GOSTIJU PITA GDJE SE MOGU PREDBILJEŽITI ZA 2012.GODINU

 • Glasilo grada Slavonskog Broda12

  Vladimir Rem, Brođanin, pjesnik, esejist, književni kritičar, urednik i povjesničar napu-stio nas je zauvijek 22. kolovoza 2011. u 84. godini.Vladimir Rem ro-

  đen je u Slavon-skom Brodu, gdje je završio Osnov-nu dječačku školu i brodsku Realnu gimnaziju, a na Fi-lozofskom fakulte-tu u Zagrebu diplomirao je hrvat-ski jezik i jugoslavenske književno-sti. Radio je kao profesor u Slavon-skom Brodu. U Vinkovcima, kamo je otišao u egzil iz političkih razlo-ga, živio je od 1967. do 1992. U ti-jeku Domovinskog rata vratio se u Slavonski Brod. Jedan je od osniva-ča i prvi predsjednik Matice hrvat-ske u Slavonskom Brodu 1965., što mu je 70-ih godina 20. stoljeća do-nijelo nevolje. Član je Društva hr-vatskih knjižvnika od 1967. Prijate-ljevao je s Tinom Ujevićem i Miro-slavom Slavkom Mađerom.Poeziju je počeo pisati još u gi-

  mnazijskim danima, a u književno-sti se ozbiljnije javio 50-ih godina 20. stoljeća te je tvorio krugovašku dionicu hrvatske poslijeratne knji-ževnosti. U više od šest desetljeća stvaralaštva napisao je 30-ak knji-ga. Mnoge je literarne stvaratelje izvukao iz anonimnosti, a mnoge je sačuvao od zaborava. Zaljublje-nik je u Hrvatsku i svoj slavonsko-šokački zavičaj, on mu je životna inspiracija čitljiva iz svake njegove riječi. Pokretač je i uređivač nekoliko bi-

  blioteka koje objavljuju djela sla-vonskih pisaca. Urednik je dva-ju kapitalnih izdavačkih projekata Slavonske naklade Privlačica iz Vin-kovaca: Slavonica (slavonski pisci) i Croatica (hrvatski pisci). Smrt ga je zatekla na mjestu glavnog uredni-ka biblioteke Brodski pisci.Kulturnim djelovanjem Vladimir

  Rem zadužio je dva grada: Vinkov-ce i Slavonski Brod, koji su mu 1997.

  izdali Izabrana djela u tri knjige. Za svoj rad i zalaga-

  nje na polju hrvat-ske, slavonsko-šo-kačke i naše brod-ske kulture nagra-đen je, među osta-lim: poveljom Viso-ka žuta žita, Grbom grada Broda, Zlat-nom poveljom Ma-tice hrvatske, pove-ljom Julije Benešić, nagradom za život-no djelo Josip i Ivan

  Kozarac, a prvi hrvatski predsjednik odlikovao ga je Redom Danice hr-vatske s likom Marka Marulića. Na komemoraciji u Gradskoj knjiž-

  nici govorili su: gradonačelnik Mir-ko Duspara, mr. sc. Vera Erl, pred-sjednica Šokačke grane, profesor emeritus Stanislav Marijanović, Vladimirov dugogodišnji prijatelj, Goran Pavlović, urednik Pjesnič-kih susreta Drenovci, Mirko Ćurić, predsjenik DHK Ogranak Slavon-sko –baranjski i srijemski, mr. sc. Ivan Medved, predsjednik Ogran-ka Matice hrvatske Slavonski Brod i Ivan Stipić, ravnatelj Gradske knjiž-nice Slavonski Brod.U Knjigu žalbe gradonačelnik Mir-

  ko Duspara napisao je: Rođenom Brođaninu, hrvatskom književniku, za promicanje zavičajne kulture i književnosti, ljubav prema rodnom gradu, hrvatskoj zemlji i slavonskom zavičaju vječna hvala.Vladimir Rem je Gradskoj knjižnici

  Slavonski Brod 2010., u prigodi obi-lježavanja Spomendana Gradske knjižnice, darovao svoju cjeloku-pnu književnu i knjižnu ostavštinu. Pred Slavonskim je Brodom velika

  odgovornost opravdati ovaj nje-gov izbor te kroz darovanu ostav-štinu valorizirati njegov ljudski i znanstveni rad te kod naših budu-ćih sugrađana oteti od zaborava si-lan trud i rad plemenite duše Vladi-mira Rema.

  Ivan Stipić, ravnatelj Gradske knjižnice

  IN MEMORIAM VLADIMIR REM 4. festival amaterskih kazališta u

  Slavonskom Brodu, koji je ujedno i 29. smotra dramskih amatera Sla-vonije i Baranje, trajao je od 29. ko-lovoza do 3. rujna 2011. Organizi-rali su ga Satiričko kazalište mladih i Kazališno-koncetna dvorana „Iva-na Brlić-Mažuranić“ pod pokrovi-teljstvom grada Slavonskog Broda.

  Festivalski su partneri List omladi-ne Broda i Gradska knjižnica, a Fe-stival je pomoglo Književno-likov-no društvo Berislavić. U ime pokro-vitelja Festival je otvorila dogrado-načelnica Ilijana Vrbat-Pejić.U programskom dijelu Festiva-

  la brodska publika je imala priliku uživati u čitavom nizu zanimljivih uradaka:Don Quijote (Vitez)Kako se najlakše riješiti bračnog

  druga (Pačetin)Izgnaj me iz malog raja u veliki pa-

  kao! (Beli Manastir)Čarlijeva tetka (Retkovci)Hamleta u selu Rastovci Donji (Žu-

  panja)Gavran - Edgara Allana Poea (Sla-

  vonski Brod)Harper Regan (Samobor)Stručno povjerenstvo FAK-a 4. či-

  nili su: Robert Raponja, Želimir Be-lić i Brođanin Ranko Šiljeg.Priznanje za poseban doprinos

  kazališnom amaterizmu dobio je Davor Taslidžić iz Belog Manastira. Nagradu za najbolju sporednu žen-sku ulogu dobila je Irena Barišić za ulogu Kraljice u Predstavi Hamleta

  USPJEŠNO PROTEKAO 4. FAK

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 13

  u selu Rastovci Donji, a za najbolju sporednu mušku ulogu nagradu je dobio Đuro Perković za ulogu Tate u Čarlijevoj tetki. Nagrada za naj-bolju glavnu žensku ulogu pripa-la je Igoru Greksi za ulogu Mame u Kako se najlakše riješiti bračnoga druga, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu dodijeljena je Marku

  Debku za ulogu Hamleta u Pred-stavi Hamleta u selu Rastovci Donji.Nagrada za najbolju scenografi-

  ju pripala je Darku Avramoviću za Predstavu Hamleta u selu Rastov-ci Donji, za najbolju kostimografi-ju Mariji Mrvičin i Katici Zetović za Čarlijevu tetku, dok je najboljim re-dateljem proglašen Himzo Nuha-nović za Predstavu Hamleta u selu Rastovci Donji. Najbolja predstava po izboru stručnoga suda je Pred-stava Hamleta u selu Rastovci Do-nji, a najbolja predstava po izboru publike je Čarlijeva tetka. Sve su predstave održane na ljet-

  noj pozornici ispred Kazališno-koncertne dvorane jer je vrijeme dobro poslužilo. Vrijedni FAK-ovci svakog su dana priređivali bilten.U organizaciji Gradske knjižnice,

  kao osvježenje Festivala, publika je imala priliku vidjeti umj. instalaci-ju Patuljci pojma nemaju Miroslava Pišonića i biti sudionikom perfor-mansa Istina i laž Gordana Bjelića.Festival je zatvorio u ime Grada

  dogradonačelnik Zoran Ivanović kratkom zahvalom i pozivom da publika bude ovako brojna i nago-dinu.

  USPJEŠNO PROTEKAO 4. FAK

  by Dalibor Maršić

  PROGRAM:1. Moderni ikavski srok u okviru za-štićenog (UNESCO) govora

  Zaštićeni govori u Slavoniji – SIČAN-SKI I STAROPERKOVAČKI- Stručni skup o govoru sićanskog

  i staroperkovačkog kraja (zaštićeno nematerijalno dobro)- predavači: doc. dr. sc. Emina Berbić

  Kolar, dr. sc. Ljiljana Kolenić - skup je namijenjen studentima i

  učenicima: Učiteljskog fakulteta, Kla-sične i Opće gimnazije - cilj skupa je prezentirati lokalnu

  usmenu književnost (poeziju) zapisa-nu tradicionalnim dijalektom - u okviru skupa, među ostalim, pla-

  nirano je da tradicionalnu usmenu književnost prezentiraju izvorni go-vornici (Ivan Ćupić iz Siča i Anita Ča-lušić iz Starih Perkovaca)Gradska knjižnica Slavonski Brod

  18. listopad 2011.

  2. Nagradni natječaj: Ikavski pje-snički izričaj

  15. 10. 2011. – 7. 11. 2011.- natječaj Gradske knjižnice Slavonski

  Brod namijenjen je učenicima osnov-nih i srednjih škola Brodskog Posavlja- cilj natječaja: učeničke pjesničke

  zapise u okviru školskih radionica, uz stručno vodstvo predmetnih nastav-nika hrvatskog jezika prepjevati u šo-kačko-ikavski dijalekt i na taj način upoznati što širi krug djece s tradici-onalnim načinom pjesničkog izričaja- mjesto rada: Gradska knjižnica i ško-

  le sudionice natječaja - vrijeme natječaja: od 15. 10. 2011.

  do 7. 11. 2011. godine.- ocjenjivački odbor: Irena Krumes

  Šimunović, Emina Berbić Kolar i Mata Baboselac Mišin- proglašenje najboljeg uratka 9. 11.

  2011. god. unutar glazbene program-ske večeri: Uglazbljena poezija sla-vonskih književnika- nagrade: knjige po izboru ocjenji-

  vačkog odbora nastale u okviru pro-jekta „Slavonica“

  3. Sat lektire u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod: Naš zavičajnik Gri-gor Vitez i njegovo stvaralaštvo

  24. 10. 2011., 25. 10.2011., 26.10.2011. (GKSB, dva termina svaki dan)

  - cilj: kroz satove lektire vođene od strane stručnog osoblja Knjižnice upoznati djecu s našim zavičajnikom Grigorom Vitezom i njegovim književ-nim stvaralaštvom - sudionici: učenici nižih razreda

  osnovnih škola

  4. Izložba knjiga iz fonda obitelji Bračun: svi hrvatski prijevodi Biblije i književno – religiozna baština Sla-vonije

  Otvorenje izložbe: GKSB, 24. 10. 2011.- cilj izložbe: upoznati što širi krug

  ljudi s hrvatskom bibličarsko prevo-diteljskom baštinom i sa starim izda-njima knjiga (religioznih) slavonskih pisaca Izložba je postavljena do 20. 11. 2011.

  u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod

  5. Stručni skup o prvim zapisima šo-kačko-ikavske književnosti: Antun Bačić i njegova „Istina katoličanska“

  Gradska knjižnica Slavonski Brod, 24. 10. 2011.- predstavljanje pretiska knjige An-

  tuna Bačića: Istina katoličanska – prve izdane knjige na šokačko-ikavskom dijalektu (V. Rem)

  6. Predstavljanje književnog opusa: Pjesnik i čuvar govorne baštine – Mata Baboselac Mišin

  Gradska knjižnica Slavonski Brod, 31. 10. 2011.-program je namjenjen djeci vr-

  tićkog uzrasta i djeci nižih razreda osnovne škole-cilj predstavljanja književnog opu-

  sa Mate Baboselca prezentacija je na-rodne usmene književnosti, prezenta-cija Matinog šokačko – ikavskog pje-sničkog izričaja i prezentacija tradici-onalnih, seoskih, dječjih igara Brod-skog Posavlja

  7. Koncert brodskih glazbenika: Uglazbljena poezija slavonskih pje-snika

  Gradska knjižnica Slavonski Brod, 9. 11. 2011.- cilj koncerta je upoznavanje sluša-

  telja s bogatim uglazbljenim fondom pjesama slavonskih pisaca (Kozarac, Rem, Mađer, ...)

  Mjesec hrvatske knjige „Čitajmo pjesnike!“ u Gradskoj knjižnici Slavonski Brod

  15. listopad 2011. – 15. studeni 2011.

 • Glasilo grada Slavonskog Broda14

  Klub +40 neprofitna je udruga koja surađuje s brojnim drugim neprofit-nim slavonskobrodskim udrugama, a svi zajedno osmislili su projekt Lje-to na Gradskom kupalištu uz +40. Udruge su svaki dan, cijeli dan tije-kom ljeta održavale različite aktiv-nosti, programe i manifestacije. Ka-ko su u projektu sudjelovale udruge iz različitih područja djelovanja, pro-gramski sadržaj vrlo je bogat i šaro-lik: sport, kultura, umjetnost, zabava, glazbeni i plesni programi, ljetno ki-no, projekcije dokumentaraca, nje-govanje tradicije i kulturne baštine, upoznavandje stranih zemalja i kul-tura, tematske večeri, razni tečajevi i poduke, humanitarne akcije, natje-cateljski programi, karaoke, koncerti i svirke poznatih brodskih bendova, ali i bendova iz drugih gradova i ze-malja, debitantski nastupi neafirmi-ranih bendova, izložbe različitih sa-držaja, radionice za djecu i odrasle,

  modne revije, predstave na otvore-nom, ekološke akcije čišćenja tog područja, gastro manifestacije i na-tjecanja ... Cilj je ovog projekta oku-pljanje i animiranje što većeg broja građana te poticanje na aktivnost i međusobno druženje. Plesnjaci, Korzo kojim se šetalo go-

  re-dolje uz zadivljene poglede u simpatiju, kada se znalo koja skupi-na gdje stoji, i izlasci u pristojno vrije-me - pripadaju prošlosti. Naš se grad izmijenio. Osiromašila je ponuda ak-tivnosti u gradu u odnosu na sadrža-je koje je naš grad nekada nudio. No-vo vrijeme donijelo je otuđenje i trku za poslom i obiteljskim skladom.Projektom Ljeto na Gradskom ku-

  palištu uz +40 želimo ponovno oži-vjeti grad te obogatiti ponudu ak-

  tivnosti. Želimo uljepšati Malo grad-sko kupalište, skrenuti pažnju na taj dio našega grada jer je kupalište po-sljednjih nekoliko godina izvan upo-rabe, a lokacijski (obala Save, okružje parkova, blizina ugostiteljskih obje-kata, neposredna blizina strogog centra grada) i arhitektonski pruža bezbroj mogućnosti. Želimo prido-nijeti turističkoj privlačnosti grada Slavonskog Broda.Od otvaranja Malog gradskog ku-

  pališta, uz prisustvo gradonačelnika Mirka Duspare, 21. lipnja uspjeli smo ostvariti većinu predviđenih sadrža-ja: oživljena je gradska šetnica (gra-đani svake večeri promatraju doga-đaje na kupalištu), nastupilo oko 25 glazbenih sastava iz našega grada i iz drugih gradova. Omogućili smo na-stup mladim neafirmiranim talenti-ma koji su baš na pozornici Malog

  gradskog kupališta napravili svoje prve umjetničke korake: modna re-vija Tonija Brekala, revija frizura, uni-katnog modnog nakita, ženskih tor-bica... Prikaz svojih aktivnosti imao je i Klub Regoč, udruga za pomoć osobama s mentalnom retardaci-jom. Sve oko Kluba +40, čiji je pred-sjednik Bratislav Bukvić, i udruga okupljenih oko programa Ljeto na Gradskom kupalištu uz +40, odvi-jalo se dragovoljno i bez bilo kakve novčane naknade.Sigurni smo da ustrajnim radom

  možemo ostvariti sve naše želje: društveni život grada učiniti življim, zajedničkim druženjima animirati Brođane, poboljšati uređenost i do-jam o gradu, povećati broj posjeta, okupiti brodske udruge i u budućno-sti potaknuti nove zajedničke pro-jekte.

  ZANIMLJIVO LJETO NA GRADSKOM KUPALIŠTU I UZ +40

  by +40

  by +40

  by +40

 • Glasilo grada Slavonskog Broda 15

  20 GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA BRODSKE

  VOJARNEPrije dvadeset godina, 15. i 16. ruj-

  na 1991., nakon trodnevne infrastruk-turne i fizičke blokade tadašnje vojar-ne JNA „Ivan Senjug Ujak“ koja je bila smještena u brodskoj Tvrđavi i vojnih objekata u Gromačniku i Bukovlju, odvijala se prva bitka Domovinskog rata na ovim prostorima a koja je u predvečerje 16. rujna završila preda-jom JNA i zauzimanjem brodske tvr-đave od strane hrvatskih snaga. Ni-je bitka bila ni najveća po silovitosti ili po angažiranim snagama ili uboj-noj moći, niti je bila najznačajnija. Bi-

  la je važna. Gotovo nenaoružani dra-govoljci organizirani i vođeni Kriznim štabom te jednako slabo naoružani pripadnici 108. brigade ZNG oko vo-

  jarne i vojnih skladišta u Gromačniku i Bukovlju, ovim činom postigli su vi-šestruki uspjeh. Pobjeda je stvorila te-melj za dodatno opremanje dragovo-ljaca u oružanim i redarstvenim sna-gama. Nemjerljiv je njen, u to vrijeme vrlo jak, psihološki značaj jer uspješ-nošću akcija do izražaja su došli spre-mnost i odlučnost te organizacijske sposobnosti hrvatskih snaga.Nije išlo lako. Iz vojarne se JNA svom

  žestinom obrušila na središte gra-da, minobacači JNA i „teritorijalaca“ iz uporišta s druge strane Save, snaj-

  peristi petokolonaši po ci-jelome gradu…. Uništeno je petnaestak stanova u neboderima na Korzu, iz-gorila je čitaonica Gradske knjižnice, teško oštećena Kazališno-koncertna dvo-rana, zgrada bivše općine, robna kuća Vesna i više vo-zila.Tvrđava, teško načeta zu-

  bom vremena, nemarom i vandalskim intervencija-ma dotadašnjih „korisnika“, nakon toga postala je baza Hrvatske vojske što je osta-

  la sve do proljeća 1994. godine kada je predana na upravljanje gradu Sla-vonskom Brodu. Time je grad nakon niza stoljeća, konačno, počeo dobi-

  vati vizure civilnog kulturnog sredi-šta šireg područja koje mu gravitira. Marom gradskih čelništava i velikim doprinosom Ministarstva kulture RH dijelovi Tvrđave su obnovljeni i u njih je udahnut život koji ju, kao povijesni spomenik nulte kategorije, stavlja na vrh turističke ponude grada, a sadrža-jima koji su u njoj, od upravnih preko obrazovnih do turističkih i kulturnih, povezuje suvremene potrebe grada s njegovom prošlošću. Obilježavanjem ovog značajnog da-

  tuma u povijesti Grada i evociranjem sjećanja na ljude i događaje vezane uz njega čuvamo od zaborava ono što nas određuje a to je kako smo se po-našali i kako se ponašamo u sudbin-skim trenucima naše povijesti.

  by Darko Janković

  by Darko Janković

 • Projekt gradske turističke zajedni-ce „Oživimo savski kej“ nakon izra-de u svijetu najveće trodimenzional-ne slike autora Filipa Mrvelja na ma-lom gradskom kupalištu, nastavljen je oslikavanjem šetnice muralom po motivu iz bajke Ivane Brlić Mažura-nić iz projekta “Ivanini pejzaži” auto-rice Snježane Kauzlarić. Učenice i učenici nekoliko gradskih

  osnovnih i srednjih škola unatoč ne-snosnim vrućinama krajem kolovo-za na središnjem dijelu savskog keja stvorili su veliku zidnu sliku pod vod-stvom stručne voditeljice Snježane Bošnjak. Projekt “Ivanini pejzaži” u cilju oču-

  vanja kulturne baštine Ivane Brlić Mažuranić započeo je u lipnju dvje-ma edukativno-estetskim radioni-cama na kojima su učenici osnovnih škola Vladimir Nazor, Antun Mihano-vić, Ivan Goran Kovačić, Dragutin Ta-

  dijanović i Hugo Badalić te Gimnazi-je Matija Mesić i srednje škole Matija Antun Reljković izradili predloške za mural po motivu iz bajke „Kako je Po-tjeh tražio istinu“. Potom su pod vod-stvom akademske slikarice Snježa-

  ne Bošnjak likovno nadareni učenici svoje predloške ugradili u veliku zid-nu sliku po motivima Potjeha radeći zbog vrućina dva puta dnevno, u ra-no jutro i predvečerje.Cilj je urediti sve zidove na keju što

  bi trebalo postati prepoznatljivom gradskom turističkom atrakcijom.Prema riječima autorice projekta, di-

  plomirane povjesničarke umjetnosti Snježana Kauzlarić, „Ivanini pejzaži“ tek su dio većeg projekta „Murali gra-da Slavonskog Broda“ u kojem bi in-spiracija za izradu velikih zidnih slika bila ne samo djela Ivane Brlić Mažura-nić već i drugih znamenitih Brođana (Branka Ružića, Vladimira Becića i dr.).

  glasnikSlavonskog Broda

  IMPRESUM:IZDAVAČ:

  Grad Slavonski Brodwww.slavonski-brod.hr

  NAKLADA:15.000 primjeraka

  Grafička priprema: Stipo MijićTisak: Posredovanje Vidović d.o.o.

  Slavonski Brod

  JESTE LI ZNALI ?

  SAVSKA ŠETNICA OSLIKANA MURALOM IZ PROJEKTA „IVANINI PEJZAŽI“

  MAŠTOVITE ZIDNE SLIKE I TURISTIČKA ATRAKCIJA

  …da je 1.rujna 1908. godine otvorena škola u Brodskom Vino-gorju (današnja OŠ Đuro Pilar). Početkom 20. stoljeća u Brodsko

  Vinogorje doselilo se puno Ličana.„Kada su djeca tih novih doseljeni-

  ka porasla, imala su u školu ići i to u grad Brod. Udaljenost škole mnogo-mu djetetu i do 4 km, slabo odjevena i kukavno obučena djeca, bila su veli-ka zapreka školskoj obuci. Mnoga bi djeca zimno doba zakasnila u školu, a mnoga nisu s navedenih razloga u školu išla. Stalo se oko vis. zem. vlade

  moljakati da se za radničku djecu iz brodskih vinograda otvori škola pod brdom, gdje će djeci biti lahko u ško-lu dolaziti. Konačno je toj molbi udo-voljeno te je 1. rujna 1908. otvorena škola Brodsko brdo.““Početkom školske godine 1908. /

  1909. upisano je ukupno 72 „sposob-njaka“, uglavnom djece vincilira u brodskim vinogradima”. Ovako prvi učitelj Antun Ljubičić

  u Spomenici Škole opisuje početak školske godine 1908. / 1909.