“SLAVE MARKET OF SINâ€‌ PAMILIHAN NG MGA ALIPIN ... ang unang bahagi ay sa (punto) sandaling panahon nang siya ay manampalataya sa Panginoong JESUKRISTO bilang tagapagligtas

 • View
  271

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of “SLAVE MARKET OF SINâ€‌ PAMILIHAN NG MGA ALIPIN ... ang unang...

 • 1

  TAGALOG TRANSLATION OF:

  SLAVE MARKET OF SIN PAMILIHAN NG MGA ALIPIN NG KASALANAN

  MGA PANIMULA, IKATLONG AKLAT R.B. Thieme, Jr.

  Isinalin ni Blas Oblefias

  MGA NILALAMAN Paunang Salita Panimula ANG KADIOSAN ANG PULONG NOONG NAKALIPAS NA WALANG HANGGAN ANG PLANO ANG HADLANG ANG BIYAYA AY NAKATAGPO NG DAAN ANG APAT NA PAGKA-ALIPIN ANG TATLONG MALAKI - ANO ANG KASALANAN? SA LOOB NG PAMILIHAN NG MGA ALIPIN NG KASALANAN ANG KATUBUSAN AY NAGBAYAD NG HALAGA HINDI ITO MABABAYARAN NG SALAPI ANG RITUAL AY NAGPAPAHAYAG NG KATOTOHANAN ANG BUKAS NA PINTUAN ISA PARA SA LAHAT ANG HULING PAGHUHUKOM IKAW BA SI CHARLIE BROWN? ANG WALANG KAPATAWARANG KASALANAN ANG BIGAT NG KABAYARAN ANG LARO MO BA AY MANOKA LARONG MANOK BA ANG IYONG LIBANGAN? APPENDIX DOKTRINA NG KATUBUSAN DOKTRINA NG DUGO DOKTRINA NG WALANG LIMITANG PAKIKIPAG-KAISA

 • 2

  PAUNANG SALITA Ang aklat na ito ay sinipi mula sa mg a araling nasa tape ni R. B. Thieme, Jr. Mga panimula 1961, ikalawang aralin. Ang taong nakakatanggap ng mga tape ay gamay na sa ganitong uri ng pagtuturo at ngayon sa unang pagkakataon ay isina-aklat. Ang mga araling ito ng bibliya au magbibigay ng batayan sa kaalaman sa lalong malalim na doktrina. Ang version ng King James na bibliya ang ginamit, subalit kung ang kasulatan ang sinisipi, may ilang pagbabago ang ginawa ayon sa salin mula sa original na wika.

  PANIMULA Bago mo simulan ang iyong pag-aaral ng bibliya, bilang mananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo, siguruhin mo muna na nabanggit mo na ang lahat mong kasalanan na nagawa sa Dios ay sarilinan sa pamamagaitan ng paggamit ng 1John 1:9 upang magkaroon ka ng pakikisalamuha, sa ilalim ng influwensiaya ng pamamahay ng ispiritu at handa na matutunan ang doktrina ng salita ng Dios. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang pinag-uusapan ay hindi ang iyong mga kasalanan na sasambitin. Ang pinag-uusapan ay pananampalataya kay Cristo: Siya na nanampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan: at siya na hindi mananampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay; bagkos ang galit ng Dios ay mananatili sa kanya (Jn. 3:36). Inilagay ng Diyos ang unang lalaki at babae sa ganap na kapaligiran ang halamanan ng Eden.. Si Adan at Eva ay may pakikisalamuha sa Panginoon Hesus sa araw -araw hanggang ang kasalanan ng pagsuway ay magtayo ng hadlang sa kanila at sa Diyos. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ay nalalaman Niya na ang kasalanan aay maglalayo sa tao mula sa kanyang manlilikha; sa makatuwid, gumawa na siya ng plano noon pang nakaraang walang hanggan na makapagbibigay daan upang maalis ang hadlang. Sa kapahayagan ng biyaya, ang Diyos, ang plano ay nahahati sa tatlong bahagi: una, kaligtasan; ikalawa, ang mananampalataya sa panahon; ikatlo, ang mananampalataya sa kawalang hanggan. Ang Diyos Ama, ang unang persona ng Trinidad, ang siyang awtor ng plano; ang Diyos Anak, ang ikalawang persona , ang siyang nagsagawa ng plano; samantalang ang Diyos ispiritu, ang ikatlong persona ang nagpahayag ng plano. Mula sa pananaw ng Diyos, ang unang bahagi ay pinasimulan noon pang nakaraang walang katapusan sa pagpupulong ng Divine Decrees nang ang bumubuo ng Ulong Diyos, inaasahan ang kabiguan ng tao, ay nilutas ang

 • 3

  problema ng kasalanan. Ang ikalawang persona ng Trinidad ay nahalal na magsasagawa sa bahaging ito ng plano ng Diyos sa kasaysayan. Ang unang bahagi ay nagsimula sa panganganak ng birhen ay nagtatapos sa krus, pagkabuhay na mag-uli, pag-akyat at paglukluk ni JESUKRISTO. Para sa mananampalataya, ang unang bahagi ay sa (punto) sandaling panahon nang siya ay manampalataya sa Panginoong JESUKRISTO bilang tagapagligtas. Ang ikalawang bahagi para sa mananampalataya ay nagsisimula matapos ang kaligtasan at itoy isinasagawa ng ispirito at sa pamamagitan ng mananampalataya. Ang ikatlong bahagi, isinasagawa una na ng Diyos Ama, ay nagsisimula sa mananampalataya sa sandali ng kamatayang pisikal o sa Rapture. Alin man ang mauna sa dalawa (1Thess. 4:13-17) Ang pag-aalis ng hadlang ay Diyos lamang ang makagagawa at maliban sa pagkilos ng Diyos, ang tao ay haharap sa walang hanggang kaparusahan. Kahit na ano ang ating tinataglay sa larangan ng kakayahan, katalinuhan o ano mang kalamangantinataglay ng tao, wala tayong anumang magagawa na iligtas an gating sarili at maangkin ang pakikisalamuha ng Diyos. Walang sinuman na nakapag-aalis ng hadlang sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan o tinataglay

  BALANGKAS NG HADLANG

  Ukol sa isang ilustrasyon, sabihin natin na ang hadlang ay binubuo ng mga adobe. Ang una ay KASALANAN. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at hindi naka-abot (lihis sa tanda) sa kaluwalhatian (esenso) ng Diyos (Roma 3:23). Ang ikalawang ADOBE ay ang (KABAYARAN) sa KASALANAN: Sapagkat ang kabaayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6 :23). Ang ikatlo ay pisikal na kapanganakan. Ang tao ay isinilang na buhay na pisikal, ngunit kasabay ay batay sa ispiritual-na ito ay, walang ikisama sa Diyos (Epeso 2:1). Ang sumunod ay ang karakter ng Diyos, o ang kanyang esenso. Ang tao ay simple lamang na hindi makakapantay sa karakter ng perpektong Diyos; walang sinuman na kasing buti ng Diyos! Sa makatuwid, ang susunod na adobe ay ang kahambing na katwiran ng tao gaano man kabuti ng tao, ang kanyang katwirang makatao ay nananatiling kulang (Isa. 64:6) Tinawag na itong MINUS-R. Katapustapusan, bilang tao mayroon tayong POSISYON KAY ADAN. Kay Adan tayoylahat ay namatay(1Cor. 15:22). Ang pagbagsak ni Adan at ang kaukulang kamatayang ispiritwalay hindi lamang madiskuwalipika ang sangkatauhan mula sa pakikisama ng Diyos kundi nilimita pa rin ang haba ng pisikal na buhay ng sangkatauhan.

  KASALANANAN AT KATUBUSAN Sa kadahilanang ang kasalanan ay ang kahatulan ng kasalanan ay ipinaliwanag ng buong detalye sa aklat na, TINDAHAN NG ALIPIN NG KASALANAN, babalangkasin na lamang natin ang mga prinsipyo, Ang unang kasalanan sa lahi ng tao ay ang pagpapahayag ng negatibong bolisyon -

 • 4

  pagsuway sa isinaad sa nais ng Diyos! Ngunit sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, huwag kang kakain nito (Henesis 2:17a). Ang pagsuway ni Adan ay malayo ang na-abot na nagging epekto sa sangkatauhan: Ang kanyang kasalanan ay ipinataw sa lahat ng lahing tao - at ito, ibinilang ito sa ating pananagutan kagaya n gating pananagutan kagaya ng kay Adan! Nang dahil sa pagsuway o kasalanan ng isa ay marami ang nagging makasalanan (Roma 5:19). Sapagkat si Adaan ang puno ng lahing tao, tayo ay tumayo o bumagsak na kasama niya at atin din naman namana ang nagging kalikasan niya (Adan) na makasalanan. Naging makasalanan si Adan; samakatuwid, tayoy isinilang na makasalanan. Wala tayong pagkakataon na mamili sa bagay na ito gaya din naman na wala tayong pamimilian sa ating pagsilang kung tayo ay lalaki o babae man. Sa dahilang ito, na sa pamamagitan ng orihinal na kasalanan ng isang taong si Adan ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayang ispiritual sa pamamagitan ng kasalananni ni Adan, at dahil ditto ay kumalat sa lahat ng tao ang kamatayang ispiritual, sapagkat ang lahat sy nagkasala ( sa sandali nang si Adan ay nagkasala) (Roma 5:12, itinamang pagsasalin). Ang lahat ay nagkasala sapagkat lahat tayo ay may likas na makasalananc/ at sapagkat ang kasalanan ni Adan ay ipinataw sa atin! Tayo ay isinilang sa Tindahan ng Alipin ng Kasalanan at mananatiling alipin ng ating likas na makasalanan habang tayo ay nabubuhay maliban na lamng na tanggapin natin sa ating sarili ang sulusyon ng Diyos-KATUBUSAN. Makasalanan - Ang lumang kalikasan na magkasala . Sundan sa likod Ang salitang tinubos ay nangangahulugang binili, binayaran. Sa kaso ng isang alipin, ito ay nangangahulugang binayaran ang kanyang kalayaan mula sa tindahan ng alipin. Kasama sa katubusan ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan (Heb. 9:22) at nagbigay ng basehan sa pagiging matuwid at kapagdakang paglilinis ng kasalanan sa sandali ng kaligtasan (Roma 3:24). Ang doktrina ng walang limiting pakikipag-isa ay nilutas ang problema na pangsanlibutan ng kasalanan. Hinatulan na ni Kristo para sa bawat kasalanan sa mundo na nakamit ng bawat isa at sa mga darating pang kasalanan na makakamit (1Juan 2:2). Ang katubusan at walang limiting pakikipag-isa ay nakahanda sa lahat ng lahi ng tao, ngunit ito ay matatanggap lamang ng sinuman na mananampalataya kay KRISTO. Ngunit sa marami na nagsipagtanggap sa kanya, sa kanila ay ipinagkaloob niya ang karapatan na maging mga anak ng Diyos, kahit sa kanila na manampalataya sa kanyang pangalan (Juan 1:12).

  ANG MULTA SA KASALANAN

  Nang inilagay ng Diyos ang tao sa mundo, ay isinama rin niya ang pagsubok sa kalayaan ng tao sa pamimili (bolisyon). Ang isang punong kahoy ay ipinagbawal at ang MULTA na ipinataw sa pagsuway sa babala ng Diyos: at sa araw na kainin mo iyon, kamatayan na ikaw ay mamamatay (at

 • 5

  kamatayang ispiritual) (literal na pagsasalin ng Gen. 2:17b), sapagkat ang katwiran ng Diyos ay hindi puwedeng makisalamuha sa kasalanan. Ang kanyang katarungan ay nangangailangan ng multa o bayad sa kasalanan - KAMATAYANG ISPIRITUAL,d Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23). Ng gamitin ni Adan ang kanyang bolisyon na sumalungat s autos ng Diyos, namatay Siya sa ispiritu, Makaraan ng maraming taon at sa res ng kamatayan sa ispiritu, si Adan ay namatay sa pisikal (Gen. 5:5) Ang utang na nagawa ng unang tao at humalili sa lahat ng lahi ng tao ay mabigat ang nagging kahihinatnan. Kung walang kaligtasan, an gating katapusan ay sa walang hanggang kahatulan; Ngunit hindi iniwan ng Diyos ang tao sa kawalan ng pag-asa. Sa expiasyon o pakikipagkasundo ang kamatayan sa ispiritu ni KRISTO ay tinanggal ang napakalaking utang na nakapataw sa atin. Binura ng kasulatan ng mga alituntunin na laban sa atin, na nagging kontra sa atin, at inil