of 11 /11
SKV Ě SAMOTA Putování Pacifickou h ř ebenovkou TIM VOORS

SKVĚLÁ SAMOTA

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SKVĚLÁ SAMOTA

Pro Catu, Antonii, Toma a!Herminii
Obsah
Hra psychiky 141
Den nahá'( 143
A$te) z$úpln& jiného soudku: Kolik stojí zdolat Pacifickou h"ebenovku? 146
Dovednosti nutné pro p"e%ití 150
Jd&te si svou vlastní cestou 151
Ze South Lake Tahoe do$Kanady 156
V&"ím v$Boha? 158
T&sn# únik 167
+as o$samot& sv&d'í va*emu vztahu 180
Malování pro Malálu 183
,enská síla 193
And&lé 198
Rodina 226
Pod&kování 232
V#st"ely uprost"ed pou*tní noci 62
Kovboj instalatér 63
Krysí bandi'ka 64
Losangelesk# akvadukt 70
Dopln&ní zásob v$Tehachapi 75
P"írodní po%áry 78
Ch(ze ve$stavu *oku 100
Rekonvalescence v$Bishopu 110
Zpátky v$sedle 114
76
Seznam vybavení Pono!ky 2" Prstové pono%ky Injinji Men’s Trail Midweight Mini-Crew Toe Sock (22$g) #epice proti slunci Columbia Schooner Bank Cachalot III Sun Hat (62$g) Rukavice bez prst$ Columbia Coolhead Fingerless Gloves (17$g) Slune%ní br&le Julbo MonteBianco Cameleon (32$g) Ko'ile (s(dlouh&m rukávem) Columbia Silver Ridge Plaid Long Sleeve Shirt (216$g) Kalhoty Kalhoty s$odepínacími nohavicemi Columbia Silver Ridge Convertible Pants (319$g) Trekingové hole Lexi Thermolite XL Poles (470$g)
No!ík Armádní no%ík zna'ky Victorinox Swiss (22$g) Sedátko Therm-a-Rest Z$ Seat Pad (60$g) Ochrann& obal na(batoh Zpacks Pack Liner (54$g)
Oble'ení (na$ka%dodenní pou%ití) Boty 6" La Sportiva Wildcat 3.0 (372$g) Pono!ky 2" Pono%ky zna'ky Darn Tough Vermont z$merino vlny (67$g) Návleky Dirty Girl Gaiters (31$g) Spodní prádlo Hema (85$g)
Zde naleznete seznam vybavení, které jsem m)l s(sebou. Pokud je to relevantní, uvádím i(p*ibli!nou váhu ka!dého p*edm)tu.
Celková váha 10,73(kg
Velká trojka
1.(P*íst*e'ek (stan) Zpacks Duplex Camo (790$g) 2.(Batoh Zpacks Arc Haul – 62L (680$g) 3.(Vybavení na(spaní Spacák: Zpacks 20ºF (603$g) Karimatka: Therm-a-Rest NeoAir XLite Regular (363$g) Hedvábná vlo%ka do$spacího pytle (134$g)
Kuchy- Va*i% Jetboil MiniMo (415$g) Uzavírateln& vak na(potraviny Zpacks Food Bag (24$g) L!íce Dlouhá titanová l%íce zna'ky Sea to Summit (12$g)
98
Povolení a(víza Povolení na$Pacifickou h"ebenovku a$povolení rozd&lávat ohe- Víza do$Spojen#ch stát( a do$Kanady Náplasti na(puch&*e Náplasti Antibiotika proti pr$jmov&m onemocn)ním Antibiotika proti infek%ním onemocn)ním Ibuprofen Zubní pasta Zubní kartá%ek Spínací 'pendlíky Jehla a(nit Vte*inové lepidlo Repelent DEET Rehydrata%ní tablety Roztok na(zklidn)ní poko!ky podrá!d)né po(kontaktu se 'kumpou jedovatou Poison ivy/oak wash, zna'ka Zanfel Dezinfek%ní gel na(ruce Toaletní papír Kompaktní balení Ru%ník Lehk# trekingov# ru'ník Opalovací krém s(ochrann&m faktorem SPF(50
Sá%ky na(odpad Lopatka na(zahrabávání exkrement$ Deuce of Spades (17$g) Proteinov& prá'ek Iontov& prá'ek Vitamin(C
Zaji*t&ní pitné vody Vak na(vodu 2" 2litrové slo%itelné pitné vaky Platypus (72$g) Tablety na(dezinfekci vody Aquamira (20$g) Lahev na(vodu 2" 1litrové, Smartwater Cestovní vodní filtr SteriPEN Ultra (140$g)
Elektronika Powerbanka Anker PowerCore 20100$mAh (355$g) Telefon iPhone6 (130$g) Obal na(telefon LifeProof GPS navigace se satelitní komunikací Garmin inReach Explorer (363$g) Nabíje%ky a(kabely Nabíje'ka k$iPhonu a$USB kabel (105$g)
Navigace a$v&ci pot"ebné k$p"e%ití Trekov& de'tník Euroschirm Swing Liteflex (207$g) Kompas Suunto Clipper (5$g) #elovka Black Diamond USB (95$g) V)ci na(ryba*ení 4$há'ky, vlasec, naviják
Dal*í oble'ení Pé*ová bunda Patagonia Ultralight Down Hoody (313$g) Plá't)nka Zpacks Challenger Rain Jacket (165$g) Kalhoty do(de't) Zpacks Challenger Rain Pants (108$g) V)trovka Zpacks Ventum Wind Shell Jacket (54$g) Pal%áky do(de't) Zpacks Challenger Rain Mitts (28$g) M)kké rukavice Rukavice ze sm&si merino vlny a$srsti va'ic (Possumdown) (42$g) Pevné rukavice Bez zna'ky (35$g) Lehká %epice Flísová 'epice Zpacks Fleece Hat (27$g) Teplá %epice Barts (52$g) Vaky na(v)ci 1. st"ední a$1. velká velikost, Zpacks Stuff Sack (17$g) Tri%ko z(merino vlny (188$g) Tri%ko ze syntetického materiálu (133$g)
Podvléka%ky na(spaní (184$g) Tri%ko na(spaní s(dlouh&m rukávem (229$g) Spodní tri%ko, f lísové (370$g) Kra+asy na(b)hání Nike (122$g) Nepromokavé pono!ky Sealskinz (113$g) Maska na(o%i na(spaní (23$g) Ly!a*ská kukla (32$g) Vln)né pono!ky na(spaní (76$g) Boty do(vody Fale*né Crocsy (232$g)
Vybavení do$poho"í Sierra Nevada Ma%ky Kahtoola MICROspikes (364$g) Cepín Camp Corsa Nanotech (205$g) Nádoba na(ochranu jídla p*ed medv)dy Bear Vault BV500 (1162$g)
Lékárni'ka, toaletní pot"eby a$dal*í vybavení Zapalova% a(vod)odolné zápalky (24$g) Moskytiéra na(hlavu Sea to Summit Head Net (37$g) Tu!ky Marker a$propiska s$tenk#m hrotem Pen)!enka Podomácku vyrobená z$materiálu Tyvek Cestovní pas
120 PIV -*5370%:
%/ 0%10Á*/,07$) %/#&;$);&
;x40#07"$$)#"-, ;/*$)/&%03";*-:
+&-&/
Pacifická h"ebenovka v$'íslech
13 )*1&1$)*0. +-. (4& (*)*-.._. 1 -)'$!*-)$ `
14 15
Úvod
=<<`('
Po!tvá"ích se mi kutálely slzy, zatímco blesky osv#t- lovaly oblohu jako stroboskop blikající uprost"ed noci. Hrnula se na!m# st#na $ern%ch mrak& po- hán#n%ch siln%m v#trem. Do!o$í mi létaly sn#ho- vé vlo$ky.
Kombinace blesk( a$blí%ící se sn&ho- vé bou"e bylo to poslední, co jsem si p"ál. Kone'n& jsem se vy*krábal na$vrcholek hory Mount Whitney (4$421$m n. m.), nejvy**í vr- chol Kalifornie. Po$*estihodinovém v#stupu v$takové nadmo"ské v#*ce jsem byl naprosto vy'erpan#. Cel# den panovalo pom&rn& klid- né po'así, ale tady na$vrcholku jsem vid&l, jak se z$druhé strany hory %ene bou"ka. Bl#skalo se! Ka%d#ch pár vte"in po$obloze p"elet&l zá- blesk osv&tlující kv&tákovité mraky kupící se nad mou hlavou. A$aby toho nebylo málo, za- 'ínalo se stmívat. Na$návrat do$bezpe'í údolí pode mnou u% nezb#val 'as. Naho"e se %ádn# skute'n& bezpe'n# p"íst"e*ek nenacházel, jen
A$pak se ta omladina po$jednom extrém- n& hlasitém zah"m&ní nahrnula dovnit". Do*lo jim, %e jsme v$pom&rn& vá%né situaci. Te) u% byli stejn& vyd&*ení jako já.
Ve$sv#ch t"ia'ty"iceti letech jsem byl zjevn& ze v*ech nejstar*í. Ostatním bylo n&co mezi dvaceti a$p&tadvaceti. V*ichni si posedali, dali se do$jídla a$p"itom ti*e zírali a$p"emítali, co se s$námi stane. Chlapík vedle m& rozsví- til 'elovku, její% sv&tlo ozá"ilo kamenné st&ny pokryté nejr(zn&j*ími vy*krában#mi jmény – v$minulosti u% tu uvízla spousta lidí. V&t*ina p"ítomn#ch tvá"í pro m& byla nová. Tak%e m&
stoletá nouzová boudi'ka s$chatrnou plecho- vou st"echou. Pro' jsem cestou nahoru nesly- *el %ádné h"m&ní? Náhle jsem zalitoval svého pov#*eneckého plánu pozorovat z$vrcholku zá- pad a$v#chod slunce. Z$místa na$kraji srázu, kde jsem stál, jsem cítil, jak vichr %ene bou"ku 'ím dál blí% ke$mn&. I$burácení hrom( se p"ibli%o- valo. Po$tvá"ích mi stékaly slzy. Jak jsem mohl b#t tak hloup#? Rychle jsem do*el ke$kamen- nému domku. Sev"en# strachem jsem si zalezl do$spacáku a$sto'il jsem se na$zemi do$malého klubí'ka. Bác! zah"m&lo mi nad hlavou. Netu*il jsem, jak to mohlo b#t daleko. Bude tohle má poslední noc? P"íst"e*ek se starou zreziv&lou plechovou st"echou nevypadal, %e by mi mohl nabídnout dostate'nou ochranu. Spí* blesky zval, aby do$n&ho uhodily.
Kdy% jsem ve$spacáku najednou zven'í zaslechl cizí hlasy, byl jsem rád. Díky Bohu u% nejsem sám. Ale skupinka venku byla rozja"e- ná a$s$ka%d#m dal*ím bleskem jásala hlasit&ji a$hlasit&ji, smála se a$bou"ku si bezstarostn& natá'ela. Zalezl jsem si je*t& hloub&ji do$spa- cáku. Tvá"í v$tvá" hn&vu p"írody jsem se na- jednou cítil mal# a$zraniteln#.
'ekala noc, kterou se sedmi dal*ími hikery strávím v$téhle pr/avé boudi'ce o$t"inácti me- trech 'tvere'ních. Bylo nás v$tom malém pro- storu narvan#ch tolik, %e bylo jasné, %e v$osmi se tu jen tak nevyspíme. Po$zdlouhav#ch poku- sech jsme se tam nakonec ve*li, ale museli jsme le%et na$boku a$otá'ení koordinovat. I$tak to ale bylo p"íli* t&sné, a$tak se jeden z$mladík( nabídl, %e bude spát vsed& na$lavi'ce v$rohu. Temnotu osv&tlovaly pouze blesky pravideln& blikající za$mal#m ok#nkem.
„Zná n&kdo n&jak# vtip?“ zeptal se kdosi tich#m hlasem. Jeden po$druhém jsme postup- n& za'ali vypráv&t vtipy a$p"íb&hy, abychom ne- klesali na$duchu a$alespo- na$chvilku vyt&snili realitu venku zu"ící bou"ky. N&kdo vypráv&l ne- uv&"iteln& dlouh# vtip s$chabou pointou, ale- spo- jsem se tak na$chvilku p"estal bát. Venku dál zu"il a$kvílel vítr, ale my si vypráv&li d(v&r- né p"íb&hy a$budoucí sny. Nebylo snadné v*emu rozum&t, ale u% jen zvuk jin#ch hlas( m& uklid- -oval. 0irokou *kvírou pode dve"mi dovnit" lé- taly sn&hové vlo'ky. Cítil jsem, jak mi pomalu vlhne spacák. Posadil jsem se a$obalil jsem si nohy plá*t&nkou v$nad&ji, %e tak z(stanu such#.
Strach
Z$místa na$kraji srázu, kde jsem stál, jsem cítil, jak vichr %ene bou"ku 'ím dál blí% ke$mn&. I$burácení hrom( se p"ibli%ovalo. Po$tvá"ích mi stékaly slzy. Jak jsem mohl b#t tak hloup#?
1716
Kdy% jsem se probudil, panovalo venku naprosté ticho. Vstal jsem, ob&ma rukama jsem otev"el t&%ké dve"e a$spat"il jsem p"ed sebou vy- sokou vrstvu sn&hu ozá"enou ranním sv&tlem. Jak se hory v$ranním slunci t"pytily a$bly*t&ly, vypadaly jako pocukrované. Celé to p"ipomí- nalo Vánoce. A$to jsme p"itom byli uprost"ed léta. Za*el jsem zpátky do$chatky. Cht&l jsem horu co nejd"ív opustit, proto%e po'así se moh- lo kdykoli zm&nit.
Rozhodli jsme se, %e budeme sestupovat spole'n&, jako skupina, abychom si v$prud*ích a$náro'n&j*ích úsecích mohli vzájemn& pomáhat. Ukázalo se v*ak, %e jako skupina nejsme na$tyto ne'ekané okolnosti p"íli* dob"e vybaveni – jen 'ty"i z$nás m&li protiskluzové návleky na$boty. Cepín jsem m&l jako jedin#, tak%e jsem byl vy- slán dop"edu, kde jsem se ve$zledovat&lém sn&- hu pokou*el vysekat novou cestu. Postupovali jsme pomalu, jeliko% jsme pe'liv& kopírovali kontury jednotliv#ch serpentin. Otiskování stop do$neposkvrn&ného sn&hu zpo'átku vzbuzova- lo nad*ení, ale v$n&kter#ch úsecích byl sníh tak hlubok#, %e jsme se 'asto ztratili a$museli jsme se stejnou cestou vracet o$kus zp&t.
zahlédl, nesmírn& se mi ulevilo – kone'n& bu- deme v$dobr#ch rukou. Má radost v*ak netrvala dlouho. Po$krátkém rozhovoru nám naprosto ne'ekan& ud&lil pokutu: tábo"ení na$vrcholku hory Mount Whitney bylo zjevn& zakázané.
Na*e skupinka se rozd&lila. Do$údolí jsem dorazil a% po$mnoha hodinách a$totáln& vy'erpan#. M(j stan se pod tíhou sn&hu prak- ticky zhroutil. Ale i$tak jsem se do$svého úz- kého p"íst"e*ku vsoukal a$pocítil jsem úlevu. A$tam jsem, sice v$bezpe'í, ale po"ád hladov#, okam%it& usnul.
Uprost"ed noci jsem se najednou pro- budil. Dve"e se s$hlasit#m prásknutím rozle- t&ly a$dovnit" se v"ítili dva mí zb&sile k"i'ící spolunocle%níci a$s$nimi i$mra'no sn&hu. 0li se ven vy'(rat, kdy% je zni'ehonic obklopila ob"í koule modrého sv&tla, a$tak se b&%eli scho- vat do$boudy. Nikdo nedokázal p"ijít na$to, co mohlo b#t to sv&tlo za'. Mo%ná to byla static- ká elekt"ina vytvo"ená bou"kou? Nebo n&ja- k# zvlá*tní druh blesku? N&kdo zmínil, %e by mohlo jít o$Eliá*(v ohe-, jak#si elektrick# v#- boj visící ve$vzduchu. Ale vlastn& na$tom ne- zále%elo, byli vyd&*ení. Také jsem pot"eboval na$záchod, ale v$té zu"ící bou"i jsem se ven ne- odvá%il. Nezb#valo mi nic jiného ne% se vy'(rat do$lahve na$pití. Kdy% se v*ichni ostatní ulo%i- li, pokusil jsem se co nejti*eji a$nejnenápadn&ji si ulevit. A$to se normáln& st&%í doká%u vy'(- rat do$pisoáru, kdy% n&kdo stojí vedle m&! Pak jsem tu teplou 1a*ku str'il do$spacáku v$nad&- ji, %e m& aspo- trochu zah"eje.
Následovala dal*í série záblesk( a$já z$hlavy nemohl vyhnat my*lenku na$osm oho- "el#ch t&l ma'kajících se na$sebe v$roztave- n#ch spacácích.
N&které pasá%e byly obzvlá*/ náro'né. Museli jsme do$prudkého svahu vysekat nové schody. P"ejít jeden krátk#, pouze osmnácti- metrov# úsek nám trvalo p"es hodinu. Po$levé stran& stezky zel hlubok# sráz, tak%e jsme si dávali pozor na$ka%d# krok. Ale i$tak jsem byl rád, %e mí"íme dol(. Tou%il jsem zalézt si dole v$údolí do$pohodlí svého stanu a$dát si po$té dlouhé noci n&co k$jídlu. „Dostat se bezpe'n& dol(, dostat se bezpe'n& dol(,“ opakoval jsem si v$duchu jako mantru.
Zrovna kdy% znovu za'alo sn&%it, na- razili jsme na$správce parku. Kdy% jsem ho
„Dostat se bezpe'n& dol(, dostat se bezpe'n& dol(,“ opakoval jsem si v$duchu jako mantru.
Kdy% jsem se probudil, panovalo venku naprosté ticho. Vstal jsem, ob&ma rukama jsem otev"el t&%ké dve"e a$spat"il jsem p"ed sebou vysokou vrstvu sn&hu ozá"enou ranním sv&tlem. Celé to p"ipomínalo Vánoce.
Z$Campo do$Kennedy Meadows 6`=68`('
„Cesta byla horká, suchá a$namáhavá. Rychle jsem se nau'il, %e divo'inu není
radno si romantizovat.“
Pacifická h"ebenovka 6`8<;6`('
Pro' jsem se rozhodl strávit *est m&síc( p"echo- dem Ameriky od$její ji%ní hranice a% po$tu se- verní? +lov&k by se také mohl ptát: a$pro' ne? Taková otázka mn& osobn& dává v&t*í smysl. Pro' trávím víc ne% 'ty"icet hodin t#dn& p"ed monitorem po'íta'e? Pro' trávím tak málo 'asu v$p"írod&? Pro' si nikdy neud&lám 'as b#t chvíli sám?
Jako dít& jsem si jednou v$ 'asopise National Geographic p"e'etl 'lánek o$Pacifické h"ebenovce (Paci'c Crest Trail, PCT). Byl to p"í- b&h o$dvou mu%ích, kte"í s$obrovsk#mi bato- hy u*li 2$650$mil (4$265$kilometr() z$Mexika a% do$Kanady. Naprosto m& to uchvátilo a$za- m&stnalo mou p"edstavivost, proto%e i$já jsem snil o$dobrodru%stvích v$divo'in&. Nikdy jsem na$ten p"íb&h nezapomn&l, ale taky m& nikdy nenapadlo, %e bych se na$tak dlouhou cestu kdy vydal. Bylo to p"íli* daleko za$hranicí mé komfortní zóny.
Ale kdy% mi bylo 'ty"icet dva, zdolal jsem poutní cestu 88$chrám(, 1$311$kilomet- r( dlouhou buddhistickou pou/ v$Japonsku. Tam jsem poprvé za%il, jak m(%e b#t ch(ze o$samot& návyková. Strávil jsem v$p"írod& nep"etr%it& n&kolik t#dn(. Japonské hory, nádherné chrámy a$tamní pohostinnost, to v*echno m& jednodu*e nadchlo. A$ke$svému p"ekvapení jsem celou poutní cestu zvládl ujít za$*est t#dn( bez jak#chkoli v#znamn&j*ích zran&ní. Tenkrát m& poprvé napadlo, %e bych se jednoho dne mohl vydat i$za$sv#m americk#m snem. ,e by to mo%ná mohlo b#t uskute'nitelné. Po$n&jakém 'ase jsem se cítil p"ipraven# na$vrcholky v*ech stezek.
Kdy% jsem o$sv#ch plánech "ekl p"á- tel(m a$koleg(m, jejich reakce byly smí*ené. N&kdo m& nad*en& podporoval, zatímco jiní se jen mra'ili a$tázav& pozvedávali obo'í. Strávit p(l roku pry' od$rodiny byl pom&rn& extrém- ní nápad, a$v$ur'it#ch ohledech to opravdu ex- trémní je. Ale p"esto mi p(lrok nep"ipadal jako v&'nost. Koneckonc(, co znamená *est m&sí- c( v$kontextu celého %ivota? Po$dvaceti letech práce v$nabl#skan#ch kancelá"sk#ch budovách jsem cítil, %e tou%ím po$n&jakém v&t*ím dob- rodru%ství. ,ivot ve$m&st& mi dodává spoustu energie, nekone'n# p"ísun vn&j*ích podn&t( a$také út&chu v$podob& rodiny a$p"átel. Od$p"í- rody jsem si sliboval, %e zvolním a$zam&"ím se na$své nitro a$zárove- se konfrontuji s$nejis- totou, kdy% budu objevovat, co le%í za$nezná- m#m horizontem. Jestli%e jsem m&sto vnímal jako místo pro pomyslné vdechování, pak 'as v$p"írod& p"edstavoval místo pro vydechnu- tí. Uv&domil jsem si, %e pokud mám vzkvétat, pot"ebuji oboje. Jak jednou "ekl John Muir: „Z(sta-te blízko k$srdci p"írody… a$jednou za$'as unikn&te, zlezte horu nebo z(sta-te t#- den v$lese. Vy'ist&te si du*i.“
Pro' trávím víc ne% 'ty"icet hodin t#dn& p"ed monitorem po'íta'e? Pro' trávím tak málo 'asu v$p"írod&? Pro' si nikdy neud&lám 'as b#t chvíli sám?