Skupna vizija, enotno ukrepanje: moneja Evropa

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Skupna vizija, enotno ukrepanje: moneja Evropa

 • ---- 2016 ----

  Skupna vizija, enotno ukrepanje:

  moneja Evropa

  Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije

 • 2

  Smisel in celo obstoj nae Unije sta postavljena pod vpraaj. In vendar potrebujejo

  nai dravljani in svet Evropsko unijo, ki bo mona kot e nikoli doslej. Nae ire

  obmoje postaja vse bolj nestabilno in negotovo. Krize znotraj in zunaj naih meja

  neposredno vplivajo na ivljenja naih dravljanov. Mona Unija je v tekih asih

  unija, ki razmilja strateko, ima skupno vizijo in ukrepa v slogi. To pa e toliko bolj

  velja po britanskem referendumu. Nedvomno bomo morali na novo zastaviti nain

  delovanja nae Unije, hkrati pa dobro vemo, za kaj se moramo zavzemati. Vemo,

  katera so naa naela, nai interesi in nae prednostne naloge. To ni as za

  negotovost: naa Unija potrebuje strategijo. Mi pa potrebujemo skupno vizijo in

  skupno ukrepanje.

  Nobena od naih drav nima dovolj moi niti dovolj sredstev, da bi se sama

  spoprijela s temi gronjami in izrabila prilonosti dananjega asa. A kot Unija, ki jo

  tvori skoraj pol milijarde dravljanov, je na potencial brez primere. Naa diplomatska

  mrea se razpreda iroko in globoko na vse konce sveta. Smo v skupini treh

  industrijsko najbolj razvitih gospodarstev sveta. Smo glavni trgovinski partner in

  najveji tuji vlagatelj v skoraj vseh dravah sveta. V razvojno sodelovanje vlagamo

  zdrueno ve kot ves preostali svet skupaj. Hkrati pa je jasno, da e vedno ne

  izkoriamo v celoti tega potenciala. Velika veina naih dravljanov se zaveda, da

  moramo skupaj prevzeti odgovornost za vlogo, ki jo imamo v svetu. In v sleherni

  dravi, ki jo obiem, nai partnerji priakujejo, da bo Evropska unija odigrala

  pomembno vlogo, tudi pri zagotavljanju varnosti po svetu. Le e bomo ukrepali

  skupaj in slono, bomo lahko izpolnili potrebe naih dravljanov in omogoili, da

  Foreword by Federica Mogherini

 • 3

  bodo naa partnerstva uspena. In ravno to je cilj globalne strategije za evropsko

  zunanjo in varnostno politiko.

  Beseda globalna ni miljena zgolj v geografskem smislu, temve tudi ire v smislu

  politik in instrumentov, ki jih ta strategija promovira. Osredotoa se na vojake

  zmogljivosti in boj proti terorizmu, a tudi na zaposlitvene monosti, vkljuujoe drube

  in lovekove pravice. V njej sta obravnavana vzpostavljanje miru ter odpornost drav

  in drub tako v Evropi kot okoli nje. Evropska unija se od nekdaj ponaa s svojo

  mehko mojo in bo to poela tudi v prihodnje, saj je na tem podroju najbolja.

  Vendar pojmovanje, da je Evropa izkljuno civilna sila, ne odraa povsem realnosti,

  ki se sicer spreminja. Evropska unija ima trenutno denimo sedemnajst vojakih in

  civilnih operacij, v okviru katerih se na tisoe mokih in ensk pod evropsko zastavo

  bori za mir in varnost za nao varnost in za varnost naih partnerjev. Kar se Evrope

  tie, sta mehka in trda mo tesno povezani.

  Cilj strategije je vzpostavitev strateke avtonomije za Evropsko unijo. To je nujno za

  spodbujanje skupnih interesov naih dravljanov ter za promocijo naih nael in

  vrednot. Pa vendar vemo, da se tovrstne prednostne naloge najbolje uresniujejo,

  kadar nismo sami. In najbolje v sklopu mednarodnega sistema, temeljeega na

  pravilih in multilateralizmu. To ni as za svetovne policaje in samotarske

  bojevnike. Naa zunanja in varnostna politika se mora spoprijemati z globalnimi

  pritiski in lokalno dinamiko ter se sooati z velesilami in vedno bolj razdrobljenimi

  identitetami. Kot Unija si bomo prizadevali, da bodo nai partnerji moneji: e naprej

  bomo poglabljali ezatlantske vezi in nae partnerstvo z Natom ter se hkrati povezali

  z novimi akterji in raziskali monosti za nove oblike sodelovanja. Vlagali bomo v

  regionalne ureditve v okviru medregionalnega sodelovanja ter sodelovanja znotraj

  posameznih regij. Prav tako bomo spodbujali prenovljeno globalno upravljanje, ki se

  bo lahko spoprijemalo z izzivi 21. stoletja. Pri svojem delu bomo praktini in naelni,

  pri emer bomo globalno odgovornost delili z naimi partnerji in prispevali h krepitvi

  njihove moi. Iz izkuenj vemo, da so ibkosti naih sosedov in naih partnerjev nae

  lastne ibkosti. Zato bomo vlagali v reitve, ki bodo najbolje za vse strani, in se ne

  bomo ve slepili, da je mednarodna politika igra, pri kateri mora ena stran izgubiti, da

  bi lahko druga zmagala.

 • 4

  Zaradi vsega tega bo sleherna drava lanica in sleherni dravljan Unije na

  boljem. Vse te cilje lahko dosee le resnino zdruena in predana Evropa.

  Zdruevanje vseh naih kultur, da bi uresniili nae skupne cilje in ubranili nae

  skupne interese, je vsakodnevni izziv, a hkrati naa najveja prednost: prav

  raznolikost je tista, ki nas dela mone.

  Da, nai interesi so dejansko skupni evropski interesi: ubranimo jih lahko samo s

  kupnimi sredstvi. Zato smo skupaj odgovorni za to, da bo naa Unija postala

  moneja Unija. Za ljudi v Evropi je pomembno, da imajo drave lanice skupen cilj

  in da je ukrepanje na ravni vseh politik enotno. Ranljiv svet terja samozavestnejo in

  odgovornejo Evropsko unijo ter zahteva navzven odprto in v prihodnost zazrto

  evropsko zunanjo in varnostno politiko. Priujoa globalna strategija nas bo

  usmerjala v naem vsakdanjem prizadevanju za Unijo, ki bo resnino izpolnjevala

  potrebe, upanja in elje svojih dravljanov; za Unijo, ki bo gradila na uspehu 70-

  letnega miru; in za Unijo, ki bo dovolj mona, da bo lahko prispevala k miru in

  varnosti na naem obmoju in po celem svetu.

 • 5

  Potrebujemo monejo Evropo, ki si jo zasluijo nai dravljani in ki jo priakuje

  preostali del sveta.

  ivimo v asu eksistencialne krize, znotraj in zunaj Evropske unije. Naa Unija je

  ogroena, na evropski projekt, ki nam je prinesel veji mir, blaginjo in demokracijo

  kot kadarkoli prej, je pod vpraajem. Evropska varnostna ureditev je na vzhodu e

  prizadeta, terorizem in nasilje pa pustoita po Severni Afriki in Blinjem vzhodu kot

  tudi v sami Evropi. V nekaterih delih Afrike gospodarska rast ne dohaja rasti

  prebivalstva, v Aziji naraajo varnostne napetosti, podnebne spremembe pa

  povzroajo dodatne nevenosti. A obenem je to as izjemnih prilonosti. Svetovna

  rast, mobilnost in tehnoloki napredek nam poleg vse tesnejih partnerstev prinaajo

  razcvet in vse ve ljudem omogoajo, da se iztrgajo iz revine ter ivijo dlje in

  svobodneje. V tem teavnem, bolj povezanem, konfliktnem in kompleksnem svetu

  nas bodo usmerjali skupni interesi, naela in prednostne naloge. Na podlagi svojih

  vrednot, zapisanih v Pogodbah, ter tevilnih prednosti in zgodovinskih dosekov si

  bomo zdrueni prizadevali za monejo Unijo, ki bo opravljala svojo kolektivno

  nalogo v svetu.

  1. Nai skupni interesi in naela

  Evropska unija se bo zavzemala za mir in zagotavljala varnost svojih dravljanov in

  ozemlja. Notranja in zunanja varnost sta vse bolj povezani: naa domaa varnost je

  odvisna od miru preko naih meja.

  EU se bo zavzemala za vejo blaginjo svojih dravljanov. Blaginja mora biti skupna in

  mora upotevati cilje trajnostnega razvoja po vsem svetu, tudi v Evropi. Unija blaginje

  temelji tudi na odprem in potenem mednarodnem gospodarskem sistemu in

  trajnostnem dostopu do svetovnih javnih dobrin.

  Povzetek

 • 6

  EU bo spodbujala odpornost svojih demokracij. Nao zunanjo verodostojnost in vpliv

  bo doloalo vztrajno uresnievanje naih vrednot doma.

  EU se bo zavzemala za svetovno ureditev, ki temelji na pravilih. Verjamemo v

  uveljavljanje dogovorjenih pravil za zagotavljanje svetovnih javnih dobrin in

  prispevanje k mirnemu in trajnostno naravnanemu svetu. EU bo spodbujala svetovno

  ureditev, ki temelji na pravilih in katere kljuno naelo je multilateralizem, v njenem

  osrju pa so Zdrueni narodi.

  Usmerjala nas bodo jasna naela, ki izhajajo tako iz realistine ocene stratekega

  okolja kot iz idealistinih prizadevanj za razvoj boljega sveta. Naelni pragmatizem

  nas bo usmerjal pri zunanjem ukrepanju v prihodnjih letih.

  V bolj kompleksnem svetu moramo delovati zdrueno. Le skupna tea resnine unije

  lahko zagotovi varnost, blaginjo in demokracijo svojim dravljanom ter spreminja svet

  na bolje.

  EU bo v bolj povezanem svetu sodelovala z drugimi. Unija se ne more osamiti, da bi

  se ubranila pred zunanjimi gronjami. Za spodbujanje varnosti in blaginje naih

  dravljanov ter zaito naih demokracij bomo prek sodelovanja s irim svetom

  obvladovali medsebojno odvisnost z vsemi prilonostmi, izzivi in strahovi, ki jih to

  prinaa s seboj.

  V bolj konfliktnem svetu bo EU vodil moan obutek odgovornosti. Po vsej Evropi in v

  sosednjih vzhodnih in junih regijah bomo delovali odgovorno. Na globalni ravni

  bomo skuali odpraviti temeljne vzroke konfliktov in revine ter se zavzemali za

  lovekove pravice.

  EU bo odgovoren globalni delenik, a odgovornost mora biti deljena. Istoasno z

  odgovornim delovanjem moramo prevetriti tudi naa zunanja partnerstva. K

  uresnievanju svojih ciljev bomo pritegnili drave, regionalne organe in mednarodne

  organizacije. Sodelovali bomo s kljunimi partnerji, podobno misleimi dravami in

  regionalnimi zdruenji. Poglobili bomo svoja partnerstva s civilno drubo in zasebnim

  sektorjem kljunimi partnerji v povezanem svetu.

 • 7

  2. Prednostne naloge naega zunanjega delovanja