Click here to load reader

Skriving som grunnleggende ferdighet Fem …Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skriving som grunnleggende ferdighet Fem …Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag Å kunne...

 • Harstad 11. november 2014

  Skriving som grunnleggende ferdighet

  Fem prinsipper for god skriveopplæring

  Eksempler fra praksis

  Iris Hansson Myran og Vibeke Lorentzen

 • Plan for økta dag 1

  • Tenkeskriving

  • Skriving som grunnleggende ferdighet

  • Fem prinsipper for god skriveopplæring

  Tenkeskriving

  Skriveopplæring i alle fag

  Rammer for elevenes skriving

  Læringsfremmende responsarbeid

  • Eksempler fra praksis: Praktisk, variert, relevant

 • Tenkeskriving

 • Tenkeskriving og presentasjonsskriving

  Tenkeskriving Presentasjonsskriving

  - Utforske og prøve ut tanker- Alt er lov

  - Få fram ideer

  - For meg selv

  - Uorden

  - For en leser eller lytter

  - Form og rettskriving er

  viktig

  - Orden

  Kan alle mestre Behov for mye støtte

 • Tenkeskriving- tankens fotspor

  • Skriv ned alle tanker (fra et gitt stikkord)

  • Umulig å gjøre feil/ alt er lov

  • Hold blyanten i bevegelse

  • Ikke stopp opp for å lese eller gjøre forandringer

  • Dere får 3 minutter

  • Stikkordet er: ……..

  • Del med sidemann. Du velger selv hva du vil dele.

  • Del med alle

  Skrivesperre skyldes ofte at den kritiske sansen blir koblet inn for tidlig. Skriveren blir for opptatt av rettskrivingen.

 • Tenkeskriving om:

  Plastpose

 • • Introduksjon til nytt tema

  • Oppsummering av tema/skrive sammendrag

  • For å få til hyppige skriveaktiviteter

  • Som støtte for samtale i klassen/gruppa

  • Som igangsetter for skriving av lengre tekst

  • I forbindelse med tekstlesing

  - Stopp opp ved et høydepunkt: ʺ Hva tror dere skjer

  videre? ʺ

  • Læringslogg

  - Hva har jeg lært i dag?

  - Hva var artig?

  - Var det noe som var vanskelig?

  - Er det noe jeg må øve mer på?

  Tenkeskriving kan brukes i alle fag!

  Når kan vi bruke tenkeskriving?

 • Under Trøndelagsutstillingen får elever ikke bare se kunst, men også prøve seg

  som kunstskribenter.

  Det er andre året forfatter Marte Huke og formidler Amalie Marie Selvik arrangerer skrivekurs for skoler i samarbeid med Den kulturelle skolesekken.

  1. Etter omvisningen får elevene i oppgave å sette ord på tanker og følelser

  2. Elevene plasserer gule (konkret hva de ser) og rosa lapper (tanker og følelser) under de

  ulike kunstverkene

  3. Elevene tenkeskriver fritt i fem minutter

  4. Elevene skriver så en tekst hvor de beskriver hvordan det er å være et av

  kunstverkene. Alle starter tekstene sine med «Jeg er…».

  5. Tekstene elevene skriver blir publisert som en del av selve utstillingen.

 • Tanker som oppstår når dere ser kunstverket.

  Beskrivelser av hva dere konkret ser.

  Elevene samarbeidet to og to med å sette ord på sine første ord og betraktninger.

 • Skriving som grunnleggende ferdighet og

  revidert læreplan

 • Learners should be collected from where they are(Gunther Kress)

  Kan

  Elevene må vises vei fra der de er

 • Krav til lese- og skrivekompetanse i utdanning og

  arbeidsliv

  Situasjonen på arbeidsmarkedet i postindustrielle land innebærer økte krav til avansert skrift-/skrivekyndighet i alle sektorer i samfunnet:

  ”En arbetsdag i skriftsamhället”av professor Anna-Malin Karlsson, Uppsala universitet

 • Undersköterskan Snickaren Betongarbetaren Lastbilsjåfören

  ”Lilla röda boken”

  Journalen

  Svarta boken

  Texter på

  expeditionsdörren

  Egna anteckningar

  Avdelningens

  dagbok

  Avdelningens

  samlingspärm

  Almanacka

  Krönikebok

  osv…

  Ritning

  Bygghandling

  Märkningar på tejp

  Skyltar

  Följesedel

  Utsättningar

  Lista vid

  porttelefon

  Tidrapport

  Ritning(ar)

  Etiketter runt järn

  Markeringar på

  vägg

  Märkningar på

  saker

  Armerings-

  spesifikation

  Handskriven lista

  Lassinformation

  Fakturor

  Fraktsedlar

  Etiketter

  Färdskrivarkort

  Tankjournal

  Texter på bilen

  Text på

  tankautomaten

  Utlastningschemat

 • Evalueringer av LK06 viser:

  at intensjonene rundt grunnleggende ferdigheter ikke er forstått

  at det ikke har ført til praksisendring (kanskje med unntak av lesing?)

  grunnleggende ferdigheter blir forstått som noe elementært som hører småskolen og norskfaget til

 • To forutsetninger for å jobbe

  konstruktivt med grunnleggende

  ferdigheter:

  1. Tverrfaglig samarbeid

  2. Skolens ledelse må sette av tid

  til tverrfaglig samarbeid

 • Læreplanrevisjonen

  Høsten 2013: Revisjon av læreplanene i de fem gjennomgående

  fagene matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag og engelsk

  Målsetting:

  - Tydeliggjøre hvordan vi skal arbeide med de grunnleggende

  ferdighetene i fagene

  - Sikre en samstemt progresjon i utviklingen av de

  grunnleggende ferdighetene på tvers av fagene

  St. meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring, s. 33.

 • Grunnleggende ferdigheter = literacy

  De grunnleggende ferdighetene som er omtalt her [i Kultur for læring], er helt nødvendige forutsetninger for læring og utvikling både i skole, arbeid og samfunnsliv. De er uavhengige av fag, men fagene er i ulik grad egnet for utviklingen av slike ferdigheter.

  Disse grunnleggende ferdighetene tilsvarer det engelske begrepet «Literacy» som favner bredere enn bare det å kunne lese. Det omfatter både «Reading, Writing and Numeracy», som inkluderer ferdigheter som «to identify, to understand, to interpret, to create and communicate».

  St. meld. nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring, s. 33.

 • Fra læreplanmål til kompetansemål

  L-97

  I opplæringen skal elevene få

  kunnskap om:

  - jødenes historie i Norge

  - dialog mellom religioner og

  livssyn

  Kunnskapsløftet

  Elevene skal kunne:

  - beskrive og reflektere over

  særtrekk ved kunst, arkitektur og

  musikk knyttet til jødedommen

  - drøfte utvalgte tekster fra jødisk

  skrifttradisjon

  En ny forståelse av kunnskap: kunnskap er ikke noe som sitter, foregår eller hviler inne i hodet på elevene -å lære et fag er å snakke, lese, skrive, regne og

  bruke digitale ferdigheter relevant innenfor faget.

 • Hva betyr å «skrive på fagenes

  premisser»?

  • Kunnskapsløftet vektlegger at alle lærere er

  skrivelærere

  Å kunne skrive er en fagovergripende kompetanse.

  Samtidig er det slik at når vi leser og skriver i de

  ulike fagene, må vi definere oss som regne-, lese-

  og skrivelærere på fagets premisser.

 • Skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag

  Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å

  formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer,

  sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder

  hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og

  erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter

  og rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske

  utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til

  bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av

  naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og

  mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å

  bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise

  naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon.

  Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster

  som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og

  mottaker.

 • Eksplisitt skriveopplæring

 • 1. Skrive mye på fagenes

  premisser, og bruke skriving i

  kunnskapstilegnelsen.

  2. Bruk formativ vurdering for

  å fremme elevenes

  skriveutvikling

  3. Gjør elevene til strategiske

  skrivere

  4. Gi rammer som støtte for

  elevenes skriving

  5. Skap et klasserom der en

  diskuterer tekst og skriving

  Fem prinsipper for god skriveopplæring

 • SKRIV-prosjektet

  • 10 teser om skriving i

  alle fag (Jon Smidt)

  • Formålsrette

  skriveaktivitetene

  • Sluttføring av

  skriveprosjekter

 • Viktige elementer i effektiv skriveopplæring

  1. Skrivestrategier2. Sammendrag3. Samskriving4. Tydelig formål5. Tekstbehandlingsverktøy6. Tekstbinding

  7. Emnehjelp og planlegging av tekst

  8. Utforskende aktiviteter9. Skriving som prosess10. Studere modelltekster11. Skrive for å lære

  NB: Denne listen er ikke å betrakte som en fullstendig «læreplan».

  Graham & Perin, 2007

 • Metastudien Writing Next

  viser at undervisning i

  skrivestrategier er det

  mest effektive vi kan

  gjøre for å utvikle

  lavt presterende skriveres

  skrivekompetanse.

  (Graham & Perin, 2007)

 • Skrivestrategier

  1. «…prosedyrer og teknikker som skrivere bruker

  for å gjennomføre en skriveoppgave»

  2. «… de valgene skriveren tar ved utformingen av

  selve teksten»

  (Hertzberg, 2006)

 • Førskrivingsfasen Skrivefasen Revisjonsfasen Sluttføringsfasen

  • avkode oppgaveteksten

  • klargjøre skrivesituasjonen,formål og mottaker

  • sette mål og vurderingskriterier for skrivearbeidet

  • bruke strategier for idemyldring

  • aktivere bakgrunnskunnskap ved å notere eller tenkeskrive

  • bruke lesestrategier for å innhente informasjon og bygge kunnskap om emnet

  • lage disposisjon

  • modellere skriverammer

  • bruke modelltekster

  • modellere skriveprosessen

  • tenkeskrive for å komme i gang

  • ryddeskrive for å utvikle førsteutkast

  • samskrive

  • benytte skriverammer

  • lese modelltekster

  • skrive teksten i deler

  • modellere skriveprosessen

  • fortelle hva man tenker å skrive

  • lese over egen tekst for å vurdere kvalitet og forbedring

  • revidere teksten på bakgrunn av respons

  • bearbeide hele tekstdeler som innledning og avslutning

  • revidere teksten på ordnivå, setningsnivå og på makronivå

  • prøve ut alternative formuleringer

  • samskrive og revidere teksten sammen med andre

  • tekstbinderarkiv for å skape god sammenheng i teksten

  • sammenligne med modelltekst

  • lese over teksten på ulike måter og med ulike fokus alene eller sammen

  • bruke hjelpemidler (leserør, opplesingsprogram)

  • tekstbehandlingsverktøy

  • ordbok

  • søke gjengangerfeil, ordkort

  • lese over på papir

  • gi teksten grafisk utforming tilpasset kommunikasjonssituasjonen

  • respons

  For eksempel:

 • Hvordan forstå oppgaven?

 • Pressøvelse for å forstå

  oppgavebestillinga

  • Hva spør oppgaven om?

  • Hvordan vil du «vekte» de ulike elementene?

  Arbeidsgang

  - Ett minutt individuelt

  - To minutter dele med læringspartner

  - Plenum

 • Formuler kort bodskapen i den

  samansette teksten på

  mjølkekartongen frå Tine

  Meierier. Peik på nokre

  verkemiddel og den funksjonen

  dei har i teksten.

  Kommentar:

  For å vise god kompetanse bør

  du svare på ein presis måte og

  bruke relevant fagspråk. Du kan

  bruke omgrep frå retorikken,

  men det er ikkje eit krav.

  Hva spør oppgaven om?

  Hvordan vil du ”vekte” de ulike

  elementene?

 • Pressøvelse for å avkode oppgaven

  Vedlegg:«Bethlehem 2005» av Banksy, 2005«SMS fra Gaza» av Mads Gilbert, 2009

  Gjør kort greie for noen sentrale virkemidler og den funksjonen de har i graffitien og SMS-teksten. Hva er formålet med de to tekstene?

  Kommentar:Du skal bruke et presist fagspråk. Du kan bruke begrep fra retorikken, men det er ikke et krav.

 • Gjenkjennbar struktur

  • Tema og budskap

  • Peke på virkemidler

  • Hvilken funksjon har virkemidlene

 • Hva er gode skriveoppgaver?

 • Hva kjennetegner gode

  skriveoppgaver?• Oppgavene bør ha et klart formål og en definert

  mottaker.

  • Oppgavene bør brukes både til «å lære å skrive» og «å skrive for å lære».

  • Oppgavene bør invitere til å skrive i sjangrer som har status i faget.

  • Oppgavene bør oppfordre til å ta i bruk ulike modaliteter som benyttes i faget.

  • Oppgavene bør invitere til å bruke et fagspesifikt språk.

  Maagerø & Skjeldbred

 • Meningsfylte skrivesituasjonerjf Jon Smidts skrivetrekant

  Formål (mottakere og

  situasjoner der det

  gir mening å uttrykke

  seg)

  Form (språk og

  mønster)

  Fokus/ innhold/ å ha noe på hjertet

 • En øyeåpner

  Har du noen gang prøvd å besvare oppgavene du gir til elevene?

  Hvis du oppdager at du har problemer med å løse oppgaven, er det god grunn til å anta at elevene vil ha det samme, og da må du rett og slett finne på en annen og bedre oppgave

  (Bakken, 2009)

 • Hva kan du se etter?

  Ved å prøve å besvare oppgaven vil du også oppdage hva eleven trenger av støtte gjennom hele skriveprosessen:

  o emnehjelp

  o utforskende aktiviteter

  o begrepsbank

  o skriverammer

  o modellering

  o tydelig formål; mottaker og sammenhengen

  teksten skal inngå i

 • Rammer for skriving

 • Gi rammer som støtte for elevenes skriving

  Å gi rammer for skrivingen handler om å gi elevene

  stillaser for å støtte elevenes skriveutvikling

  • Modellere skriveprosessen

  • Bruke modelltekster som utgangspunkt for

  samtale om tekst

  • Dialog som støtte for skriving (VFL)

  • Ta i bruk konkrete skriverammer som

  støttestrukturer

 • Skriverammer

  Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for

  å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av

  skriveprosessen.

  • Ulike skjema

  • Startsetninger

  • Ordsamlinger

 • Skriverammer

  • Et alternativ til det «store hvite arket»

  • Lettere for elevene å se for seg hvordan teksten skal se ut til slutt

  • Elevene får erfaring med ulike måter å strukturere og skape sammenheng i tekst

  • Gapet mellom lavt presterende og høyt presterende skrivere utjevnes

  Stillas som må «rives ned» når elevene ikke har behov for dem lenger

 • Tekststruktur Innhold Eksempel på setningsstartere

  Innledning Bakgrunn – sier noe om hva teksten handler om I valgkampen har vi hørt at…

  I media har det den siste tiden vært

  diskutert…

  Første

  argument

  Temasetning:

  Introduksjon av første argument

  Kommentarsetninger:

  Bygger ut argumentasjonen ved å gi mer informasjon

  Støtter argumentasjonen ved å vise til eksempel

  Relaterer argumentet til påstander framsatt i innledningen

  Motstandere av… mener/hevder/sier at…

  Tilhengere av... mener/hevder/sier at…

  Et viktig argument i diskusjonen er…

  Først vil jeg trekke fram argumentet om…

  Det første argumentet jeg vil trekke fram er…

  Andre

  argument

  Temasetning:

  Introduksjon av andre argument

  Kommentarsetninger:

  Bygger ut argumentasjonen ved å gi mer informasjon

  Støtter argumentasjonen ved å vise til eksempel

  Relaterer argumentet til påstander framsatt i innledningen

  Et annet viktig argument er …

  Det andre argumentet jeg vil trekke fram er…

  Motstandere av… mener/hevder/sier at…

  Tilhengere av... mener/hevder/sier at…

  Tredje

  argument

  Temasetning:

  Introduksjon av tredje argument

  Kommentarsetninger:

  Bygger ut argumentasjonen ved å gi mer informasjon

  Støtter argumentasjonen ved å vise til eksempel

  Relaterer argumentet til påstander framsatt i innledningen

  Et annet viktig argument er …

  Det tredje argumentet jeg vil trekke fram er…

  Motstandere av… mener/hevder/sier at…

  Tilhengere av... mener/hevder/sier at…

  Noen hevder også at…

  Fjerde

  argument

  Temasetning:

  Introduksjon av fjerde argument

  Kommentarsetninger:

  Bygger ut argumentasjonen ved å gi mer informasjon

  Støtter argumentasjonen ved å vise til eksempel og kilder

  Relaterer argumentet til påstander framsatt i innledningen

  Et annet viktig argument er …

  Det fjerde argumentet jeg vil trekke fram er…

  Motstandere av… mener/hevder/sier at…

  Tilhengere av... mener/hevder/sier at…

  Noen hevder også at…

  Konklusjon Oppsummering av hovedpoengene i teksten som leder fram til

  konklusjonen. Her kan din egen mening komme tydelig fram.

  Konklusjonen er…

  På bakgrunn av argumentene framsatt i

  denne teksten vil jeg konkludere med…

 • Skriveramme for strukturering av innhold

  (tematiske avsnitt)

 • Hvorfor bruke skriverammer?

  Et alternativ til det «store hvite arket»

  Lettere for elevene å se for seg hvordan teksten

  skal se ut til slutt

  Elevene får erfaring med ulike måter å

  strukturere og skape sammenheng i tekst

  Stillas som må «rives ned» når elevene ikke har

  behov for dem lenger

 • Hvordan komme ut av rammene?

 • Det er mye diskusjon om hvorvidt

  Genteknologi er farlig

  Teksten med logiske koblinger

  Det er mye diskusjon om hvorvidt

  genteknologi er farlig. Motstanderne av

  genteknologi, hevder at dette er farlig fordi

  dette er ny teknologi innenfor bioteknologi

  som vi ikke kjenner konsekvensene av enda.

  De sier også at genteknologien analyserer

  og foretar endringer på DNA-et til en

  organisme, og dette kan medføre uante

  konsekvenser. Dessuten kan kunnskapen

  misbrukes om det kommer i gale hender,

  samtidig som og vi kan få svar vi egentlig

  ikke ønsker å få. Men det er også sterke

  argumenter i mot disse synspunktene.

  Menneskene har brukt kunnskap om biologi

  i gjennom tusenvis av år til å lage mat og

  medisiner og genmodifiserte bakterier kan

  produsere nyttige vitaminer og proteiner.

  Insulin er et slikt protein som produseres av

  genmodifiserte bakterier. I tillegg kan DNA-

  analyser av blod og hår fra et åsted, være

  med på å oppklare kriminalsaker. På samme

  måte kan analyser av blod også finne ut om

  du er bærer av arvelige sykdommer som

  kan bryte ut senere i livet. Genteknologi kan

  samtidig være løsningen på framtidas store

  matutfordring. «Matsminke» bidrar til at

  blant annet frukt og grønt kan fraktes over

  store avstander uten at det råtner.

  De som mener at genteknologi er farlig, hevder

  at

  Genteknologi er ny teknologi innenfor

  bioteknologi som vi ikke kjenner konsekvensene

  av enda

  De mener også at

  Genteknologien analyserer og foretar endringer på

  DNA-et til en organisme og dette kan få uante

  konsekvenser

  Et annet argument de bruker er at

  Genteknologi kan misbrukes om det kommer i

  gale hender

  Genteknologien kan gi oss svar vi egentlig ikke

  ønsker å vite

  Men det er også sterke argumenter eller

  dokumentasjon i mot disse synspunktene. Disse

  er at

  Menneskene har brukt kunnskap om biologi i

  gjennom tusenvis av år til å lage mat og medisiner

  Genmodifiserte bakterier kan produsere nyttige

  vitaminer og proteiner. Insulin er et slikt protein

  som produseres av genmodifiserte bakterier

  DNA-analyser av blod og hår fra åsted kan

  oppklare kriminalsaker

  Gentester kan finne ut om du er bærer av arvelige

  sykdommer som kan bryte ut senere i livet

  De hevder også at

  Genmodifisert mat kan være løsningen på

  framtidas stor matutfordring

  «Matsminke» bidrar til at blant annet frukt og

  grønt kan fraktes over store avstander uten at det

  råtner

  Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram (LK06 – revidert):- Sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og

  drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til

  disse

  Skriveramme for argumenterende skriving om Bioteknologi

  Rammen kan og bør utvides/ tilpasses elevenes skriveutviklingsnivå. Gode skrivere kan løsrive seg helt fra rammen:

  • Hvilke etiske problemstillinger ser du for deg ved kloning av dyr?

  • Hvordan kan vi forvalte den nyvunne genteknologien på en god måte?

  • Hvilke fordeler og ulemper er det knyttet til bruk av genmodifisert mat?

  • Hvis det ble aktuelt – ville du tatt en gentest for å undersøke om du er disponert for en sykdom senere i livet eller som barna dine kan arve? Hvorfor/ hvorfor ikke?

  Samme opplegg kan brukes på andre kontroversielle temaer som Bjørn og Ulv i Norge – disse også representert på Viten.no

  (Wellington og Osborne, 2001)

 • Hvordan skape sammenheng i tekst?

 • Les mots qui assurent la cohérence d’un texte

  Addition - tillegg et, en plus

  Opposition - kontrast mais

  Le temps - tid quand, avant, après, puis, ensuite, enfin, encore

  Cause - årsak parce que

  Classification/ énumération -

  oppregning

  premièrement, deuxièmement, d’abord , le plus important

  Illustration par exemple

  Alternative ou

  Restriction quand même

 • Som elev på den yrkesfaglige linjen, så kan man etter hvert få fagbrev etter

  et to-års løp som lærling alt etter som hva man får godkjent av den videregå-

  Ende skole i samarbeid med eventuell lærlingsbedrift. Under din tid som lær-

  ling, så sier det seg selv at man får opplæring i de fagområdene som er ønsket.

  Med et fagbrev så har man et mer sikkert utgangspunkt for videre arbeid, i og

  med at det er en attest på godkjent læringsprosess, som sikrer arbeidsgivers

  Tanker for din kunnskap på fagområdet.

  Det og gå to år på videregående som er yrkesrelatert kan være et pluss for

  mange, og aller mest for de som er skolelei og lei av å sitte på benken og har

  mest lyst til å begynne i praksis for fult, slik at de kan tjene egne penger.

  Industrisamfunnet trenger flere dyktige arbeidere som er flinke på sitt fag-

  Felt, og som har fått skikkelig opplæring. Og det lønner seg økonomisk også å

  ta er fagbrev.

  Etter studieforberedende så får man et karakterkort også, men uten grunn-

  lag for videre spesialisering innenfor et felt.

  Derfor er det viktig å ta fagbrevet, slik at man har det jeg vil kalle en litt

  mer sikker fremtid i vente, med sikker jobb på et fagfelt du kjenner godt til.

 • Som elev på den yrkesfaglige linjen, så kan man etter hvert få fagbrev etter

  et to-års løp som lærling alt etter som hva man får godkjent av den videregå-

  Ende skole i samarbeid med eventuell lærlingsbedrift. Under din tid som lær-

  ling, så sier det seg selv at man får opplæring i de fagområdene som er ønsket.

  Med et fagbrev så har man et mer sikkert utgangspunkt for videre arbeid, i og

  med at det er en attest på godkjent læringsprosess, som sikrer arbeidsgivers

  Tanker for din kunnskap på fagområdet.

  Det og gå to år på videregående som er yrkesrelatert kan være et pluss for

  mange, og aller mest for de som er skolelei og lei av å sitte på benken og har

  mest lyst til å begynne i praksis for fult, slik at de kan tjene egne penger.

  Industrisamfunnet trenger flere dyktige arbeidere som er flinke på sitt fag-

  Felt, og som har fått skikkelig opplæring. Og det lønner seg økonomisk også å

  ta er fagbrev.

  Etter studieforberedende så får man et karakterkort også, men uten grunn-

  lag for videre spesialisering innenfor et felt.

  Derfor er det viktig å ta fagbrevet, slik at man har det jeg vil kalle en litt

  mer sikker fremtid i vente, med sikker jobb på et fagfelt du kjenner godt til.

 • Skriveramme brukt

  i underveisvurdering

 • Brosjyre

  - Kjent sjanger- Lett å tilpasse til ulike fag- Mulighet for å utfolde seg

  kreativt- Reelle mottaker- Trening i å trekke ut viktig

  informasjon- Kortfattet, men

  sammenhengende

 • My hobbyHandball

  ReferecesPicture, page 1:

  http://ndla.no/sites/default/files/images/H

  errehandball.jpg

  Picture, page 2:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Pre

  stigio_Krim.jpg

  Picture, page 3:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Handballf

  eld.svg

  Picture page 5:

  http://torshovsport.no/upload/2012/11/13/

  select-solera-handball-blue-lightgreen-

  11002146000-165.jpg

  Why choose

  handball as a

  hobby?

  Handball gives you a lot of

  exercise meanwhile you are

  having fun with your friends.

  You learn to work as a team

  which is a skill you need in all

  parts of your life.

  165

  The ball

  This is the type of handball my team uses

  The handball is smaller than a

  football and it`s small enough for

  you to hold in one hand.

  The size of the ball depends on

  the age of the players:

  Size 0: 7 – 9 years

  Size 1: 10 – 12 years

  Size 2: 13 - >

  http://ndla.no/sites/default/files/images/Herrehandball.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Prestigio_Krim.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Handballfeld.svghttp://torshovsport.no/upload/2012/11/13/select-solera-handball-blue-lightgreen-11002146000-165.jpg

 • What is handball? A description of the

  game

  2 3 4

  Summary of rules• After receiving the ball, players can pass, keep

  possession, or shoot the ball.• If possessing the ball, players must dribble or

  can take up to three steps for up to threeseconds at a time without.

  • No attacking or defending players other thanthe defending goalkeeper are allowed to touch the floor of the goal area (within 6 metres ofthe goal). A shot or pass in the goal area is valid if completed before touching the floor. Goalkeepers are allowed outside the goal area, but are not allowed to possess the ball acrossthe goal area boundary.

  • The ball may not be passed back to thegoalkeeper when he is positioned in the goal area. (wikipedia)

  The rules of the game

  Handball is a team sport. Two

  teams of seven players each

  pass a ball between themselves

  and tries to throw the ball into

  the goal of the other team.

  My hobby is to play handball

  and in this brochure you will

  learn more about the game.

  Bilde/figur (slett boksen før du setter inn bilde).

  Handball is usually playyed indoors:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Prestigio_

  Krim.jpg

  Introduction

  Professional handball matches is

  played for two periods of 30

  minutes each. The main focus of

  the game is to put the ball into the

  opposing teams goal. The team

  that score the most goals, wins.

  The playing field of handball is 40

  times 20 meters big and in each

  end of the court there is a goal on

  each side.

  The handball court seen from above

  Like any games, there`s rules to

  follow in handball as well. The

  rules helps us to regulate the

  behavior on the field, and with

  no rules, there`s no fun .

  The most common penalty in

  hand ball is the free throw. The

  free throws are equivalent to

  the free-kicks in football. The

  free throw restarts the game

  after a foul is comitted by one of

  the players.

 • TitreSous-titre

  Références

  Référence 1: Lorsque vous

  utilisez des images à partir

  d'Internet, vous devez entrer

  l'url

  Utilisez uniquement des

  images qui sont disponibles

  pour une utilisation publique à

  flicr, word etc.

  Référence 2: Quand citant des

  informations sur des sites

  comme wikipedia etc., vous

  devez également citer l'URL

  Résumé

  165

  L’image ou figure (emporter la boîte avant que insérerl’image).

  Image caption/ figure caption

  Contenu titre 3

  Résumé de l’information le plus

  important dans votre brochure

  Nom de l’auteur

  L’image ou figure (emporter la boîte avant que insérerl’image).

  Image caption/figure caption

 • Main heading on

  inside front cover

  Content heading 1

  2 3 4

  Use text boxes for displayinggraphics and text you want to emphasize. Choose the appropriatesize, background colour and placement on the page.

  Content heading 2

  When the reader opens your

  brochure, this is the first text he

  or she will see. This is thus the

  best place for introducing the

  information you want to present.

  Make your text interesting and

  important in order to make the

  reader read the rest of your

  brochure.

  Image/figure (erase boxbefore inserting image).

  Image caption/figure caption

  Image/figure (erase boxbefore inserting image).

  Image caption/figure caption

  On pages 3, 4 and 5 you will find

  the main message of the

  brochure. You may structure the

  contents of these pages in

  several different ways.

  You may present one main topic

  or several closely related sub-

  topics, one on each page. All sub-

  topics should have their own

  introduction. Remember that all

  sub-sections must be directly

  related to your introduction on

  page 2.

  You may use images and

  captions, make text boxes and

  use sub-headings.

  Introduction

 • Modelltekst som ramme

 • Kompetansemål i norsk

  Tolke og vurdere sammenhengen mellom

  innhold, form og formål

  Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i

  samtaler om tekst og språk

  Gjøre rede for et bredt register av språklige

  virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

 • Samtale om modelltekst

  Hvor mange deler består teksten av?

  Hvilke ord har forfatteren brukt i innledningen? Hvilken virkning har disse ordene?

  Hvilke virkemidler peker seg ut i hoveddelen? Hvordan er setningene bygd opp?

  Hva skjer etter kolon?

  (Gro Dahle)

  Samtale om grammatikk

  Finner dere et vendepunkt i teksten?

 • Samskriving

  • Samskriving er når elevene jobber sammen om

  å planlegge, skrive utkast, revidere eller sluttføre

  en felles tekst.

  • I samskrivinga foregår en viktig samtale om tekst

  og skriving.

  • Samskriving fører til en bevissthet om hva man

  gjør når man skriver.

  • Samskriving er med på å utvikle elevene som

  strategiske skrivere.

 • Samskriving

  • Velg et yrke eller en gjenstand

  • Dele/ det er lov å «stjele» ideer fra andre

  • Finn to verb

  • Skriv innledningen

  • Skriv hoveddelen

  • Skriv avslutningen

  • Dele

 • Bruk av modelltekst i kunst og

  håndverk

  LK06:

  • dokumentere eget arbeid i

  multimediepresentasjoner

  http://www.youtube.com/watch?v=VcVbiZG9gsE&list=UU6hNY1c-V1tToMXVyGBmSgA&feature=share

  http://www.youtube.com/watch?v=VcVbiZG9gsE&list=UU6hNY1c-V1tToMXVyGBmSgA&feature=share

 • Hva er skriving i praktiske og estetiske fag?

  Tenkeskriving Presentasjonsskriving

  • Oppstart av nytt tema – skrive seg inn på tema, igangsetting, finne inspirasjon, idé- og tankeutvikling

  • Oppsummering av tema - læringslogg• Skrivestopp i timen/foredrag/forelesning• Skrive som utgangspunkt for samtale• Begrepstrening – forklare et fagbegrep• For å skrive ofte!

  • Presentasjoner

  • Rapporter og logg

  • Dokumentasjon av arbeidsprosess

  • Instruksjoner

  Viktig del av elevenes forståelse forfaget!

  Trenger støtte. Må læres!Eksplisitt skriveopplæring: modellere, lese eksempeltekster, gi rammer for skrivinga

 • Læringsfremmende responsVurdering for læring

 • Sentrale prinsipp for

  Vurdering for læring

  Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

  • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.

  • Får råd om hvordan de kan forbedre seg.

  • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

  (udir.no)

 • Funn fra doktorgrad om vurdering

  • Lite samsvar mellom kriterier og det læreren

  faktisk vurderer

  • Lite eksplisitt skriveopplæring-> elevene vage

  oppfatninger om hva de egentlig skal lære og

  hvilke kriterier som ligger til grunn for

  vurderingen

  • Grunnlag for karaktervurdering: Skriveoppgaver

  som gjøres hjemme -> store forskjeller på

  hvilken støtte elevene får

  • Hva gjøres egentlig i klasserommet?

  Gustaf Skar (2013). Skrivbedømning och validitet. Stockholm: Stockholms universitet

 • Skriveopplæringa må flyttes tilbake til

  klasserommet!

 • Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes

  skriveutvikling

  Fem teser for funksjonell respons (Kvithyld & Aasen)

  • Respons må gis underveis i skriveprosessen

  • Respons må være selektiv

  • Respons må være en dialog mellom responsgiver og skriver

  • Respons må motivere for revidering

  • Respons må være forståelig og læringsfremmende

 • Revisjonskompetanse

  • Elevenes revisjonskompetanse oppøves gjennom

  aktiv bruk av læringsfremmende tekstrespons

  • Gode skrivere veksler mellom rollen som skriver og

  leser

  • Skriveren står i et dialogisk forhold til egen tekst og

  oppnår et metaperspektiv på egen skriving

  Revisjonskompetanse = skrivekompetanse

  Å skrive er å omskrive!

 • Hvordan kan vi gi elevene læringsfremmende respons uten at vi

  «retter oss i hjel»?

 • Videorespons

  Videorespons er en tidseffektiv metode for å

  • gi respons underveis i en skriveprosess

  • dokumentere vurdering

  http://www.skrivesenteret.no/ressurser/videorespons/

  http://www.skrivesenteret.no/ressurser/videorespons/

 • Leseinstruks til lærer

  • Dette synes jeg at jeg fikk til…

  • Dette jobbet jeg med å få til…..

  • Dette synes jeg var spesielt vanskelig…

  • Kan du se spesielt på…

  • Spørsmål til læreren…..

  Å komme elevperspektivet i møte!

 • Linjerespons

  • Tidseffektiv

  responsmetode

  • Fellesrespons på

  elevtekster

  • Særlig nyttig på deler

  av tekst

  • Felles språk til samtale

  om tekst

  • Relasjonsbygging med

  utgangspunkt i fagetLÆRINGSLEDELSE

 • Samskriving

  • Samskriving er når elevene jobber sammen om

  å planlegge, skrive utkast, revidere eller sluttføre

  en felles tekst.

  • I samskrivinga foregår en viktig samtale om tekst

  og skriving.

  • Samskriving fører til en bevissthet om hva man

  gjør når man skriver.

  • Samskriving er med på å utvikle elevene som

  strategiske skrivere.

 • Kunsten å lese elevtekster

  Læreren som kjenner og kritiker

  • Krever en kunnskap og ekspertise som både er praksis- og teoribasert

  • Hvordan du leser teksten spiller en sentral rolle i all vurdering av tekst

  - let etter elevens prosjekt

  - se etter utviklingsmuligheter

  - ha fokus på nærmeste utviklingssone

  (Eisner i Igland, 2013)

 • Lese over teksten

  • Å lese bakfra bryter vanen

  • Lese høyt - Leserøret

  • Få andre til å lese teksten

 • Skrive- og lesestøttende verktøy

  • Stavekontroll – tekstbehandlingsverktøy MÅ

  modelleres

  • Ordkort over ”Falske venner”

  • Programvare som leser opp teksten

  Noen nyttige nettressurser:

  Textpilot

  CD-ord

 • God grafisk utforming

  • Valg av skrifttyper,

  sideoppsett og bruk

  av illustrasjoner gjør

  teksten presentabel

  for leseren

  Når elevtekstene publiseres,

  understrekes skrivearbeidet

  som viktig!

 • Adaptasjon fra novelle til film

 • Læringslogg

  Skriv i to minutter

  Hva vil jeg ta med meg tilbake til egen praksis?

  Hva er det første jeg vil prøve ut?

  Hva ønsker jeg å dele med mine kollegaer og

  hvordan skal jeg gjøre det?