Skripta - Saobracajno Planiranje (II Parc) (1)

Embed Size (px)

Text of Skripta - Saobracajno Planiranje (II Parc) (1)

Saobraajno planiranje

2013UNIVERZITET U SARAJEVUFakultet za saobraaj i komunikacije

II parcijalaSKRIPTASaobraajno planiranje

1. ta je pjeaki saobraaj?Osnovnekarakteristikepjeakogtokasudobivenedugotrajnimiztraivanjemuevropskimzemljama. Broj kretanja pjeaka u ukupnom gradskom kretanju je od 20 30 % od ukupnog broja kretanja u gradskom podruju. Ta kretanja se odvijaju u razne svrhe (na posao, snadbjevanje,).Pjeaci su veoma izraena u kretanju do i od stajalita javnog gradskog prijevoza (JGP). U vicarskoj / Cirih, prema nekim ispitivanjima, svaki ovjek, u prosjeku, godinje pree oko 1000 km. Pod slobodnim kretanjem pjeaka se podrazumjeva gustina od 1 ovjeka na m. Brzine kretanja pjeaka zavise od vie faktora, Tabela1.Tabela 1 Faktori uticajni na brzinu kretanja pjeakaKategorijapjeakaBrzinekretanja (km/h)

Osobasadjecom2,5 2,6

Djeca 6-10 godinaOko 4

enestarije od 50 g.4,6 4,7

enemlae od 50 g.4,9 5,0

Mukarcistariji od 55 g.5,4

Mukarcimlai od 55 g.5,9 6

Omladina do 25 g.6,5

2. Pjeaki hodnik?Pjeaki hodnik je dio ulice koji je namjenjen za kretanje pjeaka. Obino su izdignuti iznad kolovoza za 10 15 cm. Dimenzije pjeakog hodnika zavise od:1) intenziteta saobraajnog toka, 2) obima pjeakog tranzitnog toka, 3) obima pjeakog toka za rekreaciju, 4) propusnemoijednetrake, 5) urbanistiko arhitektonskih potreba ulice kao i 6) dimenzija i koliine podzemnih komunikacija.

irina trake za slobodno kretanje jedne osobe je 0,75 m. Na odreenim mjestima moe biti 0,9 1,0 m. Uz kolovoz i uz biciklistiku traku dodaje se irina od 0,65 m. Minimalna irina je 1,5 m, za brze saobraajnice 4,5 m, glavne saobraajnice 4,5 m, sabirne ulice 3 m, stambene ulice 2,25 m, trgove i parkove 5,0 m.irine pjeakih hodnika zavise od znaaja ulice:

3. Kapacitet pjeakih prelazaKapacitet pjeakih prelaza sa signalizacijom se moe odrediti iz slijedeeg obrasca:

, gdje je:t trajanje faze za pjeake u sekundama,L duina prelaza u m,v brzine kretanja pjeake kolone (oko 1,2 m/s),l poduni razmak pjeaka (srednja vrijednost 1 m),c broj ciklusa u satu,S irina prijelaza ia bono rastojanje izmeu pjeaka.

Kapacitet se umanjuje zbog skretanja vozila udesno, a faktor treba utvrditi. Teoretski kapacitet jedne pjeake trake je dat izrazom:

(pjeaka/h), gdje je:v brzina kretanja pjeaka (km/h),lT irinapjeake trake (0,75 m) ib razmak izmeu pjeaka (oko 0,5 m).

4. Praktina propusna mo jedne pjeake trake

Praktina propusna mo jedne pjeake trake iznosi pjeaka/h. Za ulice namijenjene za etanje praktini kapacitet pjeake trake je 600 pjeaka/h, a 700 pjeaka/h za pjeake staze uz liniju izgradnje sa trgovakim radnjama.

5. Ukupna irina pjeakog hodnikaUkupna irina pjeakog hodnika je:

(m), gdje je:n broj pjeakih traka,lT=0,75 (m) irina pjeake trake,lO0,6 (m) irina trake za opremu (saobraajni znakovi, semafori, rasvjetni stubovi, reklamni stubovi, telefonske govornice, itd.), lD0,3 (m) dopunska irina trake du objekata na kojima se mogu nalaziti stepenice, izlazi, svjetiljke, itd.

6. Teoretski kapacitet pjeakog hodnikaTeoretski kapacitet pjeakog hodnika se moe dobiti iz izraza:

(pjeaka/h) , gdjeje:v (km/h) brzina kretanja pjeaka,n broj pjeakih traka,lT irina pjeake trake,b=0,5 (m) razmak izmeu reda pjeaka.7. Biciklistiki saobraaj (osnovno o biciklistikom saobraaju)Biciklistiki saobraaj se odvija ili na kolovozu sa ostalim saobraajem ili na posebnim trakama u sklopu ulice. One mogu biti smjetene izmeu kolovoza i hodnika, izmeu hodnika i zelenog tampona kao i izmeu dva drvoreda. Rjee se postavljaju kao posebne staze u kolovozu. Po pravilu, biciklistike staze se postavljaju nie od hodnika i odvajaju ivinim kamenom visine 5 cm, a od kolovoza su vie za 10 ili 15 cm.Gradnja biciklistike staze obino je opravdana ako je proizvod broja motornih vozila na dan i broja bicikala na dan isti ili vei od 150.000 u godini kada se cesta radi. irina trake za jedan red bicikala je 1 m, a udaljenost ose staze od nepomine prepreke je 0,8m, odnosno od kontinualne prepreke ili vozila 1 m. Ako je vie traka u jednom smjeru irina je 0,9m. Visina profila je minimalno 2,5m. Zabranjeno je graditi biciklistike staze u nivou, odnosno u profilu ceste namjenjene iskljuivo za motorni saobraaj.

8. Mogunost voenja biciklistikih stazaIzgraditi biciklistike staze na putu izvan grada, u okviru dionice bez ukrsnica, odnosno u sklopu dionica izmeu vanih raskrsnica, ne predstavlja nikakav problem. Ako se u profilu ulice izvri raspored vozila uzimajui njihove brzine kao mjerilo, onda biciklistima pripada krajnji desni poloaj i tu ih je najbolje voditi po sopstvenoj trasi. Treba konstatirati da, u stvari, danas jo ne postoji opeprihvatljivo rjeenje ovog problema, ako rjeenje u dva nivoa ne uzmemo u razmatranje. Ono to se u ovom ili onom sluaju nae kao povoljno, moe kao uopeno tvrenje da podbaci, poto u potpunosti nedostaju opaanja iz prakse u ovoj oblasti.

9. Koncepcije mrea saobraajnica i oblikovanjeTemeljni znaaj saobraajne infrastrukture ve godinama se sastoji u tome da povee razliite funkcije i obezbijedi koritenje povrina jedne zajednice kao npr. stanovanje, rad, snabdijevanje, obrazovanje, odmaranje itd. Na taj nain formira se mrea saobraajnica na podruju grada i ir.Sl. 1 Ravni oblikovanja mree

U zavisnosti od vrste saobraajnice mree mogu biti sa: inskim saobraajem Cestovnim saobraajem Vazdunim i Vodnim saobraajem.

10. Saobraajnice unutar mree mogu imati razliite funkcije, koje?Saobraajnice unutar mree mogu imati razliite funkcije: funkciju povezivanja funkciju otvaranja i funkciju zadravanja.Funkcija povezivanja se ogleda u povezivanju povrina namijenjenih za ljudske aktivnosti (rad, stanovanje, rekreacija). Mreu saobraajnica treba oblikovati tako da je svaka parcela povezana sa javnom saobraajnom povrinom, to joj daje funkciju otvaranja. Ceste, putevi i trgovi su preuzeli funkciju zadravanja (boravka), naroito u podrujima stanovanja, a takoe i u gradskim i mjesnim centrima pri snabdijevanju. One nude stanovnicima i pjeacima, gledano sa stanovita dovoljno dimenzioniranih posebnih slobodnih povrina, mogunost za susretanje i komunikaciju i uz to slue viestruko za igru djece.

11. FormecestovnihiulinihmreaU planiranju gradskih saobraajnica postoji pet osnovnih sistema saobraajne mree:a) Radijalni sistem. Ovaj sistem omoguava brz dolazak u centar grada i brzo povezivanje naspramnih perifernih taaka. Kod ovakvog tipa mrea mogua su zaguenja centra grada.b) Ortogonalni sistem. To je takav sistem ulinih mrea kod kojeg se ulice sijeku, priblino, pod pravim uglom. Prednosti ovakvog sistema su: olakan prijelaz saobraajnica iz jednog u drugi smjer, doprinos mogunosti razvoja raznih gradskih zona i dr. Nedostaci bi bili: oteana mogunost koncentracije gradskih aktivnosti, sva dijagonalna putovanja produavaju se i do 30% .c) Radijalno-prstenasti sistem. Za razliku od radijalnog sistema prstenastim linijama se povezuju periferne take i time rastereuje centar grada.d) Radijalno-ortogonalni sistem. Radijalne linije eliminiu nedostatke ortogonalnog sistema.e) Kombinovani sistem ulinih mrea (organski sistem). Kod ovog sistema nema aloniziranja ulica, ve su ulice postavljene prema funkcionalnim zahtjevima staovnitva.

12. Klasifikacija funkcionalnih dijelova mree saobraajnicaS obzirom na razliite uslove saobraaja, koji omoguavaju pojedini funkcionalni dijelovi mree, za potrebe analize, ukupna putna mrea se dijeli na:1) saobraajne dionice van gradskih puteva (predstavljaju dijelove koji se nalaze izmeu dva uzastopna vorita),;2) saobraajne dionice na gradskim prostorima (predstavljaju vezne elemente izmeu putne mree i mree gradskih saobraajnica);3) saobraajna vorita u istom nivou (prostor ukrtanja ili sueljavanja dva ili vie putnih pravaca);4) saobraajna vorita u vie nivoa,;5) rampe, koje ine sistem od tri dijela i to: mjesto spoja autoputa i puta rampe (ulivne ili izlivne), put rampe i mjesto spoja puta rampe sa sekundarnom mreom;6) zone preplitanja (predstavljaju odsjeke na autoputevima izmeu dvije bliske, uzastopne rampe).

13. Podjela i karakteristike saobraajnica.Klasifikacija prema prohodnosti: Zemljani put ili kaldrme: prohodan u sunom periodu. Makadamski put: prohodan cijelo vrijeme. Asfaltni put: povrinska obrada, asfalt ili beton.

Administrativna klasifikacija: Federalni put: direktno u nadlenosti Federacije. Dravni put : u nadlenosti lokalnih vlada za puteve. Put izgraen u kooperaciji sa pojedinanim korisnicima. Putevi sa plaanjem: u nadlenosti Federalnih vlasti. Investicija se vraa putem plaanja prolaznih taksa.

Slubenatehnikaklasifikacia:- Tip A2za PGDS od 3000 do 5000 vozila.- Tip A4 za PGDS od 5000 do 20000 vozila.- Tip B za PGDS od 1500 do 3000 vozila.- Tip C za PGDS od 500 do 1500 vozila.- Tip D za PGDS od 100 do 500 vozila.- Tip E za PGDS do 100 vozila.

Saobraajnice se u odnosu ta teritoriju grada mogu podijeliti na: gradske i izvangradske.

14. Izvangradske saobraajniceIzvangradske saobraajnice su saobraajnice koje veu saobraajne mree dvije gradske cjeline. Postoji vie podjela ovih saobraajnica, a za bosanskohercegovake uslove mogu se navesti dvije:podjela starijeg datuma1) magistralni-glavni E-pravci,2) magistralni-vezni i prikljuni E-pravci,3) magistralni-izvan E-pravci ,4) regionalni sa veim saobraajem,5) regionalni sa manjim saobraajem i6) lokalni.

podjela novijeg datuma1) daljinski putevi-dravni i meudravni,2) daljinski putevi-meuentitetski,3) vezni putevi-kantonalni,4) sabirni putevi-kantonalni i podruni i5) pristupni putevi-podruni i lokalni.

15. Veze gradskih sa izvangradskim saobraajnicamaVeliki gradovi po pravilu predstavljaju cestovne vorove sa intenzivnim saobraajem. Jedan dio saobraajnih tokova ima za cilj ulijevanje u grad, a drugi prolaz kroz grad. Kod manjih gradova izraeniji je prolazni saobraaj, a za vee gradove vai obrnuto. U svijetu su vrena ispitivanja, u manjim gradovima da bi se odredio odnos veliine grada i prolaznog saobraaja. Prolazni saobraaj, oigledno, ometa gradski saobraaj na gradskim saobraajnicama koje se pruaju kroz naseljene zone grada, a pogotovo time to su brzine kretanja vozila u tranzitu znatno vee.

16. Razdvajanje saobraajaUciljupoveanjapropusnemoisaobraajnicamoguejeizvritirazdvajanjesaobraaja. To se vri prema:1) saobraajnim brzinama,2) vrsti vozila,3) saobraajnim trakama,4) nivoima,5) na prolazni i zavrni saobraaj i6) na pokretni i stacionarni saobraaj.

17. ta su semafori i koji su njihovi zadaci?Svjetlosni ureaji koji slue za kontrolisanje, usporavanje i upozoravanje uesnika u saobraaju nazivamo svjetlosnim saobraajnim signalima.

Zadaci svjetlosnih saobraajnih signala su: 1) uspostavljanje pravilnog i urednog toka saobraaja ime se postie vea propusna mo, 2) poveanje nivoa sigurnosti saobraaja sa odreenom brzinom,3) prekidanje glavnog toka saobraaja radi proputanja vozila iz bonih ulica i radi prelaza pjeaka, 4) usmjeravanje saobraaja davanjem prioriteta odreenoj vrsti saobraaja, 5) davanje informacija o brzini na dijelovima saobraajnica, 6) upoznavanje vozaa o opasnim mjestima itd. Semafori su, dakle elektrina sredstva koja imaju za funkciju ureivanje i reguliranje saobraaja vozila i pjeaka na ulicama i cestama posredstvom svjetalacrvene, ute i zelene boje podeeni od strane jedinice za kontrolu.

18. Podjela semaforaNa temelju mehanizma rada kontrole semafora, oni se klasificiraju u:1) Semafori za kontrolu saobraaja vozila nepokrenuti saobraajem pokrenuti saobraajem: potpuno pokrenuti saobraajem parcijalno pokretani saobraaje

2) Semafori za prolazak pjeaka u zonama visokog obima pjeaka u kolskim zonama

3) Specijalni semafori trepui za reguliranje (koritenja) traka za pokretne mostove za prolazak opasnih tereta sa rampama za ukazivanje na pribliavanje voza

19. Izraunavanje ciklusa semafora

Ciklusjevrijemekojeprotekneodpaljenjajednekombinacijesignalnihpojmovadoponovnogpaljenjateistekombinacije, tj. vrijemezakojeseizmijenesvefazekojesadriciklus.F.V. Webster sa osloncom na terenska posmatranja i simulaciju irokog ranga uslova saobraaja, pokazao je da minimalno kanjenje svih vozila na jednoj raskrsnici sa semaforom, moe se dobiti za duinu optimalnog ciklusa od:Gdje je:

= Optimalno vrijeme ciklusa

= Ukupno vrijeme izgubljeno po ciklusu

= Maksimalna vrijednost odnosa izmeu aktualnog toka i toka zasienosti za prikljuak i kretanje ili kritinu traku faze .

= broj faza.Interval prihvatljivih vrijednosti za duinu jednog odreenog ciklusa, nalazi se izmeu 75% i 150% od optimalnog ciklusa, za koji kanjenja nikad nee biti vea, od 10% do 20% od minimalnog zakanjenja.

20. Definisati osnovne pojmove kod semaforaCiklusjevrijemekojeprotekneodpaljenjajednekombinacijesignalnihpojmovadoponovnogpaljenjateistekombinacije, tj. vrijemezakojeseizmijenesvefazekojesadriciklus.

Fazajevrijemezakojejednailiviegrupavozilailipjeakaimajuslobodanprolaz.

Intervaljevrijemetrajanjajednog, bilokojeg, svjetlosnogpojma.

21. Kriterijumi za postavljanje semaforaKriterije za postavljanje signala na izoliranoj raskrsnici se mogu svrstati u dvije grupe, a u zavisnosti od mjesta nastanka metoda: ameriki i evropski kriteriji.

Prema amerikim kriterijima, postavljanje signala na raskrsnicama dvosmjernih saobraajnica sa po jednom trakom u po smjeru su: (1) minimalan broj vozila i (2) minimalan broj pjeaka,

U Evropi postoje kriterijumi koji su prihvatljivi i za nae uslove: 1) ako je broj vozila koja dolaze na raskrsnicu prosjeno najmanje 400 500 voz/sat po smjeru ili traci za bilo kojih 8 sati prosjenog dana, 2) ako broj pjeaka koji prelaze glavnu ulicu iznosi najmanje 250 osoba/h za bilo kojih 8 sati, 3) ako je iz glavne ulice broj vozila koja ulaze u raskrsnicu prosjeno najmanje 600 voz/h u istih 8 sati, 4) ako je prosjena brzina na prilaznim krianjima najmanja 25 km/h.

22. Postupak i proces planiranja?Opta ema planiranja i vremenska spirala promjene stanja kao dijela postupka kojim se unapreuje i poboljava (ili) konzervira stanje data je na:

U procesu planiranja saobraaja postoje planski okviri po vremenskom intervalu (planerski horizont), po prostornom obuhvatu ili po djelatnosti razrade planerskih elemenata.

23. Vrste i faze planiranja?Sa obzirom na razliite aspekte planovi se mogu podijeliti:a) prema vremenskom periodu na: kratkorone - do jedne godine srednjorone - do pet godina dugorone - do deset godina i vie

b) prema predmetu planiranja na: ukupne (plan razvoja, plan poslovanja) pojedinane (parcijalni, sektorski)

c) prema podruju zahvata na: dravne regionalne lokalne i poslovne.

d) prema nivou planiranje moe biti: makro planiranje saobraaja mikro planiranje saobraaja

Planiranje saobraaja na makro planu dijeli se na: sektorsko planiranje saobraaja i prostorno planiranje saobraaja,

Planiranje saobraaja na mikro nivou obuhvata: projektno planiranje saobraaja i planiranje saobraaja u preduzeima.

24. Osnovna ema procesa planiranja saobraajaPlaniranje u saobraaju i prevozu je specifian proces kojima se utvruju potrebni kapaciteti za zadovoljavanje potreba prevoza u budunosti na nekom planskom prostoru. Opta ema procesa planiranja data je na:

Pri planiranju saobraajnog sistema u osnovi se polazi od transpornih potreba i naina na koji su te potrebe u prevozu rijeene. Tako tokovi robe i putnika rasporeeni na odreenom podruju u vremenu i pretvoreni u tokove voznih jedinica predstavljaju zadatak koji saobraajni sistem treba da savlada.

25. Sektorsko planiranje?Obuhvata planiranje saobraaja kao posebnog ekonomskog sektora ili pojedinih saobraajnih grana.Sistemski pristup saobraajnom planiranju pretpostavlja nekoliko kljunih poslova koji se mogu obaviti slijedeim redoslijedom: utvrivanje optih ekonomskih uslova unutar kojih djeluje saobraajni sistem, predvianje prevozne potranje, predvianje naina iskoritavanja saobraajne mree, utvrivanje posljedica trokovnih obiljeja mree i ocjena ekonomskih implikacija rada saobraajnog sistema.U sektorskom planiranju mogua je projekcija: ukupnog saobraaja po pojedinanim nosiocima saobraaja (odnosno pojedinim granama) po putnicima i koliini robe.

26. Prostorno planiranje saobraaja?Obuhvataplaniranjesaobraajnogsistema, aposebnosaobraajnemreeunutardatogprostora. Ovavrstaplaniranjajeusmjerenanaposmatranjeodnosaizmeusaobraajaidatogprostoratekautvrivanjumeusobnihvezaiuticaja. Prostorno planiranje saobraaja obuhvata regionalno, gradsko i ruralno planiranje. Postupak prostornog plairanja u mnogo emu je slian postupcima saobraajnog planiranja. Postupak prostorno-saobraajnog planiranja sadri nekoliko faza koje sve zajedno tvore logian, meusobno povezan slijed:1) definisanje problema i okvira planiranja,2) stvaranje statistiko-dokumentacijske osnove,3) predvianje drutveno-ekonomskog razvoja,4) predvianje prevozne potranje,5) stvaranje i vrednovanje plana,6) donoenje odluke i utvrivanje politike ostvarenja plana.

27. Projektno planiranje?Ima svrhu da da osnovu za ocjenu vrijednosti predloenog projekta ili skupine projekata kako bi donosilac odluke mogao izabrati najbolji projekat. Zato se ovo planiranje naziva procjena izbora investicionog projekta ili vrednovanje projekta. Postupak vrednovanja projekta je dio donoenja odluke. Postoji vie metoda koje se koriste i kod vrednovanja projekta s podruja drugih infrastrukturnih djelatnosti.

28. Planiranje u preduzeima?Obuhvata planiranje saobraaja u preduzeima kojima je prevoz putnika i robe glavna djelatnost.Metode planiranja saobraaja u preduzeima sline su metodama kojim se slue preduzea iz drugih djelatnosti ali su neke metode prilagoene specifinosti preduzea iz oblasti saobraaja. Zajedniko za sve vrste planiranja u saobraaju je da se ona sprovode u tri osnovne faze: priprema (prikupljanje podataka o dosadanjem razvoju) izrada (postavljanje ciljeva koji se ele ostvariti, planiranje najprikladnijih puteva za ostvarenje postavljenih ciljeva) donoenje planova (kratkoroni, srednjeroni i dugoroni).

29. Organizacija procesa planiranja?Posao planiranja u saobraaju zapoinje organizacijom planiranja kao prvom karikom u lancu planiranja. Kvalitet cijelog toka planiranja direktno zavisi od procesa prikupljanja podataka, njihove analize i prijedloga rjeenja. Veoma je znaajno sprovesti adekvatnu obuku svih uesnika u prikupljanju podataka, te pored toga insistirati na savjesnosti da bi se proces planiranja doveo do kraja. Pristup planerskom postupku se moe definisati kroz sljedea pitanja:1) ta su ciljevi planiranja?2) Ko ih postavlja?3) Kakva je njihova hijerarhija?4) Kakvi su rokovi u kojima je potrebno ciljeve ostvariti?5) Koja su raspoloiva sredstva?6) Kakva ogranienja postoje u pogledu ostvarenja ciljeva?7) Da li je jasno sagledana politika u socijalnom i privrednom razvoju podruja?8) Koje su prostorne granice podruja za koje pripremamo plan?9) Kako formirati radni tim i kakva je saradnja odgovarajuih institucija i pojedinaca?

Pored navedenog potrebno je razmotriti i druge detalje koji mogu doprinijeti poboljanju kvliteta planiranja, kao npr. angaovanje konsultanata, obezbjeenje odgovarajueg softvera i opreme za obradu podataka, potreban prostor za obuku i obradu podataka, administrativne usluge i drugo.

30. Informaciona osnova planiranja saobraaja?Prikupljanjepodataka, tjformiranjeinformacioneosnovesezasnivanasaobraajnimistraivanjima. Kvalitetprikupljenihpodatakbitnoutienakvalitetplaniranja. Posebnasaobraajnaistraivanjajeneophodnosprovoditizbogtoga touglavnomnepostojikontinuiranopraenjeodreenihpodataka. Prikupljanjeosnovnihpodatakaopostojeemstanjukaoiprognozatransportnihpotrebaseobinovrinanivoumanjihprostornihjedinica. Prostorne jedinice mogu biti:1) porodica(najmanja jedinica posmatranja 1-10 osoba),2) popisni ili statistiki krug(prostorna jedinica koju jedan popisiva moe da obie za jedan dan(20-40 porodica),3) statistika zona(najmanja prostorna jedinica za koju se prati statistika i formira se po nizu statistikih kriterija,200-300 porodica),4) saobraajna zona (najmanja prostorna jedinica za uporeivanje kretanja na podruju jedne ili vie statistikih zona, 500-1200 domainstava, a granine linije idu saobraajnicama),5) saobraajni distrikt(zbir vie saobraajnih zona u cilju jasnijeg grafikog predstavljanja parametara,6) mjesna zajednica(prostorno politika cjelina koja obuhvata socio-ekonomsku skupinu ljudi koji zajedno zadovoljavaju svoje interese, a moe se poklopiti sa saobraajnom zonom,7) opina(osnovna drutveno politika zajednica za znatnom samostalnou,50000-100000 stanovnika),8) zajednica opina(gradska ili regionalna zajednica,kantoni).

31. Socioekonomski podaci?Socioekonomski podaci se mogu svrstati u tri grupe, to ini informacionu osnovu planiranja saobraaja. Ti podaci se u toku istraivanja meusobno povezuju i na osnovu njih se iznalaze zakonitosti nastajanja putovanja, prostorne i vremenske raspodjele putovanja i odnosa izmeu pojedinih vidova saobraaja. Prvu grupu podataka ine demografski podaci. Najvaniji meu njima su broj stanovnika i broj domainstava. Oni su osnova za izraunavanje produkcija putovanja. Najpoznatiji izvor ove vrste podataka je popis stanovnitva. Ako je popis stanovnitva izvren prije 3 ili 4 godine onda je potrebno napraviti procjenu ili pilot anketu. Druga grupa su ekonomski podaci i to: ukupan broj zaposlenih po zoni rada, broj zaposlenih po zoni stanovanja, stepen motorizacije i dohodak po domainstvu. Ovi podaci direktno utiu na intenzitet i nain putovanja. Podatke o broju zaposlenih i dohotku najee moemo dobiti putem ankete u domainstvima. Broj zaposlenih moemo dobiti iz odreenih statistikih izvjetaja kao i anketom u preduzeima. Treu grupu ine podaci o namjeni povrina a mogu se dobiti iz urbanistikih slubi. Oni se odnose na funkcionalnu podjelu po aktivnostima i na intenzitet koritenja povrina. Za prikupljanje podataka o namjeni povrina mogu se koristiti redovna statistika istraivanja, nezavisna snimanja, statistiki izvori informacija, konsultovanje programa istraivanja koji daju obuhvat i dinamiku istraivanja, itd.

32. Podaci o saobraajnom sistemu?Usaobraajnomplaniranjuporedinformacijaoprostoru, privrediistanovnitvuneophodnojeprikupitipodatkeokarakteristikamatransportnogsistema. Uovugrupupodatakaspadaju:1) podaci o karakteristikama kretanja,2) podaci o voznom parku,3) podaci o ulinoj mrei,4) podaci o javnom prevozu putnika,5) podaci o prostoru za parkiranje,6) podaci o objektima saobraajne infrastrukture, itd.

Izuzev podataka o karakteristikama kretanja, veina ostalih podataka iz ove grupe mogu se dobiti iz ve postojeih statistika.Za utvrivanje karakteristika kretanja moraju se sprovesti saobraajna istraivanja. Tipine istraivake aktivnosti su one koje mogu pruiti informacije o:1) dnevnoj mobilnosti stanovnitva,2) prostornoj raspodijeli kretanja,3) vremenskoj raspodijeli kretanja,4) raspodijeli kretanja po nainu,5) raspodijeli kretanja po svrhama.

33. Opisati-predstaviti tok istraivanja u saobraaju?

34. Tipine istraivake aktivanosti u saobraajuTipine istraivake aktivanosti u saobraaju su:1) Ankete domainstava u gradu o dnevnim kretanjima spoljanjih putnika na putnikim terminalima u gradu (autobus, eljeznica i vazduni saobraaj) putnika i tereta na kordonima oko grada ili regije preduzea u gradu o prevozu radnika autobusima za sopstvene potrebe javnih prevoznika tereta u graduPored navedenih uobiajnih anketa ponekada se primjenjuju i specifine saobraajne ankete kao to su ankete: vlasnika putnikih automobila vlasnika teretnih automobila gostiju hotela o kretanjima vozaa na parkiralitima putnika na stanicama javnog gradskog prevoza putnika vozaa taksija, idr.

2) Brojanja na raskrsnicama na pregradnim linijama na spoljanjim kordonima na vangradskim dionicama putne mree

3) Snimanje parametara saobraajnog toka4) Posmatranja5) Usmena propitivanja (intervjui)

35. Anketa putnika u saobraaju?Anketiranje (propitivanje). Putem ankete mogu se obuhvatiti sluajne i namjerne saobraajne aktivnosti i pozadina saobraajnog ponaanja na bazi radnih, prostornih i sociodemografskih karakteristika ili odnosa. Anketa moe biti na saobraajnoj mrei i anketa u domainstvu. Ankete se rade na uzorku koji mora biti reprezentativan. U domainstvu anketa se obavlja direktnim kontaktom anketara sa lanovima porodice putem prethodno pripremljenog upitnika. Anketar obavlja po pravilu dvije posjete. Anketa putnika i tereta na spoljanjem kordonu se obavlja direktnim intervjuom. Osnovna jedinica je jedno kretanje, jedan putnik ili jedna tona tereta. Na osnovu podataka dobivenih u anketi mogu se sagledati dnevna kretanja.Razlikuju se tri forme pitanja: otvorena pitanja bez datih odgovora, poluotvorena pitanja sa izabranim odgovorima i praznim redovima za individualno proirenje odgovora i zatvorena pitanja sa odgovorima. Sva pitanja moraju biti jednoznana, razumljiva i jednakoznaajna za ispitanike. Postupak se moe opisati kroz slijedee stavke: 1) izrada upitnika (svaki upitnik se mora sainiti uvaavajui optereenje ispitanika i zahtjeva ispitivaa (anketara); 2) test upitnik ili pretest (uvodi se onda kada primjenjujemo do tada neprimjenjivi upitnik);3) planiranje tih proba (te probe mogu obuhvatiti informacije kao to su informacije o tanosti adresa-zastarjelost, kao i postavljanje pitanja i davanje odgovora-potpunost odgovora);4) organizacija istraivanja; 5) spektri greaka, tj.njihovo formiranje (greke se mogu pojaviti sluajno ili sistematski); 6) prisutne su i greke kao rezultat mjerenja.

36. Brojanje putnika u saobraaju?Brojanje saobraaja ili putnika se vri manuelno (obueni brojai) i automatski. Pod brojanjem se podrazumjeva brojanje vozila ili osoba koje se u toku jednog definisanog vremena zadravaju na jednoj ogranienoj oblasti (put, parkiralite, pjeaka staza).

37. Istraivanje nemotorizovanog saobraaja?U nemotorizovanom saobraaj ubrajamo pjeaki i biciklistiki saobraaj. Uobiajena istraivanja ove vrste saobraaja su brojanje na poprenom presjeku. Brojanje kod ovih vrsta saobraaja je esto oteano zbog velike pristupanosti raznim vrstama puteva, zbog osjetljivosti na zaobilaenje, kao i zbog toga to se ne moraju strogo pridravati reima saobraaja. Zbog velike oscilacije brojanja se esto provode kao potpuna, u zavisnosti od vremena. Ova brojanja se izvode samo u izuzetnim sluajevima.Kod istraivanja pjeakog saobraaja uvode se metode brojanja i posmatranja. Brojanja pjeaka su potrebna, izmeu ostalog, za planiranje i dimenzioniranje pjeakih uredjaja, koncipiranje mrea pjeakih puteva, za ocjenu preuredjenja unutar gradskih podruja, provjeru i poboljanje signalnih uredjaja, kod istraivanja nezgoda za analizu djelovanja navedenih mjera itd. Brojanje pjeakih tokova se moe izvriti manuelno, putem odredjenih prepreka i usmjerivaa, kao i pomou video uredjaja. Brojanje biciklistikog saobraaja se moe izvriti na pojedinim presjecima i raskrsnicama. Informacije koje se dobiju iz ovog brojanja slue za planiranje i dimenzionisanje biciklistikih uredjaja ukljuujui i saobraajne biciklistike mree. Za analizu potrebe i hitnosti ostvarenja planiranih biciklistikih uredjaja, za istraivanje nezgoda i za analizu djelovanja pojedinih mjera. Kod popreno presjenog brojanja broj biciklista se utvrdjuje odvojeno za odredjene smjerove, u prilogu je dat formular za manuelna brojanja biciklistikog saobraaja.Uredjaji za automatsko brojanje nisu pogodni za istraivanje biciklistikog saobraaja.

38. Istraivanje mirujueg saobraaja?Poznavanje stanja stacionarnog saobraaja daje objanjenje o mjesnoj i vremenskoj raspodjeli potranje za parking prostorom. Prije nego se krene u istraivanja mirujueg saobraaja poeljno je poduzeti snimanja postojeeg stanja. Na ovaj nain bi se mogla postaviti razlika stanja prije i nakon istraivanja. U ovom koraku vano je utvrditi:vrstu parking ureaja, posjedovni odnos (javno ili privatnovlasnitvo), pristupanost (dostupnost parkingu stanovanja, parkingu slubenih automobila i parkingu sa posebnim ovlatenjima), vrsta naplate, raspored mjesta, postojanje oznake za zabrane i slobodna mjesta, postojanje i vrsta parking satova i menadment parking prostora. Mirujui saobraaj se moe obuhvatiti kroz kordonska istraivanja, istraivanja na mjestu ostavljanja (anketa), kratka propitivanja i kroz slikanja. Podaci istraivanja daju objanjenja o vremenskom i mjesnom koritenju mjesta za parkiranje.Sastavni dio istraivanja su i teretni saobraaj sa funkcijama utovara i istovara kao i odlaganje bicikala. Kao korisnici parking prostora razlikuju se korisnici zbog stanovanja, zaposleni, kupci, posjetioci, isporuioci, servisne slube itd. Podaci o strukturi korisnika mogu se dobiti kroz anketu. Podjela korisnika parking povrina moe biti izvedena i prema vremenu:kratko parkiranje (do dva sata), srednje parkiranje (2-6 sati), dugo parkiranje (6-10) sati i stalno parkiranje (preko 10 sati). Kordonska istraivanja su pogodna za mirujui saobraaj. Ona mogu biti sprovedena metodom brojanja i registrovanja oznaka. Brojanja na mjestu parkiranja se vre na prilazima i izlazima sa parkinga. Brojanja na parkingu podrazumjevaju brojanja dok stoje vozila na parkingu. Brojanje na prostoru ulica treba izvesti tako da se oblast istraivanja podjeli na podruja. Jedan broja snima broj parkiranih vozila na duini do maksimalno 800 metara. Kratka propitivanja se mogu sprovesti na svakom parkingu. Pogodna su u kombinaciji sa prethodnim brojanjem. Formular je dat u prilogu.

39. Istraivanje u javnom gradskom prevozu putnika?Istraivanja u javnom prijevozu putnika daju informacije o prijevoznikoj ponudi i kvalitetu vonje. Na bazi ovih informacija dolazi se do podataka koji se mogu koristiti kao osnova za unaprijeenje mjera: u ponudi kapaciteta, mrei linija i saobraajnim uredjajima. Metode brojanja i anketiranja (propitivanja) daju informacije o: optereenjima na poprenim presjecima, optereenjima linija, optereenjima dionica, odnosno mrea, presijecanje optereenja stajalita i podaci i podaci o startu i cilju putovanja. U prilogu na gornjim slikama je data stuktura uslova istraivanja javnog prijevoza.Brojanjem se utvrdjuju podaci o broju putnika na dionicama i stajalitima. Personal za brojanje pohranjuje podatke u formular ili mini kompjuter. Brojanje se moe izvriti na stajalitima, u vozilima i na dionicama. Brojanje na stajalitima se vri na odredjenim pozicijama stajalita ili na vratima saobraajnog sredstva. Broje se ulasci i izlasci putnika. Brojanje u vozilima podrazumjeva da se broja nalazi u vozilu,pored vrata i da broji ulaske i izlaske.Brojanje na dionicama se moe vriti tamo gdje su brzine kretanja manje. U formular se mogu unositi brojane vrijednosti (apsolutne), vrijednovanje sa takama npr. jedna taka 10 putnika, i procentualno (popunjenost je 20 %). Za ova brojanja dati su formulari u prilogu.Anketiranje putnika u JGP-u moe biti izvedeno na stanicama i u vozilima. Pri anketiranju treba voditi rauna da se jedan putnik ne anketira vie puta. Podaci koji se iz ove vrste istraivanja mogu dobiti su duina pjeaenja do stanice, izvori i ciljevi putovanja, ulazne i izlazne stanice presijedanja, svrha putovanja, koritenje linija, vrsta karte, kategorija putnika itd. Pored ovih podataka mogu se prikupiti informacije i o: prijevoznom sredstvu JGP, vrijeme pojave potrebe za putovanjem, stepen zauzetosti putnikog vozila, svrha putovanja i frekvencija koritenja.

40. Analiza stanja u saobraaju i prevozu?Svrha analiza stanja je da da ocjenu u kojoj mjeri postojei prevozni sistem zadovoljava u pogledu kvaliteta prevozne usluge, kapaciteta, brzine, pouzdanosti, cijene i posljedica za okolinu.Postupak analize stanja zahtijeva prikupljanje i obradu znaajne koliine informacija koji se odnose na:1) Saobraajno geografski poloaj2) Saobraajno ekonomske karakteristike podruja3) Razmjetaj aktivnosti (njena povrina)4) Karakteristike saobraajne mree5) Karakteristike kretanja stanovnitva i tereta6) Parametri kretanja stanovnitva i tereta7) Rad sistema javnog i masovnog prevoza i8) Ukupnu ocjenu stanja

41. Primjena modela u saobraajnom planiranju?Modeli se koriste kao pomono sredstvo preciznije sagledavanja prevoznih zahtijeva u uslovima promjene veeg broja pretpostavke pri planiranju.Oni planerima omoguuju da sagledaju okolnosti razvoja koji na drugi nain nije mogue sagledati.Modeli se uz pomo raunara testiraju, formiraju, kaligriu i testiraju.Danas postoji niz tehnika i softwer paketa koji omoguuju planeri da dou do povoljnih rijeenja uz manji rizik u uloena sredstva.Model se zasniva na injenici da se dogaaj A moe opisati dogaajem B, pod uslovom da on sadri sutinske elemente dogaaja A.Toje matematiki: planeri da dou do povoljnih rijeenja uz manji rizik u uloena sredstva.

Razvoj modela se odvija interativno u fazama:1) Identifikacija problema2) Formulisanje poetnog modela3) Vrednovanje modela4) Reformulisanje modela5) Primjena modelaSaob.model predstavlja sliku saob.stvarnosti i kojim se predstavlja zavisnost izmeu promjenljivih saob.

42. Vrste modela u saobraajnom planiranju?Modeli mogu biti jednostavni i sloeni. Modele u saobraaju moemo svrstati u 3 grupe i to: Koncepcijski Matematiiki FizikiKoncepcijski odreuju strukturu prostora i koristi se u i fazi.Matematiki model je nastanak prethodnog i matematikom obliku i fiziki i skraeni opis stvarnog stanja.U zavisnosti od strukture modela i podobnosti za primjenu modele moemo podijeliti na: Opisni, predviajui i planski model Odredbeni i modeli vjerovatnoe Analitiki i simulacijski modeliSimulaciski modeli mogu biti statiki i dinamiki te agregatni i dezagegatni.Simulacijski: Jednosmjerni i viesmjerni modeli Analogini, zomorfni i izomorfni modeli Naprijed i nazad dijelujui model

Izomorfni priblino zakljuivanje Zomorfni pokuaj da se izgradi modeli za odreeni pravac Djelujui modeli Primjenjive matematiki i ekonomski

Podijela na mikro i makro saobraajne modeleSaob.modeli na grupe po vrstama planiranja: Modeli u sektorskom planiranju Modeli u prostornom planiranju Modeli u projektnom planiranju saobraaja Modeli planiranja saob. u preduzeu

43. Model u sektorskom planiranju saobraaja?Razlikuju se u zavisnosti od toga da li se vri procjena fitikih i makroekonomskih veliina u oba sluaja se vri za prevoz putnika i prevoz robe. Kod procjene fizikih veliina, model projekcije moen biti: Analitike Ekonometrijske-ekonmske veliine Agregatne i dezagregatne

Agregatni modeli su: Kanadski saobraajni model Model IFO insituta Model i prognoza DIW instituta Hardwerski saobraajni model Model EMI instituta

Dezagregatni model su:Model projekcije prevozne potranje koji se temelji a teoriji pojedinanog ponaanja korisnika prevozne usluge.

44. Model u prostornom planiranju saobraaja?Opredjeljenje putnika, da li putovati ili ne se moe zakljuiti iz odgovora na pitanja:1. Da li putovati2. Kada putovati3. Gdje putovati4. Kojim prevoznim sredstvom5. Kojim putem ili rutom Stvarno opredjeljenje za putovanje se moe odrediti: simulacionim modelomOpredjeljenje za putovanje se moe vriti istovremeno i uzastopno. Tako razlikujemo: Direktni metod simulacije Slijedni metod simulacijePrema tome postoje: Slijedni agregatni model Direkni agregatni model Slijedni dezagregatni model Direktni dezagregatni model

Modeli u prostornom planiranju putnika na gradskom podruju.

45. Izrada i vrednovanje plana?Vrednovanje se moe vriti sa: Funkcionalnog Ekonomskg i Kompleksnog aspekta

12

pjeaki hodnik

traka

traka

kolovoz

objekat

S

lT

lT

kolovoz

objekat

lO

lD

_1034075255.doc

b

_1034094706.doc

d

_1034094719.doc

e

_1034075361.doc

_1034075383.doc

c

_1034075198.doc

a

KRATKORONE INTERVEVNCIJE

MOGUNOSTI I OGRANIENJA

CILJEVI I ZADACI

REALIZACIJA

ODABIRANJE I USVAJANJE RJEENJA

GENERISANJE RJEENJA

PROGNOZA BUDUIH POTREBA

ANALIZA I OCJENA STANJA

PARAMETRI POSTOJEEG STANJA

POSTOJEE STANJE

DEFEINISANJE GRANICA

PODRUJA I PODJELA NA SAOBRAAJNE ZONE

SAOBRAAJNO STANJE PODRUJA

DEFINISANJE DJELATNOSTI

DEFINISANJE VREMENSKE OBUHVATNOSTI

PODACI KOJI REPREZENTUJU STANJE

ANALIZA STANJA

DEFINISANJE ELJENOG STANJA

Drutveno ekonomsko planiranje

Plan koritenja terena

Planiranje naina prevoza

Ostali planerski procesi

ALTERNATIVE TRANSPORTNOG SISTEMA ALTERNATIVE SAOBRAAJNE MREE

IZBOR NAJPOVOLJNIJE VARIJANTE

RAZRADA I PRIPREMA ZA PRIMJENU

Korekcije

KONCIPIRANJE OSNOVA POVOD ISTRAIVANJA

CILJ

KVALITET ISKAZA

OKVIRNI USLOVI

SEKUNDARNE STATISTIKE

OBUHVAENE JEDINICE

HIPOTEZE

KARAKTERISTIKE

PRIPREMA ISTRAIVANJAMETODE ISTRAIVANJA

FORMULAR ZA BROJANJE

TIH PROBA

VRIJEME I TRAJANJE

PROSTORNA OGRANIENJA

TANOST PODATAKA

ORGANIZACIJA ISTRAIVANJADOKUMENTI ZA ISTRAIVANJE

OBUKA

EVENT.RAD SA JAVNOU

MATERIJALI

PROVOENJE ISTRAIVANJAMJESTO I VRIJEME EVENTUALNOG

RADA SA JAVNOU

STRANA POMO

VREMENSKE PRILIKE

KONTROLA

PRIPREMA PODATAKAPRIHVATLJIVOST ISTRAIVANJAKOREKTURE

IZRADA DATOTEKA PODATAKA

OBRADA PODATAKATABELARNO PREDSTAVLJANJE

ODMJERAVANJE

IZRAUNAVANJE

VRIJEDNOVANJE

IDENTIFIKACIJA GREAKA

ANALIZA PODATAKAINTERPRETACIJA

PROVJERA HIPOTEZE

OSTVARENJE CILJA