Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  1/67

  PREDGOVOR

  Ova skripta previena za nastavu na vjebama iz premeta Metodika likovne kulture

  osnovnokolskog uzrasta, i Metodskapraksa likovne kulture osnovnokolskog uzrasta. Zbog

  nedostatka adekvatne univerzitetske literature iz ove oblasti koja objedinjava osnove

  metoike i metoske prakse saete u jenom izanju, stvorio se prostor i potreba za

  skriptom u kojoj se mogu nadi osnovni pojmovi o metodici likovne kulture, prirodi ove nauke

  primjenjenoj na uu umjetniku oblast likovnih umjetnosti, te njenim osnovnim postulatima

  predstavljenim u principima i metodama u nastavi. Osim navedenog, tu su i dodatni tekstovi

  o interdisciplinarnosti i kreativnosti, temama koje iako veoma aktuelne u obrazovanju danas,

  nisu u velikoj mjeri zastupljene u literaturi za ovaj predmet.Potreba za ovom skriptom nastala je prije svega zbog nemogudnosti i/ili oteane nabavke

  relevantne svjetske i regionalne literature, ali i relativno malom broju knjiga, asopisa i

  rugih publikacija vezanih za metoiku likovne kulture koji se izaju i mogu nabaviti u naoj

  regiji. Ova skripta je pisana sa namjerom a se olaka savlaavanje graiva iz naveenih

  premeta, tako to de se osnovni saraji modi nadi u jenom izvoru, sa mogudnodu

  istraivanja i novih izvora, koji su posluili za izrau skripte, za zainteresirane stuente.

  Saraji skripte bazirani su na raznolikoj, ali kvalitetnoj literaturi iz ove i sronih oblasti, te su

  sublimirani u jedinstvene tekstove, u kojima se nastojalo izbalansirati znanja koja se ved

  oavno obrauju u ovim premetima o poznatih priznatih regionalnih metoiara likovnekulture, kao to je Bogomil Karlavaris, Dobrila Belamarid, i rugi, ali i novija literatura svjetski

  priznatih strunjaka u relevantnim oblastima, kako bi stuenti imali uvia u novija

  istraivanja, raove i literaturu vezanu za saraje ovih premeta.

  Navedeni saraji skripte svakako de se u buudnosti, kao to bi i trebalo, upotpunjavati

  novim poglavljima sa novim, za nastavu bitnim sarajima.

  Autor

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  2/67

  2

  Definiranje predmeta Metodike likovne kulture

  Metodika kao nauka

  Da bismo razjasnili pojam metoike kao saa ved prihvadene naune iscipline,

  spomenudemo pojmove i efinicije obrazovanja ili edukacije, pedagogije i didaktike.

  Obrazovanje obuhvada znanje i sposobnosti. Obrazovanost je kvaliteta linosti koja je

  oreena njegovim znanjem i sposobnostima.

  Opti pojam pedagogijeobuhvata obrazovanje i odgoj, te su one dvije osnovne peagoke

  kategorije. Rije didaktika je grkog porijekla i izvorno znai pouavanje (iaskein -pouavati). Diaktika je grana peagogije koja prouava opde zakonitosti nastave i uenja, ali

  i rugih oblika uenja i obrazovanja izvan nastave. Didaktikom se etaljnije objanjavaju

  mnoge koncepcije, alternativni pristupi, modeli i programi ogoja i obrazovanja kao to su:

  Sumerhillski moel, Pokret rane kole, Projekt-metoda, Montessori sistem, Freinetov

  pokret, Step by step, Walorfska kola, Mannheimski sistem, i r. (Bognar i Matijevid, 2005).

  Nastava je odgojno-obrazovni proces, odnosno sistematian, organiziran i intencijalni oblik

  peagokog jelovanja.

  Iz iaktike su proizale posebne didaktike,tj.metodike, a time i metodika likovne kulture.

  Metodika nastavnog predmeta utemeljuje se na korpusu saraja (naunih, umjetnikih) kojise uvode i u predmetni kurikulum. Ukljuivanjem te sastavnice u oreivanju metoike kao

  autonomne nauke otvara se iroko polje interisciplinarnih veza iz poruja ogojnih nauka

  i naunih ili umjetnikihisciplina matine oblasti na kojoj se utemeljuje nastavni predmet. U

  skladu s takvim metodolokim utemeljenjem metodika se predstavlja kao interdisciplinarna

  nauka (sintetska nauka). Interdisciplinarni karakter metoike se oituje u korelaciji razliitih

  naunih i umjetnikih disciplina koje pripaaju matinoj nauci ili umjetnosti. Matina oblast

  aje saraj (umjetniki i nauni) koji se putem iaktikih teorija prenosi i formira odgojno-

  obrazovni okvir za izvoenje nastave iz specifinog premeta. Tako je ovaj proces uvijek

  vezan i oreen ogovarajudim naunim isciplinama kao to su: pedagogija, didaktika,edukologija, psihologija, sociologija, komunikologija, filozofija i dr.

  Ope odrednice, predmet izadaci metodike likovne kulture

  Metoika likovne kulture je peagoka nauna isciplinakoja se bavi prouavanjem odgojno-

  obrazovnog raa, zaacima, sarajima, organizacijom i procesima likovnog odgoja. 1

  Metoika likovne kulture ima opdi karakter u onosu na iaktiku i peagogiju, te se u tom

  smislu kao opda nauka moe ralaniti na metoiku likovne kulture prekolskog uzrasta,

  osnovnokolskog uzrasta, srenjokolskog uzrasta,metodika likovnog obrazovanja odraslih.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  3/67

  3

  Kaa govorimo o metoici likovne kulture srenjokolskog uzrasta, zapravo govorimo o

  metoici historije umjetnosti, jer je nastavni saraj premeta likovne kulture u svim

  srenjim kolama upravo historija umjetnosti. Karlavaris (1963) spominje i metodiku

  pojeinih grana likovnih umjetnosti koje se onose i na profesionalno umjetniko

  obrazovanje, na primjer metodika slikanja, vajanja ili grafike. Metodike oreenih granaumjetnosti u smislu profesionalnog umjetnikog obrazovanja se ne izuavaju ni na jenoj

  obrazovnoj ustanovi, a nastavni kaar na ovakvim praktino-kreativnim predmetima su

  zapravo aktivni umjetnici koji prenose svoja znanja i iskustva nastojedi prije svega omoguditi

  kritiko i kreativno razmiljanje kroz konstantan stvaralaki ra, a koje de uroiti

  samostalnim umjetnikim izrazom ko svakog stuenta.

  Buudi a je metoika ili posebna iaktika i sama po svojoj priroi interisciplinarna,

  sintetska nauka, tako je i metodika likovne kulture interdisciplinarna nauka, koja se zasniva

  na sistemu peagokih nauka i sistemu naunih isciplina na poruju teorije likovnihumjetnosti. Uz ove vije naune grupe, na metoiku likovne kulture u obrazovnom sistemu

  utiu: sociologija, psihologija i semiologija (nauka o znakovima u funkciji komunikacije).

  Saraji metoike likovne kulture mogu biti opdeobrazovni, struno primjenjivi (struno

  aplikativni) i profesionalni u funkciji pripremanja profesionalnih likovnih umjetnika

  (Herceg, Ronevid, Karlavaris,2010).

  Premet prouavanja metoike likovne kultureje sam proces likovnog obrazovanja i odgoja,

  koji se onosi i na teoriju i na praktino ostvarivanje u razliitim ogojno-obrazovnim

  ustanovama. Kroz teoriju metoika izuava historijski razvoj likovnog obrazovanja i ogoja,te savremenu praksu koja se kontinuirano prati i istrauje kako bi se evaluirali, razmatrali i

  unaprijeili postojedi ciljevi, zadaci i naini realizacije nastave iz premetaLikovna kultura.

  Interdisciplinarni karakter metoike likovne kulture potvruje i injenica a se ova nauka

  koristi naunim saznanjima iz svih srodnih naunih i umjetnikih poruja. Posebno je vano

  koristiti se provjerenim i vjeroostojnim naunim spoznajama iz drugih oblasti, koje su

  relevantne za sam premet metoike likovne kulture, to porazumijeva kritiko usvajanje

  znanja iz svih oblasti koja de se prenijeti i primjenjivati.

  Metodika likovne kulture kao nauka, ima za opdi zaatak da omogudi uvi u teorijskom

  smislu provjerenih i sistematiziranih znanja o likovnom obrazovanju i odgoju, te da kod

  buudih likovnih peagoga razvije sposobnosti posmatranja i samoposmatranja ogojno-

  obrazovnog procesa, sposobnost kritikog procjenjivanja prakse, te njenog unaprijeivanja.

  Do unaprijeivanja de odi samo kroz stalno preplitanje razmatranja iskustava iz nastavne

  prakse i naveenog kritikog procjenjivanja sa savremenim teorijskim istraivanjima i

  spoznajama iz razliitih oblasti koje su specifino vezane za metoiku likovne kulture. Ovo

  implicira kontinuirani zajeniki ra i saranju teoretiara i praktiara, naunika,umjetnika i

  nastavnika kako bi se postigla to kvalitetnija nastava likovnih umjetnosti na svim nivoima

  obrazovanja. Predmet Metodika likovne kulture ima za cilj osposobiti buude nastavnike i

  uitelje likovne pedagoge, da profesionalno i samostalno obavljaju nastavu, to

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  4/67

  4

  podrazumijeva pradenje strune literature i kontinuiran rad na vlastitom strunom

  usavravanju. U samom nastavnom procesu koji je oreen obrazovnom politikom metoika

  likovne kulture usmerava buude likovne peagoge ka kreativnom razvijanju vrijednosti

  oreenih u predmetu Likovna kultura za razliite uzraste kroz likovno stvaralatvo, koristedi

  kao osnovu nastavni saraj premeta likovna kultura (poznavanje osnovnih odnosa unutarstrukture likovnog jezika, primjenu raznovrsnih likovnih tehnika, poznavanje vrijednosti

  likovnih jela svjetske i nacionalne kulturne batine). Osim znanja neophonih za izvoenje

  nastave likovne kulture, buudi nastavnici kroz premet Metoika likovne kulture izuavaju

  elemente metoike realizacije nastave,razvojne procese u jeijem likovnom stvaralatvu

  prema kojima se vri oabir metoa raa, potujudi istovremeno principe nastave likovne

  kulture, te iniviualne sklonosti i sposobnosti svakog uenika.

  Predmet i znaaj nastave likovne kulture u osnovnoj koli

  Predmet likovna kultura obuhvata sve grane i iscipline likovnih umjetnosti ukljuujudi i

  vizuelne komunikacije (kako su u NPP efinirani elementi rugih sloenih, vizuelnih

  umjetnosti iji se elementi izuavaju kroz ovaj premet). Novi koncept odgoja i obrazovanja

  u skladu sa obrazovnim praksama mnogih evropskih zemalja predstavlja prekretnicu i

  podrazumijeva temeljitu promjenu nastavnog plana i programa, metoda rada, poimanja

  uloge uenika i nastavnika u nastavnom procesu. Bit promjene je a se teite obrazovanja

  usmjerava na ono to ijete treba a znai umije, a ne na onome to uitelj treba a preaje.

  Dakle, uenik je postao aktivni subjekt procesa uenja, te su programi usmjereni na ijete.

  Prema tome: Svrha ogoja i obrazovanja u savremenom rutvu je poticanje i ostvarivanje

  povoljnih prilika za razvoj ljuskog bida tokom itavog ivota,a iji je smisao cjelovito lino

  uede u intelektualnom, osjedajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje

  upuduje pojedinca na ostvarivanje visoke kvalitete ivota.... Zato su promjene u odgoju i

  obrazovanju orijentisane na demokratizaciju i humanizaciju obrazovnog sistema, s fokusomna osposobljavanje uenika a zaovolji vlastite potrebe (preivljavanje2, ljubav, mod3,

  zabava i sloboa) i potrebe savremenog, emokratskog rutva. Znanje i vjetine se stiu

  obrazovanjem, a vrijednosti, stavovi i navike ogojem. kole trebaju ogajati obre ljue, a

  ne samo dobre uenike.4

  Istraivanja proveena za Svjetsku konferenciju o umjetnikom obrazovanju pokazuju a

  nastava iz ove oblasti razvija lini osjedaj kreativnosti i inicijative, matu, emocionalnu

  inteligenciju i moralni kompas, sposobnosti za kritiko miljenje, osjedaj samostalnosti,

  slobodu misli i jelovanja, a takoe potie kognitivni razvoj.5

  Prof. Antonio Damasio (2006), naglaava a opaanje moralnih vrijenosti u moernomrutvu prouzrokovano je i rastudom pojelom izmeu kognitivnih i emocionalnih procesa u

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  5/67

  5

  obrazovanju zbog fokusiranja na razvoj kognitivnih sposobnosti na tetu razvijanja

  vrijenosti emocionalnih procesa. Damasio sugerira a obrazovanje u umjetnosti koje potie

  i emocionalni razvoj ovoi o ravnotee izmeu kognitivnog i emocionalnog razvoja, te

  tako prionosi porci kulture mira.6

  Osim inicijalnog obrazovanja, nastavnik u suvremenom obrazovnom procesu se stalnoprofesionalno usavrava i nije vie samo posrenik znanja, nego je aktivni savjetnik koji

  potie i omogudava ueniku a ostvaruje vlastite potencijale kroz uenje otkridem.

  U Okvirnom nastavnom planu i programu za evetogoinje obrazovanje Feeracije Bosne i

  Hercegovine7naveeni su sljeedi elementi koji sainjavaju premet Likovna kultura:

  Likovna pismenost;

  Likovna kultura;

  Likovna kreativnost.

  Definiranje ovih elemenata u onosu na naveena objanjenja u Okvirnom NPP-u je neto

  rugaije, te se irektno onosi na saraje, te ciljeve i zaatke premeta Likovna kultura uevetogoinjem osnovnokolskom obrazovanju.

  Likovna pismenost se odnosi na uoavanje, prepoznavanje i razumijevanje likovnog jezika,

  njegove elemente i principe, osnovne pojmove, poznavanje likovnih tehnika.

  Likovna kulturapodrazumjeva razumijevanje likovne umjetnosti kroz kapitalna djela svjetske

  umjetnosti i nacionalne likovne i kulturno-historijske batine, te znaaja likovnih, vizuelnih

  umjetnosti u savremenom rutvu, naviku posjedivanja likovnih izlobi u galerijama,

  muzejima.

  Likovna kreativnost je proces razvijanja senzornih, izraajnih, praktikih i intelektualnih

  sposobnosti, a naglasak je na razvijanju ivergentnog miljenja. Bitno je naglasiti a likovnakreativnost nije iskljuivo vezana za naarenost ili talent, nego se ona potie, razvija i njeguje

  kroz razliite aktivnosti ko svakog jeteta prema njegovim/njenim mogudnostima, znanju i

  sposobnostima.

  Premet likovne kulture nije, niti bi trebao biti usmjeren samo na usvajanje vjetina

  crtanja, slikanja ili modeliranja. Vrednovanje u obliku ocjenjivanja ne bi se trebalo odnositi

  samo na rezultate praktinog raa, nego na itav proces koji uenici prolaze u nastavi iz ovog

  predmeta. Osim raosti stvaranja ovaj premet bi trebao pruiti ueniku razvijanje za

  razvijanje vizuelnog, pa tako i likovnog oivljaja i miljenja kroz brojne aktivnosti, a

  aktivnosti usmjerene razvoju percepcije, analitikog, kreativnog i kritikog miljenja i raa

  rezultirade kvalitetnom komunikacijom sa jelima likovne i ostalih vizuelnih umjetnosti,

  estetsko vrednovanje stvari i svijeta oko sebe, a pojedincima i otvoriti put ka

  samoostvarivanju kroz nastavak kolovanja usmjerenog na likovne umjetnosti.

  Koncepcija premeta likovne kulture moe se efinisati i preko ciljeva savremenog

  obrazovanja u optem smislu:

  Ciljevi koji se ostvaraju kroz ovaj predmet su razvijanje aktivnog i stvaralakog onosa prema

  okolini, kao rezultat analitikog, misaonog procesa, preko vizuelne percepcije, pa i

  emocionalnog i humanog odnosa prema svijetu u kojem ivimo, kroz proukciju i oivljaj

  likovno-umjetnikih saraja. Analiza i misaoni proces su osnova bez koje sama vizuelna

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  6/67

  6

  percepcija, emocionalni oivljaj i onos, te proukcija likovnih saraja nemaju teine ni

  smisla. Nastava likovne kulture jeino na ovaj nain moeostvariti ciljeve koji se namedu u

  obrazovanju 21. vijeka.

  Dakle, treba stalno imati na umu da je ovaj predmet u nastavi niih razrea osnovne kole

  baziran na stvaranju osnove za alji razvitak pokretanjem procesa bitnih za jeiji misaoni ilikovni razvoj. Stvaranje ovakve osnove kroz spontani jeiji izraz kroz koji se usvajaju

  osnove likovne sintakse omogudava ostvarivanje ciljeva u zavrnoj trijai osnovnokolskog

  kolovanja kaa zapoinje perio analitiko-apstraktnog miljenja, i alje kroz srenjokolsko

  kolovanje.

  Kreativnost kao kljuna sposobnost pojedinca u dananjem drutvu

  Paraigme inustrijskih rutava sa naglaskom na razvijanju i analitikih, normativnih,

  uniformno reguliranih karakteristika pojeinca su prevaziene. Savremeno, postindustrijsko

  rutvo postavilo je nove potrebe u mnogim sferama ljudskog djelovanja, pa tako i u

  obrazovanju. Jedan od aspekata obrazovanja koji se razmatraju u sferi obrazovanja je i odnos

  izmeu umjetnosti i nauke u nastavnim procesima. Nastava umjetnosti i nauka i tehnologije

  vie se ne mogu razmatrati odvojeno. Nae rutvo se suoava sa novim potrebama i

  problemima. Promovira se i uvoi cjeloivotno uenje kao nova paraigma, sa naglaskom na

  razvoj kreativnosti i saradnju na svim nivoima.

  Dosaanja vertikalna i hijerarhijska postavka premeta u obrazovanju, u kojoj su predmetiiz oblasti umjetnosti bili na marginama nastavnog procesa, se mijenja prema horizontalnom

  sistemu na principima saranje i interisciplinarnosti u kojem su prirone, rutvene nauke i

  umjetnosti pojenako zastupljene i znaajne kao osnova obrazovanja. Dakle, savremeno

  rutvo uvoi kreativnost i matovitost kao kljune vrijenosti obrazovanja, u kojem de

  najvanija biti kreativnost u cilju suoavanja sa kompleksnim, spekulativnim situacijama u

  brojnim kontekstima.

  Didaktike osnovemetodike likovne kulture

  Ciljevi i zadaci nastave likovne kulture

  U metoikama razliitih poruja postoje opde orenice ciljeva nastave, a to su materijalni

  ili obrazovni ciljevi i odgojni ili funkcionalni ciljevi. U nastavi likovne kulture materijalni ili

  obrazovni ciljevi su zapravo ui struni ciljevi po kojim se porazumijevaju znanja iz oblasti

  likovnih umjetnosti, a u procesu usvajanja znanja ostvaruju se i odgojni ciljevi.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  7/67

  7

  Obrazovni ciljevi i zadaci se odnose na usvajanje znanja i sposobnosti. Pod usvajanjem

  znanja u nastavi za osnovnokolski uzrast porazumijevaju se: znanja i vjetine iz teorije

  oblikovanja i umjetnosti (osnovni likovni elementi, kompozicija i kompozicijski principi,

  pojmovi i termini likovnih umjetnosti), tehnike likovnog izraavanja (usvajanje znanja i raa

  sa likovnim tehnikama), analize likovnih djela i osnovna znanja iz historije likovne umjetnosti(stilovi, autori, djela).

  Sposobnost je kvaliteta linosti koja je tako formirana a uspjeno obavlja neku jelatnost.

  Sposobnosti se onose na senzorne, izraajne, praktike i intelektualne sposobnosti.

  1. senzorne ili perceptivne sposobnosti zasnovane na senzornoj aktivnosti, sposobnosti

  osjetilnog oivljavanja

  2. manualne ili praktine sposobnosti temelje se na praktinoj aktivnosti

  3. sposobnosti izraavanja odnose se na crtanje, slikanje i moeliranje (a u optem smislu

  ukljuuju i govor, itanje, pisanje, matematiko izraavanje, pjevanje, sviranje i izraavanje

  pokretima tijela).4. intelektualne sposobnostiformiraju se na bazi ljudskog intelektualnog rada

  Razvijaju se psihofizike funkcije: percepcija, pamdenje, miljenje (posebno na razvijanje i

  njegovanje ivergentnog miljenja), mata, emocije, interes, volja itd.

  Odgojni zaaci onose se na opte ogojne vrijenosti koje se razvijaju kroz aktivnosti

  nastave likovne kulture. To su: estetske, moralnei radne. Kroz likovne aktivnosti razvijaju se i

  formiraju uvjerenja i stavovi zasnovani na kreativnom i kritikom miljenju. Praktinim i

  kreativnim raom se takoe njeguju pozitivan onos prema rau: aktivnost, inicijativnost,

  samostalnost, dosljednost, strpljivost, upornost, istrajnost, te socijalizacija u smislu

  ostvarivanja pozitivne komunikacije i saranje meu uenicima i uenicima sa nastavnikom.

  Autori Herceg, Ronevid, Karlavaris (2010), s pravom navoe i tredu grupu ciljeva nastave

  likovne kulture, a to su terapeutski ciljevi. Tako ukazuju na jo jenu ogojnu imenziju

  likovnih aktivnosti. Kroz likovne aktivnosti, nastavnik je u prilici a na sasvim novi nain

  upozna uenika i utie na njegov razvoj. Kroz sam proces raa, akle aktivnost i rezultate

  gotove ili neovrene raove oituje se psihiko i socijalno stanje jeteta. Jako je vano

  znanje i iskustvo nastavnika kako bi se terapeutski ciljevi nastave likovne kulture mogli

  ostvariti. Nastavnik likovne kulture je u jedinstvenoj situaciji da prisustvuje najiskrenijem i

  najirektinijem izraavanju emocija, sposobnosti i opdeg stanja jenog jeteta. U

  indiviualnoj komunikaciji koju nastavnik ostvaruje sa svakim uenikom u toku nastave

  otvara se prostor za uoavanje, ientifikaciju i mogudu korekciju manjih negativnih psihikih

  pojava, meutim, vano je znati i a postoji oreena granica o koje likovni peagog moe i

  smije intervenirati samostalno u oreenim situacijama. Prije svega, treba biti svjestan

  vlastitih znanja, sposobnosti i mogudnosti, te obavijestiti i ukljuiti i ruge strunjake iz

  oblasti pedagogije, psihologije u ozbiljniji terapeutski tretman. Terapeutski ciljevi nastave se

  ne navoe u pripremi za as, ali svakako trebamo biti svjesni ove mogudnosti koju prua

  nastava likovne kulture za sve uzraste.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  8/67

  8

  Principi nastave likovne kulture

  Odgoj i obrazovanje je uvijek orijentirano i tei kanekom idealu, kvalitetu. Taj ideal i kvalitet

  predstavlja cilj. Ovaj kvalitativni cilj nije mogude ostvariti bez ostvarivanja nastave na osnovu

  razraenih principa za svaki premet kojeg karakteriu specifini zahtijevi za realizaciju

  unutar nastave.

  Razni iaktiari, onosno metoiari su na razliite naine efinirali principe ili naela

  nastave likovne kulture oslanjajudi se na prije svega na opde zakonitosti nastavno -odgojne

  teorije i prakse, a zatim i prema specifinim kriterijima koji se mogu onositi na npr. razliite

  odgojno-obrazovne ustanove s obzirom na odgojno-obrazovni stepen prekolski ogoj,

  razrena i premetna nastava, srenjokolska i visokokolska nastava. Principi su akle opda

  pravila i efinirani su iaktikom, a u ovom sluaju su prilagoeni i oabrani prema

  specifinostima premeta likovne kulture koji prije svega spaa u oblast umjetnosti.Meutim, ovje se moramo osvrnuti na ved ranije naveeni interdisciplinarni karakter

  metoike likovne kulture koja osim praktino-kreativnog ukljuuje i elemente umjetnike

  teorije, estetike, historije umjetnosti, it. Upravo iz ovih razloga se uzimaju neki opdi

  iaktiki, odnosno, metoiki principi i naograuju prema razliitim kriterijima vezanim za

  praktian ra u oblasti umjetnosti, te uzrast i saraje koji se razlikuju u osnovnoj i srenjoj

  koli. Principi nastave likovne kulture su osnovne smjernice za izvoenje nastave iz ovog

  premeta i neophona je njihova pravilna primjena u rau kako bi nastava bila sistematina,

  efikasna i uspjena. Ovje demo navesti principe koje zapravo navoi vedina metoiara

  likovne kulture, iako se samo imenovanje principa moe neznatno razlikovati o autora oautora.

  1) PRINCIP KVALITETA I ODGOJNE USMJERENOSTI

  Kvalitet u nastavi likovne kulture podrazumijeva kvalitetne saraje, postupke i onose.

  Procjenjivanje vrijednosti, dakle stalna evaluacija je inherentna umjetnosti kao takvoj, bilo da

  se radi o stalnoj samoevaluaciji stvaraoca-umjetnika, ili o kontinuiranoj procjeni njegovog

  rada od strane publike i strunjaka iz umjetnosti, i oblasti koje se bave umjetnodu iz

  razliitih rakursa. Prema tome, samo najkvalitetniji ra, posticaji i meuljuski onosimogu se uvaavati u procesu likovnog vaspitanja.8 Kvalitet u nastavi likovne kulture ima

  odgojnu ulogu, te se kroz proces nastave iz ovog predmeta uveliko doprinosi i kvalitetnom

  razvoju linosti svakog uenika stvarajudi pozitivne navike, oblike ponaanja i miljenja koji

  de biti znaajan element formiranja zravog pojeinca. Odgojna usmjerenost je usko vezana

  za kvalitet kako nastavnog raa tako i rezultata u obliku uenikih raova, usvojenih znanja i

  razvijenih sposobnosti, koji trebaju biti rezultat iskrenosti i stalnih aktivnosti u likovnom

  promiljanju i razvijanju originalnih ieja uenika, te njihovoj realizaciji tokom nastave

  likovne kulture. Zanemarivanje ovog principa rezultira proukcijom kia, imitacija onosno

  kopija, ili prepisivanjem tuih ieja, a u svijetu oraslih za koji ogajamo nau jecuovakvu praksu nazivamo plagijatorstvom.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  9/67

  9

  2) PRIMJERENOST UZRASTU

  Potujudi razvojne faze jeijeg likovnog izraavanja prekolskog i kolskog uzrasta

  formiraju se programi i planovi, saraji njihova sloenost, metoiki postupci i oekivanirezultati. Dakle osnove nastave likovne kulture moraju biti u sklau sa mogudnostima i

  sposobnostima jece specifinog uzrasta i staija sveukupnog razvoja. Vrlo je zahtijevan

  zadatak odgajatelja i nastavnika da na osnovu znanja i neposrednog iskustva u radu sa

  jecom razliite starosne obi ostvare zravu ravnoteu izmeu teine zaataka koje im

  postavlja i mogudnosti a se oni shvate i uspjeno rijee. Ti zaaci moraju biti motivirajudi i

  pruati ovoljno sloboe za jetetov nesmetan i originalan, iskren ra u kojem de modi

  izraziti svoje ideje, emocije, misli. Da bi zaaci bili motivirajudi oni moraju biti aekvatni

  uzrastu, intelektualnim i psihomotorikim sposobnostima, fleksibilni i prestavljati jenu

  vrstu izazova za ijete. Dakle teina zaatka uvijek treba biti za nijansu izna mogudnostiuenika, ali u toj mjeri koja de probuiti interes za ra, matu i kreativnost. Ako je zaatak

  neomjeren u teini i zahtjevima za uenika, postoji opasnost pojave frustracije i oustajanja

  i neuspjeha. Ovo procjenjivanje i uspostavljanje ravnotee je u stalnoj promjeni i razvoju,

  ono je ijalektiko, a usmjerava se i nastoji postidi zbog stimulacije interesa za aktivnosti

  uoavanja i rjeavanja problema, to oprinosi psihikom i intelektualnom razvitku djeteta.

  3) AKTIVAN ODNOS PREMA OKOLINI

  Bez obzira na uzrast uenika, ovaj princip nastave ostaje jenako vaan za nastavu likovnekulture. U mlaem uzrastu je to karakteristian nain na koji jeca upoznaju svijet oko sebe.

  Ona aktivno istrauju svoju okolinu premete, pojave, koristedi sva svoja ula. Informacije i

  znanje prikupljaju, osim posmatranjem (vizuelno) i oirom (taktilno), ulom ukusa

  (gustativno), sluhom (auitivno), ulom mirisa (olfaktivno), guranjem, pokretanjem,

  vuenjem (kinestetski). Ovi se poraaji i poaci o stvarima stalno uporeuju te se jeija

  spoznaja zaokruuje u znanje i pojmove. Iako jeca akle samostalno i spontano koriste sva

  ula za upoznavanje svijeta, u nastavi likovne kulture, je jako bitno primjeniti odnosno

  koristiti i oslanjati se na ovu jeiju aktivnost, jer se takve spoznajeznanje i pojmovi koji su

  rezultat aktivnog ispitivanja strukture svoje okoline kroz ula bolje apstrahiraju i stvaraju

  kvalitetnije klasificirane, fleksibilno generalizirane pojmove za novu upotrebu u likovnim

  aktivnostima. Iako se ne preporuuje posreovani oivljaj okoline, preko slika fotografija,

  TV i filma, svi prestavljaju srestva za nastavu. Vano je prije svih posreovanih informacija

  ponuiti i organizirati nastavu tako a se uvijek poinje o neposrenog oivljaja okoline,

  aktivnim ispitivanjem svega ostupnog. Danas je svijet obiljeen posrenim iskustvima

  svijeta, i teko de biti izbjedi uticaj meija i novih tehnologija. Meutim moramo znati a

  vrijenost iskljuivo takve spoznaje svijeta je puno manja, i takva saznanja se teko

  artikuliraju u likovnoj aktivnosti. Princip aktivnog odnosa u programu likovne kulture

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  10/67

  10

  operacionalizira se kroz predmetnu korelaciju i integraciju te manipulativnu i eksplorativnu

  igru.

  4) PRINCIP SVJESNOSTI KROZ AKTIVNOST

  Likovne aktivnosti koje bi trebale biti motivirane ako se pravilno primjenjuje princip aktivnog

  odnosa prema okolini i na primjerenoj teorijskoj osnovi, treba da se ostvaruju svjesno. To

  znai a uenici postaju svjesni mogudnosti ostvarivanja vlastitih ieja, koristedi postojede i

  steene sposobnosti, te de se na taj nain izbjedi mehaniko i reproduktivno ispunjavanje

  zadatka. Zapravo se ko jece na ovaj nain razvija osnovna karakteristika sveukupnog

  likovnog stvaralatva koja uvijek podrazumijeva svjesnu aktivnost umjetnika. Svjesnost je

  kroz aktivnost izraena u raovima u kojima je evientno razumijevanje i primjena novih

  saznanja vezanih za saraje premeta likovna kultura. Svjesnost se takoe moe prepoznati

  i u aktivnostima procjene i analize vlastitih raova i ponuenih jela likovne umjetnosti idizajna. Koritenjem gotovih predloaka, ablona, shema i modela ili zahtijevanje istih

  rjeenja o svih uenika, nastavnik de onemoguditi osvjetavanje likovnih onosa, razvijanje

  kritikog stava, te de raovi biti rezultat mehanikog prenoenja tuih ieja, to je osim za

  razvijanje senzibiliteta prema likovnim umjetnostima pogubno i za opdi razvoj jeije linosti.

  5) PRINCIP JEDINSTVA TEORIJE I PRAKSE

  Samo teorijsko znanje o likovnom jeziku, pogotovo u nastavi likovne kulture u osnovnoj koli

  nije jeini saraj predmeta likovne kulture. Teorijsko znanje vezano za likovni jezik,pojmove, likovne tehnike i slino, uenici moraju modi upotrijebiti u vlastitom likovnom

  izrazu. Iz neposrednih iskustava i aktivnog odnosa prema okolini, moraju biti sposobni izraziti

  ono bitno, a to su likovni odnosi koji se osvjetavaju u svim elementima okoline.Ovaj princip

  takoe porazumijeva i koritenje praktinog likovnog iskustva za razumijevanje teorije.

  Dakle ovaj princip funkcionira u oba smjera, ali ogovarajudi rezultati mogu se samo postidi

  na osnovu stalne sprege likovne teorije i prakse. Odvojeni, teorija i praksa jednostavno ne

  rezultiraju stvarnim znanjem i sposobnostima koji se trebaju usvojiti u nastavi likovne

  kulture.

  6) IGRA KAO METODA I STAV

  Igra, bilo a je manipulativna ili istraivaka, je temelj jeijih aktivnosti i upoznavanja

  svijeta. U nastavi primjena igra rastereduje uenike u procesu uenja i taj proces se eava sa

  lakodom i vedom efikasnodu. Ovo je posebno bitan princip za ogajatelje u prekolskom

  ogoju i niim razreima osnovne kole. U okvirima igre de se razviti sloboa a jeca

  samostalno ili uz blago usmjeravanje struktuiraju likovnu aktivnost, bide otvoreniji za novaiskustva, zarade interes, to je i tipina karakteristika jeijeg pristupa uenju. Igra je i

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  11/67

  11

  bitna karakteristika kreativnog procesa umjetnika, ali i mnogih naunika, a ko vedine

  oraslih taj nain uenja i spozanje zamire nakon jetinstva. Primjenjujudi igru kao princip

  raa i metoe uenja kroz praktine aktivnosti nastoji se prouiti ova veoma bitan

  karakteristika kreativnog procesa koja je aspekt jeijih aktivnosti. na prelazu iz rane faze

  jetinstva u neto zreliju ob premetne nastave vano je nastojati zarati ovaj nainaktivnog uenja i koristiti ih kao motivacijske i spoznajne.U motivacijskom smislu igrom se

  pobuuje zanimanje i uitak u likovnom istraivanju, otkridu i samoj aktivnosti, to de ovesti

  do perzistiranja u aktivnosti i razvijanja trajnog interesa.9

  7) PRINCIP SLOBODNOG LIKOVNOG IZRAAVANJA

  Djeci je neophono pruiti priliku a likovno izraze svoje oivljaje, emocije i spoznaje svijeta

  u kojem ive. Princip slobonog likovnog izraavanja se vee za samu umjetnost koja poiva

  na neopteredenom promiljanju, igri i eksperimentu i istraivanju vlastitih osjedanja i stavovato je osnova umjetnikog stvaralatva. Djeca, vie nego orasli posjeuju ovu iskrenost,

  spontanost, neopteredenost i raost stvaranja, te se bilo kakvo nametanje shema, ablona,

  unaprije smiljenih koncepata i strogih i jednosmislenih pravila smatra ne samo nevanima

  nego potpuno tetnim za ijete. Postavljanje zahtijeva kroz jasno oreene rezultate i

  raove, te nametanje precrtavanja bilo koje vrste (kopiranje umjetnikog jela) je

  nedopustivo. Ko uenika treba stimulirati samostalni, specifini pristup u rjeavanju likovnih

  onosa kroz razliite ili iste motive (rekompozicija, reefinicija), u kojem de se maksimalno

  angairati i istraivati vlastite mogudnosti, ieje i sposobnosti (npr. u koritenju likovne

  tehnike). Kroz takve aktivnosti djeca razvijaju samopouzdanje, kreativno divergentno

  miljenje, postavljaju pitanja i sama (ili uz blago usmjeravanje i stimulaciju nastavnika) nalaze

  odgovore.

  Naravno, sloboa u likovnom istraivanju i aktivnosti mora biti u granicama principa

  nastavnog procesa, te je pravilno i nenametljivo usmjeravanje neophodno. Sloboda u

  likovnom izraavanju ne porazumijeva neisciplinu, lou organizaciju i strukturu asa, nego

  se upravu u iroko postavljenim, a ogovarajudim planiranjem moe omoguditi sloboa i

  samostalnost u likovnoj aktivnosti.

  8) PRINCIP OIGLEDNOSTII APSTRAKTNOSTI

  U premetu likovne kulture oiglenost jean o temeljnih principa. Oiglenost implicira

  konkretnost.10 Likovno miljenje, oivljaj, likovna aktivnost i izraz zasnovani su na

  bogatstvu vizuelnih utisaka. Posmatranje likovnih umjetnikih ela je usmjereno angairanje

  zapaanjaili percepcije, prema uzrastu, se naalje usmjerava panja na likovni jezik (likovni

  elementi i kompozicija) umetnikih jela, osnovni podaci o autoru, tema ili likovni motiv,

  likovna tehnika, a shodno uzrastu i epoha, stil ili pravac u umjetnosti za koji se jelo vee.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  12/67

  12

  Radi podsticaja za rad, osim likovnih djela posmatraju se i tehniki postupci, materijala, te

  njihov nain koritenja.

  Princip oiglenost angaira i ruga ula ili osjetilaulo pipanja, sluha, mirisa i ukusa te

  pokret, zatim prirone pojave i rutvene ogaaje. Likovno stvaralatvo podrazumijeva

  procese transformacije, preoblikovanja i transponiranja vizuelnog ili na rugi nainoivljenog saznanja/pojavnog svijeta u novi saraj likovni rad putem likovnog jezika.

  Tako, u svakoj svjesnoj likovnoj aktivnosti vanu ulogu imaju kognitivni procesi :

  apstrahiranje, indukcija, dedukcija, redukcija, redefinicija, kondenzacija i druge misaone

  operacije.

  9) PRINCIP EGZEMPLARNOSTI

  Kada se u nastavi likovne kulture koriste vizuelna nastavna sredstva: reprodukcije, slikovni

  primjeri, fotografije, primjeri umjetnikih jela, osim principa kvalitete ona morajuzaovoljavati i princip egzemplarnosti. Dakle svaki oabrani primjer koji de se emonstrirati i

  analizirati, mora biti i kvalitetno odabran, tako da u potpunosti predstavlja likovni odnos koji

  je okosnica asa koji se orava. Svaki primjer prestavljen jeci, trebao bi na

  najjenostavniji i irektan nain prestavljati ono o emu se govori u verbalnom izlaganju

  nastavnika. Takoe se tu porazumijevaju i ruga nastavna srestva kao to su muzika, ples,

  i slino. Nastavniku je na raspolaganju ved oabran veliki dio adekvatnih primjera u

  ubenicima i likovnim mapama koji prate okvirni nastavni plan i program. Ali u sluaju a

  postoji takva potreba, i nastavnik moe ponuiti uenicima stuije, fotografije, aplikacije po

  vlastitom izboru. Naravno ovdje ja jako bitna strunost i kreativnost nastavnika, te iskustvokoje proizilazi iz nastavne prakse. Ovaj princip koristi se prilikom interpretacije saraja

  likovne kulture, pri planiranju tih saraja, ko izbora likovnih jela, prilikom osmiljavanja

  saraja pojeinih praktinih aktivnosti.

  10)PRINCIP SISTEMATINOSTI, POSTUPNOSTI PRINCIP KONCENTRINIH KRUGOVA

  im govorimo o nastavi porazumjevamo organiziranu aktivnost koja mora imati sistem i

  strukturu, zakonitosti i pravila kako bi se uspjeno izvoila. Likovna umjetnost, zapravo kao

  ni ostale umjetnosti nema istu strukturu odnosno sistem koji olikuje naune oblasti.Naune oblasti su obro struktuirane oblasti jer su organizirane prema zakonitostima i

  generalizacijama koje se onose na veliki broj sluajeva, a u takvim oblastima uenje se

  prakticira pronalaenjem i prikupljanjem ogovarajudih generalizacija i principa. U nastavi

  likovnih umjetnosti, iako ga oreeni autori smatraju loe struktuiranom oblasti ipak

  postoji sistem. Taj sistem se uveliko oslanja na oblasti iz teorije forme koje saravaju

  oreene injenice, zakonitosti, i pojave na kojima se zasniva likovna praksa, te naune

  oblasti koje se baziraju na izuavanju jela umjetnosti, jer kako smo ranije rekli premet

  Likovna kultura obuhvata vie oblasti koje se veu za samu umjetnost, ali imaju i nauni

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  13/67

  13

  karakter. Likovna aktivnost mora biti slobodna, u toj slobodi, postoji fleksibilan, otvoren i

  inamian, ijalektian sistem.11

  Sistematinostu izuavanju likovne kulture kao premeta nalazimo u razvijanju sposobnosti,

  ali i usvajanju znanja. Usvajanje znanja i sposobnosti koje omogudavaju stvaranje onosno

  likovnu aktivnost (percepcija, pamdenje, mata, psiho-motorike sposobnosti) ostvaruje sesistematski i postepeno. Ta se postepenost oituje u pravilima koja glase:

  - O lakeg ka teem

  - O jenostavnog prema sloenom

  - O blieg prema aljem

  - Od poznatog prema nepoznatom

  - Od konkretnog prema apstraktnom

  Vano je pri tome naglasiti a se princip postepenosti i sistematinosti ne nalazi uu tematici,

  ved u sloenosti likovnih problema ili odnosa, te likovnih tehnika i pojmova.

  Principom koncentrinih krugova kao opdim iaktikim principom voi se nastava likovnekulture. Ovo je evidentno kroz graivo, onosno saraje naveene u okvirnom nastavnom

  planu i programu, gdje se kroz svaki razred ponavljaju cjeline (osnovni likovni elementi) a

  nastavni saraji vezani za njih se sa svakim iudim razreom uslonjavaju i proubljuju.

  Naravno, motivi takoe moraju biti prilagoeni uzrastu jer oni trebaju biti oivljeni, poznati

  vezani za svijet u kojem ijete raste i kojeg upoznaju na mnogobrojne naine. Dakle ivotna

  sredina djeteta iz koje crpi svoje spoznaje je osnovna motivacija za likovne aktivnosti. Takva

  se jeija iskustva, percepcije i oivljaji mogu transformirati u univerzalne vrijednosti

  procesom apstrahiranja, izdvajanja bitnog od nebitnog, kroz likovne aktivnosti.

  11)PROIMANJE EKSTRINZINOG I INTRINZINOG CILJA

  Poznavanje jeije likovne aktivnosti u razliitim fazama i uzrastima o velike je vanosti za

  nastavnika. Djeca mlae obi (prekolski i mlai osnovnokolski uzrast) intrinzino su

  motivirana, to znai a je za dijete u toj dobi proces likovna aktivnost interesantniji od

  rezultata. Djeca prekolske obi esto i ne prepoznaju svoje raove o prolog ana .

  Takoe se eava a intrinzina motivacija onosno uivanje u samoj aktivnosti, koritenju

  razliitih likovno-tehnikih srestava i likovnih tehnika toliko zainteresira i zaokupi jeiji

  istraivaki uh a zaborave na postavljeni zaatak, te raovi ne zaovolje postavljene

  ciljeve nastave. Nastavnik koji je upuden u ovu vanu karakteristiku jeijeg likovnog

  stvaraltva, opustide a se poneka ese i ovakve situacije, nastojed i osvjestiti kroz tako

  nastale radove likovni jezik nastao ovakvim istraivanjem. Fleksibilnost, znanje i iskustvo

  nastavnika ovje de igrati vanu ulogu. Prvobitna ieja moa nije realizirana, ali jeija igra i

  proces eksperimentiranja svojstven uzrastu uvijek se moe iskoristiti kao osnova za

  ostvarivanje neke druge ieje (vezane za stvaralatvo i likovnost) koja se moe nazrijeti i u

  neprevienim okolnostima.

  Poznavanje ovog aspekta motiviranosti djece koji se odnosi na uivanje u samoj aktivnosti

  radi aktivnosti, bitno je kako nastavnik ne bi pravio greku prekianja likovne aktivnosti u

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  14/67

  14

  kojoj ijete uiva, jer nije neophono da svaka nastavna jedinica rezultira potpunim

  ostvarenjem tano efinisanih zaataka i gotovim likovnim raom. Razvijanje kreativnosti se

  upravo omoguduje i ostvaruje kaa jeca osjete a imaju slobou a se poneka i izgube u

  procesu raa, jer su uvijeli neke nove, interesantne aspekte stvaranja koje ele a istrae.

  Ovo je proces koji se esto ogaa i ko oraslih kreativaca(umjetnika i naunika)koji estoistraujudi jean problem otkriju nove onose i problematiku koja je vrijena istraivanja i

  esto rezultira novim saznanjima. Osnovni zaatak likovnog peagoga je taa postepeno

  usmjeravanje i razvijanje svijesti o poetnom zaatku uz zaravanje interesa i zaovoljstva u

  samom radu. Ovo zaovoljstvo samom aktivnodu treba proiriti i na osjedaj zaovoljstva

  zbog postignutog rezultata, to prestavlja ekstrinzinu motivaciju. Ekstrinzina motivacija i

  cilj je osobina zrelijeg uzrasta jece, a zaravanje spontane, jeije, intrinzine motivacije uz

  razvijanje zrelog oblika uivanja ekstrinzine motivacije je jean o najvanijih zaataka

  likovnog pedagoga.

  12)PRINCIP INDIVIDUALIZACIJE I SOCIJALIZACIJE

  Nastavu likovne kulture nemogude je korektno i uspjeno izvoiti bez individualnog pristupa

  uenicima. Bez obzira na opde karakteristike uzrasta uenika sa kojima nastavnik rai, u

  samom procesu realizacije zadatka likovnoj aktivnosti, nastavnik je uan uspostaviti

  kontakt sa svakim uenikom kroz razgovor, oatno pojanjenje ili poseban zadatak u

  stepenu sloenosti za uenike koje oskau o prosjeka u bilo kojem viu. Ovo je posebno

  vano za nastavnike koji u svojim ojeljenjima i razreima ima uenike sa posebnimpotrebama i naarenu jecu. Cilj iniviulizacije je omogudavanje optimalnih uslova za

  svakog uenika u ostvarivanju napretka u okvirima svojih mogudnosti i sposobnosti kako bi

  se obogatio i proirio iniviualni likovni senzibilitet, kroz pristup koji metoiki

  najprihvatljiviji za tog uenika. Prilagoba saraja i zaatka koji se treba ostvariti moe se

  ostvariti kroz omogudavanje vedeg izbora likovnih tehnika, etaljnije oreivanje specifinog

  zadatka, stimulativni razgovor, itd. Socijalizacijase ostvaruje kroz sve oblike raa, a najvie

  kroz grupni i rad u parovima. Kroz likovnu aktivnost, te zavrni io asa ostvaruje se

  komunikacija kroz razgovor, uspostavljaju se bliski kontakti, razvija se meusobno

  razumijevanje i saranja, ui se iznositi i sluati i rugaiji nain miljenja i ugao posmatranjaistog zadatka, pojave, ogaaja, premeta. Ovaj princip ukljuuje i ovlaavanje i

  komunikaciju vizuelnim sredstvima, pogotovo danas kada se vizuelna komunikacija ostvaruje

  na svakom koraku, u svim rutvenim interakcijama. Socijalizacija kroz nastavu likovne

  kulture treba rezultirati vedom osjetljivodu za brojne, razliite pojave u rutvu putem

  umjetnosti i stvaralatva. Pozitivni aspekti nastave likovne kulture u smislu socijalizacije su

  sticanje samopouzanja u razmiljanju i razvijanju vlastitih stavova, samopotvrivanje kroz

  rad i analizu vlastitog i drugih likovnih radova, osamostaljivanje, inicijativnost, upornost u

  rau, ali i tolerancija i razumijevanje rugih i rugaijih.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  15/67

  15

  13)PRINCIP INTEGRACIJE SA OSTALIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM OBLASTIMAKORELACIJA

  Spoznaja svijeta, uenje se ko jeteta ovija kroz igru i istraivanje, ono oivljava stvarnost

  integralno. U tom prironom nainu stvaranja spoznaje ne postoje razgraniene oblasti kao u

  sistemu obrazovanja u koli. Ovo pravilo vrijei i za sve vrste izraavanja koje ukljuuju pore

  govornog, likovno, muziko, izraavanje kroz pokret i ples, fiziku aktivnost motoriku.

  Upravo zbog ovih utvrenih aspekata jeijeg razvoja, princip integracije nastave premeta

  Likovna kultura sa ostalim odgojno-obrazovnim oblastima je od velikog znaaja u metoici

  likovne kulture. Likovna umjetnost je na raznolike naine povezana sa naukama, i svim

  rugim umjetnikim porujima. Premet likovna kultura po svom saraju, motivima, i

  drugim elementima ima toliko poveznica sa drugim predmetima u nastavi da se korelacija

  moe ostvarivati iz asa u as. Povezujudi razliite aspekte pojava i saraja iz razliitih

  predmeta, znanje se upotpunjava i objedinjuje u cjelovitu spoznaju koja odgovara prirodnom

  procesu uenja ko jece. Nastavnici razredne nastave su u najpovoljnijem poloaju za

  ostvarivanje ovog principa buudi a oni izvoe nastavu iz svih premeta, te tako ne ovise o

  zasebnim mikroprogramima svojih kolega kao to je to sluaj u premetnoj nastavi o estog

  o evetog razrea osnovne kole.

  METODE U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

  Postupci raa u obrai saraja nastave oreenog premeta nazivaju se metoama. Kao i

  kod principa nastave likovne kulture, tako i kod metoda rada u nastavi iz ovog predmeta,

  metoiari se oslanjaju na opde iaktike metoe koje se naograuju i opunjuju prema

  specifinostima premeta likovna kultura. Ove metoe se takoe oatno prilagoavaju,

  opunjuju i mijenjaju ovisno o uzrastu uenika. U procesu nastave likovne kulture se neke od

  ovih opdih metoa ne koriste u svom primarnom viu, a to je prenoenje znanja u smisluteorije - efinicija i injenica. Likovnakultura pogotovo za prekolski i osnovnokolski uzrast

  se vedim ijelom zasniva na praktinom rau likovnim aktivnostima, pa se prema tome

  javlja i vrlo bitan aspekt likovne kulturekultiviranje linosti. Dakle, naglasak je na razvijanju

  praktikih i intelektualnih sposobnosti, navika, pozitivnog stava prema radu, socijalizaciji

  uenika, razvijanju kreativnog i kritikog miljenja kroz likovnu aktivnost. Karlavaris (godina)

  govori o tri medija putem kojih se mogu prenositi znanja: usmena i pisana rije (usmeno

  izlaganje, razgovor i rad sa tekstom), likovi, slika i drugi vizuelni materijal (ilustracija i

  demonstracija) i sopstveni rad (likovne aktivnosti grafiki i laboratorijski raovi). Prema

  ovim medijima metode u radu mogu se podijeliti na: verbalno-tekstualne, ilustrativno-demonstrativne i metode eksperimentalno-praktinih tipova.12

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  16/67

  16

  U verbalno-tekstualne metode bi se svrstale: metoda usmenog izlaganja ili monolog, metoda

  razgovora ili ijaloka metoa, te metoa raa s tekstom. Ilustrativno-demonstrativne

  metoe su: analitiko posmatranje, metoa likovnog scenarija, metoa emonstracije. Treda

  grupa eksperimentalno-praktinih raova ukljuuje: metou igre likovnim materijalima,

  eksperimentiranje materijalima i likovnim tehnikama pri emu je puno vaniji sam procesistraivanja i isprobavanja mogudnosti koje pruaju razliiti materijali i tehnike nego sam

  rezultat (ovo se posebno onosi na prekolski uzrast, ali nita manje nije znaajno za starije

  uzraste, iako se ova metoa esto zapostavlja). Tako se ovje takoe mogu ubrojiti i metoe

  u realizaciji: graenje, variranje, kombiniranje i razlaganje.13

  Verbalno-tekstualne metode

  a) Metoda razgovora ijalog izmeu nastavnika i uenika ili izmeu uenika i uenika.

  Pitanje i ogovor su osnovni naini metoe razgovora. Vano je uspostaviti prisnost isusretljivost izmeu nastavnika i uenika.

  Ova metoda provodi se u obliku dijaloga koji je sastavljen od pitanja i odgovora. Razgovor

  s djecom najvie je prisutan u poetku, kaa se jeca upoznaju sa sarajima koji de

  predstavljati okosnicu likovnih aktivnosti. Na taj se nain psiholoki pripremaju, potiu i

  animiraju za likovni izraz. Pitanja treba postavljati tako da se od djece moe obiti

  traena informacija. Kroz postavljanje pitanja i ogovore jeca de sama olaziti o

  zakljuaka koji prestavljaju osvjetavanje likovnog onosa koji se problematizira,

  onosno postavlja kao fokus istraivanja specifine nastavne jeinice. Za djecu

  prekolskog i ranog kolskog uzrasta (razrena nastava) trebaju prevladavati

  jednostavna pitanja, jer de jeca na njih najlake ogovoriti. Na primjer: Koje je boje ovaj

  cvijet? Neoreena i vieznana pitanja se ne preporuuju, npr. Kakav je ovaj cvijet?

  Treba izbjegavati pitanja sa pometanjem greke. Preporuljiva su kategorika pitanja.

  Ova pitanja uglavnom poinju upitnim rijeima Koji je cvijet vedi? Koji je oblik naslikan

  hlanim bojama? Koja je linija na crteu konturna? Koja povrina je glatka, a koja

  hrapava? Pomodna pitanja su uvijek obroola u kontaktu sa manjom jecom. Npr.

  pogleaj, opipaj, pa reci kakva je povrina jabuke, a kakva spuve?

  b)

  Metoda usmenog izlaganja, monolog

  Ova metoa se najede koristi na samom poetku asa u segmentu motivacije kada

  nastavnik prestavlja likovni problem, osvjetavajudi na razliite naine onose likovnih

  elemenata i kompozicijskih principa, motiv, ili specifian likovni pojam. Ovo izlaganje

  treba biti tako obro osmiljeno, jasno i koncizno, ali i zanimljivo, i naravno primjereno

  uzrastu i njihovim mogudnostima i potrebama, da u kratkom vremenskom roku od

  priblino eset ili petnaest minuta (ako postoji valjan razlog) nastavnik uspije objasniti

  zaatak, pobuiti interes za alji ra ko uenika. Razliiti su naini kojima se moe sluiti

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  17/67

  17

  u usmenom izlaganju. Ne smijemo pri tome zaboraviti a je za svaki najvanija upotreba

  termina i pojmova likovnog jezika ili onih koji de pomodi osvjetavanju likovnosti.

  Ova metoda ukljuuje:

  - Pripovijedanje

  -

  Opisivanje s naglaskom na likovnosti- Razlaganje likovne strukture

  - Tumaenje likovnih problema14

  c) Metoda rada s tekstom

  Ova metoa porauzumijeva koritenje pomno oabranih tekstova, a kriterij za odabir

  treba a bue saraj teksta koji prua mogudnosti transponiranja u likovni jezik,

  onosno likovni izraz. Najede su to knjievni tekstovi, kratke prie, opisi priroe i

  prironih pojava, premeta, okoline, pa i emocija ili psihikih stanjakroz poeziju i prozukoja ogovara uzrastu jece. Takoe je vano kvalitetno prezentirati onosno proitati ili

  govoriti tekst na osnovu kojeg de se raiti. Nastavnik mora obratiti panju na to a

  izgovoreni tekst ima vedi motivacijski znaaj kaa je se tekst govori jasno, ogovarajudom

  ikcijom i izraajno, a ne preputa uenicima a ga proitaju sami za sebe, u sebi. Tekst

  ne smije biti predug, i moe se ponoviti ako je potrebno, pogotovo jeci mlaeg uzrasta,

  te napisati na ploi.

  Ilustrativno-demonstrativne metode

  Ova grupa metoa je najznaajnija za premet Likovne kulture bez obzira na uzrast.

  Likovna kultura je predmet koji se temelji na vizuelnoj percepciji, te rad bez ovih metoda

  ne bi imao nikakvog smisla. Saraji ovog premeta se uvijek moraju predstaviti kao

  vizuelni fenomeni, bilo da se to eava u samoj motivaciji u okviru asa ili na kraju asa

  kaa se kroz razgovor osvjetavaju likovni onosi, analiziraju jeiji raovi. Dakle likovni

  problemi mogu se ilustrirati i demonstrirati putem prironih oblika i pojava, nainjenih

  premeta, reproukcija umjetnikih jela, filma, jeijih likovnih raova, ali sve to se

  vizuelno percipira treba imati jasnu svrhu, funkciju, strukturu. Nain na koji se koriste

  vizuelna sredstva mora potovati principe nastave likovne kulture. Ne treba zaboraviti a

  vizuelna srestva za nastavu ne smiju a buu prestavljeni kao gotovi preloci za ra

  uenika, nego iskljuivo kao poticaj za ra i polazna taka za nalaenje vlastitih rjeenja

  likovnog zadatka.

  a) Analitiko posmatranje

  Ova metoa porazumijeva posmatranje kojim de se ciljano proirivati i proubljivati

  spoznaja uenika o objektu koji je u tom momentu fokus interesovanja. Ovo je metoa u

  kojoj se razvija sposobnost uenika a o vizuelnog miljenja napravi korak u likovno

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  18/67

  18

  promiljanje i oivljaj koji de kroz likovnu aktivnost rezultirati originalnim uenikim

  raom. Analizirajudi (ralanjujudi) elemente strukture vizuelno percipiranog oblika,

  potie se razvoj intelektualnih sposobnosti, pamdenja, prepoznaje se struktura, oblik,

  boja, svjetlost, tekstura, ... dakle izdvajaju se likovni elementi i odnosi kao osnova

  likovnog jezika. Uenik sam prepoznaje aspekte vienog koji su teoretski prestavljenikao likovni elementi i odnosi, te ih moe imenovati i transponirati na vlastiti nain u svom

  izrazu. Ovom se metoom kroz razgovor nastavnika i uenika otvara prostor i za

  samostalne, na samom poetku jenostavne analize uenika, putem kojih de oni razvijati

  svoju percepciju, osvjetavati vieno, sticati samopouzdanje i stvarati stavove na osnovu

  jasnih i aekvatnih argumenata. Taa de se stavovi iz Svia mi se, ili Ne svia mi sebiti

  sve manje koriteni kao intuicijsko ili neinformirano miljenje.

  b) Metoda likovnog scenarija

  Ova metoa moe ukljuivati raznolike poticaje kao to su: rije, muzika, pokret, slika,

  koji se prezentiraju kroz osmiljeni scenarij.Nastavnik ovje moe koristiti materijale za

  koje smatra a su najaekvatniji za uenike i oreeni likovni problem, sam osmiljavati

  tekst, oabirati muziku, sve to je potrebno kako bi se ostvarila problemska situacija.

  Problemska situacija je prestavljanje likovnog onosa na takav nain a bez uobiajene

  metoe razgovora ili monologa, uenici sami otkriju ciljani likovni problem kojeg de

  nastojati prestaviti u svojim raovima. Dakle likovni scenarij mora biti tako osmiljen a

  rezultira ostvarenjem ciljanog likovnog onosa. Obino se ova metoa onosi na likovne i

  kompozicijske elementi kao motiv. Pri koritenju ove metoe jasno predstavljanje i

  efinisanje likovnog problema se ostvaruje, na kraju asa, putem analize rezultata

  likovne aktivnostiuenikih raova.

  c) Metoda demonstracije

  Najkrada i najjasnija efinicija ove metoe je a porazumijeva prikazivanje svega to se

  oivljava percepcijom (Grgurid; Jakubin, 1996). Ovakva efinicija ostavlja osta prostora

  za efiniranje onoga to se treba prestavljati i onoga to se ne smije prestavljati ako

  elimo a ispunimo ciljeve nastave iz likovne kulture. Treba pokazivati sve ono to moe

  poticati ili motivirati dijete da samostalno razmilja, onosi oluke koje de samostalno

  realizirati kroz likovnu aktivnost, olazedi tako o to kreativnijih rjeenja u svom rau.

  Ovisno o uzrastu, i stepenu ved usvojenog znanja, primjeri u viu vizuelnih (prirodnih

  oblika i pojava, predmeta i sl.) i slikovnih nastavnih sredstava trebaju biti jednostavna i

  egzemplarna za likovni odnos koji je oreen u nastavnoj jeinici. Previe sloeni ili

  prejednostavni primjeri (neprimjereni uzrastu, znanju i sposobnostima) bide

  emotivirajudi za uenike pa de raovi biti ili uraeni po obrascima koje jeca sama

  formiraju, nematoviti, a i entuzijazam za ra de izostati. Ovo se odnosi i na vizuelna

  nastavna sredstva koja nastavnici mogu sami pripremiti i napraviti. Za sve uzraste je

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  19/67

  19

  bitno emonstrirati likovne onose u naoj neposrenoj okolini, priroi, urbanim

  prostorima, predmetima i pojavama koji su nam bliski kojima smo okrueni koje moemo

  neposreno oivjeti i vizuelno i putem rugih ula (sluha, mirisa, dodira, ukusa,

  pokretom). Izvajajudi premete, prirone oblike i pojave, te osvjetavajudi njihovu

  strukturu likovnim elementima i odnosima, oni bivaju ponovno otkriveni na novi irugaiji nain, te se upravo tako zaokruuje i integrie znanje o svijetu. Ne preporuuje

  se mlaem uzrastu pokazivati ilustracije iz slikovnica kao posticaj, meutim vedi broj

  kvalitetnih ilustracija oraslih umjetnika mogu posluiti kao primjer brojnih likovnih

  izraza i mogudnosti ilustriranja teksta. Dosta je oprenih miljenja i meu samim

  metoiarima o ovom problemu. Ima miljenja (Lowenfeld 1947; Bodulid, 1982;

  Belamarid, 1987; Grgurid, N. I Jakubin, M., 1996) da nikako ne treba predstavljati ovakve

  primjere ilustracija iz slikovnice, pa ni jeije likovne raove, pogotovo ne u procesu

  motivacije na poetku nastave, dok drugi (Cox, 2000; Wilson, 1977) tvrde da je

  nemogude izbjedi uticaj takvih primjera, slika, ilustracija i slinog u suvremenom rutvu.Prije svega nepobitna je istina da smo svi mi ukljuujudi i jecu kontinuirano, i svugdje

  izloeni raznolikim vizuelnim informacijama. Vizuelni simboli, znakovi, preobe variraju

  u kvaliteti, a kroz nastavu imamo priliku razviti likovni senzibilitet i kritiko miljenje i stav

  zbog kojeg de uenici biti sposobni prepoznati prave vrijednosti vizuelnih poruka kroz

  likovni jezik, onosno razlikovati kvalitetna rjeenja o kia. Predstavljanjem kvalitetnih i

  raznolikih primjera (akle vie njih) kao mogudnosti razliite upotrebe likovnog jezika u

  takvim primjerima, uenici de se motivirati za vlastiti, originalni rad, a istovremeno i

  senzibilizirati za prave vrijenosti i kvalitet u svim vrstama likovnog stvaralatva. Problem

  metoe emonstracije, onosno izbora slikovnih primjera, uvijek rijeava nastavnik kojije u stalnoj interakciji sa jecom razliitih uzrasta, te ima iskustvo, znanje i razmilja

  kreativno. Dakle, kvalitetan nastavnik. Istraivanja Piageta15nam govore a je mogude

  emonstrirati i neke vizuelne strukture koje de jeca shvatiti tek kasnije kaa ostignu

  potrebnu zrelost. Demonstracija umjetnikih jela je o velike vanosti za nastavu

  likovne kulture. Ona se biraju prema nastavnoj jedinici likovnom odnosu koji se

  razrauje te on mora biti jasno itljiv u predstavljenom djelu. Naravno svako

  umjetniko jelo uvijek sari vie slojeva koji se mogu analizirati, ali potujudi princip

  omjerenosti prema uzrastu, nastavnik de isticati onos koji je bitan za nastavu i

  adekvatan sposobnostima razumijevanja specifinog uzrasta uenika. Iako jeca u

  prekolskom i kolskom uzrastu nede modi u potpunosti razumijevati i oivljavati

  umjetniko jelo u svim njegovim slojevima, bitno je stalno nuditi reprezentativne

  primjere likovnih umjetnosti koji de se tako zaravati u njihovoj svijesti i tako stvarati

  bogatu riznicu vizuelnih utisaka i poataka kojima de se sluiti u buudnosti. Opet se

  vradamo injenici a de kvalitetan nastavnik znati prestaviti likovno jelo na

  odgovarajudi nain, onosno a de znati iskoristiti slojevitost likovnog jela oabirudi

  uvijek ono to je bitno za nastavnu jeinicu i uzrast uenika. Jo jean aspekt ove metoe

  je i demonstracija, odnosno, upoznavanje sa nainom koritenja likovnih materijala,

  sredstava i tehnika. Ovisnosti o sloenosti tehnoloke oreene likovne tehnike (na

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  20/67

  20

  primjer grafike likovne tehnike), as se moe posvetiti upravo emonstraciji i primjeni

  kroz likovnu aktivnost jene o tehnika kroz koju de se opet problematizirati specifian

  likovni problem na novi nain.Metoa emonstracije se osim u uionici primjenjuje i u

  priroi, galerijama i muzejima, putem filma, fotografije, plakata, viea, it. Meutim ona

  nikad ne smije da postane sama sebi svrha, mora biti kvalitetna i ciljana, jer je kao ilikovna aktivnost, osnova trajnog znanja.

  Metode eksperimentalno-praktikih raova

  Metoa praktinog radaigra i eksperiment

  Ova metoda naziva se i laboratorijskom metodom, ali je naziv metoa prakinog raa igre,istraivanja i eksperimentiranja adekvatniji likovnim aktivnostima. Ova aktivnost pokazuje

  jeiji aktivan onos prema materijalu, intelektualni napor a se oe o vlastitog,

  originalnog izraza i zaovolji zaatak rjeavanja atog likovnog onosa problema. Dijete

  putem praktinog raa kojeg realizuje na razliite naine koritenja likovnih i kompozicijskih

  elemenata, te likovne tehnike upoznaje i ui o karakteristikama likovnog jezika i materijala,

  te se angairaju i emocionalno i intelektualno. ak je sam proces likovne aktivnosti

  svjesnog stvaranja vaniji o samih rezultata, naroito za prekolski i mlai osnovnokolski

  uzrast. Shvatanje praktinog raa kao igre u kojoj mogu osim zadanih uspostaviti i vlastite

  parametre, prije de rezultirati spoznajom, a zapravo je to i jeini pravi nain usvajanja znanjau predmetu likovne kulture. Za metou praktinog raa veu se metoe raa u realizaciji

  (prema Grgurid; Jakubin, 1996):

  a) Graenjelikovnim elementima, slaemo ih jean o rugog u razliitim pravcima

  b) Kombiniranjekombiniranje razliitih likovnih elemenata

  c) Variranjeobrdemo jean likovni element ili motiv na razliite naine

  d) Razlaganje razlaemo gotove strukture i ponovo ih komponiramo u nove likovne

  vrijednosti.

  Nastavne metode se u nastavnom procesu meusobno povezuju, tj. istodobno se

  primjenjuje vie nastavnih metoa, pa se kao najvanije esto preplidu metoe usmenog

  izlaganja, analitikog promatranja i emonstracije, te metoa praktinog raa bez kojih

  nastava likovne kulture ne bi imala smisla, a upravo zbog ovakvog preplitanja je nastava

  likovne kulture inamina i kreativna. Ovaj vaan aspekt nastave likovne kulture efinisan je i

  kroz specifinu likovnu metou kompleksnost, preplitanja i naizmjeninih uticaja16koje se

  onose na injenicu a u samom peagokom rau ogojitelj neprekino izmjenjuje

  razliite poticaje, koji se u inamici raa mijenjaju i preoblikuju u nove vrijenosti. (Metoa

  preplitanja ukazuje na nunost preplitanja odgojitelja i djece tijekom aktivnosti, preplitanja

  racionalnih i emocionalnih impulsa, teorijskih i praktinih aktivnosti, opaanja i recepcije u

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  21/67

  21

  onosu na stvaralatvo; metoom naizmjeninih utjecaja uvaava se sloenost likovnog

  fenomena te potreba uporabe svih elemenata sloenosti, i to na poseban nain. Ako bi

  elemente nastave poijelili na kvantitativne i kvalitativne, prvi bi se vezali za uenje, a

  kvalitativni za igru. Igra i uenje se najue povezani i, kao faze, ovise jena o ruge.

  Ostvareni stepen kvantitativnih elemenata akumulacija informacija i znanja utie naostvarivanje kvalitativnih elemenata, to de opet, kroz stvaralatvo, uticati na napreak na

  kvantitativnom nivou. Na primjer, a bi olo o stvaralakog rjeenja, potrebno je

  posjeovati materijal za mogude kombinacije i koncipiranje razliitih mogudnosti. Na

  intelektualnom poruju to bi bilo primjerice, vizuelno pamdenje. Opaanjem i vizuelnim

  pamdenjem koje potie ogajatelj, ijete skuplja kvanitativan materijal za stvaralako

  rjeenje. Ako se ne pokrene kvalitativan proces, ovaj materijal ostaje neiskoriten. Ali, ako

  ogojitelj pokrene stvaralaki impuls i ostvari kvalitativne procese, prikupljeni materijal bit

  de oblikovan kreativnim miljenjem i otvorit de prostor za pojavu kreativnog rjeenja....17.

  Okvirni nastavni plan i program

  Nastavni plan i nastavni program su va meusobno povezana okumenta.

  Nastavnim planom kao slubenim okumentom se oreuje broj nastavnih premeta i

  poruja koja se ostvaruju u oreenom tipu kole, reoslije ostvarivanja nastavnih

  premeta i vrijeme ostvarivanja svakog nastavnog premeta kroz fon asova. Takoe je

  jasno utvren maksimalan fon asova po semici, iz ega se izvoi goinji fon sati,odnosno fond sati za realizaciju programa u cjelini.

  Nastavni plan takoe obuhvada ciljeveplana te osnovne informacije o materijalno-tehnikim

  uslovima koje su potrebne za ostvarenje plana (prostor - standardni, specijalizirani,

  oprema), informacije o karovskim uvjetima i pretpostavkama za njegovu realizaciju.

  Osnovni elementi dati su u viu oreenog tabelarnog prikaza. Nastavni plan je dokument

  koji je obavezan za svaku kolu, a nastavnik u njegovu stvaranju nema oreene uloge.

  Nastavni program predstavlja operacionalizaciju nastavnog plana. Odnosi se na nastavni

  premet ili poruje, akle svaki premet ima svoj nastavni program. Slui kao

  instrumentarij za rad nastavnika i obuhvata nekoliko elemenata kao to su obim i ubina

  saraja te reoslije ostvarivanja. Osim saraja program sari i niz rugih komponenti, a

  njihova razraa ovisi o nivou programa. Okvirni ili globalni nastavni programi izrauju se za

  nastavni premet i tip kole na nivou rutvene zajenice ili nivou rave. Sve kole unutar

  jene rutvene zajenice ili rave obivaju okvirni nastavni plan i program, te se na

  osnovu njega radi izvedbeni ili operativni program za konkretnu kolu i razre.

  Okvirni program ili globalni program

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  22/67

  22

  Okvirni ili globalni program obuhvata saraje koji de se realizirati tokom obrazovanja.

  Planiranje nastave likovne kulture izvodi se na osnovu Okvirnog nastavnog plana i programa

  za osnovnu ili srenje kole. To je kljuni okument koji se sastoji od jasno definiranih

  saraja po goinama obrazovanja i taj je saraj razraen po ijelovima programa (u

  osnovi, po programskim i nastavnim cjelinama). Naveeni su saraji za obrau, onosnosaraji za usvajanje znanja, vjetina i navika. Takoe su naveeni i jasno efinirani:

  obrazovni i odgojni ciljevi (ta se u ovom pogleu programom eli ostvariti), oekivani

  rezultati iz svakog likovnog poruja koje se obrauje, struktura programa prema nastavnim

  cjelinama, iaktiko-metoike napomene, pojmovi koje de uenici usvojiti, ocjenjivanje, te

  rad sa djecom sa posebnim potrebama. Osim ovih, u okvirni program bi trebao saravati i

  informacije o vremenu realizacije programa (fond asova, vrijeme u semici, ralanjeno

  vrijeme po programskim i nastavnim cjelinama), materijalno-tehnike pretpostavke

  (prostorni uslovi u kojima se optimalno moe realizirati program; pitanje tehnologije ,

  odnosno opremljenosti prostora u kojima se odvija nastava), informacije o kadrovskimpretpostavkama (uslovljene su zakonskom regulativom) i informacije o izvorima znanja za

  pripremanje uenika - osnovna prirunika i ubenika literatura, te opunski izvori znanja.

  Raspore saraja u nastavnom programu (ako se saraj ostvaruje u vie go ina

  obrazovanja i kontinuitetu) moe biti:linijski, koncentrini i spiralni.

  a) linijski- saraj se realizira bez ponavljanja; ono to se obrai

  u prvom razreu ne ponavlja se vie o kraja obrazovanja.

  b) koncentrini- saraji se ponavljaju, ali svako ponavljanje znai

  istovremeno proirivanje i proubljivanje saraja (npr. svaka

  o nastavnih cjelina u likovnoj kulturi je ista u osnovnokolskom

  obrazovanju, ali se kroz nastavu u svakom iudem razreu ta

  cjelina po svom saraju proiruje i uslonjava).

  c) spiralni- saraji se ne ponavljaju, ved se proiruju s mogudnodu

  a se u svakoj fazi realizacije programa moe vratiti na prethone

  ionice programa (to ne pretpostavlja nepotrebno ponavljanjesaraja).

  Premetu Likovna kultura zbog same priroe premeta i nastavnog saraja ogovara

  koncentrini raspore saraja. Likovna umjetnost se zapravo kroz itavo svoje postojanje

  slui jeinstvenim i nepromjenjivim likovnim jezikom iji se elementi mogu prepoznati u svim

  jelima likovne umjetnosti o poetaka o anas. Naravno, nain koritenja i ominacija

  nekih od elemenata likovnog jezika se mijenjala kroz historiju, ali on ostaje temelj bez kojeg

  nema likovnog izraza, pa tako ni nastave likovne kulture.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  23/67

  23

  Smisao planiranja i programiranja je u realizaciji (ostvarivanju) planova i programa. Tek se u

  procesu ostvarivanja plana i programa moe ocijeniti njegova uspjenost i u kojoj mjeri je

  prilagoen konkretnim uslovima, uenicima i situacijama uenja. Zbog toga, pri realizaciji

  moe odi i o oreenih odstupanja u pogledu saraja, iaktiko-metoikerealizacije i

  vremena ostvarivanja. esto konkretni uslovi rada i vrijeme koje je previeno zaostvarivanje namedu odstupanje i izmjenu ili modifikaciju zamiljenog u planovima i

  programima. U takvim uslovima vanu ulogu ostvaruje nastavnik koji kao realizator esto

  mora prilagoavati saraje i elemente iaktiko-metoike realizacijevremenskom okviru

  nastojedi postidi sve zaane ciljeve i zaatke nastave za svaki razred, bez obzira na

  potekode.

  Nastavni plan i program bi trebao biti o velike pomodi nastavnicima kako bi to konkretnije i

  jenostavnije postavili osnove svog raa u smislu strukture saraja (likovni i kompozicijski

  elementi likovni jezik, likovne teme ili motivi, likovni pojmovi, likovno-tehnika srestva i

  tehnike) koji je primjeren razliitim uzrastima o prekolskog, osnovnokolskog isrenjokolskog uzrasta te ciljeva i oekivanih rezultata. Planiranje nastave se ostvaruje

  izradom izvedbenog plana ili mikroprograma.

  Izrada izvedbenog plana

  Izvedbeni plan ili mikroprogram je instrumentarij za neposredan odgojno-obrazovni rad

  nastavnika, te ga on sam izrauje za svaki razre, a za osnovu izrade uzima podatke izOkvirnog plana i programa za premet Likovna kultura. Planiranje je o izuzetne vanosti za

  izvoenje nastave. Izrada kvalitetnog mikroprograma pretpostavlja poznavanje

  karakteristike uzrasta u svakom razreu, uenikih sposobnosti, interesa, preznanja, i

  slino. Nastavnik kroz izradu mikroprograma operacionalizira ciljeve okvirnog NPP-a,

  onosno postavlja specifine ciljeve i zaatke prema cjelinama (obrazovni ciljevi ta de

  uenici nauiti, koje sposobnosti de se razvijati, te ogojni ciljevi).

  Ciljevi se odnose na opdenitije izraene ogojno-obrazovne intencije, a zadatak je

  konkretizacija cilja.Izraom ovakvog plana, nastavnik obiva pregle graiva rasporeenog

  prema broju sati koje de orati u jenom polugoitu ili kolskoj goini, te u samom startumoe onijeti oluke o broju sati koje moe utroiti na oreene nastavne jeinice, oluiti

  u dogovoru sa drugim nastavnicima kako da usklade strukturno srodne nastavne jedinice

  kako bi se ostvarila korelacija sa rugim premetima, pa samim tim zaokruilo stjecanje

  znanja o oreenim pojavama, pojmovima posmatranih iz ugla razliitih oblasti (razliitih

  umjetnosti, ili nauka i umjetnosti). Pri izradi izvedbenog plana, nastavnik mora imati na umu

  kljuni princip izvoenja nastave likovne kulture: princip koncentrinih krugova.

  Takoe se treba obratiti panja na smisleno izmjenjivanje nastavnih cjelina, kako bi nastava

  bila interesantna i raznovrsna. Planiranje bi trebalo obuhvatiti i posjetu muzejima i

  galerijama, organiziranje kolskihizlobi(najede su tematski vezane za oreene praznike,ali bi bilo obro a ne buu samo takve prilike povo za izlaganje jeijih raova).

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  24/67

  24

  Pri izradi mikroprograma oslanjamo se na likovno problemske cjeline odnosno nastavne

  cjeline koje su definirane osnovnim likovnim elementima:

  Programski saraj (u NPP-u) se u pravilu ralanjuje na nastavne cjeline i nastavne jeinice.

  Nastavne cjeline za premet Likovna kultura se jo nazivaju i likovno problemske cjeline.

  Nastavne (likovno problemske cjeline) su zapravo oreene kroz osnovne likovne elemente: Taka i linija

  Boja

  Ploha

  Povrina

  Masa i prostor

  Treba se naglasiti a se u toku jenog polugoita u osnovnoj koli, treba makar jenom

  obraditi svaka nastavna, odnosno, likovno problemska cjelina. Tako de se obraene nastavne

  jeinice u prvom polugoitu opet ponavljati, ali de u rugom likovni problemi za svaku onjih biti sloeniji potujudi princip koncentrinih krugova. Za svaku o ovih cjelina oreeni

  su i naznaeni specifini likovni onosi, pojmovi (likovni problemi) za svaki razred. Pri izradi

  izvedbenog plana, oni predstavljaju osnovu nastavne jedinice. Polazedi o likovno

  problemske nastavne cjeline, suavamo saraj na nastavnu temu, a saraji se specificiraju

  jo etaljnije i jasnije kroz likovni problem.

  CJELINA TEMA LIKOVNI PROBLEM KAO OSNOVA NASTAVNE JEDINICE

  Nastavna jedinica je najmanji dio nastavnog programa koji se ostvaruje u nekoj situaciji

  uenja. Nastavna jedinica jo se naziva nastavna situacija ili situacija uenja. Kroz nastavnu

  jedinicu se ostvaruju osnovni obrazovno-ogojni ciljevi. Nastavna jeinica je oreena

  fiksnim trajanjem jenog nastavnog asa ili blok asa. Vremenski okvir bi trebao proizilaziti iz

  logike cjeline nastavne jeinice, i trebao bi biti fleksibilan ako je to mogude ostvariti.

  Nastavna cjelina bi uvijek trebala zavravati analizom i vrenovanjem uenikih postignuda u

  likovnim aktivnostima.

  Nastavna jedinica u predmetu Likovna kultura je kompleksna i navodi se kao sklop likovnog

  poruja, motiva, likovnog problema i likovne tehnike.

  Likovni problem (likovni odnosi, pojmovi) predstavlja osnovu nastavne jedinice likovne

  kulture, a obino se onosi na likovne elemente i kompozicijska naela. Pore toga, likovni

  problem moe prestavljati i likovne pojmove (npr. grafiki list, otisak, kip, tekstura,

  stilizacija, kadar, likovni znak i poruka, redefinicija, patiniranje, faktura, lazura, impasto,

  spektar, svjetlost, potez, mrlja, sfumato, likovna metafora ... itd.). Kako se nastava likovne

  kulture izvoi po principu koncentrinih krugova, tako se i likovni problemi uslonjavaju za

  svaku nastavnu cjelinu o jenostavnijih prema sve sloenijim kroz sve razree osnovne

  kole.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  25/67

  25

  Likovna podruja se onose na osnovne viove likovnog stvaralatva: crtanje, slikanje,

  grafika, moeliranje i graenje, vizuelne komunikacije i izajn.

  Bitno je razlikovati i poruja prema nainima oblikovanja, pa tako crtanje, slikanje i grafika

  spadaju u oblast oblikovanja na plohi; moeliranje i graenje u oblast oblikovanja u

  prostoru, a vizuelne komunikacije i dizajn se odnose i na oblikovanje u prostoru i na plohi.

  Motiv prestavlja sve mogude poticaje za likovnu aktivnost, i ne vee se samo za vizuelnu

  percepciju, nego i za nevizuelne poticaje, te likovne elemente i kompozicijske principe same

  po sebi kao osnovne vrijednosti likovnog izraza. Tako motive dijelimo na:

  Vizuelni motiv

  U ovu kategoriju spaa sve to se moe vizuelno percipirati . Mogudnosti izbora su za

  ovaj poticaj velike i mogu se svrstati u nekoliko kategorija: prirodni oblici i pojave,

  nainjeni oblici premeti svih vrsta, naroni obiaji, historijski ogaaji, kulturno-historijski spomenici Bosne i Hercegovine, ravni i vjerski praznici, unutranji i

  vanjski prostor, ljudi (ljudska figura u pokretu, karakterizacija ljudskog lika - porodica i

  prijatelji, omiljeni nastavnik, autoportret, ljudske aktivnosti), motivi iz knjievnosti

  (narone prie, kratke prie i pripovijetke, bajke, basne, poezija).

  Ne-vizuelni motiv

  Podrazumijeva koritenje svih rugih ula osim ula via. Dakle uenici imaju za

  poticaj sve to mogu iskusiti sluhom, oirom, putem ula mirisa i okusa. Osim ovih

  poticaja mogu se ati kao motiv razliite vrste emocija i psihikih stanja koja se mogu

  izraziti likovnim jezikom.

  Likovni i kompozicijski elementi kao poticaj

  Ovo su najjasnije zadani likovni odnosi. Na primjer: kompozicija strukturnih linija,

  kontrast toplo-hladno, linijski istanjena masa, ritam geometrijskih i slobodnih likova u

  prostoru, rekompozicija vlastitog raa ili fotografije, tonovi toplih boja, it. Za mlai

  uzrast ovaj poticaj se realizira kroz problemsku situaciju likovnu priu ili likovni

  scenarij, premete koji u svojim osnovnim karakteristikama oraavaju likovne

  elemente (lego kocke, ili drvene kocke obojene i neobojene, ... itd.). Likovni scenarij

  moe biti prestavljen ovisno o uslovima i sposobnostima nastavnika kroz igru, ples,

  muziku, film, animacijom premeta koji tako obivaju novi ivot. Bitno je da se

  izbjegne figuralni motiv u jeijim raovima, te a likovni elementi zaive u svom

  najjednostavnijem obliku kao kao vrijednost sama po sebi: boja u potezu, mrlji,

  rasprena, povrinama vedim i manjim, geometrijski ili sloboni likovi kojima se

  putem graenja, kombiniranja, variranja ili razlaganja (metoe u realizaciji)ostvaruju

  likovne kompozicije ... it. Kroz razgovor i analizu raova na kraju asa se otkrivaju

  specifini likovni onosi nastali u procesu raa, akle prepoznaju se, imenuju

  osvjetavaju likovni problemi.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  26/67

  26

  Likovno-tehnika sredstva i likovne tehnike

  Kada planiramo, odnosno, odabiremo likovnu tehniku i likovno-tehnika srestva moramo

  obratiti panju prije svega na likovno poruje koje se obrauje. Tako se u osnovi

  oluujemo za crtake, slikarske, grafike likovne tehnike, te likovne tehnike moeliranja i

  graenja. Likovno-tehnika srestva su poneka oreena u samom nazivu tehnike (tu-

  perce, tu-kist), ili istovremeno predstavljaju i tehniku i sredstvo (olovka, flomaster). Za

  mnoge likovne tehnike potrebno je naglasiti specifina srestva, materijale i pologe koje su

  potrebna za oreenu nastavnu jeinicu, voedi rauna o motivu, uzrastu, karakteristikama

  same tehnike, nainu raa, likovnom problemu. Za rad sa ugljenom, trebademo vede formate

  papira, ogovarajude strukture (to moe biti svima pristupaan pak-papir), za akvarel de nam

  trebati papir previen upravo za tu tehniku, vede gramae, koji de modi upiti vedu koliinuvoe, te meke i vede kistove kojima de uenici postidi bez potekoda kvalitetne rezultate.

  Loe oabrana i emonstrirana tehnika, izazvade frustraciju i loe rezultate raa, te je bitno

  tano previjeti sve materijale i srestva potrebna za nastavnu jeinicu.

  Nakon to smo efinisali nastavnu jeinicu,u nastavku izrae mikroprograma se oluujemo

  za ogovarajude elemente metoike realizacije za svaku nastavnu jeinicu.

  U sklopu metoike realizacije navoimo: metoe raa, nain raa, oblik raa.

  Metode rada su ved efinirane u prethonom tekstu (str. 12). Obino se za svaki as koristivie nastavnih metoa, najmanje vije, s obzirom na pojelu metoa na metoe raa u

  motivaciji (bitne za nastavnika) i metoe raa u realizaciji (metoe raa na koje se upuduju

  uenici u likovnoj aktivnosti). Kaa govorimo o metodama rada u motivaciji one su raznolike i

  ostavljaju ovoljno sloboe nastavniku a ostvari svoj iniviualni i specifini pristup nastavi

  i uenicima kako bi postigao to bolje rezultate.

  Nain rada

  Naini raa koje demo navesti su specifini za premet likovne kulture. Koristide se jean ilikombinacija va naina raa ovisno o motivu, onosno poticaju za ra. Naini raa su:

  posmatranjem, nakon posmatranja, po sjedanju, zamiljanjem, izmiljanjem ili matom. Za

  vizuelne motive se mogu koristiti skoro svi naini raa, ok se za nevizuelni motiv i likovne i

  kompozicijske elemente koriste uglavnom sljeedi naini raa:zamiljanjem, izmiljanjem ili

  matom.

  Oblici rada

  Oblici raa se jo mogu nazivati socijalne forme raa. Osnovni oblici rada su: frontalni,individualni, grupni rad i rad u parovima.

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  27/67

  27

  Frontalni i individualni oblik rada se uvijek primjenjuje u nastavi likovne kulture u

  osnovnokolskom obrazovanju. Frontalni oblik rada je neophodan pri samoj motivaciji, kada

  nastavnik prestavlja na razliite naine novi likovni problem, analizira likovno jelo kako bi

  osvjetavao elemente likovnog jezika koji su vani za kasniju realizaciju. Iniviualni ra je

  oblik raa u kojem se kroz praksu ostvaruje jean o najvanijih principa li kovne kulture kojiporazumijeva slobou samostalnog i karakteristinog naina likovnog izraavanja svakog

  uenika. Cilj je ovim nainom raa omoguditi uenicima a sami i na svoj originalan nain

  rjeavaju likovni zaatak, uz porku i usmjeravanje nastavnika kroz razgovor, te da

  nastavnik sa svakim uenikom ponaosob ostvari komunikaciju pri likovnoj aktivnosti. Ovaj

  oblik raa je aleko zahtijevniji o frontalnog, koji je najedi oblik raa u rugim

  predmetima, te je vrlo bitan element u razvijanju kritikog i kreativnog miljenja kao jenih

  od ciljeva nastave iz ovog predmeta. Grupni ra je takoe poeljno koristiti, iako to nije

  reovna praksa u nastavi likovne kulture. Grupnim raom se lake ostvaruje socijalizacija

  uenika, onosno ostvaruje se blia saradnja u ononju oluka i njihovom ostvarivanju, teprijateljski onosi izmeu uenika koji zajenonastoje realizirati previeni zaatak. Grupni

  ra moe porazumijevati ostvarivanje istog zadatka u svim grupama (nediferencirani grupni

  rad), ili svaka grupa realizira vlastiti zadatak (diferencirani grupni rad).

  Osim nabrojenih, za nastavu likovne kulture (naroito u srenjokolskom obrazovanju)

  takoe su bitni sljeedi oblici raa:

  Projektni ili istraivaki rakoji podrazumijeva pripremanje i rad izvan nastave u kojem se

  voi oreena vrsta istraivanja i prikupljanja informacija bitnih za nastavu likovne kulture.

  Timski ra koji ukljuuje uenike i nastavnike razliitih premeta kako bi se oreeni zaatakobradio interdisciplinarno.

  kolska ekskurzija ili terenska nastavaposjete muzejima, galerijama, spomenika kulturno-

  historijske batine nae zemlje, i u inostranstvu.

  Domadi raovisamostalan ra uenika izvan nastave kojeg nastavnik analizira na nastavi.

  Uz nabrojene elemente se navoe i napomene koje de posluiti kao opuna ovako

  razraenoj nastavnoj jeinici.

  Priprema za as likovne kulture

  Priprema za as jean je o vanih elemenata za izvoenje nastave likovne kulture. U jenoj

  pisanoj pripremi vii se struktura i nastavni saraj asa, i to je najvanije metoiki pristup

  za specifinu nastavnu jeinicu. Nastavniku je, pogotovo u samom poetku, vano imati

  pisane pripreme za as kao okument koji de posluiti za procjenjivanje uspjenostiizveenog sata, te osnova koja se moe mijenjati u metoikom pristupu prema vlastitoj

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  28/67

  28

  procjeni. Pripremu za as nije teko napisati ako nastavnik ima obro razraen izvebeni

  plan ili mikroprogram. U tom sluaju priprema prestavlja jenostavan okument o

  planiranom i izveenom asu koji moe koristiti nastavniku kao smjernica za ostvarivanje

  kvalitetnije nastave. Kroz pisanje pripreme za konkretnu nastavnu jedinicu nastavnik

  previa naine ostvarivanja ciljeva i zaataka vezanih za nastavnu jeinicu, a esto jestavljanje ieja na papir jako bitno za njeno ostvarenje. Pisanje pripreme omogudava

  nastavniku a jo jenom porobnije razmisli o etaljima planiranog asa, te o

  mogudnostima za uspjeno ostvarenje prvobitne ideje.

  Priprema za as sari tehniki, sarajni, psiholoki i peagoki aspekt. Tehniki

  porazumijeva nastavna srestva, likovno tehnika srestva i likovne tehnike. Ukoliko su

  uenici ved upoznati sa raom u oreenoj likovnoj tehnici, ovisno o nastavnoj jei nici i

  specifinom likovnom zaatku mogu se upoznati sa novim mogudnostima materijala i

  sredstava, te ukratko ponoviti usvojene postupke. Sarajni aspekt se odnosi na analizu

  likovnog jezika, razradu likovnog zadatka. Psiholoki aspekt podrazumijeva razvojemocionalnih, intelektualnih i voljnih sposobnosti uenika, koji de se eavati samo u

  okruenju koje prua osjedaj sigurnosti, oputenosti, sloboe i pozitivnog stava nastavnika

  koji nastoji pobuiti interes i elju za ra. Ne postoje gotova rjeenja za postizanje ove

  pozitivne atmosfere, ali je jasno a je jako bitan inilac i peagokiaspekt koji se odnosi na

  poznavanje uzrasta i prilagoenost metoa i naina i oblika rada kako bi se ostvarili zadaci

  vezani za as. Dobar likovni peagog koristi jeije opde i iniviualne karakteristike,

  sklonosti i iskustva, te stalno razmilja o njihovom emocionalnom onosu prema svijetu kroz

  njihov emocionalni oivljaj teme i likovnog zaatka. Na osnovu likovnog saraja i motiva

  pobuuju se emocionalni, vizuelni oivljaji zasnovani na razliitim vrstama percepcije(vizuelne, auitivne, taktilne, olfaktivne, gustativne, pa i pokreta) koji de se usmjeriti kroz

  likovnu aktivnost na likovno i kreativno miljenje i oivljaj (to je i cilj nastave). Nekoliko

  puta je u tekstu naglaeno je emocionalno kao onos prema okolini i oivljaj, jer je o velike

  vanosti za psiholoki aspekt pripreme za as. Pozitivne emocije su motivacija za kreativni

  ra, jer upravo pobuivanje i njegovanje takvih emocija stvara stvaralaku atmosferu u kojoj

  se ijete osjeda sigurno, oputeno i slobono. U takvoj atmosferi kroz likovne aktivnosti se

  ostvaruju odgojni i obrazovni ciljevi nastave.

  Elementi pripreme za as

  Obrazovni i odgojni zadaci

  Obrazovni i ogojni zaaci se navoe za svaki as posebno imajudi u viu previenu

  nastavnu jeinicu koja je efinirana jasno naveenim likovnim problemom, porujem,likovno tehnikim srestvima, te motivom. Dakle, u obrazovne zaatke se ubraja usvajanje

 • 8/10/2019 Skripta Metodika i Metodska Praksa Likovne Kulture Osnovnokolskog Uzrasta

  29/67

  29

  znanja i sticanje sposobnosti. Navode se konkretna znanjalikovni i kompozicijski elementi,

  likovni pojmovi, ...it. koja uenici trebaju usvojiti, upoznavanje raa sa likovnom tehnikom

  koja je navedena u nastavnoj jedinici, likovnim djelom koje je navedeno kao slikovni primjer.

  Takoe se navoe konkretno sposobnosti koje de se razvijati upravo kroz naveenu nastavnu

  jeinicu. One su najede sline, poneka je mogude a neke buu ominantne ovisno opeto konkretnoj nastavnoj jeinici. Divergentno miljenje onosno kreativno i kritiko miljenje

  su konstante u obrazovnim zadacima.

  Ogojni zaaci, slino sposobnostima, su konstante i ukljuuju usvajanje i razvijanje

  estetskih, moralnih i radnih vrijednosti (pozitivan odnos prema radu - aktivnost,

  inicijativnost, samostalnost, dosljednost, strpljivost, upornost, istrajnost), te socijalizacija. Za

  oreene nastavne jeinice bide naveene konkretne vrijenosti koje esto ovise i o nainu

  rada, likovnoj tehnici ili nekom drugom parametru.

  Nastavna jedinica

  Pojam nastavne jeinice objanjen je u prethonom tekstu (str. -) i u pripremi za as se

  navodi kratko i jednostavno. Nastavna jedinica se sastoji od nastavne cjeline, likovnog

  poruja, motiva, likovnog problema, likovno tehnikih srestava i likovne tehnike.

  Kao i u izvedbenom planu nastavna cjelina je definisana kroz osnovne likovne elemente:

  liniju i taku, boju, plohu, povrinu, prostor i masu.

  Likovno podruje se onosi na: slikanje, crtanje, grafiku, moeliranje i graenje, izajn i

  vizuelne komunikacije.

  Motiv navodimo kao vizuelni, nevizuelni i likovne i kompozicijske elemente. Dovoljno je

  navesti jenu vrstu motiva, ali poneka motiv moe biti i kombinacija va poticaja. Za

  primjer moemo uzeti kombinaciju vizuelnog i nevizuelnog u motivu Vjetar u kronjama.

  Likovni problemprestavlja okosnicu asa likovne kulture. Ono to je naroito vano je a se

  likovni problem postavi tako a ostavlja prostor za kreativno rjeavanje zaatka kroz likovnu

  aktivnost. Problematsko postavljanje likovnog zadatka (likovnog problema) je od krucijalne

  vanosti za kvalitetnu nastavu likovne kulture. Ono porazumijeva izbjegavanje

  predstavljanja likovnog zadatka kao onog u matematici ili nekom drugom predmetu koji

  spada u oblast nauke. Likovni zadatak nema jedno tano rjeenje, niti se zasniva na

  prihvadanju gotovih i opde prihvadenih rezultata miljenja i raa.Samo navoenje likovnog

  problema kao elementa nastavne jeinice je jenostavno. Tek de se u artikulaciji asa vijeti

  da li je taj likovni problemzadatak stvarno postavljen i predstavljen problematski, a ne kao

  gotovo likovno rjeenje.

  Likovno tehnika sredstva i likovne tehnikemoraju ogovarati likovnom problemu, ali jo je

  vanije a su aekvatna za likovno poruje. Dakle za likovno poruje slikanja ne moemo

  navesti crtake ili grafik