of 37 /37
1

Skripta deo 6 - medjunarodni platni promet

Embed Size (px)

Text of Skripta deo 6 - medjunarodni platni promet

  • 1. 1

2. 1.Me unarodni platni promet Platni promet sa inostranstvom obuhvata sva plaanja I naplate uinostranstvu koje se obavljaju posredstvom banaka I sve platne odnose subjekata izdve razliite zemlje. Platni promet nae zemlje obuhvata sva plaanja I naplaivanjakoje imaju subjekti iz nae zemlje sa subjektima u drugim zemljama.To s jedne straneznai upotrebu posebnih tehnikih instrumenata kao to su teleks, telefaks, telegraf Isl., a sa druge strane angaovanje inostrane banke. U platnom prometu sa inostranstvom mora se voditi rauna o korektnimugovorima, pravnim I obiajnim razlikama koje postoje izme u nae zemlje Iinostranih zemalja ponaosob, bez obzira da li je u pitanju naplaivanje ili plaanje.Za izvrenje svakog platnog naloga, bilo da on ide u inostranstvo ili da dolazi izinostranstva, potrebno je upotrebiti dve vrste novca I to domai I inostrani. Taokolnost sama po sebi stvara itav niz problema u pogledu nabavke stranih sredstavaplaanja, zatim konverzije domaeg novca u drugi, pokria, kursnih razlika, pariteta,zakonskih I drugih relacija I odnosa. Poslovni odnosi izme u domaih I inostranih partnera se javljaju po osnovurobnih I nerobnih finansijskih odnosa u ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Robni osnov me unarodnih ekonomskih I finansijskih odnosa karakterieizvoz robe na inostrano trite I uvoz robe sa inostranog trita. Nerobni osnov me unarodnih ekonomskih finansijskih odnosa na izvoznojstrani, odnosno u delu naplate potraivanja, odnosi se na: obavljanje raznih usluga ( saobraaja I veza, osiguravajuih organizacija I banaka), trokova putovanja I boravka slubenih I privatnih lica u inostranstvu, poklone, nasle a, I prihode od imovine u inostranstvu, prava iz inostranstva ( autorska prava, patenti, licence) I sl. Obrnuta je situacija kada je re o uvoznoj strani, odnosno korienju stranihusluga I isplati obaveza u vezi sa tim. Robni I nerobni osnovi me unarodnihfinansijskih odnosa direktno utiu na finansijsku situaciju I platnobilansni poloajdotine zemlje. U momentu naplate potaivanja od inostranih dunika ostvaruje sepriliv deviznih sredstava odnosno plaanja u dotinoj zemlji, dok se u momentuisplate obaveza inostranim poveriocima ostvaruje odliv deviznih sredstava plaanja. Me unarodni platni promet ima I svoje posebne karakteristike po kojima serazlikuje od unutranjeg platnog prometa. Ta obeleja su:prostorna udaljenost korisnika I nalogodavca u me unarodnom platnom prometu,obavljanje me unarodnog platnog prometa uz posredovanje domaih I inostranih banaka,razlike izme u domaih i stranih zakonskih akata kojima se blie regulie nain me unarodnog plaanja ,2 3. primena, u okviru me unarodnog platnog prometa, razliitih novanih jedinica I slino. Platni promet sa inostranstvom mogao bi se obuhvatiti I posmatrati krozekonomsku problematiku sa tri take gledita: sa gledita materijalnog, sa gleditaforme, sa gledita bankarsko-tehnikog. S materijalnog gledita, platni promet sa inostranstvom predstavlja skup svihprimanja I svih davanja prema inostranstvu u toku jedne godine.U pitanju je sticanje Itroenje inostranih sredstava plaanja deviza I valuta. Instrument preko koga se ta tekretanja belee I materijalni odnosi jedne zemlje prema inosranstvu naziva se bilansplaanja ili platni bilans. Za raliku od trgovakog bilansa kojim se belei uvoz Iizvoz, ovaj bilans iskazuje I obuhvata ulaz I izlaz novanih vrednosti I po robnomosnovu (uvoz-izvoz) I nerobnom osnovu kao to je: turizam, uteda radnika,transport, zajmovi, pokloni ,pomo, intelektualne usluge I sl. Platni bilans ima veoma veliku vanost za celokupnu privredu zemlje ,jernjegovo stanje moe pokazivati ravnoteu, suficit ili deficit. Od tog stanja platnogbilansa u svakoj zemlji, zavisi I devizni reim kao I otrina deviznih propisa. Sa formalnog gledita,platni promet sa inostranstvom posmatramo kadaizuavamo propise kojima se regulie platni promet.To su devizni propisi I oni su usvakoj zemlji razliiti-liberalni vie ili manje,u zavisnosti od stanja platnog bilansa.Skup svih propisa kojima se regulie platni promet I odnosi oko platnog prometa ujednoj zemlji,ini njen devizni sistem-odnosno devizni reim.Sa bankarsko-tehnike strane platnog prometa sa inostranstvom, pitanje seodnosi na nain I instrumente pomou kojih se taj promet sprovodi.3 4. 2.Pojam, Znaaj i Vrste Deviza Deviza je imovinsko pravo na kratkorono potraivanje u inostranstvu,izraeno u inostranoj valuti. Deviza je, dakle, novano potraivanje, pravo koje semoe stei ili cesijom (prenosom) zadobiti, i koje treba realizovati. Deviza nije svakopotraivanje prema inostranstvu. Ako neko nae pravno ili fiziko lice ima uNemakoj hartije od vrednosti ili neku nekretninu, to se pravo ne moe izraunati kaodeviza, ali se lako moe pretvoriti u devizu. Tako e u devizu se ne moe raunati nipotraivanje u inostranstvu, ako glasi na dinare. Nai devizni propisi daju definiciju devize koja glasi: Devize supotraivanja u inostranstvu po bilo kome osnovu i u bilo kojoj valuti, bez obzira nanain raspolaganja ekovima, menicama, uputnicama, nalozima i sl. Prema istimpropisima definie se i valuta.Valute su sve vrste efektivnog stranog novca, semkovanog zlatnog novca.U bankarstvu se praktino radi sa devizama a vista. Sporno pitanje je: dokoga roka je potraivanje prema inostranstvu deviza, a posle kog roka prestaje dabude deviza. Imajui u vidu dosadanju praksu u kojoj se novano trite oslanja natromeseni rok, onda se moe rei da potraivanje due od tri meseca prestaje dabude deviza. Uopte, uzevi, deviza je pravo raspolaganja izvesnim delom novane maseneke strane zemlje. Taj novac se moe stei na vie naina, a najvaniji su: izvozomrobe, vrenjem usluga, unosom stranog kapitala i zajmovima.U bankarskom poslovanju, sticanje deviza putem izvoza robe i usluga smatrase normalnim i trajnim nainom sticanja deviza, dok se sticanje deviza unosomstranog kapitala i zajmovima smatra pomonom i ne uvek pogodnom merom, jeroptereuje kasnije devizne obaveze drave prema inostranstvu, jer se strani kapital izajmovi moraju vratiti, zarada i kamata transferisati sto je mogue uiniti jedinoizvozom robe i usluga.Rad sa devizama u bankarstvu se svodi na sledea etiri sluaja: 1.Naplata izvoza: Za raun svoga komitenta-izvoznika, banka vri preko svog inostranog korespodenta naplatu izvezene robe-menicom, ekom, akreditivom ili inkaso dokumentima. 2.Plaanje uvoza: Za raun svoga komitenta-uvoznika, banka iz svog sopstvenog ili rauna komitenta, nare uje preko svog inostranog korespodenta isplatu inostranom prodavcu za raun domaeg kupca. Isplata se vri, ekom, akreditivom i sl. 3.Prodaja i kupovina deviza po nerobnom osnovu obuhvata prodaju i kupovinu deviza za putniki promet, studije u inostranstvu, penzije, pretplate i ostala plaanja. 4.Dranje i izvrenje dispozicije po raunima inostranih lica. 4 5. Dranje tih rauna i vrenje dispozicije po nalozima iz inostranstva,predstavlja za banku jednu naroitu deviznu radnju koja je vezana za primenudeviznih propisa.Postoje tri vrste ovih rauna: Slobodni - sa kojima se mogu vriti sva plaanja bez izuzetaka, Interni - koji se mogu upotrebiti za rane trokove u zemlji, ali ne zaizvoz i nabavku deviza i Blokirani - sa kojima se izvesno vreme ne mogu vriti nikakvaplaanja.U zavisnosti od mogunosti raspolaganja razlikuju se konvertibilne inekonvertibilne devize. Konvertibilne devize su one koje se mogu bez ikakvih ogranienja i formalnosti pretvoriti u ma koju drugu devizu. Nekonvertibilne devize su one koje se uopte ne mogu pretvoriti u drugu devizu ili je ta mogunost ograniena. U konvertibilne devize spadaju potraivanja izraena u USA dolarima, kanadskim dolarima, engleskim funtama i francima, a u nekonvertibilne devize spadaju potraivanja na pr. u rumunskim lejima ili ma arskim forintima. Devize dakle moemo podeliti na klirinke i neklirinke, u zavisnosti od togada li se trasfer vri putem kliringa ili putem slobodnog deviznog plaanja.Podela na tzv. vrste i meke devize, bazirana je na vrstini deviznog kursa, a podelana prometne i terminske u zavisnosti je od prava raspoloivosti- odmah (prometne) ilikasnije (terminske).2.1. Valute U bankarstvu, pod valutom se podrazumevaju sve vrste stvarnog efektivnog stranog novca koji u odre enoj stranoj zemlji predstavljaju zakonskosredstvo plaanja. Deviza je iralni novac, a valuta efektivni strani novac i u tome jeosnovna razlika izme u ova dva pojma. Posao sa valutama sastoji se u kupovanju iprodavanju stranog novca i on danas podlee ogranienjima i kontroli u velikombroju zemalja. Kupovina i prodaja valuta, vri se po kursevima koji vae i za devizu. Akoneka banka kupi valute vie nego to joj je potrebno za altersku prodaju, ona e ihpotom poslati svome korespodentu u odnosnoj zemlji, sa nalogom da joj se taj iznosodobri na raunu i time se valuta pretvara u devizu.Pri kupovini valute, postoji odre eni rizik za banku, a to je da valute budufalsifikovane ili povuene iz prometa u odnosnoj zemlji. Radi toga, banka razliitopostupa sa valutama.5 6. U praksi sve valute se dele na tzv.kurentne i egzotine. Kurentne valute su one za koje se pouzdano zna da su prave i da su u opticaju i takve valute se odmah otkupljuju i isplauju u domaem novcu uz pismen izvetaj. Egzotine valute su one koje su retke i malo poznate i kojih ima mnogo vie nego to ima drava. Takve valute banke ne odkupljuju, jer im se ne zna kurs ili zato to nisu banci poznate. Centralna trita za egzotine valute u Evropi su London i Cirih. Sveegzotine valute koje se pojave na alterima evropskih banaka, alju se na jedno od tadva trita i definitivno se obraunavaju prodavcima tek kada budu konvertovane uengleske funte ili vajcarske franke.Trgovina valutama danas je postala sporedan posao za banku, prvo, zato tosu se u me unarodnom platnom prometu razvile i usavrile metode plaanja koje subre i sigurnije od plaanja gotovim novcem, drugo, zato to devizne restrikcije unoseogranienja u promet valutama i tree, zato to mnoge drave zabranjuju izvoz svojihvaluta.2.2. Valutni Paritet I Devizni KursValutni paritet je zakonom ili drugim propisima utvr eni vrednosni odnosjedne valute prema zlatu, ili prema nekoj drugoj valuti. To znai da su monetarnevlasti jedne drave, odredile valutni paritet u fiksnom iznosu. U me unarodnim ekonomskim i finansijskim odnosima javlja se problempretvaranja jedne nacionalne valute u drugu, kao i odnos prema kome e se topretvaranje izvriti. Me usobni odnos dve nacionalne valute naziva se intervalni kurs.Svaka nacionalna valuta je zakonsko sredstvo plaanja samo unutar odnosne zemlje,izvan granica ona nema to svojsvo. Radi toga se cena strane valute, izraena udomaoj valuti, naziva devizni kurs. Danas se intervalutarna vrednost valuta formira na me unarodnim deviznimtritima (berzama). Valute se kao i ostala roba prodaju. Na bazi ponude i tranjeformira se trina cena koja je u stvari inervalutarna vrednost, odnosno intervalutarnikurs. Devizni kurs je cena strane valute, izraena u domaem novcu. Ako sekursevi na domaem tritu slobodno formiraju na osnovu ponude i tranje,uspostavie se kurs ravnotee. Kurs ravnotee se uspostavlja na nivou na kome seizraavaju cene domaih roba i usluga sa cenama u inostranstvu. Zbog toga se ovajdevizni kurs naziva i paritetom kupovnih snaga. Devizni kursevi mogu biti fiksni, fleksibilni, fluktuirajui, viestruki, i dr. 6 7. Fiksni devizni kursevi postoje kada je vrednosni odnos izme u domaegnovca i inostrane valute stabilan, tj. u jednom fiksnom iznosu. Kod fiksnih kursevadozvoljena su kolebanja u uskim okvirima najvise do 2.25% iznad ili ispod pariteta. Fleksibilni devizni kursevi se formiraju na deviznom trzitu u irimrasponima u odnosu na fiksne devizne kurseve, odnosno od utvr enog pariteta. Fluktuirajuci devizni kursevi se tako e formiraju na deviznom tritu, alislobodno u zavisnosti od ponude i tranje deviza. Ovi kursevi se baziraju naprethodno utvr enom paritetu od strane monetarnih vlasti. Ova vrsta deviznih kursevanaziva se i plivajuim deviznim kursom.Viestruki devizni kursevi su, po pravilu, utvr eni od strane drzave. Ovimkursevima drava utie na tokove izvoza i uvoza robe i na ostala plaanja premainostranstvu. Tako, na primer, drava moze odrediti jedan kurs valute za izvoz, adrugi za uvoz robe. Ovim kursevima drava direktno utie na me unarodneekonomske i finansijske transakcije. Viestruke devizne kurseve, primenjujuuglavnom zemlje u razvoju, radi reavanja problema racionalizacije devizama, kao iradi zatite domae proizvodnje od nepovoljnog uticaja iz inostranstva. Ova vrstakursa naziva se i manipulativnim kursom.2.3. Devizni Propisi I Platni Sporazumi Da bi zatitile bilans plaanja, skoro sve zemlje reguliu svoje materijalneodnose sa inostranstvom posebnim merama. Te mere se ustanovljavaju deviznimpropisima i vrse vea ili manja ogranienja slobode u me unarodnim plaanjima. Akoje bilans plaanja uravnoteen ili aktivan, u toj zemlji e devizni propisi bitiliberalniji, a ako je bilans plaanja pasivan, onda e te mere biti stroije.Osnovni cilj deviznih propisa jeste da obezbede racionalno postupanje sa devizama ida utiu na poveanje priliva, a smanjenje odliva, na svim pozicijama platnog bilansa. Prva devizna ogranienja beleimo posle velike ekonomske krize 1929-33.godine, a naroito posle Drugog svetskog rata. Devizni propisi su vrlo razliiti upojedinim zemljama, ali se ipak mogu izvui neki opti principi na kojima danaspoivaju devizni reimi: celokupni platni promet sa inostranstvom skoncetrisan je kodjedne centralne ustanove (emisiona banka), koja vri kupovinu i prodaju valuta,obavlja transfer i kontrolu nad primenom deviznih propisa.Platni sporazumi su poeli da se primenjuju me u dravama tek posle velikeekonomske krize, poto je ona prouzrokovala definitivno naputanje zlatnog vaenja.Kriza je izazvala veliki talas devalvacija i iz osnova poremetila dotadanji sistemintervalutnih kurseva. U to vreme bilo je mnogo blokiranja inostranih potraivanja,zatim bankrotstva i dr. Iz toga intervalutalnog haosa poeli su se formirati prvi platnisporazumi u vidu tzv. me unarodnog kliringa. Od tada kliring se iri i u itavomsvetu i sve do danas ostao je satavni deo me unarodnih bilateralnih odnosa.7 8. 3. Sistem Me unarodnih Plaanja U svetu danas postoje uglavnom etiri sistema me unarodnih plaanja. Svakiod njih podeen je prema karakteru odnosnog valutnog sistema, stanju bilansaplaanja i privrednim odnosima izme u zemalja ugovornica. Ti sistemi su: slobodnodevizno plaanje, me unarodni kliring, kompenzacija i grupni sistem transfera.3.1. Slobodna Devizna Plaanja Slobodna devizna plaanja ili konvertibilna plaanja zasnovana su na tekuimi iro raunima koje nae banke otvaraju kod inostranih banaka, svojihkorespodenata, u zemljama sa kojima je ovakav nain plaanja ugovoren. Ovaj nainplaanja ugovara se sa zemljama koje imaju konvertibilnu valutu.Osnovna prednost sistema plaanja slobodnim devizama jeste u tome to se satakvom devizom, steenom u jednoj zemlji ne mora u toj istoj zemlji obavljatikupovina, ve se slobodno moe upotrebiti za plaanje u nekoj treoj zemlji. Takvaslobodna upotreba ovih deviza daje mogunost da se roba nabavi tamo gde je onanajbolja i najjeftinija. Slobodni nain plaanja moe se obaviti teleksom ili telefonomu kratkom vremenu, to nije sluaj kod kliringa.3.2. Plaanje Putem Kliringa Klirinki nain plaanja karakterie to to se omoguuje da se me udravnaplaanja izvravaju u nacionalnim valutama. Mehanizam obrauna obavlja se na baziprebijanja me usobnih potraivanja, i to bez ostatka. Za normalno funkcionisanjekliringa od bitne je vanosti da se plaanja izme u zemalja po vrednosti poklapaju,jer inae bi dolo do vremenskih neslaganja, zbog ega je naplata upuena na ekanjeredosleda, prema priticanju uplata na zbirni raun. Da bi se takve posledice izbegle,partneri se brane odobravanjem me usobnih beskamatnih manipulativnih kredita, izkojih se privremeno vre isplate, za vreme dok se na zbirnom raunu ne prikupepotrebna sredstva. Pri zakljuivanju klirinkih sporazuma utvr uju se sledei uslovi:koja plaanja e se izvriti kliringom (koji moe biti totalni, parcijalni, isti,meoviti), utvr ivanje kontigentskih lista, valuta u kojoj e se voditi i kursevi koji ese primenjivati, kako e se likvidirati saldo, kako e se nadoknaditi gubici. Tehnika obavljanja klirinkih plaanja bazira se pre svega na postojanjucentralnih zbirnih rauna, koji se vode u obe zemlje kod centralnih obraunskihmesta. Ova oba obraunska mesta svakodnevno se obavetavaju o priljenim uplatama,sa naznakom svih relevantnih podataka. Ovi izvetaji su ujedno i nalozi za isplatukorisniku. Kliring je glavni predstavnik bilateralnog privrednog odnosa sainostranstvom. Njegovi krupniji nedostaci su u tome to se potraivanja steena ujednoj zemlji, ne mogu upotrebiti za plaanje u treoj zemlji, ve se moraju upotrebititamo gde su nastala. Na taj nain kliring ograniava slobodu trgovanja, razbijajedinstvo trita i utie na smanjenje obima razmene. 8 9. Me utim, kliring je imao i konstruktivnu ulogu, naroito posle velike krize i Drugogsvetskog rata. U obnovi i oivljavanju trgovinskih odnosa, pri iscrpljenim deviznimrezervama. Likvidacija, bilateralizma i prelaz na multilateralizam i konvertibilnost, vodise preko multilateralnog kliringa, koji se 1950.godine pojavio u obliku Evropskeplatne unije (EPU). Ova unija obuhuhvatila je 16 zemalja Zapadne Evrope iomoguila je svojim lanovima da se me usobno kompenzuju, tako da se pasivajedne zemlje mogla pokriti njenom aktivom iz bilo koje druge, od ostalih zemaljalanica. Valute zemalja koje pripadaju Evropskoj platnoj uniji, postale sutransferbilne za jedan iri krug zemalja. Evropska platna unija prestala je sa radom1959.godine, ali se moe rei da je to bila vana etapa za prelazak ka potpunojkonvertabilnosti.3.3. Plaanje Putem Kompenzacije Kompenzacija je jedan od naina plaanja prema inostranstvu, a sastoji se urazmeni vrednosti uvoza sa vrednou izvoza. Kod kompenzacije, za razliku odkliringa, radi se o direktnom obraunu jednog uvoznog i jednog izvoznog poslaizme u dva preduzea. Dakle, jedan izvoz se neposredno naplauje jednim uvozomna osnovu slobodne pogodbe izme u subjekata, uz prethodnu dozvolu deviznihorgana. Kompenzacije su kod nas regulisane posebnim propisima. I danas ovaj oblikplaanja, u me unarodnim plaanjima, ima sve manji obim.Kompenzacija e se izvriti u sledeim sluajevima: Ako je takav nain obrauna izriito predvi en ugovorom izme u dve zemlje, Ako se uvoz ili izvoz nekih artikala ne moe izvriti na drugi nain, Ako se pomou kompenzacije obezbe uje uvoz, odnosno izvoz neke robe, po naroito povoljnim okolnostima. Kompenzacija se primenjuje i onda kada se radi o kritinoj robi ili o robikoja se tee plasira na svetskom tritu. Isto tako kompenzacija je pogodna kada seradi o zemljama koje usled udaljenosti nemaju este trgovinske odnose. U tehniciizvravanja kompenzacije svi poslovi se obavljaju podsredstvom banke.3.4. Grupni Sistem PlaanjaGrupni ili regionalni sistem plaanja, slian je ve pomenutoj Evropskojplatnoj uniji. Ovim sistemom plaanja obuhvataju se manje ili vee grupe zemalja,me usobno geografski ili politikih povezanih. Osnova za ovaj sistem plaanja jejedna zajednika valuta, uz multiratelarni platni sporazum. Takve vrste zemaljaformiraju neku vrstu viestrukog kliringa i dolaze do srednjeg reenja izme ubilateralnog plaanja i opte konvertabilnosti. Njihove valute postaju transferabilne,to obezbe uje put ka konvertabilnosti.9 10. Razlikujemo dve vrste regionalnih platnih sporazuma: jednu koja je nastalana bazi politike pripadnosti i drugu koja je nastala na bazi ugovora. U prvu grupu seubraja sterlinko podruje, podruje francuskog franka, dolarsko podruje, podrujebelgijskog franka... U regionalne platne sisteme spadaju EMU, Centar zaobraunavanje zemalja Latinske Amerike, Zapadno-afrika novana unija i dr.10 11. 4.Instrumenti Plaanja U Me unarodnomPlatnom Prometu Uporedo sa razvojem i porastom me unarodne trgovine i jaanjem njenoguticaja na privredne tokove kako razvijenih zemalja, tako i zemalja u razvoju,pokazalo se da je potrebno unaprediti sistem plaanja, unificirati instrumente plaanjai jednoobrazno tumaiti pravne osnove njihovog izdavanja. Problem instrumenata platnog prometa u sistemu me unarodnih plaanjajavio se kada je trgovina izgubila znaaj lokalne, pa i nacionalne razmene dobara ipoela da istupa na strana trita. U situaciji kada se kupac i prodavac nisuneposredno susretali, kada se zakljuivanje kupoprodajnog ugovora, otpremanje robei plaanje robe vie nije prostorno i vremenski poklapalo, me unarodna trgovina jepoela da dobija nove oblike, koji su se sve vie usavravali; sa tim procesom supoeli da se razvijaju i usavravaju instrumenti plaanja. Time se nametnula potrebada se koriste najadekvatnije forme plaanja koja uesnicima u me unarodnoj razmenipruaju optimalnu garanciju za zatitu interesa i omoguavaju najbru naplatupotraivanja.Prema uobiajenoj finansijskoj i bankarskoj praksi u me unarodnomplatnom prometu, najee se koriste sledei finansijski instrumenti: 1.Dokumentarni akreditiv 2.Doznake 3.ek 4.Menica 5.Bankarska garancija 6.Kreditno pismo 7.Kreditna karta4.1. Dokumentarni Akreditivi U Poslovanju Sa InostranstvomDokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentacijidokumenta koji potvr uje preuzimanje robe u skladu sa uslovima akreditiva platiprodavcu robe ili usluga odre en iznos u odredjenom roku. Me unarodni dokumentarni akreditiv je nastao, razvio se i usavrio,prilago avajuci se promenama i potrebama poslovne prakse savremene me unarodneprivrede. Ovaj instument plaanja ne osigurava samo finansijsko pokrie robno-uslunih transakcija nego se sve ee upotrebljava kao instrument za finansiranje irefinansiranje kreditnih aranmana. Dokumentarni akreditiv je prihvaen i oblikovan prema interesima kakoklijenata tako i poslovne banke. To je kljuni razlog to ovaj instrument plaanja 11 12. prihvata gotovo celokupna me unarodna privreda, usavravajuci ga prema svojimpotrebama. Radi unifikacije ovog instrumenta u sistemu plaanja sa inostranstvom, takavinstrument plaanja me unarodne trgovine uslovio je i odre ena pravila koja jeme unarodna poslovna praksa kao najzainteresovaniji inilac i potvrdila.Nacionalna zakonodavstva pojedeninih zemalja dugo nisu regulisala pravila oprimeni dokumentarnog akreditiva. Jednoobrazna pravila i obiaje za dokumentarneakreditive objavila je Me unarodna trgovinska komora u Parizu prvi put 1933.godine.Od tada su pravila vie puta revidirana (1951, 1962, 1974 i 1983. godine).Jednoobrazna pravila svojim odredbama ne obavezuju samo banke ve i komitente,koji im poveravaju na izvrenje plaanja ili naplate putem dokumentarnih akreditiva.Tako e treba istai da su dokumentarni akreditivi po svojoj prirodi poslovi koji suodvojeni od kupoprodajnih ugovora, kao i da zainteresovane strane (banke ikomitenti) posluju samo dokumentima, a ne robom. Obaveza akreditivne banke je odre ena uslovima navedenim u operativnomakreditivom instrumentu. Izvrenje akreditivne obaveze uslovljeno je prezentacijomakreditivnih dokumenata, kao i ispunjavanjem drugih propisanih uslova. Izuzetak odove uslovljene povezanosti i istovremenosti u ispunjavanju akreditivne obaveze ipredaje akreditivnih dokumenata, uz ispunjenje ostalih predvi enih uslova,predstavljaju akreditivi i sa odloenim plaanjem i standby akreditivi.4.1.1. Vrste Dokumentarnih Akreditiva (a) Nostro i loro akreditiviOva podela akreditiva je vezana za inicijativu uvoza i izvoza. Dokumentarniakreditiv koji se otvara po nalogu domaeg kupca u korist inostranog prodavca nazivase nostro akreditiv, a ako otvara inostrani kupac u korist domaeg prodavca naziva seloro akreditiv. (b) Opozivi i neopozivi akreditivi Prema vrstini obaveze koju preuzima akreditivna banka u odnosu naprodavca izvoznika akreditivi mogu biti opozivi i neopozivi. Prilikom davanjanaloga za otvaranje akreditiva uvoznik obavezno mora da naznai da li je akreditivopoziv ili neopoziv, a ukoliko se to ne naznai smatra se da je akreditiv opoziv. (c) Nepotvr eni i potvr eni akreditiviPrema vrstini obaveze plaanja koju preuzima banka posrednik (avizirajuabanka) u odnosu na prodavca izvoznika, akreditivi su potvr eni ili nepotvr eni.Obaveza potvr ujue banke prema korisniku akreditiva je samostalna tj. nezavisnakako od pravnog odnosa izme u kupca i prodavca, tako i od pravnog odnosa izme uakreditivne banke i same potvr ujue banke. 12 13. (d) Prenosivi i neprenosivi akreditiviPrenosivi akreditiv predstavlja akreditiv na osnovu koga njegov korisnik imapravo da zahteva od banke koja treba da izvri plaanje, akceptiranje ili negociranjeda akreditiv potpuno ili delimino stavi na raspolaganje jednom ili nekolicini drugihkorisnika. Ako u akreditivu nije naznaeno da je akreditiv prenosiv, takav akreditiv sesmatra neprenosivim. Prenosiv akreditiv se veoma esto koristi u praksi, i touglavnom kada prodavac izvoznik ne raspolae na skladitu ugovorenim proizvodimaili novanim sredstvima za njihovu nabavku u zemlji. (e) Jednokratni (obini) i rotativni (revolving) akreditiviJednokratni akreditivi se gase iscrpljenjem akreditivnog iznosa. U praksi seee otvaraju akreditivi koji slue za obavljanje niz unapred predvi enih poslovnihtransakcija izme u preduzea koja su u stalnoj poslovnoj vezi, a bave se prodajom -izvozom istih artikala. Za obavljanje takvih transakcija otvaraju se rotativni ilirevolving akreditivi. Oni se ne gase posle iscrpljenja akreditivnog iznosa, ve senjihov iznos vraa na prvobitnu visinu, sve dok zbir svih izvrenih isplata ne dostigneodre eni maksimum. (f) Akreditivi domicilirani u zemlji ili inostranstvuDomiciliranje akreditiva oznaava odre ivanje mesta plaanja. Kada se isplataakreditivnih dokumenata vri u zemlji domaeg uvoznika ili izvoznika, onda kaemoda je akreditiv domiciliran u zemlji. Me utim kada se isplata akreditivnihdokumenata vri u zemlji inostranog uvoznika ili izvoznika ili u nekoj treoj zemljionda se kae da je domiciliran u inostranstvu. (g) Akceptni dokumentarni akreditivAkceptni dokumentarni akreditiv predstavlja akreditiv kod koga prodavac-izvoznik, podnosei odgovarajua dokumenta banci koja vri isplatu dokumenata, nedobija akreditivom ugovoreni iznos, nego banka akceptira menicu koju je vukao nanju. Ovakvu akceptiranu menicu prodavac moe drati kod sebe sve do dospelosti, alimoe je i eskontovati pre njenog roka dospevanja i tako ranije doi do vrednostiizvezene robe. Ova vrsta akreditiva se koristi najvie kada se ugovori kupoprodaja nakredit.(h) Podakreditiv (back to back credits)Ukolio izme u kupca-uvoznika i prodavca-izvoznika ne do e do sporazuma ootvaranju prenosivog dokumentarnog akreditiva, a ne eli se da kupac- uvoznik saznanameru prodavca izvoznika, za nabavku proizvoda od nekog drugog dobavljaa,koristi se podakreditiv. (i) Akreditiv sa crvenom klauzulomAkreditiv sa crvenom klauzulom omoguuje korisniku akreditiva da bezdokumenata moe, u vidu akontacije, dobiti potreban iznos sredstava. Ovaj vidakreditiva se koristi najvie na Dalekom istoku. Kao nove vrste akreditiva ujednoobraznim pravilima i obiajima za dokumentarne akreditive, revizijom pravilauvedeni su standby akreditivi i akreditiv sa odloenim plaanjem. 13 14. 4.1.1.a. Standby akreditivi Standby akreditiv je novi pravni institut uvrten i sadran u redakcijijednoobraznih pravila i obiaja za dokumentarne akreditive (revizija 1983.godine, uprimeni od Oktobra 1984 godine.) Ovi akreditivi nastali su u praksi severnoamerikihbanaka kao supstitucija za bankarske garancije koje te banke izdaju, jer banke SADnemaju ovlaenje ni prava da izdaju tzv. bankarske garancije sa obavezom plaanjana prvi zahtev. Izdavanje takvih garancija bi bilo izvan granica njihovogovlaenja, predvi enih u njihovim statutima. Kod standby akreditiva banka se obavezuje da isplati odre eni iznos usluaju neivrenja dunikove obaveze iz osnovnog ugovora. Za razliku od klasinogdokumentarnog akreditiva, kod standby akreditiva uslov od kojeg zavisi ispunjavanjebanine obaveze je u neizvravanju obaveze dunika iz osnovnog ugovora. Obavezabanke da isplati standby akreditivnu obavezu dospeva u momentu kada korisnikprezentira banci svoju pismenu izjavu da dunik iz osnovnog ugovora do odre enogroka nije ispunio svoju novanu obavezu iz osnovnog ugovora.Kod standby akreditiva nema ni robnih ni transportnih dokumenata oraspolaganju robom. Standby akreditiv se ne koristi kao sredstvo za osiguranjeizvrenja obaveze dunika iz osnovnog ugovora, nego kao sredstvo za osiguranjeprotiv rizika od neizvravanja obaveza dunika iz osnovnog ugovora, slino kao to jeu sluaju bankarskih garancija sa obavezom plaanja na prvi zahtev. Razlikovanjestandby akreditiva je veoma vano za one zemlje ije zakonodavstvo nije zabraniloizdavanje bankarskih garancija sa obavezom plaanja na prvi poziv, ali jeadministrativnim putem svojim komercijalnim bankama indirektno zabraniloizdavanje takvih bankarskih garancija, na taj nain to se izdavanje takvih garancijaini zavisnim od dobijanja deviznopravnih odobrenja.4.1.1.b. Akreditivi sa odloenim plaanjemDokumentarni akreditivi sa odloenim plaanjem odavno su poznati ume unarodnoj poslovnoj praksi. Ovi akreditivi su tako e obuhvaeni uJednoobraznim pravilima I obiajima u reviziji tih pravila iz 1983.godine. Jedna od osnovnih karakteristika regulative ove vrste dokumentarnogakreditiva je da se akreditivna obaveza banke I predaje akreditivnih dokumenataistovremeno I da se akreditivni dokumenti ne mogu vremenski odvojiti od momentaizvrenja akreditivne obaveze. Kod dokumentarnog akreditiva sa odloenim plaanjem akreditivna banka ilidruga ovlaena banka se obavezuje prema korisniku da e u odre eno vreme posleprezentacije navedenih dokumenata u odre enom akreditivu, isplatiti navedeni iznos.Ovom vrstom akreditiva se finansira nalogodavac ije plaanje treba da usledi uodre eno vreme posle prezentacije dokumenata. 14 15. 4.1.1.c.Dokumentarni akreditiv i izvoznikUkoliko izvoznik postupi striktno prema uslovima akreditiva,imae sledece koristi: banka e izvriti isplatu prema uslovima nezavisno od kupca; kupac nee moci da zaustavi plaanje ni u kom sluaju; ukoliko kupac eli da ospori plaanje, mora to uraditi odvojeno od akreditiva, to izvozniku daje jau pregovaraku ulogu; plaanja se izvravaju relativno brzo; zakanjenja koja se pojavljuju u bankarskim prenosima su znatno eliminisana. Da li e izvoznik zahtevati neopoziv nepotvr eni akreditiv, ili neopozivipotvr eni akreditiv, zavisi od toga koji stepen obezbe enja izvoznik zahteva. Ukolikozemlja kupca ima stabilne politike prilike i efikasan bankarski sistem, a roba je takvevrste da se moe lake prodati drugom kupcu, neopozivi nepotvr eni akreditiv jesasvim prihvatljiv.Ukoliko prethodno pomenuti uslovi ne postoje, izvoznik moe da otklonirizike zahtevajui neopozivi akreditiv, potvr en od strane avizirajuce banke. Tako emoe da zahteva da akreditiv bude plativ u njegovoj zemlji i da dokumenta buduprezentirana u njegovoj zemlji. U suprotnom, moe da snosi posledice gubitkadokumenta prilikom slanja potom ili zbog kasne prezentacije dokumenata kodakreditivne banke.4.1.1.d.Dokumentarni akreditiv i uvoznikKoristi koje prua dokumentarni akreditiv uvozniku odnose se na sledee: otvarajui akreditiv, uvoznik potvr uje svoje finansijsko solidno stanje i moe da zahteva solidne uslove plaanja; roba e biti isporuena u saglasnosti sa uslovima isporuke u akreditivu; kupac relativno brzo prima dokumenta koja je zahtevao; kupac moe biti siguran da e platiti samo ako dokumenta potpuno odgovaraju akreditivnim uslovima.Kada je re o vidu akreditiva koji uvoznik treba da otvara, strani prodavace gotovo po pravilu traiti neopozivi akreditiv. Me utim, ukoliko prodavac traikonfirmirani akreditiv, to za uvoznika znai naknadni troak. Uvoznik treba danastoji da se u kupoprodajnom ugovoru predvidi otvaranje neopozivog nepotvr enogakreditiva, plativog u njegovoj zemlji. Dokumentarni akreditiv, kao instrument plaanja u me unarodnomtrgovinskim transakcijama, ima visoku tehniku i ekonomsku prednost u obavljanjuplaanja u me unarodnoj razmeni. Jasne i precizne instrukcije za otvaranje akreditivaomoguavaju nesmetano izvrenje kupoprodajnih ugovora. U tom poslu uloga banaka15 16. ne bi smela da bude pasivna, jer bi banke trebalo struno da pomognu svojimkomitentima prilikom otvaranja akreditiva, da se uslovi jasno i precizno formuliu uskladu sa voljom ugovornih stranaka i odredbama Jednoobraznih pravila i obiaja, a ida korisnike akreditiva savetuju ta treba da uine da nesmetano ostvare plaanje poakreditivima.16 17. 4.2. Dokumentarne Naplate Inkaso PosloviDokumentarna naplata predstavlja instrument plaanja koji se alje nanaplatu odgovarajuih komercijalnih dokumenata, najee posredstvom banke uzemlji i inostranstvu. Me unarodna komora u Parizu izadala je 1956. godineJednoobrazna pravila za dokumentarne naplate (prva revizija ovih pravila izvrena jeu maju 1967. godine, a druga je stupila na snagu 1. januara 1979. godine).Dokumentarna naplata moe u izvesnom smislu da predstavlja rizik i zaprodavca izvoznika i za kupca uvoznika. Rizik za prodavca je u tome to u momentuotpremanja robe ne postoji sigurnost da e kupac akceptirati menicu, odnosno isplatitikomercijalna dokumenta. Rizik za kupca sastoji se u tome to je on duan da isplatikomercijalna dokumenta, akceptira menicu jo pre prispea robe i pre nego to moeda ispita da li isporuena roba odgovara uslovima ugovora. Kupac moe naknadno darealizuje svoje pravo, zahtevajui od prodavca naknadu tete zbog neispunjavanjauslova iz ugovora. Dokumentarna naplata svakako prua daleko veu sigurnost odiste doznake, odnosno od slanja robe na otvoreno, ali ne toliku koliku pruadokumentarni akreditiv. Odluka da se plaanje osigura na osnovu dokumentarne naplate preduzimase u sluajevima: Kada se prodavac (izvoznik) i kupac (uvoznik) poznaju dobro i imajupoverenja jedan u drugog; Kada se nema sumnje u vezi sa eljom i mogunou kupca da plati; Kada postoje stabilni politiki, ekonomski i zakonski uslovi u zemljiuvoznika; Untranji sistem plaanja u zemlji uvoznika nije i opasnosti od deviznekontrole ili neke sline restrikcije;Posebne koristi od ovako preduzetih dokumentarnih naplata su: Jednostavno i jeftino rukovanje; Bre plaanje nego na otvoreno; Mogunost uruivanja dokumenata kupcu uz kontra plaanje iznosakoji se duguje ili uz akcept menice. I pored pomenutih pogodnosti, ukoliko kupac odbije da otkupi dokumenta,pronalaenje novog kupca ili vraanje i transport robe moe izazvati visoke trokove.17 18. 4.3. DoznakeBankarske doznake su veoma korieni instrument u me unarodnimplaanjima kod robnih i nerobnih plaanja. Kod bankarske doznake nalogodavac dajenalog banci da izvri odre eno plaanje u inostranstvu. Nalog koji nalogodavac dajebanci mora da sadri sledee, bitne elemente: Podatke o korisniku doznake; Za iji raun se dostavlje doznaka; Razlog slanja doznake. Banka koja primi zahtev nalogodavca za izvrenje doznake, a koji inaeraspolae odgovarajuim pokriem kod te banke, daje nalog banci u inostranstvu zaisplatu odre enog iznosa, na teret svog rauna kod te banke.U platnom prometu sainostranstvom poznate su sledee vrste bankarskih doznaka: Nostro i loro-doznake. Robne i nerobne doznake. Uslovne i bezuslovne doznake. Konvertibilne i klirinke doznake. Obine i telegrafske doznake. (a) Nostro i loro doznakeKod nostro bankarskih doznaka re je o slanju doznaka iz zemlje uinostranstvu posredstvom domae banke, a kod loro-doznaka re je o slanju doznakaiz inostranstva u zemlju posredstvom domae banke.(b) Robne i nerobne doznake Robne doznake se odnose na plaanje vrednosti neke robe, a nerobne naplaanje pruenih usluga, raznih trokova, poklona i sl. (c) Uslovne i bezuslovne doznake Kada nalogodavac kod davanja instrukcija banci za izvravanje plaanjazahteva ispunjenje nekog uslova (predaja garancija, menice i sl.) kaemo da je touslovna doznaka, a kada se ne zahteva nikakav poseban uslov, znai da je posredibezuslovna doznaka. (d) Konvertibilne i klirinke doznake Prema sistemu plaanja koji postoji izme u zemalja, moemo razlikovatibankarske doznake koje se obavljaju preko kontokorentnih rauna u zemljamakonvertibilnih valuta i one koje se obavljaju preko odredjenih klirinkih rauna kojise vode kod centralnih banaka zemalja potpisnica bilateralnih sporazuma oplaanjima. (e) Obine i telegrafske doznakePrema hitnosti izvrenja doznaka one mogu biti obine i telegrafske. Obinedoznake se dostavljaju redovnom potom, a telegrafske telegramom, teleksom i dr. 18 19. 4.4. ekek u me unarodnom platnom prometu predstavlja hartiju od vrednosti kojase izdaje u zakonskoj formi u kojoj njen izdavalac (trasant) daje nalog banci (trasatu)da na teret njegovog pokria kod te banke isplati odre eni iznos novca korisniku eka(remitentu), samom izdavaocu eka ili donosiocu.ek predstavlja jedno od vrlo rasprostranjenih sredstava plaanja u svetu, vrlopraktinih i korisnih. On omoguava plaanje bez upotrebe gotovog novca, i to navelikim prostornim razdaljinama prostim slanjem isprava.Njegovom upotrebom obavljaju se znaajni trgovaki poslovi sa relativno manjomemisijom novanica. Poveana uloga eka u me unarodnim trgovinskim ifinansijskim odnosima zahtevala je ma unarodnu unifikaciju.4.4.1. Vrste ekovaekovi prema nainu izdavanja mogu biti:ek na ime,ek po naredbi,ek na donosioca,alternativni ek - u kome je pored imena korisnika stavljena i klauzula ili donosiocurekta ek - ekovi kod kojih se stavljanjem klauzule ne po naredbizabranjuje mogunost prenoenja ekova, (te zbog toga nisu u velikoj upotrebi).Vrste ekova prema obliku i nameni: bankarski ek, putniki (travellers) ekovi, privatni ek, dokumentarni ek.Bankarski ek Bankarski ek predstavlja ek koji banka vue na sebe, u kome je ona i trasanti trasat. U me unarodnom platnom prometu bankarski ek izdaje banka koja gatrasira na drugu inostranu banku kod koje banka ima sredstva na svom raunu.Putniki (travellers) ekoviPutniki ekovi su oni koji su namenjeni putnicima i turistima, i izdaju ihturistike i putnike organizacije, kao i ugledne banke, kako bi pomogli korisnicimada za vreme putovanja u inostranstvo mogu podizati novac u raznim mestima ukojima se zadravaju. 19 20. Privatni ekPrivatne ekove izdaju pojedinci, inostrane organizacije ili ustanove kojeimaju svoja potraivanja na raunu neke inostrane banke. Kod ovih ekova postojinesigurnost u pogledu ispravnosti eka i mogunosti naplate, te ih mnoge bankepreuzimaju s tim to ih alju na naplatu banci na koju glase. Ukoliko banka trasat na lice privatnog eka stavi oznaku certificiran, saoznakom datuma kada je certificiranje izvreno, ona je time potvrdila da je pokrie zanjegovu isplatu obezbe eno i da je iznos blokiran do isteka roka za njegovu isplatu.Postoje i vizirani ekovi koji ne pruaju istu sigurnost kao cerificirani, jer klauzula ovizi samo potvr uje da je u momentu izdavanja eka postojalo pokrie za njegovuisplatu.Dokumentirani ek Dokumentirani ek se koristi u me unarodnom platnom prometu kada suplaanja vezana za ivoz robe odnosno usluga. Dokumentarni ek dospeva po vi enju iisplauje se pod uslovom da su uz njega priloena dokumenta koja se odnose na robu(konosman, tovarni list, polise osiguranja, fakture i dr.)Prilikom otkupljivanja inostranih ekova u zemlji treba posebnu panjuobratiti na to da ekovi moraju biti formalno ispravni, to znai da ne smeju bitibrisani ili na bilo koji drugi nain oteeni. Datum izdavanja eka ne sme biti starijiod dvadest dana, ako je ek izdat u nekoj evropskoj zemlji, odnosno u roku odsedamdeset dana ako je ek izdat u zemlji izvan Evrope. ek mora biti bankarski tj.vuen od banke na banku. Kada se ustanovi da je ek formalno ispravan i daispunjava uslove za otkup, banka e od podnosioca eka zahtevati da se naodre enom mestu i na odre eni nain izvri indosiranje, pri emu indosment na ekumora biti bezuslovan.Otkupljeni ekovi se dostavljaju na naplatu inostranom korespodentu, s timto se obino bariraju, kako bi ek dobio karakter obraunskog eka i u sluajunjegovog nestanka ili kra e, lice koje je dolo u posed eka ne bi moglo da ga naplati.4.4.2.Znaaj i Mane eka Poznata je engleska izreka prema kojoj: ko poseduje raun kod banke i svojaplaanja vri ekom taj je dzentlmen, a ko plaanje vri u gotovom novcu, taj je samoovek. U vezi sa tim navodi se da je ekonomska kultura jednog naroda utoliko veaukoliko pojedinci imaju pri sebi manje efektivnog novca. Iz navedenog proistie dase eku kao hartiji od vrednosti koja se esto koristi u praksi, pridaje veliki znaaj. Vanost eka se temelji na injenici da on predstavlja podesno sredstvoplaanja. Ovakvu ulogu omoguuju sledea pravila: trasat kod eka moe da budesamo bankarska organizacija; dospelost eka po vi enju; postojanje pokria umomentu izdavanja eka. 20 21. Zahvaljujui svojoj osnovnoj funkciji platenog sredstva ek omoguujelake odvijanje platnog prometa, uz otklanjanje rizika koji prate plaanja koja se vregotovim novcem. Istovremeno, smanjujui upotrebu novca u prometu, ek omoguujedue trajanje novanica (spreava habanje novca). Mane eka se ogledaju u tome to se plaanje moe izvriti ukradenimekom. Osim toga, ek se esto koristi kao kreditno sredstvo na nedozvoljen nain(doputeno je kreditiranje u granicama dozvoljenog minusa na tekuem raunu), imese funkcija eka kao plateno sredstvo znatno slabi. Nedozvoljeno kreditiranje se vristavljanjem na ek kasnijeg umesto pravog datuma izdavanja. To su tzv. post datiraniekovi. 21 22. 4.5. Menica Menica je hartija od vrednosti kojom se njen izdavalac bezuslovnoobavezuje da e on sam, ili po njegovom nalogu odre eno tree lice, isplatiti u njojnavedenom poveriocu ili po njegovoj naredbi iznos novca koji je u menici oznaen, ito u odre eno vreme i na odre enom mestu. Menica je po samom zakonu hartija od vrednosti po naredbi. Ona ima tosvojstvo i onda kada u njoj nije oznaena klauzula po naredbi. Ali, ona nijeiskljuivo hartija po naredbi. Ona moe da bude izdata i kao hartija na ime unoenjemklauzule po naredbi. Menica ne moe biti izdata da glasi na donosioca. Ipak, menicamoe biti preneta blanko indosamentom ili indosamentom na donosioca, i u takvomsluaju, mada izdata po naredbi, u praksi proizvodi isto dejstvo kao da glasi nadonosioca. Menica je ponikla u me unarodnom saobraaju i njen znaaj na tompodruju zahteva da menini propisi budu to je mogue vie ujednaeni u svimdravama. Zbog toga je izra en unificirani Menini zakon, koji je 1930. godineusvojen enevskim konvencijama od strane mnogih drava. I na Zakon o menici,zasniva se na enevskim konvencijama, koje ne obuhvataju sve menino-pravnepropise, ve samo one koji imaju me unarodni znaaj; drugi deo materijala o meniciostavljen je pojedinim dravama da ga same reguliu prema svojim posebnimprilikama. I naa drava iskoristila je ovu mogunost, ime je obezbe eno da ulogamenice kod nas u unutranjem saobraaju bude u skladu sa naim privrednimrazvojem. Menica se kod nas koristi kao kreditni instrument, kao instrument plaanja ikao sredstvo obezbe enja potraivanja.Na Zakon o menici ne daje definiciju menice, ali iz njegovih odredabaizlazi da je menica pismena isprava izdata u propisanoj formi kojom jedno lice izdajenalog drugom licu da u odre eno vreme i na odre enom mestu isplati oznaenu sumunovca licu imenovanom u tom pismu (ili po njegovoj naredbi), obavezujui se i samoda je isplati, ako to ne uini lice kome je nalog upuen.Ovakva menica zove se vuena (trasirana) menica za razliku od sopstvenemenice, u kojoj se sam njen izdavalac obavezuje da e u odre eno vreme i naodre enom mestu isplatiti oznaenu sumu novca licu imenovanom u menici (ili ponjegovoj naredbi).4.5.1. Uloga Menice Prvobitno menica je sluila kao menjako sredstvo (sredstvo za razmenunovca), pa je otuda i potekao njen naziv (menica, lettre de change, lettera di sambio).U daljem razvoju menica je poela da se koristi kao sredstvo trgovakog kliringa(obrauna trgovaca), posebno na sajmovima. Umesto da plaanje vre u gotovomnovcu, trgovci su to inili izdavanjem menice. Na kraju obraunskog perioda (sajma)vrilo se prebijanje meninih potraivanja i isplata salda u gotovom novcu. Zatim, 22 23. menica je koriena kao kreditno sredstvo (trgovac izdaje menicu, koju prodajedrugom licu pre dospelosti i tako dobija kredit koji je duan da vrati o dospelostimenice), kao sredstvo obezbe enja kredita (prilikom kupovine robe na kredit trgovacje izdavao menicu prodavcu kao sredstvo obezbe enja da e cena biti urednoplaena); kao sredstvo plaanja (umesto da trgovac-dunik plati svoj dug on jepredavao trgovcu poveriocu menicu sa nalogom svom duniku da licu oznaenom umenici isplati odre enu svotu novca).4.5.2. Vrste Menica Klasifikaciju menica mogue je vriti prema razliitim kriterijumima.Zavisno od toga koje su radnje u vezi sa menicom izvrene mogue je razlikovatiprotestovane i neprotestovane, akcepirane i neakcepirane, avalirane i neavalirane,umnoene i neumnoene i dr. Zavisno od forme razlikuju se potpuna i nepotpuna (utrenutku izdavanja sadri sve bitne elemente) i blanko (u trenutku izdavanja sadrisamo propisani minimum bitnih elemenata) menica. Zavisno od osnovnog posla radikojeg je menica izdata mogue je razlikovati robne (izdaju se u vezi s nekim poslomprometa robe) menice i finansijske (izdaju se u vezi prometa novca) menice.Najznaajnija je podela ona koja se vri s obzirom na broj lica koja se pojavljuju umeninom odnosu. Prema tome kriterijumu razlikujemo trasiranu i obinu menicu. Trasirana menica (vuena menica) Kod ove menice izdavalac daje nalogdrugom licu da treem licu isplati iznos koji je oznaen u menici. Kod trasiranemenice u meninom odnosu se pojavljuju tri lica: trasant, lice koje izdaje nalog, licekoje treba da isplati meninu svotu, i remitent, lice kome treba da bude isplaenamenina svota. Trasirana menica prepoznaje se po tome to se u tekstu meninogsloga nalazi re platiti.Osim takozvane redovne trasirane menice postoje i:Trasirana menica po sopstvenoj naredbi To je menica kod koje trasantdaje nalog trasatu da njemu (trasatu) ili po njegovoj naredbi, a ne nekom treem licuisplati o dospelosti menice meninu svotu. U meninom odnosu pojavljuju se dvalica: trasant i trasat. Ove menice prepoznaju se po klauzuli platite po naredbi mojojsopstvenoj. Trasirana spostvena menica Kod ove menice trasant oznaava samog sebekao trasata. Trasant sam sebi daje nalog da plati remitentu meninu svotu. Ova semenica svodi na spostvenu, ali je njena pravna konstrukcija u osnovi konstrukcijatrasirane menice, pa se na nju ne mogu primenjivati pravila sopstvene menice. Trasirana sopstvena menica po sopstvenoj naredbi Kod ove menicetrasant daje nalog samom sebi, da sebi isplati naznaenu meninu svotu. Ovde postojisamo izdavalac menice zbog ega ona poinje da proizvodi pravno dejstvo tek odmomenta prenosa na drugo lice. Od tog trenutka izdavalac postaje dunik, a oznaeniimalac menini poverilac.23 24. Sopstvena menica To je takva vrsta menice kod koje se njen izdavalacobavezuje da e on, o dospelosti menice, isplatiti treem licu, ili po naredbi tog treeglica, svotu koja je oznaena u menici.Blanko menica predstavlja takvu menicu kod koje u momentu njenogizdavanja voljom njenog izdavaoca nedostaju neki bitni elementi. Takvu menicupopunjava poverilac kasnije, a saglasno sporazumu koji postoji izme u njega iizdavaoca menice. Promisorna nota se primenjuje u pravu anglosaksonskih zemalja, kao i unizu drugih zemalja. Koristi se kao sredstvo obezbe enja kredita, a moe se iprenositi. Za razliku od trasirane menice, koja sadri bezuslovan nalog za plaanjeodre enog iznosa novca, promisorna nota sadri bezuslovno obeanje plaanjaodre enog iznosa i ne sadri ime trasata. Tako e ona ne mora da sadri mestoplaanja, dan i mesto izdavanja... Robna (trgovaka) menica ovu menicu izdaje preduzee u vezi sakupovinom i prodajom robe. Prodavac izdaje trasiranu menicu i vue je, akceptira itako preuzima meninu obavezu kao glavni menini dunik da e u odre enom rokuplatiti menini iznos. Prodavac moe menicu prenositi na drugo lice i tako vriti svojaplaanja.Finasijska menica predsatvlja menicu koja se primenjuje radi obezbe enjapotraivanja iz nekog ve postojeeg ugovora ( ugovor o tekuem raunu, ugovor okreditu i sl.4.5.3.Pravna Priroda Menice O pravnoj prirodi menice postoji vie teorija. Teorija tri ugovora, teorijadelegacije, teorija stipulacije, teorija ugovora i jednostranog akta, teorija jednostranogakta. Prema teoriji tri ugovora kod menice postoje tri ugovorna odnosa: osnovniugovor izme u trasanta i remitenta, koji slui kao osnov za izdavanje menice, ugovoro mandatu izme u trasanta i trasata i ugovor o cesiji potraivanja izme u indosanta iindosatara.Po teoriji delegacije, prilikom izdavanja menice trasant delegira remitentusvog dunika (trasat), a to ini i svaki indosatar prilikom prenosa menice.Teorija stipulacije u korist treeg lica polazi od toga da trasant obeavaremitentu (i docnijim imaocima menice) da e on isplatiti meninu svotu ako to neuini trasat. Teorija kombinacije ugovora i jednostranog akta polazi od toga da je menicameovit akt: ugovor izme u izdavaoca i remitenta na osnovu kog se izdaje menica ijednostrani akt izdavaoca koji ga obavezuje prema svim ostalim korisnicima menice.U savremenoj pravnoj teoriji prihvaena je teorija jednostranog akta po kojojmenini odnosi nastaju jednostranom izjavom volje njenog izdavaoca.24 25. 4.5.4. Naela Meninog PravaNaelo pismenosti ili formalnosti Menica moe da postoji samo upisanom obliku. Isto tako, i sve menine radnje moraju da se preduzmu u pisanojformi, i to, po pravilu, na meninoj ispravi.Od naela formalizma odstupa se u dva sluaja. Prvo, primenom teorijeproputanja (emisije) mogue je de sa izda blanko menica (ne sadri sve bitnemenine elemente). Drugo, lica koja su nesposobna za davanje pisanih izjava(nepismena ili slepa lica) mogu da potvrde usmeno preuzete obaveze stavljanjemrukoznaka na menicu i uz sudsku overu, ili da preuzmu meninu obavezu prekopunomonika. Naelo inkorporacije Menini poverilac ne moe ostvariti svoja prava izmenice dok ne podenese duniku menino pismo. Menica na simbolian nainpredstavlja to pravo tako da se ono ne moe prenositi ni vriti bez posedovanjamenice. Ovo naelo je ublaeno mogunou amortizacije menice. Na osnovuamortizacione isprave moe se ostvarivati pravo iz menice i bez posedovanja menice.U tom sluaju pravo iz menice se moe ostvariti samo prema akceptantu, kao i prematrasantu neakceptirane menice i menice ije je akceptiranje trasant zabranio, poduslovom da je blagovremeno podignut amortizacioni protest (ni ova lica nee biti uobavezi da izvre isplatu, ako dokau da je predlaga bespravno dobio odluku oamortizaciji). Regresni dunici se osloba aju u potpunosti od menine obaveze.Naelo menine strogosti ovo naelo ima dva svoja aspekta:Formalno-pravni i materijalno-pravni. Formalno pravni aspekt menine strogosti ogleda se u tome to je menica stroga kako prema duniku, tako i prema poveriocu. Menini poverilac ima stroge obaveze u pogledu izvrenja meninih radnji na vreme (prezentacija menice, podizanje protesta).Materijalno pravni aspekt menine strogosti dolazi do izraaja u vezi sa pravnim poloajem meninog dunika. Naime, menina obaveza je apstraktna, pravno samostalna u odnosu na osnovni posao iz kojeg je nastala. Kada jedno lice potpie menicu ono jednostranom izjavom svoje volje preuzima meninu obavezu, tako da je mogunost isticanja prigovora po menici prilino ograniena.Naelo fiksne menine obaveze Obim i sadrina menine obaveze cene sesamo na osnovu onoga to je u meninom pismu naznaeno (ako je u menicinaznaen iznos od 100 dinara dunik je duan da ga o dospelosti menice isplati).Prema savesnom sticaocu menice dunik ne moe isticati prigovor da menica nijepopunjena u skladu sa osnovnim poslom ili da je menica delimino plaena. Naelo solidarnosti Ako glavni menini dunik ne isplati meninnu svotu,ostali menini dunici solidarno odgovaraju poveriocu za isplatu menine svote.Dakle, regresni dunici (trasant, indosan, avalista) odgovaraju supsidijarno zaispunjenje menine obaveze. Poverilac mora prvo da pozove glavnog dunika da25 26. izvri meninu obavezu. Ako glavni dunik ne izvri isplatu i ako se konstatuje putemprotesta, poverilac moe da zahteva isplatu od ostalih (regresnih) dunika. Naelo neposrednosti Svaki od potpisnika menice, kao menini dunik,neposredno odgovara imaocu menice koji je menicu stekao neprekinutim nizomprenosa. Izme u meninog dunika i imaoca menice (poverioca) uspostavlja seneposredan pravni odnos, a sadrina tog odnosa opredeljena je iskljuivo sadrinommenine isprave. Otuda, menini dunik moe prema svkom poveriocu da istie samoobjektivne prigovore (proizilaze iz pismena) i subjektive prigovore koji proizilaze iznjegovog subjektivnog karaktera koji proistiu iz odnosa sa odre enim poveriocem(ne moe da istie prigovore subjektivnog karaktera koji proistiu iz odnosa izme uimaoca menice i drugih meninih dunika).Naelo samostalnosti svaki potpis na menici svara samostalnu obavezu,koja je nezavisna od obaveza ostalih potpisnika menice. Obaveza jednog potpisnikamenice moe da bude punovana mada obaveza nekog drugog potpisnika menice nijepunovana. Ukoliko obaveza izdavaoca menice nije punovana (maloletnost,falsifikovan potpis), obaveze ostalih potpisnika menice su punovane. Ili, obavezaavaliste je punovana iako obaveza njegovog honarata nije punovana (osim u sluajuformalnog nedostatka stavljen rukoznak honorata, a nije overen kod suda). Tako e,prekid i ovustava zastarelosti prema jednom meninom duniku ne deluje premaostalim meninim dunicima. Da bismo definisali funkciju menice u poslovnim finansijama, potrebno jeprethodno razmotriti razvoj menice, njene karakteristike, vrste, radnje i eskontovanje. Sa pravnog stanovita menica se definie kao hartija od vrednosti saobavezom bezuslovnog plaanja naznaenog novanog iznosa drugom licu, ponaredbi upisanoj na pole ini, nezavisno od vrste posla kojim je zasnovana obaveza. Menica je nastala kao sredstvo plaanja, uporedo sa razvojem robno novanih odnosa i me unarodnog prometa. U daljem razvoju robno novanihodnosa, menica dobija funkciju kreditnog sredstva, jer putem menice omoguava sekupcima da ne plaaju robu novcem prilikom kupovine ve se plaanje obezbe ujeizdavanjem menice, ime se odlae plaanje za odre eno vreme, odnosno kreditira sekupac. Kada dospe rok plaanja, prodavac robe podnosi menicu na naplatu. Tokomsvoga razvoja menica je poprimila mnoge funkcije, me u njima i funkciju sredstvaobezbe enja plaanja, a sa primenom pravnih instituta, indosament, akcept, protest;Menica je postala savremeno sredstvo plaanja i kreditiranja. Tako je menica postalaznaajan instrument u poslovnim finansijama, a naroito u domaem ime unarodnom platnom prometu, kao sredstvo obezbe enja plaanja i kreditiranja. 26 27. Menicu kao hartiju od vrednosti karakteriu: Pismenost: menica je vrednosni papir u pismenoj formi, jer ne postoji forma usmene menice; Formalnost: menica je strogo formalizovan vrednosni papir, jer je zakonom o menici propisan oblik sa odre enim sastojcima elementima; Inkorporiranost: pravni osnov i njegovo dokazivanje, zasnovani su na postojanju menice i njenoj sadrini; Strogost: menica je zasnovana na strogim rokovima koji jednako vae i za poverioca i za dunika. Ta karakteristika doprinela je kvalitetu menice i sigurnosti kao instrumentu plaanja i kredita, jer protiv meninog potraivanja nisu dozvoljeni prigovori iz osnovnog posla; Samostalnost: svaka menina izjava u pogledu ispravnosti, nezavisna je od ostalih meninih izjava. To znai da je menina obaveza samostalna, ali ako se na menici pojave lani potpisi, to znai da su oslobo eni obaveze oni iji su potpisi ispravni; Solidarnost: menica ima solidarnu odgovornost svih potpisnika zajedno i svih pojedinano prema imaocu menice.4.5.5.Menini Sastojci4.5.5.a.Bitni Menini SastojciNa osnovu Zakona o menici trasirana menica mora da sadri sledee bitnemenine elemente: oznaenje isprave kao menice, bezuslovni uput da se platiodre ena suma novca, ime onoga koji treba da plati (trasata), oznaenje dospelosti,mesto gde plaanje treba da se izvri, ime onoga kome se ili po ijoj se naredbi moraplatiti (remitenta), oznaenje dana i mesta izdanja menice, potpis onoga koji jemenicu izdao (trasanta). Isprava u kojoj ne bi bili sadrani navedeni elementi (osimpretpostavljenih bitnih elemenata, o kojima e biti rei) ne vredi kao trasirana menica. Sopstvena menica sadri iste sastojke kao i trasirana menica, osim oznaenjaimena lica koje treba da plati meninu svotu. U pravnoj teoriji bitni menini elementi se grupiu u etiri grupe. Prvu ineopti menini sastojci: oznaenje isprave kao menice i bezuslovni uput na isplatuodre ene svote novca. Drugu ine presonalni elementi: ime trasat, ime remitenta ipotpis trasanta. Treu obrazuju kalendarski sastojci: datum izdavanja i oznaenjedospelosti. U etvrtu ulaze: mesto izdanja i mesto plaanja.27 28. 4.5.5.b. Opti Menini Elementi Oznaenje menice Svaka menica mora da sadri re menica. Utampanom formularu ovaj sastojak se nalazi u drugom redu meninog sloga.Oznaenje da se radi o menici mora da bude napisano na jeziku na kome je onasastavljena. Na taj nain potpisnicima menice se skree panja da preduzimajumeninu obavezu.Bezuslovni nalog za isplatu menine svote U menici mora da budesadran nalog da se plati menina svota (kod trasirane menice), odnosno obeanje dae se menina svota platiti (kod sopstvene menice). Ovaj sastojak se unosi u drugi redmeninog formulara i izraava se izrazom platite (trasirana menica) ili platiu(sopstvena menica). Menini iznos moe biti napisan brojevima (prvi red meninog sloga) islovima (mora obavezno da se napie, a unosi se u etvrti red meninog sloga), a akose ova dva iznosa ne slau vai iznos napisan slovima. Kad je menina svota napisanavie puta, merodavna je najmanja svota.4.5.5.c. Personalni Menini ElementiOznaenje trasata U vuenoj menici (ne u sopstvenoj) mora se jasnonaglasiti kome se upuuje nalog za plaanje menine svote. Ovaj sastojak se unosi ulevi donji ugao formulara. Po pravilu, pored imena trasata stavlja se i njegovoprebivalite, odnosno sedite, uz tanu adresu. Time se omoguuje imaocu menice dalake utvrdi kome treba da podnese menicu na akcept i isplatu. Me utim, menica jepunovana i onda kada uz ime trasat nije oznaena adresa.Trasat moe da bude bilo koje fiziko ili pravno lice. Zahvaljujui naelusamostalnosti punovana je i menica koja je vuena na lice koje ne postoji. Oznaenje remitenta Remitent moe da bude bilo koje fiziko ili pravnolice. Pored imena remitenta ne moraju da se nalaze podaci kojima se on blieodre uje (adresa, zanimanje). Ovaj sastojak se unosi u trei red meninog sloga.Potpis trasanta Potpis se stavlja u donjem desnom uglu formulara.Stavljanjem potpisa trasant ulazi u menino pravni odnos. Time on na jasan nainizraava svoju volju da se menino obavee. Obino se pored trasantovog potpisastavljaju podaci o njegovom prebivalitu, broj line karte, mesto i datum potpisivanja,ali menica je punovana i ako ti podaci nisu uneti. Trasant mora menicu svojeruno da potpie. Nije dozvoljeno da se menicapotpie faksimilom ili putem pisae maine. Ipak, u okvirima enevskog meninogprava (ali ne i naeg) mogue je da menica bude punovana i bez potpisa trasanta. Umesto trasanta menicu moe da potpie punomonik, uz napomenu damenicu potpisuje za drugo lice, jer e se smatrati da je menicu potpisao u svoje ime iza svoj raun. 28 29. Vie lica mogu potpisati menicu kao kumulativni trasanti, ali ne i alternativno.Menicu mogu da izdaju i nepismena lica. U takvom sluaju sud e proveritiidentitet lica koje eli da se menino obavee, zatim e mu proitati menicu, a lice estaviti na menicu svoj rukoznak ako proitani tekst odgovara njegovoj volji. Sud etakvu menicu zatim overiti. Overa mora da ima: slubeni broj, peat i potpisslubenog lica. Na slian nain obavezu preuzimaju slepa i druga lica koja ne mogustaviti potpis na menicu.4.5.5.d. Geografski Menini Elementi Oznaenje mesta izdanja menice Ovaj sastojak se unosi u prvi redmeninog sloga. Mesto izdanja menice je znaajno za menice koje cirkuliu ume unarodnom prometu (prema zakonu koji vai u mestu izdanja menice odre uje seforma menice, pasivna menina sposobnost trasanta, rok do koga se moe pokrenutiregresni postupak). Oznaenje mesta plaanja menine svote Ovaj sastojak se unosi uposlednji red meninog formulara, u levi donji ugao, iza rei Plaanje... Mesto plaanja mora stvarno da postoji. Isprava sa izmiljenim mestomplaanja ne vai kao menica.4.5.5.e. Kalendarski Menini ElementiDatum izdanja menice Datum izdanja menice unosi se u prvi red meninogformulara. Znaaj ovog elementa je viestruk. Od datuma izdavanja rauna se rokdospea kod menice plative na odre eno vreme od dana izdanja, rok za podnoenje naisplatu menice po vi enju, rok za podnoenje na akceptiranje menice trasirane naodre eno vreme po vi enju; utvr uje se da li je trasant bio menino pravno sposobanza izdavanje menice; obraunava se kamata.Vreme dospelosti Ovaj sastojak se unosi u drugi red meninog formulara.Njime se odre uje kada poverilac stie pravo da zahteva od dunika da mu isplatimeninu svotu. 29 30. 4.5.5.f. Pretpostavljeni Menini Sastojci U grupu pretpostavljenih bitnih meninih sastojaka spadaju: dospelost menice,mesto izdanja i plaanje menice. Ako u trasiranoj menici nije oznaena dospelost, smatrae se da se radi omenici po vi enju.Ako u trasiranoj menici nije naznaeno mesto izdanja, smatra se da je takvamenica izdata u mestu koje je oznaeno pored trasantovog potpisa.Ako u trasiranoj menici nije oznaeno mesto plaanja, smatra se da seplaanje menine svote ima izvriti u mestu koje je naznaeno pored trasatovogimena.Za razliku od dospelosti menice, koja se uvek na osnovu zakona moepretpostaviti, mesto izdanja i plaanja se mogu pretpostaviti samo ako su poredtrasantovog potpisa oznaena odre ena mesta. U suprotnom, nee se smatrati da jemenica punovana (nedostaju bitni menini elementi), jer se na osnovu konrektnihokolnosti ne moe pretpostaviti mesto izdanja, odnosno plaanja menice.4.5.6. Korienje Menice U Me unarodnom Platnom Prometu Menica u me unarodnom platnom prometu se koristi ili kao instrumentplaanja ili kao kreditni instrument. Banke za raun svojih komitenata alju menicena naplatu inostranim bankama, ili od inostranih banaka dobijaju menice za naplatu uzemlji. Menice se u me unarodnom platnom prometu koriste naroito u vezi saposlovima eskontovanja i akceptnog kreditiranja.4.5.6.a. Eskont Inostranih Menica Pod eskontom se podrazumeva prodaja meninog potraivanja pre rokadospea menice. Kod eskontovanja menice, osim to se ispituje sadrina menice sanjene formalne strane, posebnu panju treba posvetiti bonitetu subjekata kojiuestvuju kao menini dunici. Osim o ugledu akceptanata, vodi se rauna oposlovnom ugledu trasanta. Kod eskontovanja menice vodi se rauna o tome da li setrasant moe osloboditi odgovornosti za isplatu menice. Prilikom ocene boniteta trasanta osim uobiajenih podataka za utvr ivanjeboniteta, potrebno je voditi rauna i o tome u kom pravnom sistemu je menica izdatai da li je upotrebljena klauzula: bez regresa.30 31. 4.5.6.b.Akceptno Kreditiranje (Bankarski Akcepti) U me unarodnom robnom prometu banke esto prihvataju da supstituiusvoju kreditnu sposobnost za sposobnost zajmoprimaoca. Sam instrument je jednavrsta menice, odnosno trate ili naloga da se plati izvestan iznos sredstava uodre enom roku. Razlikuje se od ostalih menica po tome to nosi bezuslovnoobeanje banke da plati tratu o dospeu. Obini kupac ne plaa robu gotovinom, negozahteva kredit dok se roba ne proda. Ovo moe da predstavlja problem za prodavcakoji ne moe da oceni kreditnu sposobnost kupca, a osim toga prodavcu trebajusredstva odmah. Banka koja poznaje kupca i njegov bonitet moe da deluje kaoposrednik izme u oba trgovinska partnera, preuzimajui obavezu da plati robu u imekupca. S obzirom da poznaje kreditnu sposobnost kupca, banka e pre nego drugastranka preuzeti rizik na sebe da plati, ukoliko kupac ne bude bio u mogunosti.4.5.7.Ostala Pravila O Menici4.5.7.a.Menine Tube I Menini Prigovori Menine tube. Ako glavni menini dunik, niti regresni menini dunici,ne ele da plate meninu svotu, imaocu menice ne preostaje nita drugo nego dapodigne meninu tubu. Ako on tui, radi isplate menine svote, glavnog meninogdunika, onda se takva tuba naziva glavna (redovna) menina tuba. Kad imalacmenice tui regresnog dunika, takva tuba se naziva regresna menina tuba.Postupak po tubi. Postupak po meninoj tubi, zahvaljujui naelustrogosti, je jednostavniji i bri, a dokazivanje uproeno. Menina tuba je mandatnatuba, na osnovu koje predsednik vea izdaje platni nalog.Menini prigovori. Dunik moe na izdati platni nalog u roku od tri danauloiti prigovor, ime se otvara menini spor, po pravilima parninog postupka.4.5.7.b.Prestanak Meninih Prava I Obaveza Nain prestanka. Do prestanka meninih prava i obaveza moe da do e navie naina. U praksi, menina prava i obaveze najee prestaju ispunjenjem. To jeredovni nain prestanka obaveza. Ali, da bi isplata dovela do prestanka meninihprava potrebno je da je menina svota isplaena u celosti i da ju je izvrio glavnimenini dunik. U sluaju delimine isplate ili ako je izvri regresni dunik, dolazi doregresa.31 32. Amortizacija. Kada se pokrene amortizacioni postupak i donese sudskoreenje, prestaju prava meninog poverioca prema regresnim dunicima, s tim tozadrava prava prema glavnom meninom duniku. Konfuzija. Menina prava i obaveze prestaju kada do e do sjedinjavanjameninog poverioca i nekog od meninih dunika u jednoj linosti. Dejstvo konfuzijeje apsolutno, gase se sva prava i obaveze, ako do e do spajanja u jednoj linostipoverioca i glavnog meninog dunika. Konfuzija ima relativno dejstvo ako se spojeu jednoj linosti poverilac i neki od regresnih dunika. Prejudiciranje. Ako menini poverilac propusti da preduzme odre enemenine radnje (prezentacija menice i podizanje protesta), prestaju obaveze regresnihdunika, ali ne i obaveza glavnog dunika.Zastarelost. Rokovi zastarelosti meninih potraivanja su uglavnom znatnokrai nego kod ugovora u privredi.4.5.7.b. Zastarelost Meninih Prava I Obaveza Svi meninopravni zahtevi protiv akceptanta zastarevaju za tri godine,raunajui od dospelosti. Meninopravni zahtevi imaoca menice protiv indosanata i protiv trasantazastarevaju za godinu dana, raunajui od dana blagovremeno podignutog protesta, aako se u menici nalazi odredba bez trokova onda od dana dospelosti. Meninopravni zahtevi indosanata jednih protiv drugih i protiv trasantazastarevaju za 6 meseci, raunajui od dana kada je indosant menicu iskupio ili oddana kada je protiv njega kod suda postupljeno. Zastarelost se prekida podnoenjemtube sudu. 32 33. 4.6. Bankarska Garancija Bankarskom garancijom se obezbe uje korisnik garancije ne samo u sluajunastupanja nemogunosti plaanja obaveza glavnog dunika nego i za nizneispunjavanja ili za neuredno izvravanje ugovorenih obaveza. Bankarska garancijakao pravni institut uglavnom nije regulisana u zakonodavstvu, ali poslovna praksa jestvorila pravila koja se primenjuju u me unarodnom prometu. Me unarodnatrgovinska komora u Parizu donela je (1978.godine) jednoobrazna pravila zaugovorne garancije, ija je primena dobrovoljna. Izdavanjem bankarske garancije, banka preuzima obavezu svojom voljom iplatenom sposobnou do visine garantovanog iznosa. Garancija banke jebezuslovna i neopoziva obaveza banke, a izdaje se u pismenoj formi. Prednostbankarske garancije je to omoguava njenom korisniku da brzo i najcee bez sporarealizuje svoja potraivanja, ali je zato skupo sredstvo obezbe enja.U izdavanju garancije uestvuju sledei subjekti: Nalogodavac garancije, koji moze biti fiziko ili pravno lice koje se na osnovu ugovora obavezuje poslovnom partneru da za izvrenje obaveze garantuje banka. Banka garant, koja garantuje izvrenje obaveze, ukoliko se ona ne bi izvrila u roku od strane nalogodavca. Poverilac korisnik garancije, koji stie potraivanje u odnosu na banku koja je izdala garanciju, ukoliko ne do e do ispunjenja obaveze od strane nalogodavca garancije. Bitni elementi bankarske garancije nisu odre eni u zakonu, nego prirodomposla, jer njih odre uju uesnici u garancijskom poslu u finansijskoj ili garantnojklauzuli osnovnog posla. U bankarskoj praksi uobiajeno je da svaki oblikbankarske garancije ima sledee bitne elemente: naznaenje izdavaoca i korisnikagarancije, novani iznos na koji garancija glasi, rok vaenja garancije, mestoizdavanja garancije, datum izdavanja i potpise ovlaenih lica. Isto tako bankarskagarancija moe da ima i nebitne elemente, kao to su: klauzula o vraanju, brojgarancije, klauzula o nadlenosti suda ili arbitrae i sl.4.6.1.Vrste Bankarskih GarancijaBankarske garancije prema vrsti pravnog posla:Licitacione garancije ( bid-bond, ili tender bond ). Licitacionom garancijom banka se obavezuje da e korisniku garancijeisplatiti garantovani iznos u sluaju da uesnik na licitaciji ija je ponuda prihvaenane ispuni obaveze predvi ene licitacionim uslovima. Ovom garancijom se pokrivarizik povrede licitacionih uslova od strane uesnika ija je ponuda prihvaena kao33 34. najpovoljnija, odnosno ako ponu a odbija da do odre enog roka zakljui ugovor salicitacantom ili odbije da pribavi garanciju za dobro izvrenje posla.U bankarskoj praksi licitacione garancije su obino bezuslovne. Ne trai seda korisnik garancije podnosi dokaze da uesnik na licitaciji nije postupio premalicitacionim uslovima, nego je dovoljno da podnese banci samo zahtev za isplatu saodgovarajuom izjavom.Garancija za dobro izvrenje poslaKod ove garancije banka je duna da korisniku garancije isplati odre eniiznos, ako dunik iz osnovnog posla ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorneobaveze. Garancija za dobro izvrenje posla je opti tip garancije i pomou nje moeda bude pokriven rizik povrede bilo kog ugovora, ukljuujui i ugovore iz oblastipruanja turistikih i ugostiteljskih usluga stranim partnerima. Visina garantnogiznosa najee se odre uje u fiksnom iznosu ili u najveem iznosu.Garancija za vraanje avansa (advance payment bond ) Pod garancijom za vraanje avansa podrazumeva se garancija kojom bankapreuzima obavezu da e korisniku garancije isplatiti garantnu sumu za sluaj daisporuilac ne ispuni svoju ugovornu obavezu za koju je poloen avans, ili ne vratiavans na drugi nain. Visina garantnog iznosa po pravilu je jednaka primljenomavansu, mada ne i uvek.Bankarske garancije prema uslovu da garantni iznos bude isplaen: Uslovna garancija Kod uslovnih garancija plaanje je uslovljenoizvrenjem odre enog uslova. Postojanje uslova za isplatu garancijedokazuje se robnim dokumentima, nalazom neke specijalizovaneorganizacije kojom se utvr uje da isporuena roba nije beznedostataka, ili da odre eni radovi nisu objavljeni prema ugovoru itehnikoj dokumentaciji. Uslovna garancija doprinosi veoj sigurnosti,ali se usporava naplata garantnog iznosa. Bezuslovna garancija U bezuslovne garancije spadaju garancije kada sene zahteva ispunjavanje nekog prethodnog uslova. Banka garant seobavezuje da e bez prethodnog dokazivanja opravdanosti zahtevakorisnika na osnovu prvog poziva ispuniti svoju obavezu. U praksi jeova vrsta garancije veoma esta. Prepoznaju se i po tome to je u njimasadrana klauzula : na prvi poziv, ili neka druga klauzula koja imaisto znaenje. Bezuslovna garancija ima izvesne prednosti u odnosu nauslovnu, ali i odre ene nedostatke. Osnovna manjkavost ove garancijeje da se lako moe zloupotrebiti. Korisnik garancije moe naplatitigarantni iznos, a da prethodno nije ispunio svoje obaveze iz osnovnogugovora. Me utim, banka moe odbiti isplatu ako je zahtev za plaanjeneosnovan. 34 35. Bankarske garancije prema zavisnosti od osnovnog posla: Samostalna garancija Samostalna garancija, ili garancija sa naznakom: bez prigovora ili drugom klauzulom koja ima isto znaanje, predstavlja oblik garancije koji se najee koristi u praksi. Poto je samostalna garancija pravno odvojena, kako od osnovnog ugovora, tako i od ugovora o izdavanju garancije, banka moe prema korisniku garancije da istie samo prigovore iz garancije, a ne i iz osnovnog posla. Akcesorna bankarska garancija Akcesorna bankarska garancija je takav oblik linog obezbe enja kod koga banka moe prema korisniku isticati sve prigovore. Ova garancija retko se koristi u poslovima me unarodne trgovine.Bankarske garancije prema broju banaka u garancijskom poslu: Supergarancija U sluaju kada korisnik garancije nema poverenja u banku garanta, bilo zato to mu je nepoznata ili mu njeno poslovanje ne prua sigurnost, on moe zahtevati garanciju od neke poznatije i sigurnije banke. Supergarancija predstavlja garanciju na garanciju i kod nje se stvara poseban odnos izme u dve banke, s jedne strane, i izme u banke super-garanta i korisnika garancije, sa druge. Supergarancija se moe izdavati na dva naina. Prema prvom nainu na samoj prvobitno izdatoj garanciji banke nalogodavca banka super-garant posebnom izjavom preuzima obavezu da e je, ukoliko banka izdavalac garancije ne izvri preuzetu obavezu po garanciji, sama ispuniti. Prema drugom nainu banka super garant na posebnom tekstu daje izjavu, zadravajui sadrinu tekstova garancije banke nalogodavca. Kontragarancija Konfirmirane ili potvr ene garancije su garancije koje daje banka u zemlji korisnika, i to na osnovu kontragarancije dunikove banke. Garancija koju daje banka u zemlji poverioca potpuno je identina kontragarnciji strane banke. Ona nema pravo da menja ili dopunjava tekst garancije koju izdaje korisniku u odnosu na tekst koji je dala banka kontragaranta. Osim navedenih klasifikacija, bankarske garancije mogu da se dele i prema drugim kriterijumima. Bankarske garancije mogu biti: pokrivene i nepokrivene u zavisnosti od toga da li je poloeno pokrie ili ne. Mogu se deliti na posredne i neposredne, individualne i konzorcijalne, opte i posebne, nostro i loro i sl. U bankarskoj praksi, a ponegde i u pravnoj doktrini, garancije se dele na inidbene i platene. Ova podela je neprecizna, jer je svaka garancija po svom karakteru i pravnim dejstvima inidbena, a i svaka obaveza banke je izraena u novcu, pa i obaveza koja nastaje izdavanjem garancije. Bankarske garancije u poslovima me unarodnog platnog prometa javljaju se naroito u onim sluajevima kada instrumenti plaanja kao to su: dokumentarni akreditiv, inkaso, ek, menica i dr. Po svojoj prirodi i nameni nisu podobni da prue ono obezbe enje koje se trai za posebne situacije.35 36. 4.7. Kreditno Pismo Kreditno pismo se najee koristi za vreme putovanja u inostranstvo, i tobilo da su to putovanja u poslovne ili turistike svrhe, a sve s ciljem da se na takvimputovanjima izbegnu nepotrebni rizici, kao o su nestanak ili kra a novca.Kreditno pismo predstavlja pismeni nalog banke upuen drugoj banci da uodre enom vremenskom periodu i iznosu isplati korisniku kreditno pismo. U odnosuna doznake kreditno pismo ima prednosti, pre svega u tome to je kod doznakepotrebno unapred znati tanu adresu korisnika. Tako e bilo bi potrebno da neko izzemlje isplate nare uje ili da korisnik iz inostranstva dostavlja svojoj domaoj bancipismene ili telegrafske naloge za isplate, to iziskuje trokove i gubitak vremena. Uodnosu na akreditiv, kreditno pismo prua pogodnosti time to ga sam korisnik linonosi i to kreditno pismo moe da se koristi i kod nekoliko banaka na nekolikorazliitih mesta, i to ne samo u jednoj dravi ve i u vie drava.4.7.1. Vrste Kreditnih PisamaPosebno kreditno pismoPosebno kreditno pismo izdaje banka i ono se moe koristiti samo u jednojinostranoj banci. Banka izdavalac ove vrste kreditnog pisma u obavezi je da utrenutku njegovog izdavanja, dakle u isto vreme, odvojenim avizama, obavestiinostranu banku, dajui joj najvanije podatke kao to su: ime korisnika, iznos, datumi broj kreditnog pisma.Cirkularno kreditno pismoCirkularno kreditno pismo je takvo pismo koje banka po nalogu svognalogodavca izdaje za vei broj inostranih banaka u jednoj zemlji ili u nekolikozemalja.Korespondenti kojima korisnik cirkularnog pisma moe da se obrati mogubiti navedeni u samom slogu cirkularnog kreditnog pisma, odnosno u posebnomspisku, ili u zasebnom pismu koje sa sobom nosi korisnik cirkularnog pisma. Kod kreditnih pisama postoje etiri elementa: nalogodavac, banka-izdavalackreditnog pisma, banka ili banke isplatioci kreditnog pisma, i korisnik koji moe bitisamo fiziko lice.Nalog za isplatu kreditnog pisma mora biti bezuslovan. Naznaeni iznos ukreditnom pismu moe se isplaivati korisniku u manjim ili veim iznosima, me utimvano je da se svaka isplata od strane banke evidentira na pole ini kreditnog pisma.Od primaoca naplaenog iznosa iz kreditnog pisma zahteva se priznanica. Banka kojavri isplatu mora da proveri identitet korisnika kreditnog pisma, kako ne bi isplatilaneovlaenom licu. 36 37. 4.8. Kreditna Karta Kreditna karta se koristi kao instrument plaanja u zemlji i inostranstvu zaplaanje raznih usluga, kupovinu proizvoda i za podizanje gotovog novca. Postoje dva tipa kreditnih karata: specijalizovane i univerzalne.Specijalizovane kreditne kartice izdaju odre ene organizacije (American Express,Dinners club i sl.). Postoje i takve kreditne karte koje se koriste prilikom plaanjaekom za kupovinu raznih proizvoda i plaanje usluga.U korienju kreditne karte pojavljuju se tri subjekta: Vlasnik kreditne karte, isporuilac proizvoda, ili izvrilac usluge koji je spreman da primi kreditnu kartu, banka izdavalac kreditne karte.Kreditna karta prua pogodnosti svim navedenim subjektima. Upotrebakreditne karte prua vlasniku mogunost da vri raznovrsna plaanja u zemlji iinostranstvu, a da pri tom ne mora da strahuje da e izgubiti novac, ili da e se suoitis raznim procedurama plaanja i transferom novca, koje postoji naroito kada seplaa u inostranstvu. Posedovanje kreditne karte daje mogunost njenom vlasniku dane mora sa sobom da nosi ekovnu knjiicu, ili da se izlae riziku da mu banka neisplati ek. 37