of 51 /51
1 JU MSŠ GRAČANICA Skripta BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM III Razred-SMJER FARMCUTSKI TEHNIČAR Mr.ph Ajna Grbić

Skripta BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM III Razred …mssgracanica.com/farmacija/BOTANIKA-S-FARMAKOGNOZIJOM-3.RA… · Skripta BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM III Razred-SMJER FARMCUTSKI TEHNIČAR

Embed Size (px)

Text of Skripta BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM III Razred...

 • 1

  JU MS GRAANICA

  Skripta

  BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM

  III Razred-SMJER FARMCUTSKI TEHNIAR

  Mr.ph Ajna Grbi

 • 2

  CITOLOGIJA

  Citologija je nauka o eliji, tj. nauka o njenoj grai, razvia ivotnoj funkciji.

  elija je elementarni ivi sistem i predstavlja osnovu grae, razvia i funkcionisanja svih

  organizama. Sve osnovne ivotne funkcije (razmjena materije i energije, rastanje, razvie,

  razmnoavanje, nasljednost, promjenjivost, prilagoavanje, kretanje) odvija se na nivou elija.

  Forme organizacije ive materije mogu se predstaviti:

  _ praelijski oblici,

  _ prokarioti (prejedarni stupanj),

  _embarioti (imaju eliju sa pravim jedrom)

  Preelijski oblici

  Odlikuju se time to nemaju ni elijsku strukturu ni diferenciranje organele.

  Ovdje spadaju virusi (najprostije forme ivota).

  Sastoje se od jedne molekule nuklinske kiseline koja je obavijena proteinskom opnom.

  Oni ispoljavaju osobine ive materije samo u okviru ive elije, a van nje ne pokazuju znakove

  ivota.

  Prokarioti

  Karakteriziraju se elijskom strukturom, ali nemaju diferencirano jedro.

  Kod ovih oblika DNK se nalazi u elijskoj citoplazmi.

  Ovdje spadaju modrozelene alge i bakterije.

 • 3

  Eukarioti

  Oni su savreniji organizmi sa pravim jedrom i velikim brojem organela sa karakteristinim

  funkcijama.

  Organele su unutarstanine strukture, sa jasno odreenim funkcijama u eliji, slini organizmima

  koji imaju jasno odreenu funkciju u tijelu.

  Samo ime (mali organi) nastalo je tako to postoji parabola u odnosu organela prema eliji i

  organa prema tijelu.

  -BILJNA ELIJA-

  Oblik biljnih elija je razliit i zavisi od njihove funkcije. Od jednoelijskih oblika jedna elija

  ispunjava sve funkcije. elije su najee loptastog ili jajastog oblika. Veliina elije je razliita

  i kree se od nekoliko mikrometara do nekoliko manometara. Najmanje elije su bakterijske, a

  najvee su elije cvjetnica.

  Dijelovi elije

  U potpunoj diferenciranoj biljnoj eliji mogu se razlikovati osnovni dijelovi:

  1. elijski zid,

  2. protoplazma-ivi dio elije koji se u vidu tanjeg ili debljeg sloja nalazi ispod

  elijskog zida

  3. vakuola-ispunjana elijskim sokom

  Protoplazma prestavlja sloeni i visokoorganizovani ivi sistem jedne elije. Sastoji se iz dva

  dijela:

  1. citoplazme

  2. jedra

  Citoplazma obuhvata itav ivi sadraj elije izvan jedra u kojoj se nalaze i organele.

 • 4

  Hemijski sastav protoplazme

  Svaka elija ima svoj poseban hemijski sastav, ali sastoji se iz niza materija i jedinjenja koja su

  karakteristina za protoplazmu skoro svih elija. Ova jedinjenja odreuju fizika i hemijska

  svojstva protoplazme kao i prirodnih procesa koji se odvijaju u njoj.

  Citoplazma u hemijskom pogledu nije jedinstvena ve predstavlja kaloidnu smjesu

  mnogobrojnih organskih i neorganskih jedinjenja. Oni su djelimino rastvorljivi i djelimino u

  vrstom stanju.

  Voda

  Protoplazma obino sadri veliku koliinu vode 75-90%. Ona ima veliki znaaj za ivu eliju jer

  omoguava odvijanje fiziolokih procesa. Neophodna je za odravanje fizikog stanja i

  organizacije protoplazme, za funkcionisanje enzima, odlian je rastvara za mnoge organske i

  neorganske materije, neophodan je za metabolike procese.

  Voda se nalazi u dva oblika:

  1. slobodno

  2. vezan

  Od ukupne koliine vode u eliji na vezanu vodu otpada - 7%, i ona je vezana za molekule

  proteina.

  Slobodna voda ini osnovnu masu vode u eliji i slui kao rastvara, kao transportno sredstvo i

  prestavlja sredinu za metabolike procese.

  Soli

  Neorganske materije u eliji se nalaze u obliku soli. Mineralne soli hidraliziraju na amione i

  katione koji imaju vanu ulogu u odravanju acido-baznog statusa i u odravanju osmotskog

  pritiska. Vani amioni i kationi su: K, Na, mg, Fe, Zn, Cl...

 • 5

  Organske materije

  Strukturne osobine elije tijesno su povezane sa drugim molekulama koje se sastoje od

  elementarnih jedinica koje se ponavljaju i meusobno su povezane kovalentnim vezama.

  Ove elementarne jedinice zovu se monomeri, a molekule koje se obrazuju od monomera su

  makromolekule ili polimeri. Najvaniju ulogu u eliji imaju 3 polemera: proteini, nukleinske

  kiseline i polisanaridi.

  Proteini su najvaniji polimeri koji u estvuju u izgradnji protoplazme. Mogu biti: strukturni,

  rezervni, enzimi. Sastoje se od aminokiselina koje su povezani peptidnim vezama.

  Aminokiseline su organske kiseline koje u svojoj strukturi imaju jednu amino i jednu karbosilnu

  grupu. Zbog toga su aminokiseline amfoterna jedinjenjai odvajanjem aminokiselina nastaju

  proteini i to se vee cemino grupa jedne aminokiseline sa karboksilnom grupom druge

  aminokiseline i pri tome se izdvaja jedna molekula H2O.

  DEFINICIJE I OSNOVNI POJMOVI BOTANIKE I FARMAKOGNOZIJE

  Botanika je nauka o biljnom svijetu.

  Dijeli se na: _zoologiju (nauka o ivotinjama) i

  _antorpologiju (nauka o biljnom svijetu).

  Botanika je dio biologije, odnosno dio nauke o ivotu.

  Biljni svijet se moe istraiti sa razliitog gledita. Tako se botaniki smjerovi rada diferenciraju

  uglavnom prema razliitim organizacijskim podrujima ivota na koja se odnosi. Od podruja

  molekula i stanica, preko tkiva i organa do jedinki populacije i biljnih zajednica.

  Uvedena razliita gledita i primjena razliitih metoda doveli su do razvoja brojnih botanikih

  strunih smjerova:

 • 6

  Biljna morfologija - opta nauka o strukturi i obliku biljaka.

  Citologija - nauka o grai elija.

  Histologija - nauka o tkivima.

  Anatomija biljaka - nauka o unutranjoj grai biljaka.

  Organografija - nauka o organima.

  Ekologija - nauka koja proava odnos biljaka i okoline.

  Fiziologija - nauka koja prouava fizioloku funkciju u organizmu.

  Genetika - nauka o nasljeivanju.

  Sistematika - nauka o srodstvenim odnosima.

  Farmakognozija je nauka o ljekovitim pripravcima i lijekovima prirodnog porijekla.

  Droga je prirodna ljekovita sirovina. Po porijeklu sed ijele na:

  1. biljne droge,

  2. ivotinjske droge,

  3. mineralne droge.

  Najvie se koriste droge biljnog porijekla, manje ivotinjskog i mineralnog porijekla jer su

  slabije zastupljene. U okviru farmakognozijskog pristupa prirodnim sirovinama rad botanike

  mikroskopske i makroskopske analize, od velikog je znaaja hemijsko ispitivanje droga. Znaaj

  ovog ispitivanja je u tome to se vanost pojedine biljne vrste kao ljekovite, prehrambene ili

  industrijske sirovine odreuju na osnovu njenog hemijskog sastava.

  HROMOZOMI

  Hromozomi su najvanije komponente jedra jer se u njima nalaze nosioci nasljednih osobina

  geni. Hromozomi se nalaze u jedru. Odlikuju se sposobnou za autoreprodukciju i prilikom

 • 7

  diobe elije dijele se i oni, te se tako odraava njihov kontinuitet kroz elijske generacije i

  prenoenje nasljednih sredstava ili osobina od jedne generacije do druge.

  Naziv hromozom u vezi je sa njihovom osobinom da se intenzivno boje baznim bojama.

  Hromozomi se najljepe vide u procesu diobe jedra( u metafazi i anafazi). Razni dijelovi

  hromozoma nejednako se odnose prema bojenju, najae obojeni dijelovi hromozoma oznaeni su

  kao heterohronatidni, a slabo obojeni euhramatinski.

  Hromozomi su sposobni za replikaciju. To je proces odvajanja molekule DNA, pri emu

  hromozomi potpuno sauvaju svoje specifine osobine.

  Kod svih organizama koji se razmnoavaju polnim putem, s obzirom na broj hromozoma,

  razlikuju se dvije vrste elija:

  1. sonatske elije i

  2. polne elije.

  Polne elije sadre haploidan broj hromozoma, a somatske diploidan broj hromozoma (2r).

  Haploidan broj hromozoma oznaava se kao genom ili hromozomska garnitura.

  JEDARCE(nukleolus)

  Jedarce je struktura jedra, najee loptastog ili elipsoidnog oblika. Ima sposobnost jakog

  prelamanja svjetlosti pri emu se vidi pod svjetlosnim mikroskopom. Jedarce predstavlja

  najgui dio jedra i ima najveu specifinu teinu. Ima najvie RNA i proteina. Aktivno

  uestvuje u sintezi proteina i samim tim je mjesto sinteze RNA u eliji.

  Uloga jedra

  Sinteza RNA u eliji prestavlja iskljuivo funkciju jedra. Jedro ima vanu ulogu u prenoenju

  nasljednih osobina.

 • 8

  - CITOPLAZMA-

  Citoplazma je osnovni dio protoplazme, odnosno dio izvan jedra u kome su smjetene organele.

  Sastoji se od 80% vode i obino je prozirna. U njoj su smjetene brojne organele kao:

  mitohomorije, plastidi, ribozomi. Zbog prisustva raznih enzima, naroito onih neophodnih za

  obrazovanje energije u eliji, citoplazma ima znaajnufunkciju u procesima biosinteze. Sadri

  proteine, vitamine, jone, aminokiseline, ugljikohidrate.

  Osnovna funkcija citoplazme je da omoguuje povezanost osnovnih citoplazmatskih struktura

  odluujui genetski materijal u eliji ( u jedru). U njoj se odvija itav niz procesa bitnih za ivot

  elije: rast, metabolizam dioba, stvaranje diobenog vretena...

  Citoplazmatske membrane

  Sve elijske membrane, kako spoljna plazmalema, tako i sve unutarelijske membrane i

  membrane organela predstavljaju tanke opne gliko-proteinske prirode, debljine 7-10mm. U

  elijama nema otvorenih membrana, uvijek ograniavaju upljine, otvarajui ih sa svih strana pri

  emu ih odvajaju od okolne sredine.

  Plazmalema prkriva cijelu povrinu elije. Moe imati sloenu formu, mnogobrojne ispuste, ali

  se nigdje ne prekida, ve je zatvorena i obavije cijelu protoplazmu.

  Osnovne hemijske komponente celijske membrane su:

  1. lipidi 40 % i

 • 9

  2. proteini 60%.

  Sastav lipida koji ulaze u sastav membrane je raznovrstan. Naroito su znaajni:

  _fosfolipidi holesterol i

  _glikolipidi.

  Njihove molekule su jednim dijelom hidrofobne, a drugim hidrofilne, tako da osnovu

  plazmaleme ini lipidni matriks, u kojem se nalaze molekule proteina.

  Plazmalema je najdeblja elijska membrana (oko 10mm) i osnovna funkcija se zasniva na

  osobinama polupropustljivosti (semipermeabilnosti). Prolazak jona i mikromolekula ostvaruje se

  u sluaju kada je koncentracija unutar plazmaleme nia nego vani.

  Makromolekule (npr. proteini) ulaze u stanicu putem endocitoze ( proces koji sastoji u

  obrazovanju ispusta plazmaleme koji se odvijaju od povrine elije obrazujui mjehurie

  povezane sa plazmalemom, a zatim prodiru u dubinu osnovne citoplazme).

  Tonoplast

  Tonoplast je citoplazmatina membrana koja oopkoljava vakuole u biljnim elijama. Takoe je

  izgraen od lipida, proteina, ali za razliku od plazmaleme koliina lipida je znatno vea u

  tonoplastu. Na to ukazuje injenica da izdavani tonoplasti zadravaju svoju selektivnu

  propustljivost ak i poslije izumiranja citoplazme. Plazmalema pokazuje polupropustljivost samo

  dok ima ivota u eliji.

 • 10

  Podjela citoplazminih stuktura

  U citoplazmi se razlikuju: _membranske strukture i

  _nemembranske strukture.

  Membranske strukture u citoplazmi se mogu podijeliti na dvije grupe:

  1. vakuolarni sistemi

  2. dvomembranske organele.

  Svi elementi vakolarnog sistema imaju jednu membranu koja ih opkoljava. Dvomembranske

  organele su obavijene dvjema membrana (spoljanja i unutranja). U vakuolarni sistem spada:

  _endoplazmatski retikulum,

  _golijev aparat i

  _lizozomi.

  Dvomolekulske organele obuhvataju:

  _mitohondrije i

  _plastiole.

  Nemembranske strukture su:

  _ribozomi i

  _mitohondrije.

  Endoplazmatski retikulum

  Obino se zapaa u vidu izolovanih vrpci, izduenih mjehuria, cisterni, ali su svi ti elementi

  prostorno povezani i obranjuju mreu. Razlikujemo tri osnovne forme:

  _cisterne,

  _vezikule i

  _tubuli.

 • 11

  Postoje dva tipa endoplazmatskog retikuluma:

  1. hrapavi (zrnasti, granulirani)

  2. glatki (agranulirani)

  Granulirani retikulum ima vane funkcije u eliji. Slui kao lokacija sinteze proteina,

  polipeptidni lanci koji su sintezirani na ribozomima, privreni na membranama retikuluma.

  Odmah dospjevaju u upljine cisterni gdje ti lanci mogu _________ proteinske komplekse.

  Ostvaruju transport materija (sintetiziranih proteina, jone, molekule). Slue kao zaetak stvaranja

  veeg broja organela.

  Agranulirani retikulum nema ribozome i ne postoi otra granica izmeu njih.

 • 12

  Goldijev aparat

  Ova struktura je dobila ime po italijanskom istraivau Goldiju. Goldijev aparat je sistem

  intracelularnih membrana. Osnovna funkcionalna jedinica je diktiozom.

  Diktiozom je izgraen od veeg ili manjeg broja cisterni naslaganih jedna iznad druge, luno

  savijene i meusobno spojene.

  Goldijev aparat ima tri funkcije:

  1. znaajna uloga u procesu sekrecije,

  2. uestvuje u sintezi elijskog zida,

  3. sastoji se od malog broja vezikula.

  Lizozomi

  To su sitne organele ograniene lipoproteinskom membranom, au unutranjosti se nalaze enzimi

  (hidrolaze). Ovi enzimi djeluju samo na supstrate koji se unose u lizozome. Enzimi se mogu

  difendirati kroz membranu jer se odlikuju velikom stabilnou. Ako se lizozomi povrijede

  oslobaaju se enzimi i oni mogu djelovati negativno na sve organele pa i na samu eliju.

 • 13

  Dvomembranske organele

  Mitohondrije

  Mitohondrije se nalaze u citoplazmi svih enkariotskih elija. Broj ovih organela zavisi od

  metabolikih procesa i fiziolokog stanja elija. to su metaboliki procesi intenzivniji utoliko je

  broj mitohondrija vei (50-5000). Ublik mitohondrija je primjenjiv. Obino su u obliku kraih

  tapia, a mogu biti i u obliku zrnaca ili konaca.

  Raspored mitohondrija je ravnomjeran po cijeloj plazmi, ali su ponekad skoncentrisane oko

  jedra. Mitohondrije kao izvor energije lokalizovane su u onim dijelovima elije gdje je ta

  energija najpotrebnija. Obavijene su dvojnom membranom i imaju sloen hemijski sastav.

  Sadre proteine, razne vitamine, enzime disanja, itd.

  Osnovna funkcija mitohondrija je sinteza ATP-a. ATP sinteziran u mitohondrijama obezbjeuje

  skoro sve procese u eliji koji zahtjevaju utroak energije. Proces obrazovanja ATP-akoji je

  povezan sa disanjem naziva se oksidativna fosforilacija.

  Pretvaranje hemijske energije hranjivih materija (glukoze, aminokiselina, masnih kiselina) je

  funkcija elijskog disanja i predstavlja osnovu svih energetskih procesa u eliji. Ovi energetski

  procesi koji se deavaju u mitohondrijama teku uz obavezno uee enzima.

  Plastidi

  To su dvomembranske organele koje su prisutne samo kod biljaka. Podjeljeni su u tri kategorije:

  1. lemkoplastidi (bezbojni),

  2. hromoplastidi (obojeni),

  3. hloroplasti (zeleni).

 • 14

  Hromoplastidi- obuhvataju: _hloroplasti (koji sadre hlorofil)

  _karetinoidoplasti (sadre karatenoide, karotin i ksantofil).

  Plastidi se sastoje od strome koja sadri proteine i lipide i obavijeni su opnom koja se zove

  peristroma.

  Lemkoplasti su plastidi koji nemaju nikakvih pigmenata. Nalaze se preteno u nezrelim

  dijelovima biljke. Osnovna funkcija je sinteza i nagomilavanje rezervnih materija kroba,

  proteina i lipida. Prema tome koju vrstu materije sintetiu razlikujemo:

  1. amiloplaste (krob),

  2. prolunoplasti (proteini),

  3. ejaloplasti ( lipidi).

  Hloroplasti- su fotosintetski aktivni plastidi. To su zeleni plastidi koji se sreu u nadzemnim

  organima biljaka, davajui im zelenu boju. Oni se nalaze u tkivima koja su neposredno izloena

  svjetlosti. Osnovni pigment koji hloroplastima daje boju je hlorofil. Sinteza hlorofila se odvija

 • 15

  samo uz prisustvo svjetlosti. Prethodnik hlorofila je protohlorofil ( koji je vezan za protein) na

  svjetlosti prelazi u hlorofil.

  Hlorofil se sastoji od parafinskog prstena u kome su 4 pirolova prstena meusobno povezana

  metil grupama. U sredini se nalazi Mg. Osnovna funkcija je fotosinteza. To je sloen proces

  obrazovanja organskih materija iz prostih neorganskih jedinjenja.

  (voda + CO2 uz sunevu svjetlost)

  U procesu fotosinteze oslobaa se O2 i odlazi u atmosferu.

  (O2 potie iz vode a ne iz CO2)

  6CO2+12H2Osvjetlos C6H12O6+6H2O+6O2

  Hromoplasti- To su fotosintetiki neaktivni plastidi. Njihovi glavni pigmenti su: _karotin,

  _ksantofil.

  uta i narandasta boja je boja mnogih cvjetova, a crvena je boja plodova (trenja).

 • 16

  Nemembranske organele

  Ribozomi- To su veoma sitne organele, obino su loptastog oblika, u obziru da sadre veliku

  koliinu DNA dobili su ime ribozomi. Mogu se nalaziti kao slobodne granule u citoplazmiili su

  privreni za undoplazmatski retikulum (i to za granulirani undoplazmatski retikulum).

  Ribozomi imaju veoma vanu funkciju u eliji, oni su centri sinteze proteina. Ovu funkciju

  obavljaju kako pojedinani ribozomi, tako i njihovi skupa koji su oznaeni kao poliribozomi.

  Mikrotubule

  To su citoplazmatine organele ija je osnovna funkcija u procesima unutar elijskog transporta.

  Kretanje raznih materija u eliji je odreeno poloajem, pravcem mikrotubula. Imaju aktivnu

  ulogu u kretanjucitoplazme kao i mehaniku ulogu ime se obezbjeuje stabilna forma elije.

 • 17

  -JEDRO (nukleus)-

  Jedro zajedno sa citoplazmom predstavlja osnovni sastavni dio elije. To je elijska organela

  kojoj pripada vodea uloga u uvanju i prenoenju nasljednog materijala. A takoer je od velikog

  znaenja za stimulaciju sinteze proteina i procesa elijskog disanja. U mladim dijelovima biljaka

  dolazi do diobe jedra pri emu se njihov oblik mijenja.

  Mogu se razlikovati 3 razliita stanja jedra pri emu su oblik i funkcija razliiti:

  1. interfazno jedro,

  2. mitozno jedro,

  3. radno ili metaboliko jedro.

  Interfazno jedro je ono koje se nalazi u fazi izmeu dvije diobe.

  Mitozno jedro je u procesu diobe.

  Radno jedro vri metaboliku ulogu.

  Jedro je obino loptastog ili elipsoidnog oblika ovisno o funkciji elije. Veliina jedra je takoe

  razliita, ali i obino proporcionalna volumenu protoplazme. Poloaj jedra u eliji moe biti

  razliit,a li je karakteristan za svaki tip elije.Broj jedra u eliji nije uvijek isti. Najee

  susreemo po jedno jedro (mononuklearne elije)i postoje i dvojedarne i polijedarne elije.

  Hemijski sastav jedra je veoma sloen, sadri proteine, nukleinske kiseline u veim

  koliinama,dok su koliine lipida, fermenata, mineralnih soli uglavnom manje.

  U jedru se nalaze obje nukleinske kiseline (DNA i RNA). Osnovna hemijska komponenta jedra

  je DNA, ona ulazi u sastav hromozoma. DNA je nosilac genetike informacije i kotrolie sintezu

  proteina.

  Jedrova opna se zove karioteka i sastoji se od dvije mambrane:

  1. spoljanja membrana (granii se sa citoplazmom i prekrivena je ribozomima)

  2. unutranja membrana ( je u kontaktu sa nukleoplazmom i n anjoj ne postoje ribozomi)

  Za jedrovu opnu je karakteristino da ima pore. Broj pora zavisi od vrste biljne elije i

  metabolike aktivnosti jedra. Jedrova opna kontrolie promet materije izmeu jedra i citoplazme.

 • 18

 • 19

  Nukleoplazma (karioplazma-jedrov sde)

  Predstavlja specifinu bezstrukturnu masu razliite konzistencije. Ona povezuje jedrove strukture

  (hromatin, jedarce, jedrova opna).

  Hromatin je osnovna strukturno-funkcionalna komponenta jedra. Pod elektronskim

  mikroskopom se moe vidjeti da osnovu hromatina ine tanki fibrili ono 10mm debljine uvijeni u

  spiralu. U hemijskom pogledu njih preteno ine: _dezoksiribonukleoproteidi ( oko 90%)

  _ribonukleoproteidi (oko 10%).

  Hromozomi

  Mitodski hromozom je vidljiv zahvaljujui spiralizaciji osnovne dugake hromozomske niti

  hromonemi ( koja se u interfazi ne moe vidjeti). Osnovna nit nije sasvim homogena ve

  pokazuje mjesta koja su jae boje , bojama specifinim za DNA i koje zovemo hromomere.

  Hemijska struktura hromozoma:

  1. protein male molekulske mase (histoni),

  2. rezidualni protein,

  3. DNA,

  4. RNA i

  5. Hromatin

 • 20

  TKIVA

  VRSTE TKIVA I NJIHOVA FUNKCIJA

  Razlikujemo:

  1. tvorna tkiva,

  2. trajna tkiva.

  Tvorna tkiva njihovim diferenciranjem nastaju trajna tkiva. Tvorna tkiva (ije su elije sposobne

  za diobu i koje na taj nain daje materijal za sva ostala tkiva).

  Trajna tkiva (ije su elije po pravilu ne dijele ve su diferencirane i prilagoene za odreenu

  funkciju). Tvorna tkiva se u biljci nalaze: _plod,

  _list,

  _cvijet.

  Tvorna ili menistemska tkiva mogu biti:

  1. apikalni ili tjemeni meristem,

  2. interkalarni (umetnuti) meristem,

  3. lateralni meristem,

  4. traumatini meristem.

  Trajna tkiva izgrauju vie histolokih kompleta ili sistem tkiva. Trajna tkiva se dijele na:

  1. Sistem parenhimskih (osnovnih) tkiva koje obuhvataju:

  a) parenhim za fotosintezi ( hlorenhim),

  b) parenhim za magaciniranje,

  c) provodni parenhim,

  d) apsorpcioni parenhim,

 • 21

  e) aereuhim ( u biljkama nakuplja zrak).

  2. Sistem konih tkiva u koje spada:

  a) epidermis,

  b) peridermis,

  c) mrtva kora.

  3. Sistem mehanikih tkiva:

  a) kolenhim,

  b) sklerenhim.

  4. Sistem provodnih tkiva:

  a) florem,

  b) ksilem.

  5. Sistem tkiva za luenje:

  a) sekretorna tkiva,

  b) ljezdana tkiva.

  Tvorna tkiva-meristemi

  Meristemi su nastali od grke rijei meristos = dijeliti i sistema = tkiva.

  Glavna funkcija meristenskih tkiva je dioba njihovih elija. Specifina osobina ovih tkiva je u

  tome to se njegove elije ne samo brzo dijele ve i diferenciraju u trajna tkiva biljnih organa.

  Tvorna tkiva su grupisana samo na odreenim dijelovima tijela. Nalaze se na vrhovima stabala i

  korijena. Tvorna tkiva koja vode porijeklo neposredno od enbrionalnih elija su primarna, a ako

  postaju diferenciranjem trajnih tkiva onda su to sekundarni meristemi.

  Prema svom poloaju na biljci meristemi mogu biti:

  1. arikalni-nalaze se na vrhovima (themenim dijelovima) corpusa i daju stablo, listove,

  cvjetove...

 • 22

  2. lateralni-nalaze se u stubovima i korijenima nekih biljaka i poveavaju debljinu ovih

  organa

  3. interkalarni-izmeu zona trajnih tkiva

  4. traumatina-javljaju se na mjestu gdje je biljka oteena.

  Apikalni meristem

  Na vrhovima stabla i na mjestu gdje e se razviti novo stablo sa listovima grane nalaze se u

  pupoljcima apikalnih merisistemskih izdanaka. Oni grade korisnu tvorevinu od meristema koje

  se zove vegetaciona kupa. Kod etinara i paprati u vegetacionoj kupi nalaze se samo jedna

  inicijalna elija, a kod skrivenosjemenaa nalazi se vei broj inicijalnih elija sa rasporeenih u

  jednom ili vie slojeva. Diobe inicijalnih elija su uglavnom upravljene na povrini vegetativne

  kupe ili su te diobe paralelne sa povrinama.

  Kod skrivenosjemenaa gdje se nalazi vei broj vanjskih elija u vieslojevitih grupa u

  unutranjojsti inicijalnih elija sa santiklinim ili periklinim diobama i daje osnovnu masu

  apikalnog meristema koji se zove corpus. elije samospoljnih slojeva dijele se samo santiklinim

  diobamai obrazuju tunicu. Ispod corpusa i tunice nalaze se proizvodi njihovih dioba a to je

  osnovni meristem.

  U osnovi meristema moe se razlikovati:

  Procambium-on daje sprovodna tkiva kao i centralni dio od kojih se obrazuje osnovna tkiva. Od

  ovih dijelova vegetacione kupe stvaraju se sva tkiva stabla i listova. Vegetaciona kupa

  korijenaima posebnu zatitu jer se pri rastu kroz zemlju korijen probija vrhom. Zato je

  vegetaciona kupa korijena zatiena specijalnim omotaem koji se zove korijenova kapa.

  Lateralni meristem

  Procambiun se zadrava u stablu u obliku jednog neprekidnog ili isprekidanog cilindra. U sluaju

  da je isprekidan u odreenoj etapi razvia ovih biljaka cilindar se upotpunjuje u dijelovima

  sekundarnog meristema. Na taj nain nastaje cambion-najznaajnije bono postavljano tvorno

  tkivo. On je izgraen od jednog reda inicijalnih elija koje se jos neko vrijeme mogu dijeliti

  gradei kambijalni prsten. Ovaj kambijalni prsten moe da funkcionie dajui proizvode koji

  mogu da se definiu u sprovodnim tkivima.Na taj nain stablo, ai slino i korijen raste u debljinu.

 • 23

  Intekalarni (umetnuti) meristem

  Ovaj meristem vodi porijeklo od apikalnog i to tako to se sve elije osnovnih meristema

  nediferenciraju ve zaostaju za nediferenciranih elija koje imaju sposobnost dalje diobe.

  Traumatini meristemi

  Pri mehanikim povredama bilo kojeg dijela biljke koji se nalazi uz ranu obrazuju masu

  parenhimskog tkiva. Kalus koji se vidi kao bijela ili uta masa, tj. kao oiljci.

  Provodni parenhim-Slui za provoenje materija i elije ovog parenhima izduene su u pravcu

  provoenja.

  Apsorcioni parenhim-To je tkivo koje upija vodu i mineralne tvari. Ovo tkivo takoe ima

  izduene elije ime se poveava apsorciju materija.

  Rizodermis- je tkivo koje upija vodu i mineralne materije a nalazi se na odreenim zonama

  korijena.

  SISTEM KONIH TKIVA

  Naroito su nadzemni dijelovi biljaka izloeni nepovoljnom uticaju spoljanje sredine

  (temperature,mehanika oteenja...) pa se za zatitu od ovih uticaja koriste kona tkiva koja se

  mogu podijeliti na:

  1. epidermis,

  2. peridermis i

  3. mrtva kora.

 • 24

  U primarno kono tkivo ubrajamo epidermis koji nastaje radom primarnog meristema.

  Sekundarno kono tkivo nastaje radom sekundarnog meristema i tu pripada i peridermis i mrtva

  kora.

  Epidermis- kao zatitni omota obavija biljno tijelo spolja i posrednik je pri razmjeni materija sa

  spoljanjom sredinom. Obino je graen od jednog sloja elija koje su meusobno vrsto

  spojene. elije epidermise su ive. elijski zid epidermisa sa obzirom na funkciju i posebnu

  grau. Spoljanja strana elijskog zida je jako zadebljana i slabo proputa vodu i gasove.

  Graena je od vrstih kutina i zove se kutikula. Na povrini velikog broa biljaka nalazi se

  izrataji epidermalnih elija koje se nazivaju dlake ili trihome.

  Tokom evolucije biljaka pojave se stome preko kojih se vri promet gasova u ovim biljnim

  dijelovima koji su prekriveni epidermisom. Poto su suhozemne biljke izloene suenju zbog

  odavanja vode u spoljnu sredinu, stoma bi predstavljala veliku opasnost kroz otvore kroz koje bi

  voda mogla da izlazi. Zbog toga stoma nije prost otvor ve ima sloenu grau i zove se stomin

  aparat.

  Zahvaljujui specifinoj grai stominog aparata i ona moze da se po potrebi otvori ili zatvori.

  Stomin aparat ima 2 osnovne funkcije:

  1. olakava razmjenu gasova,

  2. regulie odavanje vodene pare.

  Peridermis- Epidermis se trajno zadrava na listovima svih biljaka kao i na stablima zeljastih

  biljaka, jednogodinjih biljaka. Meutim kod drvenastih biljaka ije stablo traje vei broj godina

  i koje deblja, epidermis ne moe da se odri. Pod pritiskom tkiva pri debljanju epidermis puca i

  otpada. Da biljno tkivo nebi ostalo nezatieno od spoljanjih uticaja jo pri pucanju epidermisa

  poinje se stvarati novo tkivo koje e ga zamijeniti i pruiti mnogo efikasniju zatitu. To tkivo se

  zove predermis. Peridermis se javlja na viegodinjim drvenastim biljkama, stablima, korjenima,

  nekim plodovima i podzemnim izdancima.

  Peridermis je sekundarno tkivo iji je glavni dio plota. Tkivo plota nastaje radom lateralnog

  meristema oznaenog kao felogen, nastalo od grke rijei felos = pluto. Za razliku od

  epidemalnih elija, elije pluta su definitivno mrtve ispunjene vazduhom. Zidovi plutanih elija

  sadre materiju koja se zove suberin, koja je nepropustljiva za vodu i gasove. Pluta titi

  organizam biljke od suenja a takoe od razliitih mehanikih povreda.

  Na povrini biljnih organa prekrivenih plutom nalazi se otvori kroz koje se vri izmjena gasova

  izmeu unutranje i spoljanje sredine. Otvori su lanticele.

  Mrtva kora- Kod veine drvea felogen se poslije izvjesnog vremena potpuno diferencira u pluto

  i nestaje. Tada diferencirane elije koje se nalaze dublje, stvara se novi felogen koji e davati

 • 25

  elije pluta. Novonastali felogen nakon izvjesnog vremena e potpuno prei u pluto pa se ponovo

  stvara felogen itd.

  Sva tkiva koja se nalaze iznad plute je pluta pred njihovu vezu sa hranjivim materijama. Na taj

  nain nastaje prva kora. Ona je zatita od suenja, zagrijavanja i drugih spoljnih uticaja. Mrtva

  kora ne moe da prati proces debljanja stabla ve se itee i puca i djelimino otpada , te zbog

  toga uvijek je hrapava.

  SISTEM MEHANIKIH TKIVA

  Da bi biljka mogla normalno da se razvija, da odrava svoj izgled i da se suprostavi raznim

  mehanikim uticajima mora imati vrstou. vrstou biljci daju parenhimske elije ( sa tankim

  zidovima) kada su dobro snadbjeveni vodom. U tim elijama se tada javlja unutranji napon koji

  se naziva turgor, ali ta vrstoa nije stalna. Kada nastane vei gubitak vode iz biljke

  transpiracijom ili zbog nedostatka vode u tlu, turgor opada, te biljka gubi vrstou i vene.

  Znai da cu biljci potrebna neka druga tkiva koja e joj stalno davati vrstou, nezavisno od

  spoljanjih i unutranjih uticaja. Takvu vrstou biljke dobivaju obrazovanjem membrane jer se

  upravo na grai membrana zasniva njihova mehanika tkiva. Postoje dvije vrste mehanikih

  tkiva:

  1. kolenhim,

  2. sklarenhim.

  Kolenhim je mehaniko tkivo koje se obino javlja u mladim organima koji jo rastu.

  Kolenhimske elije su ive i karakteriu se neravnomjernim zadebljanjima njihovih zidova koji

  su celulozni. Razlikuju se tri osnovna tipa kolenhima:

  _ uglasti,

  _ ploasti,

  _ rastresni.

  Kolenhim je najmanje diferencirano mehaniko tkivo i javlja se blizu povrinskih organa.

  Ponekad ima hloroplaste pa moe vriti fotosintezu, a moe prei i u sekundarno tvorno tkivo-

  felogen.

 • 26

  Slarenhim je mehaniko tkivo sastavljeno iz elija sa zidovima jednako i ravnomjerno

  zadebljanim. Sklarenhimi su u definitivnom smislu mrtve elije i nalaze se u starijim dijelovima

  biljaka koje su zavrile sa rastom. Sklarenhim se dijeli na:

  _sklarenhimske elije,

  _ sklarenhimska tkiva.

  SISTEM PROVODNIH TKIVA

  ivot biljaka je tijesno povezan sa provoenjem hranjivih materija i vode. Voda se sa

  rastvorenim materijama vraa od korijena kroz stablo do listova, cvjetova i plodova. elij

  eprovodnih tkiva su jako izduene sa veoma tankim poprenim membaranama. Razlikujemo

  dvije vrste poprenih tkiva:

  1. ksilem-provodi vodu i neorganske materije na gore,

  2. floem-provodi rastvorene organske materije na dole.

  Ksilem je kompleksno tkivo koje provodi vodu i neorganske materije od korijena na gore ka

  listovima, cvjetovima i plodovima. Osim sprovodne funkcije, ksilem ima veliki znaaj za

  davanje mehanike vrstoe i viegodinjim drvenastim biljkama. elijski listovi su odrvenjeli i

  esto se zovu drvenim dijelom biljke ili jednostavno drvetom.

  Ksilem kao i floem nastaje diferenciranjem prokambija i osnovnog meristema, i to je onda

  primarni ksilem. Takoe moe nastati i od elija kambijskog prstena i u tom sluaju je

  sekundarni ksilem ili sekundarno drvo.

  Ksilem je izgraen od razliitih elemenata od kojih su najznaajniji:

  _ traheja,

  _ traheide,

  _ parenhim ksilema.

 • 27

  elije drvenih zrakova

  Traheje- ne predstavljajuposebne elije ve predstavljajuelije koje nemaju poprenih pregrada.

  Kada su potpuno diferencirane one su mrtve i graene su samo od elijskih zidova u obliku

  cijevi.

  Traheide- to su primarni elementi za provoenje vode kod biljaka. To su pojedinane izduene

  elije sa lignificiranim, lokalno zadebljanim zidovima. Takoe su na krajevima zailjene i jedna

  na drugu su naslonjene suenim krajevima gdje se nalazi veliki broj jamica preko kojih su u vezi.

  Floem- obino graen neodrljevljenim elementima sa relativno tankim zidovima. U njegov

  sastav ulaze:

  _ sitaste cijevi,

  _elije pratilice,

  _ parenhim floema,

  _ elije korinih (floemski) zrakova,

  _ mehanike elije.

  Sva prirodna tkiva i ksilem i floem grade u biljnom tijelu jedinstven provodni sistem. Najee

  su grupisani zajedno u provodne snopice koji sadri i ksilem i floem, i u tom sluaju su

  nepotpuni ili prosti ksilemski ili floemski provodni snopii.

  Podjela snopia je izvrena na osnovu ksilemskih i floemskih provodnih kiselina. Razlikuju se 4

  tipa provodnih snopia:

  _ koncentracioni,

  _ kolateralni,

  _biokolateralni,

  _radijalni.

  Koncentracioni provodni snopi karakterie se time to je jedan od dijelova u centru a drugi ga

  opkoljava u vidu prestena. Ako je u sredini a floem ga opkoljava to je amfikrilarni gr.(anfi =

  unaokolo, ciribrum = sito). Ko je floem u sredini a ksilem ga opkoljava to je amfivazalni ( vaza

  = sud)

 • 28

  Kolateralni provodni snopi odlikuje se time to se ksilem i floem nalaze na istom radijusu,

  dodiruju se i floem je okrenut periferiji a ksilem ka centru stabla.

  Biokolateralni provodni snopi, to je jedna varijanta kolateralnog tipa od koga se nalazi jo jedan

  floem sa unutranje strane ksilema.

  Radijalni provodni snopi ima elemente ksilema i floema poredane naizmjenino i to tako da

  svaki ksilem i svaki floem zauzima poseban radius. Ovaj tip snopia nalazi se u radijusu.

  SISTEM TKIVA ZA LUENJE

  U funkciji luenja uestvuju:

  1. sekretorne elije i sekretorna tkiva,

  2. ljezdane elije i ljezdana tkiva.

  Osnovna razlika izmeu sekretornih elija je u tome to produkti luenja-sekreti kod sekretornih

  elija ostaju unutar nagomilavajui se u njima. Sekreti n emogu izai iz ovih elija jer su njihove

  membrane esto oplutale i na taj nain postale nepropustljive. Produkt luenja ljezdanih elija

  se izluuje izvan njih na samu povrinu biljnog tijela. Produkt luenja sekretornih elija sakuplja

  se u vakuolama i ispunjava itav lumen elije. Kao produkti luenja esti su: eterska ulja, gume,

  smole, sluzi... ljezdane elije izluuju sekrete kroz elijski zid i to su uvijek ive elije.

  Sve tvorevine ija je funkcija izluivanje razliitih materija oznaavaju se optim imenom

  lijezde. Razlikuju se vie vrsta lijezda s obzirom na vrstu sekreta kao i na mjesto gdje se nalaze

  u biljnom tijelu. One mogu izluivati vodu-hidatode i mogu izluivati jo eterska ulja i sekrete

  koji sadre mnogo eera- nektanije.

  Hidatode (vodene stome) izluuju vodu u tenom stanju i u obliku kapljica. Veinom se nalaze

  na listu i to na samom vrhu lista.

  Nektarije izluuju nektar-vodeni rastvor eera sa neto aromatinih i fosfornih materija. One

  mogu biti dvojake. Ako se nalaze u okviru cvijeta zovu se floralne, a ako su izvan cvijeta zovu se

  extraflorne nektarije.

  Sekretornim elijama pripadaju i nelankovite mlijene cijevi koje sadre mlijeni sok. To su

  okrugle cijevi sa elastinim celuloznim zidovima uz koji se nalazi ivi sadraj. Mlijene cijevi

  sadre mlijeni sok, koji je obino bijele boje i koji ustvari prestavlja elijski sok. Mlijene cijevi

  su najvee elije kod biljaka. Rastvaranjem pregradnih zidova moe se fuzionisati (spajati) vei

 • 29

  broj sekretornih elija i tako nastaje elijska fuzija. Na taj nain nastaju lankaste mlijene cijevi

  (maslaak, biljke iz porodice asteracct=mak).

  Lizogeni nosai sekreta ili lizogene elije takoe se ubrajaju u sekretorna tkiva. One proizilaze iz

  grupe sekretornih elija iji su zidovi i protoplasti postepeno rastvaraju (biljke sa eterskim

  uljima, naranda, eukaliptus). Ove elije sadre eterina ulja.

  OSNOVNI POJMOVI MORFOLOGIJE

  Princip izgradnje biljnog tijela

  Oblici dananjih biljaka su veoma raznovrsni poev od onih najprostijih jednoelijskih pa do

  visokoorganizovanih vieelijskih biljaka. U procesu izgradnje oblika u biljnom svijetu ispoljila

  su se 4 osnovna principa:

  1. Princip obrazovanja to se vee povrine

  Velika spoljna povrina je od presudnog znaaja za odravanje ivota, prije svega, zelenih

  biljaka. Ona je najvie povezana sa autotrofnim nainom ishrane. Autotrofija se ispoljava u tome

  to biljka na svjetlosti iz prostih neorganskih jedinjenja (H2O, CO2), koje preko svoje spoljanje

  povine primaju iz spoljne sredine i grade organske materije potrebne za ivot. Poto CO2 i H2O

  kao i dr. materije esto se nalaze u minimalnim koliinama, a da bi biljka u takvim uslovima

  mogla da zadovolji potrebe sa tim materijama neophodno je da ona bude u to irem kontaktu sa

  svojom okolinom iz koje te materije crpi. Poveavanje spoljanje sredine postie se granjanjem i

  spljotavanjem.

  2. Princip fizioloke podjele funkcije

  to znai izgradnja takvog tijela u kojem e pojedine funkcije vezane za odreene dijelove

  biljke. U jednoelijskim oblicima izvjesna podjela funkcija postoji i izmeu pojedinih dijelova

  elija, a kod vieelijskih dijelova biljke podjela funkcija izvrena je izmeu pojedinih dijelova

  tijela koji se nazivaju organi.

  3. Princip vrstoe

  Da bi se biljka odrala u normalnom poloaju u prostoru, njeno tijelo treba da ima odreeni

  stepen vrstoe, i zato se kod njih razvila posebna tkiva-mehanika.

 • 30

  4. Princip ekonomije-utede materijala

  Tj. takav princip u izgradnji da se sa to manje materija postigne to vei efekat. Primjer za ovo

  je raspored mehanikih tkiva u biljnom organu u vidu nosaa. Na ovaj nain postie se slian

  mehaniki efekat kao i kod mehanikih tkiva biva rasporeen u obliku konstinuirana masa.

  Dijelovi korijena

  Primarna kora

  Zrnca kroba

  Stanica propusnica

  endoderma

  pericikal

  floem

  ksilem

 • 31

  primarna kora

  stanica endoderme

  stanice propusnice

  sredinji provodni cilindar

  TUAK

 • 32

  PLOD

  Monantokarpni plodovi:

  1. Pucajui: 2. Nepucajui:

  a) mijeak, a) suni: b) soni:

  b) mahuna, _oraica, _bobica,

  c) ahura, _ahenija, _kotunica

  d) ljuska, _krupa,

  e) ljuica. _izokarpijum,

  _merikarpijum.

 • 33

  Poliantokarpni plodovi:

  1. srasli plodovi,

  2. plodovi cvasti.

  Plod je organ biljke koji se poslije oploenja razvija iz plodnika, odnosno, iz plodnika i dr.

  dijelova cvijeta ili cvasti. Plodov omota zove se perikarp, on j ekod nekih plodova, kao to su

  kotunice (trenja, ljiva, breskva..), diferenciran u 3 sloja:

  1. egzokarp,

  2. mezokarp,

  3. endokarp.

  Egzokarp je veinom tanak i sastoji se iz 1-2 sloja elija i obino ima zatitnu ulogu.

  Endokarp je obino tanak (1-2 sloja elija) a u izuzetnim sluajevima mogu biti i deblji.

  Mezokarp se sastoji iz vie slojeva elija, naroito kod sonih plodova, gdje mezokarp ini

  glavnu masu.

  Plodovi se dijele u 2 velike grupe:

  1. plodovi koji su postali iz jednog cvijeta - monantokarni plodovi.

  2. Plodovi koji postaju iz cvasti - poliantokarni plodovi.

  SJEME

  Sjeme ili tanije klica u sjemenu je zaee nove biljke. Sjeme se razvija iz sjemenog zanetka,

  obino poslije oplodnje. Ono sadri nerazvijeni sporofit klicu. Pomou sluzi sjeme se privrsti

  za podlogu a ona im slui za odravanje vlage za vrijeme klijanja.

  Osnovni vegetativni organi karnofita, izdanak i korijen razvijaju se iz odgovarajuih dijelova

  klice. Osim klice u sjemenu se nalazi i hranjivo tkivo pomou koga se klica u poetku razvija. Te

  hranjive materije se nalaze u posebnom dijelu u odreenom tkivu uz samu klicu koja se zove

  endosterm. U zrelim sjemenima nema endosterma i hranjive materije su lokalizovane u

  posebnom tkivu koji se zove perisperm.

 • 34

  Prema vrsti hranjivog tkiva i mjestu gdje se ono nalazi razlikuju se 4 tipa sjemena:

  1. Sjeme bez endosperma,

  2. Sjeme sa endospermom,

  3. Sjeme sa perispermom,

  4. Sjeme sa endospermom i perispermom.

  Na klici se mogu razlikovati razliiti dijelovi:

  _ korjenak,

  _ stabaoce,

  _pupoljii

  _ kotiledon (klicini listii).

  Svi ovi dijelovi klice su od tvorenog tkiva koje se dalje moe dijeliti.

  Broj sjemena je razliit u plodu to zavisi od biljnih vrsta odnosno od broja sjemenih zanetaka.

  Klica

  Klica nastaje poslije oploenja. Klijanje poinje onda kada suho sjeme upije neophodnu koliinu

  vode u uslovima povoljne temperature. Bubrenje sjemena praeno je aktivnou fermenata.

  Pored H2O i O2 za klijanje sjemena je izuzetno vana i povoljna temperatura. Za svaku biljnu

  vrstu postoji minimalna, maksimalna optimalna temperatura, koje su jako bitne za klijanje

  sjemena. Kada su ispunjeni svi ovi uslovi, obino poslije izvjesnog perioda mirovanja, sjeme

  poinje da klija.

  LIST (folium)

  List je sastavni dio izdanka i od velikog je znaaja za ishranu biljaka. Vaan je za fotosintezu i

  preko lista se najveim dijelom obavlja transpiracija.

  Transpiracija je process odvajanja vode u vidu vodene pare iz ive biljke.

  List se sastoji iz 3 dijela:

 • 35

  1. Lisne osnove,

  2. Lisne drke,

  3. Liske (lisne ploe).

  Lisna osnova je naee razvijena u obliku lisnog zgloba, rukavca ili zalistaka.

  Lisna drka je dio lista pomou kojeg on veunu biljaka vee za stablo. U nekim sluajevima list

  nema lisnu drku ve je direktno spojen sa stablom i takvi listovi se zovu sjedei. Njena uloga je

  da lisku dovede u to povoljniji poloaj prema svjetlosti i da elastinim savijanjem zatiti lisku

  od mehanikih uticaja (kinih kapi, vjetra).

  Liska (lisna ploa) je najvaniji dio lista. List je najee dorziventralne grae, odnosno ima lice

  I nalije. Takvi listovi nazivaju se bifocijalni. Lice je najtamnije, a nalije svijetlo zelene boje. U

  nekih biljaka list ima istu grau s obje strane, tako da se ne moe razlikovati lice I nalije. Takav

  list je ekvifacijalan.

  U nekih biljaka list stoji manje-vie uspravno i ima cilindrian oblik i svuda je iste boje. Takav

  list je unifacijalan.

  Dio lista gdje lice prelazi u nalije naziva se obod lista. List moe imati samo jednu lisku i onda

  je toprost list, a ako je izdjeljen na vei broj posebnih liski to je sloen list, a moe biti i prstast

  perast..

  Prost list moe biti po obodu cio ili usijeen.

  Sloen list moe biti trolan (djetelina, jagoda).

  Na listu se moe zapaziti ilice. To su lisni nervi, koji su sastavljeni uglavnom iz sporednih

  snopia. Nervi daju vrstoi listu. Skup svih nerava jednog lista ine njegovu nervaturu.

  Nervatura moe biti:

  _ ravasta,

  _ prugasta,

  _mreasta.

  Listovi mogu biti razliitog oblika i veliine. Ko se na istoj biljci nalaze listovi razliitog oblika

  ta pojava zove se treterofilija.

  List skrivenosjemenaa raste ogranieno. U poetku list raste ravnomjerno. Kasnije raste

  intenzivnije vrhom i donjom stranom. Poslije nekog vremena vrh lista prekida s rastanjem, zatim

 • 36

  se postepeno gasi i raste idui od vrha ka osnovi i na kraju rast se prekida na osnovi. Takav rast

  se naziva bazipatelan.

  Kategorije lista

  Na izdanku se mogu razlikovati 3 kategorije:

  1. Donje lie,

  2. Srednje lie,

  3. Gornje lie.

  Donje lie je po pravilu ljuspasto. Nalazi se na podzemnim izdancima i u donjem sijelu

  nadzemnih zeljastih izdanaka. U ovu kategoriju spadaju i zatitni ljuspasti listovi pupoljaka.

  Gornje lie nalazi se u region cvijeta. U kategoriju gornjih listova spadaju:

  _ omota titaste cvati,

  _ opta aa,

  _ titonoa.

  Srednje lie je normalno zeleno lie ija je osnovna funkcija fotosinteza.

  Raspored listova

  1. Prljenast (ciklian),

  2. Spiralan (naizmjenian).

  Prljenast raspored- karakterie se time to se na istom voru nalaze 2 ili vie listova. Listovi su

  pravilno rasporeeni na stablu da je ugao stalan. Ako su 2 lista u prljenu onda na svaki list

  otpada obima stable, a ugao iznosi 180. Listovi na voru se predsavljaju ematskim prosjecim

  alistova.

  Spiralni raspored- je takav kada sa svakog vora polazi samo jedan list. Zamiljena linija koja

  spaja listove po redu njihovog postanka ima oblik spirale i naziva se osnovna spirala. Do

  osnovne spirale od poetnog lista pa do prvog sledeeg lista koji je nad njim u istoj liniji, naziva

  se ciklus osnovne spirale. Ugao je stalan.

 • 37

  Natomska graa lista

  Sastoji se od:

  1. Konog tkiva,

  2. Osnovnog tkiva,

  3. Sprovodnog sistema.

  Kono tkivo je epidermis, osnovno tkivo je tkivo za fotosintezu a provodni sistem predstavljen je

  kolateralnim provodnim snopiima u kojima se itav kambijum diferencira u provodne elemente.

  Anatomsku grau lista sainjavaju:

  _epidermis,

  _ mezofil,

  _ provodno tkivo,

  _ mehaniko tkivo.

  Epidermis obavija spolja list s obje strane (lice i nalije). Preko epiderma se jae razvija

  kuntikula na licu nego na naliju. Listovi koji imaju stome samo na naliju zovu se hipostomalni.

  Ponekad se stome nalaze na licu i naliju i onda je list amfistomalan.

  Mezofil je tkivo koje ispunjava unutranjost lista, izmeu epidermis lica i nalija. Kod veine

  biljaka mezofil je diferenciran na dva tkiva:

  _ palisadno,

  _ sunerasto.

 • 38

  CVIJET

  Cvijet skrivenosjemenaa predstavlja skraeni, nerazgranati izdanak sa ogranienim rastanjem u

  kome se obavlja polno razmnoavanje. Osovina cvijeta za koji su privreni svi listovi koji

  grade cvijet naziva se cvijetna loa. Dio stable ispod cvijetne loe naziva se cvijetna drka.

  Potpun cvijet ima 4 dijela:

  1. aicu (colyx),

  2. Krunicu (corolla),

  3. Pranike (andreceum),

  4. Tuak (gineceum).

  Ako se u jednom cvijetu nalaze pranik i tukovi onda je takav cvijet dvopolan ili hermafroditan.

  Cvjetovi koji imaju samo pranike ili samo tukove jesu jednopolni cvjetovi. Sa pranicima su

  muki a oni koji imaju samo tuak su enski.

  Cvjetni omota (periant)

  Listovi koji opkoljavaju pranike i tuak zovu se cvjetni omota ili periant. Kod nekih biljaka

  nema uopte cvijetnog omotaa, i to je goli ili ahlamidni cvijet. Periant moe biti dvojak:

  _ Homohlamidan- tj. jednostavan, gdje su listii u oba kruga cvijetnog omotaa po obliku i koji

  isti takav cvijetni omota oznaava se kao perigon. Njegovi listii mogu biti ivo obojeni (kao

  npr. kod lale), slini krunici, te se takav perigon zove krunicoliki perigon ili ako su listii

  perigona zeleno obojeni sitni neupadljivi, to je aicolik perigon.

  _ Heterohlamidan- cvijetni omota gdje su lanovi dva kruga perianta nejednaki, upravo listii

  spoljanjeg kruga su zeleni (aica) a unutranji su ivo obojeni (krunica).

 • 39

  aica ( calyx) predstavlja spolni krug listia dvojnog cvijetnog omotaa, koji se od krunice

  razlikuje zelenom bojom obino manjom veliinom. Glavna funkcija je da titi unutranje mlae

  i njenije dijelove cvijeta. Kod cvjetova koji su skupljeni u guste cvasti, aica je slabo razvijena,

  nekad je preobraena u dlake, a negdje je potpuno reducirana. U ovom sluaju cijela cvast je

  spolja zatiena krupnim listiima, koji ine tzv. optu au ili involukrum.

  Krunica (corolla) obrazuje krug cvijetnog omotaa i od aice se razlikuje po krupnoi i ivo

  obojenim listiima. Glavna funkcija krunice titi unutranje dijelove cvijeta, u tome to svojom

  bojom kao i oblikom, veliinom, eterinim uljima privlai insekte i na taj nain pomae

  opraivanju.

  Skup svih pranika jednog cvijeta zove se andreceum. Svaki pranik sastoji se iz:

  _ pranikog konca (filament),

  _ pranice (antera).

  Antera (pranica) sastoji se iz dva dijela a to su: poluantere koje su meusobno razdvojene

  sterilnim tkivom oznaenim kao konektiv. Svaka polucentera ima po dvije polne kesice u

  kojima se stvara polen. Osnovna funkcija je obrazovanje polena i polenovih zrnaca.

  Listii koji grade tuak u cvijetu nazivaju se oplodni listii ili carpelle. Skup svih oplodnih listia

  u jednom cvijetu oznaava se kao gineceum.

  Na tuku se mogu razlikovati tri dijela:

  _ donji, najvaniji i proireni dio-u kome se nalaze sjemeni zrnci naziva se plodnik (ovarium),

  _s plodnika polazi konasti, dui ili krai dio koji se naziva stubi (stylus),

  _ na vrhu stubia nalazi se ig (stigma).

  U cvijetu se moe nalaziti samo jedna karpela i takav gineceum se zove monokarpan. U veini

  sluajeva gineceum se sastoji iz vie od jedne karpele-takav se naziva polikarpan. Kod

  polikarpnog sluajamogu biti dva naina:

  _ da svaka karpela obrazuje poseban tuak, to znai da pojedine karpele ostaju slobodne,

 • 40

  _ da se dva ili vie karpela meusobno srastu i grade tuak, to je ei sluaj sinkarpan ginecel.

  Plodnikova upljina

  Je razliita kod razliitih biljaka. Kod monokarpnih i apokarpnih tukova, gineceum u plodniku

  je obino jedinstvena upljina. To je jednooki plodnik. Kod sinkarpnog gineceuma moe biti

  jednooki plodnik ali se uvrtanjem karpela mogu formirati dvooki, trooki, vieooki plodnik. Leni

  av koji se vidi na svakoj karpeli odgovara srednjem (glavnom) lisnom nervu.

  Poloaj rodnika u odnosu na ostale dijelove cvijeta moe biti:

  _ nadcvjetan,

  _ podcvjetan,

  _ sredcvjetan.

  Sjemeni zametak jedan ili vie razvija se u unutranjosti plodnika. Iz sjemenog zametka nastaje

  sjeme. Sjemeni zametak se obrazuje u vidu male kvrice na obodu mladog oplodnog listia.

  Iz vrha kvrice nastaje centralni dio sjemenog zametka koji se zove nucleus, a istovremeno njen

  dodji dio se preobraa u konasti kao funikulos.

  Nukleus je sagraen iz parenbijskih elija koje imaju tanke celulozne zidove. Na bokovima

  nukleusa zainju se kvrice koje se razvijaju u omota ili integumente sjemenog zametka. Oni

  rastu od osnove nucleusa ka njihovom vrhu. Kad ponu da se stvaraju polenova zrna, opne elija

  tapetuma (kao elije meusloja) se razaravaju a njihov sadraj slui kao brana polenovim zrnima.

  elije se dijele i daju majke elije polenovih zrna. Svaka majka elija dijele se redukcionom

  diobom i daju 4 polenova zrna , ustvari 4 elije (tetrade). Sunkcesivni tip razvoja tetrada

  mikrospora je ee posmatran u monokotiledonih biljaka a simultani u dikotila.

 • 41

  RAZMNOAVANJE BILJAKA

  Svaka individua u toku ili na kraju svog ivota daje potomstvo koje produava ivot vrste.

  Pojava ostavljanja potomstva, to osigurava odravanje vrste naziva se razmnoavanje. U toku

  evolucije stvarani su posebni specijalizovani dijelovi koji slue samo za razmnoavanje. Ti

  dijelovi mogu biti jednoelijski pa se nazivaju spore, ili mogu biti vieeliski dijelovi , koji su

  vrlo sloene grae i nose razliita imena. Najea su to semena.

  U zavisnosti od osobina dijelova za razmnoavanje, razmnoavanje moe biti:

  1. Bespolno (aseksualno),

  2. Polno (seksualno).

  Pri bezpolnom razmnoavanju odgovarajui dio tijela se odvoji od materije biljke i moe se

  razviti u novu individuu.

  A pri polnom razmnoavaju, da bi se razvila nova biljka mora se obaviti spajanje (kopulacija)

  polnih elija, odnosno nova individual moe dati elija nastala spajanjem 2 elije.

  Bezpolno razmnoavanje

  Bezpolno razmnoavanje biljke moe biti dvojako:

  _ vegetativno,

  _ bespolno razmnoavanje u uem smislu.

  Vegetativno razmnoavanje podrazumjeva obrazovanje novih biljaka iz raznih vegetativnih

  organa (lukovica, krtola, rizom, korjen..)

  Bezpolno razmnoavanje u uem smislu da se unutar biljke obrazuju specijalne elije-spore, koje

  odvojene od biljke, kada dou u povoljne uslove, onda kliju.

 • 42

  Vegetativno razmnoavanje

  Vegetativno razmnoavanje zasniva se na veoma jakoj izraenoj sposobnosti regeneracije.

  Vegetativno razmnoavanje moe biti dvojako:

  _ prirodno,

  _ vjetako.

  Prirodno vegetativno raznoavanje- najprostiji nain vegetativnog razmnoavanja je

  razmnoavanje putem elijske diobe:

  _kod bakterija-jednostavno se poprenom diobom elija podijeli na 2 elije tj. dva nova

  organizma.

  _ kod algi (npr. spirogxra) mogu se u odreenim uvjetima razmnoavati fermentacijom, tj. ako

  neka elija u konastom dijelu algi ugine, onda se ostali dijelovi konca raspadaju u nove elije i

  svaka ova elija se razvija u novi konac (novu individuu).

  _ kod liajeva i mahovina mogu se odvojiti komadi tijela koji mogu da regeneriu nove jedinke.

  Skoro sve zeljaste i mnoge drvenaste biljke su sposobne za umnoavanje vegetativnim putem.

  Vegetativno razmnoavanje skrivenosjemenaa se izvodi pomou rizoma, nadzemnih puzeih

  izdanaka, lukovica, krtola

  Pomou rizoma se vegetativno razmnoavaju mnoge viegodinje zeljaste biljke. Na kratkim

  rizomima pupoljci su jako priblieni i iz njih postaju zbijeni nadzemni izdanci. Na dugakim

  rizomima pupoljci nisu tako zbijenite se obrazuju rastresitiji nadzemni izdanci. Sa izumiranjem

  starih rizoma novonastale biljke postaju samostalne.

  Nadzemni puzei izdanci slue za vegetativno razmnoavanje:

  _ jagoda (fragarid),

  _ petoprsnica (potentilla anseracea),

 • 43

  _ dobriica (glechoma hederacea).

  Nadzemni puzei izdanci obrazuju na vorovima adventivne korijene, i to od pupoljaka obrazuju

  se vertikalno olistali izdanci. Kada puzei izdanak izumre nova individual gubi vezu sa majkom

  biljkom.

  Pomou lukovica razmnoavaju se mnoge zeljaste biljke, u prvom redu monolestile iz familije

  liliaceae i amary uidaceae.

  Krtole koje slue za vegetativno razmnoavanje mogu voditi porijeklo od stable i korjena.

  Razmnoavanje pomou adventivnih pupoljaka na korjenu iz tih pupoljaka razvijaju se brojni

  nadzemni izdanci koji postaju pozpuno samostalni poslije izumiranja korijena koji ih povezuje sa

  majkom i biljkom.

  Vjetako vegetativno razmnoavanje- ima vrlo veliki znaaj u poljoprivredi. Ono se primjenjuje

  ako neka kulturna biljka u odreenim uslovima ne obrazuje sjeme ili daje malo sjemena, loeg

  kvaliteta i sl. Postoji vie naina vjetakog vegetativnog razmnoavanja:

  _ umnoavanje dijeljanja bokora (buna),

  _ razmnoavanje polonicama,

  _ razmnoavanje pomou reznica (sadnica),

  _ kalemljenje.

  Najblie prirodnom vegetativnom razmnoavanju je umnoavanje dijeljenja bokora (buna).

  Zeljaste biljke koje obrazuju vie izdanaka (bokora) iz rizoma, iskopaju se iz zemlje, odvoje se

  pojedine individue koje imaju svoje korijenove sisteme i presauju se na nova mjesta.

  Biljke se esto razmnoavaju polonicama. Pri tom nainu razmnoavanja savijaju se grane

  biljke luno do zemlje i zatrpaju se tako da im vrh ostaje nad zemljom. Poslije nekog vremena e

  se na svakom dijelu razviti adventivni korjenovi i nadzemni izdanci. Zatim se polonica odvaja

  od matere biljke i presauje.

 • 44

  Razmnoavanje pomou reznica (sadnica)- sadnice mogu biti razliitog porijekla, ali su najee

  od stabla (izdanka). Kod reznica je vrlo jasno izraena polarnost-jedna od osnovnih osobina svih

  biljaka. Kao polarnost se oznaava suprotnost izmeu vrha i osnove, izmeu morfoloki gornjeg

  i donjeg kraja. Iz reznica se uvijek razvijaju iz morfoloki gornjeg dijela, a korijeni iz morfoloki

  donjeg dijela. Ako se reznica isijee na manje komade, svaki odrezak pokazivat e osobine

  polarnosti.

  Kalemljenje se zasniva na transplataciji tj. prenoenju dijela ive biljke (pupoljak, dio stabla) na

  drugu srodnu biljku koje treba da srastu da se u rastanju i razviu dopunjuju i da se nasljedno

  poboljaju ona njihova svojstva koja su vana u poljoprivrednoj praksi. Presaeni dio biljke ne

  razvija sopstveni korijen ve koristi korjenov system biljke na kojoj se prenosi. Biljka na kojoj se

  kalemi naziva se podloga (hipobiont) a onaj dio biljke koji se prenosi zove se kalem ili plemka

  (epibiont).

  Polno razmnoavanje

  Polno razmnoavanje odlikuje se time to se obrazuju dvije fizioloke polne elije ili gameti.

  Spajanjem gameta nastaje novi produkt koji ujedinjuje karaktere mukog i enskog gameta-

  zigot-a. Polno razmnoavanje ima veliki znaaj za evoluciju biljaka. Kod bezpolnog

  razmnoavanja, biljka koja se razvija iz spore ima osobine samo majke biljke, dok se kod polnog

  razmnoavanja obrazuje zigot. Uporedo sa razvojem biljaka i od nie ka vie organizovanim

  tekla je evolucija gameta. elija, odnosno, elijska tvorevina u kojoj postaje gamet naziva se

  gametangija. Postoje dvije vrste gametangija:

  _ muke,

  _ enske.

  Prvi stupanj u razviu gameta nalazi se kod niih algi i gljiva. To su oba gameta istovjetni po

  obliku, veliini i nazivaju se izogameti.

  Sljedea etapa u evoluciji gameta karakterie se time to se javljaju razlike u njihovoj veliini

  (dimorfiza). enski gamet je krupniji a muki sitniji. To su anizogameti.

 • 45

  Izogameti i anizogameti su pokretni. U daljoj evoluciji jedan gamet postaje nepokretan. To je

  enski gamet; on je i krupniji, sadri vie rezervnih tvari i zove se jajna elija.

  Muki gamet je sitniji i due pokretan i zove se anterozoid (spermatozoid).

  Posljednja etapa odlikuje se time to muki organ postaje nepokretan i to je sluaj kod biljka

  najvie organizacije (golosjemenjae i sve skrivenosjemenjae).

  DROGE SA UGLJIKOHIDRATIMA

  Ugljikohidrati su primarni produkti metabolizma biljaka i kao takvi su od bitnog znaaja ne samo

  za biljni svijet nego i za sva druga iva bia. U ljudskoj ishrani UH, pored bjelanevina i masti

  predstavljaju neophodne kalorijske sastojke hrane. Neki se koriste i u farmaciji:

  _ glukoza,

  _ fruktoza,

  _ saharoza,

  _ krob.

  UH se dijele na:

  _ monosaharidi

  Vrlo su vani vezani u obliku heterozida. Najvaniji su: glukoza, fruktoza, manoza, galaktoza,

  riboza.

  _ disaharidi

  Najvaniji je obini eer ili saharoza.

  _ oligosaharidi

 • 46

  Od 2-6 molekula monosaharida.

  Sladak okus biljaka i biljnih produkata potie od monosaharida, oligosaharida i hidroksilnih

  alkohola (sorbitoz i manitol).

  D-sorbitol rasprostranjen je u raznom vou, naroito u jabuastom i kotiavom.

  D-manitol se nalazi u raznim organima viih biljaka, naroito u mani jasena, masline, bakterije,

  gljive i alge.

  Obian eer , saharoza, dobija se industrijski iz eerne trske i eerne repe. Saharoza se

  rastvara lako u void a teko u etanolu. Zagrijavanjem se topi , posmei i razvija se miris na

  karamel. Nije redukcioni eer i optiki je aktivan.

  SLATKE DROGE

  Med-mel (lat.)-prirodan proizvod pela radilica-apis melifica, porodica apide. To je uta do uto-

  smea, gusta, providna tenost, prijatnog aromatinog mirisa i vrlo slatkog okusa. Na niim

  temperaturama je kristal.

  Dobijanje meda-u novije vrijeme vaenjem.

  DROGE SA KROBOM

  Koliina kroba u raznom itu kree se od 65-75%. Koliina kroba u krtolama I drugim

  vegetativnim organima biljaka kree se do 20% (svjea sirovina). Najvanije krtolaste biljke zs

  proizvodnju kroba su krompir, sjeme pitomog kestena, banana, heljda (sjeme)

  Osobine kroba:

 • 47

  _u obliku praka,

  _ nepravilni, uglastih veih ili manjih zrna ili komada bijele boje,

  _ lako se mrvi u fini prak,

  _ gotovo je bez mirisa i okusa,

  _ ne rastvara se ni u emu,

  _ u hladnoj void tone (jer je tei od vode),

  _ zagrijavanjem u void nabubri,

  _ kuhanjem daje mutnu, sluzavu tenost (krobni ljepak),

  _ neutralne ili slabo-kisele reakcije.

  Sastojci kroba:

  _ je polisaharid, sastoji se iz amiloze i amilopektina,

  _ u prisustvu razblaenih mineralnih kiselina amiloza i amilopektin se grijanjem potpuno

  hidralizuju dajui D-glukozu.

  Upotreba kroba:

  _ slui kao sredstvo za bubrenje pri izradi tablet,

  _ za pravljenje glucerolske masti, krobnih kapsula,

  _ za razblaivanje droga jakog dejstva,

  _ za izradu kozmetikih pudera, prakova za posipanje,

  _ za __________

 • 48

  DROGE SA CELULOZOM

  Celuloza kao i krob je biljni polisaharid. Graen je isto kao i krob i glikogen iz vie molekula

  glukoze. Kod biljaka slui za izgradnju elijskih membrane. Celuloza u probavnom traktu

  ovjeka ima znaajnu ulogu jer ubrzava crijevne pokrete. Ljudima koji pate od zatvora

  preporuuje se unoenje hrane bogate celulozom.. Veina biljojeda u svom probavnom traktu

  nesintetie samu celulozu. Te ivotinje mogu celulozu kao hranu koristiti jedino u simbiozi sa

  mikroorganizmima koji sintetiu celulozu.

  INZULIN

  Inzulin je polisaharid biljnog porijekla. Nalazi se u krtolama Georgine. Sastoji se iz vie

  molekula fruktoze (polifruktoza). U medicine koristi se za ispitivanje funkcije bubrega zbog

  relativno male molekulske mase.

  KORIJEN MASLAKA

  Drogu ini osueni korjen maslaka-taraxacum officinale-porodica asteraceac. Oko 20cm je, uti

  cvijet, mali uti listii ine cvjetove, ine cvast. Sadri mlijeni sok (smolasta masa). Hemijski

  sastav (aktivni princip):

  1. Taraxacin (gorak glikozid)

  2. Smolasta masa.

  Nema kroba, ve samo insulin (42% u jesen). Koristi se kao opa droga za poboljavanje apetita

  (pelinkovac), holeretik (poboljava luenje ui u jetru), kao med od maslaka.

 • 49

  Korijen maslaka (taraxaci radix)

  Taraxacum oficinale asteraceac.

  Drogu ini osuen korjen taraxalum oficinale, porodica asteraceae.

  Aktivni principi:

  _korijen sadri gorak glikozid (heterozid) taraxacin I smolaste sastojke koji se nalaze najvie u

  mlijenom souk.

  _ u drogi nema kroba ve inzulina.

  _ inulinom je najbogatiji korjen starijih biljaka izvaen u jesen (40%).

  Upotreba:

  _ kao gorka droga,

  _haleretik,

  _ pren korijen gajen od maslaka upotrebljava se kao zamjena ili dodatak kafi,

  _ svjee lie prije cvjetanja biljke koristi se kao zelena salata,

  _ pravi se med od maslaka.

  DROGA SA SLUZIMA I PEKTINIMA

  (gume)

  _heteropolisaharidi (vie razliitih eera),

  _ guma patolokog porijekla,

  _ gumozis,

 • 50

  _u gumama se nalaze razliiti enzimi, neistoe,

  _ sluzi prirodnog porijekla,

  _ sluzi: proste(celulozne, pektinske), sloene (celulozno-pektinske), membranske, elijske,

  intercelularne (kod algi).

  _ zbog structure nema veze izmeu gume i sluzi,

  _ razlau se u etanolu,

  _ u vodi daju kaloidne rastvore (ne rastvara, supstanca kao talog u vodi),

  _ sluz iti sluznicu,

  _ slui kao _______ za draenje debelog crijeva, za bru _________ i kod dijareje.

  Arapska guma

  Gume i sluzi su heteropolisaharidi koji sa vodom daju viskozne kaloidne rastvore. Gume nastaju

  na odreenim drvenastim biljkama na mjestu ozljede u obliku gustog sekreta koje postepeno na

  vazduhu ovrsne. Vodeni rastvor gume je ljepljiv. Proces nastajanja gume (gumous) moe da

  bude ne samo patoloka nego i normalna pojava kod nekih biljaka. Gume sadre i enzime, razne

  _______ sastojke i neistoe.

  Sluzi su normalni biljni sastojci predstavljaju rezervne ugljikohidrate ili rezervoare za vodu.

  Sluzi se dijele na:

  _ proste (celulozne i pektinske)

  _ mjeovite (celulozno-pektinske)

  Prema lokalizaciji razlikuju se:

  _ membranske,

  _ elijske,

 • 51

  _intercelularne.

  Hidrolizom guma i sluzi dobijaju se:

  _ aldopektoze,

  _ aldoheksose,

  _ ketoheksose,

  _ uronska _________________

  Iz vodenih rastvora gume i sluzi se taloe koncenttracionim etanolom.

  Upotreba guma i sluzi

  _ imaju medicinsku i tehniku primjenu,

  _ u medicinske svrhe: blaga laksamcija, za ublaavanje kalja, protiv dijareje, za lijeenje

  zapaljene koe i sluznica, za izradu farmaceutskih i kozmetikih preparata.

  _ u prehrambenoj industriji: emuglatori, stabilizatori, zgrunjivai.

  LANENO ULJE(oleum lini)

  Masno ulje dobiva se hladnim cijeenjem zrelog sjemena od lana, linum usitatissimum l. var.

  vulgare boenning, linaceae. Lan se gaji kao jednogodinja industrijska biljka. Za dobijanje

  vlakna kao sirovine gaje se sorte sa dugakom koje su tek na vrhu malo razgranate, a za

  proizvodnju sjemena.