of 177 /177
0 ŠKOLSKI KURIKULUM školska godina 2017./2018.

Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

  • Upload
    lynhi

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje,...

Page 1: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

0

rujan 2017.

ŠKOLSKI KURIKULUMškolska godina

2017./2018.

Page 2: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

1

Page 3: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Sadržaj:

1. CILJEVI I ZADACI ŠKOLSKOG KURIKULUMA.........................................................32. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE...................................................................................................43. DOPUNSKA NASTAVA...................................................................................................54. DODATNA NASTAVA...................................................................................................175. IZBORNA NASTAVA.....................................................................................................306. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI................................................................................357. PLAN IZVANUČIONIČKE I TERENSKE NASTAVE..................................................628. RAZREDNI PROJEKTI....................................................................................................719. ŠKOLSKI PROJEKTI.......................................................................................................8310. PRODUŽENI BORAVAK................................................................................................89

2

Page 4: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

2

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,

86/09, 92/10, 105/10-isp. 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)

Školski odbor Osnovne škole Trnjanska dana, 27. rujna 2017.donosi

ŠKOLSKI KURIKULUM

2017./2018.

Učiteljsko vijeće raspravlalo je i suglasilo se s prijedlogom Školskog kurikuluma Osnovne

škole Trnjanska za školsku godinu 2017./2018. na sjednici održanoj u utorak, 26.rujna 2017.

Page 5: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

1. CILJEVI I ZADACI ŠKOLSKOG KURIKULUMA

U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj

ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način poticanja intelektualnog, osobnog,

društvenog i fizičkog razvoja učenika.

Potrebno je stvoriti kulturu ponašanja koja će pridonijeti razvoju odgovornih pojedinaca koji

aktivno sudjeluju u razvoju društva i kritički promišljaju o svijetu, otvorenih za promjene,

motiviranih i osposobljenih za cjeloživotno učenje. Cilj školskog kurikuluma je omogućiti

stjecanje temeljnih znanja i jačanje kompetencija potrebnih djetetu za budući život.

Pri izradi školskog kurikuluma stavljen je naglasak na specifičnost škole i sredine u kojoj

škola djeluje. Sadržaji školskog kurikuluma temelje se na raznolikosti sposobnosti, interesa i

potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice kao i potrebom oblikovanja učenikove osobnosti

u svijetu koji se neprestano mijenja. Aktivnosti se planiraju prema načelima individualizma i

nepristranosti. Bitne pretpostavke pri realizaciji ciljeva školskog kurikuluma su postojanje

stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji učenik - roditelj – škola kao i

pomoć lokalne zajednice.

Naš rad s učenicima usmjeren je na:

osposobljavanje učenika za samostalan rad i rad u skupini

stjecanje trajnog i primjenjivog znanja i cjeloživotnog učenja

osmišljavanje, odabir i primjenu nastavnih načela, metoda i djelatnosti koje će kod

svakog učenika rezultirati razvojno i poticajno na svim područjima njegove osobnosti

razvijanje komunikacije i međusobno uvažavanje među učenicima i odraslima,

strpljivost, odgovornost, timski rad, nesebičnost, humanost, pravednost i druge

pozitivne vrijednosti

kulturu govora, čitanja i pisanja

upućivanje na važnost očuvanja prirode i zaštite okoliša

pratimo razvoj tehnologije i znanosti stvarajući temelje za daljnje obrazovanje

3

Page 6: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Osnovna škola Trnjanska je zajednica u kojoj želimo da se svatko osjeća prihvaćenim i

dobrodošlim. Otvoreni smo prema različitostima iz kojih učimo i isto integriramo u

svakodnevnom radu. Školski kurikulum razrađen je po odgojno – obrazovnim područjima.

Za učenike je organizirana dopunska nastava, dodatna nastava, izborna nastava, izvannastavne

aktivnosti, izvanučionička nastava, izleti, terenska nastava, ekskurzije, maturalno putovanje i

projekti. Domaćini smo smotre LiDraNo na općinskoj razini i natjecanja iz povijesti na

županijskoj razini. U školi djeluje i Školski športski klub Trnko.

2. VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

Razvijanje vizije i misije škole najvažniji su koraci u stvaranju uspješnog školskog

kurikuluma.

Vizija

biti modernom školom iz koje će izlaziti učenici osposobljeni za samostalno i

kreativno snalaženje u brzim i brojnim promjenama karakterističnima za ekonomiju

znanje i globalizam.

Misija

individualan pristup svakom učeniku, uzimajući u obzir njegove jedinstvene

obrazovne i emocionalne sposobnosti

razvijati takvo radno ozračje koje će u svakom učeniku poticati razvijanje svih

njegovih obrazovnih potencijala, samopouzdanja, empatičnosti, tolerancije,

proaktivnosti, kreativnosti, osjećaja za timski rad – osobina potrebnih za uspješno

uklapanje pojedinca u zajednicu u kojoj živi

njegovati suradnju među svim djelatnicima škole kako bi se stvorila poticajna radna

atmosfera kako za učenike, tako i za učitelje i druge zaposlenike škole

ostvarivati suradnju s lokalnom zajednicom, drugim školama u Hrvatskoj te

međunarodnu suradnju i razmjene s drugim školama u Europskoj uniji te na taj način

poticati razvijanje osjećaja za kulturnu različitost i vlastitu nacionalnu jedinstvenost

4

Page 7: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

3. DOPUNSKA NASTAVA

Dopunskom nastavom obuhvaćeni su učenici koji imaju potrebu dopunskog rada ili oni

učenici koji su iz različitih razloga izostali s redovne nastave i trebaju nadoknaditi propušteno.

U našoj školi organizirana je dopunska nastava iz:

hrvatskog jezika,

matematike,

engleskog jezika,

kemije,

fizike,

geografije.

5

Page 8: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

6

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik/Matematika

Ciljevi pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika i matematike ne prate s očekivanim uspjehom

Ishod učenja HRVATSKI JEZIKUčenici će:

ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književno umjetničkih tekstova

primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova

MATEMATIKAUčenici će:

slušati i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja

suradnički rješavati zadatke uspostaviti veze između usvojenih matematičkih

ideja, pojmova, prikaza i postupaka Postaviti i analizirati jednostavniji problem Isplanirati rješavanje problema odabirom

odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka riješiti problem te protumačiti i vrjednovati rješenje

i postupak zbrajati i oduzimati pročitati, zapisati i usporediti brojeve do 20 i

prikazati ih na brojevnoj crtiNamjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju

poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Nositelj aktivnosti Jasna Haraminčić KleščićRazred/i 1.aNačin realizacije Individualni pristup učenicima.

U vrijeme nakon završetka redovite prijepodnevne nastave.Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno.Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, poticaji, vođenje bilježaka o napredovanju, evidentiranjem i točnim vođenjem dijelova programa koje učenici jesu ili nisu usvojili.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

Page 9: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik/Matematika

Ciljevi pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika i matematike ne prate s očekivanim uspjehom

Ishod učenja HRVATSKI JEZIKUčenici će:

ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književno umjetničkih tekstova

primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova

MATEMATIKA slušati, i razmjenjivati matematičke ideje i

objašnjenja suradnički rješavati zadatke uspostaviti veze između usvojenih matematičkih

ideja, pojmova, prikaza i postupaka postaviti i analizirati jednostavniji problem isplanirati rješavanje problema odabirom

odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka riješiti problem te protumačiti i vrjednovati rješenje i

postupak Zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti napamet i

metodama pisanog računa te primjenjujući međusobne veze računskih operacija

računati s novcem (kune i lipe) u svakodnevnomu životu

Namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Nositelj aktivnosti Petra Crnjević TrstenjakRazred/i 2.a

Način realizacije Individualni pristup učenicima. Nakon završetka redovite prijepodnevne nastave.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., ½ sata tjedno.

Troškovnik aktivnosti Fotokopirni papir –do 50 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, poticaji, povećanje interesa za predmetom, bolji rezultati kod usmenog i pismenog provjeravanja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

7

Page 10: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik/Matematika

Ciljevi pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika i matematike ne prate s očekivanim uspjehom

Ishod učenja HRVATSKI JEZIKUčenici će:

ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književno umjetničkih tekstova

primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova

MATEMATIKAUčenici će:

slušati, i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja

suradnički rješavati zadatke uspostaviti veze između usvojenih matematičkih

ideja, pojmova, prikaza i postupaka postaviti i analizirati jednostavniji problem isplanirati rješavanje problema odabirom

odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka riješiti problem te protumačiti i vrjednovati rješenje i

postupak zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti napamet i

metodama pisanog računa te primjenjujući međusobne veze računskih operacija

navesti i rabiti standardne mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme i temperaturu u svakodnevnom životu

Namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Nositelj aktivnosti Ivančica Tajsl Dragičević

Razred/i 3.a

Način realizacije Individualni pristup učenicima. Nakon završetka redovite prijepodnevne nastave.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja

aktivnosti

Pohvale, poticaji, povećanje interesa za predmetom, bolji rezultati kod usmenog i pismenog provjeravanja

Način korištenja

rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

8

Page 11: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

9

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik/Matematika

Ciljevi pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika i matematike ne prate s očekivanim uspjehom

Ishod učenja HRVATSKI JEZIKUčenici će:

ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književno umjetničkih tekstova

primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova

MATEMATIKAUčenici će:

slušati, i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja

suradnički rješavati zadatke uspostaviti veze između usvojenih matematičkih

ideja, pojmova, prikaza i postupaka postaviti i analizirati jednostavniji problem isplanirati rješavanje problema odabirom

odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka riješiti problem te protumačiti i vrjednovati rješenje

i postupak zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti napamet i

metodama pisanog računa te primjenjujući međusobne veze računskih operacija

navesti i rabiti standardne mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme i temperaturu u svakodnevnom životu

Namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Nositelj aktivnosti Kristina Vlah

Razred/i 3.b

Način realizacije Individualni pristup učenicima. U vrijeme nakon završetka redovite prijepodnevne nastave.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno.

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja

aktivnosti

Pohvale, poticaji, povećanje interesa za predmetom, bolji rezultati kod usmenog i pismenog provjeravanja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

Page 12: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

10

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezik/Matematika

Ciljevi pomoć učenicima koji redovitu nastavu hrvatskog jezika i matematike ne prate s očekivanim uspjehom

Ishod učenja HRVATSKI JEZIKUčenici će:

ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književno umjetničkih tekstova

primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova

MATEMATIKAUčenici će:

slušati, i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja suradnički rješavati zadatke uspostaviti veze između usvojenih matematičkih ideja,

pojmova, prikaza i postupaka postaviti i analizirati jednostavniji problem isplanirati rješavanje problema odabirom

odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka riješiti problem te protumačiti i vrjednovati rješenje i

postupak zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti napamet i

metodama pisanog računa te primjenjujući međusobne veze računskih operacija

navesti i rabiti standardne mjerne jedinice za duljinu, površinu, obujam, masu, vrijeme i temperaturu u svakodnevnom životu

Namjena Dopunska nastava se organizira za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog programa, a u cilju njihova ovladavanja temeljnim znanjima koja su preduvjet uspješnosti nastavka školovanja.

Nositelj aktivnosti Luci Plenković Omerso

razred/i 4.a

Način realizacije Individualni pristup učenicima. Nakon završetka redovite prijepodnevne nastave.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, poticaji, povećanje interesa za predmetom, bolji rezultati kod usmenog i pismenog provjeravanja

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

Page 13: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Hrvatski jezikCiljevi prepoznati, imenovati, razumjeti i odrediti razliku

između promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi samostalno stvarati tekstove u 1. i 3. licu samostalno interpretirati određeni književno

umjetnički tekst

Ishod učenja Učenici će: odabrati izvore i namjenu za slušanje

književnoumjetničkih tekstova razlikovati i odabrati ključne riječi, ideje, jezična

obilježja i temeljne odlike stila jednostavnijih književnoumjetničkih tekstova

isplanirati oblik jednostavnijih govornih cjelina odabrati ključne riječi i ideje u skladu s temom i

razlikovati temeljna stilska obilježja govornih cjelina

razlikovati i opisati važnost čitanja razlikovati i odabrati ključne riječi i ideje,jezična

obilježja i temeljne odlike stila književnoumjetničkih tekstova

primjenjivati pravila pravogovorne norme standardnoga književnog jezika

isplanirati oblik jednostavnijih i stvaralačkih, zadanih i samostalno odabranih tekstova u skladu s temom i namjenom

odabrati ključne riječi i ideje u skladu s temom, namjenom i oblikom te čitateljem i razlikovati temeljna stilska obilježja

primijeniti jezičnu normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnijih funkcionalnih i stvaralačkih tekstova

razlikovati vrste riječi primjenjivati pravilnu sklonidbu riječi razlikovati glagolska vremena i načine i pravilno

sprezati iste razlikovati i pravilno primjenjivati pravila o

pisanju nezavisno složenih i zavisno složenih rečenica

razlikovati glasovne promjene i pravilno ih primjenjivati u pisanome i govornome obliku

Namjena Učenicima koji teže svladavaju nastavno gradivo.

Nositelj aktivnosti Vesna Dobrinić

Način realizacije Individualni i grupni rad.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine, svaki četvrtak od 12:15 do 13:05 sati.

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

11

Page 14: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Način vrednovanja aktivnosti

Ocjena, usmena i pisana pohvala.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Redovna nastava.

12

Page 15: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Engleski jezik

Ciljevi pomoć pri svladavanju redovnog nastavnog plana i programa

poboljšati razumijevanje, komunikaciju na stranom jeziku i usvojiti gramatičke konstrukcije

Ishod učenja Učenici će: poboljšati jezične vještine u kojima postižu slabije

rezultateNamjena Program je namijenjen učenicima koji imaju poteškoća pri

svladavanju nastavnog programa.Nositelj aktivnosti Zrinka Ramljak Radić

Razred/i 5.- 8.

Način realizacije Program se realizira jednom tjedno u jednoj grupi.

Vremenik aktivnosti 1 školski sat tjedno.

Troškovnik aktivnosti Papir za kopiranje – 30 kn

Način vrednovanja

aktivnosti

Usvajanje gradiva se utvrđuje kroz redovnu nastavu usmenim i pismenim ispitivanjem.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja će biti pokazatelj napretka učenika te hoće li postojati potreba za daljnjim radom na dopunskoj nastavi.

13

Page 16: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

14

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Kemija

Ciljevi Svladavanje nastavnih sadržaja koji su propisanih nastavnim planom i programom

osposobljavanje za samostalan radIshod učenja Učenici će:

razlikovati čiste tvari od smjesa tvari razlikovati elementarne tvari od kemijskih spojeva napisati kemijsku formulu na temelju kemijskog

naziva tvari (ili obrnuto) odrediti empirijsku i molekulsku formulu na

temelju kemijske analize izračunati maseni udio elementa u spoju izračunati kvantitativni sastav smjese tvari iz

zadanih podataka predložiti postupak izdvajanja tvari iz smjese na

temelju poznavanja kemijskog sastava smjese i svojstava sastojka smjese

primijeniti kemijski račun za pripremu otopine zadanog sustava razrjeđivanjem otopine ili otapanjem čvrste tvari

razlikovati vrste disperzivnih sustava navesti karakteristična svojstva koloidnih sustava,

povezati svojstva koloidnih sustava povezati svojstva koloidnih sustava s njihovom

primjenom u svakodnevnom životu razlikovati sljedeće pojmove: protonski (atomski)

broj, nukleonski (maseni) broj, nuklid, izotop, izoelektronska vrsta i kemijski element

razlikovati električki neutralne od električki nabijenih atomskih i molekulskih vrsta

izračunati relativnu atomsku masu ili relativnu molekulsku masu na temelju zadanih podataka

procijeniti vrstu kemijske veze na temelju razlike elektronegativnosti povezanih atoma

Namjena Pomoć učenicima u svladavanju nastavnog programa s ciljem postizanja što boljih rezultata.

Nositelj aktivnosti Stanislava Vencl

Razred/i 7. i 8.

Način realizacije Ponavljanje nastavnih sadržaja, izvođenje jednostavnih pokusa radi boljeg razumijevanja nastavne građe, rješavanje i uvježbavanje zadataka, rješavanje problema.Individualni i grupni rad.Praktični rad.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine, 1 sat tjedno.

Troškovnik aktivnosti 200 kn – potrošni materijal (papir, materijal za modeliranje, hamer papir za plakate, flomasteri za bijelu ploču, ljepilo, …)

Način vrednovanja

aktivnosti

Samovrednovanje učenika.Kraće pisane i usmene provjere stečenih znanja i vještina.

Način korištenja

rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja će pridonijeti ocjenjivanju usvojenosti pojedinih nastavnih sadržaja obrađenih na redovitoj nastavi kemije.

Page 17: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Matematika

Ciljevi individualiziranim pristupom pomoći učenicima pri svladavanju programa redovne nastave matematike

razvijati samostalnost i sigurnost pri rješavanju zadataka te pozitivan odnos i ustrajnost u radu

Ishod učenja Učenici će: primijeniti matematičke pojmove i postupke u

različitim kontekstima raditi u skupinama uz razmjenu ideja izraziti ideje i znanje jasnim matematičkim

govorom uspostaviti i razumjeti veze i odnosne među

matematičkim objektima i pojmovimaNamjena Pomoći učenicima koji teže svladavaju program redovne

nastave matematike, duže izostaju s nastave ili samostalno žele dodatno uvježbati pojedine nastavne sadržaje.

Nositelj aktivnosti Tanja Kralj

Razred/i 5. – 8.

Način realizacije Dopunska nastava se realizira svaki tjedan, nakon redovne nastave, u dvije skupine.Skupine:5. i 6. razred te 7. i 8. razred

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno za svaku skupinu(ukupno: 2 sata tjedno)

Troškovnik aktivnosti Radni materijali i fotokopirni papir – 50 kn

Način vrednovanja

aktivnosti

Praćenje rada na dopunskoj nastavi i opisno vrednovanje: napreduje/ne napreduje.Ispunjavanje evidencijskih listi: prisustvovao/nije prisustvovao.

Način korištenja

rezultata vrednovanja

Rezultati se koriste u cilju što uspješnije realizacije programskih sadržaja te informiranja roditelja i stručne službe o postignućima učenika. Rezultati služe i kao poticaj učeniku za bolji uspjeh. Rezultat rada se očituje i kroz ocjene na redovnoj nastavi (samo ako je vidljiv napredak).

15

Page 18: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Fizika

Ciljevi pomoći učenicima u razvijanju samostalnosti prilikom rješavanja problemskih zadataka

Ishod učenja Učenici će: rješavati različite tipove zadataka raspravljati o jednostavnijim fizikalnim

problemima izvoditi jednostavnija mjerenja i pokuse

Namjena Pomaganje pri svladavanju gradiva i naučiti kako se pravilno uči.

Nositelj aktivnosti Nikša Strika

Razred/i 7. i 8.

Način realizacije Realizacija programa je nakon redovne nastave.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja

aktivnosti

Vrednovanje rada učenika bit će iskazano kroz ocjenjivanje tijekom cijele nastavne godine.

Način korištenja

rezultata vrednovanja

Rezultat vrednovanja koristit će učenicima za lakše svladavanje gradiva fizike koji je određen planom i programom.

16

Page 19: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

PUN

SKA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Geografija

Ciljevi savladavanje nastavnih sadržaja propisanih nastavnim planom i programom

Ishod učenja Učenici će: usvojiti predviđeno gradivo postati samostalniji u radu i u snalaženju na

geografskim kartama

Namjena Pomoć učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju nastavnih sadržaja iz geografije.

Nositelj aktivnosti Branislav Mihajlovski

Razred/i 5. – 8.

Način realizacije Nakon redovne nastave

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Usmena i pisana provjera znanja u redovnoj nastavi

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja će biti vidljivi kroz ocjenjivanje usvojenosti nastavnih sadržaja na redovnoj nastavi geografije.

17

Page 20: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

4. DODATNA NASTAVA

Dodatna nastava organizirana je za učenike koji pokazuju interese za proširenjem znanja iz

pojedinih predmeta ili područja. Učenici se na dodatnoj nastavi pripremaju i za natjecanja iz

pojedinih predmeta ili područja.

Dodatna nastava organizirana je iz:

likovne kulture (likovna grupa),

matematike,

prirode i društva,

njemačkog jezika,

engleskog jezika,

biologije,

fizike,

geografska grupa,

vjeronaučna olimpijada.

18

Page 21: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Matematika

Ciljevi omogućiti pristup različitim izvorima znanja poticati i razvijati darovite učenike i učenike s

posebnim zanimanjem za matematiku proširiti znanje i razviti logičko mišljenje pri

rješavanju složenijih problema ponuditi teže i zahtjevnije zadatke kako bi se njihov

interes za matematikom i dalje širioIshod učenja Učenici će:

proširiti znanje matematike povećati interes za rješavanjem matematičkih

problema

Namjena Program je namijenjen učenicima 1. razreda koji pokazuju interes za matematiku. Za napredne matematičare koji svojim znanjem odskaču od prosjeka razreda te za sve zainteresirane učenike 1. razreda koji su brzi u rješavanju i ne ometaju rad drugih.Priprema za natjecanja.

Nositelj aktivnosti Jasna Haraminčić Kleščić

Razred/i 1.a

Način realizacije Zahtjevnijim zadatcima, u maloj grupi učenika.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nabavka zbirke za dodatnu, cca 50 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, poticaj na daljnji rad

Način korištenja rezultata vrednovanja Natjecanja, daljnji interes i motivacija za rad

19

Page 22: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

20

Page 23: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

21

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Priroda i društvo

Ciljevi stjecanje dodatnih znanja potrebnih za razumijevanje svakodnevnog života.

omogućiti pristup različitim izvorima znanja razvijati sposobnost samostalnosti i izgrađivanje

znanstvenog stava poticati i razvijati darovite učenike i učenike s

posebnim znanjem za prirodu i društvo,za proširivanje znanja i razvijanje logičkog mišljenja u rješavanju složenih problema

Ishod učenja Učenici će: opisati svoj odnos prema prirodi postavljati pitanja o prirodnim pojavama i

prirodnim procesima te prikupljati podatke iz različitih izvora.

promatrati i opisati (riječima i crtežom) ključne značajke promatranog objekta, pojave ili procesa.

izraziti poštovanje prema prirodi, živim bićima, drugim ljudima i samima sebi.

snalaziti se u neposrednom okružju (dom, škola, naselje)

izraditi jednostavan crtež, maketu, model. na temelju promatranja opisati promjene godišnjih

doba i povezati ih s promjenama u životu živih bića iz najbližega okoliša.

raspraviti i opisati kako se pridržavanjem osnovnih higijenskih navika, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću može sačuvati zdravlje.

Namjena Program je namijenjen učenicima 1.razreda koji pokazuju interes za proučavanjem i istraživanjem prirode i društva.

Nositelj aktivnosti Petra Crnjević Trstenjak

Razred/i 2.aNačin realizacije Izrada plakata i stripova, istraživanje tema obrađenih na

satovima prirode i društva.Koristiti individualni rad, timski rad, praktičan rad. Primijeniti strategiju učenja, poučavanja i istraživanja.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018. 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Fotokopirni papir i radni materijal- do 50,00 kn

Način vrednovanjaaktivnosti

Samovrednovanje, skupno vrednovanje, razgovor, uređenje panoa

Način korištenjarezultata vrednovanja

Pohvala učenicima u svrhu poticaja, izrada prezentacije

Page 24: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Priroda i društvo

Ciljevi približiti i objasniti učenicima dodatne sadržaje iz likovne kulture

upoznati učenike s osnovnim elementima likovnog jezika, razvijati dječju likovnu kreativnost

Ishod učenja Učenici će: pratiti umjetničko stvaralaštvo i aktivnosti te primati

njihove poruke uočiti, prepoznati i opisati osnovne sastavnice

umjetničkoga izraza i estetske vrijednosti u djeci primjerenim umjetničkim aktivnostima i oblicima stvaralaštva te u neposrednu okružju

jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti

Namjena Dodatna nastava se organizira za istraživanje dječje likovne kreativnosti. Radi boljeg upoznavanja i savladavanja ključnih pojmova iz likovne kulture.

Nositelj aktivnosti Ivančica Tajsl Dragičević

Razred/i 3.a

Način realizacije Rad u maloj grupi, razgovor o različitim glazbenim temama, upoznavanje likovnih djela, osnovnih elemenata likovnog djela, poticati na samostalnou likovnu aktivnost.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nadopunjavati likovni pribor prema potrebi, vodene boje, tempere, pastele...

Način vrednovanja aktivnosti

Samovrednovanje, skupnim vrjednovanjem, razgovor, pano na školskom hodniku. Estetsko uređenje škole.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sudjelovanje na likovnim natječajima tijekom školske godine

22

Page 25: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Priroda i društvo

Ciljevi stjecanje dodatnih znanja potrebnih za razumijevanje svakodnevnog života

omogućiti pristup različitim izvorima znanja razvijati sposobnost samostalnosti,izgrađivanje znanstvenog stava poticati i razvijati darovite učenike i učenike s

posebnim znanjem za prirodu i društvoIshod učenja Učenici će:

izdvojiti i povezati postojeća znanja o prošlosti, povijesnim činjenicama, mitovima i legendama, pojavama u prirodi i društvu

pokrenuti znatiželju za otkrivanjem pojava u društvenoj zajednici

uočiti, ponoviti i povezati sadržaje o kulturno-povijesnim spomenicima, prošlosti grada, povijesnim okolnostima, legendama, književnim djelima te povijesnim i književnim ličnostima

prakticirati sposobnost zaključivanja i povezivanja nastavnih sadržaja

upotrebljavati potrebne kulturne, uljudbene, socijalne, ekološke, komunikacijske navike, znanja i vrste ponašanja

Namjena Program je namijenjen učenicima 3.a razreda koji pokazuju interes za proučavanjem i istraživanjem prirode i društva i poviješću Grada Zagreba

Nositelj aktivnosti Kristina Vlah

Razred/i 3.b

Način realizacije Zanimljivi enigmatski zadaci i proširivanje redovnog rada dodatnim sadržajima. Sudjelovanje na natjecanju Klokan bez granica i Večeri matematike.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018., 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Samovrednovanje,skupno vrednovanje, razgovor, uređenje panoa, ankete učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pohvala učenicima u svrhu poticaja, izrada prezentacije ili plakata

23

Page 26: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Matematika

Ciljevi osposobiti nadarene učenike, ali i sve ostale zainteresirane učenike za dodatan rad u snalaženju sa složenijim zadatcima

poticanje logičkog razmišljanja, kombinatorike, razvijanje ljubavi prema matematici i rješavanju matematičkih problema

Ishod učenja Učenici će: povezati matematiku s vlastitim iskustvom,

svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima

obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost dobivenoga rezultata

primijeniti matematičke pojmove i postupke u različitim kontekstima

primjenjivati brojeve i računske operacije u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Namjena Za nadarene učenike iz matematike, ali i sve druge zainteresirane za rad.

Nositelj aktivnosti Luci Plenković Omerso

Razred/i 4.a

Način realizacije Raznim aktivnostima kroz igru i zabavu zainteresirati učenike za dodatan rad i zalaganje iz matematike.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno tijekom cijele nastavne godine.Troškovnik aktivnosti Postojeći materjali te fotokopirni papir- do 50 kn.

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, poticaji, razvijanje želje za daljni rad i napredovanje.

Način korištenja rezultata vrednovanja

U svrhu usvajanja sadržaja tj. što boljeg stečenog znanja.

24

Page 27: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Matematika

Ciljevi osposobiti zainteresirane i nadarene učenike za snalaženje u složenijim zadacima

poticati logičko razmišljanje, razvijati interes prema matematici i u rješavanju složenijih problema

Ishod učenja Učenici će: organizirano prikazivati matematičke ideje,

postupke i rješenja raditi u skupinama uz razmjenu u sučeljavanje ideja

i stavova istraživati matematiku pomoću tehnologije izgrađivati novo matematičko znanje rješavanjem

problemaNamjena Proširivanje matematičkog znanja i rješavanje logičkih

zadataka. Priprema učenika za natjecanja.

Nositelj aktivnosti Tanja Kralj

Razred/i 5.a i 7.a; 6.a i 8.a

Način realizacije Dodatna nastava se realizira svaki tjedan, nakon redovne nastave, u dvije skupine, svaki razred posebno – u terminu po dogovoru.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno za svaku skupinu (ukupno: 2 sata tjedno)Troškovnik aktivnosti Radni materijali i fotokopirni papir – do 50 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Opisno praćenje učenika; školska, županijska (međužupanijska) natjecanja, natjecanje „Klokan bez granica” - poticaj učenicima na proširivanje znanja iz matematike; „Večer matematike“.

Način korištenja rezultata vrednovanja

U svrhu pohvale i poticanja učenika, ali i u ocjenjivanju redovne nastave matematike (ukoliko je vidljiv uspjeh i napredak).

25

Page 28: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Fizika

Ciljevi proširiti znanja iz fizike stečenih na redovnoj nastavi

Ishod učenja Učenici će: rješavati složenije

problemske i računske zadatke

testirati stečeno znanje iz fizike

Namjena Pripreme za natjecanje u znanju iz fizike.Upoznavanje s dodatnim sadržajima iz područja fizike.Dodatno zainteresirati učenike za fiziku.

Nositelj aktivnosti Nikša Strika

Razred/i 7. i 8.

Način realizacije Natjecanja

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine, 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Papir za kopiranje – 30,00 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Sudjelovanje na natjecanju iz fizike

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja se očituju kroz poticaj, motivaciju i pohvale učenika

26

Page 29: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

A

Naziv aktivnosti Engleski jezik

Ciljevi proširiti usvajanje redovnog gradiva i primijeniti ga u raznim situacijama

usvojiti dodatne informacije te usavršiti jezične vještine

Ishod učenja Učenici će: biti upoznati s kulturom SAD-a i VB komunicirati na engleskom jeziku pripremiti se za natjecanje iz engleskog jezika

Namjena Potaknuti zainteresirane i motivirane učenike na aktivniju upotrebu engleskog jezika.

Nositelj aktivnosti Zrinka Ramljak Radić

Razred/i 8.

Način realizacije Rad u maloj grupi, razgovor o različitim temama, čitanje tekstova, gledanje filmova, pisanje sastavaka, vježbanje gramatičkih zadataka, uvježbavanje/gluma.

Vremenik aktivnosti 1 školski sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Papir za kopiranje – 30 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Rad učenika se prati pismenim putem.Školsko natjecanje iz engleskog jezika.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Usporedba postignutih rezultata na dodatnoj nastavi s rezultatima na redovnoj nastavi.Analiza rezultata školskog natjecanja.

27

Page 30: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Njemački jezik

Ciljevi proširiti usvajanje redovnog gradiva i primijeniti ga u raznim situacijama; upoznati učenike s kulturom Njemačke, Austrije i Švicarske

potaknuti učenike na komunikaciju na njemačkom jeziku

ponoviti gramatiku i pripremiti ih za natjecanje iz njemačkog jezika, te božićnu i završnu priredbu

Ishod učenja Učenici će: usvojiti dodatne informacije iz njemačkog

jezika usavršiti slušne, govorne i pismene vještine

kroz složenije tekstove, pokret, pjesmu i zabavne internetske sadržaje

Namjena Potaknuti zainteresirane, nadarene i motivirane učenike na aktivniju upotrebu njemačkog jezika.

Nositelj aktivnosti Višnja Nazor

Razred/i 5. - 8.

Način realizacije Rad u maloj grupi, razgovor o različitim temama, čitanje tekstova, gledanje filmova, pisanje sastavaka, vježbanje gramatičkih zadataka, uvježbavanje/gluma, ples, pjesma .

Vremenik aktivnosti 1 školski sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Papir za kopiranje – 30 knNačin vrednovanja aktivnosti

Rad učenika se prati pismenim putem.Školsko natjecanje iz njemačkog jezika, nastup na božićnoj i završnoj priredbi, sastavci, prezentacije i prijevodi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Usporedba postignutih rezultata na dodatnoj nastavi s rezultatima na redovnoj nastavi.Analiza rezultata školskog natjecanja, te božićne i završne priredbe.

28

Page 31: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

A

Naziv aktivnosti Geografska grupa

Ciljevi proširenje znanja gradiva 8. razreda priprema za natjecanje

Ishod učenja Učenik će: analizirati i raščlaniti dodatne programske sadržaje

iz geografije, aktivno se snalaziti na geografskoj karti praktično primijeniti geografsko znanje na slijepoj

karti

Namjena Razvijanje radnih navika, razumijevanje geografskih zakonitosti.

Nositelj aktivnosti Branislav Mihajlovski

Razred/i 5.- 8.

Način realizacije Predavanje, vježbe, izrada plakata i prezentacija, vježbanje testova, sudjelovanje na natjecanjima.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja aktivnosti

Prezentacija radova u razredu.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sudjelovanje učenika na školskom i županijskom natjecanju.

29

Page 32: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

DO

DA

TN

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Biologija

Ciljevi poticati učenika na znanstveni način razmišljanja, na eksperimentalni i istraživački rad i učenje istraživanjem

razviti razuman odnos prema prirodi i čovjekovoj okolini

stjecanje korisnih znanja iz biologije te osposobljavanje učenika za primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu.

proširivanje znanja iz biologije stečenih na redovnoj nastavi

Ishod učenja Učenici će: preispitati zdrave stilove življenja i važnost pravilne

i redovite primjene higijenskih navika u svakodnevnom životu

povezati putove ulaska patogenih mikroorganizama i nametnika u tijelo čovjeka s metodama i namjerama prevencije

usporediti najčešće virusne i bakterijske bolesti i načine njihova liječenja

protumačiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje na primjerima različitih oblika ovisnosti.

prepoznati posljedice poremećaja ravnoteže u organizmu

usvojiti zakonitosti nasljeđivanja objasniti povezanost sazrijevanja i životnih razdoblja

s djelovanjem hormona raspravljati različite stavove o spolnosti i

odgovornom spolnom ponašanjuNamjena Pripreme za natjecanje u znanju iz biologije.

Upoznavanje s dodatnim sadržajima iz područja biologije. Dodatno zainteresirati učenike za biologiju i općenito, za prirodoznanstvene sadržaje.

Nositelj aktivnosti Stanislava Vencl

Razred/i 7. i 8.Način realizacije Pokusi, modeliranje, rješavanje zadataka, izrada plakata i ppt

prezentacija.Individualni, grupni rad i rad u paru.Praktični rad.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine, 1 sat tjedno.

Troškovnik aktivnosti 200 kn – potrošni materijal (papir, materijal za modeliranje, hamer papir za plakate, flomasteri za bijelu ploču, ljepilo, …)

Način vrednovanja aktivnosti

Sudjelovanje u natjecanju iz biologije, vrednovanje točnosti u donošenju zaključaka na temelju naučenih sadržaja i na temelju provedenih istraživanja. Kraće pisane i usmene provjere znanja iz obrađivanih sadržaja.

30

Page 33: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Način korištenja rezultata vrednovanja

Kraće pisane i usmene provjere znanja iz obrađivanih sadržaja pridonijet će ocjenjivanju aktivnosti i opisnom ocjenjivanju na redovnoj nastavi biologije.

DO

D

AT

NNaziv aktivnosti Vjeronaučna olimpijada

Ciljevi Približiti učenicima određeno povijesno razdoblje kršćanske povijesti

proširiti i produbiti znanje o pojedinim znamenitim osobama kršćanske tradicije

Ishodi učenja Učenici će: znati odgovoriti na pitanja vezana uz vjeronaučnu

olimpijadu samostalno pristupiti rješavanju zadataka

Namjena Pripremiti učenike za Vjeronaučnu olimpijadu. Nastojati kod njih razvijati kolegijalnost i suradnički duh. Potaknuti volju za timski rad i pozitivan pristup zajedničkom angažmanu krozpodjelu zadataka i suradnju.

Nositelj aktivnosti Krešimir Matošević

Razred/i 5.-8.

Način realizacije Prema planu priprema za vjeronaučnu olimpijadu.

Vremenik aktivnosti Od rujna do prosinca,za vrijeme trajanja vjeronaučne olimpijade.

Troškovnik aktivnosti Fotokopirni papir, troškovi ispisa i nabavke materijala zapripremu vjeroučenika za vjeronaučnu olimpijadu.

Način vrednovanja aktivnosti

Samo vrednovanje,rezultati pri natjecanju iz olimpijade.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Izrada prezentacija i kratkih eseja iz naučene građe.

31

Page 34: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

5. IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava pruža učeniku mogućnost izbora nastavnog predmeta iz ponuđenih odgojno

– obrazovnih sadržaja u školi.

Svrha izborne nastave je omogućavanje učeniku da već usvojena znanja proširi u području

koje ga posebno zanima ili za koje ima određene sklonosti.

Izborni predmeti obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih

opredijele, a učenik bira izborni predmet ili izborne predmete na početku školske godine.

Učenik može prestati pohađati izborni predmet nakon pisanog zahtjeva i obrazloženja

roditelja učenika pod uvjetom da obveznu satnicu zamijeni drugim izbornim predmetom ili

aktivnošću u školi. Zahtjev se podnosi Učiteljskom vijeću najkasnije do 15. kolovoza tekuće

godine( čl. 27. Zakona o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi ).

U našoj školi učenici mogu izabrati izbornu nastavu iz sljedećih predmeta:

informatika,

njemački jezik,

talijanski jezik,

vjeronauk.

32

Page 35: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZB

OR

NA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Informatika

Ciljevi usvojiti teoretska i praktična znanja iz područja informatičkih znanosti

Ishodi učenja Učenici će: biti osposobljeni za korištenje stečenih znanja

u svakodnevnom životuNamjena Učenici će:

biti osposobljeni za uporabu računala, informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju, radu i svakodnevnomu životu

razviti algoritamski način razmišljanja, steći vještine i sposobnosti primjene računala pri rješavanju problema u različitim područjima primjene

razviti sposobnosti tehničkoga i informatičkoga sporazumijevanja te uporabe tehničke i informatičke dokumentacije

usvojiti znanja, vještine i stavove potrebne za donošenje razumnih odluka koje se odnose na rad i proizvodnju, okoliš, održivi razvoj uz poštivanje sigurnosnih, etičkih, gospodarskih, ekoloških i kulturnih načela

Nositelj aktivnosti Branislav Mihajlovski

Razred/i 5. – 8.

Način realizacije Teoretski i praktičan rad u kabinetskoj nastavi

Vremenik aktivnosti 2 sata tjedno

Troškovnik aktivnosti Održavanje i opremanje informatičkom opremom i potrošnim materijalom – 6000,00 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Usmeno, pismeno i praktično provjeravanje znanja

Način korištenja rezultata vrednovanja Korištenje stečenih znanja u svakodnevnom životu

33

Page 36: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

34

IZB

OR

NA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Njemački jezik

Ciljevi Usvajanje vokabulara njemačkog jezika upoznavanje s kulturnom baštinom zemalja s

njemačkog govornog područja razvijanje jezične i komunikacijske

kompetencijeIshodi učenja Učenici 5. i 6. razreda će:

usvojiti gramatičke zakonitosti i potreban vokabular za sporazumijevanje i komunikaciju u svakodnevnim situacijama na njemačkom jeziku.

Učenici 7. i 8. razreda će: razvijati aktivnu uporabu njemačkog jezika razvijati osnovnu komunikaciju i kreativne

sposobnosti na području stranog jezika (igre, pjesme, crteži)

Namjena Osposobljavanje učenika za temeljnu pisanu i usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku, razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije

Nositelj aktivnosti Višnja Nazor

Razred/i 5. – 8.

Način realizacije Čitanje tekstova, gledanje filmova, pisanje sastavaka, vježbanje gramatičkih zadataka

Vremenik aktivnosti 2 sata tjedno

Troškovnik aktivnosti Najnovija nastavna literatura te video i CD-i – cca 300,00 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Usmena i pisana provjera znanja

Način korištenja rezultata vrednovanja

Osposobljavanje učenika za korištenje znanja njemačkog jezika u aktualnom kontekstu

Page 37: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZB

OR

NA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Talijanski jezik

Ciljevi usvojiti jezične strukture, vokabular te kulturu i civilizaciju prema planu i programu za tekuću školsku godinu te prema temama udžbeničkog kompleta Vieni con me 1più

Ishodi učenja raditi na tekstu čitati i slušati s razumijevanjem voditi razgovor na zadanu temu rješavati pisane i usmene zadaće za uvježbavanje

jezičnih struktura i vokabulara vježbati izgovor i pravopis raditi u paru, u skupinama i individualno

Namjena osposobljavanje učenika za pisanu i usmenu komunikaciju na talijanskom jeziku, razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije

Nositelj aktivnosti Miroslava Šovanj Spajić

Razred/i 4.

Način realizacije Čitanje tekstova, pisanje sastavaka, gledanje filmova, vježbanje gramatičkih zadataka

Vremenik aktivnosti dva puta tjedno, jedan školski sat

Troškovnik aktivnosti redovna sredstva škole (fotokopiranje radnih listića i kontrolnih zadaća)

Način vrednovanja aktivnosti

pisane bilješke o radu i napredovanju učenika, usmena i pisana provjera razumijevanja, usmena i pisana provjera govornih sposobnosti i pravopisa

Način korištenja rezultata vrednovanja

osposobljavanje učenika za korištenje znanja talijanskog jezika u aktualnom kontekstu

35

Page 38: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZB

OR

NA

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Vjeronauk

Ciljevi ostvarivanja sustavnoga i cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini radi postignuća zrelosti kršćanske vjere i postignuća cjelovitoga općeljudskoga i vjerskoga odgoja učenika

Ishodi učenja Učenik će: izgraditi stav otvorenosti prema transcendenciji, za

postavljanje pitanja o najdubljem smislu čovjekova života i svijeta u odnosu prema vremenitosti i vječnosti

ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, na individualnoj i društvenoj razini, u svim dimenzijama čovjekova života: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj

Namjena Postići ljudski i kršćanski odgoj savjesti u odnosu prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske tradicije i crkvenoga učiteljstvaBit će sposoban shvatiti i povezati biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životomrazvijati spoznaju i stav da je Bog pozvao sve ljude na međusobnu ljubav i zajedništvo i na život u skladu s tim pozivom

Nositelj aktivnosti Nositelji vjeronaučne aktivnosti su: vjeroučitelj, vjeroučenici, svećenik, ravnateljica, roditelji.

Razred/i 1.-8.

Način realizacije Izborna nastava će biti realizirana tijekom školske godine

Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine.

Troškovnik aktivnosti Troškove aktivnosti pokrivaju materijalni izdaci škole.

Način vrednovanja aktivnosti

Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Vrši se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za daljnji rad u nastavi vjeronauka

36

Page 39: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Izvannastavne aktivnosti sastavni su dio odgojno – obrazovne strukture škole, a obuhvaćaju

različite programske sadržaje koji se odvijaju izvannastavnih obveza u organizaciji škole i u

njenim prostorijama.

Izvannastavne aktivnosti organiziraju se s ciljem zadovoljavanja potreba i interesa učenika,

razvijanja humanih odnosa među učenicima, razvijanja samopouzdanja, samopoštovanja i

socijalnih vještina te zbližavanja učenika i učitelja.

Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda na početku

školske godine.

Izvannastavne aktivnosti su:

informatika,

ples,

bajkaonica

sportsko – kreativna radionica,

domaćinstvo,

filmska družina,

dramsko-recitatorska grupa,

literarna grupa,

karitativna grupa,

robotika,

košarka,

plivanje,

mali kreativci,

dramsko- lutkarska radionica,

estetsko uređenje,

ekološko – geološka grupa,

šah,

zbor,

škola gitare,

audio – tehnička grupa,

prometna grupa,

zadruga.

37

Page 40: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Domaćinstvo

Ciljevi Samostalnost i snalažljivost u svakodnevnim životnim situacijama

Ishodi učenja Učenici će: razvijati praktične vještine osvijestiti važnost revnog vođenja domaćinstva razvijati poduzetničku inicijativu razvijati samostalnost u radu

Namjena Stjecanje novih znanja, predstavljanje i sudjelovanje na prodajnim sajmovima i izložbama, uređivanje školskog prostora

Nositelj aktivnosti Stanislava Vencl

Razred/i 7.i 8.

Način realizacije U školskoj kuhinjiVremenik aktivnosti Tijekom školske godine

Troškovnik aktivnosti Namirnice i opremu nabavlja škola

Način vrednovanja aktivnosti

Priznanje unutar škole, članci u dnevnom tisku, suradnja s Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim uredom za brazovanje, kulturu i sport

Način korištenja rezultata vrednovanja

Degustacija napravljenih proizvoda

38

Page 41: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Mali kreativci

Ciljevi razvijati kreativnost učenika u svrhu zadovoljavanja njihovih interesa, mogućnosti, znanja i potreba

promicati pismenost i hrvatsku riječ interpretirati i smišljati dramske tekstove za prikaz

na pozornici upoznati narodne običaje i očuvati tradiciju kreativnim izražavanjem razvijati osjećaj za lijepo,

razvijati maštu i poticati razne oblike dječje kreativnosti i likovnog stvaralaštva, preciznost, urednost i smisao za estetiku

Ishodi učenja Učenici će: jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj

umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti prepoznati jednostavne sastavnice i postupke

stvaralačkoga oblikovanja (ponavljanje i kontrast) osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u

umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu vlastitim riječima izreći sviđa li im se ili ne sviđa

kakvo umjetničko ostvarenje ili aktivnost te objasniti svoj odgovor

iskazati pozitivan odnos prema umjetničkom stvaralaštvu i aktivnostima

rukama iskazati fine motoričke vještine izvođenjem složenih pokreta pri oblikovanju dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih likovnih radova i dizajnerskih zadataka

iskazati stvaralačke sposobnosti za rješavanje jednostavna likovnoga problema i sposobnosti donošenja odluka primjenom planiranja, razrade i vrjednovanja u ostvarenju zadataka

razviti svijest o suradničkomu ponašanju radi osposobljavanja za timski rad

Namjena Za učenike 2. razreda koji se žele kreativno izraziti

Nositelj aktivnosti Petra Crnjević Trstenjak

Razred/i 2.a

Način realizacije Izrađivati prigodne plakate- obilježavanje blagdana i važnih dana prigodnim temama i izložbama (Dan kruha, Dan zaštite životinja, Božić, Dan voda, Dan planeta Zemlje, Uskrs, Majčin dan).Nastupiti na školskim priredbama.Izvoditi usmeni scenski izraz.Izrađivati ukrase za božićni sajam.Crtanje i slikanje na zadanu temu.Modeliranje i građenje.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018.

39

Page 42: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Troškovnik aktivnosti Do 50,00 kn. godišnje + koristimo sve prirodne materijale koje služe uglavnom za otpad ili ih pronalazimo u prirodi.

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, izložbe,estetsko uređenje škole, uživanje u radu i rezultatima rada.

Način korištenja rezultata vrednovanja

U svrhu estetskog uređenja škole, učionice te individualnih uspjeha.

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

I

Naziv aktivnosti Dramsko-lutkarska radionica

Ciljevi razvijati kreativnost učenika u svrhu zadovoljavanja njihovih interesa, mogućnosti, znanja i potreba

promicati pismenost i hrvatsku riječ interpretirati i smišljati dramske tekstove za prikaz na

pozornici upoznavati narodne običaje i očuvati tradiciju

Ishodi učenja Učenici će: dočarati riječju, mimikom i gestama razne situacije

umjetničkim izrazom, spoznati funkciju riječi i ostalih izražajnih sredstava

glume u različitim životnim situacijama i sredinama

NamjenaZa učenike 3.a i 3.b razreda koji se žele kreativno izraziti kroz glumu.

Nositelj aktivnostiIvančica Tajsl Dragičević

Razred/i 3.a i 3.b

Način realizacije Sudjelovanje u priredbama i manifestacijama u školi.Vremenik aktivnosti

Tijekom školske godine 2017./2018. 1 sat tjedno.

Troškovnik aktivnosti Oko 100,00 kn (troškovi ispisivanja i umnožavanja nastavnih materijala i eventualni troškovi kostimografije)

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, izložbe, estetsko uređenje škole, uživanje u radu i rezultatima rada.

Način korištenja rezultata vrednovanja Sudjelovanje na školskoj i na razrednim priredbama.

40

Page 43: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Bajkaonica

Ciljevi razvijati ljubav prema knjizi i čitanju, poticati razvoj kreativnosti učenika u svrhu zadovoljavanja njihovih interesa, mogućnosti, znanja i potreba.

promicati pismenost i hrvatsku riječ. interpretirati i smišljati likovne i dramske izražaje

prema zadanom poticaju(bajci, basni, priči) upoznavati narodne običaje i očuvati tradiciju. kreativnim izražavanjem razvijati osjećaj za lijepo,

razvijati maštu i poticati razne oblike dječje kreativnosti i likovnog i dramskog stvaralaštva, preciznost, urednost i smisao za estetiku

Ishodi učenja Učenici će: opisati svoj doživljaj pročitanog djela osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u

umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu vlastitim riječima izreći sviđa li im se ili ne

književno djelo te objasniti svoj odgovor iskazati stvaralačke sposobnosti za rješavanje

jednostavna likovnoga ili literarnog problema i sposobnosti donošenja odluka primjenom planiranja, razrade i vrjednovanja u ostvarenju zadataka

razviti svijest o suradničkomu ponašanju radi osposobljavanja za timski rad

Namjena Svim učenicima iz razreda da doživljaj književnog djela izraze na sebi najpristupačniji i najdraži način.

Nositelj aktivnosti Jasna Haraminčić Kleščić

Razred/i 1.a

Način realizacije Čitanje književno umjetničkog djela, Izrada slikovnice, stripa literarnog ili likovnog djela nakon pročitane priče.Izvoditi usmeni scenski izraz.Crtanje i slikanje na zadanu temu.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018. 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Do 50,00 kn. godišnje + koristimo sve prirodne materijale koje služe uglavnom za otpad ili ih pronalazimo u prirodi.

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, izložbe,estetsko uređenje škole, uživanje u radu i rezultatima rada.

Način korištenja rezultata vrednovanja

U svrhu razvoja ljubavi prema književno umjetničkim tekstovima, knjizi i čitanju.

41

Page 44: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Ples

Ciljevi poticati interes za plesne i glazbene aktivnosti, njegovati druženje i timski rad

razvijati osjećaj za ritam i skladnost pokreta

Ishodi učenja Učenici će: aktivno pratiti plesno ostvarenje zapažati ponavljanja i kontraste s obzirom na prostor,

vrijeme, jačinu i tok pokreta znati opisati jednostavnim riječima svoj doživljaj

izvedenoga plesnoga ostvarenja znati prepoznati i primijeniti osnovne elemente

izražajnosti pokreta. biti motivirani za stvaranje, uvježbavanje i izvedbu

kraće plesne cjeline.

Namjena Prezentirati roditeljima, učenicima i široj društvenoj zajednici postignuće učenika u plesnom i ritmičkom izričaju.

Nositelj aktivnosti Kristina Vlah

Razred/i 3.a i 3.b

Način realizacije Probe i nastupi tijekom školske godine.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Pismeno, opisno i usmeno poticanje, praćenje učenika u napredovanju i zalaganju tijekom školske godine.

Način korištenja vrednovanja rezultata

Sudjelovanje na školskim priredbama tijekom školske godine.

42

Page 45: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

43

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Mladi informatičari

Ciljevi osposobljavanje učenika za rad na osobnim računalima i za primjenu osobnih računala

razvijanje logičkog i samostalnog mišljenja i zaključivanja

razvijanje stvaralačkih sposobnosti osposobljavanje učenika za djelovanje u

radnim skupinama i timovima te razvijanje pozitivnih osobina ličnosti potrebnih za konstruktivnu suradnju u rješavanju zadaća

Ishodi učenja Učenici će: naučiti osnove rada na računalu savladati osnove rada u programima: Word,

PowerPoint, PaintNamjena Osposobljavanje učenika za informacijsku pismenost.

Nositelj aktivnosti Marija Šestak

Razred/i 2.

Način realizacije Rad na računalima; teoretski i praktičan rad u kabinetskoj nastavi

Vremenik aktivnosti Realizira se jednom tjedno; učenici su podijeljeni u dvije skupine

Troškovnik aktivnosti Nema troškova

Način vrednovanja aktivnosti Praćenje i poticaji; prezentacija radova;opisno ocjenjivanje

Način korištenja rezultata vrednovanja

Primjena informatike u nastavne svrhe

Page 46: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Sportsko – kreativna radionica

Ciljevi poticanje interesa za različita sportska i kreativna izražavanja

poštivanje pravila igre i protivnika razvijanje ljubavi prema svakodnevnim

tjelesnim aktivnostima te navike zdravog života uz sport

razvijati osjećaj za lijepo, razvijati maštu i poticati razne oblike dječje kreativnosti i likovnog stvaralaštva, preciznost, urednost i smisao za estetiku

Ishodi učenja Učenici će: jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj

umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti prepoznati jednostavne sastavnice i postupke

stvaralačkoga oblikovanja osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost

sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu

iskazati pozitivan odnos prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima

rukama iskazati fine motoričke vještine izvođenjem složenih pokreta pri oblikovanju dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih likovnih radova i dizajnerskih zadataka

iskazati stvaralačke sposobnosti za rješavanje jednostavna likovnoga problema i sposobnosti donošenja odluka primjenom planiranja, razrade i vrednovanja u ostvarenju zadataka

prepoznati i osvijestiti vrijednost redovita i pravilna održavanja osobne higijene

razviti svijest o suradničkomu ponašanju radi osposobljavanja za timski rad.

biti osposobljeni za primjenu općih kinezioloških znanja u svakodnevnomu životu i radu

usvojiti opća kineziološka znanja o pravilnomu provođenju tjelesnog vježbanja

Namjena Aktivnost je namijenjena svim učenicima koji se žele rekreirati ili kreativno i likovno izražavati.

Nositelj aktivnosti Luci Plenković Omerso

Razred/i 4.aNačin realizacije Raznim sportskim igrama i aktivnostima u dvorani,

parku, nasipu, okolici škole te raznim likovnim tehnikama crtanja, slikanja, šivanja, vezenja, pjevanja, plesanja, recitiranja i sl.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno.

Troškovnik aktivnosti Do 50,00 kn. godišnje + koristimo sve prirodne materijale koje služe uglavnom za otpad ili ih pronalazimo u prirodi.

44

Page 47: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Način vrednovanja aktivnosti

Pohvale, izložbe, natjecanja, uživanje u radu i rezultatima rada.

Način korištenja rezultata vrednovanja

U svrhu estetskog uređenja škole, učionice te individualnih uspjeha.

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

I

Naziv aktivnosti Dramsko- recitatorska družina

Ciljevi otkrivanje ljepote pisane riječi nacionalnog i regionalnog pjesništva

sudjelovanje na kulturno-umjetničkim manifestacijama u organizaciji škole

Ishodi učenja Učenici će: razvijati svoj pisani i govorni izričaj kreativno se izražavati

Namjena Učenicima od petoga do osmoga razreda.

Nositelj aktivnosti Vesna Dobrinić

Razred/i 5-8. razred

Način realizacije Rad je planiran za vrijeme trajanja nastave. Odvija se u prostorima škole.

Vremenik aktivnosti Planirana aktivnost provest će se tijekom školske godine u 35 nastavnih sati, jedan sat tjedno, prema rasporedu.

Troškovnik aktivnosti Troškovi papira 50 kn.

Način vrednovanja aktivnosti

Rad učenika će se pratiti, a uvidom i analizom rezultata utvrdit će se stupanj rada u grupi. Ocjena će biti opisna.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pohvala; poticaj za uključivanje u dodatne aktivnosti i razvijanje kreativnosti.

45

Page 48: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Literarna družina

Ciljevi Razvijanje literarne darovitosti upoznavanje s literarnim izrazima razvijanje kreativnosti

Ishodi učenja Učenici će: primjenjivati znanje iz hrvatskog jezika pri

oblikovanju literarnih djela

Namjena Namijenjena je učenicima od petoga do osmoga razreda.

Nositelj aktivnosti Vesna Dobrinić

Razred/i 5.-8.

Način realizacije Planirana aktivnost provest će se tijekom školske godine u trajanju od 35 sati.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018.

Troškovnik aktivnosti 300kn

Način vrednovanja aktivnosti

Polaznici će prezentirati svoje radove izlaganjem u školi i čitanjem literarnih uradaka na školskim priredbama,a za postignute rezultate biti će pohvaljeni.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pohvala, poticaj

46

Page 49: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

A A

KT

IVN

OST

Naziv aktivnosti Karitativna grupa

Ciljevi Promicati međusobno poštovanje i pomaganje kao najveći znak pripadnosti kršćanskoj zajednici.

Ishod učenja Učenici će: razviti svijest o potrebi darivanja i dijeljenja s

drugima znati druge razveseliti darom, pomoći i sl. razvijati doživljaj radosnog pripremanja za Božić razviti osjećaj za čuvanje adventske kulturne baštine

kao dijela nacionalnog i kulturnog identiteta osvijestiti načine kako možemo pomagati bolesnim

ljudima i onima koji pate doživjeti korizmu kao posebno vrijeme u kojem

treba činiti djela ljubavi i milosrđa

Namjena Pomoć osobama u potrebi.

Nositelj aktivnosti Vjeroučitelj, razrednici, učenici

Način realizacije Prema planu izvan nastavne aktivnosti.Posjet Crvenom križu,posjet hrvatskom Caritasu, posjet domu za nezbrinute sestara Majke Terezije, posjet zagrebačkoj katedrali.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno, tijekom šk.god. 2017./2018.

Troškovnik aktivnosti Troškovi materijala, krep papir, reljefni papir, kolažpapir, škare, jaja, kuglice za bor, ukrasne vrpce, ukrasni papir, glinamol, fimo smjesa, žica u boji, laptop i projektorTroškovi odlaska na teren (autobusna karta javnog gradskogprijevoza).

Način vrednovanja aktivnosti

Učenici će biti opisno ocijenjeni.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sakupljanje pomoći osobama u potrebi. Pomoć potrebitima, Crveni križ . Prikupljanje pomoći za škole u Africi.

47

Page 50: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Filmska družina

Ciljevi prepoznati obilježja animiranog, dokumentarnog i igranog filma

Ishodi učenja Učenici će: osmisliti i snimiti vlastiti film

Namjena Razvijanje sposobnosti vezanih uz kinematografiju.

Nositelj aktivnosti Prof. Vesna Dobrinić

Razred/i 5.-8.

Način realizacije Grupni rad

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine

Troškovnik aktivnosti 2,000 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Sudjelovanje na raznim projektima i festivalima

Način korištenja rezultata vrednovanja

Promocija škole

48

Page 51: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Estetsko uređenje

Ciljevi poticati učenike u kreativnom likovnom izražavanju i estetskoj kvaliteti

osposobiti učenike za samostalno i vješto korištenje različitih likovno-tehničkih sredstava i likovnog jezika i sintakse

Ishodi učenja Učenici će: razvijati sposobnosti i vještine u likovnom

izražavanju razvijati temeljna stajališta prema umjetničkom

stvaralaštvu biti sposobni za realizaciju u likovno- tehničkom

materijalu razvijati sposobnosti za kvalitetu linije, oblika, boja

i tona, teksture, uzoraka i ritma, prostornu organizaciju i 3d formu

razvijati senzibilnost i osjetljivost za likovnu kulturu i estetsko uređenje,divergentno mišljenje, maštu i kreativnost

razumjeti društvene i kulturne interijere koje svaki pojedinac nastanjuje

razvijati svijest o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg mišljenja

razvijati sposobnosti za društveni angažman te za neposredno i odgovorno sudjelovanje u zajednici (škole) i društvu općenito

razvijati originalnost, inicijativu te samo vrednovanje

Namjena Namjena programa za svu zainteresiranu djecu od 5. do 8. razreda uz poticanje kreativnosti i prepoznavanje talenata. Suradništvo učenika i učenica te poticanje i razvijanje mašte i kreativnosti.

Nositelj aktivnosti Jerica Gracin, profesor likovne kultureRazred/i 5. – 8.

Način realizacije Vidljiv rad grupe na tematskim izložbama na panoima škole, tematskim plakatima, izložbama, događanjima i priredbama. Sudjelovanje učenika na vanjskim izložbama i natječajima. Vrednovanje školskih likovnih projekata kao npr. Projektni dan.

Vremenik aktivnosti utorkom i srijedom tijekom šk. god. 2017./2018.

Troškovnik aktivnosti 300,00 kn za potrošni materijal

49

Page 52: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Način vrednovanja aktivnosti

Praćenje učenika kroz individualno vrednovanje zalaganja i suradništvo. Trud i volja za planiranim realizacijama praćenim tijekom školske godine. Vidljiv rad grupe na tematskim izložbama na panoima škole i izložbenim mjestima tematskim plakatima, izložbama, događanjima i priredbama. Sudjelovanje učenika na vanjskim izložbama i natječajima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Vrednovanje školskih likovnih projekata kao npr. projektni dan.Vrednuje se sudjelovanje u likovnim natjecanjima i ostalim školskim aktivnostima vezanim uz prigodne datume koje obilježavamo u školi.

50

Page 53: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Likovna grupa

Ciljevi poticati učenike u kreativnom likovnom izražavanju i estetskoj kvaliteti

osposobiti učenike za samostalno i vješto korištenje različitih likovno-tehničkih sredstava i likovnog jezika i sintakse

Ishodi učenja Učenici će: razvijati sposobnosti i vještine u likovnom

izražavanju razvijati temeljna stajališta prema umjetničkom

stvaralaštvu biti sposobni za realizaciju u likovno- tehničkom

materijalu razvijati sposobnosti za kvalitetu linije, oblika, boja

i tona, teksture, uzoraka i ritma, prostornu organizaciju i 3d formu

razvijati senzibilnost i osjetljivost za likovnu kulturu i estetsko uređenje,divergentno mišljenje, maštu i kreativnost

razumjeti društvene i kulturne interijere koje svaki pojedinac nastanjuje

razvijati svijest o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg mišljenja

razvijati sposobnosti za društveni angažman te za neposredno i odgovorno sudjelovanje u zajednici (škole) i društvu općenito

razvijati originalnost, inicijativu te samo vrednovanje

Namjena Suradništvo učenika i učenica te poticanje i razvijanje mašte. Namjena programa za svu zainteresiranu djecu od 5. do 8. razreda, poticanje kreativnosti i prepoznavanje talenata.

Nositelj aktivnosti Jerica Gracin, profesor likovne kulture

Razred/i 5. – 8.Način realizacije Način realizacije programa individualnim, skupnim i

praktičnim radom u radu likovne grupe, organiziranju pripremanju i postavljanu izložbi učenika od 5. do 8. razreda i učenika likovne grupe te estetsko osmišljavanje i uređenje tijekom školske godine. Realizirati planirane aktivnost kroz razgovor,izlaganje i demonstraciju. Rad u skupinama, rad u parovima i individualni rad. Realizacije likovnog osmišljavanja školskih priredbi (kulisa), događanja i estetskog uređenja.

Vremenik aktivnosti Utorkom tijekom šk. godine 2017./18.

Troškovnik aktivnosti 300,00 kn za potrošni materijal

51

Page 54: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Način vrednovanja aktivnosti

Praćenje učenika kroz individualno vrednovanje zalaganja i suradništvo. Trud i volja za planiranim realizacijama praćenim tijekom školske godine. Vidljiv rad grupe na tematskim izložbama na panoima škole i izložbenim mjestima tematskim plakatima, izložbama, događanjima i priredbama. Sudjelovanje učenika navanjskim izložbama i natječajima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Vrednovanje školskih likovnih projekata kao npr. projektni dan. Vrednuje se sudjelovanje u likovnim natjecanjima i ostalim školskim aktivnostima vezanim uz prigodne datume koje obilježavamo u školi.

52

Page 55: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

53

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Učenička zadruga ,,Trnko''

Ciljevi omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada

Ishodi učenja Učenici će: biti osposobljeni za likovno izražavanje i produkciju

uz razvoj kreativnosti i osjećaja za lijepo razvijati sklonost i interes za likovno stvaralaštvo jačati suradnički odnos učenika i učitelja ostvarivati svoj likovni potencijal kroz stvaranje

školskih priredbi, izložbi te uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora

sudjelovati na natječajima, posjetima izložbama, muzejima i galerijama

razvijati likovno- umjetničko mišljenje, ljubav i interes prema zavičajnoj povijesti te očuvanju kulturno- povijesne baštine našega mjesta

Namjena Razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, odgovornost, inovativnost, poduzetnost, toleranciju i potrebu za suradnjom.Omogućiti stjecanje, produbljivanje, proširivanje i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada.Razvijati svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanju baštine i pučkoga stvaralaštva. Usmjeravati učenike na praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini.

Nositelj aktivnosti Svi učitelji i stručni suradnici.Voditelj: Jerica Gracin

Razred/i 5. – 8.

Način realizacije Tijekom cijele šk. godine, praktičnim radom u terminima koji će se dogovarati na sastancima Zadruge. Sudjelovanje na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine, 2 sata tjedno.

Troškovnik aktivnosti 100,00 kn po razredu

Način vrednovanja aktivnosti

Vođenje evidencije o odazivu i aktivnosti učenika na radionicama i ostalim aktivnostima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Sudjelovanje na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama.

Page 56: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

54

Page 57: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Geološko ekološka grupa

Ciljevi razvijanje ekološke svijesti i aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša

Ishodi učenja Učenici će: znati analizirati i koristiti dodatne programske

sadržaje iz geografije i ekologije znati prikupljati i komentirati podatke moći napraviti graf iz dobivenih podataka aktivno koristiti snalaženje na geografskim,

zoogeografskim i geobotaničkim kartama

Namjena Edukacija, odgoj i razvijanje ekološke svijest.

Nositelj aktivnosti Branislav Mihajlovski

Razred/i 6.

Način realizacije Izrada postera, plakata, powerpoint prezentacija i geološko paleontološke karte

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Potrošni materijal za crtanje – 500,00 kn

Način vrednovanja aktivnosti i način korištenja rezultata vrednovanja

Izlaganje radova u učionici i ppt prezentacija.

55

Page 58: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Šah

Ciljevi usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o šahovskoj igri

Ishodi učenja Učenici će: vladati i koristiti se osnovnim šahovskim pravilima razvijati kognitivne i metakognitivne vještine jačati osjećaj samoefikasnosti i kompetentnosti razvijati zdravu količinu kompeticije

Namjena Razvijanje radnih navika, analitičkog razmišljanja i koncentracije, vježbanje kombinatorike i upornosti.

Nositelj aktivnosti Branislav Mihajlovski

Razred/i 5. i 6.

Način realizacije Učenje teorija šahovske igre i igra šaha.

Vremenik aktivnosti 2 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Potrošni materijal – 500,00 kn

Način vrednovanja aktivnosti i način korištenja rezultata vrednovanja

Provedba školskih natjecanja i uspjeh na istom.

56

Page 59: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

I

Naziv aktivnosti Prometna grupa

Ciljevi razvijanje prometne kulture kod učenika njegovanje i razvijanje znanja vezana uz promet osposobljavanje za aktivno učešće u prometu kao

pješaka, biciklista i prometnog policajca razvijanje interesa za promet

Ishodi učenja Učenici će: objasniti značenje prometnih znakova izraditi prezentaciju na temu iz prometa opisati prometovanje na prometnicama voziti bicikl po propisima opisati pojedine vrste prometa izraditi plakat na temu iz prometa

Namjena Učenje o prometnoj kulturi i praktična primjena u svakodnevnom životu

Nositelj aktivnosti Jan Zamostni

Razred/i 5. – 8.

Način realizacije Teoretsko učenje kroz razgovor, prezentacije, izradu zadataka, te praktično vježbanje vožnje bicikla

Vremenik aktivnosti Tijekom cijele školske godine ponedjeljkom 7. sat

Troškovnik aktivnosti U dogovoru s ravnateljicom, zavisno od potreba i zahtjevima tijekom godine

Način vrednovanja aktivnosti i način korištenja rezultata vrednovanja

Razgovori, prezentacije, radni zadaci, natjecanja

57

Page 60: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

I

Naziv aktivnosti ŠŠK TRNKOCiljevi usvajanje i usavršavanje osnovnih elemenata iz

područja košarke i odbojke razvijanje i njegovanje ljubavi prema sportu razvijanje i poticanje dosljednosti i učinkovitosti u

radu stjecanje radnih navika- kroz redovit dolazak i

sustavan rad poticanje na aktivan i odgovoran odnos prema tijelu

i zdravlju razvijanje osjećaja pripadnosti kolektivu i

natjecateljski duh

Ishodi učenja Učenici će: znati osnove tehnike i taktike košarkaške i

odbojkaške igre moći primijeniti naučeno u natjecateljskim uvjetima

Namjena Angažirati što veći broj sudionika i motivirati ih za svakodnevno bavljenje ekipnim sportom, podizanje motoričkih sposobnosti na višu razinu i priprema za natjecanje. Promovirati školu kroz natjecanja i potaknuti učenike na cjeloživotno, rekreativno bavljenje sportom.

Nositelj aktivnosti Ivan Vukoja, mag.cin.

Razred/i 5.-8.

Način realizacije Kroz dosljedan i sustavan rad upotrebljavajući sve metode poučavanja.

Vremenik aktivnosti 5.9.2017.– 14.6.2018.

Troškovnik aktivnosti Košarkaške lopteOdbojkaške lopte i mrežaŠkolski dresovi

Način vrednovanja aktivnosti i način korištenja rezultata vrednovanja

Pozitivan odnos učenika prema aktivnostima, iskazivanje interesa za košarku u svakodnevnici, plasman na natjecanju, a rezultati vrednovanja će se koristiti kroz usporedbu rezultata s prošlih natjecanja, te utvrditi eventualni pozitivni ili negativni pomak u radu.

58

Page 61: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Robotika

Ciljevi učenje programiranja

Ishodi učenja Učenici će: razumjeti postavljeni problem odabrati prikladan algoritam implementirati algoritam u programskom jeziku

NamjenaUz pomoć programiranja pokrenuti robota.

Nositelj aktivnosti Nikša Strika

Razred/i 6.-8.

Način realizacije Realizacija programa je nakon redovne nastave.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova.

Način vrednovanja aktivnosti

pohvala i poticaj

Način korištenja rezultata vrednovanja

Uz pohvale i poticaje će učenici sami nastaviti s programiranjem koje će im uz dodatnu nadogradnju pomoći u nastavku školovanja.

59

Page 62: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Plivanje

Ciljevi usvojiti vještinu plivanja te na taj način osposobiti učenike za samostalno djelovanje u vodi

razvijati i njegovati ljubav prema kretanju na druge načine i u drugim medijima od uobičajenih

razvijati i poticati dosljednost, upornost i učinkovitost u radu

poticati na aktivan i odgovoran odnos prema tijelu i zdravlju

socijalizacija učenika tijekom zajedničkog druženja unutar i oko bazena

Ishodi učenja Učenici će: plutati na leđima i slobodnim načinom preplivati

bazen

Namjena Omogućiti svim sudionicima realizaciju predviđenih ciljeva.

Nositelj aktivnosti Ivan Vukoja

Razred/i 2.

Način realizacije Kroz dosljedan i sustavan rad upotrebljavajući sve metode poučavanja.

Vremenik aktivnosti 4.9.2017.– 15.6.2018.

Troškovnik aktivnosti Oprema za bazen (kupaći kostim, kupaće gaćice, ručnik, papuče, naočale za plivanje)

Način vrednovanja aktivnosti

Rezultati se vrednuju kroz pozitivan odnos učenika prema aktivnostima i rezultate završnog testiranja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Način korištenja rezultata vrednovanja koriste se za usporedbu rezultata s početka testiranja s onima na kraju programa i utvrđivanjem eventualnih pozitivnih pomaka u radu

60

Page 63: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

INaziv aktivnosti Zbor

Ciljevi razvijati vještinu i sposobnost lijepog pjevanja, vježbanje intonacije glasa

uvježbati pjesme za školske i druge priredbe razvijati umjetnički izražaj i razumijevanje glazbene

umjetnosti, estetskog senzibiliteta i smisla za lijepo pridonijeti razvoju znanja, stavova, vještina i

sposobnosti potrebnih za razumijevanje i usvajanje glazbeno estetske osjetljivosti, estetske kritičnosti i etičnosti

razvijati emocionalnu i estetsku inteligenciju učenika jačanje samosvijesti i samopoštovanja

Ishodi učenja Učenici će: razvijati strpljenje i međusobnu toleranciju u

zajedničkom radu razvijati pozitivne osjećaje spram izvođenja glazbe razviti memoriju i motoriku učenika te slušnu

percepcijuNamjena Uvesti učenike u svijet umjetničke i tradicijske glazbe,

upoznati ih s vrijednim glazbenim djelima i razvijati glazbeni ukus i naviku praćenja i sudjelovanja u vrijednim glazbenim događajima.Naučiti i uvježbati odabrane pjesme za nastupe na priredbama razvijajući osobne talente

Nositelj aktivnosti Renata Barac

Razred/i 4. – 8.

Način realizacije Vježbe upjevavanja, učenje pjesama, pravilno intoniranje tonova, postavka glasa.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno

Troškovnik aktivnosti 1. 000,00 kn za potrebe aranžmana pjesama

Način vrednovanja aktivnosti

opisno

Način korištenja rezultata vrednovanja

Lijepo izveden program na školskim i drugim priredbama.

61

Page 64: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

A A

KT

IVN

OST

Naziv aktivnosti Škola gitare

Ciljevi otkrivanje glazbenog izričaja kroz gitaru kod djece i savladavanje osnova tehnike i sviranja gitare

Ishod učenja Učenici će: moći sami savladati osnovne melodije i ljestvice na

gitariNamjena Razvijanje pozitivnog odnosa prema glazbi i instrumentu

gitare. Savladavanje osnovnih karakteristika gitare,shvaćanje zapisa i notnog crtovlja.

Nositelj aktivnosti Vjeroučitelj

Razred/i 5.-8.

Način realizacije Nastupna školskim priredbama,projektnim danima te u Božićnim i Uskrsnim proslavama.

Vremenik aktivnosti 1 sat tjedno35 sati godišnje

Troškovnik aktivnosti Troškovi novih žica za gitaru,trzalice i ostali potrošni materijali.

Način vrednovanja aktivnosti

Učenici će biti vrednovani kroz nastupe i natjecanja

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja koriste se pri školskim svečanostima i priredbama.

62

Page 65: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

NA

STA

VN

E A

KT

IVN

OST

I

Naziv aktivnosti Audio – tehnička grupa

Ciljevi priprema audio – tehničkih sredstava za pojedine školske projekte

Ishodi učenja Učenici će: razviti svoje kreativne i tehničke sposobnosti u

pripremi pojedinog projekta

Namjena Razvijanje kreativnih i tehničkih sposobnosti kod učenika.

Nositelj aktivnosti Vjeroučitelj

Razred/i: 5.-8.

Način realizacije Kroz projekte, priredbe, koncerte, dane škole

Vremenik aktivnosti U pripremama za školske priredbe i igrokaze.

Troškovnik aktivnosti Troškovnik je pokriven tehničkom opremom u školi.

Način vrednovanja aktivnosti

Aktivnost se vrednuje kroz pripremu za događaje, a način korištenja rezultata vrednovanja kroz izlaganje na projektnom danu, te na drugim događanjima u školi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Kroz tehnička i audio-vizualna pomagala.

63

Page 66: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

7. PLAN IZVANUČIONIČKE I TERENSKE NASTAVE

Ovim oblikom rada planirano je savladavanje određenih nastavnih sadržaja izvan učionice u

trajanju od jednog ili nekoliko školskih sati, može biti poludnevna ili cjelodnevna, odnosno,

može trajati i nekoliko dana.

Izvanškolska aktivnost, odnosno izvanučionična nastava odnosi se na izlete, ekskurzije,

odlaske u kina, kazališta, galerije i druge ustanove, Školu u prirodi i druge slične

Organizirane oblike poučavanja izvan škole.

Cilj izvanučionične nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojoj

se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive koji su utjecali

na okolinu.

Obuka plivanja realizirat će se za učenike 2. razreda i škola za neplivače za učenike 3. razreda

a nositelj aktivnosti je Ivan Vukoja.

Škola u prirodi ostvarit će se za učenike 3. i 4. razreda:

3. razred u Domu Crvenoga križa na Sljemenu (18. 9. 2017 - . 22. 9. 2017.)

4. razred u Novom Vinodolskom (11.09.2017. – 15.09. 2017.).

Terenska nastava planira se za učenike od I. – VIII. razreda.

IZV

AN

ION

IČK

A

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Plivanje, izvanučionička nastava, knjižnica, kazalište, muzeji, kino, terenska nastava u zavičaju

Ciljevi nastavom izvan učionice približiti svim učenicima nastavne sadržaje

razvijanje kulturnih navika pobliže upoznavanje sadržaja koji se odnose na

okolicu škole, zanimanja ljudi, godišnja doba, osamostaljivanje i preuzimanje odgovornosti za

svoj dio zadatka

64

Page 67: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Ishodi učenja Učenici će: biti osposobljeni za plivanje Znati prepoznati i opisati uloge drugih ljudi u

neposrednomu okruženju prepoznati najvažnija prirodna, kulturna i

gospodarska obilježja sredine u kojoj žive i njihovu vezu s načinom života obitelji i ljudi

pokazati i riječima iskazati zanimanje i poštovanje prema vrijednostima hrvatske kulture i kulture drugih naroda, uključujući muzejske ustanove

Namjena Svim učenicima za bolje upoznavanje nastavnih i ostalih sadržaja važnih za njihov zdrav kulturni, mentalni i socijalni razvoj

Nositelj aktivnosti Učiteljice razredne nastave

Razred/i 1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 4.aNačin realizacije Ostvariti učenje otkrivanjem u neposrednom životnom

okružju tijekom nastavne godine.

Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine

Troškovnik aktivnosti Ulaznice za kina, kazališta, muzeje, troškovi prijevoza, materijal za radionice, prehrana. Troškove boravka i provedbe učenika snosit će roditelji učenika uz obaveznu suglasnost

Način vrednovanja aktivnosti

Razvijanje želje za kulturnim uzdizanjem, prihvaćanjem moralnih normi, razvijanje prijateljstva, suosjećanja, pomoći, socijalizacije, istraživačkog duha.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

65

Page 68: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

ION

IČK

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Škola u prirodi- Medvednica

Ciljevi zapamtiti nova znanja izdvojiti i povezati postojeća znanja o prošlosti,

povijesnim činjenicama, mitovima i legendama, pojavama u prirodi i društvu, obilježjima zavičaja

pokrenuti znatiželju za otkrivanjem pojava u društvenoj zajednici i istraživačke radoznalosti učenika

Namjena Uočiti, ponoviti i povezati sadržaje o kulturno-povijesnim spomenicima, prošlosti grada, povijesnim okolnostima, legendama, književnim djelima, povijesnim i književnim ličnostima, obilježjima zavičaja, promjenama u prirodi i utjecaju na živi svijet.

Ishodi učenja Učenici će: uočiti, ponoviti i povezati sadržaje o kulturno-

povijesnim spomenicima, prošlosti grada, povijesnim okolnostima, legendama, književnim djelima te povijesnim i književnim ličnostima

prakticirati sposobnost zaključivanja i povezivanja nastavnih sadržaja

upotrebljavati potrebne kulturne, uljudbene, socijalne, ekološke, komunikacijske navike, znanja i vrste ponašanja

samostalno istraživatiNositelj aktivnosti Ivančica Tajsl Dragičević i Kristina Vlah

Razred/i 3.a i 3.b

Način realizacije Terenska nastava

Vremenik aktivnosti 18. 09. do 22. 09. 2017.

Troškovnik aktivnosti 350kn

Način vrednovanja aktivnosti

Samovrednovanje,skupno vrednovanje, razgovor, uređenje panoa, ankete učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja Pohvala učenicima u svrhu poticaja, izrada prezentacije ili

plakata

66

Page 69: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

ION

IČK

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Škola u prirodi- Novi Vinodolski

Ciljevi zapamtiti nova znanja izdvojiti i povezati postojeća znanja o prošlosti,

povijesnim činjenicama, mitovima i legendama, pojavama u prirodi i društvu, obilježjima zavičaja

pokrenuti znatiželju za otkrivanjem pojava u društvenoj zajednici i istraživačke radoznalosti učenika

Namjena Uočiti, ponoviti i povezati sadržaje o kulturno-povijesnim spomenicima, prošlosti grada, povijesnim okolnostima, legendama, književnim djelima, povijesnim i književnim ličnostima, obilježjima zavičaja, promjenama u prirodi i utjecaju na živi svijet.

Ishodi učenja Učenici će: uočiti, ponoviti i povezati sadržaje o kulturno-

povijesnim spomenicima, prošlosti grada, povijesnim okolnostima, legendama, književnim djelima te povijesnim i književnim ličnostima

prakticirati sposobnost zaključivanja i povezivanja nastavnih sadržaja

upotrebljavati potrebne kulturne, uljudbene, socijalne, ekološke, komunikacijske navike, znanja i vrste ponašanja

samostalno istraživati i otkrivati nova znanjaNositelj aktivnosti Luci Plenković Omerso

Razred/i 4.aNačin realizacije Terenska nastavaVremenik aktivnosti 11. 09. do 15. 09. 2017.Troškovnik aktivnosti 360.00 knNačin vrednovanja aktivnosti

Samovrednovanje,skupno vrednovanje, razgovor, uređenje panoa, ankete učenika

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pohvala učenicima u svrhu poticaja, izrada prezentacije ili plakata

IZV

AN

ION

IČK

A

Naziv aktivnosti Gorska Hrvatska

Ciljevi Upoznavanje učenika s povijesnom, kulturnom te prirodoslovnom baštinom (Špilja Lokvarka,Ogulin) / Gorskog kotara (stručno vodstvo, uočavati određene prirodne pojave, promjene i aktivnosti u prirodnom okruženju

Namjena Kroz izvorne prirodne, kulturne i turističke sadržaje, upoznati ljepote domovine te tu izvornost povezati s nastavnim sadržajima, razvijanje altruizma, tolerancije, druženje i međusobno upoznavanje.

67

Page 70: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

NA

STA

VA

Ishodi učenja Učenici će: prepoznati biljke životinje u kontinentalnoj listopadnoj i

vazdazelenoj šumi gorske Hrvatske navesti primjere jestivih, nejestivih i otrovnih vrsta

gljiva prepoznati biljke i gljive i opisati prilagodbe životnim

uvjetima staništa opisati prilagodbe životinja navesti primjere hranidbenih odnosa izdvojiti biološku raznolikost kao osnovu opstanka

života na Zemlji donijeti ispravan stav o čuvanju šuma shvatiti kemijske procese u vodi pri kojima nastaju

sedrene barijere i ulogu mahovina i algi razumjeti međuovisnost klime i vegetacije prepoznati krške oblike reljefa (špilja Lokvarka)

Nositelj aktivnosti Razrednici od 5.a do 8.a ( Tanja Kralj, Krešimir Matošević, Branislav Mihajlovski i Stanislava Vencl)

Razred/i 5. – 8.

Način realizacijeTerenska nastava (jednodnevna)

Vremenik aktivnostiListopad 2017. godine

Troškovnik aktivnosti Roditelji učenika snose troškove terenske nastave (prijevoz autobusom, hrana, ulaznice) prema najpovoljnijem ponuđaču usluge

Način vrednovanja aktivnosti

Anketom za učenike nakon ekskurzije, a samo vrednovanje terenske i izvanučioničke nastave se provodi kroz razgovor, pri čemu se ponavlja sve viđeno i naučeno. Može se upotrijebiti i manji nastavni listić – kao višeminutna provjera

Način korištenja rezultata vrednovanja Izrada prezentacije (usmene/digitalne) na zadanu temu

vezanu uz terensku nastavu (individualno, grupno)

IZV

AN

ION

IČK

A

NA

STA

VA

Naziv aktivnosti Posjet Vukovaru

Ciljevi upoznavanje znamenitosti Republike Hrvatske povezivanje nastavnih sadržaja i dojmova s izleta razvijanje ekološke i kulturne svijesti

Ishodi učenja Učenici će: upoznati noviju hrvatsku povijest i stradanje grada

Vukovara

Namjena Primjenjivanje stečenih znanja o okolišu, geografskom i povijesnom statusu Domovine, druženje.

68

Page 71: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Nositelj aktivnosti Stanislava Vencl i Marin-Marko Marendić

Razred/i 8.Način realizacije Obilazak znamenitosti, razgovor o stečenom iskustvu i

dojmovima, druženje, zajedničko fotografiranje.

Vremenik aktivnosti Veljača 2018.

Troškovnik aktivnosti Nema troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Vrednuje se istraživački duh, kulturno i odgovorno ponašanje učenika te odnos prema prirodi.Prezentacija viđenog, izrada plakata, knjižice, foto - zapisi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja koriste se u ocjeni vladanja učenika

69

Page 72: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

ION

IČK

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Jednodnevna izvanučionička nastava

učenika5. – 8. razreda u NP Brijuni i Pulu

Ciljevi upoznavanje znamenitosti Republike Hrvatske povezivanje nastavnih sadržaja i dojmova s izleta.

Razvijanje ekološke i kulturne svijesti

Ishodi učenja Učenici će: njegovati/usvojiti pravila ponašanja u zaštićenim

prirodnim prostorima te kulturnim ustanovama razviti osjećaj domoljublja; isticati važnost očuvanja

kulturne i povijesne baštine postojeće znanje (gradivo) povezati sa proživljenim

iskustvom. njegovati/razviti toleranciju, pristojno ponašanje i

međusobno komuniciranjeNamjena Primjenjivanje stečenih znanja o okolišu, geografskom i

povijesnom statusu Domovine, druženje.

Nositelj aktivnosti Razrednici 5. – 8. razreda.

Razred/i 5.-8.

Način realizacijeObilazak znamenitosti, razgovor o stečenom iskustvu i dojmovima, druženje, zajedničko fotografiranje.

Vremenik aktivnosti svibanj/ lipanj 2018. godineTroškovnik aktivnosti Do 300 kn po učeniku (program s uključenim prijevozom i

ručkom (opcionalno)) – izvor sredstava: roditelji i skrbnici.Način vrednovanja aktivnosti

Vrednuje se istraživački duh, kulturno i odgovorno ponašanje učenika te odnos prema prirodi. Prezentacija viđenog, izrada plakata, knjižice, foto - zapisi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati vrednovanja koriste se u ocjeni vladanja učenika.

70

Page 73: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

ION

IČK

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Izvanučionička nastava iz vjeronauka

Ciljevi što bolje upoznati i shvatiti naučeno gradivo i nastavne jedinice

Ishodi učenja Učenici će: doživjeti naučeno gradivo sa svakidašnjim

životom,te ga iskusiti u svom životu

Namjena Zorni prikaz planiranih sadržaja te lakše učenje i pamćenje i povezivanje naučenog

Nositelj aktivnosti Krešimir Matošević

Razred/i 1.– 8.

Način realizacije Posjet redovničkim samostanima, posjet crkvama drugih denominacija, sveta misa, obilježavanje blagdana, ispovijed u župi, posjet džamiji i sinagogi.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine, kroz satove vjeronauka

Troškovnik aktivnosti Cijena prijevoza, autobusne ili tramvajske karte.

Način vrednovanja aktivnosti

Izradom prezentacija,plakata i eseja pri pojedinoj terenskoj nastavi.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Učenik se vrednuje znanjem , zainteresiranošću i vlastitim angažmanom te izradom plakata i ppt prezentacijama samostalnim izlaganjem.

71

Page 74: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

IZV

AN

ION

IČK

A N

AST

AV

ANaziv aktivnosti Terenska nastava- 6. razred

Ciljevi što bolje upoznati i shvatiti naučeno gradivo i nastavne jedinice iz hrvatskog jezika, geografije i povijesti.

Ishodi učenja Učenik će: upoznati prirodne ljepote i kulturna bogatstva

hrvatskog kraja

Namjena Zorni prikaz planiranih sadržaja te lakše učenje i pamćenje

Nositelj aktivnosti Krešimir Matošević

Razred/i 6.a

Način realizacije Putovanje će biti realizirano jednom u polugodištu u neki od hrvatskih gradova tj. nacionalnih parkova.

Vremenik aktivnosti Tijekom nastavne godine

Troškovnik aktivnosti Cijena autobusne karte i ulaznice - oko 200 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Učenik se može isticati zainteresiranošću i vlastitim angažmanom.

Način korištenja rezultata vrednovanja Kroz prezentacije i izlaganje na satu.

72

Page 75: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

8. RAZREDNI PROJEKTI

Razredni projekti će se realizirati od I. do IV. razreda, a razredni projekti su:

Peticom do zdravlja

Grad Zagreb

Zanimanja

Igre bez granica

Božić – Maškare – Dani kruha

Stoti dan škole

Komunikacija na materinskom jeziku

Mislim zeleno, čuvam zemlju

Memento prijateljstva

Likovni natječaj: ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU

73

Page 76: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Božić - Maškare – Dani kruha

Ciljevi organizirati i uvježbati učenike za izvođenje kraćeg prigodnog programa

Ishodi učenja Učenici će: izvesti kraći javni nastup izvesti tekst poštujući govorne vrijednosti jezika primijeniti stečene glazbene i plesne vještine Izraditi i osmisliti vlastitu masku

Namjena Učenicima od 1. do 4. razreda

Nositelj aktivnosti Učiteljice od 1. do 4. razreda

Razred/i Učenici razredne nastave

Način realizacije Pripremati, uvježbati i izvoditi odabrani program. Pripremati scenografiju i potrebe rekvizite. Izrađivati svoje maske. Sudjelovati u igrama.

Vremenik aktivnosti Listopad 2017.

Prosinac 2017.

Veljača 2018.

Troškovnik aktivnosti Potrošni materijal, literatura, suradnja s roditeljima, mještanima

Način vrednovanja aktivnosti

Samovrednovanje, usmena evaluacija rada

Način korištenja rezultata vrednovanja

Fotografije

74

Page 77: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Stoti dan škole

Ciljevi dan bez školskih udžbenika – učenje kroz igre i međupredmetne aktivnosti

kroz vođene aktivnosti ostvariti odgojno – obrazovne ciljeve i ishode u skladu s planom i programom

Ishodi učenja Prema planu i programu

Namjena Učenicima od 1. do 4. razreda

Nositelj aktivnosti Učiteljice od 1. do 4. razreda

Razred/i 1.-4.

Način realizacije Primjerena i navođena igra, te poticaji koji bi ih sami potaknuli u osvještavanje osobnog i socijalnog razvoja unutar same razredne zajednice.

Vremenik aktivnosti Veljača 2018.

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Anketa

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati ankete kao evaluacija razrednog projekta.

75

Page 78: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Mislim zeleno, čuvam Zemlju

Ciljevi potaknuti učenike na promišljanje o planeti Zemlji i njezinim resursima koje koristimo

osvijestiti učenike o ekološki prihvatljivim djelovanjem

potaknuti učenike na aktivno uključivanje i djelovanje u zajednici

Ishodi učenja Učenici će: objasniti važnost recikliranja brinuti o očuvanju okoliša škole i mjesta. pravilno razvrstati otpad i ponovo ga upotrijebiti navesti primjere negativnog utjecaja čovjeka na

okoliš opisati na koji način oni pridonose zaštiti okoliša razlikovati pojmove „zdravi okoliš„ i „održivi

razvoj“ primjerom objašnjavati ulogu koju zdravi okoliš

ima za dobrobit pojedinca i lokalne zajednici opisati postupke kojima se pridonosi održivome

razvojuNamjena Prikupljati otpad i razvrstavati ga, urediti okoliš škole,

posaditi drvo, izraditi predmete od prikupljenog otpada.

Nositelj aktivnosti Učiteljice razredne nastave

Razred/i 1.-4.Način realizacije Razvijati svijest kod učenika o povezanosti njih samih s

okolišem, kao i osjetljivost prema njemu, izgraditi pozitivan odnos učenika prema okolišu, razvoj stava "i ja mogu učiniti nešto za svoj okoliš!", aktivan, istraživački i optimističan pogled na svijet.

Vremenik aktivnosti Tijekom cijele godine

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Prikupljati otpad i razvrstavati ga, urediti okoliš škole, posaditi drvo, izraditi predmete od prikupljenog otpada.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Navesti primjere negativnog utjecaja čovjeka na okoliš.

76

Page 79: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Zanimanja

Ciljevi Upoznati zanimanja ljudi u bližoj okolici škole i zanimanja roditelja

Ishodi učenja Učenici će: Razlikovati zanimanja u školi, obitelji i užoj

zajednici navesti i opisati zanimanja roditelja

Namjena Učenicima 2. razreda

Nositelj aktivnosti Petra Crnjević Trstenjak

Razred/i 2.a

Način realizacije Obilaskom obrtnika u kvartu, pozivanjem roditelja učenika na sat.

Vremenik aktivnosti Travanj i svibanj 2018.

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Izrada plakata, dnevnika

Način korištenja rezultata vrednovanja

Za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada i određivanje smjernica za praćenje kvalitete nastavnog rada.

77

Page 80: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

78

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Igre bez granica

Ciljevi razviti svijest o važnosti tjelesnog vježbanja za očuvanje i unaprjeđivanje zdravlja

Ishodi učenja Učenici će: razlikovati poštenje od nepoštenja uočiti i primijeniti tolerantno i sportsko navijanje prepoznati i rješavati nesporazume kao i nasilne

oblike ponašanja prihvaćati odgovornost za svoje postupke poštivati pravila i pravilno odlučiva razlikovati nepoželjne od poželjnih oblika verbalne

komunikacije razlikovati privatnu i javnu imovinu i odgovorno se

ponašati prema njoj prepoznati svoje „jake“ i „slabe“ strane

Namjena Raspravljati o primjerenom ponašanju na školskim natjecanjima. Individualno i grupno se natjecati u sportskim disciplinama i tradicionalnim dječjim igrama

Nositelj aktivnosti Učiteljice razredne nastave

Razred/i 1.-4.

Način realizacije Pripremati i uvježbavati učenike za natjecanje. Organizirati izvanučioničnu nastavu.

Vremenik aktivnosti Svibanj 2018.

Troškovnik aktivnosti Diplome, rekviziti školskog poligona, strunjače, lopte, vijače, obruči konopi, vreće, bomboni, majice u boji (crvena, bijela, plava).

Način vrednovanja aktivnosti

Samovrednovanje i usmena evaluacija rada. Fotografije i članak za web stranicu škole. Provjera motoričkih znanja, sposobnosti i postignuća. Međurazredna natjecanja. Usmena analiza procesa, individualnih i skupnih aktivnosti.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Usporedba broja sudionika u odnosu na prethodne godine. Izvješće o ostvarenoj aktivnosti na web stranici škole.

Page 81: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Memento prijateljstva

Ciljevi kroz radionice građanskog odgoja i obrazovanja razvijati socijalne vještine, prihvatljivo ponašanje i samostalnost, samopouzdanje, međusobno uvažavanje kroz pridržavanje zajedničkih dogovorenih pravila

Ishodi učenja Učenici će: usvajati i njegovati temeljne humane vrijednosti primjenjivat će dječja prava u svakodnevnom životu

i naučiti preuzimati odgovornost za svoje postupke osvijestiti najvažnija prava i obveze i ponašati se u

skladu s njimaNamjena Učenici će kroz radionice Građanskog odgoja i obrazovanja

bolje upoznati sebe, ovladati svojim emocijama, postati odgovorni prema sebi i drugima.

Nositelj aktivnosti Učiteljice razredne nastave

Razred/i 1.-4.

Način realizacije Svaki učenik će nakon provedenih radionica izraditi svoj "Memento prijateljstva" kao osobni podsjetnik na stečeno znanje o Građanskom odgoju i obrazovanju koji će primjenjivati u daljnjem obrazovanju kao poticaj za daljnje suradničko učenje unutar svoje razredne zajednice.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Anketa

Način korištenja rezultata vrednovanja

Međusobna valorizacija učenika i učitelja koristeći videokonferencije i obrasce.

79

Page 82: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Peticom do zdravlja

Ciljevi kod učenika razviti svijest o značenju pravilne i raznolike prehrane te važnost tjelesnog vježbanja radi sveopćeg boljitka za zdravlje njihovog organizma

Ishodi učenja Učenici će: razumjeti razvoj i funkcioniranje vlastitoga tijela razumjeti pojmove i značajke nezdravih navika,

rizičnih ponašanja i ovisnosti te znati kako one narušavaju zdravlje

usvojiti osnovna znanja o čuvanju i unaprjeđivanju zdravlja

steći spoznaju o značaju pravilne prehrane za rast i razvoj

razviti svijest o potrebi provođenja tjelesnoga vježbanja u primjerenim zdravstveno-higijenskim uvjetima

usvojiti opća kineziološka znanja o pravilnomu provođenju tjelesnog vježbanja

postavljati pitanja o svome zdravlju i razvoju prepoznati namjenu namirnica te njihovu primjenu i

vrijednost u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja i razvoja

opisati dostupnost namirnica i njihovu pravilnu zastupljenost u obrocima

nabrojiti načine pravilnoga čuvanja namirnica opisati utjecaj oglašavanja i promidžbe namirnica na

način prehrane raspraviti i opisati kako se pridržavanjem osnovnih

higijenskih navika, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću može sačuvati zdravlje

Namjena Na zanimljiv i učenicima pristupačan način bolje upoznavanje nastavnih i ostalih sadržaja važnih za njihovo zdravlje, kulturni, mentalni i socijalni razvoj o ljudskom tijelu.

Nositelj aktivnosti Luci Plenković Omerso

Razred/i 4. razred

Način realizacije Kroz radionice i vježbaonice, čitanje dodatne literature, posjetima nutricionista i kineziologa naučiti sve o ljudskom tijelu.

Vremenik aktivnosti Tijekom cijele godine.

Troškovnik aktivnosti Nema dodatnih troškova

80

Page 83: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Način vrednovanja aktivnosti

Plakati, usmeno izlaganje, fizička aktivnost, predstavljanje projekta roditeljima i prijateljima.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Samovrednovanje, razgovor, pohvale učitelja i roditelja, predavača nutricionista i studenata kineziologije.

81

Page 84: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Grad Zagreb

Ciljevi upoznati učenike s poviješću grada Zagreba susresti se s prirodnom i kulturnom okolinom upoznati ljude koji su stvarali povijest grada

Zagreba poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj

i društvenoj zajedniciIshodi učenja Učenici će:

pronalaziti i predstaviti, u skladu sa svojom dobi, osnovne činjenice o prirodi, društvu, kulturi, religiji, čovjeku i njegovu djelovanju u prošlosti i sadašnjosti u zavičaju i Hrvatskoj (govor, pisanje, crtanje i slikanje, itd.)

prepoznati i opisati osnovne pojmove o obitelji, zavičaju, religiji, Hrvatskoj, društvu i kulturi

prepoznati načine čuvanja i ulogu pojedinca u čuvanju prirodne i kulturne baštine u zavičaju, domovini i svijetu

imenovati i opisati predmete, osobe i događaje prošlosti u odnosu na sadašnjost i navesti razloge zbog kojih su se dogodile promjene

Namjena Približiti učenicima kulturno – povijesne znamenitosti Grada Zagreba

Nositelj aktivnosti Ivančica Tajsl Dragičević i Kristina Vlah

Razred/i 3.a i 3.b

Način realizacije Rad u učionici i izlascima u obilazak grada, izrada plakata, upotreba različitih izvora znanja, izrada plakata, čitanje različitih vrsta tekstova.

Vremenik aktivnosti Svibanj 2018.

Troškovnik aktivnosti Oko 100kn

Način vrednovanja aktivnosti

Razvijanje želje za kulturnim uzdizanjem, prihvaćanjem moralnih normi, razvijanje prijateljstva, suosjećanja, pomoći, socijalizacije, istraživačkog duha.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Izložbe, uživanje u radu, druženje i stvaranje.

 

Lik

ovn

i

Naziv aktivnosti Likovni natječaj: Život uz rijeku Savu

82

Page 85: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

natj

ečaj

ŽIV

OT

UZ

RIJ

AK

U S

AV

UCiljevi razvijanje vizualne percepcije učenika u odnosu na

njihovu okolinu, konkretno uz rijeku Savu i onoga što donosi život u njezinoj blizini.

Ishodi učenja Učenici će: razviti ekološku svijest osvijestiti važnost brige o rijeci Savi steći osjećaj za očuvanje kulturne i prirodne baštine

Namjena Razumijevanje teme i primjena zadane likovne tehnike; poticanje razvijanje vizualnog, kritičkog i stvaralačkog; mišljenja kroz samostalni praktični i stvaralački rad; razvijanje divergentnog mišljenja;razvijanje pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima likovnoga rada i životnog okruženja.

Nositelj aktivnosti Učenici od 1.do 4. razreda, iz osnovnih škola Grada Zagreba i Županija kroz koje prolazi rijeka Sava.

Način realizacije Učenici pod vodstvom mentora naprave likovni uradak.

Vremenik aktivnosti U školskoj godini 2017./2018., od početka drugog polugodišta do proljetnih praznika.

Troškovnik aktivnosti Materijal za likovni rad, troškovi slanja radova na adresu škole.

Način vrednovanja aktivnosti

Prosudbena komisija izabire najuspješnije radove.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Usporedba s brojem pristiglih radova prethodnih godina.

9. ŠKOLSKI PROJEKTI

OD TRNJA DO ZDRAVLJA-Zdravo domaćinstvo u OŠ Trnjanska

Čitamo mi, u obitelji svi

Međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“

Večer matematike

83

Page 86: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

„Snaga korijena u mahu krila“

zajedništvo u različitosti

Jedan razred - jedna knjiga

ŠKO

LSK

I PR

OJE

KT

Naziv aktivnosti OD TRNJA DO ZDRAVLJA-Zdravo domaćinstvo u OŠ Trnjanska

Ciljevi razvijati znanje i vještine ključne za svakodnevne zdrave navike

saznati nešto više o hrani svoga zavičaja promicati važnost tjelesne aktivnosti razvijanje i testiranje prototipova igrala uz pomoć

vanjskih stručnih suradnika

84

Page 87: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Ishodi učenja Učenici će: osnažiti se za zdravi stil života povezan s

prehranom stvoriti zajedničku kuharicu u kojoj će predstaviti

zdrava jela naučiti izvoditi vježbe za zdravi i pravilni fizički

razvojNamjena Razvijanje životnih vještina i osnaživanje za zdravi stil

povezan s prehranom i aktivnom tjelesnom aktivnošću.

Nositelj aktivnosti Učenici od 1.do 8. razreda, učitelji i roditelji i bake i djedovi koji se žele uključiti u projekt.

Način realizacije Učenici će međusobno komunicirati, razvijati toleranciju i međusobno poštivanje za aktivno sudjelovanje u predstavljanju određene recepata i izvođenju tjelesnih vježbi

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018.

Troškovnik aktivnosti 35.000 kn

Način vrednovanja aktivnosti

Angažiranost sudionika i njihov doprinos u realizaciji projekta.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pohraniti sve uratke u jednu mapu kako bi najuspješnije objavili i tiskali knjigu recepata, aktivno korištenje vanjskih igrala i pomagala na školskom igralištu

85

Page 88: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

RA

ZR

ED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Čitamo mi, u obitelji svi

Ciljevi projektom učitelji i knjižničarka uz potporu roditelja potiču učenika da se zajedničkim čitanjem knjiga i korištenjem novih, aktualnih i atraktivnih knjiga u čitanju lakše usvaja tehnika čitanja i razvija estetsko uživanje u čitanju

projektom školski knjižničari ukazuju da se u školskoj knjižnici nalaze razna nelektirna djela koja treba redovito obnavljati kako bi mogli svoje korisnike potaknuti na posudbu istih

Ishodi učenja Učenici će: čitati sami ili s članovima svoje obitelji razviti pozitivan odnos prema čitanju i knjizi svladati tehnike čitanja upoznati važnost čitanja razviti interes za čitanje knjiga

Namjena Razviti kod učenika interes i ljubav prema čitanju.

Nositelj aktivnosti Danica Barbir Masar

Razred/i 3. razred

Način realizacije Odabire se učenik koji će ponijeti knjižničnu naprtnjaču s 8 različitih knjiga kući; učenik sa svojom obitelji 5 dana barem 15 minuta zajednički čita i/ili razgledava knjige; svoje dojmove, zanimljivosti i lijepe doživljaje zajedničkog čitanja zapisuje u priloženu bilježnicu dojmova; u srijedu učenik vraća naprtnjaču u školu, a učiteljica mu daje 15 minuta da prepriča lijepe doživljaje čitanja u obitelji; tom prilikom na satu prisustvuje i školska knjižničarka koja preuzima naprtnjaču i daje ju novom učeniku u petak; nakon završetka projekta knjige se stavljaju na police knjižnice na daljnje korištenje svim ostalim članovima knjižnice.

Vremenik aktivnosti Tijekom školske godine 2017./2018.

Troškovnik aktivnosti Oko 2000kn

Način vrednovanja aktivnosti

Provođenje ankete među roditeljima i učenicima i njihova analiza; izvješće o provedenom projektu s fotografijama; članci u medijima i na mrežnim stranicama škole; bilješke iz bilježnice dojmova; video i drugi uradci.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Rezultati će se koristiti za rješavanje eventualnih poteškoća ili uvažavanje prijedloga i savjeta za poboljšanjem te za daljnjim sustavnim poticanjem (obiteljskog) čitanja u našoj školi i u cijeloj Hrvatskoj. Poticat će se obiteljsko okupljanje i druženje u zajedničkoj aktivnosti čitanja i razgovoru o pročitanom. Razvijat će se čitalačke kompetencije djece prema preporučenom modelu školskih knjižničara, poticati stvaranje navike kod cijele obitelji stalnog korištenja knjižnice.

86

Page 89: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

PRO

JEK

TNaziv aktivnosti Klokan bez granica

Ciljevi sudjelovanje na međunarodnom matematičkom natjecanju

razvijanje natjecateljskog duha, pozitivnog stava prema razvijanju matematičkih i logičkih sposobnosti

Ishodi učenja Učenici će: primijeniti matematičke pojmove i postupke u

različitim kontekstima povezati matematiku s vlastitim iskustvom,

svakodnevnim životom i drugim odgojno – obrazovnim područjima

razvijati natjecateljski duh

Namjena Natjecanje je namijenjeno učenicima 2. – 8. razreda.

Nositelj aktivnosti Učitelji razredne nastave 2. – 4. razreda ipredmetni nastavnik matematike 5. – 8. razreda.

Razred/i 2.-8.

Način realizacije Međunarodno natjecanje iz matematike u rješavanju zadataka, u pet dobnih skupina (u suradnji sa HMD-om).

Vremenik aktivnosti Ožujak 2018.

Troškovnik aktivnosti Troškovi sudjelovanja – akontacija (trošak snose roditelji / skrbnici učenika koji sudjeluju) – prema pravilima natjecanja (oko 15 kn).

Način vrednovanja aktivnosti

Objavom rezultata i usporednom s rezultatima drugih učenika iste skupine u RH, nagrađuje se 10% najbolje plasiranih (nagrade osigurava organizator – HMD, iz sredstava akontacije).

Način korištenja rezultata vrednovanja

Pohvala i motivacija učenika za daljnje sudjelovanje na natjecanjima i projektima.

87

Page 90: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

PRO

JEK

TNaziv aktivnosti Večer matematike

(projekt Hrvatskog matematičkog društva)

Ciljevi Popularizacija matematike, druženje učenika, roditelja i nastavnika, razvijanje pozitivnog stava prema matematici

Ishod učenja Učenici će: povezati matematiku s vlastitim iskustvom i

svakodnevnim životom uspostaviti veze i odnose među matematičkim

idejama raditi u skupinama, uz razmjenu ideja i mišljenja razvijati natjecateljski duh i pozitivan odnos prema

matematiciNamjena Primjena usvojenih znanja iz matematike na zabavan

način. Primjena logičkog zaključivanja i kreativnog mišljenja u rješavanju problemskih situacija u matematičkom kontekstu.Namijenjeno svim učenicima i njihovim roditeljima (obitelji), od 1. – 8. razreda.

Nositelj aktivnosti Učitelji razredne nastave (1. – 4. razred)predmetni nastavnik matematike (5. – 8. razred).

Razred/i 1.-8. razred

Način realizacije U obliku radionica (radnih centara). Učenici u skupinama (s roditeljima – po izboru) obilaze radne centre i aktivnosti u kojima će sudjelovati. Aktivnosti prati nastavnik i dodatno objašnjava pravila.

Vremenik aktivnosti 7. prosinac, 2017.

Troškovnik aktivnosti Do 100 kn po razredu (printanje, umnožavanje, lijepljenje i plastificiranje materijala).

Način vrednovanja aktivnosti

Anketno ispitivanje. Anketa se provodi među sudionicima, po završetku sudjelovanja.

Način korištenja rezultata vrednovanja

U svrhu poboljšanja budućih organizacija. Pohvala (pohvalnica) i motivacija učenicima i roditeljima za daljnje sudjelovanje na natjecanjima i projektima.

88

Page 91: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

PRO

JEK

TNaziv aktivnosti „Snaga korijena u mahu krila“

Ciljevi osigurati sadržaje i aktivnosti koje će učenike i mlade i odrasle osobe s invaliditetom, izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava, potaknuti na stjecanje novih znanja i vještina, osvijestiti ih za potrebu i vrijednost očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta, te takvim sadržajima osigurati i poboljšanje njihove kvalitete života

Ishod učenja Učenici će: izrađivati igračke od vune usvajati moralne i etičke vrijednosti osvijestiti vrijednosti čuvanja kulturnog,

nacionalnog i lokalnog identiteta osvijestiti zdrave načine života

Namjena Promicati jednakopravnost, promicati odgoj i obrazovanja za očuvanje kulturnog, hrvatskog nacionalnog identiteta, omogućiti socijalnu uključenost svih korisnika, promovirati opće ljudske vrijednostii unaprijediti osobni i socijalni razvoj svih sudionika projekta.

Nositelj aktivnosti Tatjana Martinko

Razred/i 1.-8.

Način realizacije Prezentacije i radionice

Vremenik aktivnosti od 01. rujna 2017. do 31.08.2018.

Troškovnik aktivnosti

Način vrednovanja aktivnosti

Ankete,upitnici

Način korištenja rezultata vrednovanja

Darivanje izrađenih igračaka djeci u Dječjem domu Zagreb. Izložba u školi.

89

Page 92: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

90

RA

ZRED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Zajedništvo u različitosti

Ciljevi smanjenje svih oblika socijalne isključenosti djece s

teškoćama u razvoju kroz zajednički rad i druženje djece s teškoćama i djece iz lokalne zajednice

Ishodi učenjaUčenici će:

osvijestiti važnost prihvaćanja različitosti osvijestiti kako i različiti od njih imaju iste želje,

snove i potrebe kao oni

NamjenaSmanjenje socijalne isključenosti djece s teškoćama u razvoju.

Nositelj aktivnostiUčiteljice razredne nastave.

Razred/i 1.-4. razred

Način realizacijeRadionički način rada.

Vremenik aktivnostisiječanj-lipanj 2018.

Troškovnik aktivnosti88,405,00

Način vrednovanja aktivnosti

Sudjelovanje u kreativnim radionicama.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Izložba radova u školi.

Page 93: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

91

RA

ZRED

NI P

RO

JEK

TNaziv aktivnosti Jedan razred - jedna knjiga

Ciljevi obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige, 15. listopada poticanje čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija te

osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje razvijanje interesa za knjigu i čitanje

Ishodi učenja učenik će samostalno odabrati knjigu prema svome

interesu učenik će razviti čitalačke kompetencije i proširiti

vokabular učenik će racionalno upravljati vlastitim novcem

izdvajajući dio džeparca za nabavu knjiga

Namjena projekt se provodi među učenicima svih razreda u

listopadu i studenom za vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige. Učenici predlažu naslove knjiga koje bi željeli imati u školskoj knjižnici, a to su obično najnovija popularna izdanja te dobrovoljno sakupljaju novac za te knjige. Ovim projektom potiče se učenike na aktivno sudjelovanje i dobrovoljnu podjelu vlastitoga džeparca za nabavu željene knjige, čime se obogaćuje knjižnični fond i razvija interes za knjigu i čitanje

Nositelj aktivnostiDanica Barbir Masar

Razred/i 1.- 8.

Način realizacijeKnjižničarka, u suradnji s učiteljicama i razrednicima, predstavlja projekt učenicima, predlažući im popis zanimljivih knjiga, ukoliko nemaju vlastite ideje koje bi knjige htjeli imati. Kroz vrijeme trajanja Mjeseca hrvatske knjige učenici dobrovoljno sakupljaju novac do određenog roka, a radi lakše izvedbe, razrednici prikupljene novce uplaćuju računovodstvu škole te se knjige kupuju na sajmu Interliber.

Vremenik aktivnostiListopad i studeni 2017.

Troškovnik aktivnostiNema dodatnih troškova

Način vrednovanja aktivnosti

Nakon kupnje, knjige se obrađuju i unose u knjižnični sustav te su spremne za posudbu.Predstavljaju se na satovima razrednika i na mrežnim stranicama škole.

Način korištenja rezultata vrednovanja

Proširivanje zbirke naslova školske knjižnice.

Page 94: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

10. PRODUŽENI BORAVAK

Program rada produženog boravka za 1. razred

Program rada produženog boravka za 2. razred

Program rada produženog boravka za 3. razred

NAZIV AKTIVNOSTI PROGRAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA U 1. RAZREDU

SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI

Organizirana skrb i produženi dnevni rad za učenike koji nakon redovite prijepodnevne nastave ostaju u školi. Osposobljavanje učenika za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

CILJ omogućiti učeniku ispunjen život u školi, omogućiti mu stjecanje i utvrđivanje znanja, vještina i navika

otkriti učenikove pune potencijale kao jedinstvene osobe te oblikovati i poticati pozitivne osobine.

omogućiti učeniku njegov razvoj kao socijalnoga bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru u društvu

razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenja

poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici, te stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematičke i informatičke pismenosti i razvijanje sposobnosti umijeća rješavanja matematičkih problema.

Pripremiti učenika za daljnje obrazovanje, osposobiti ga za jezičnu komunikaciju i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

ISHODIJEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

Steći zanimanje i pozitivan odnos prema slušanju, steći kulturu slušanja. Razlikovati, izdvojiti i primjeniti potrebne, bitne i zanimljive podatke radi oblikovanja jednostavnih govorenih

92

Page 95: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

cjelina. Oblikovati i izgovoriti jednostavne govorene cjeline. Ovladati u govoru pravogovornom normom i rječnikom u skladu s dobi. Ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književnoumjetničkih tekstova zadanih i samostalno odabranih u skladu s dobi. Razlikovati i izdvojiti potrebne, bitne i zanimljive podatke radi oblikovanja te oblikovati i napisati jednostavne funkcionalne i stvaralačke, zadane i samostalno odabrane, vezane tekstove. Primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova s obzirom na namjenu i čitatelja. Steći zanimanje i pozitivan odnos prema čitanju i pisanju, steći kulturu čitanja i kulturu pisanja s obzirom na dob. Usvojiti i primijeniti temeljne strategije samostalnoga i suradničkoga učenja u međudjelatnoj didaktičkoj situaciji i izvan nje.

MATEMATIČKO – LOGIČKO, ZNANSTVENO –

TEHNOLOŠKO PODRUČJE

Slušati i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja te suradnički rješavati zadatke. Uspostaviti veze između usvojenih matematičkih ideja, pojmova, prikaza i postupaka. Povezati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima. Postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak. Učenici će obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost dobivenoga rezultata. Učenici će primjenjivati brojeve i računske operacije u jednostavnim svakodnevnim situacijama. Rješavati matematičke zadatke na klasičan način i kroz igru. Primijeniti stečena znanja u novim situacijama. Prevesti zadatke riječima u matematički simbolički zapis.

SOCIJALIZACIJA, ODNOSI PREMA SEBI, ZDRAVLJU,

OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA

Usvajati će i njegovati temeljne humane vrijednosti (prijateljstvo, nenasilje, pravednost i empatija). Primjenjivat će dječja prava u svakodnevnom životu i naučiti preuzimati odgovornost za svoje postupke. Govorenjem i pisanjem izreći vlastito mišljenje, doživljaj i stav u skladu s dobi te preuzeti odgovornost za izgovoreno i napisano u skladu s dobi i u različitim situacijama. Izraziti će poštovanje prema prirodi, živim bićima, drugim ljudima i samima sebi. Na temelju promatranja opisati promjene godišnjih doba i povezati ih s promjenama u životu živih bića iz najbližega okoliša. Raspraviti i opisati kako se pridržavanjem osnovnih higijenskih navika, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću mže

93

Page 96: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

sačuvati zdravlje. Prepoznati i osvijestiti vrijednost redovita i prvilna održavanja osobne higijene. Objasniti važnost recikliranja. Brinuti o očuvanju okoliša škole i mjesta. Sakupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpad i ponovo ga upotrijebiti. Primjerom objašnjavati ulogu koju zdravi okoliš ima za dobrobit pojedinca i lokalne zajednici. Objasniti važnost energije za čovjekov život i zašto treba čuvati i štedjeti energiju.

KULTURNO – UMJETNIČKO PODRUČJE

Aktivnom pažnjom i svim osjetilima pratiti umjetničko stvaralaštvo i aktivnosti te primati njihove poruke. Jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti. Samostalno ili u skupini oblikovati jednostavne stvaralačke zadatke. Osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu. Steći sigurnost i osjetiti odgovornost u zajedničkim umjetničkim aktivnostima i stvaralačkomu radu te u samostalnim i skupnim javnim izvedbama, nastupima i izložbama. Iskazati pozitivan odnos prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima te pozitivan stav o umjetnosti i kulturnoj baštini. Objedinjeno rabiti različite sastavnice likovno-vizualnoga izraza i njihovu promjenjivost veličine, smještaja, smjera, broja i gustoće u dvodimenzijskom i trodimenzijskom prostoru. Razlikovati osnovna područja i vrste likovnoga stvaralaštva te sastavnice likovnih ostvarenja, prepoznati sastavnice likovno-vizualnoga stvaralaštva u različitim vizualno-umjetničkim medijima. Pjevanjem i sviranjem upoznati specifičnosti glazbenog jezika i pisma. Kreativno se izražavati putem što više osjetila (vokalno, slušno, motorički, vizualno, digitalno). Samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke, upoznati osnove glazbene pismenosti, pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu i glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu. Odabrati i svrsishodno upotrijebiti osnovne elemente prostora, izražajnosti pokreta i ritma, samostalno oblikovati određenu zamisao u pokretu, osjetiti zadovoljstvo pri samostalnomu i skupnomu oblikovanju plesne cjeline i biti motivirani za stvaranje, uvježbavanje i izvedbu kraće plesne cjeline.

IGRE, SPORT, REKREACIJA

Usvojiti osnovna znanja o čuvanju i unaprjeđivanju zdravlja. Prepoznati i razumjeti temeljne zakonitosti utjecaja tjelesnog vježbanja na organizam. Prepoznati i osvijestiti značaj upornosti tijekom tjelenoga vježbanja. Usvojiti opća kineziološka znanja iz područja športa. Biti osposobljen za

94

Page 97: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

primjenu prirodnih oblika kretanja u svakodnevnom životu i radu te za primjenu naučenog pri vježbanju. Pokazati poštovanje prema drugima dijeleći aktivnosti i odgovornosti u skupini. Razlikovati poštenje od nepoštenja. Uočavati i primjenjivati tolerantno i sportsko navijanje. Poštivati pravila i pravilno odlučivanje i prihvaćati odgovornost za svoje postupke. Razlikovati nepoželjne od poželjnih oblika verbalne komunikacije.

ZADACI Odjelotvoriti ciljeve programa usmjeravanjem rada na sadržaje, teme, ključne pojmove i obrazovna postignuća koja su propisana Nastavnim planom i programom za 1. razred.

NOSITELJ AKTIVNOSTI Marija Šestak

KORISNICI AKTIVNOSTI Učenici 1. razreda

NAČIN REALIZACIJEAKTIVNOSTIPodručja aktivnosti kroz koja se provodi program:

- jezično-komunikacijsko- matematičko-logičko,

znanstveno-tehnološko- socijalizacija, odnos prema

sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama

- kulturno-umjetničko- igre, šport, rekreacija- aktivnosti prema izboru

škole (školskom kurikulumu)

SADRŽAJI Sadržaji i teme propisane Nastavnim planom i programom za 1. razred koje se odjelotvoruju u vremenu predviđenom za ponavljanje, uvježbavanje i primjenu naučenog. Igre, literatura, kulturni sadržaji, sadržaji kojima se potiče razvoj komunikacijskih i socijalizacijskih te radno-tehničkih kompetencija koji se odjelotvoruju u vrijeme predviđeno za realizaciju ostalih područja.

SOCIOLOŠKI OBLICI RADA

- frontalni

- individualni rad

- rad u paru- rad u skupni

Metode zornosti, razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije, čitanja i rada na tekstu, pisanja i pisanih radova, grafički prikazi, crtanja, praktičnih radova, pjevanje, praćenje i vođenje kroz igre. Integrirano učenje i poučavanje, timsko i suradničko učenje, istraživačka nastava, iskustveno učenje, projektna nastava, učenje kroz igru, fakultativni programi.

95

Page 98: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

NAZIV AKTIVNOSTI PROGRAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA U 2. RAZREDU

SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI

Organizirana skrb i produženi dnevni rad za učenike koji nakon redovite prijepodnevne nastave ostaju u školi. Osposobljavanje učenika za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

CILJ Omogućiti učeniku ispunjen život u školi, omogućiti mu stjecanje i utvrđivanje znanja, vještina i navika. Otkriti učenikove pune potencijale kao jedinstvene osobe te oblikovati i poticati pozitivne osobine.

Omogućiti učeniku njegov razvoj kao socijalnoga bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru u društvu. Razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenja.

Poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici, te stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematičke i informatičke pismenosti i razvijanje sposobnosti umijeća rješavanja matematičkih problema.

Pripremiti učenika za daljnje obrazovanje, osposbiti ga za jezičnu komunikaciju i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

ISHODI JEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

Steći zanimanje i pozitivan odnos prema slušanju, steći kulturu slušanja. Razlikovati, izdvojiti i primjeniti potrebne, bitne i zanimljive podatke radi oblikovanja jednostavnih govorenih cjelina. Oblikovati i izgovoriti jednostavne govorene cjeline. Ovladati u govoru pravogovornom normom i rječnikom u skladu s dobi. Ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književnoumjetničkih tekstova zadanih i samostalno odabranih u skladu s dobi. Razlikovati i izdvojiti potrebne, bitne i zanimljive podatke radi oblikovanja te oblikovati i napisati jednostavne funkcionalne i stvaralačke, zadane i samostalno odabrane, vezane tekstove. Primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova s obzirom na namjenu i čitatelja. Steći zanimanje i pozitivan odnos prema čitanju i pisanju, steći kulturu čitanja i kulturu pisanja s obzirom na dob. Usvojiti i primijeniti temeljne strategije samostalnoga i suradničkoga učenja u međudjelatnoj didaktičkoj situaciji i izvan nje.

96

Page 99: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

MATEMATIČKO – LOGIČKO, ZNANSTVENO –

TEHNOLOŠKO PODRUČJE

Slušati i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja te suradnički rješavati zadatke. Uspostaviti veze između usvojenih matematičkih ideja, pojmova, prikaza i postupaka. Povezati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima. Postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak. Učenici će obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost dobivenoga rezultata. Učenici će primjenjivati brojeve i računske operacije u jednostavnim svakodnevnim situacijama. Rješavati matematičke zadatke na klasičan način i kroz igru. Primijeniti stečena znanja u novim situacijama. Prevesti zadatke riječima u matematički simbolički zapis.

SOCIJALIZACIJA, ODNOSI PREMA SEBI, ZDRAVLJU,

OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA

Usvajati će i njegovati temeljne humane vrijednosti (prijateljstvo, nenasilje, pravednost i empatija). Primjenjivat će dječja prava u svakodnevnom životu i naučiti preuzimati odgovornost za svoje postupke. Govorenjem i pisanjem izreći vlastito mišljenje, doživljaj i stav u skladu s dobi te preuzeti odgovornost za izgovoreno i napisano u skladu s dobi i u različitim situacijama. Izraziti će poštovanje prema prirodi, živim bićima, drugim ljudima i samima sebi. Na temelju promatranja opisati promjene godišnjih doba i povezati ih s promjenama u životu živih bića iz najbližega okoliša. Raspraviti i opisati kako se pridržavanjem osnovnih higijenskih navika, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću mže sačuvati zdravlje. Prepoznati i osvijestiti vrijednost redovita i prvilna održavanja osobne higijene. Objasniti važnost recikliranja. Brinuti o očuvanju okoliša škole i mjesta. Sakupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpad i ponovo ga upotrijebiti. Primjerom objašnjavati ulogu koju zdravi okoliš ima za dobrobit pojedinca i lokalne zajednici. Objasniti važnost energije za čovjekov život i zašto treba čuvati i štedjeti energiju.

KULTURNO – UMJETNIČKO PODRUČJE

Aktivnom pažnjom i svim osjetilima pratiti umjetničko stvaralaštvo i aktivnosti te primati njihove poruke. Jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti. Samostalno ili u skupini oblikovati jednostavne stvaralačke zadatke. Osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu.

97

Page 100: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

Steći sigurnost i osjetiti odgovornost u zajedničkim umjetničkim aktivnostima i stvaralačkomu radu te u samostalnim i skupnim javnim izvedbama, nastupima i izložbama. Iskazati pozitivan odnos prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima te pozitivan stav o umjetnosti i kulturnoj baštini. Objedinjeno rabiti različite sastavnice likovno-vizualnoga izraza i njihovu promjenjivost veličine, smještaja, smjera, broja i gustoće u dvodimenzijskom i trodimenzijskom prostoru. Razlikovati osnovna područja i vrste likovnoga stvaralaštva te sastavnice likovnih ostvarenja, prepoznati sastavnice likovno-vizualnoga stvaralaštva u različitim vizualno-umjetničkim medijima. Pjevanjem i sviranjem upoznati specifičnosti glazbenog jezika i pisma. Kreativno se izražavati putem što više osjetila (vokalno, slušno, motorički, vizualno, digitalno). Samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke, upoznati osnove glazbene pismenosti, pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu i glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu. Odabrati i svrsishodno upotrijebiti osnovne elemente prostora, izražajnosti pokreta i ritma, samostalno oblikovati određenu zamisao u pokretu, osjetiti zadovoljstvo pri samostalnomu i skupnomu oblikovanju plesne cjeline i biti motivirani za stvaranje, uvježbavanje i izvedbu kraće plesne cjeline.

IGRE, SPORT, REKREACIJA

Usvojiti osnovna znanja o čuvanju i unaprjeđivanju zdravlja. Prepoznati i razumjeti temeljne zakonitosti utjecaja tjelesnog vježbanja na organizam. Prepoznati i osvijestiti značaj upornosti tijekom tjelenoga vježbanja. Usvojiti opća kineziološka znanja iz područja športa. Biti osposobljen za primjenu prirodnih oblika kretanja u svakodnevnom životu i radu te za primjenu naučenog pri vježbanju. Pokazati poštovanje prema drugima dijeleći aktivnosti i odgovornosti u skupini. Razlikovati poštenje od nepoštenja. Uočavati i primjenjivati tolerantno i sportsko navijanje. Poštivati pravila i pravilno odlučivanje i prihvaćati odgovornost za svoje postupke. Razlikovati nepoželjne od poželjnih oblika verbalne komunikacije.

ZADACI Odjelotvoriti ciljeve programa usmjeravanjem rada na sadržaje, teme, ključne pojmove i obrazovna postignuća koja su propisana Nastavnim planom i programom za 2. razred.

NOSITELJ AKTIVNOSTI Ida Popovski

KORISNICI AKTIVNOSTI Učenici 2. razreda

98

Page 101: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

NAČIN REALIZACIJEAKTIVNOSTIPodručja aktivnosti kroz koja se provodi program:

- jezično-komunikacijsko- matematičko-logičko,

znanstveno-tehnološko- socijalizacija, odnos prema

sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama

- kulturno-umjetničko- igre, šport, rekreacija- aktivnosti prema izboru

škole (školskom kurikulumu)

SADRŽAJI Sadržaji i teme propisane Nastavnim planom i programom za 2. razred koje se odjelotvoruju u vremenu predviđenom za ponavljanje, uvježbavanje i primjenu naučenog. Igre, literatura, kulturni sadržaji, sadržaji kojima se potiče razvoj komunikacijskih i socijalizacijskih te radno-tehničkih kompetencija koji se odjelotvoruju u vrijeme predviđeno za realizaciju ostalih područja.

SOCIOLOŠKI OBLICI RADA

- frontalni

- individualni rad

- rad u paru- rad u skupni

Metode zornosti, razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije, čitanja i rada na tekstu, pisanja i pisanih radova, grafički prikazi, crtanja, praktičnih radova, pjevanje, praćenje i vođenje kroz igre. Integrirano učenje i poučavanje, timsko i suradničko učenje, istraživačka nastava, iskustveno učenje, projektna nastava, učenje kroz igru, fakultativni programi.

99

Page 102: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

NAZIV AKTIVNOSTI PROGRAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA U 3. RAZREDU

SVRHA (NAMJENA) AKTIVNOSTI

Organizirana skrb i produženi dnevni rad za učenike koji nakon redovite prijepodnevne nastave ostaju u školi. Osposobljavanje učenika za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

CILJ Omogućiti učeniku ispunjen život u školi, omogućiti mu stjecanje i utvrđivanje znanja, vještina i navika. Otkriti učenikove pune potencijale kao jedinstvene osobe te oblikovati i poticati pozitivne osobine.

Omogućiti učeniku njegov razvoj kao socijalnoga bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijelo dobru u društvu. Razvijati pravilan odnos prema ljudima i događajima, snošljivo i otvoreno prihvaćati različite stavove i mišljenja.

Poticati znatiželju za otkrivanjem pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici, te stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematičke i informatičke pismenosti i razvijanje sposobnosti umijeća rješavanja matematičkih problema.

Pripremiti učenika za daljnje obrazovanje, osposobiti ga za jezičnu komunikaciju i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

ISHODI JEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE

Steći zanimanje i pozitivan odnos prema slušanju, steći kulturu slušanja. Razlikovati, izdvojiti i primjeniti potrebne, bitne i zanimljive podatke radi oblikovanja jednostavnih govorenih cjelina. Oblikovati i izgovoriti jednostavne govorene cjeline. Ovladati u govoru pravogovornom normom i rječnikom u skladu s dobi. Ovladati tehnikama različitih vrsta čitanja, jednostavnih neknjiževnih i književnoumjetničkih tekstova zadanih i samostalno odabranih u skladu s dobi. Razlikovati i izdvojiti potrebne, bitne i zanimljive podatke radi oblikovanja te oblikovati i napisati jednostavne funkcionalne i stvaralačke, zadane i samostalno odabrane, vezane tekstove. Primijeniti temeljnu jezičnu (gramatičku i pravopisnu) normu i rječnik u skladu s dobi i obilježjima jednostavnih funkcionalnih i stvaralačkih, zadanih tekstova s obzirom na namjenu i čitatelja. Steći zanimanje i pozitivan odnos prema čitanju i pisanju, steći kulturu čitanja i kulturu pisanja s obzirom na dob. Usvojiti i primijeniti temeljne strategije samostalnoga i suradničkoga

100

Page 103: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

učenja u međudjelatnoj didaktičkoj situaciji i izvan nje.

MATEMATIČKO – LOGIČKO, ZNANSTVENO –

TEHNOLOŠKO PODRUČJE

Slušati i razmjenjivati matematičke ideje i objašnjenja te suradnički rješavati zadatke. Uspostaviti veze između usvojenih matematičkih ideja, pojmova, prikaza i postupaka. Povezati matematiku s vlastitim iskustvom, svakodnevnim životom i drugim odgojno-obrazovnim područjima. Postaviti i analizirati jednostavniji problem, isplanirati njegovo rješavanje odabirom odgovarajućih matematičkih pojmova i postupaka, riješiti ga te protumačiti i vrjednovati rješenje i postupak. Učenici će obrazložiti odabir matematičkih postupaka i utvrditi smislenost dobivenoga rezultata. Učenici će primjenjivati brojeve i računske operacije u jednostavnim svakodnevnim situacijama. Rješavati matematičke zadatke na klasičan način i kroz igru. Primijeniti stečena znanja u novim situacijama. Prevesti zadatke riječima u matematički simbolički zapis.

SOCIJALIZACIJA, ODNOSI PREMA SEBI, ZDRAVLJU,

OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA

Usvajati će i njegovati temeljne humane vrijednosti (prijateljstvo, nenasilje, pravednost i empatija). Primjenjivat će dječja prava u svakodnevnom životu i naučiti preuzimati odgovornost za svoje postupke. Govorenjem i pisanjem izreći vlastito mišljenje, doživljaj i stav u skladu s dobi te preuzeti odgovornost za izgovoreno i napisano u skladu s dobi i u različitim situacijama. Izraziti će poštovanje prema prirodi, živim bićima, drugim ljudima i samima sebi. Na temelju promatranja opisati promjene godišnjih doba i povezati ih s promjenama u životu živih bića iz najbližega okoliša. Raspraviti i opisati kako se pridržavanjem osnovnih higijenskih navika, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću mže sačuvati zdravlje. Prepoznati i osvijestiti vrijednost redovita i prvilna održavanja osobne higijene. Objasniti važnost recikliranja. Brinuti o očuvanju okoliša škole i mjesta. Sakupljati, razvrstavati i pravilno odlagati otpad i ponovo ga upotrijebiti. Primjerom objašnjavati ulogu koju zdravi okoliš ima za dobrobit pojedinca i lokalne zajednici. Objasniti važnost energije za čovjekov život i zašto treba čuvati i štedjeti energiju.

KULTURNO – UMJETNIČKO PODRUČJE

Aktivnom pažnjom i svim osjetilima pratiti umjetničko stvaralaštvo i aktivnosti te primati njihove poruke. Jednostavnim riječima opisati svoj doživljaj umjetničkoga stvaralaštva i aktivnosti. Samostalno ili u skupini oblikovati

101

Page 104: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

jednostavne stvaralačke zadatke. Osjetiti zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima i stvaralaštvu. Steći sigurnost i osjetiti odgovornost u zajedničkim umjetničkim aktivnostima i stvaralačkomu radu te u samostalnim i skupnim javnim izvedbama, nastupima i izložbama. Iskazati pozitivan odnos prema umjetničkomu stvaralaštvu i aktivnostima te pozitivan stav o umjetnosti i kulturnoj baštini. Objedinjeno rabiti različite sastavnice likovno-vizualnoga izraza i njihovu promjenjivost veličine, smještaja, smjera, broja i gustoće u dvodimenzijskom i trodimenzijskom prostoru. Razlikovati osnovna područja i vrste likovnoga stvaralaštva te sastavnice likovnih ostvarenja, prepoznati sastavnice likovno-vizualnoga stvaralaštva u različitim vizualno-umjetničkim medijima. Pjevanjem i sviranjem upoznati specifičnosti glazbenog jezika i pisma. Kreativno se izražavati putem što više osjetila (vokalno, slušno, motorički, vizualno, digitalno). Samostalno ili u skupini izvoditi jednostavne glazbene zadatke, upoznati osnove glazbene pismenosti, pokazati zadovoljstvo i izraziti radost sudjelovanja u glazbenim aktivnostima i stvaralaštvu i glazbenim aktivnostima jačati samopoštovanje i vježbati samokontrolu. Odabrati i svrsishodno upotrijebiti osnovne elemente prostora, izražajnosti pokreta i ritma, samostalno oblikovati određenu zamisao u pokretu, osjetiti zadovoljstvo pri samostalnomu i skupnomu oblikovanju plesne cjeline i biti motivirani za stvaranje, uvježbavanje i izvedbu kraće plesne cjeline.

IGRE, SPORT, REKREACIJA

Usvojiti osnovna znanja o čuvanju i unaprjeđivanju zdravlja. Prepoznati i razumjeti temeljne zakonitosti utjecaja tjelesnog vježbanja na organizam. Prepoznati i osvijestiti značaj upornosti tijekom tjelenoga vježbanja. Usvojiti opća kineziološka znanja iz područja športa. Biti osposobljen za primjenu prirodnih oblika kretanja u svakodnevnom životu i radu te za primjenu naučenog pri vježbanju. Pokazati poštovanje prema drugima dijeleći aktivnosti i odgovornosti u skupini. Razlikovati poštenje od nepoštenja. Uočavati i primjenjivati tolerantno i sportsko navijanje. Poštivati pravila i pravilno odlučivanje i prihvaćati odgovornost za svoje postupke. Razlikovati nepoželjne od poželjnih oblika verbalne komunikacije.

ZADACI Odjelotvoriti ciljeve programa usmjeravanjem rada na sadržaje, teme, ključne pojmove i obrazovna postignuća koja su propisana Nastavnim planom i programom za 3. razred.

NOSITELJ AKTIVNOSTI Tatjana Martinko

102

Page 105: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

KORISNICI AKTIVNOSTI Učenici 3. razreda

NAČIN REALIZACIJEAKTIVNOSTIPodručja aktivnosti kroz koja se provodi program:

- jezično-komunikacijsko- matematičko-logičko,

znanstveno-tehnološko- socijalizacija, odnos prema

sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama

- kulturno-umjetničko- igre, šport, rekreacija- aktivnosti prema izboru

škole (školskom kurikulumu)

SADRŽAJI Sadržaji i teme propisane Nastavnim planom i programom za 3. razred koje se odjelotvoruju u vremenu predviđenom za ponavljanje, uvježbavanje i primjenu naučenog. Igre, literatura, kulturni sadržaji, sadržaji kojima se potiče razvoj komunikacijskih i socijalizacijskih te radno-tehničkih kompetencija koji se odjelotvoruju u vrijeme predviđeno za realizaciju ostalih područja.

SOCIOLOŠKI OBLICI RADA

- frontalni

- individualni rad

- rad u paru- rad u skupni

METODE Metode zornosti, razgovora, usmenog izlaganja, demonstracije, čitanja i rada na tekstu, pisanja i pisanih radova, grafički prikazi, crtanja, praktičnih radova, pjevanje, praćenje i vođenje kroz igre. Integrirano učenje i poučavanje, timsko i suradničko učenje, istraživačka nastava, iskustveno učenje, projektna nastava, učenje kroz igru, fakultativni programi.

OŠ Trnjanska će u školskoj godini 2017./2018. usko surađivati s udrugom TI SI OK u sklopu

radionica i predavanja za učitelje i učenike.

103

Page 106: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

104

Page 107: Školski kurikulum - os-trnjanska-zg.skole.hr€¦  · Web viewKomponente ocjenjivanja su: znanje, stvaralačko izražavanje, zalaganje i kultura međusobnog komuniciranja. Način

ŠK. GOD. 2017.2018. Školski kurikulum

U Zagrebu,

KLASA:

URBROJ:

Ravnateljica: Predsjednica Školskog odbora:

Nada Šimić, prof. Ivančica Tajsl Dragičević

105