KOLSKI KURIKULUM 2013./2014. - Naslovnicass-dstrazimira- GIOVANNI BOCCACCIO, DEKAMERON JEZIK I JEZIŒNO IZRA½AVANJE - razlikovati osnovne jezikoslovne pojmove (jezik, govor,

 • View
  234

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of  KOLSKI KURIKULUM 2013./2014. - Naslovnicass-dstrazimira- GIOVANNI BOCCACCIO, DEKAMERON JEZIK I...

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./2017. SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA

  Sveti Ivan Zelina 29. RUJNA 2016. Nastavnici Srednje kole

  Dragutina Straimira

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 1

  Sadraj

  I. UVOD ..................................................................................................................................... 2

  II. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA .............................................................................. 5

  III. FAKULTATIVNA I PROJEKTNA NASTAVA ............................................................ 155

  IV. D MLADEN DANANI ........................................................................................... 23

  V. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI .................................................................................. 24

  VI. NATJECANJA I SMOTRE ............................................................................................... 29

  VII. IZLETI .............................................................................................................................. 38

  VIII. UREENJE PANOA / OBILJEAVANJE POJEDINIH DATUMA ............................ 53

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 2

  I. UVOD Na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma, Srednja kola Dragutina

  Straimira izradila je kolski kurikulum za kolsku godinu 2016./2017.

  Ovaj dokument saima sve kolske i izvankolske aktivnosti koje kola

  namjerava provesti tijekom kolske godine 2016./2017., te donosi kalendar

  tih aktivnosti.

  Zadaci:

  Poboljanje komunikacije koja e rezultirati poboljanjem

  meuljudskih odnosa, ukljuujui sve sudionike odgojno-obrazovnog

  procesa: nastavnike, uenike, roditelje i zajednicu

  Poticanje kulture kole, te tenja potivanju ljudskih prava,

  uinkovitosti, transparentnosti, povjerenju i povjerljivosti, strunosti,

  kvaliteti, kompetentnosti, postupanju u dobroj volji, neovisnosti,

  savjesnosti i sigurnosti

  Stvaranje ozraja za promjene, povezivanje kolektiva, poticanje

  timskog rada i zajedniko rjeavanje problema

  Praenje i odravanje kvalitete kolskih postignua: napredak kole u

  podizanju postignua, napredak uenika u uenju, praenje

  postignua uenika s obzirom na dravnu razinu

  Davanje podrke uenicima kroz emocionalnu skrb i poticanje

  njegovog osobnog i drutvenog razvoja

  Poticanje trajnog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih i drugih

  zaposlenika, te vrednovanje njihovog rada kroz sustav

  samovrednovanja i kroz sustav kolegijalne podrke

  Poticanje odgoja i obrazovanja za drutvenu povezanost, gospodarski

  rast i razvoj, posebice odrivi razvoj

  Uvoenje inovacija u nastavi i kulturi kole

  Podizanje samostalnosti i odgovornosti uitelja za kvalitetu rada kole

  Pojaati suradnju s drugim kolama unutar i izvan upanije

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 3

  Pojaati odnose s javnou, promocijom aktivnosti kole u medijima, te

  objavljivanjem aktivnosti na stranicama kole te grada Sveti Ivan

  Zelina

  Nastavak suradnje s neprofitnim organizacijama i udruga kroz razne

  izvannastavne aktivnosti i terensku, projektnu nastavu

  Organizacija pripreme za maturu za unutranje i vanjske korisnike za

  kolsku godinu 2016./2017.

  Osigurati uenicima stjecanje temeljnih (opeobrazovnih) i strunih

  kompetencija, osposobiti ih za ivot i rad u promjenjivom drutveno-

  kulturnom kontekstu prema zahtjevima trinog gospodarstva

  Osposobiti uenike za cjeloivotno uenje.

  Podizanje ekoloke svijesti i razvijanje solidarnosti i humanosti

  Podruja ostvarivanja i vrednovanja ciljeva:

  IVOTNO OKRUENJE KOLE

  RAZREDNA I KOLSKA KLIMA

  - Unutar razredni odnosi

  - Meurazredni odnosi

  - kolska klima

  NASTAVA

  NASTAVNICI I STRUNI SURADNICI

  RODITELJI I KOLA

  VREDNOVANJE

  Nositelji programa:

  svi djelatnici kole, vanjski suradnici, lokalna samouprava i zajednica,

  roditelji

  Vrednovanje:

  Vrednovanje kolskog kurikuluma provodi se kroz vanjsko vrednovanje i

  samovrednovanje kole. Unapreivanje i osiguravanje kvalitete obrazovanja

  je prvenstveni razvojni cilj kole. Prati se i vrednuje kvaliteta strukturnih

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 4

  dijelova programa radi daljnjeg usavravanja i mijenjanja, praenje razvoja,

  uoavanje i razumijevanje kvalitete rada s ciljem daljnjega razvoja. Vanjsko

  vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i

  obrazovanja. Samovrednovanje provodi kola ukljuujui sve nositelje

  programa.

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 5

  II. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

  DODATNA NASTAVA

  PREDMET Biologija

  RAZREDNI ODJELI 1.-4. razred CILJEVI upoznavanje istraivakim metodama rada

  planiranje manjih projekata

  priprema za natjecanja i dravnu maturu

  ponoviti i sistematizirati gradivo prva tri razreda

  proiriti znanja uenika iz podruja biologije

  potaknuti i razviti sposobnost razumijevanja i

  rjeavanja istraivakih problemskih zadataka

  posebno ponoviti/obraditi teme za koje uenici

  pokazuju najvie zanimanja

  rijeiti ispite s do sada odranih natjecanja,

  nacionalnih ispita i dravne mature

  NAMJENA

  AKTIVNOSTI razvijanje interesa uenika za terenska istraivanja

  potaknuti uenike na samoobrazovanje i

  istraivaki rad

  razvijati samostalnost uenika i radne navike

  razvijanje sposobnosti logikog razmiljanja i

  povezivanja gradiva

  pripremiti uenike za uspjeno savladavanje

  dravne mature

  NOSITELJI AKTIVNOSTI

  Carmen Vuni, dipl. ing.

  NAIN REALIZACIJE / TEME

  Rad u malim skupinama u uionici i izvan uionice,

  kolski okoli i okolica Zeline

  1. Bioloka raznolikost Hrvatske

  2. Zatiena prirodna podruja Hrvatske

  3. Odnos ovjek-okoli

  4. Istraivanje na terenu zatita dadevnjaka i

  pojavnost dabrova na podruju grada Sv. I.

  Zeline

  VREMENIK AKTIVNOSTI

  1 sat tjedno kroz nastavnu godinu, 35 sati godinje-

  tijekom k. god.

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJA REZULTATA

  praenje uspjenosti usvajanja znanja, rezultati na

  natjecanju iz biologije

  pohvale i nagrade.

  poticanje uenika na daljnji rad te koritenje rezultata

  za unaprjeivanje rada.

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 6

  individualna evaluacija; uspjeh na DM

  DODATNA NASTAVA

  PREDMET Pratina nastava

  RAZREDNI ODJELI 1. i 3.razred CILJEVI upoznavanje istraivakim metodama rada

  planiranje manjih projekata

  ponoviti i sistematizirati gradivo

  proiriti znanja uenika iz podruja hidroponije

  potaknuti i razviti sposobnost razumijevanja i

  rjeavanja istraivakih problemskih zadataka

  posebno ponoviti/obraditi teme za koje uenici

  pokazuju najvie zanimanja

  NAMJENA

  AKTIVNOSTI razvijanje interesa uenika za istraivanja

  potaknuti uenike na samoobrazovanje i

  istraivaki rad

  razvijati samostalnost uenika i radne navike

  razvijanje sposobnosti logikog razmiljanja i

  povezivanja gradiva

  NOSITELJI AKTIVNOSTI

  Andreja Regvat, Martina Madarac

  NAIN REALIZACIJE / TEME

  Rad u malim skupinama u uionici i izvan uionice, u

  kolskom plasteniku, kolski okoli i okolica Zeline

  Odnos ovjek-okoli

  Priprema hranjive otopine za hidropon

  Analiza vina

  Analiza tla

  VREMENIK AKTIVNOSTI

  1 sat tjedno kroz nastavnu godinu, 35 sati godinje-

  tijekom k. god.

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJA REZULTATA

  praenje uspjenosti usvajanja znanja

  pohvale i nagrade.

  poticanje uenika na daljnji rad te koritenje rezultata

  za unaprjeivanje rada.

  individualna evaluacija

  DODATNA NASTAVA

  PREDMET Geografija, povijest

  RAZREDNI ODJELI Svi gimnazijski razredi ( GEOGRAFIJA ) 1 OG ( POVIJEST )

  CILJEVI - Proirivanje steenih znanja i vjetina uvjebavanje zadataka

  - Primjena informacijskih tehnologija

 • KOLSKI KURIKULUM 2016./17.

  SREDNJA KOLA DRAGUTINA STRAIMIRA, SV. I. ZELINA 7

  - Istraivanje i prikupljanje izvora podataka - Samostalna interpretacija i vrednovanje - Priprema za natjecanja

  - Priprema za ispit dravne mature

  NAMJENA

  AKTIVNOSTI

  Uenici ope gimnazije

  NOSITELJI

  AKTIVNOSTI

  Biserka Bili , prof.

  NAIN

  REALIZACIJE / TEME

  - Nastava - samostalna izlaganja , izrada plakata i prezentacije

  - Posjet izlobama - Terenska nastava - Vjebanje za natjecanje

  VREMENIK AKTIVNOSTI

  kolska godina 2016. / 17. 1 sat tjedno

  NAIN VREDNOVANJA I

  KORITENJA REZULTATA

  Pohvala , biljeka u imeniku , ocjena

  DODATNA NASTAVA

  PREDMET Hrvatski jezik

  RAZREDNI ODJELI 4.gimnazija CILJEVI - ponoviti i svrhovito povezati sadraje i postignua

  uenika steene programom hrvatskog jezika - razvijati komunikacijsku sposobnost aktivnom primjenom jezinih djelatnosti( sluanje, govorenje,

  itanje, pisanje) - detaljnije upoznati sustav hrvatskog standardnog jezika na pravogovornoj, pravopisnoj, fonolokoj,

  gramatikoj, leksikoj i stilistikoj razi

Related documents