Click here to load reader

Školicí materiál pro seminář MOSTY

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Školicí materiál pro seminář MOSTY, ISBN 978-80-214-4859-9. Autoři: Jan Koláček a kolektiv.

Text of Školicí materiál pro seminář MOSTY

 • MOSTYkolc materil pro semin

  Ing. Jan Kolek, Ph.D. a kolektiv

 • kolc materily k semini

  MOSTY

  Ing. Jan Kolek, Ph.D. a kolektiv

  Vysok uen technick v Brn, Fakulta stavebn

  Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering

  Brno 2014

 • ISBN 978-80-214-4859-9

 • Fakulta stavebn Vysokho uen technickho v Brn zahjila 1. 6. 2012 een

  projektu OKTAEDR partnerstv a st stavebnictv. Projekt je spolufinancovn

  Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky a je zamen na

  tvorbu a udrovn partnersk st. Tato s bude vzjemn propojovat Fakultu

  stavebn Vysokho uen technickho v Brn, vznamn vzkumn a vvojov

  pracovit, partnery z oblasti podnikatelskho sektoru i oborov sdruen. Clem st

  je umonit rozen vzjemn spoluprce, vytvoen novch podmnek pro penos

  teoretickch i praktickch znalost a zkuenost mezi vzkumem a stavebn prax.

  Partnery projektu OKTAEDR partnerstv a st stavebnictv jsou:

  MOTRAN Research, s. r. o.,

  eskomoravsk cement, a.s.

  Centrum dopravnho vzkumu, v. v. i.,

  OHL S, a.s.,

  Vysok kola bsk Technick univerzita Ostrava,

  ESOX, spol. s r.o.,

  Svaz vodnho hospodstv R.

  Registran slo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012

  Nzev projektu: OKTAEDR partnerstv a st stavebnictv

  Realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014

  eitel: Vysok uen technick v Brn, Fakulta stavebn

 • kolic materil pro semin MOSTY

  5

  VOD

  Ven kolegyn, ven kolegov,

  vznikl kolc materil je uren zejmna pro astnky semine MOSTY a ml

  by slouit hlavn pro poznmky a uchovn hlavnch mylenek z pednesench

  pspvk. Zamlen koncepce byla takov, e se sead jednotliv snmky

  prezentac za sebou, a nech se voln prostor, pod a nad nimi, ve kterm si mou

  astnci dlat svoje poznmky.

  Ve uveden semin MOSTY byl zamen na navrhovn a koncepci souasnch

  mostnch konstrukc realizovanch u ns i ve svt v rmci spoluprce mezi stavem

  betonovch a zdnch konstrukc a odbornmi firmami zabvajc se projektovnm

  mostnch konstrukc.

  Semin se skldal ze ty pednek:

  Mosty rychlostn komunikace R1 na Slovensku

  prof. Ing. Ji Strsk, DSc. (Strsk, Hust a partnei s.r.o.)

  Software pro statickou analzu a dimenzovn most

  doc. Ing. Jaroslav Navrtil, CSc. (IDEA RS, s.r.o.)

  Zkuenosti s nvrhem a statickou analzou obloukovch a klenbovch

  most

  Ing. Martin ehulka (Projekn kancel PRIS spol. s r.o.)

  Experimentln analza mostnch konstrukc

  Ing. Radim Neas, Ph.D. (BZK, FAST VUT Brno)

  Dovolte, abych krtce pedstavil vechny tyi pednejc:

  Prof. Ing. Ji Strsk, DSc. je jednm ze zakladatel nezvisl inenrsk kancele

  Strsk, Hust a partnei, s. r. o. Projekty, na kterch pracoval, byly publikovny

  v prestinch domcch i zahraninch asopisech, knihch i sborncch

  z mezinrodnch konferenc. Mimo to pedn na stavu betonovch a zdnch

  konstrukc fakulty stavebn Vysokho uen technickho v Brn.

  Doc. Ing. Jaroslav Navrtil, CSc. je uznvanm odbornkem v oboru betonov

  a pedpjat konstrukce. Sv odborn psoben zamuje pedevm na vvoj

  vpoetnch metod pro nvrh a analzu konstrukc a jejich zpracovn ve form

  potaovch program. (nejznmjm programem je program pro asovou analzu

  konstrukc TDA). Nyn pracuje ve firm IDEA RS, s.r.o., kterou zaloil. Dve psobil

  jako docent na Fakult stavebn VUT v Brn, kde pednel mimo jin pedmt

  Pedpjat beton.

 • kolc materil pro semin MOSTY

  6

  Ing. Martin ehulka je takt uznvanm odbornkem v oboru betonov a pedpjat

  konstrukce. Pracuje jako prokurista projekn kancele PRIS spol. s r.o. Ve sv

  odborn praxi se podlel na nvrhu cel ady vznamnch mostnch konstrukc.

  Ing. Radim Neas, Ph.D. je v souasn dob odborn asistent na Fakult stavebn

  VUT v Brn, kde psob od roku 2001. Jeho oborem jsou zejmna betonov

  a pedpjat mostn konstrukce a lvky pro p. Dle se specializuje

  na experimentln statiku, tj. tvorbu, analzu a vyhodnocen fyziklnch model

  mostnch konstrukc a lvek.

  Rd bych touto cestou podkoval vem pednejcm, protoe bez jejich sil a ple

  by nemohl semin ani kolc materil vzniknout.

  Dle m dovolte pestavit tm projektu OKTAEDR za stav betonovch a zdnch

  konstrukc a hlavn ve strunosti popsat jeho innost. Vedoucmi tmu jsou Ing. Jan

  Kolek, Ph.D. a Ing. Josef Panek, lenov pak Ing. Ivana Lankov, Ph.D. a Ing.

  Petr imnek, Ph.D.

  U na zatku projektu OKTAEDR si kladli vedouc tmu BZK za hlavn cl podn

  semin a setkn mezi odbornmi firmami a stavem BZK, a umonn studentm,

  doktorandm a vdeckovzkumnm pracovnkm naeho stavu krtkodob

  a dlouhodob ste, pop. odborn praxe. V rmci projektu tedy probhly nebo

  probhnou dv setkn se spolupracujcmi subjekty (vodn a zvren), tyi

  semine (MOSTY, SANACE A REKONSTRUKCE, VZTUE FRP a

  PREFABRIKTY), a dle dv dlouhodob odborn praxe doktorand, ti krtkodob

  ste bakal a est krtkodobch st naich vdeckovzkumnch pracovnk.

  Vme, e kolc materil a konan semin bude mt ohlas a vzbud zjem o

  mostn konstrukce i v tto nelehk dob.

  Ing. Jan Kolek, Ph.D.

  za tm OKTAEDR-BZK

 • kolic materil pro semin MOSTY

  7

 • kolc materil pro semin MOSTY

  8

  PODKOVN

  Za prezentaci pednek na semini MOSTY pat podkovn tmto spolenostem:

 • kolic materil pro semin MOSTY

  9

  OBSAH

  MOSTY RYCHLOSTN KOMUNIKACE R1 NA SLOVENSKU ............................. 11

  SOFTWARE PRO STATICKOU ANALZU A DIMENZOVN MOST............... 69

  ZKUENOSTI S NVRHEM A STATICKOU ANALZOU OBLOUKOVCH

  A KLENBOVCH MOST ........ ........................................................................... 121

  EXPERIMENTLN ANALZA MOSTNCH KONSTRUKC ................................. 157

 • kolc materil pro semin MOSTY

  10

 • kolic materil pro semin MOSTY

  11

  MOSTY RYCHLOSTN KOMUNIKACE R1 NA SLOVENSKU

  Ji Strsk1

  Mosty realizovan v rmci prvnho projektu PPP (poskytovn veejnch slueb

  prostednictvm spoluprce veejnho a soukromho sektoru) na Slovensku jsou

  tvoeny konstrukcemi monolitickmi i prefabrikovanmi a byly stavny modernmi

  technologiemi. Vichni zastnn si byli vdomi skutenosti, e mosty dvaj prvn

  informaci o estetick a technick rovni PPP projektu. Proto byla vnovna

  mimodn pozornost een konstrukc jako celku i detailm.

  Autor pspvku zastval funkci estetickho poradce. Jeho snahou bylo, aby

  realizovan mostn konstrukce mly dobr standard, kter je pedevm dn sprvn

  navrenm konstruknm eenm. Autor nepipustil tak zvan architektonick

  tvarovn, kdy se patn navren konstrukce vylep tm, e se nabarv, nebo se na

  ni nco pid, anebo pilep. Zkladem nvrhu je proporn konstrukce, kter

  odpovd mtku krajiny, povaze pemostn a m jednoduch a dobe udrovatel

  detaily. Jeho snahou bylo, aby od samho zatku projektovn byly eeny vechny

  dleit detaily a aby odvodnn, zbradl i protihlukov stny spolu s nosnou

  konstrukc tvoily jednotn celek urujc architekturu pemostn.

  1 Ji Strsk, prof., Ing., DSc., Strsk, Hust a partnei s.r.o., Bohunick 50, 619 00 Brno,

  www.shp.eu, Tel.: +420 547 101 811, Fax: +420 547 101 881, Email: [email protected]

 • kolc materil pro semin MOSTY

  12

 • kolic materil pro semin MOSTY

  13

 • kolc materil pro semin MOSTY

  14

 • kolic materil pro semin MOSTY

  15

 • kolc materil pro semin MOSTY

  16

 • kolic materil pro semin MOSTY

  17

 • kolc materil pro semin MOSTY

  18

 • kolic materil pro semin MOSTY

  19

 • kolc materil pro semin MOSTY

  20

 • kolic materil pro semin MOSTY

  21

 • kolc materil pro semin MOSTY

  22

 • kolic materil pro semin MOSTY

  23

 • kolc materil pro semin MOSTY

  24

 • kolic materil pro semin MOSTY

  25

 • kolc materil pro semin MOSTY

  26

 • kolic materil pro semin MOSTY

  27

 • kolc materil pro semin MOSTY

  28

 • kolic materil pro semin MOSTY

  29

 • kolc materil pro semin MOSTY

  30

 • kolic materil pro semin MOSTY

  31

 • kolc materil pro semin MOSTY

  32

 • kolic materil pro semin MOSTY

  33

 • kolc materil pro semin MOSTY

  34

 • kolic materil pro semin MOSTY

  35

 • kolc materil pro semin MOSTY

  36

 • kolic materil pro semin MOSTY

  37

 • kolc materil pro semin MOSTY

  38

 • kolic materil pro semin MOSTY

  39

 • kolc materil pro semin MOSTY

  40

 • kolic materil pro semin MOSTY

  41

 • kolc materil pro semin MOSTY

  42

 • kolic materil pro semin MOSTY

  43

 • kolc materil pro semin MOSTY

  44

 • kolic materil pro semin MOSTY

  45

 • kolc materil pro semin MOSTY

  46

 • kolic materil pro semin MOSTY

  47

 • kolc materil pro semin MOSTY

  48

 • kolic materil pro semin MOSTY

  49

 • kolc materil pro semin MOSTY

  50

 • kolic materil pro semin MOSTY

  51

 • kolc materil pro semin MOSTY

  52

 • kolic materil pro semin MOSTY

  53

 • kolc materil pro semin MOSTY

  54

 • kolic materil pro semin

Search related