of 75/75
Skoleledelse – suksessfaktorer og fallgruver Program for skoleeiere og skoleledere i pilot «Ungdomstrinn i utvikling» Svein-Erik Fjeld 31.01. 2012

Skoleledelse – suksessfaktorer og fallgruver...31.01. 2012 Dagens program •Kl 0830 – 0945: Skoleledelse – noen momenter •Kl 0945 – 1000: Pause •Kl 1000 - 1100: Det videre

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skoleledelse – suksessfaktorer og fallgruver...31.01. 2012 Dagens program •Kl 0830 – 0945:...

 • Skoleledelse – suksessfaktorer og fallgruver

  Program for skoleeiere og skoleledere i pilot

  «Ungdomstrinn i utvikling»

  Svein-Erik Fjeld 31.01. 2012

 • Dagens program

  • Kl 0830 – 0945: Skoleledelse – noen momenter

  • Kl 0945 – 1000: Pause

  • Kl 1000 - 1100: Det videre arbeidet med u-trinns-satsingen

  – SWOT-analyse

  • Kl 1100 – 1130 : Kommunens plan – Hvordan jobbe for å utvikle planen ?

  • Kl 1130 – 1230: Lunsj

  • Kl 1230 – 1315: Hva skal være endringene for

  - eleven - lærerne - skoleledelsen - kommuneledelsen

  • Kl 1315 – 1340: Plandisposisjon

  • Kl 1340-1400: Avslutning

 • Det videre arbeidet

  med

  u-trinnssatsingen

  i

  min skole /

  min kommune

 • Mandatet

 • Regjeringens mål for grunnopplæringen St.melding 31 2007-2008 - Om kvalitet i skolen

  • Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv

  • Alle elever (…) som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet

  • Alle elever (…) skal inkluderes og oppleve mestring

 • Stadig høyere krav til kommunene og skolene….

  • Utfordring I: Skolene blir tydeligere enn før

  bedt om å heve læringsresultatene sine

  • Utfordring II: Skolene blir tydeligere enn før konfrontert med resultatene sine fra eksterne kilder (jf transparens)

  • Utfordring III: Mange kommuner / skoler er i tvil om hvordan de kan forbedre resultatene sine

 • Transparens – også for skolen

 • U-trinnssatsingen 2013 - 2017

  Felles satsing på

  klasseledelse, regning, lesing,

  skriving

 • Kapasitet på tvers av nivåene ……

  “Changing whole education systems for the better,

  as measured by student achievement, requires coordinated leadership

  at the school, local authority, and government levels.

  Systemwide reform becomes

  possible when educational leaders build collective capacity

  within schools and across the system.”

 • Ledelse

 • Skoleeier – hvem er det ?

  * Den formelle skoleeieren er

  kommunestyret / fylkestinget

  * Skoleeierskapet

  utøves i stor utstrekning av

  administrativt nivå på delegert myndighet

  fra politikerne

 • Skoleeier …..

  ”Ole kan ikke lese ……

  og

  det er ordførerens skyld”

 • Skoleeigar sitt ansvar – iflg. Opplæringslova

  * Finansiering av grunnopplæringa * Tenlege skoleanlegg * Oppfylling av elevane sine rettar * Kvalitetssikring og – utvikling av opplæringstilbodet * Rett kompetanse og nødvendig kompetanseutvikling (jf. m.a. tilsetjingsmynde og personal- ansvar) * Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing

 • Leiing – Tre hovudkomponentar

  Relasjonar

  Leiing

  Administrasjon Kultur

  Etter Tom Colbjørnsen (2004)

 • Lederrollen - Autoritet

  God relasjon / mye varme

  Ettergivende Autoritativ

  Lite kontroll Mye kontroll

  Forsømmende Autoritær

  Svak relasjon / lite varme

 • Lederansvar – Utvikling

  Det er ledelsens ansvar

  – å forankre prosessene i personalet

  – å prioritere mål og tiltak

  – å legge til rette for at planer blir lagt og iverksatt

  – å sørge for at sluttresultat blir levert

 • Evaluering

 • Evalueringskultur …..

  Skolen – en ikke-profesjonell kultur ?

  • Betydningen av kunnskap som samfunnsskapende kraft er stadig tydeligere

  • Skolens pedagogiske kjerne er temmelig resistent overfor eksterne styringstilktak

  • Kommuner flest og lærere flest har tradisjonelt ikke kunnet begrunne praksisen sin ut fra forskning og evaluering

  • Har skolesystemet tapt status i samfunnent m.a. p.g.a. manglende kunnskap om egen status og følgende manglende argumentasjons- og utviklingskraft ?

 • Evalueringskultur

 • Aldri har vi hatt så mykje kunnskap om og så mange krav til opplæringssystemet ………

 • Ekstern vurdering

  Makt

  Sentralisering Lukka målstyring Testar Sluttresultat Kontroll Utvikling

  Desentralisering Open målstyring

  Prosess Refleksjon

  Tillit

  Intern vurdering

 • Vurderingskompetanse skal fremme elevenes læring……

  OECD ser det som vesentlig at det blir satset på å bygge ytterligere vurderingskompetanse

  blant lærere, skoleledere og skoleeiere

  slik at kvalitetsarbeidet i sterkere grad

  kan bidra til å forbedre skolens undervisningspraksis.

 • Ståsteds-

  analysen -

  Revidert versjon klar til

  august 2013

 • Lærerrollen

 • Lærarane sitt tilhøve til elevane

  • Asymmetriske vs symmetriske relasjonar

  • Formidling og undervisning vs det å leggje tilhøva til rette

  for læring

  • Det å vere lærar, som forkynner og doserer, vs det å vere pedagog og

  relasjonsarbeidar

  • Læraren som faglig autoritet vs

  læraren som person

  Etter Finn Wiedemann 2004

 • Lærarane sitt forhold til kollegene sine

  • Frå individualitet / privatisme til formalisert samarbeid

  Lærarane blir i auka grad konfrontert med kvarandre sin praksis

  Den enkelte lærar sin intimitet og praksis kan utfordrast

 • Å være profesjonell …..

  Å kjempe for den individuelle retten til å sette standarden

  for eget lærerarbeid,

  stemmer dårlig med hva som er

  betingelsene for å bli akseptert

  som profesjon.

  (Jorunn Møller 1997)

 • Overfokusering på

  kompetanseheving ?

  Underfokusering på

  kompetanse- mobilisering og – bruk ?

 • Motstand

 • Endringsmotstand vs forandringslyst

  Det er trolig like riktig å si at mennesker er tilhengere av forandring

  som at de er motstandere av forandring.

  Hvorfor tror vi at de andre er så annerledes enn oss selv ?

  Hvem ønsker ikke et bedre helsevesen ?

 • Endringsmotstand

  Mye tyder på at motstand

  er en viktig del

  av selve

  endringsprosessen

 • Ulike motstandsformer

  Profesjonelle strategier

  Politiske / makt-strategier

  Normative føringer / Grunnleggende

  antakelser

 • Endringsmotstand – Noen momenter

  Motstand

  – åpen eller skjult –

  som kommer fra

  ledere

  og

  tillitspersoner –

  er spesielt interessant

  • Abdisering

  • Dobbeltkommunikasjon

  • Maktlekkasjer

  • ”Lip service”

  • Nettverksaktivitet

  • ”Prøvd- før- ”argumentet

  • Symptomorientering

 • Om å kompromisse ….

  Velg kampene dine med omhu …..

 • Lojalitet

  • Lojale medarbeidarar er ein føresetnad for eit vellukka utviklingsarbeid. Sidan utviklingsarbeid til sist skal kome heile organisasjonen til gode,er det heile personalet sitt ansvar å medverke positivt i prosessen.

  • Dette tyder ikkje at alle treng

  vere like aktive heile tida, men det er ikkje akseptabelt at nokon melder seg ut, er likegyldige eller tilogmed motarbeider.

  (Etter Per Kvist)

 • Forandringsledelse

 • Ledelse av forandring ….

  Forandringsprosesser må styres og ledes

  – av og til med hard hånd.

  I en forandringsprosess er det ofte behov for sterkere styring enn normalt.

  En leders legitimitet og tillit

  settes sjelden på en hardere prøve enn under en forandringsprosess.

 • Faresignaler i skolen

  • Svakere resultater på nasjonale prøver enn andre skoler i området, liten forbedring over tid.

  • Skolen har ingen klar visjon. • Liten endringsvillighet over tid

  hos rektor og i organisasjonen. • Utydelig rektor som driver

  administrasjon og ikke ledelse. • At skolen er liten. • At kommunen er liten.

  «Det er hverken penger eller ressurser som mangler i

  skoleverket, men gode ledere».

  Faresignaler

  • Store ulikheter i klasseledelse. • Mye uro i klassene. • Primært fokus på de

  veltilpassede, gjennomsnittlige elevene.

  • Lærere fungerer som enkeltmannsforetak.

  Ser du noen faresignaler i din kommune / skole på bakgrunn av punktene i denne listen ?

 • Fallgruver i endringsprosesser

  1. Endring ikke tilstrekkelig forankret blant de involverte og i bedriftskulturen

  2. Utilstrekkelig press / kriseforståelse 3. Allianser bak endring - utilstrekkelig makt

  4. Visjon ikke klart nok formulert 5. Manglende formidling av visjon

  6. Manglende vilje til å fjerne hindre 7. Mangelfull evne til å skape tidlig suksess

  8. Ta seieren på forskudd

 • Suksessfaktorer ved endring

  1. Felles virkelighetsforståelse 2. Klare mål – tidsrammer

  3. Involvering av medarbeidere 4. Toppleders engasjement / aktivitet

  5. Små skrittvise forbedringer 6. Skape tidlig og synlig suksess

  7. Åpen holdning til endring 8. Understøttende struktur/ bedriftskultur 9. Kontinuerlig evaluering/ læring underveis

  10. Kommunisere, kommunisere, kommunisere !

 • «Kom nærmere ……»

 • Hovedkonklusjoner

  - Langsiktig og systematisk tilnærming

  - Felles forståelse av begrepet skoleeier

  - Et kvalitetssystem som fungerer

  - Transformering mellom politiske mål

  og elevenes læring

  - Kompetanse og kapasitet i kommuneadministrasjonen

  - Kvalifiserte og tydelige lærere og skoleledere

 • ”Kom nærmere” – tettere dialog og samarbeid

  skuleeigar

  Administrativt nivå

  Skulelederne

  Lærerne

  Skulelederne

  Lærerne

  Administrativt nivå

  skuleeigar

 • Fasit- eller forhandlings- og undringskultur / forvaltnings- eller kvalitetskultur ?

  Teknologisk / byråkratisk rasjonalitet (”fasitkultur”)

  • Mål, midler og resultater blir

  oppfattet som entydige og målbare størrelser

  • Tro på det å finne klare svar

  på det man spør etter

  • Skolenes ledelse sender ”entydige” signaler nedover i systemet og venter ”entydig”

  resultatinformasjon tilbake slik at avvik

  mellom mål og resultater kan korrigeres

  • Styring (jf cockpit’en)

  Ansvars-/omsorgsrasjonalitet (”forhandlings-/ undringskultur”)

  • Organisasjonen er preget av

  flertydige og til dels motstridende mål.

  • De berørte partene

  nærmer seg sin egen virkelighet i

  informerte, systematiske,

  spørrende og lærende

  fellesprosesser

  • Ledelse (jf ”et sted dere ikke har vært før”)

 • Fra mangetydig kompleksitet

  til felles forståelse

 • I det hyperkomplekse samfunnet.....

  ....(....) går hovedmotsætningen

  mellom dem,

  der kan,

  og

  dem der ikke kan håndtere kompleksitet.

  (Qvortrup, 2001)

 • Refleksjon, læring, utvikling

  Fellesrefleksjon over praksis -

  et av de få områdene som

  skaper utvikling - iflg. Trond Ålvik

 • Om å sortere i en kompleks virkelighet …..

  - (…) noe er virkelig i den utstrekning

  det passer til en definisjon av virkelighet (…).

  - (…) virkelig er

  hva et tilstrekkelig stort antall mennesker er blitt enige om

  å kalle virkelig – (…)

  Etter Forandring; Watzlawick, Weakland & Fish , Gyldendal 1980

 • Noen sluttkommentarer

 • Behovet for varig / bærekraftig utvikling

  - We do pilot projects

  - We decleare them a success

  - We stop doing them

  - We start another project

  Fritt etter prof. Ben Levin,

  University of Toronto, 090212

 • Leveringskart

  Ambisiøse aspirasjoner / mål

  Vellykket levering

  Reform- vilje

  Innsats uten

  virkning

  Endring

  Status quo

  Forbedrete resultater

  Ambisiøse leveranser

  Leveringskvalitet

 • Opplæringsavdelinga

  Det er det som skjer

  i klasserommet som avgjer

  om skolen endrar seg.

 • Katedral - Læring og vekst

  Skolen er

  samfunnets siste store sjanse for et bedre liv for alle.

  Det er derfor jeg oppfatter

  skolen som byens og bygdas

  viktigste fysiske og psykiske helsestasjon.

  (Guttorm Fløistad 1996)

 • Det videre arbeidet

  med

  u-trinnssatsingen

  i

  min skole /

  min kommune

 • Dagens program

  • Kl 0830 – 0945: Skoleledelse – noen momenter

  • Kl 0945 – 1000: Pause

  • Kl 1000 - 1100: Det videre arbeidet med u-trinns-satsingen

  – SWOT-analyse

  • Kl 1100 – 1130 : Kommunens plan – Hvordan jobbe for å utvikle planen ?

  • Kl 1130 – 1230: Lunsj

  • Kl 1230 – 1315: Hva skal være endringene for

  - eleven - lærerne - skoleledelsen - kommuneledelsen

  • Kl 1315 – 1340: Plandisposisjon

  • Kl 1340-1400: Avslutning

 • SWOT-analyse

 • SWOT

  -analysen

  • Strengths

  • Weaknesses

  • Opportunities

  • Threats

 • SWOT-analyse

  Styrker (S)

  Hva er positivt eller verdifullt når det gjelder

  oppdraget, strategien,

  forutsetningene, eksterne faktorer

  m.v. ?

 • SWOT-analyse

  Muligheter (O)

  Hvilke muligheter finnes ?

  Hvilke positive konsekvenser

  kan oppnås

  ved å utnytte styrker ?

 • SWOT-analyse

  Svakheter (W)

  Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt i dag

  m.h.t. oppdrag, strategi,

  interne forutsetninger, prosesser,

  eksterne faktorer m.v.

 • SWOT-analyse

  Trusler (T)

  Hvilke potensielle farer finnes ? Hvilke

  negative konsekvenser kan komme

  om svakheter varer ved ?

 • SWOT -

  Det videre arbeidet

  med

  u-trinnssatsingen

  i et kommunalt,

  «kom-nærmere»-perspektiv

 • Hvordan jobbe

  med kommunens plan

  fram mot

  utgangen av mai 2013 ? (Jf «kom-nærmere»-perspektivet)

 • Kommunens plan – Et tips til innholdselement

  Hva skal være

  de målbare endringene – innen juni 2014 –

  for • elevene • lærerne

  • skoleledelsen • kommuneledelsen

  ?

 • KISS !

 • Undervisningens kjerne («the instructional core»)

  Elev

  Undervisnings-

  oppgaven

  Lærer Innhold

 • Tore Skandsen, IMTEC

  Fasene med resultater

  INSTITUSJO- NALISERING

  IMPLEMEN- TERING

  INITIERING

  TID

  Resultater

 • �����Skoleledelse �– suksessfaktorer og fallgruver�Dagens programLysbildenummer 3MandatetRegjeringens mål for grunnopplæringen � St.melding 31 2007-2008 - Om kvalitet i skolenStadig høyere krav til kommunene og skolene….Transparens – også for skolenU-trinnssatsingen 2013 - 2017Kapasitet på tvers av nivåene ……LedelseSkoleeier – hvem er det ?Skoleeier …..��”Ole kan ikke lese ……�og�det er ordførerens skyld”Skoleeigar sitt ansvar – iflg. OpplæringslovaLeiing – Tre hovudkomponentarLysbildenummer 15Lederrollen - AutoritetLeiingLederansvar – Utvikling Evaluering Evalueringskultur …..��Skolen – en ikke-profesjonell kultur ?EvalueringskulturAldri har vi hatt så mykje kunnskap om �og så mange krav til opplæringssystemet ………Lysbildenummer 23Lysbildenummer 24Vurderingskompetanse skal fremme elevenes læring……Lysbildenummer 26LærerrollenLærarane sitt tilhøve til elevaneLærarane sitt forhold til kollegene sineLysbildenummer 30Å være profesjonell …..Overfokusering �på �kompetanseheving ?��Underfokusering �på�kompetanse-�mobilisering og – bruk ?MotstandEndringsmotstand vs forandringslystEndringsmotstandUlike motstandsformerEndringsmotstand – Noen momenter Om å kompromisse ….LojalitetForandringsledelseLedelse av forandring ….Skoleledelse – Faresignaler i skolenLysbildenummer 43Lysbildenummer 44«Kom nærmere ……»Lysbildenummer 46”Kom nærmere” – tettere dialog og samarbeidFasit- eller forhandlings- og undringskultur /�forvaltnings- eller kvalitetskultur ?Fra �mangetydig kompleksitet�til�felles forståelseI det hyperkomplekse samfunnet.....Refleksjon, læring, utviklingOm å sortere i en kompleks virkelighet …..Noen sluttkommentarerBehovet for varig / bærekraftig utvikling LeveringskartLysbildenummer 56Katedral - Læring og vekst Lysbildenummer 58Lysbildenummer 59Dagens programLysbildenummer 61Lysbildenummer 62SWOT-analyseSWOT-analyseSWOT-analyseSWOT-analyseSWOT - Hvordan jobbe �med kommunens plan �fram mot �utgangen av mai 2013 ?�(Jf «kom-nærmere»-perspektivet)Lysbildenummer 69Kommunens plan – Et tips til innholdselement Lysbildenummer 71KISS ! Undervisningens kjerne («the instructional core»)Fasene med resultater����Lykke til videre !����