of 40 /40
Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon - . 4 oktober 2012. Skövde Nyheter. se Linnie lagar snitsiga snittar Handels-fienden vässar knivarna SHOPPING Handeln i Skövde har gått som en raket de senaste åren. Nu är siktet in- ställt på att behålla det som vunnits, men fienden vässar knivarna. I Jönköping byggs ett miljardkvarter som ska locka tillbaka kunderna. SIDORNA 18-19 Kräver jouren tillbaka VÅRD Akutmottagningarna fortsätter att bågna av sök- trycket. Målet en timme väntetid till att träffa läkare ligger långt borta. – Det är ett bekymmer att vi inte lever upp till målen säger Susanne Larsson (S), ordfö- rande i styrelsen. SIDAN 4 ”Det har varit en dröm att komma utomlands och spela” PIERRE SVENSSON, TIDIGARE SIK-MÅLVAKT, TRIVS I ÖSTERRIKE SIDAN 29 Redo för nytt gjuteri Beslutet är inte taget i Volvos styrelse. Men om de bestämmer sig för en ny miljardsatsning i Skövde ska allt vara klart. Markarbetena har påbörjats. SN har träffat mannen som ska övertyga dem om att just Skövde är rätt plats i världen för en ny gjuterisatsning. Möt Jens Holtinger, som till- trädde som platschef för Volvo Powertrain i våras. SIDORNA 2-3 Ny karriär för Timoteijstjärnan DANS Johanna Pettersson är inte bara stjärna i Timoteij. Nu får hon Skövdeborna att svänga höfterna. – Jag skulle gärna jobba med dans på heltid. Men innan dess väntar en julskiva med nyskrivet material. SIDAN 10 Mot utgången! SN:s Alf Johansson säger sig ha tröttnat på all shopping och kräver att få bli eskorterad ut ur Köpcentrumet. Men Christina Löfgren, mark- nadskoordinator och centrumledare på Elins esplanad ger sig inte så lätt och skjuter på i en helt annan riktning. Bild: JANNE ANDERSSON SHOPPINGHELGEN: ALF MÖTER CHRISTINA LÖFGREN SIDORNA 20-21 Norrmalm Skövde • Tel 0500-41 56 56 Öppet alla dagar 9-22 ICA.se/norrmalm Nygrillad kyckling PERFEKT TILL HELGEN! 49 90 /kg Potatis- sallad Vår hemlagade 29 90 /st Priserna gäller t.o.m. söndag 7/10

Skövde Nyheter 20121004

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Volvo redo för nytt gjuteri, Alf möter attackbrevbärare, Kräver jouren tillbaka, Handelsfiende vässar knivarna, ny karriär för Timoteijstjärnan

Citation preview

Page 1: Skövde Nyheter 20121004

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon !"!!-#$ %$ "&. 4 oktober 2012.

Skövde Nyheter.seLinnie lagar snitsiga snittar

Handels-fiendenvässar knivarnaSHOPPING Handeln i Skövdehar gått som en raket de senaste åren. Nu är siktet in-ställt på att behålla det somvunnits, men fienden vässarknivarna. I Jönköping byggsett miljardkvarter som skalocka tillbaka kunderna.

SIDORNA 18-19

Kräver jourentillbakaVÅRD Akutmottagningarnafortsätter att bågna av sök-trycket. Målet en timmeväntetid till att träffa läkareligger långt borta. – Det är ett bekymmer att viinte lever upp till målen sägerSusanne Larsson (S), ordfö-rande i styrelsen. SIDAN 4

”Det har varit endröm att kommautomlands och spela”

PIERRE SVENSSON, TIDIGARE SIK-MÅLVAKT, TRIVS I ÖSTERRIKE

SIDAN 29

Redo för nytt gjuteriBeslutet är inte taget i Volvosstyrelse. Men om de bestämmersig för en ny miljardsatsning iSkövde ska allt vara klart.

Markarbetena har påbörjats. SN har träffat mannen som ska övertyga dem om att justSkövde är rätt plats i världen

för en ny gjuterisatsning.Möt Jens Holtinger, som till-trädde som platschef för VolvoPowertrain i våras. SIDORNA 2-3

Ny karriär förTimoteijstjärnan DANS Johanna Pettersson ärinte bara stjärna i Timoteij.Nu får hon Skövdeborna attsvänga höfterna.– Jag skulle gärna jobba meddans på heltid.Men innan dess väntar enjulskiva med nyskrivet material. SIDAN 10

Mot utgången! SN:s Alf Johansson säger sig ha tröttnat på all shopping och kräver att få bli eskorterad ut ur Köpcentrumet. Men Christina Löfgren, mark-nadskoordinator och centrumledare på Elins esplanad ger sig inte så lätt och skjuter på i en helt annan riktning. Bild: JANNE ANDERSSON

SHOPPINGHELGEN: ALF MÖTER CHRISTINA LÖFGREN SIDORNA 20-21

NorrmalmSkövde • Tel 0500-41 56 56Öppet alla dagar 9-22

ICA.se/norrmalm

Nygrillad kyckling

PERFEKT TILL HELGEN!

4990/kg

Potatis-salladVår hemlagade2990

/stPriserna gäller t.o.m. söndag 7/10

Page 2: Skövde Nyheter 20121004

2 | Skövde.vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

Det finns inte något beslutom att bygga ett nytt Volvo-gjuteri i Skövde. Trots detrullar entreprenadmaski-nerna på den tänkta bygg-platsen.Platschef Jens Holtingerförklarar att allt ska varaförberett om AB Volvos styrelse vill satsa nya miljarder i Skövde.

Jens Holtinger tillträdde somplatschef i Skövde för Volvo Po-wertrain i våras. Chefsrummetär spartanskt, det enda somhänger på väggen är kartan överfabriksområdet och han förkla-rar att det behövs.

– Skövdefabriken är en av destörsta industrianläggningarnai Sverige. Vi har tre fa-briker i en – gjuteri, be-arbetning och monte-ring. Just nu är det 2900 anställda.

Allt ska vara klartUtanför nya gjuterietG2 pågår arbetet medatt förbereda för byggetav ett nytt stort gjuteri– ett G3.

– Det finns ännuinga beslut fattade, be-tonar Jens Holtinger.

Men när och om Vol-vos styrelse ska ta ställ-ning till att bygga ännu ett gju-teri ska allt vara förberett. Ävenen ansökan om nytt miljötill-stånd har lämnats in för attkunna öka produktionen

– Vi ska inte vara problemetnär beslutet ska tas och vi måsteövertyga Volvos ledning om attdet är här i Skövde man ska in-vestera, säger Jens Holtinger.

Han saknar inte argument föratt det är Skövdefabriken somska få chansen att öka produk-tionen.

– Vi har en gedigen kompe-tens, vi är konkurrenskraftigaoch vi har ett teknologiskt kun-nande.

Mindre andelJens Holtinger tror påmer tillverkning vid fa-briken i Skövde, mensamtidigt att Volvo-koncernen kommeretablera mer motortill-verkning i andra delarav världen.

– Skövdes viktighetinom Volvokoncernenkommer att minska,men inte storleken påfabriken.

Det förklarar JensHoltinger med att närVolvo växer läggs enstörre del av den ökade produk-tionen i andra länder.

– Vi tar inte hem hela tillväxtentill Skövde, vi minskar i andelmed ökar ändå i produktion.

Det innebär en ökad internkonkurrens inom koncernenom var investeringar görs.

– Skövdefabriken måste vara ivärldsklass, det räcker inte medatt vi är bäst i Västsverige och vi

har en förmåga att vara i världs-klass.

Flyttade hem– Jag har varit sju år utomlandsunder de senaste tio åren, Ryss-land, Australien och Belgien.

Jens Holtinger är nöjd med att arbeta för Volvo på hemma-plan igen.

– I grunden är jag ju svenskoch jag har ett svenskt sätt attbete mig.

En lärdom som åren utanförSverige är hur industrin förän-dras i världen.

– Vi underskattar snabbheteni förändringar i andra länder.Snabbheten sätter oss under ettförändringstryck.

Nu hänger krisen återigensom ett mörkt moln i horison-ten för världens fordonsindus-

tri, men hittills i år harefterfrågan på motorerfrån Skövde varit i nivåmed förra året. Krisen2008/2009 gav en lär-dom om hur fort detkan svänga på den glo-bala marknaden.

– Då var jag platschefpå fabriken i Gent och75 procent av produk-tionsvolymen försvann.Det var en kris som toghårt för många av Vol-vos medarbetare.

Holtinger tror attVolvo nu har en högre

beredskap för att möta snabbaförändringar i efterfrågan.

– Vi har nu ett helt annat fokuspå flexibilitet.

Men han tycker att en aspektofta glöms bort.

– Det pratas bara flexibilitetför nedgång, med det är lika vik-tigt att ha flexibilitet för attkunna öka produktionen.

Två säkra månaderEn lastbil som beställs i dag skalevereras om drygt två månader.Det är bara så lång tid som Sköv-defabriken med viss säkerhetvet hur många motorer som skatillverkas

– Vi har en kort framförhåll-ning.

En stridsfråga somJens H fick i sitt knäsom nytillträdd plats-chef i mars var tvistenmed facket om beman-ningsanställda. I ar-betsdomstolen vannVolvo över IF Metall ien fråga om reglernaför hur inhyrd personalkan användas.

– Jag ska inte påståatt vi är helt överens i den här frågan, menjag tycker att vi för en sund dialog med

facket. Av 2 900 som arbetar på Sköv-

defabriken är knappt femhun-dra bemanningsanställda.

Det ser ut som om ett nytt Volvogjuteri ska byggas, men ännu har inte beslutet fattats. Tanken är att allt skavara förberett om Volvos styrelse fattar beslutet.

Allt ska vara klart för ett

”Skövde-fabrikenmåste varai världsklass,det räckerinte med attvi är bäst iVästsverige”

”Vi måsteövertygaVolvosledning omatt det ärhär i Skövdeman skainvestera”

Jens Holtinger vill vara en platschef som även förvaltar arvet av den långa traditionen att bygga motorer iSkövde. Nu blir den äldsta delen av fabriken - D-hallen – den nyaste delen i produktionen. Ny utrustning för attbearbeta cylinderhuvuden håller på att installeras i den nyrenoverade hallen. Bild: ANDERS AXELSSON

PÅ VÄG MOT

60 000Målet är tydligt – 2025 ska vi vara 60 000 Skövdebor.SN kommer i en serie artiklar att följa resan dit.

Page 3: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

HENTORPSHALLEN BLIR

TORSKFILÉ400g. Garant.

2495/st

HAVRE/FRUKT/FRÖKUSAR420-480 g. Fazer.

1995/st

BLODPUDDING425g. Geas. Max 2 köp/hushåll.

10:-2 ST. FÖR

TVÄTTMEDELVia. Pulver/flytande. 750 g./920 ml.

SKÖLJMEDELComfort. 750 ml.

45:-2 ST. FÖR

VITKÅLSverige.

495/kg

BANANERSydamerika.

995/kg

HANDLA ÖVRIGA VAROR FÖR 100:- SÅ FÅR DU KÖPA GARANT FÄRSK KYCKLING FÖR 1995

/kg

TVÄTTMEDELFlytande. Grumme. 800 ml.

40:-2 ST. FÖR

KUNDKORTSVARORBara för dig med kundkort – UPP TILL 2% BONUSDu som inte har kundkort kan handla dessa varor om du ansöker om kort i butiken.

HAVREFRAS/RÅGFRASQuaker. 375 g.

20:-/st

VANILJYOGHURTValio. 1 liter. 2%. Flera smaker.Max 2 köp/hushåll.

15:-/st

BULLAR/WIENERBRÖDFindus. 400-420 g.Max 2 köp/hushåll.

20:-/st

FISKBULLARHemköp. 375 g.Max 2 köp/hushåll.

10:-/st

DUSCHTVÅL500 ml. Family Fresh.Max 2 köp/hushåll.

20:-2 ST. FÖR

KAFFEGevalia. 450-500g.Max 2 paket/hushåll.

30:-/st

BUTIKSTÄVLING1:A PRIS:

40” LED-TVGäller endast Hentorpshallen

Erbjudandena gäller Hentorpshallen och Rydshallen Hemköp t.o.m. 7/10.

nytt gjuteri

Jens Holtinger vill somplatschef både se fram-åt och bakåt. Även i detom har varit finns ettvärde för fabriken. Tidigt i intervjun ut-trycker han något somlåter som ett valspråk.– Jag kommer att jobbamed stolthet och arvoch förmåga.

Under sina första sex må-nader har han försökt ut-forska fabriken, men kon-staterar att han ännu intevarit i alla hörn. I utfor-skandet har ingått att lärasig om den kunskap somfinns hos de anställda.

– Det finns en stolthet ochden ska vi vara rädda om.

Motorer har tillverkatsunder mer än ett sekel iSkövde och det innebär attdet finns en tradition attförvalta.

– Vi har ett jätteansvarför att säkra arvet.

En av de äldsta delarnaav Volvo Powertrains fabriki Skövde är D-hallen. Denär den ”sågtandade” gamlafabriksbyggnaden vid järn-vägen. För ett tiotal år sedanvar Volvo på väg att lämnabyggnaden och det varnästan klart att den skullebli kommunens museum.

Förmågan styrSå blev det inte och nu ärhallen en byggarbetsplats.Invändigt renoveras fabri-ken och nya maskiner förbearbetning av cylinder-

huvuden installeras.Jens Holtinger är påtag-

ligt stolt över förvandling-en av den gamla D-hallen.

Det framstår som ettprojekt som knyter an tillvalspråket ”stolthet ocharv och förmåga”.

Om stolthet och arv ären del av att se bakåt är för-mågan en del av framtiden.

– Vi bestämmer över vårframtid, det är vår förmågasom styr.

Anders [email protected]

D-hallen får nytt liv

Volvofabriken gamla D-hall kommer nu i användningigen. Arbetet pågår med att installera maskiner för bear-betning av cylinderhuvuden. Bild: ANDERS AXELSSON

Page 4: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

4 | Skövde.

är Skövdesplaceringnär Statis-

tiska centralbyrånstorleksordnarSveriges tätorter.

32

Akutmottagningarnafortsätter att bågna avsöktrycket. Målet entimme väntetid till attträffa läkare liggerlångt borta. Bara drygthälften av patienternafår det på Skaraborgssjukhus.– Det är ett bekymmeratt vi inte klarar av attleva upp till de mål vihar, säger SusanneLarsson (S), ordförandei sjukhusstyrelsen.

– Trycket på akuten är såstort i hela regionen, sägerSusanne Larsson.

Bara 58 procent av allapatienter som sökte sig tillakuten i Skövde fick träffaen läkare inom en timme.Det är ändå bland de bästaresultaten i regionens sjuk-husgrupper. Den totala ge-nomloppstidens mål är satttill fyra timmar. Det klararSkaraborgs sjukhus att levaupp till i 79 procent av fal-len, vilket är bäst resultatav alla sjukhusen. Vad gäl-ler tid till en första bedöm-ning klarar sig SkaS ocksåbäst, trots att de bara leverupp till målet tio minuteri 76 procent av fallen.

Samtidigt tycker Susan-ne Larsson att man måstefråga sig vilka patientersom söker sig akut.

– De riktigt akut sjuka fårhjälp omedelbart. Mångasom söker sig akut, skulleegentligen ha klarat av sittproblem inom primärvår-den, vårdcentralen ellerjourcentralen.

Hon menar att några

grupper är svårare att be-döma och skulle ha kun-nat vänta.

– Men hellre än att väntasju dagar på vårdcentral-läkare kanske en del sökerakut.

Jourcentraler tillbakaDärför vill sjukhusstyrelsenflytta tillbaka jourcentra-lerna i anslutning till sjuk-husens akutmottagningar,som det var förut i Skövdeoch Lidköping.

– Då är det mycket lättareatt hänvisa dessa patientertill rätt ställe. I vissa städer,som Falköping, finns inteens en jourcentral öppenpå vardagar.

Det behövs också längreöppettider, anser SusanneLarsson.

Mindre tillgänglighetNär vårdvalet infördes vartanken att konkurrensenskulle driva fram ökad till-gänglighet.

– Men vad gäller jour-centralerna har det faktisktminskat, för de har gått ihop,både privata och offentliga.Här i Skaraborg har det bli-vit mindre tillgänglighet,Falköping och Mariestadhar ingen jourcentral alls.Medan det i Göteborg harblivit ett större utbud.

Susanne Larsson under-stryker också att det är ettförändrat söktryck, medmer än 50 000 akutenbe-sök om året på Skaraborgssjukhus.

NärsjukvårdsteamI sjukhusets besparings-förslag, som las fram nyli-gen i styrelsen, ingår attförsöka möta de så kallade

mångbesökarna bättre påhemmaplan, med närsjuk-vårdsteam.

– De multisjuka äldre skainte behöva åka så ofta tillakuten, ett av förslagen äratt teamet ska möta uppderas behov bättre påhemmaplan.

MålkonfliktI en rapport från regionensanalysavdelning skriverman att det finns en latentmålkonflikt mellan beho-vet av att korta de medi-cinska ledtiderna på akut-mottagningarna, och kra-vet på intensifierat avdel-ningsarbete och vårdgaran-tins krav på nybesök ochoperativa åtgärder.

– Det är en svår nöt attknäcka. Satsar vi för myck-et på akuten blir annat lidande.

Anna [email protected]

Susanne Larsson (S), ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse

”Flytta tillbaka jourcentralerna till akutmottagningarna.” Det vill Skaraborgs sjukhus styrelse, för att lätta på trycket till akuten. Bild: ARKIV

Nu växer kraven på att ta tillbaka jourcentralerna

SÅ SER VÄNTETIDERNA UT PÅ AKUTENVäntetid Måluppfyllelse i jan 2012 aug 2012Tid till triage 89 % 76 %Tid till läkare 61 % 58 %Total genomloppstid 83 % 79 %

Hårt tryck på akuten

MÅLTAL TILL AKUTENTID TILL TRIAGE. 90 procent av patienterna ska få en för-sta bedömning/prioritering (triage) vid akutmottagningarnainom 10 minuter. TID TILL LÄKARE. 90 procent av patienterna ska få bliundersökt av läkare inom 60 minuter. TOTAL GENOMLOPPSTID. 90 procent av patienterna skavara färdigbehandlade på akutmottagningen inom fyra timmar.

ÖVRIGA MÅLTAL I AKUTVÅRDKEDJAN90 PROCENT av samtalen till Sjukvårdsrådgivningen skabesvaras inom 3 minuter. 90 PROCENT av alla prio 1-larm i ambulanssjukvården skanå patienten inom 20 minuter och mediantiden ska under-stiga 12 minuter.

Köpstaden är snart ettminne blott Bild: ARKIV

Köpstadenska rivasDET BLIR aldrig någotmer köpcentrum i gamlaKöpstaden. Parks and resorts har bestämt attriva fastigheten. Som-marlands tillförordnadevd Hans Ericsson upp-ger dock att något riv-ningsdatum inte är bestämt.

– Det blir inte nu. Detstår kvar över vinternoch kanske även nästavinter också.

Några planer att haverksamhet i husetunder tiden finns intealls längre.

Det betyder att enepok i Skaras handels-liv går i graven.

Köpstaden startadesav Bert Karlsson och harhaft otaliga ägare underåren. Alla var fulla av ljuva löften, fantastiskaaffärsplaner och tjusigaritningar.

Mest lästa påSN-webbenDE HÄR artiklarna varmest lästa på Skövde-nyheter.se förra veckan.

1. EM-möbler lägger ner2.Köpstaden ska rivas3.Här attackerar

knivmannen4.Swedwoodanställd:

"Det stämmer inte"5.Arkivators rekonstruk-

tion ifrågasätts

procentär dengenom-

snittliga kostnads-ökningen för enresenär närVästtrafik höjdepriserna i söndags.

6,4

Page 5: Skövde Nyheter 20121004

Skövde. | 5vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Zentropa i ”Trollywood”i Trollhättan har sökthjälp av P4 i Skövde.– Vi behöver militärensexpertis för att filmenska kännas äkta, där-för har vi ställt en för-frågan, säger produ-cent Madeleine Ekman.

Hon betonar dock att manbefinner sig i början av ar-betsprocessen av den tänk-bara filmen.

– Finansieringen är del-vis klar, det återstår en bitinnan det är helt klart. Detär ett kluster av olika fi-nansiärer där SvenskaFilminstitutet står för endel av kostnaden.

Målsättningen är attdetta ska ha fallit på plats idecember.

– Vi arbetar med manusoch gör den research somkrävs.

Det är där P4 och K3 kom-mer in i bilden.

Självklart valHur kom det sig att nivände er till just Skövdesregemente?– Det kändes som en själv-klarhet. Det ligger på lag-om avstånd från Trollhät-tan, och P4 har den exper-tis som vi behöver.

Mer än så vill producen-ten inte avslöja i nuläget,mer än:

– Vi är mycket tacksam-ma för det positiva bemö-tande vi fått av P4.

Filmen har arbetsnamnetMission 1325. Det är en fik-

tiv spelfilm kring den sven-ska Afghanistanstyrkan.Huvudperson är en kvinn-lig soldat. Zentropa har an-sökt om att få filma inne påP4. Försvarsmakten haräven fått en lista på behovav miljöer, material och sta-tister. Inspelningarna av-slutas på K3 i Karlsborg därett Herkulesplan ska lyftamot filmens Afghanistan.

På P4 är man positivt in-ställd till förfrågan frånfilmbolaget.

– Vi gör vårt yttersta föratt hjälpa till. Det är rekry-teringsfrämjande eftersomfilmen handlar om office-rare som åker på uppdragtill Afghanistan. Vi har den specialkompetens somingen annan kan ställaupp med, säger major Mi-

chael Lind på regements-staben.

Är det första gångensom ni fått en sådan härförfrågan?– Ja, vad jag känner till. Vivar involverade i en avArnfilmerna, men det varmer en lokalfråga.

Kristina [email protected]

Arméinspektör Berndt Grundevik delar ut medaljer till hemkomna soldater för deras insats i Afghanistanstyrkan. Bild: ARKIV

Filmbolag vill filma på P4

Den svenska styrkanpå plats i Afghanistan.

Bild: FÖRSVARSMAKTEN

0500-411 232 Storgatan 13, Skövde

NJ1827040995 kr

NJ18250401.395 kr

NY43312.495 kr

Nu lanserar vi ett nytt märke

Välkommen till Stora Shoppinghelgen i Skövde!

5-7 oktoberMassor av roliga aktiviteter i hela stan!

Tävlingar, barnattraktioner, shower, modevisningar och butiksaktiviteter. Lör & Sön erbjuds besökarna gratis parkering i City på markerade platser, gratis färd

mellan handelsområdena med lilla shoppingtåget och med stadsbussen i Skövde.

Håll dig uppdaterad: www.facebook.com/StoraShoppinghelgenSkovde

Ladda hem programmet för hela helgen på

www.nextskovde.se

Skövdes snabbaste nyheter.skövdenyheter.se

Page 6: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

6 | Skövde.

Smällen från Cementassprängning kommerutan förvarning.– Man blir riktigt rädd,säger Douglas Hjal-marsson, som avbrytsmitt i en mening.Kraften av explosionenkänns som en skakningi Brandstorpsvägen.Att det kunde komma ensprängsalva i dagbrottetvar inte oväntat. Det är un-der sprängtimman mellan13.00 och 14.00 som infallervarje torsdag. Senare un-der samtalet kommer yt-terligare två smällar ochlukt av sprängmedel.

Douglas Hjalmarsson villinte att Cementa ska få till-stånd att utöka dagbrottetlängre upp i Våmbsdalen.

FolkpartifrågaDouglas Hjalmarsson borinte i området, men blevsom folkpartist engageradi frågan när Cementa 2006sökte förlängt brytnings-tillstånd.

Cementa fick efter över-klaganden tillståndet somger rätt att bryta kalkstenfram till 2017. DouglasHjalmarsson förklarar attdet av partierna bara varFolkpartiet i Skövde somöppet motsatte sig ett för-längt tillstånd.

Nu ansöker Cementa omatt kunna fortsätta brytakalksten efter 2017 och medett tillstånd som gällerutan tidsbegränsning.

– Det är mark- och miljö-domstolen som till slut av-gör och jag hoppas att Sköv-de kommun ska försökastoppa Cementas ansökan.

Motsatta intressenTillgången på kalkstenen iVåmb har klassats som ett

riksintresse, men DouglasHjalmarsson förklarar attbåde miljö- och naturvärdeni området också har klas-sats som riksintressen.

Fortsätter brytningenmåste Brandstorpsvägentas bort och Hållsdamms-bäcken flyttas.

– Ett stort och vackertnaturområde på Billings-sluttningen blir för evigtförstört.

I området där brytningplaneras har Cementaunder åren köpt och rivitflera bostäder. Fruktträd,

som dignar av äpplen somingen plockar, vittnar omvar det har funnits hus.

– Det var ju här Skövdeföddes och det var här sta-dens skyddshelgon Elin ha-de sin gård enligt historiker.

Arkeologiska spår visaratt Våmbsdalen var beboddredan på järnåldern.

Jobb att återställaI andra vägskålen ligger attCementa är en stor arbets-plats och en del i Skövdesnäringsliv.

Douglas Hjalmarsson tror

inte att alla de 100 arbets-tillfällen, som nu finns påCementa, kommer att för-svinna om cementtillverk-ningen upphör.

– Arbetstillfällena kom-mer att finnas kvar framtill 2017 och under flera årdärefter måste det finnaspersonal för att uppfyllaCementas skyldighet attåterställa området.

Vid utsiktsplatsen överdagbrottet finns Cementasgamla informationstavlorsom visar hur brottetkommer att se ut 2020 - ett

grönskande område medsmå sjöar.

– Vilka spännande möj-ligheter för Skövdes fram-tida utveckling. Här skullman kunna bygga bådebostäder och etablera mo-derna framtidsföretag, sä-ger Douglas Hjalmarssonoch ser ut över brottet.

Får Cementa nytt till-stånd flyttas året för åter-ställande in i framtiden.

Anders [email protected]

Brandtorpsvägen tas bort om Cementa får tillstånd för att utvidga brottet. Douglas Hjalmarsson vill att Skövde kommuntar ställning emot fortsatt brytning av kalksten i Våmbsdalen. Bild: ANDERS AXELSSON

Douglas hoppas på en stad utan Cementa Under flera år har

Skövde kommun utanframgång sökt en nyinformationschef. Två rekryteringsföre-tag har misslyckatsmed uppgiften.

Nu kallas tjänsten kom-munikationschef ochkommunen tar själv an-svaret för att hitta rättperson.

– Jag tror nog attmånga är intresserade,nu har vi mer tydligtangett om vad kommu-nikationschefen ska gö-ra, säger kommundirek-tör Christina Josefsson.

Den nya chefen ska fådet samordnande ansva-ret för att kommunika-tion och information.Det ingår både att berät-ta om Skövde i omvärl-den och om kommunensverksamhet till medbor-gare och medarbetare.

– Vi ska satsa mer påwebb och sociala medier.

Utöver chefen kom-mer tre personer arbetamed informationsfrågorunder kommunledning-en och dessutom finnsinformatörer på fleraförvaltningar.

– När vi använde re-kryteringsföretag fick viinte bra kandidater, sä-ger kommundirektörChristina Josefsson.

Att ett rekryterings-företag inte anlitasinnebär att kommunenfår mer pengar för attannonsera ut den ledigatjänsten. Christina Jo-sefsson förklarar att detockså ger kommunenmöjlighet att ha över-blick över alla sökande.

I annonserna angesatt intresserade som villställa frågor ska ringadirekt till kommundi-rektören.

Anders [email protected]

Svårt förSkövde attfå infochef

Den 10/10 kl 10:10 öppnar vi kön!

Följ oss på Facebook och Twitter! Drottninggatan ! " | tel #$##-%& &% ## | www.skovdebostader.se

!" #$%!& '()) *+,,)-!.% ,%/* 0'%,, 1 2 3!"#$%& '%&((') &* +,((-.)/& (&#+ blev en stor succé – men nu får du en ny chans att hitta ditt drömläge i etapp ! eller ", med in# yttning från $ juni !%$". Här blir det $$% lägenheter i punkthus och tvåvånings fyrfamiljshus – alla med samma bekväma, bekymmersfria boende, alla lika nära till allt, alla utan insats! Kön öppnar klockan $%:$% på förmiddagen den $% oktober på www.skovdebostader.se – lycka till!

+"&# 0"# /. enklast och bekvämast via webben. Har du ingen dator är du förstås också välkommen in till bobutiken, så hjälper vi dig!

*4% ,5 60770! 8#$ ( 787-'(*0!9

Page 7: Skövde Nyheter 20121004

Skövde. | 7vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Amusement Park Phy-sics kallas det för i USA.Ett gäng gymnasieele-ver från Skövde hade enannorlunda fysiklektionnär de tillbringade enskoldag på Liseberg.– Det är roligt att kunnatesta själv, och inte bara sitta i ett klass-rum och ha fysik, sägerFanny Hedihn.

Natureleverna i Na2c påVästerhöjd var en av deSkövdeklasser som fick till-bringa en skoldag på Lise-berg. Här testade de åk-attraktionerna. Med hjälpav särskilda västar där mät-utrustningen satt säkertpå plats har de fått framgrafer över acceleration,hastighet, höjd och puls.

Den kittlande känslan imaggropen när man undernågra sekunder känner hurman blir tyngdlös underberg- och dalbanefärden påBalder har förstås sin mot-svarighet i fysiktermer.

– Det är rätt häftigt att

se att det vi lärt oss på lek-tionerna stämmer i verk-ligheten, säger Olivia Elofs-son som analyserar graferfrån Höjdskräcken tillsam-mans med Fanny Hedihnmed hjälp av Newtons för-sta lag.

Och det är just denna

koppling som fysiklärarenConny Modig vill uppnå.

– Det här är fysik i verk-ligheten, och inte så till-rättalagt som i klassrum-met. Man har också medsig alla känslointryck avupplevelsen, och det kanman plocka fram också se-

dan när man kommitlängre i fysikkursen.

Odds för stjärnvinstFörutom laborationer i fy-sik fick de 170 gymnasie-eleverna från Skövde somåkte till Liseberg också ägnasig åt matte och biologi.

Man har mätt hur pirreti magen ger utslag på puls-mätaren och vilken chansman egentligen har att fåen stjärnvinst på lycko-hjulen.

– Jag vann en jätteför-packning med Dumle påchokladhjulet, på första

och enda försöket, berättarEmma Bolin som undernästa mattelektion skaräkna ut hur stor sanno-likheten för detta var.

Naima [email protected]

En fysiklektion på LisebergSkövdeelever fick testa Newtons lagar i Höjdskräcken

Henrik Friden, Filip Jonsson och Oskar Bergman i Te2a på Västerhöjd ser till att västenmed mätutrustningen sitter ordentligt på plats inför nästa åk på Liseberg. Bild: PRIVAT

De första timmarna hade eleverna Liseberg helt för sigsjälva. William Weiler och Emma Bolin från Nv2c på Väster-höjd kontrollerar mätsensorn.

Södra Metallv. 3, Stallsiken (mittemot Plantagen),

Skövde • 0500-48 90 80 Öppet: vard 10-19 • lörd 10-16 • sönd 11-16www.ljusexperten.se • stallsiken.nu

NU 349:-

LED-LIST 60 cm. Komplett med driver, drar endast 6W, aluminium. REK 549:-

Pris

erna

gäl

ler t

.o.m

. 7/1

0 el

ler s

å lå

ngt l

agre

t räc

ker.

NU 598:-

DRAMA PLAFOND Diameter 50 cm. REK 998:-

NU 299:-

BIGS SKRIVBORDSLAMPA 35-50W, 12V halogen. REK 499:-

!"#$%%"$&'()

*+,-$.$/0,12'30,,$45)637$-7)68'06$92-$&:;37;3$<237,;0;)

!"#=>=?@$AB

CD$#EF?G$A==H$D$*>=I

!"!#$$%&''&('

J;6-7)$$$K(!L$&,$MN!"H:'6-7)$$$O(!L$&,$MN!"P'2-7)$$$$$Q(!L$&,$MN!R=5'-7)$$$$S(!L$&,$!LN!Q$$/T7;-0T$B0,,0;)2;$H'U-)V'-6)737;$!L$/&51-2 )))*('+,-,./*0.

$ $

()

$ $

)

$ $

)

$ $

)

$ $

)

$ $

)

/W=X$DYH?$IDHH$*>=I$F@$#G?IDHZC0$&582'$7,,3$0$

[U12;$37;-)+,-\

/D=C?GPEG?]@= 1.2&3405,6.78O^OL$&'()$O^"L$&'()$P0;60,12'$S^QL$&'()

A,,7$8'062_`$82'$!M(M$%L!%#:63;7-6a'0$1U'-2'0;)Z$]2-37)$DI$N$#:;37;3$<237,;0;)

/0,12'9b;3$(63QL$&'$($!&+7!L$&'$$"9&+7Q$&'$:;7.&#"<&$=&+7%$&'$:;7.&#='&<'&+7>&:;7.&#%<&=!&+7!$&'$:;7.&#='&(%&+7>&:;7.&#%<&$!&+7QL$5'2$:;7.&#=<&?&+7>&:;7.&#%<&(%&+7%Q$5'2$:;7.&#=<&%>9!&+7>&:;7.&#%<&"&+7!L$5'2&:;7.&#=<&<>9!&+7

Bröllop • BegravningKurser • Födelsedagar

FloristenKarin Borg

070-538 63 02www.karinborg.se

Personliga blommor

www.XELLE.se

Kläder för kvinnliga former. Storlekar 42 till 54.Besök oss på Rydaholms herrgård, Vara.Öppet fred, lörd, sönd 11-17. Tel 0708-12 86 40.

Tipsa [email protected] 48 50

Gilla SN på Facebook.

Page 8: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

8 | Skövde.

På dialyskliniken iSkövde ges patienternaökad möjlighet till vårdi hemmet. Tio procent av blod-dialyspatienterna fårdet idag - något somtidigare ansågs oupp-nåeligt. – Framför allt höjs livs-kvalitén markant förpatienten, säger LarsNilsson, sjuksköterska.

En njursjuk patient måsteofta komma till sjukhusettre gånger i veckan för dia-lys på runt fyra timmar.Det inskränker livsutrym-met och gör det svårt attha ett jobb.

Personalen på njurme-dicin i Skövde brinner föratt möjliggöra behandlinghemma med bloddialys för fler patienter. Ingen iden engagerade gruppenhar på sig sjukhuskläderunder intervjun för att po-ängtera vad de arbetar för.När de besöker hemdialys-patienterna har de vanligakläder.

– Det är en stor vinst förpatienterna att få utförasin behandling hemma,säger Lars Nilsson.

Patienten kan göra dia-lysen när det passar bäst,kanske på natten, vilket äromöjligt på sjukhuset.Många har beskrivit endjup förändring.

– Några berättar att dehar gått ur en djup depres-sion. Andra har mått så braatt de avskrivit sig från atttransplantera en ny njure.

Självdialys på sjukhusForskning säger att pati-enter egentligen behövermer dialys. På klinikenssjälvdialyssal sköter tolvpatienter hela eller delar

av behandlingen. De kandå få fler dialystillfällen.Verksamheten fungerarbra, men har svårt att er-bjuda fler samma sak, närsjukhuset sparar.

– För att kunna öka anta-let patienter med bloddia-lys hemma ser vi redanidag ett kommande behovav mer tekniska assistens,

säger Åsa Andersson, sjuk-sköterska.

Att övergå till bloddialysi hemmet ställer tekniskakrav på patienten, menkräver endast lite ombygg-nad hemma. Det tar ett parmånader för patienten attlära sig att bli självständig.

– Med tålamod och tidkan alla lära sig att sköta

det själv i någon mån, sä-ger Åsa Andersson.

SynsättFör att lyckas krävs ett annat synsätt än det tradi-tionella med en passiv pa-tient. I Skövde arbetarman mycket med att stär-ka patientens kunnandeoch förmåga att själv ta

större aktiv del i sin be-handling.

– Patienten involverasoch bör komma till insiktom vad man vill och klarar.Vårdpersonalen får tränapå att släppa kontrollenoch ha tillit, säger MariaHasselroth, sjuksköterska.

Personalen fortsätterfölja patienten noga, med

prover, hembesök ochåterbesök på kliniken.

OuppnåeligtFör tio år sedan börjadeden första patienten medbloddialys i hemmet.

– Då var det ett svårupp-nåeligt mål att tio procentskulle erbjudas bloddialyshemma. Idag ligger vi i

Sjuksköterskorna Maria Hasselroth, Lars Nilsson, Åsa Andersson och enhetschef Sara Elfström jobbar hårt för att öka dialyspatienternas egenvård.Anette Johansson är på väg att få hemdialys.

På njurkliniken skickar man hem patienterna Dialys i hemmet ger både livskvalitet och sparar miljoner

WWW.RIXNERS.SE • MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16

U-SOFFA, Tyg6.795:-6.795:-6.795:-6.795:-FRÅNFRÅNFRÅNFRÅNFRÅN

0504-130 60 • SVERIGES MÖBELCENTRUM

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO9.995:-KAMPANJPRIS

9.995:-KAMPANJPRIS

9.995:-KAMPANJPRIS

9.995:-KAMPANJPRIS

LUX CONTINENTALSÄNG180x200, dubbelfjädrande pocket, inkl. latexbäddmadrass och ben. Tyg Cortina 6099.

50%KAMPANJ

50%KAMPANJ

50%KAMPANJ

50%KAMPANJ

PÅ BÄDD-MADRASSER & HUVUDGAVLAR

Vid köp av säng.

1.990:-1.990:-1.990:-1.990:-BRISBANEBord + 2 stolar.

HÖSTNYTT

0500-41 19 00 • KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDEINREDNINGSHUSET

WWW.A-MOBLER.SE • MÅ-FR 10-19, LÖ 10-15, SÖ 11-16

SOFFOR & SÄNGAR

20%RABATTGäller ej kampanj.

Page 9: Skövde Nyheter 20121004

Skövde. | 9vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

topp i Sverige, procentuelltsett, säger Lars Nilsson.

En behandling hemmakostar inte ens hälften av enklinikbunden behandling.

– För varje patient spararvi enormt mycket till sam-hället, en halv miljon perpatient och år, säger en-hetschef Sara Elfström.

Därtill kan räknas min-

skade resor och att patien-ten kan arbeta deltid.

Färre inläggningarIndirekta vinster är färreinläggningar, minskat be-hov av läkemedel och min-skad utsatthet för multire-sistenta bakterier.

Så många fördelar. Var-för jobbar ni inte redanmer med detta?– Kanske att vi inte syntstillräckligt och därmedkunnat påverka besluts-fattare att ge oss mer re-surser, säger Lars Nilsson.

VisionPersonalgruppen vill arbetaihop med hemvården bådeför att följa hempatienter-na och erbjuda fler möjlig-heten till hembehandling.

Visionen är också attbygga till en egen pavil-jong med hemlik miljö,där patienterna lättarekan ägna sig åt egenvård.

– De ska kunna ta medsig lunchen och värmasjälva, göra sin behandlingnär det passar dem, medegna passerkort, även nat-tetid när det är obemannat,säger Lars Nilsson ochsammanfattar:

– Anpassa vården merefter behov, istället för attkräva att patientgruppenska anpassa sig helt eftervårdens sinande resurser.

Anette Johansson, Töreboda, får dialys fyra gånger i veckan.En slang för ut blodet och en drar tillbaka det. Processentar cirka fyra timmar. ”Under tiden tittar jag på tv och fikar”,säger hon.

DIALYSDIALYS ÄR en behandling som görs när njurfunktionen intelängre är tillräcklig för att ha ett gott liv. Det finns två olikabehandlingsalternativ. Bukhinnedialys där man använderbukhinnan för att rena blodet samt bloddialys där blodetrenas i en process som tar cirka fyra timmar per tillfälle, tregånger i veckan.DE SENASTE åren har patienter på Skaraborgs sjukhus er-bjudits hemdialys (bloddialys), i första hand för att kunna ökabehandlingstid och frekvens, samt att öka flexibiliteten förpatienten och därmed livskvalitén. INOM REGIONEN finns ett mål att nå 30 procent i hemdialys(bukhinnedialys samt bloddialys). Idag nås det målet i Skara-borg, som har 35 procent av dialyspatienterna hemma.I GENOMSNITT i Sverige är 4-5 procent bloddialys i hemmet.I Skaraborg är den siffran 10 procent. ETT MULTIPROFESSIONELLT team jobbar runt dialys-patienterna: läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, medicinsk tekniker, farmaceut samt kurator.I SKARABORG finns totalt 105-110 patienter med bloddialysvarav 10-11 har sin behandling hemma. 35-40 patienter harbukhinnedialys.

Bild: ANNA ERNIUS

På söndag blir det tragikav stora mått på stads-teatern – klassisk Sha-kespeare i ny tappning.– Tricket är att få en400 år gammal pjäs attkännas modern, sägerregissören ÖllegårdGroundstroem.

Det finns många parallel-ler till vår tid, om manjämför med den tid Sha-kespeare skildrar i sinapjäser, menar regissören.Då liksom nu anses denegna tiden vara mindreblodig än den tidigare. Entalande rad i Macbeth är”Blod har väl flutit förr, igamla dar, långt innanmänsklig ordning rensatupp vårt samhällsliv.”

Pjäsen handlar om makt-begär, intriger och att görasig av med en tyrann.

– Det är ju precis det somhänder i världen nu. Det bör-jade med Saddam Husseinoch har sedan accelererat.Men inte förrän en tyrannhar ställts inför rätta har viju rört oss framåt, säger Öl-legård Groundstroem.

Därför tycker hon det ärföredömligt hur Breivik harsatts i fängelse och att hanfår sitta där så länge så atthan förstår att han har fel.

GenusperspektivPå ett personligt plan harhon också funderat över

könsrollerna i pjäsen, hurShakespeare debatteradedem redan på 1600-talet.Hon har själv en son ochen dotter.

– Om du tittar i rollistanså är det sju män, som allahar långa titlar, medan denenda kvinnan som är med,bara är fru – Lady Macbeth.Det enda hon kunde göravar att gifta sig med enman med potential.

Förvisso är det Lady Mac-beth som övertygar makenom att mörda kungen, menmaken i sin tur skyller påkniven. Men Öllegård frå-gar sig om inte boven i dra-mat är den mansbild somMacbeth försöker leva upptill. ”Då när du vågade, vardu en man. Och vågar du

vara mer än du var då, såblir du ännu mera man.”

– Någon har sagt: ”Detvärsta en man fruktar frånen kvinna är att bli ut-skrattad. Det värsta enkvinna fruktar från enman är att bli ihjälslagen.”Att en man som tappar an-siktet kan vara förenatmed livsfara - för andraoch för sig själv, det har deflesta av oss åtminstonekänt vittring av, i vårt land,i vår tid, säger ÖllegårdGrundstroem.

MusikDet unika med denna upp-sättning av Macbeth är attdet har lagts in musik. Denspänner tidsmässigt från1600-tal till nutid. Låtskri-vare som Cornelis Vrees-wijk, Björk och David Bo-wie förekommer.

Öllegård tycker att detspännande med pjäsen äratt det är den ultimata te-atern. Det finns delar därskådespelarna talar direkttill publiken, psykologiskascener á la Noren och ko-mik i stand up-stil.

– Det är ju mest tragedi,och mycket våld. Men detsvänger mellan ytterlighe-ter på ett sätt som nyska-pande filmregissörer vå-gar sig på, till exempel Tar-rantino.

Åsa [email protected]

En av de mest spelade tragedierna, Macbeth, kommer i ny tappning till Skövde stadsteater.Bild: BERTIL HERTZBERG PL

MACBETHREGI Öllegård Grounds-troemSCENOGRAFI OCH KOSTYM Agneta A ForssellMUSIK Kurt Weill, CornelisVreeswijk, David Bowie,Henry Purcell med flera.MEDVERKANDE OlofBergström, Bengt Dahlberg,Greger Lindquist, Mats Sturesson, Mary Lou Ward,samt två praktikanter.PRODUCERAT AV Region-teatern Blekinge KronobergSPELAS Skövde stads-teater, söndag 7 okt

Macbeth i nytappning till Skövde

person i Sverigesom har ordetSkövde med i sitt

namn. Mannen som ärensam om namnet hardet dock inte somtilltalsnamn.

KÄLLA: STATISTISKA CENTRALBYRÅN

1 LÄNSSTYRELSEN är ganskahård i sin kritik av planen förvindkraft på Nordbillingen.Skara kommuns översiktsplanunderkänns på flera punkter.Länsstyrelsen bedömer att fri-luftsliv, den känsliga naturenoch sist men inte minst land-skapsbilden som kommer attstöras av de 190 meter högakraftverken.

Frågan är om kommunsty-relsen i Skara nu tänker bifallaprojektet.

I SKÖVDE finns förhoppningarom att starta två nya yrkeshög-skoleutbildningar.

Det handlar dels om en ut-bildning till badmästare inombad- spa och hälsoanläggning-ar. Utbildningen ska vara på300 YH-poäng och innefatta 24 elever.

De andra ansökan rör en ut-bildning på 200 poäng till de-mensspecialiserad sjuksköter-ska. Totalt omfattar utbildning-en 35 platser.

Bakom de båda ansökning-arna står Vuxenutbildningeninom Skövde kommun.

Intresset av att starta yrkes-högskoleutbildningar är högt iSverige. Myndigheten för yr-keshögskolan har fått in ansök-ningar som omfattar totalt cirka 59 400 utbildningsplatserför 2013 och 2014.

Vill starta nya YH-utbildningar Hård kritik mot Billingen-verk

Länsstyrelsen är kritisk till planerna för vindkraft på Nordbil-lingen. Bild: ???

Page 10: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

10 | Nöje & kultur.

PÅ GÅNG: TORSDAG 4 OKTOBER ! TORSDAG 11 OKTOBER

Johanna i Timoteij harbörjat en ny karriär. Nu får hon Skövdebornaatt svänga höfterna iett tempo som får ka-lorierna att gömma sig.– Jag skulle gärna jobbamed dans på heltid.Men innan dess väntaren julskiva med ny-skrivet material.

Johanna heter, som nog deflesta vet, Pettersson i ef-ternamn och är en av fyrabyggstenar i en långt ifrånokänd kvartett. Tillsam-mans med Bodil Bergström,Cecilia Kallin och ElinaThorsell bildar hon Timo-teij.

Gruppen är mitt uppe ikarriären, men det finnsalltså tid till annat.

– Det går i omgångar. Vihade en tuff sommarturnémed mycket spelningar.

– Hösten är lugnare, såär det för nästan alla artis-ter. Visst har vi spelningar,men nu är programmetinte lika späckat.

Satsa på dansDet är därför dansen fåttstörre utrymme just nu.Johanna har fått jobb påHelens dansskola, visserli-gen i receptionen men detär ändå ett steg i rätt rikt-ning enligt henne.

– Jag går kurser själv justnu, och dansen skulle gär-na få bli en heltidssysslaför mig. Jag älskar dans.

Någon gång, i en odefini-erad framtid, kan Johannatänka sig att satsa på hel-tidsstudier inom dans.

– Men just nu är det meren tanke än en verkligplan. Nu har jag fullt uppmed det jag gör, och villgärna vara kvar i Skövde.

Svettigt passPå måndagar får Johannaprova på hur det är att varadansledare. SN är bara meden kort tid vid ett danspasspå Actic i Arena, och fläm-tar av bara åsynen.

De Skövdebor som harJohanna som coach får be-talt för entrépengen, höf-trullningarna måste få ka-

lorierna att gömma sig. – Det är nog mer gym-

nastik än dans, men det ärhärligt, tycker Johanna.

Samma gym har för öv-rigt gjort Timoteij till ”singrej”. En annan fjärdedel,Elina Thorsell, leder po-werpass.

En jul-EPMen kalorijagandet är ba-ra ett avbrott i Timoteijan-

det, som sagt. I decemberväntar julturnerande, ochtills dess ska bandet ge uten egen julskiva. En jul-EPmed fyra låtar.

– Vilka låtar som ska varamed har vi inte bestämtännu. Det blir någon kändlåt, men tanken är att viska skriva nytt materialockså. Vi sätter igång meddet arbetet snart.

Och inom kort släpper

gruppen en ny singel. Vadden heter är hemligt,hemligt.

– Men det är en ny, grymlåt, lovar Johanna.

Om den går att dansa tillåterstår att se.

Johanna Pettersson kan givetvis det där med dans efter sin tid i Timoteij. Nu har hon möjlighet att testa på hur det är attvara dansinstruktör genom sina pass på Actic. ”Jag älskar dans” säger Johanna. Bild: BÖRJE ANDERSSON

Johannas nya karriärTimoteijstjärnan får kalorierna att gömma sig

SE FILMKLIPP PÅ SKÖVDENYHETER.SE

”Dansen skullegärna få bli en hel-tidssyssla för mig.Jag älskar dans.”

BiotoppenHELGENS mest sedda filmer.

1. (Ny) Hypnotisören 2. (1) Modig3. (4) En oväntad

vänskap4. (Ny) Sammys

äventyr 2 5. (2) Palme 6. (Ny) Looper 7. (3) Hamilton 2 - Men

inte om det gäller din dotter

8. (5) Madagaskar 3 9. (7) Snabba Cash II

Aldrig Fucka Up 10.(6) Resident Evil 5 11. (9) Paranorman 12. (11) Ice age 4: jorden

skakar loss 13. (8) The Bourne

Legacy14. (21) Liten Skär och

alla små brokiga 15. (10) Hope Springs

Källa: FilmägarnaskontrollbyråListan avser biobesökfredag-söndag.

TV-toppenFÖRRA veckans mestsedda program.

1. Doobidoo(SVT 1, fredag) 1 695 000

2. Moreaus med mera(SVT 1, söndag) 1 525 000

3. Skavlan(SVT 1, fredag) 1 476 000

4. Bonde söker fru(TV 4, onsdag) 1 208 000

5. Körslaget(TV 4, lördag) 936 000

6. Vem tror du att du är?(SVT 1, måndag) 892 000

7. Knight and day(TV4, söndag) 881 000

8. Landet runt(SVT 1, söndag) 865 000

9. Postkod-miljonären(TV4, lördag) 824 000

10.X Factor(TV 4, tisdag) 796 000

11. Halv åtta hos mig(TV4, måndag)795 000

12. X Factor(TV 4, tisdag)790 000

13. X Factor(TV 4, söndag)775 000

14. Postkod-miljonären(TV 4, fredag)767 000

15. Fångarna på fortet(TV 4, fredag)763 000

Källa: MMS.Mätperiod: 24-30/9 2012.Inga nyhetsprogram,Sportnytt eller programunder tio minuter ärmed på listan.

TORSDAG 4 OKTOBERDeckarkväll med Kristina Appelqvistoch Anna-Karin Hallgren på Värsåsbibliotek.FREDAG 5 OKTOBERSagostund för barn mellan fyra ochsex år på Stadsbiblioteket.Berättarcafé på Stadsmuseet.LÖRDAG 6 OKTOBERBakluckeloppis på Hertig Johanstorg.Kemins dag på Balthazar.Rock ‘n roll med The Pendeltones på Hotell Billingehus.

Kulturlabb, seriefanzine-verkstad iKonstverkstan.Allmän visning av utställningen Seriestorm i Konsthallen.SÖNDAG 7 OKTOBERKemins dag på Balthazar.Kulturlabb, seriefanzine-verkstad iKonstverkstan.Billingen brinner, höstvandring tillkolmgruvan.Familjevisning av utställningenBarn av vår tid på Konstmuseet.Tipspromenad på Billingen. Start vidHagenstugan.

Macbeth på Stadsteatern.Filmhösten 2012, filmen ”Laxfiske i Jemen” visas på Odeon.MÅNDAG 8 OKTOBERMångsidiga måndagar, ”En djungel i Skövde”, om exotisk odling, på Stads-biblioteket.Sång- och rimstund för barn mellansex månader och två år på Stads-biblioteket.TISDAG 9 OKTOBER”Ditt beteende - framgångsfaktoreller fälla”, föreläsning hos Sensus.Strindbergcafé hos Vuxenskolan.

ONSDAG 10 OKTOBERLek och sång i naturen, vid Åsbo-torp.Sagostund för barn mellan fyra ochsex år på Värsås bibliotek.Filmhösten 2012, filmen ”Laxfiske iJemen” visas på Odeon.Premiär av Muminutställningen”Hur gick det sen?” på Stadsmuseet.TORSDAG 11 OKTOBERNäringslivsgala 2012 på Valhall.Serietecknaren Sara Granér be-rättar om sitt konstnärskap i Konst-hallen.

Page 11: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Det görs alldeles för lite fantasy i Sverige.Det tycker Karl-FilipKarlsson och gängetbakom kortfilmen Närmånen faller.För ett par veckor sedanspelade filmteametfrån Skövde in i sko-garna på Billingen ochnu pågår klippning ochefterarbeten för fullt.

Bakom manuset står Mar-tin Maisey Sjöberg. Redanför sju år sedan börjadehan skriva på en fantasy-bok med titeln När månenfaller. Det är den som nuomarbetats till ett kort-filmsmanus. Martin Mai-sey Sjöberg är också fil-mens regissör.

I tre dagar pågick inspel-ningen. Då befolkades Bil-lingeskogarna av skådespe-lare och statister i medel-tidsinspirerade dräkter.

– Man kan säga att Närmånen faller är ett slagsmedeltidsfantasy, men meråt Game of Thrones-hållet,berättar Karl-Filip Karlsson,som är filmens producent.

Knapp budgetInspelningen gick bra, detkom bara lite regn undersista inspelningsdagensom gjorde att man fickvänta lite mellan tagning-arna, men annars löpte alltsom planerat.

De tre huvudrollsinne-havarna hittade man viainternetsajten Filmcafé.Statisterna bland vänneroch bekanta.

Förberedelserna inför in-

spelningen har pågått se-dan februari. Med en litenbudget på omkring 15 000kronor har Karl-Filip Karls-son till stor del lutat sig motvänner och bekanta somvarit villiga att ställa upp.

Många av dem som varitinvolverade i filmen går el-ler har gått på Högskolan iSkövde, liksom Karl-FilipKarlsson själv som plug-gade dokumentär medi-eproduktion.

Mot färdig filmNu är han, Martin MaiseySjöberg och klipparen Da-

vid Guvå fullt sysselsattamed att färdigställa filmen.Mellan tio och femton mi-nuter lång ska den bli. Ljudska läggas på, liksom film-musiken som specialskrivsav Jacob Lincke.

– Det är nu det roligabörjar, när allt sätts ihopoch man börjar se slutre-sultatet, säger Karl-FilipKarlsson.

Sedan en dryg vecka till-baka finns ett litet smak-prov på internet, i decem-ber räknar man med attfilmen ska vara klar.

Förhoppningen är att fil-men ska visas på Göte-borgs filmfestival i börjanav nästa år, och kanskeockså på andra festivaler.På sikt vill man göra enlångfilm av När månenfaller.

– Det behövs en svenskfantasyfilm bland allasvenska deckare, det görsalldeles för många sådana,säger Karl-Filip Karlsson.

Naima [email protected]

Johan Badh spelar Midon, en av huvudrollerna i fantasyfilmen När månen faller. Filmtea-met bakom hoppas kunna visa den färdiga filmen för Skövdeborna till våren, på Högskolanoch Kulturhuset. Bild: KARL-FILIP KARLSSON

Fantasy på Billingen- filmteam gör kortfilm medsiktet inställt på långfilm

Martin Maisey Sjöberg, Petter Björnlund och Johan Badhunder inspelningarna i Billingeskogarna.

NÄR MÅNENFALLERFOLKET av månens blodhar en förbannelse över sig.På Flodkorsets träningsfälttränas Neldan och hans vänMidon till att bli blodsvakter.Då Neldan får veta att hanär av månens blod testasderas vänskap på en resagenom en värld skuggad avsvek, sorg och smärta.

Alla uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.Vinnarna meddelas (personligen) av Västgöta-Tidningar. Anställda på Västgöta-Tidningar ochderas familjer får inte vara med och tävla.

Eller skicka in ditt svar, namn, adress och telefonnummer på ett vykorttill Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde. Märk vykortet med ”The American Songbook”.Senast den 15 oktober vill vi ha ditt svar. Vinnarna meddelas personligen.

Vilken artist förknippas med melodin ”Moonlight Serenade”?1. Glenn Miller X. Duke Ellington 2. Count BasieSkicka ett SMS med svaret, ditt namn och din adress. Varje SMS kostar 10:- plus ev. trafikavgift.

SNSONGBOOK Skicka till

721 21

2721 21

1Skriv: SN (mellanslag) SONGBOOK(mellanslag)följt av ditt svar,ditt namn ochdin adress

Har allt gått bra får du tillbaka en bekräftelse att ditt täv-lingsbidragkommit fram

3OK!

Vi lottar ut 10 biljetter till ”The American Songbook” konsert med

Skövde Storband söndag 28 oktober kl. 18.00 på Skövde Stadsteater.10 pers. vinner 1 biljett var. Värde 225 kr/biljett.

Tävla och vinn.

10 990:-

TRYCKAVLASTANDE MADRASSER OCH KUDDAR

Specialpris på Tempur.

Se våra erbjudanden på Fb , Sängjätten Skövde. Fler erbjudanden !"##$"%"&'#()*#+",-./'&#0"1

12 990:-

Har ni inte möjlighet att komma till Lidköping och Villafamiljens mässa så har vi mässerbjudanden -2)#"%"34(%/)#"%"5).6)#"1

Page 12: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

12 | Stora & små.

Att gå på bio eller barafika och prata. Det ären del i Peter de Neer-gaards uppdrag somkontaktperson till entonårig pojke.– Vi träffas, pratar ochgör något varje vecka.

Kontaktpersoner är ettstöd som socialtjänstensungdomsavdelning kan getill unga som har någothandikapp.

Ofta är det tonåringarsom inte har ett fysiskthandikapp utan ett socialtproblem.

Passade ihopDet kan vara en ung personsom har blivit isolerad ochbehöver komma ut bland

andra människor igen.För Peter började det med

att socialen ansåg att enpojke behövde en kontakt-person och tyckte att Peterpassade för uppdraget.

– Jag har hållit på meddet här ett tiotal år vid si-dan av mitt vanliga jobb,berättar Peter.

Under de åren har detvarit flera unga som hanhar stöttat.

FörebildDet nuvarande uppdragetär att vara ett stöd till enpojke under tre timmarvarje vecka.

– Jag är någon som ärmitt emellan socialen ochen vän. Jag är inte social-tjänsteman utan har meren storebrorsroll, förklararPeter.

Socialtjänsten har lagtupp en grundplan, mendet är Peter och killen somsjälva bestämmer vad deska göra när de träffas.

Från båda sidor byggerdet på frivillighet.

Medmänniska– Det här är bra för migockså. Att göra något förnågon som behöver det germig väldigt mycket.

Han jämför sin direktainsats med det att andrasom varje månad skänkerpengar till något välgö-rande ändamål. Att ställaupp som kontaktperson ärför honom att i handlinghjälpa andra människor.

Hur det fungerar ochhur nära den som får stödkommer kontaktpersonenvarierar, men Peter kon-

staterar att det är viktigtatt sätta gränser.

– Man väljer själv hurprivat man vill bli, mendet är viktigt att hålla detinom en ram.

Träffas uteEn av de ramar Peter harsatt upp är att han inteöppnar sitt hem, utan de

träffas på andra platser.Socialtjänsten har alltid

brist på kontaktpersoner.En förklaring till bristen ärsvårigheten är att hittarätt person som passar tillett uppdrag.

– Vi har behov hela tidenoch av alla kategoriermänniskor, säger AnnaLarsson på ungdomsavdel-ningen.

Kommunen betalar tillkontaktpersoner ett tim-arvode och pengar till kaf-fe och andra mindre om-kostnader.

Peter tror att fler skulleställa upp som kontakt-personer om de visste hur mycket positivt detinnebär.

Anders [email protected]

Peter de Neergaard är kontaktperson för en ung som behöver socialt stöd. Ofta börja deras möten med att gå och ta en fika på stan. Bild: ANDERS AXELSSON

Peter är stöd ochförebild för unga

”Jag är någon som är mitt emellansocialen och en vän.Jag är intesocialtjänstemanutan har mer enstorebrorsroll.”

Perfekt tid att resa.

Flyg inte medför stor mageGRAVID med första barnet?

Passa på att resa, utanbilstol, barnvagn, blöjoroch leksaker. Mellanveckorna 14 och 27 är enperfekt tid, enligt sajtenbabycenter.com. Illamå-endet brukar vara över,energin är tillbaka, mendu har ännu inte hunnitbli för tung och orörlig.

En del flygbolag accep-terar inte gravida rese-närer efter vecka 28, heltenkelt på grund av ris-ken för förlossning. Re-sebyråer frågar inte all-tid när du bokar, i ställetkan du bli stoppad vidgaten omflygbolagettycker attdu är förlångt gången.Skaffa gärnaett läkarintygsom bekräf-tar i vilkenvecka du är i./TT Spektra

Mer frukt. Enligt Livs-medelsverket borde barndagligen sätta i sig en helfruktskål - men hur mångagör det? Bild: SCANPIX

För lite fruktoch gröntTVÅ FRUKTER och tvånävar grönsaker, varjedag. Enligt Livsmedels-verket borde barn dagli-gen sätta i sig en helfruktskål - men hurmånga gör det?

Inte många. Det bekräftas nu av en

Sifo-undersökning somIca genomfört.

Bara fem procent av detillfrågade 3 819 föräl-drarna uppger att derasbarn varje dag äter såmycket frukt och gröntsom de borde.

Nästan sju av tio föräl-drar önskar att derasbarn åt mera grönt.

Även Livsmedelsver-ket har undersökt barnsmatvanor.

Barn äter för mycketgodis, läsk, glass, snacksoch bakverk, konstaterarverket, medan allt för fåäter tillräckligt mycketnyttigheter.

/TT Spektra

Page 13: Skövde Nyheter 20121004

Stora & små. | 13vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

NYFÖDDA

V-jeans, Starlet ochTempo.På Facebookgruppenssida är det lätt attdrabbas av nostalgi.– Man fastnar och detgår inte att låta bli attdra på smilbanden, sä-ger Anja Praesto, en avtusentals anhängare.

Anja Praesto gick med aven slump.

– Jag kommer inte ihåg,om jag fick en inbjudan, ellerhur det var. Men det är kul.

Skövdebon Per-Erik Odhär också medlem i Face-book-gruppen ”Vi somkom ihåg hur Skövde sågut förr i tiden”.

Oväntat intresseFör närvarande har grup-pen 1 007 medlemmar. IEskilstuna finns en lik-nande grupp med 3 000medlemmar.

– Det är väldigt roligt atten sådan här sida kan fåsådan uppmärksamhet.Den har vuxit otroligt fort.Jag gick med för en veckasedan och då hade grup-pen 400 medlemmar, sägerPer-Erik Odh.

Varför gick du med?–!Det var en kamrat som

bjöd in mig. Jag läste i denoch hittade mycket somvar kul, många aha-upple-velser. Som gammal Sköv-debo är det väldigt storigenkänningsfaktor.

Han berättar att han påFacebook förstått att tjejensom startade sidan varöverväldigad över det storaintresset.

Annars är det väl mestäldre som intresserar sigför sin hembygd och deär ett fåtal?

–!Det är många i 40-års-åldern som använder Fa-cebook. Mycket av det somfinns där är banala saker,men det här handlar omnågot som många kan de-la, säger Per-Erik Odh.

Växande trendEva Ledhagen i Skövde ären annan medlem i Face-

bookgruppen och tyckeratt det är ett jätteroligt in-itiativ.

– Det är kul och väckermycket minnen, hur det varnär man var liten och allaträkåkar som fanns i stanpå den tiden, säger Eva.

Hon berättar att hennessambo, som är uppvuxen iStockholm, funderar på attstarta en liknande gruppmed stockholmsnostalgi.

De är övertygade om attdet här är en växande trend.

– Det verkar finnas ett

behov eftersom det kom-mer in så många kom-mentarer.

Har du hittat någonbild på dig själv ännu?

– Nej, skrattar Eva Led-hagen.

Sidans moderGruppens skapare CeciliaLindberg bor numera i Es-kilstuna dit hon flyttade2010 när hon träffade sinkärlek. Hon blir väldigtglad när Skövde Nyheterringer upp och förklarar

att sidan rönt stor upp-skattning.

–!Det är jätteroligt, verk-ligen kul, säger hon.

Cecilia skapade gruppenefter inspiration från enEskilstunagrupp medsamma tema.

– Den har i dag runt3 000 medlemmar.

Varför skapade dugruppen?

– Det har byggts såmycket nytt i Skövde ochstan har förändrats väldigtmycket.

Hon förklarar att hon ärarbetslös för närvarandeoch tog tillfället i akt attanvända tiden till någotintressant.

–!Jag hade varit på besöki Skövde och tänkte attvarför inte göra en nostal-gisida som de gjort i minnya hemstad.

Cecilia är ofta inne på si-dan för att se aktiviteter.

– Jag följer gruppen istort sett varje dag. Jag harFacebook i min mobil sådet är lättillgängligt.

Hon utesluter inte attdet blir fler grupper i fram-tiden.

Längtar du tillbaka nå-gongång?

– Både ja och nej. Jag ha-de en rolig tonårstid iSkövde, samtidigt har jagdet väldigt bra här, sägerCecilia Lindberg.

Skövdenostalgi på Facebook

Cecilia Lindberg skapade Facebookgruppen ”Vi som kom ihåg hur Skövde såg ut förr i tiden”bor numera i Eskilstuna dit hon flyttade 2010. Bild: PRIVAT

För inte så länge sedan hölls skolavslutningarna på Väs-terhöjd vid det som då kallades för F-byggnaden. Bilden ärfrån Anja Praestos examen.

Bilden är från Yankee Clubs Luciatåg med poliseskort1978. Bilden är tagen av Claes Hult, som är en flitig med-lem i Facebookgruppen.

Elin och Fredrik Oldefors,Skövde, fick en flicka, Hedvig,den 16 september. Vikt2825 g, längd 46 cm.

Emelie och Jerker Lindblad,Timmerdala, fick en pojke,Holger, den 8 september.Vikt 3115 g, längd 50 cm.Med på bilden är stora-syster Edith.

Josefine Lundh och DavidLarsson, Skövde, fick en poj-ke, Lucas, den 20 september.Vikt 3070 g, längd 50 cm.

Torsdag 4 oktober: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln08.15 Vägen genom Bibeln(R) 08.45–09.15 Personligt10.00–19.00 Musiktimmari temaform

Fredag 5 oktober: 06.15–06.45 Go’morron Skövde08.15–08.45 Go’morronSkövde (R) 10.00–19.00 Mu-siktimmar i temaform 16.15Nyheter från Israel 16.30Vägen genom Bibeln (R)18.00–18.30 Personligt (R)

Lördag 6 oktober: 10.00Nyheter från Israel 10.15–

19.00 Musiktimmar i te-maform

Söndag 7 oktober: 10.00–19.00 Musiktimmar i tema-form 10.15 Inför gudstjän-sten 10.30–12.00 Guds-tjänst 20.00–21.00 Rätt liv

Måndag 8 oktober: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln08.15–08.45 Vägen genomBibeln (R) 10.00–19.00Musiktimmar i temaform

Tisdag 9 oktober: 06.15–06.45 Go’morron Skövde08.15–08.45 Go’morron

Skövde (R) 10.00–19.00Musiktimmar i temaform

Onsdag 10 oktober: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln08.15–08.45 Vägen genomBibeln (R) 10.00 Musik-timmar i temaform 20.00Pingstkyrkan Stöpen

Torsdag 11 oktober:06.15–06.45 Vägen genomBibeln 08.15 Vägen genomBibeln (R) 08.45–09.15 Per-sonligt 10.00 Musiktim-mar i temaform 19.00–20.00 Finnradio

SKÖVDE NÄRRADIO 90,4 MHZ

Page 14: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

14 |Kryss.

2:A till 20:E PRIS – 3 TRISSLOTTER 1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER ERR

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER

1 2 3 4 5 6

Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) samt den sexsi!riga lösningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatörens tra"kavgift.

SIFFERNYCKEL

EXEMPEL6

BokstavÅ-Ä-ÖA-B-CD-E-FG-H-IJ-K-L

12345

M-N-OP-Q-R-ST-U-VW-X-Y-Z

6789

Si!ra Bokstav Si!ra

0944 100 00 40 #XXXXXX#

A eller B eller C ger si!ran 2.

När du översatt bok- stäverna i de gröna rutorna till si!ror i de vita har du fått lösningskoden.

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

Lös korsordet och fyll i bok-

stäverna i de färgade numrerade rutorna:

Fyll i motsvar-ande si!ra

enligt si!ernyckeln här intill.

Ring och knappa in tävlingsnumret,

följt av fyrkant, lösnings- koden och fyrkant.

11111111111111

2222222222222222222

33333333333333333

9083

9083

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på [email protected]

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING:1

2

3

4

5

6

F H H R M R GK L U M P I G A K A T A M A R A N

I L A S U L A G A M L I L AA L T A N S K R U V M E J S E L

I N T A L A B R O L A D A A LE R T K R Y L L A N O S A

T R Ä F A T Y L L E H O T AF R I B T B A D S A V

U T F Ö R R A M P F E B E R N IR N T U N L A E E N I D

K A R O M H A N D P Å L Ä G G N I N GO R A L T M A N E G E S E A N S Ä R A G Å

Å L O G I K S A M G Å D K A R O T TE K S E M S E T V Å R S Ä D

F E G T S T A B T U V EN Å G R A P K L Å S T E L

G L O K Å K R E G E N TL O N Ä B B I G A R A T A

B A R B A R O T T I O T Y GR A R A M U R T Y P E R

INTESÄRSKILTSMIDIGA

KLÄT-TER-

VÄXTER

FEM-ETTA KÄNNA

SVINDELKAN

KOKASHÅRD

IN-RAMAD

BILD

SEGEL-FARTYG TA

UTANLOV

SYNTET-FIBER

SKYNDAPÅ

ASÄTARE

LÖV-TRÄD

HAND-VERKTYG

GÅRÖVER

VATTEN

UT-HUS

INTEVÅR SÅS I

JORDFÖRE-

KOMMARIKLIGT

VILJAATTÄGA

LUKTAPÅ

ER-KÄNNA

LITEGRANN

DRASSTICKA

MOT

VÄXT-SAFT

NICKEL

AN-HÅLLER

BERÖMDBLYTON

TONYNK-RYGG

STAD

GENOMMUNNEN

STORATÄT-

TINGAR

CIRKUS-PLATS

UT-SLAG

KONSE-KVENS

RÄDD-HÅGAT

MATCH-AV-

SNITT

PERSO-NAL-

STYRKA

FÖRENASIG

SÅSI MAJ

EFTERETT OLYCKA

MÖTE RYKT-BAR-HET

SER-VER-

INGS-FAT

PRO-ME-

NERA

HUS

VINNAÖVER UPP-

STYLTAD

STIRRABLINT

KATT-DJUR TVÄR-

SLÅ

FÖR-ARGLIGFÖRE-

TEELSE

FÖR-KASTA

BRU-TEN

MONARK

GAMMALGUD

BJÖRN-TASS

GRUND-LÄG-

GANDEFORMER

KONSTRUKTÖR:BOSSEEHNSIÖ

MÅN-FAR-KOST

HASTIGT

GÅ RUNTOCH PYSSLA

UTE-PLATS

UPPFÅNGA

PING-IS

SCEN-RÄDS-

LAIN-

HÄG-NAD

DELA UTFÖDA

KÖTTSTUVNING

HAR TVÅ SKROV

FÖR-ÄLDERGÄCK-ANDE KRITIK

GÅRMAN PÅ

STJÄRNAI ÖRNEN

SPELARSKÅDE-

SPELARE

VIO-LETT

HELIGTLÖFTE

ÖVER-TYGA

SEGLAD UT

GRÖN-OMRÅDE

HYLL-NING

ULLGARNÄR GOTTT. KÖTT-BULLAR

UTFÄRDAVARNING

ANHÅLLA

UTAN BOJOR

HÖGSÄTE

SIMTUR

INTE ÄKTA DESTIL-LERAT

DUOCH DU

FÖRFRAMKANOT

BÖRJAVÄXA

HÅL MEDSMÅ-STEN

REGN-SKYDD

SKANSEN-KYRKA

SOMHIMLEN

STYR-SPAK

SCEN-KONST

TERAPI-FORM

SVÄNG

NESSERSGUNNAR

EK-TUNNA

FÖR-ÄLS-KA-DE

ÅTERTILL

BOSTADSKÄNKTE

© B

ulls

1

2

3

4

5

6

KONSTRUKTION:EINE MALMBERG

LEVER IMISÄR

ORD FÖRFACK-MAN

DECITON

VALLAS

STORTJUSIG

FEST

KRÄVERRABAT-

TEN

KOMSAMS

JÄMFÖRTMED

GRIPA

FATTIG-MANS

KO

MISS-TÄNKA

VIMSIG

TILLFÖRALLA

REST

PASSÉPÅ

VILNIUS-ÅK

SNABBTMÅRD-DJUR

VARA IDAGS-FORM

FINGRA

VETEN-SKAPS-

MANSATTESBAKOM

LÅSOCHBOM

DELADESEFTERKRIG

FÖRUT-SE

ETTGISTETGAM-MALTHUS?

RHODEISLAND

SLUT-PROVINFÖRPREMI-ÄREN

ÅTER-FÖRLED

TIGRE-RAD

AKTIVVULKAN

VARG-SPINDEL

DROGPLOG

VAR RÖDPÅ

RUDOLF

FLACKA

KON-DENS

KROS-SAR

BREDALEDER

SKRED

FARLIGDROG

BLIVITOCKU-PERAT

AKTRI-SEN

PETRÉN

BON

EXAMENFÖRR

HÖJERRÖSTERNA FÖR

JUBILAREN

HET

ENMYRDAL

LOCK-BETE

MAG-PIRR

FAR OCHFLYG!LUFT-VÄRN

DUBBEL-FOT

KÄRLEKS-GUD

LAG-LÖSHET

ORSAKARKRAMPER

SNABEL-A

STYRDERYSSAR

GREKERSKRIGS-

GUD

SMÅ-SNÅL

SÄTTERFYR

HAR FÅTTVETAALLT

RANTA

VIND

TYCKER

EN BITGRANIT

TVÅ

COCK-TAILEN

ÄNTRARSTOL PÅESTRAD

SKYNDA

TECKNAR

KRUBBDENBLEVMYNT

SKRIVANER

HAN FÅRBRONS

PRISADE

TOTALARÖRAN

KAP-SEJSA

FLINTISÄR ENVISS

BANDIT

GROVTREP FÖR

FÖRTÖJNNG

OTRO-GEN-

HETEN

GENOMOM PAS-SERAD

ORT

LÅTERVAR-

NANDEMÖTS

DEOMGERKVAR-TERET

VISATILLTRO

FÖR-STRÖS

OBUN-DEN

HÖLJE

KART-LAGTSKOL-ÄMNE

SKÄRPS

OFTA ETTIMPROVISERATFARSINSLAG

REKLAM-GASEN

KANBRÄNNABADARE

SKIVAFOSTRA

FÖRDEIN I

RULLOR-NA

SLÄPADE

EGOISTSFAVORIT-

ORD?

VARDALISOM

MÅLARE

BLIRSTENAR

IRINGAR

FÖRENÅD

© B

ulls

10/10

FOTO: SCANPIX

(åldersgräns 18 år)

onsdag

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:1:a pris

(25 Trisslotter)

2:a-20:e pris(3 Trisslotter)

Margareta KarlssonOskarshamn

Bengt Andersson, Domsjö. Gudrun Hermansson, Gärsnäs. Tore Mild, Smålandsstenar. Maria Persson, Ystad. Karl Eriksson, Bollebygd. Erik Nordin, Östersund. Ulla Petersson, Oskarshamn. Harry Jansson, Björk-linge. Christina Lind-Johansson, Knivsta. Ulf Cederström, Oskars-hamn. Ellen Brinde, Kungsbacka. Inger Karlsson, Mölnlycke. Hans Ljungdal, Jönköping, Bodil Mellblom, Knivsta. Stig Alfredsson, Jörlanda. Rolf Magnusson, Kyrkhult. Anna Wase, Hjo. Nikolai Puronen, Borås.Christina Hedlund, Göteborg.

Förrförra veckans lösningskod:437688

Dina lokala Skövdenyheter – dygnet runt på webben.skövdenyheter.se

Page 15: Skövde Nyheter 20121004

Skövde. | 15vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

ANFÄKTA OCH REGERA. Självaste Tintin är angripen, besudlad av attnågon har alldeles för lite arbetsuppgifter i

förhållande till sin offentligt bekostade tid.Om inte ens Tintin är helgad – vad ska de ge sig på

härnäst?Kanske Bibeln, som faktiskt tål att granskas på allvar.

I VÄRLDENS MEST lästa bok finns många styckensom är långt ifrån dagens normer. Då, när de skrevsför kanske 3 000 år sedan, kändes de rätt och riktiga.Men i dag är de allt annat än politiskt korrekta.

”Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens för-samling; inte ens hans efterkommande i tionde led fårupptas där.”

Står det i Femte Moseboken 23:2. I jämförelse kännsTintins äventyr i Kongo som ganska harmlösa. I serie-äventyret är allt så överdrivet, målat med pensel aldrig avsedd att tas på allvar.

Tonen i Bibeln, däremot, är direkt: ”Ni skall hålla sabbaten, den skall vara helig för er. Den

som vanhelgar den skall straffas med döden. Var och ensom utför något arbete på sabbaten skall utstötas ur sittfolk” (Andra moseboken 31:14).

Vad gjorde du i söndags?

TINTIN HAR ALLTID varit en renlevnadsman, ennästan outhärdligt reko grabb. Ett ouppnåeligt ideali all sin hederlighet och rättskaffenhet. KaptenHaddock däremot får skrattarna på sin sida, i sinaständiga misslyckanden.

Tur för honom att inte Gamla testamentets reglergäller idag. Eller för de flesta av dagens tonåringar.

I femte Moseboken (21:18) står att läsa: ”Om en sonär trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inteens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig ochföra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. Deska säga till stadens äldste: »Det här är vår son, han är trot-sig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar ochsuper.« Då ska alla männen i staden stena honom till döds.”

Om du tycker att orden är märkligt moderna, är dehämtade ur 2000 års bibelöversättning. I 1917 års över-sättning är sonen en rumlare och drinkare. Men dörgör han likväl och fortfarande genom offentlig stening.

SÅ HÄR KAN VI hålla på till fiskar får skägg. I denheliga skrift finns mängder av regler och synsättsom i alla fall får mig att bli mörkrädd.

”Kvinnan tige i församlingen” är i jämförelse med övriga citat bara 2000 år och kan tolkas som ett in-lägg i dagens genusdiskussion. Taget ur sittsammanhang kanske värt att rivas ur boksamlingen?Vi måste ju förlita oss på att läsaren får rätt guidning,eller hur det nu var.

Den som letar inlägg mot kyrkans vidsynthet iHBTQ- frågor kan slå upp Korienterbrevet. ”Har niglömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt intebedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlareller män som ligger med andra män”.

Exemplen på obegripligheter kan hämtas ur vilkenreligiöst skrift som helst. Tagna ur sitt sammanhangframstår det mesta som gallimatias.

JAG ÄR INTE UTE efter att ifrågasätta Bibeln, ävenom det kan finnas anledning som ni märker. Menom man nu har så mycket tid i världen att man kanpeta på Tintin, och mena att denna rättskaffenssymbol är olämplig för det uppväxande släktet -borde man inte istället ägna sin tid åt att hyttafinger åt böcker som verkligen betyder något.

Vi tillåter i dag, till och med finansierar med skatte-medel, skolor som har bibeln eller koranen som rätte-

snöre i sin undervisning.Tyvärr är det sällan vi läser om de enda

citat som egentligen betyder något: Alltvad ni vill att människorna skall göra förer, det skall ni också göra för dem.

En gyllene regel som Tintin lever efter, säga vad man vill.

Tintin, Kapten Haddock och Bibeln

Snitsigt med snittar

Så här i hösttider så är det mysigt med bjudningar. Och när man minglar och det ärlite väntan på maten, så är det trevligt att börja med små munsbitar. En snitt skahelst vara i den storleken att den kan hållas i en hand och tas i en tugga eller två. Jag fick en så trevlig inbjudan häromdagen till en matstafett som ska genomförasi Skövde man äter en rätt hos ett par och lagar själv en rätt till ett annat par. Summan blir att man äter en trerätters på tre olika ställen under en och sammakväll! Åh, vad trevligt!

LINNIE LAGAR

TAPENADESNITTMED COCKTAIL-KAPRISCrostiniTapenade (olivröra)Cocktailkapris Crostini är torkad, knaprigbaguette i skivor. Bred tapenade på och toppa medcocktailkapris

GAZPACHOSHOT 20 styckenDenna klassiska grönsaks-soppa har jag tolkat på mittegna lilla visHär har jag istället för bröd-krutonger toppat med ettminivitlöksbröd5 tomater1 burk passerade tomater2 skivor bröd1 paprika1 grön paprika 1/2 gurka 1 liten gul lök1/2-1 vitlöksklyfta2 msk olivolja1 citron1 msk honung 2msk rödvinsvinägerTabasco - efter hur hettdu vill ha detSalt och svartpeppar Hacka alla grönsaker i småbitar, mixa tillsammansmed de passerade toma-terna, två skivor bröd, oliv-olja,pressa i vitlök, citron,vinäger, salt och svartpep-par, smaka dig nu fram, endel vill ha mer syrligt, endel mer sött, en del haräven i grönsaksbuljong förmer sälta

TUNNBRÖDSRULLEMED PEPPARROTS-OST OCH KALKONTunnbrödPhiladelphiaPepparotsvispKalkonGör som en rulltårta,blanda philadelphia ochpepparrot, bred på tunn-brödet, lägg på kalkonskivor,skär små munsbitar.

Bild

: FR

IDA

SA

ND

GR

EN

Page 16: Skövde Nyheter 20121004

FREDAG C O M M E R C E10-19 Tipspromenad i butiken - vinn ett presentkort

på 250 kr! .................................................................. Jack & Jones 10-19 Tävla med Vagabond! Var med och tävla med

chans på ett par nya skor! ........................................ Skoakademin 10-19 Carlingsfeber! Kom in och ta del av höstens

hetaste plagg - Ha chans att vinna en goddiebag! ............. Carlings 10-16 Heta Stolen! Anmäl dig och vinn en gratis hår-

klippning där du lägger ditt öde i frisörens händer! .. Trudes Frisörer 10-19 Vinn ett Sneaky Steve kit! Tävling i butiken med

chans på bl.a. ett par nya skor! ...................................... DNA Shoes 10-19 Gissa antalet armband i burken och vinn ett

presentkort på 200 kr! ........................................................... Glitter 12-16 Prova en produkt! Välkommen till oss och få prov

på en produkt som du länge velat prova! ................. The Body Shop 15-17 Cirkus hos BR! Träffa clownen, hoppa i hopp-

borgen och ”Gissa rätt djur” med chans att vinna ett presentkort! I butiken bjuds på popcorn! ....... BR Leksaker

16-18 Kristina Appelqvist signerar sin nya bok ”De blå damerna”, en deckare i Skövdemiljö .............. Akademibokhandeln

FREDAG C I T Y10-17 Årets nyhet från Chevrolet - nya Cruze kombi

visas av Gustaf E Bil .......................................... Hertig Johans Torg 10-17 Våra hudterapeuter hjälper dig att kostnadsfritt

prova vår nya hudbehandling ......................................... Doc Morris10-19 Saftkalas och teckningstävling ............................ Änglar & Stjärnor 10-19 Se 3D-bio i vår nya biograf! ........................................ HiFi-Punkten 10-19 Hör hur din favoritmusik verkligen låter! Ta med

skivor och lyssna i vår referensanläggning .................. HiFi-Punkten10-19 Spännande modevisningar ............................................... Assbecks 10-19 Designa din egen t-shirt. Vi står för materialet,

du för idéerna! ................................................................. Assbecks 10-19 Smyckesutställning ............................................................. La Rami 10-19 Vad kostar personalen? Gissa värdet av

personalens kläder. Fina vinster ......................... Indiska Magasinet 10-19 Ta med din sadel till butiken där Linda

(auktoriserad sadelinpassare) gör en gratis genomgång, bomkontroll m.m. .............................. Skövde Ridsport

11-12 ME biologisk hudvård har hudvårdsklass. Boka plats! ....... La Classe12-12.30 Kom och hälsa på Bamse vid Livets Brunn .... Hertig Johans Torg12-14 Kostnadsfri hudanalys i scinscanner ................................. La Classe 12-18 Plusgymnasiets elever bjuder på en stunds

skön massage ................................................... Hertig Johans Torg 12-18 Styling. Plusgymnasiets elever stylar om och

fotograferar dig ................................................. Hertig Johans Torg 12-18 Var i City blir du bäst bemött? Rösta och vinn

frukost för två på Hotell Majoren! ...................... Hertig Johans Torg 12.30-13.30 Bamse kommer på besök Resia 13-18 Drop in för gratis syntest och se om vi kan

behandla ditt synfel ............................................................. Memira 14-15 ME biologisk hudvård har hudvårdsklass. Boka plats! ....... La Classe14.30-16 Bamse kommer på besök ................................................... Resia 15-18 Kostnadsfri hudanalys i skin scanner ................................ La Classe

FREDAG E L I N S E S P L A N A D16-20 Elins värdinnor delar ut godis och ballonger

hela dagen ............................................................... Elins Esplanad10-20 Spännande tipspromenad för alla barn i butiken.

Utlottning av priser .......................................................... Gamestop 10-20 Rösta på snyggaste skyltdockan. Vinn outfi ten ............... Gina Tricot 11.00 Slipsknytartävling. Vinn presentkort för 150 kr.

Anmälan 30 min innan. Max fem deltagare/tävling ........ Dressmann 11-17 Kalix sylt bjuder på blåbärssylt

med pannkakor ........................................... Maxi Ica Stormarknad 11-18 Florist i butik binder buketter och ger tips .....Maxi Ica Stormarknad 11-18 Gäsene bjuder på smakprov .........................Maxi Ica Stormarknad 11-19 Felix bjuder på gulachsoppa och

nybakat bröd från vårt eget bageri ............... Maxi Ica Stormarknad 15.00 Slipsknytartävling. Vinn presentkort för 150 kr.

Anmälan 30 min innan. Max fem deltagare/tävling ......... Dressmann

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LÖRDAG C O M M E R C E10-16 Ansiktsmålning för barn! .................................................. Partyland 10-17 Prova en produkt! Välkommen till oss och få prov

på en produkt som du länge velat prova! ..................The Body Shop 10-17 Vinn ett Sneaky Steve kit! Tävling i butiken med

chans på bl.a. ett par nya skor! ...................................... DNA Shoes 10-17 Tipspromenad i butiken - vinn ett presentkort

på 250 kr! .................................................................. Jack & Jones 10-17 Tävla med Vagabond! Var med och tävla med

chans på ett par nya skor! ......................................... Skoakademin 10-17 Carlingsfeber! Kom in och ta del av höstens

hetaste plagg - Ha chans att vinna en goddiebag! .............. Carlings 10-17 Gissa antalet armband i burken och vinn ett

presentkort på 200 kr! ........................................................... Glitter 11.30 Stylingskola med Trudes! Vi stylar tre olika teman

tre olika klockslag: kl. 11.30, 12.30 och 13.30 ........ Trudes Frisörer 12-15 Spektakulär uppvisning av Parrot AR Drone 2.0,

utförs av självaste North TQ! ............................... Teknikmagasinet 12.30 Stylingskola med Trudes! Vi stylar tre olika teman

tre olika klockslag: kl. 11.30, 12.30 och 13.30 ........ Trudes Frisörer 13.00 Folkrock i butiken! Peter Jerko spelar musik och

signerar skivor! .................................................................. Myrorna 13.30 Stylingskola med Trudes! Vi stylar tre olika teman

tre olika klockslag: kl. 11.30, 12.30 och 13.30 ........ Trudes Frisörer

LÖRDAG C I T Y10-13 Ekens Djurklinik informerar om sin verksamhet, svarar

på frågor om ditt djur och ger råd om foder ....... Hertig Johans Torg 10-13 Hundtränarn Mårten Svedmar ger träningstips

till dig och din hund ........................................... Hertig Johans Torg 10-15 Årets nyhet från Chevrolet - nya Cruze kombi

visas av Gustaf E Bil .......................................... Hertig Johans Torg 10-15 Drop in för gratis syntest och se om vi kan

behandla ditt synfel ............................................................. Memira 10-15 Relax. Plusgymnasiets elever bjuder på en

stunds skön massage ....................................... Hertig Johans Torg 10-15 Styling. Plusgymnasiets elever stylar om och

fotograferar dig ................................................. Hertig Johans Torg 10-15 Tipspromenad med Plusgymnasiet.

Kluriga frågor på kort tid ................................... Hertig Johans Torg 10-15 Var i City blir du bäst bemött? Rösta och vinn

frukost för två på Hotell Majoren! ...................... Hertig Johans Torg 15.00 Slipsknytartävling. Vinn presentkort för 150 kr.

Anmälan 30 min innan. Max fem deltagare/tävling ........ Dressmann 10-16 Håll utkik efter Hyundai som visar nya i20

och sitt övriga, breda sortiment ............................... Svenska Motor 10-16 Våra hudterapeuter hjälper dig att kostnadsfritt

prova vår nya hudbehandling ......................................... Doc Morris 10-16 Se 3D-bio i vår nya biograf! ........................................ HiFi-Punkten 10-16 Hör hur din favoritmusik verkligen låter! Ta med

skivor och lyssna i vår referensanläggning ................. HiFi-Punkten10-16 Spännande modevisningar ............................................... Assbecks 10-16 Designa din egen t-shirt. Vi står för materialet,

du för idéerna! ................................................................. Assbecks 10-16 Smyckesutställning ............................................................. La Rami 10-16 Vad kostar personalen? Gissa värdet

av personalens kläder! Fina vinster .................... Indiska Magasinet 10-17 Ta med din sadel till butiken där Linda

(auktoriserad sadelinpassare) gör en gratis genomgång, bomkontroll m.m. .............................. Skövde Ridsport

11.00 Hundparad. Skövde och Billinge Brukshundsklubb bjuder in alla hundägare att visa sina hundar, stora som små .................................................. Hertig Johans Torg

11-16 Kostnadsfri hudanalys i skin scanner ................................ La Classe 10-17 Gissa priset på ett av våra sålda hus och

vinn en middag för två på Glädje ................................. Mäklarhuset 10-17 Saftkalas och teckningstävling ............................ Änglar & Stjärnor 11-12 Bamse kommer på besök ....................................................... Resia 11-15 Hösten är här. Blomsterhallen visar hur

du binder en vacker höstkrans .......................... Hertig Johans Torg 12-12.30 Kom och hälsa på Bamse vid Livets Brunn .... Hertig Johans Torg

12.00 Cheerleading-uppvisning med Skövde Cheer Allstars. Prova på! ................................................................... Helensparken

12.30 Skövde Parkour visar sina bästa trix .......................... Helensparken 12.30-14 Bamse kommer på besök ................................................... Resia 13-15 Instrument-Zoo ................................................ Skövde musikskola 13.00 Cheerleading-uppvisning med Skövde Cheer Allstars.

Prova på! ................................................................... Helensparken 13-15 Du få chansen att prova på olika instrument. Vi bjuder

också på en liten konsert med några elever ..... Skövde musikskola 13.30 Skövde Parkour visar sina bästa trix .......................... Helensparken 14.00 Cheerleading-uppvisning med Skövde Cheer Allstars.

Prova på! ................................................................... Helensparken 14.30 Skövde Parkour visar sina bästa trix .......................... Helensparken

LÖRDAG E L I N S E S P L A N A D9-18 Teckningstävling. för barn upp till 12 år .................... Apotek Hjärtat 10-18 Spännande tipspromenad för alla barn i butiken.

Utlottning av priser .......................................................... Gamestop 10-18 Rösta på snyggaste skyltdockan. Vinn outfiten ................ Gina Tricot 10-18 Gissningstävling. Gissa antal garnnystan och vinn påslakan . Hemtex11.00 Slipsknytartävling. Vinn presentkort för 150 kr.

Anmälan 30 min innan. Max fem deltagare/tävling ........ Dressmann

ett par nya skor!

....................................................................................................................

3 ButikenAkademibokhandelnApotek HjärtatBikBokBR-LeksakerBrothersCarlingsCenter NailCommerce frisörenDinSkoDNA ShoesEcco StoreGameGlitterGuldfynd

H&MHemtexJack & JonesKappAhlKicksLagerhausLundbergsHandskar & VäskorMake Up StoreMQMix kioskenMyrornaPartylandSistersSkoAkademin

SmyckaSpice & RiceStadiumSynoptikSystembolagetTeknikmagasinetTelenorThe Body ShopTrudes frisörerTwilfitUr & PennVete & RågVero modaÅhléns

1 CITYCOMMERCE GALLERIAN

CITYBUTIKERAoptikAllmusikverkstadenAssbecks Fashion-houseBlomsterhallenBok-klippetButik 40+Cams ModeCharmi orientlivsClark’sCody ComputerDoc MorrisDressmannEdvins cornerEjes väskorEmmas hem & hand-arbeteEr GuldsmedEuroskoEvolver skate & streetExchangeFlashFlygspecialistenFörrGallerixGina TricotGodiskällarenGreat RumorsGuldsmederna Ur & Guld

Guns present & designHemmakväll VideoHem o hobbyHem och modetygerHennings kläderHerrbutikenHälsokraftHiFi-PunktenIndiskaInterflora FreshJapan FotoJCKristina bodenKronans DroghandelLa ClasseLa RamiLife HälsobutikLindexLäckerbitenMax modeMike FashionNilson ShoesNollfemhundra Papper& PresentOrientlivsPagoldhs urPolaren o. PyretPressbyrånRecord Te & kaffe

ResiaRock a DollySelmaSienna konstnärs-materialSko LarssonSkövde naturSkövde SkomakeriSkövde SolariumSmart EyesSparsmakatSpirit of St. LouisSpecsavers OptikStil second handSunOffSynsamSynproffsenTeliabutikenTicket resebyråWickmans ModehusYapZoofias DjurhörnaÄnglar och stjärnor

VASAPORTENIntersportMemira ögonlaserThe Phone HouseWillys

B

Välkommen till Stora Shoppinghelgen i Skövde! 5-7 oktober – Massor av roliga aktiviteter i hela stan!

Rekommenderade öppettider: City: Måndag-fredag 10-19, lördag 10-16, söndag 12-16 Commerce: Måndag-fredag 10-19, lördag 10-17, söndag 12-17Elins Esplanad: Måndag-fredag 10-20, lördag 10-18, söndag 11-18

L

CITY INVIGNING

AV SHOPPING-HELGEN

Trombonensemblen från

musiklinjen spelar i Skövdes

handelsområden samt

inviger helgen på

Hertig Johans Torg

CITY TÄVLAVinn frukost

för två!

Page 17: Skövde Nyheter 20121004

Håll dig uppdaterad: www.facebook.com/StoraShoppinghelgenSkovde

ett par nya skor!

- Ha chans att vinna en goddiebag!

K

B

lyssna i vår referensanläggning

in alla hundägare att visa sina hundar,

s

B

i butiken. U

11-15 Smurfigt kul. Smurfparty med Smurfjakt. Fina priser i potten ...................................................... BR Leksaker

11-16 Smurfen kommer på besök .......................................Elins Esplanad 11-16 Gäsene bjuder på smakprov ........................ Maxi Ica Stormarknad 11-16 Gratis ansiktsmålning för alla barn ........................... Elins Esplanad 11-17 Ansiktsmålning med Karin Kluddra .............. Maxi Ica Stormarkand 11-18 Florist i butik binder buketter och ger tips .....Maxi Ica Stormarknad 15.00 Slipsknytartävling. Max fem deltagare/tävling. Anmälan 30 min innan. Vinn presentkort ................................... Dressmann 12-15 Styling i butiken tillsammans med Reiduns hårsalong.

Reiduns frisörer klipper, stylar och tipsar våra kunder och vinnarna i Cubus stylingtävling ........................................ Cubus

12-17 The Cupcakes singers spelar och sjunger både här och där ...................................................... Elins Esplanad

SÖNDAG C O M M E R C E12-17 Carlingsfeber! Kom in och ta del av höstens

hetaste plagg - Ha chans att vinna en goddiebag! .............. Carlings12-17 Gissa antalet armband i burken och vinn

ett presentkort på 200 kr! ...................................................... Glitter 12-17 Prova en produkt! Välkommen till oss och få

prov på en produkt som du länge velat prova! .......... The Body Shop

12-17 Vinn ett Sneaky Steve kit! Tävling i butiken med chans på bl.a. ett par nya skor! .............................. DNA Shoes

12-17 Tävla med Vagabond! Var med och tävla med chans på ett par nya skor! ................................ Skoakademin

SÖNDAG C I T Y11-17 Årets nyhet från Chevrolet - nya Cruze kombi

visas av Gustaf E Bil .......................................... Hertig Johans Torg 12-15 Relax. Plusgymnasiets elever bjuder på en

stunds sköns massage ...................................... Hertig Johans Torg 12-15 Styling. Plusgymnasiets elever stylar om

och fotograferar dig .......................................... Hertig Johans Torg 12-15 Tipspromenad med Plusgymnasiet.

Kluriga frågor på kort tid ................................... Hertig Johans Torg 12-15 Var i City blir du bäst bemött? Rösta och

vinn frukost för två på Hotell Majoren! ............... Hertig Johans Torg 15.00 Slipsknytartävling. Vinn presentkort för 150 kr.

Anmälan 30 min innan. Max fem deltagare/tävling ........ Dressmann 12-16 Designa din egen t-shirt. Vi står för materialet,

du för idéerna! ................................................................. Assbecks 12-16 Smyckesutställning ............................................................. La Rami 12-16 Vad kostar personalen? Gissa värdet av

personalens kläder. Fina vinster ......................... Indiska Magasinet

12-17 Gissa priset på ett av våra sålda hus och vinn en middag för två på Glädje ................................. Mäklarhuset

12-17 Saftkalas och teckningstävling ............................ Änglar & Stjärnor 12-16 Se 3D-bio i vår nya biograf! ........................................ HiFi-Punkten12-16 Hör hur din favoritmusik verkligen låter! Ta med

skivor och lyssna i vår referensanläggning .................. HiFi-Punkten

SÖNDAG E L I N S E S P L A N A D10-18 Teckningstävlingför barn upp till 12 år ...................... Apotek Hjärtat11.00 Slipsknytartävling. Vinn presentkort för 150 kr.

Anmälan 30 min innan. Max fem deltagare/tävling ........ Dressmann 11-18 Spännande tipspromenad för alla barn i butiken.

Utlottning av priser .......................................................... Gamestop 11-18 Rösta på snyggaste skyltdockan. Vinn outfiten ................ Gina Tricot 11-18 Gissningstävling. Gissa antal garnnystan och vinn påslakan . Hemtex12-15 Styling i butiken tillsammans med Reiduns hårsalong.

Reiduns frisörer klipper, stylar och tipsar våra kunder och vinnarna i Cubus stylingtävling ........................................ Cubus

12-17 The Cupcakes singers spelar och sjunger både här och där ...................................................... Elins Esplanad

15.00 Slipsknytartävling. Max fem deltagare/tävling. Anmälan 30 min innan .................................................. Dressmann

. ...................................................................................................................

...................................................................................................................

*Förändringar kan förekomma då utbudet av butiker ständigt utvecklas.

Billinge MattcenterColoramaCoop ForumDjurmagazinetElektrohusetEL-GE SportfiskeExpertGranngårdenHantverksbutikenHellströms måleriIca NäraJins Kam Kina Shop

JyskKontorscenterKupan Second handMathsons MusikM-cycle TradingSigges Video & GodisSko RolfSkövde StadsmuseumSkövde SymaskinerStaplesSöderströms Cykel& Motor

Team SportiaVänerblommorWästgötabagarn

ELINS ESPLANADAlbrekts GuldApotek HjärtatBlomsterlandetBR-LeksakerCasselsCerveraClas Ohlson

CubusDinSkoDressmannEccoElgigantenGameStopGina TricotHemtexH&MKappAhlKicksLife

LindexMaxi Ica StormarknadMQPagoldhs UrSibaSkopunktenStadiumSynsamTelenor

2 NORRMALM

...........................................................................................................

BabyproffsenBiltemaChilliColorexEncoreHTH KöksforumHööks HästsportIntersportKvikLijo InredningarLjusexpertenMax Hamburgare

Media MarktMioPlantagenRustaSovaSportgymbutikenStellas LeklandSwedolSängjättenThorsellshushållsmaskinerÖoB

3 STALLSIKEN

A-möblerBad & VärmeBeijer ByggmaterialBil-konsultCaparol FärgGustaf E Bil

JWF RacingKyoshoRolf Pettersson BilSkövde grönsakshusSkövde kakelWurth Yrkesbutik

4 MARIESJÖ

BYGGmaxCheapy

DollarstoreMekonomen

Rydéns outletSvebry

Vespa CenterTools

5 ASPELUND

Bilia Björkholm bil Skövde Bilringar Toveks bil

6 KARSTORPSRONDELLEN

AutoexpertenAutoPartnerCoop Extra

DialectDimbo GolfKungsängen

LidlMattcentrumSkövde Ridsport

Vipan Hem & FritidWettergrens

7 HALLENBERGSRONDELLEN

EM Möbler Grahns KonfektyrLeksakslagret

Lindströms BilStenqvist kakel

8 HASSLUM

Restauranger och caféer i anslutning till shoppingen på Norrmalm,Stallsiken och i City. Tips om fler restauranger och caféer i Skövde hittar du på www.nextskovde.se

American Joe’sbar & steakhouseAmerican Pan PizzaTodayBaguettenBishops Arms (Commerce)China TownErics kök (Vasaporten)FörrGlädjeGräddhyllan (Commerce)Harrys restaurang & barHusaren kök & barKebabhouseKonditori PrincessKulturcaféetLa VidaMamma MiaMango’s restaurangMcDonald’s (Commerce)

O’Learys ArenanOliver & CoOrient PalaceParnassen restaurangPim’s café & restaurangPitcher’sRestaurang KellmanRhodos SteakhouseRiviera restaurangRådhusets CaféSand meza & loungeScandic Hotell BillingenSkövde BakeOffSpice ‘N Rice (Commerce)Sushi YakiTai PakValle restaurangVete & Råg (Commerce)Wayne’s Coffee (Commerce)

Alpina restaurang & pizzeriaCoop Forum kök & caféJohn’s kök & café(Elins Esplanad)McDonald’sPrima restaurang & pizzeriaWayne’s Coffee(Elins Esplanad)

Max Hamburgare

1 CITY 2 NORRMALM

3 STALLSIKEN

V – Massor av roliga aktiviteter i hela stan!

R

LÖRDAG & SÖNDAGGRATIS PARKERINGPLÖRDAG-SÖNDAG: FRIA TURER

MED STADSBUSSEN I SKÖVDE! LÖRDAG 10-17 • SÖNDAG 11-17: GRATIS TUR MED LILLA SHOPPINGTÅGETCITY - ELINS ESPLANAD - STALLSIKEN

COMMERCEMODE-

VISNINGhela lördagen medmodeller stylade avCaroline Grahne

STALLSIKEN BIL-

UTSTÄLLNINGAll Star Cruisers

ställer ut bilar.

Tävla och vinn!

ELINS ESPLANAD

GODIS & BALLONGERElins värdinnor delar ut godis och ballonger

SMURFEN BUSAR PÅELINS ESPLANAD LÖRDAG 11–16

BAMSE I CITY FREDAG-LÖRDAG

Page 18: Skövde Nyheter 20121004

Fienden vässar kni-varna. Nu planeras föratt återta den marksom Skövde tagit.

Vid millennieskiftet om-satte handeln i Skövdedryga två miljarder kro-nor, och många skarabor-gare åkte till andra orterför att shoppa. Pengar flö-dade till Jönköping, Udde-valla, Örebro.

En plan togs fram sombeskrev hur Skövde skullekunna vända utveckling-en. En plan i vilken tre or-ter utpekades som lede fi:Jönköping, Uddevalla ochÖrebro.

Ingen handelsutvecklarei världen skulle användasig av just de orden, mendet är solklart att det ärområdena varifrån mark-nadsandelar tas.

Så hur har det gått? I Skövde finns nog ingen

som klagar. Handelns om-sättning passerade fyramiljarder för två år sedan,

handelsindex har skjutit ihöjden. Från knappa 100till 134.

Nytt kvarterDen stora förloraren ärJönköping. När kriget star-tade hade Vätterns pärlaett handelsindex på 126.Nu är det nere på 117.

2007 strömmade 1,8 mil-jarder in till handeln i Jön-köping, 2011 var man nerei 1,3 miljarder. Några enty-diga siffror på att pengarnaistället hamnat i Skövdefinns inte, men det är hel-ler ingen djärv gissning.

– Man måste minnas attJönköping låg på extremthöga siffror innan, beto-nar Jesper Steen, VD förhandelsutvecklande Jön-köping City AB.

Jönköping är redo förmoteld. Kvarteret Atollen,en kvarterssatsning på13 500 kvadratmeter med30-35 nya butiker, kommeratt öppnas i december2013. Med det följer 405parkeringsplatser och en

satsning på stadskärnan.Satsningen kostar dryga

miljarden.Det talas också om ut-

veckling av de externa han-delsområden som finns,typ A6.

– Men vi kommer inteatt satsa på några nya ex-terna områden.

Nytt IKEAUddevallas handelsindexlåg på höga 143 när den härberättelsen tar sin början.Sakta men ändå säkert harinflödet av pengar sjunkit.I dag är man nere på 136,alltså ungefär som Skövde.

NäringslivssekreterareSophie Carling konstate-rar att det framför allt ärinom området dagligvarortappet skett.

– När det gäller livsme-del är trenden att manhandlar mer lokalt.

I maj öppnar IKEA till-sammans med IKANOnytt jätteområdet vid TorpKöpcentrum i Uddevalla.

– Det blir givetvis ett

dragplåster för Uddevalla,räknar Carling med.

Större IKEASamma tongångar nämnsi Örebro, det område som

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

18 | Tema shopping.

Handeln i Skövde hargått som en raket desenaste åren. Nu är sik-tet inställt på att be-hålla det som vunnits,snarare än att vinnanya marknadsandelar.– Det målet klarar viutan en IKEA-etablering.Det klarar vi utifrån attutveckla en än störremångfald säger affärs-områdesansvarig Gu-nilla Hellsten Boman.

IKEA anses av många varahandelns heliga Graal, lös-ningen på alla vikandehandelssiffror. När manintervjuar Next SkövdesHellsten Boman, sedansnart ett år ansvarig förhandelsutveckling i Sköv-de, är det därför omöjligtatt inte ställa frågan.

Särskilt inte som IKEAnyligen meddelat att mankommer att fördubbla an-talet etableringar de kom-mande åren. Från tio till 20nya IKEA-affärer per år.

Inte sannoliktSå vi börjar väl med frå-gan som är oundviklig -står IKEA högst upp påSkövdes önskelista?

– Klart att alla kommuneri landet önskar en IKEA-etablering. Men de finnspå flera håll inom räckhålltill Skövde, så det är inte såsannolikt att de skullekomma utifrån nuvarandestorlek på anläggningarnaoch det butiksutbud somredan finns. En etableringskulle innebära att köpbe-teenden och kundström-mar förändras vilket ocksåskulle ge nya förutsätt-ningar för redan etable-rade. Dessutom, inom säl-lanköpshandeln (som Ikearepresenterar) har Skövderedan idag en omsättningpå över 60 procent mer änvad det finns Skövdebor.

Minska utflödetStopp lite – IKEA ”intepositiv” – hur tänker dudå?

– IKEA har allt, utommöjligen kläder. Utifråndet befintliga kundunder-laget på 160% till den re-dan existerande handelnkommer det under en

övergångstid ske föränd-ringar. Dock skulle en eta-blering öka förutsättning-arna för att minska utflö-det ur Skaraborg. Att vi till-sammans och med ett bre-dare och anpassat utbudinom regionen skulle kun-na behålla en större andelav de 2 miljarder som idagförsvinner ut ur Skaraborg.!

Behålla andelarHandel kan mätas på flerasätt. I kronor omsatte Sköv-des handel 4,2 miljarderunder 2011. Det är två pro-cent mer än året tidigare.

Den termometer sombrukar nämnas som vikti-gast för hur handeln i enstad mår kallas handelsin-dex, ett mått på in- ellerutflöde av handel i enkommun. Har en kommunett handelsindex på 100innebär det att kommun-invånarna lägger alla sinapengar på hemmaplan. Påelva år har Skövde gåttsom en raket uppåt, från113 till 134.

På ren svenska har han-deln i Skövde ökat ”skit-mycket”.

Målsättningen för NextSkövde är att tillsammansmed handeln i Skövde be-hålla de marknadsandelarman tagit, snarare än attöka handelsindex.

– Ett tal runt 130 bordevara rimligt.

Det innebär inte att han-deln kommer att stå still,de närmaste åren räknarju Skövde med att växa ochalltså ökar då också den to-tala potten med pengarsom handlas för.

En saluhallAtt få handeln att ökainnebär inte bara fler buti-ker. Gunilla Hellsten Bo-man pratar lika mycketom ”paketet” Skövde.

– Vi ska ge människor enreseanledning. Det kanhandla om upplevelser,evenemang eller liknande.

Vad står högst upp pådin önskelista?

– En saluhall för närpro-ducerade varor. Det skulleskapa en upplevelse meddofter. Vi behöver mer dof-ter i Skövde.

Börje [email protected]

SAKER PÅ GÅNGSTALLSIKEN ÖSTRA - området mellan nuvarande Stallsi-ken och Horsås Trädgårdsstaden ska byggas ut med butiker.170 000 kvadratmeter dagligvaror, sällanköpshandel ochdrivmedel.RESECENTRUM - området planeras för kontor med ävenviss handel.KARSTORPSRONDELLEN - fler bilfirmor på gång in.NORRMALM - en rondell mellan Elins Esplanad-Coop ska fåfart på trafiken och handeln.

Handelsraketen Skövde

Nu gäller det att behålla de marknadsandelar som vunnits, resonerar handelsutvecklare Gunilla Hellsten Boman.

…men nu vässar fienden

Jönköpings motvapen: Kvarteret Atollen, en kvarters-satsning på 13 500 kvadrat-meter med 30-35 nya butiker, kommer att öppnas idecember 2013.

Page 19: Skövde Nyheter 20121004

Tema shopping. | 19vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Skövde ska få en egenekoguide med tips påbutiker och andra före-tag som är ekologiska.Första steget togs vidmatfestivalen där före-tagen som var med iSaluhallen recense-rades.– Det finns så mångaföretag i Skövde medomnejd med rätt tänkoch de tänker vi lyftafram, säger Ulrika Gan-ning, redaktör för pro-jektet.Föreningen Medveten kon-sumtions står bakom eko-guiden. De har redan gjortekoguider över städer somStockholm, Göteborg, Upp-sala, Umeå och Eskilstuna.Senaste staden som till-kom var Borås och ävenAlingsås är på gång. Nuäven Skövde

– Vi är flera intresseradesom är med i projektet,

men jag är redaktör ochhar lobbat för att kommaigång med en ekoguide förSkövde, säger Ulrika Gan-ning, som också är sam-ordnare för Naturskydds-föreningens projekt Hand-la miljövänligt i Skaraborg.

Goda exempelTanken är att recenseraolika restauranger, caféer,butiker och andra företagsom har ett ekotänk ochhar ekologiska, närprodu-cerade eller rättvisemärk-ta varor.

– Det finns många braföretag om man tänker ef-ter. De måste inte ligga icentrum, säger Ulrika.

Ekoguiden blir sedan enguide för konsumentersom vill göra miljövänligaval. Förhoppningen är attgenom lyfta fram goda ex-empel kommer andraföretag att ta efter ochekotänket sprider sig.

– Ett fik kan uppmärk-sammas i ekoguiden för

att de har ekologiskt kaffe.Då kanske ett annat fik villvara med i guiden och bör-jar också att servera ekolo-gisk kaffe.

EkofaktorDe flesta verksamheternakan vara med i ekoguidenfrisörer, second hand-buti-ker, mataffärer, restau-ranger, klädbutiker, lek-saksbutiker eller cafeér. Debetygsätts både efter enallmänfaktor, där trivsel,service, koncept och stäm-ning väger in samt ekofak-tor.

– Det spelar ingen roll ombutiken är hur ekologisksom helst om personalenär snorkig. Då drar sig folkför att komma in. Vi vill geen övergripande bild ochden ekologiska biten äregentligen enklast att be-döma, säger Ulrika Gan-ning.

Lisa [email protected]

Ulrika Ganning är redaktör för Skövdes ekoguide och en av de som ska recensera ekovän-liga företag. Bild: LISA BRING

Guide till eko-smart shopping i Skövde

Mario Ludwinek– Närmaste shoppingställetoch lätt att ta sig hit. Sen ärSkövde en trevlig stad.

Inga-Lisa Sällberg– Jag bor här i Skövde ochstaden har allt som behövs.

Linnea Andersson– Mitt hem ligger nära Skövdecentrum sen det finnsmånga bra affärer i Skövde.

ENKÄT: VARFÖR SHOPPAR DU I SKÖVDE?

likt Skövde ökat sin han-del. I dag är index på 124,och Stina Storm, VD förhandelsutvecklande CityÖrebro, tror på fortsattstegring.

– IKEA på Marieberg ut-ökar med 30 000 kvadrat-meter. Det sker utökningarpå andra handelsområden,samtidigt som vi satsarstort på centrumområdet.

En ny handelsstrategi skapresenteras 2 oktober, sombeskriver hur ytterligaremarknadsandelar ska tas.

Börje [email protected]

utan IKEA

Bild: BÖRJE ANDERSSON

knivarna

Page 20: Skövde Nyheter 20121004

2 | Tema shopping.vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

Det där var en skön ingress. Relevant ochviktig. Kul att skriva var den också.

Att faktiskt uttala orden i verkliga livet–”in real life” som barnen säger – handladedock om en flört med helt andra känslor.

Typ hämnd. Vendetta.Måltavlan för min argumentation var

Christina Löfgren, och hennes jobb går utpå att få oss att shoppa ännu mer.

Men varför denna längtan att raserahennes målsättning?

Svar: Personliga skäl med rötterna i detförgångna. Häng med.

Hej, Christina, vi känner varandra sedan tidigare, eller hur?– Ja, vi har setts en del genom åren, vi är julika gamla och allt.

Jag vet precis när jag såg dig förstagången.– Jaså, när då?

På skolresan i sjätte klass. Jag gick påNorrmalmskolan och du på Billingskolan,och tillsammans åkte våra klasser tillGöteborg.– Just det, det kommer jag ihåg.

Min bästis blev kär i dig när vi åktePaddan. Han skickade en tjej i vår klassför att fråga chans på dig.– Oj, vad svarade jag?

Du sa inte ja med en gång, eftersom duinte var riktigt säker på vem som hadefrågat. Alltså ställde du en motfråga.Kommer du ihåg den?– Nej.

Då ska jag berätta det för dig. Du sa:Han som är kär i mig, är det han som

sitter bredvid killen med det avlångaansiktet?– Gud va hemskt.

Gissa vem killen med det avlånga ansiktet var.- Usch, var det du?

Japp. När jag kom hem på kvällenställde jag mig framför spegeln i halleni ett par timmar. Minst. Och tittade ochtittade och tittade. Jag hade aldrigtänkt på det förut. Men då såg jag juklart och tydligt hur onaturligt avlångtmitt ansikte var. Som en utdragen jävlaSverigekarta. Med den spetsiga näsannågonstans i Östersund.– Och det där tänker du fortfarande på, 38år senare. Hjälp vad jag känner mig elak.

Känn på du.

– F’låt, men det var inte meningen. Det varju bara ett barns dumma kommentar. Jaghar alltid varit en snäll människa.

Alltid?– Jag jagade min bror med en kniv en gång,men annars så...jag upplever mig intesom elak.

Jag tror inte heller att du är elak.Längre. Kan du mer exakt berätta vaddu jobbar med i dag.– Jag är marknadskoordinator på Elins Esplanad.

Betyder?– Jag har allt ansvar för marknadsföringenav hela köpcentrumet. Min uppgift är attse till att kunderna kommer hit, sen är detupp till varje enskild affär att locka medsin grej.

Ärligt talat, och nu blir jag lite elak igen,kan vi människor verkligen bara fort-sätta att shoppa oss fram genom livet?– Det är klart vi kan.

Du tror det är nyttigt?– Absolut. Våra köpcentrum har blivit mötesplatser där folk fikar, äter lunch ochumgås. Vi blir gladare när vi får vara till-sammans med andra människor.

Så jag går in i vilken butik som helst ivälden och blir... lycklig?– Ja, du kanske hittar en jättesnygg skjorta,en sån där fin märkesskjorta som du harpå dig nu. Då blir du glad.

Om du fick 100 000 kronor att sättasprätt på, vad och var skulle du shoppa?– Då skulle jag satsa på kläder och inred-ning. I London.

Apropå London så vet jag att du är enjäkel på att resa. Du stack väl direkt eftergymnasiet?– Ja, som au pair till ett ställe strax utanförSan Fransisco. Jag tog hand om två småkillar. Och vet du vad?

Nä.– Förra året, 30 år efter att jag åkte dit förstagången, så åkte jag tillbaka

Häftigt. Kände du igen familjen, ochkände den igen dig?– Vi hade sett bilder av varandra på Face-

Det blev ett kärt (?) återseende när Alf träffar Christina Löfgren, marknadskoordinator på Elins Esp

ALF MÖTERCHRISTINA LÖFGREN

Nu är han tillbaka på Skövdes gator.Alf Johansson – mannen med rätt att ställamärkliga frågor. I nästa vecka kanske hanknackar på hos dig.

Shoppa, shoppa, shoppa. Det är det enda somgäller nu för tiden. Tills ögonen blöder. Och plånboken. Men har det inte blivit dags att begrava köphysterin och istället försöka hitta tillbaka till ett mer jordnära sätt att leva?

Vägen från”attack-brevbärare”till säljledare

Page 21: Skövde Nyheter 20121004

Tema shopping. | 21vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

planad, och ställde henne mot väggen för oförrätter från barndomen. Bild: JANNE ANDERSSON

book, så det var inga problem. Fast denyngsta av bröderna hade inga minnesbil-der av mig, han var bara ett år när jag komtill familjen.

På 80-talet flyttade du till Göteborg,och stannade länge.– Ja, och jobbade på Posten. Det var en fan-tastisk arbetsplats under många år som er-bjöd mig massor av olika och spännandemöjligheter. Jag arbetade till exempel medförändringen och hela omorganisationennär vi stängde en massa postkontor. Då var

det en väldig massa skriverier i tidning-arna.

Det bor visst en sadist i dig trots allt.– Men det var ju inte så det var, som det stodi tidningarna. Vi ökade ju antalet service-ställen när postkontoren stängde, service-ställen med mycket längre öppettider. Alltblev till det bättre.

Berätta om några fler spännande resor.– Som tjej på posten kunde man bli krigs-placerad och tack vare det gjorde jag FN-tjänst, i Libanon och två gånger i Bosnien.

Som vadå? Attackbrevbä-rare?– Jag jobbade på fältpostkonto-ret. I Libanon 91-92 var det ganska lugnt, och vi kunde tilloch med resa runt i Syrien, Jor-danien, Israel och Egypten.Men när jag kom till Bosnien1995 var det mitt under brin-nande kriget. Vi var några tjejerpå lite över 30 år som skötte allposthantering och alla bankä-renden.

Gissar att ni var poppisbland pojkarna.– Det kan man säga. Man kan också säga attvi var som småmorsor åt dem. Många avkillarna var yngre och hade gått direkt frånskolan till lumpen och FN-tjänst, och kas-tats rakt in i ett krig. Postkontoret blev ennaturlig samlingsplats där alla kunde prataut om sina upplevelser.

Sen har du varit i Australien också, ochtågluffat i hela Europa och...bästa rese-minnet?– Ett av de bästa var alldeles nyligen när jagoch Sören hyrde en husbil och körde helaSverige upp och sedan hela Norge ner ändafrån Nordkap till Kristiansand. Det var såhäftigt och Norge är så vackert, det vackras-te landet i världen. Efter den semestern villjag bara resa ännu mer i Norge.

För sju år sedan flyttade du tillbaka tillSkövde. Varför?– Gissa?

Sören?

– Ja. Vi har ett jättekul hus påSödra Bergvägen som vi total-renoverar både ute och inne.Det kommer att ta lååååång tidinnan allt är klart. Just nu hål-ler Sören på och lägger gatsten.

Vad saknar du?– Tålamod. Att sitta i en fåtöljoch sy eller sticka är till exem-pel inte min grej.

Okey. Då kanske vi ska av-sluta den här intervjun. Jagvill ju inte tråka ut d...– Jag saknar en sak till förres-ten. Arbetskamrater. Jag har

världens roligaste jobb här på Elins Espla-nad, och jag känner så klart de flesta somjobbar i de olika affärerna. Men vi jobbarju inte ihop på det där nära sättet. Jag ärde enda här som jobbar med den övergri-pande marknadsföringen, och det kännslite ensamt ibland. Men två dagar i veckanär i alla fall Jens som är Centrumchef här.

Okey. Då får jag tacka fö...– Det var ju hemskt det där jag sa till digför länge sedan. Men jag har faktiskt enepisod som jag kan kontra med. Minns dunär vi hade återträff för högstadiet påBoulogner i början av 90-talet.

Jo, det kanske jag minns. Vagt.– Ja, och sen hade vi efterfest hemma hosdig. Och då...

Stopp, stopp. Det där tar vi en annangång. Hej.

Alf [email protected]

KORT OM CHRISTINANAMN: Christina Charlotta LöfgrenÅLDER: 50FAMILJ: Sambon Sören LindquistBOR: Hus på Södra BergvägenKÖR: AudiARBETE: Marknadskoordinator och centrumledare på Elins EsplanadSENAST PÅ BIO: TintinSENAST LÄSTA BOK: En kokbokGÖR HELST EN LEDIG DAG: Går en lång,rask promenadVIN ELLER SPRIT: VinJOHNNY DEPP ELLER MIKAEL PERSBRANDT: DeppDET HÄR VILL JAG OCKSÅ BERÄTTA:Jag har hoppat fallskärm

”Man kanockså säga att vi var somsmåmorsor åt dem”

CHRISTINA LÖFGRENOM TIDEN PÅ FÄLTPOST-

KONTORET I BOSNINEN

Page 22: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

22 | Tema shopping.

Ge mig ett S. Ge mig ettC. Ge mig ett A. Vad blir det?Skövdes nyaste för-ening, startad av två17-åringar.

Skövde Cheer Allstars ärnamnet på den nystartadeföreningen. Så ny att manbara har hunnit ha ett sty-relsemöte. Lett av ordfö-rande Cornelia Gustavs-son, 17.

Med var också kassören,likaledes 17-åriga MadelenJohansson. Och så Corneli-as mamma, som fått hop-pa in som sekreterare.

En dådkraftig trio, intetu tal om saken. 10 juniväcktes idén, 17 juni varföreningen igång.

– Vi ska ha vårt första års-möte snart, då ska fler med.

DM måletMadelen och Cornelia harvarit aktiva cheerleaders,

Madelen har till och medvarit i USA, där sporten ärbetydligt större.

Därifrån hämtas ocksåinspiration till satsningensom inte är kopplad till någon särskild förening,utan istället riktad motjust sporten cheerleading.

– Målet är att finnas medi DM. Det avgörs i mars.

Fast tävlingsprogrammethar man inte hunnit sålångt med ännu. Tjejernahar börjat med ett uppvis-

ningsprogram, första fram-trädandet sker i sambandmed Shoppinghelgen iSkövde.

Alla välkomnaSkövde Cheer Allstars somkommer att tävla med lag-namnet Emeralds, harvuxit snabbt. Från två till23 medlemmar på någraveckor, och medlemmarnakommer inte bara frånSkövde. Här finns med-lemmar från Tidaholm,

Töreboda och andra orter iSkaraborg.

– Vi gick ut och letademedlemmar på Facebook.Det har gått bra.

Just nu består förening-en av tjejer i åldrarna tolvoch upp till övre tonåren.

– Men vi hoppas att viblir fler. Alla är välkomna,vi skulle behöva killar också, hälsar Madelen ochCornelia.

Tjejerna har hyrt in sig iLundenskolans gymnas-

tiksal, två gånger i veckanutförs akrobatik på hög nivå.

När man inte jagar in-komster vill säga. För attdriva en förening kostar,har styrelsen upptäckt.

– Vi har börjat samla inpengar. Vi försöker säljasaker och så.

Börje [email protected]

Cornelia Gustavsson och Madelen Johansson är ordförande respektive kassör i nystartade Skövde Cheer Allstars. Bild: BÖRJE ANDERSSON

Föreningen har vuxit snabbt, redan är 23 tjejer medlemmar. ”Men vi blir gärna fler”. Sysslar man med cheerleading får man inte vara stel som ett kylskåp precis.

SE FILMKLIPP PÅ SKÖVDENYHETER.SE

Premiär under shoppinghelgen för Skövdes nyaste förening

Page 23: Skövde Nyheter 20121004

!yttREAPassa på att FYNDA inför

ditt bröllop eller din studentbal

på Åkervägen 2 (NUVARANDE LOKALEN)

70%Brud-, bal- & festklänning

från välkända märkenupp till rabatt

Valfri bal-/festklänning1.500kr

Valfri brudklänning2.500kr

Utvalda herrplagg50%rabatt

Åkervägen 2 • Skövde • 0707-69 10 68, 0500-48 85 34www.stremi.se • [email protected]

Fr.o.m. 2/1 2013 finns vi i ny fräsch lokal på GRÖNA VÄGEN 12(i närheten av vår gamla lokal).Nya öppettider fr.o.m. 2/1 2013: Drop in mån-fre 16-18,Tidsbokning för brudpar: mån-fre 14-16, kvällstid 18-19, lör 10-13

Vi tackar gamla & nya kunderVälkomna! /Anne-Marie

ÖPPET: MÅNDAG-TORSDAG 16.00-19.30, FREDAG-LÖRDAG EFTER ÖVERENSKOMMELSE

Page 24: Skövde Nyheter 20121004

MODEVISNING

9 OKTOBER PÅ RESTAURANG GLÄDJE

Biljetter köpes i butiken

selmaB U T I K

selmaS:t Sigfridsgatan 9, Skövde

0500-41 81 81

Välkommen till

SHOPPINGHELGEN 5-6/10 - ALLA BETALANDE KUNDERFÅR EN GÅVA UR VÅR ”LÅDA”

www.laclasse.se

–Bu

tiken

med

de

rätta

färg

erna

Herti

g Jo

hans

g. 18

SKÖ

VDE

• 05

00-4

8 01

81,

frisö

r 050

0-41

22

30FÄ

RG

AN

ALY

S •

STIL

AN

ALY

S •

MA

KEU

PKU

RS

• FR

ISÖ

R

- Mod

e &

Sty

ling

MARJA ENTRICH-DAGAR

Boka din platspå en HUD-

VÅRDSKLASS!Fredag 5/10

11-12 & 14-15

Kostnadsfri HUDANALYS

i skin scanner Fredag 5/1012-14 & 15-18 Lördag 6/1011-16

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Storgatan 11, Skövde Tel. 0500-41 02 39www.maxmode.nu

Köp underkläderför 599:-så får du ett

NATT-LINNEfrån TroféPÅ KÖPET(värde 199:-)Gäller endast Shoppinghelgen 5-7/10, så långt lagret räcker.

Norra Metallvägen 1 C, Stallsiken • Skövde. Tel. 0500-48 65 95.www.babyproffsen.se/skovde

Välkommentill oss!

ÖPPET: vardagar 10-18, lördag 10-15, söndag 11-15.

”GILLA OSS PÅ”Resurskortet!

TILLFÄLLIGTPARTI!LAMMSKINNBabysleep.Ord. pris 599:-

NU 149:-NU 149:-NU 149:-NU 149:-NU 149:-Detta och mycket mer finner ni hos…

SHOPPINGHELGS-ERBJUDANDE!FÄLLGRINDTroll, 100 cm. Färg: Natur. Ord. pris 299:-

NU 199:-NU 199:-NU 199:-NU 199:-NU 199:-

SKÖVDE

Lördagen 6 oktober HÖST MARKNAD

Mellan 11-15 finns vi på Hertig Johans Torg

och binder HÖSTKRANSAR.

Vi säljer vårlökar bland annat botaniska tulpaner.

Massa pumpor och höst mysigt utlovas

Hertig Johans Torg 0500-415694

I Skövde centrum sedan 1936

16år16årMED SAMMA ÄGAREVälkommen att fira med oss I 16 DAGARmed olika ERBJUDANDEN VARJE DAG!Butiken berättar sin historia… om ägare, personal m.m.

Utvalda varor

för16kr/st

50% RABATTpå utvalda varor

FESTEN FORTSÄTTER T.O.M. 12/10

BUTIKEN FIRAR

Page 25: Skövde Nyheter 20121004

* Gäller t.o.m. 14 okt 2012 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Priser exkl. ben och tillbehör (med reservation för ev. felskrivningar och tryckfel). Erbjudandet gäller ej madrasskydd.

SKÖVDE Hallenbergsrondellen

Vipans gränd (vid Coop) Tel 0500-45 91 99

Öppet Vard 11-18, Lör 10-14, Sön 12-16

Just nu:

Höstyra!Passa på att unna dig en hand-byggd säng från KungSängen – till ett pris som gör att du kan sova gott om natten.

Specialdesignad kontinentalsäng med elegant uttryck. Trippla resårer och vändbar !"#$"%%&!'#&()*+*#',"#&-)./'0$'%1$&23$&!"4+!",&23,5%"!6'07&8+**%&+&9'$&%0)$,'/"$&).6&färger samt i 3 olika fastheter. Extra tjock pikerad bäddmadrass ingår. 30 års garanti.

Stay Continental 180

17.950 krOrd.pris 23.950 kr (spara 6.000 kr)

Dubbelfjädrande pocketresårsäng. 8+**%&+&9'$&%0)$,'/"$:&;&),+/"&2<$='$&%"!0& i 5 olika fastheter. Tjock pikerad bädd-madrass ingår. 25 års garanti.

Haga 90 3.870 krOrd.pris 6.450 kr (spara 2.580 kr)

Fri leverans ända hem.Gäller inom respektive butiks närområde.

40%på ALLA sängar

och tillbehör

Upp till

Gäller t.o.m. 14 okt*

STORGATAN 11, SKÖVDE 0500-48 72 80, www.spiritofstlouis.se

Unika plagg för unika människor

PG Elfströms representant finns hos oss

Fredag 5/10 10-18 Lördag 6/10 10-14 för att hjälpa dig välja ditt PG-plagg, (tar mått och syr upp).

MODEBUTIKEN I CENTRUM

Skinn och pälsmockaplagg i de härligaste kvaliteerna!

Unika plagg för unika människor

Välkommen till Stora Shoppinghelgen i Skövde!

5-7 oktoberMassor av roliga aktiviteter i hela stan!

Vi finns på FACEBOOK!Storgatan 12, Skövde 0500-41 33 74

VANTAR

20%

20%

JEANS

98:-Stl. 104-152 clBoy & Girl

VANTAR

20%

20%

JEANS

98:-Stl. 104-152 clBoy & Girl

VANTAR

20%

20%

JEANS

98:-Stl. 104-152 clBoy & Girl

Page 26: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

26 | Tema shopping.

I ungdomen var klackarnahöga och sylvassa.

– Man gick ut och komhem och grät när man togav sig skorna. Åh, vad jagförstörde mina fötter! sä-ger Birgitta Johansson.

Idag är skorna mer pro-menadvänliga och Birgit-tas stil kanske mer bekvämöverhuvudtaget. Trekvarts-byxor är en klar favorit.Färgmässigt varierar honsig inte så mycket.

– Jag har svart och vittnästan jämt. På sistone hardet blivit lite cerise, sägerBirgitta.

Kan ändrasNär hon fyllde 50 år fickhon faktiskt en färganalysi present. Den visade atthon var sommar. Vid dentiden bar hon mycket blått.

– Jag tror det kan ändrasmed tiden. Idag klär jag inte alls i blått.

Innan hon blev pensio-när arbetade Birgitta Jo-hansson i receptionen påbarnmottagningen på KSSunder 25 år.

I Lerdala har hon bott i30 år.

När hon sminkar sig tillvardags använder hon för

det mesta enbart mascaraoch läppstift.

– Läppstiftet kan jag intevara utan.

Ofta går läppfärgen i rosaton på sommaren och enlite tyngre färg på vintern.

Brunt till det mestaRebecka Jonsson och Jose-fine Sandström på Plusgym-nasiets stylistprogram väl-

jer ett varmrött läppstifttill Birgitta, och ögonskug-ga i bruna, naturliga toner.

– Brun ögonskugga pas-sar bra till det mesta, sägerRebecka Jonsson.

Birgitta Johansson minnslocktänger som man värm-de i spisen och som kundebränna sönder håret ochhon minns hur det kännsatt sova med rullar i håret.

– Nu är det bara att föna,säger Birgitta om sin kortafrisyr.

Ibland tar hon i litemousse för att förstärkaden grå färgen.

Hon har provat mångafrisyrer.

– Men jag har nog aldrighaft riktigt långt hår.

När det gäller smyckenbär hon gärna guld. Re-becka och Josefine har valtsilver och strass. Det mat-char Birgittas hår och kof-tan i den nya vardagssti-len perfekt.

Rött och högklackat– Jag kan tänka mig allt,tror jag, utom kavaj, svararBirgitta på frågan om vadhon aldrig skulle ta på sig.

Men idag blir det kavajtrots allt! En svart kavaj

kompletterar den rödafestblåsan med peplum-midja. Och Birgitta verkarinte helt missnöjd meddet. Dessutom får Birgittaåterigen iklä sig lite högreklackar, i form av ett parsvarta, nätta stövlettermed snörning. Accessoareri form av ett stramt hals-band, svarta örhängen ochsvart lackväska blir prick-en över i. Av tillropen iPlusgymnasiets salong attdöma är det en lyckadkombination.

Birgitta Johansson har en svartvit garderob, medvissa inslag av cerise.

Rebecka Jonsson och Josefine Sandström sminkar Birgitta Johansson i Plusgymnasiets salong.”Brun ögonskugga passar bra till det mesta”, säger Rebecka.

Avslappnad vardagsstilmed långkofta, vinröda byxor

och smycken i silver och strass.Kläder och smycken kommerfrån KappAhl, H&M och Glitter.

Birgitta Johansson har barnbarnen som Facebook-kompisar och bouleklotet redo. Tant vill hon inte kalla sig. – Det är skillnad på en 68-åring idag och för 50 år sedan.Plusgymnasiet hjälpte henne att komplettera sin ganska svartvita garderob med stark färg.

GÖR OM MIGKläder, smink och frisyr.Skövde Nyheter och Plusgymnasiets stylistprogram låter en läsare få en helt ny stil.

STYLISTERNATIPSAR: HÅRTVÄTTSCHAMPONERA gärna tvågånger så blir det riktigt rent.ANVÄND balsam bara itopparna, annars kan håretbli fett.OM DU HAR slitet eller be-handlat hår kan du användaen inpackning då och då.

Birgitta fick enfärgstark feststyling

”Jag kan tänkamig allt, tror jag,utom kavaj”

FÖRE

EFTER

EFTER

Page 27: Skövde Nyheter 20121004

Tema shopping. | 27vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Tjusig till festen i röd klänning med peplummidja, kavaj och högklackade snörda stövlet-ter. Kläder, smycken och skor från H&M, Ur&Penn och Skoakademin.

BIRGITTAJOHANSSONÅLDER: 68 årBOR: I LerdalaFAMILJ: Man, två barn ochfyra barnbarnSTIL: Ledig och lätt.SKULLE ALDRIG TA PÅSIG: Kavaj. Dräkt skulle jagnog heller aldrig ta på mig. INTRESSEN: Sedan jagblev pensionär är det mestboule. Spelar i SPF Nordbil-lingen. Jag gör det inte föratt vinna. Det är den socialasamvaron som är bra.

PONTUSVad inspirerar din stil?– Jag är basketspelareoch självklart inspire-ras jag av basket.

ELINVad inspirerar

din stil?– Jag gillar färg-

glatt, det inspirerarmig mycket, men jag villäven bara vara mig själv.

styleBild: MARYAM SHAHIN

OSCARVad inspirerar

din stil?– Skönt och snyggt skulle jag

säga. Jag mixar sköna kläder med kläder som

jag tycker är snygga.

NICOLEVad inspirerar

din stil?– Nya trender och stilar äringet jag följer, utan jag ärmig själv och väljer bekväma,sköna kläder och sådant som

jag tycker är kul.

FREDRIKVad inspirerar

din stil?– Jag inspireras av

old school och rockabilly, en blandning av de

två stilarna.

Page 28: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

28 | Sport.

Hockeyfruar somstomme, före dettaKIK:are längst framoch en handfull nybör-jare som står för entu-siasmen. Det är recep-tet på ett lyckat lag-bygge.Laget Ankungarna hargått obesegradegenom höstens Korp-fotboll i den relativtnystartade damligan.

När Korpfotbollen drogigång för hösten fanns re-kordmånga fem Skövdelag

med i damserien som star-tades i våras. Tidigare hartjejerna bara haft möjlig-het att spela i herrserien.

– Det är kul att det ärtjejernas tur att få spelaKorpen, säger Ankungar-nas lagkapten Sofia Ny-

gren som är lagets spindeli nätet.

Med sina 23 år i medelål-der må de vara ankungar iålder jämfört med de an-dra lagen men med rättkompetens på positioner-na har det visat sig. Ank-ungarna har gått utan för-lust genom höstens enkel-serie där alla möter allaoch kunde för ett par veckorsedan kvittera ut seger-pokalen.

Lär av ”proffsen”Stommen består av flick-vänner till hockeyspelare iSkövde IK. När det inte

räckte till anslöt flera föredetta Skövde KIK-spelareoch ett par glada nybörjare.

– Vissa har massa rutinoch andra ingen alls. Vi harträningar där proffsen läross andra och så gör vi ju detför att det är kul, fortsätterlagledare Sofia Nygren.

– Sen har vi lagfester, detär delvis därför vi gjordedet. Det var flera som intekände varandra sen innan,säger Caroline Olofssonoch får medhåll.

Matcherna har gått överförväntan. När serien av-gjordes i mötet mot Moni-cas altan visade Ankung-

arna upp ett offensivt speloch stabilt försvar menutan att riktigt ta till varapå målchanserna. Matchenslutade oavgjort och lagettänker använda vintern åtatt öva skotträning.

Killarna får böta0–0-resultatet gav dem än-då seriesegern genom mål-skillnad och trots att deutåt sett alltså bara spelarför att ha kul lyste seger-sötman igenom.

– De enda som kanske ärlite sura nu är SIK-killarnaför de får ju böta när en familjemedlem är med i

tidningen, konstaterar Ankungarna som passarpå att tacka sina respekti-ve för publikstödet på ettregnigt och grått Söder-malms IP.

Nu väntar inomhusfot-boll för laget. Till våren finnsde på plats för att försvarasin serieseger och hoppasatt ännu fler drar ihop ettlag och ställer upp nästasäsong.

Hockeyfruar och ex-fotbollsspelare – receptet på ett lyckat lagbygge

Ankungarna vann höstens korpserie i fotboll för damer i Skövde. Bild: FRIDA SANDGREN

Korpfotboll på blodigt allvar. Det var hårda tag på planennär seriefinalen avgjordes till Ankungarnas fördel.

Nu väntar lagfest. På läktaren fanns flera kända SIK-ansikten.

LAG I SERIENANKUNGARNAMONICAS ALTANKNOPPISTJEJERNAK.S.SBK STOLPSKOTTEN

Frida Sandgren0500-78 48 50

[email protected]

Page 29: Skövde Nyheter 20121004

Sport. | 29vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

HELGENSMATCHERFREDAG 5 OKTOBERISHOCKEYHerrar, division 1 ESkövde IK - Kumla

LÖRDAG 6 OKTOBERBASKETHerrar, division 2 westrahöstSt Helena - MarboFOTBOLLHerrar, division 1 södraKristianstad FF - Skövde AIKHerrar, division 3 mellersta GötalandPartille - IFK SkövdeHerrar, division 5 Västergötland norraIF Tymer - VinningaLerdala IF - Ulvåkers IFHerrar, division 6 TidaholmFolkabo - Igelstorps IKHANDBOLLHerrar, division 1 norraLidingö - HK CountryHerrar, division 3 Västsvenska norraStenungsund - HP SkövdeDamer, division 1 västraBjurslätt/Hisingen - HFSomby/SkövdeINNEBANDYHerrar, division 2 VästergötlandTranemo - Skövde IBFHerrar, division 3 Västergötland AStöpen IBK - Dalängen

SÖNDAG 7 OKTOBERBASKETDamer, division 2 westrahöstChalmers - S:t HelenaFOTBOLLHerrar, division 4 Västergötland norraVara - Värings GoIFVänersborg FK - IFK VärsåsHerrar, division 5 Västergötland östraSkultorps IF - KorsbergaHerrar, division 6 MariestadVåmbs IF - AxvallHangelösa - Tidans IFFC Södra Ryd - TidavadHANDBOLLHerrar, division 2 västraHK Skövde - WartaISHOCKEYHerrar, division 1 EVästervik - Skövde IK

Från Skaraborg till Österrike. Skövde IK-bekante Pierre Svensson harpackat målvaktsskyd-den och svärmormorslingonburkar för attspela ishockey i Öster-rikiska klubben EHCBregenzerwald. – Det är mycket fartoch lite mer likt ameri-kansk hockey, säger23-åringen.

Äventyret i Österrike kun-de inte ha börjat bättre. Pi-erre Svensson utsågs fören dryg månad sedan tillturneringens bästa spelarenär hans nya lag försä-songsspelade en cup i Ita-lien. Då fick han mäta sigmot ett av Italiens bästalag vilka man slog i finalenpå straffar.

Nu har seriespelet precisstartat och livet nere i Eu-ropa antagit någon formav vardag.

– Jag hade rätt många alternativ men det sket sigrent ut sagt. Jag var över-ens med en klubb som detinte blev något med. Sendök det här upp. Min agentringde och två dagar se-nare åkte jag, säger PierreSvensson.

Nya hemadressen är Alb-schwende i västra delarnaav Österrike där laget Bre-genzerwald huserar. Trä-nar gör Henrik Alfredssonmed rötterna i Vänersborgvilket har bidragit till atttre svenska spelare tagitplats i laget.

Mer fartBregenzerwald spelar i Ös-terrikes andraliga och en-ligt Pierre Svensson hållerspelet motsvarandesvensk division 1-klass.Med förflutet i senastGrästorps IK och innan detSkövde IK kliver Tibroso-nen in som den uttaladeförstamålvakten.

– I fjol gick det rätt braoch jag blev mer utveckladi mitt målvaktsspel vilketjag har tagit med mig i åroch känner att jag har enbra grund att stå på. Mitteget mål är att föra lagettill slutspel och ta ett stegytterligare i min nivå. Detär utvecklande eftersomdet är mycket mer fart här.

Måste vara på spännHan ser likheter mellan denösterrikiska ishockeyn ochden amerikanska med etthögt tempo på isen.

– Det är bra nivå men an-norlunda. Den är inte likastrategisk som den sven-ska hockeyn vilket är väl-digt roligt för det händeralltid något och man mås-

te vara på spänn hela tiden. Utvecklingen på isen

har lika stor del i flyttensom möjligheten att bo ut-omlands under en period.

– Det är annorlunda ochkänns som ett äventyr. Både natur, hockey ochmänniskorna och det ärhäftigt att få uppleva, dethar varit en dröm att fåkomma utomlands ochspela, fortsätter PierreSvennson som har kon-trakt den här säsongen ut.

Häftig kulturJämte träningarna jobbarhan extra som lagerarbeta-

re och vågar sticka ut medatt plånboken är lite tätaresom hockeyspelare i Öster-rike jämfört med Sverige.

Kan du tänka dig attstanna länge?– Allt beror på hur det gårmen kan man ta ett steguppåt så kanske. Hittillshar det gått väldigt bra ochdet har blivit en nytändningför egen del, säger Svens-son vars flickvän planeraratt flytta ner även hon.

– Det är en häftig kultur.De har sina tyrolerhattaroch träskor med skinn påtill vardags, det kanske ärderas svar på foppatofflor,skämtar Svensson.

Vad från Sverige kan duinte vara utan?– Lingonsylt. Det är sam-bons mormor som gjordeden innan jag åkte.

Frida [email protected]

Tidigare SIK-målvakten trivs med hockeylivet i Österrike

”Har varit en dröm”

Pierre Svensson, med ett förflutet i Skövde IK, spelar numera för EHC Bregenzerwald i den österrikiska andraligan. Nyli-gen blev han utsedd till bästa spelare när laget försäsongsspelade en cup i Italien. Bild: PRIVAT

”Det har varit en dröm att fåkomma utomlandsoch spela”

Skövde IK spelar hemmamot Kumla på fredag.

Page 30: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

30 | Tema resor.

De Skaraborgska delikatesserna föll italienarna i smaken.En uppföljande resa ärredan inbokad.– Men den här gångenmåste vi nog ta med enälg, säger Skövdekock-en Mattias Hägg.

Han är nyss hemkommenfrån en resa till byn Novel-lo i Italien och den årligamat- och vinmässa där,som Skaraborgarna deltogvid. Mattias Hägg, kock pårestaurang Orangeriet, åk-te dit mitt under Skövdesegen matfestival tillsam-mans med kollegan Mar-tin Knutas och vinhand-lare Torbjörn Rundkvist.

Det är inget han ångrar,tvärtom.

– Vi fick visserligen gli-ringar här hemifrån om attni minsann hade sol och

värme, medan vädret i Ita-lien var rätt uselt. Men jagsa att just nu är en regnigdag i Italien bättre än ensolig dag i Sverige, berättarMattias Hägg.

100 kilo matVar det värt besöket?– Definitivt. Vi blev blandannat personligen bekantamed den i Albadalen beröm-da kocken Luca Fassone.

Fassone har till och medbokat in en resa till Sverigeoch Skövde i februari dåden egna familjeägda res-taurangen i Italien hållerstängt.

– Han planerar att resahit med sin familj. Vi får seom det blir något kock-ande också, säger Hägg.

Berätta mer om matfes-tivalen i byn Novello, vadtyckte folk om de Skara-borgska delikatesserna?

– Novello är en by medknappt tusen invånare

och nästan varje by har sinegen festival.

Mattias sällskap hademed sig lax, löjrom frånVänern och ost.

Hur fick ni med er laxen?– Det var lite meck. Vi fickfrysa laxen och förvaraden i termoresväskor, menden klarade resan fint.

Totalt hade de med sigrunt 100 kilo mat: cirka 38kilo lax, 15 kilo löjrom och60 kilo ost.

– All mat flögs ner, sedanvidtog en två timmar långbiltur från Milano till No-vello.

Men någon älg blev detinte, tyvärr.

– De hade verkligen settfram mot det. Älgen blevden stora snackisen där-nere. Så nästa år måstenog älgen med.

För syns skull vill Matti-as även ha med en upp-stoppad älg.

– Det skulle väcka ännumer uppmärksamhet.

Löjrom?Annars var italienarna im-ponerade av både laxenoch osten.

– Men de hade svårt förlöjromen. Det kändes litesom den där tv-reklamenmed kaviaren i Japan.Många var rädda för attprovsmaka den och ryn-kade på näsan åt rå fin-hackad rödlök.

Där blev det definitivten kulturkrock.

Vad tyckte mästerkock-en Luca Fassone?

– Han bredde på ett tjocktlager med löjrom på enmacka ochtoppademed rå lök.Det tycktehan var fan-tastiskt.

Och omhan inte hadegillat det?– Då hade det käntstungt.

Efterlyser älgTotalt sett är Mattias Häggoch de andra överväldi-gade över det stora in-

tresset för det Skaraborg-ska köket.

– Nästa år åker vi till No-vello igen och då har vi för-hoppningsvis älgen med oss.

Mattias Hägg har baraett bekymmer:

– Är det någon som vet varman hittar en uppstoppadälg?

Kristina [email protected]

Italienarna vill ha älg– Skövdekocken på jakt inför nästa matfestival

”Just nu är enregnig dag i Italienbättre än en soligdag i Sverige”

”Nästa år åker vitill Novello igen och då har viförhoppningsvisälgen med oss”

Bild: BJÖRNLARSSON

ROSVALL /SCANPIX

Mattias Hägg och kollegan Martin Knutas på plats i den italienska byn Novello. Bild: PRIVAT

Page 31: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

www.nybergsbuss.seTel. 0510-70 000

Berlin, 4 d. 1/11 2 975 krRundtur med lokalguideRostock, 3 d. 9/11 1 995 krStockholmsweekend 23/11, 7/12 – 3 d och 8/12 – 2 dHotell Royal Viking, reseledare. rundur Jesus Christ Superstar 23/11, 7/12, 8/12Dirty Dancing 23/11, 7/12, 8/12Ledin 7/12, 8/12La Cage Aux Folles 23/11, 7/12, 8/12After Dark 23/11, 7/12, 8/12Jerry Williams, Cirkus 2013 8/3, 22/3Malmöweekend 3 d.Besök i Köpenhamn, Hotell Hilton Malmö city, reseledare Teater Evita med Charlotte P 23/11

Julmarknadsresor Berlin 4 d 29/11, 6/12 2 975 krNiedersachsen 4 d 29/11 2 995 krTallinn m Sigtuna 4 d 6/12 2 850 krLyxigt Nyårsfirande 3 d30/12 Radisson Blu Royal Viking,Nyårssupé på Restaurang Solliden, Skansens Nyårsfirande

DagsresorUllared 30/10, 27/11, 11/12Hjalmars Jul-Revy 17/11, 15/12Julshopping Stockholm 4/12 KINA

ISLAND eller IRLANDM-RESOR Ring 0520-806 33 eller maila

[email protected] för broschyrwww.m-resor.se

FÖLJ MED TILL

Storgatan 20, Skövde0500-46 98 98Vardag 9–18, lördag 10–14www.resia.se/skovde

1.000:–rabatt

till solen!

Träffa Bamse hos Resia! Boka samtidigt er januari-resa med Fritidsresor. Just nu! 1.000:– rabatt till Egypten och Gran Canaria*.*Gäller per bokning på alla hotell under januari 2013. Bokningsperiod 1–28/10.

Bamse kommer till Resia!Fredag–lördag 5–6 oktober

0503-300 85www.bussola.se

Ullared 23/10, 30/10, 6/11, 27/11Kbg-Tibro-Hjo-Tidaholm........200:- Weekendresor m. shopping10/11, 23/112 dag inkl. supé och frukost 1 295:-Julmässa på Vadstena Slott29/11 lunch, entré..................480:-Julstämning i Linköping medRagnar Dahlberg 4/12 .....600:-julbuffé, kaffe, kåseri och sång

Jul på Liseberg8/12 entré ..............................320:-Julmarknad i Rostock9-11/12...............................2 195:-

www.mkbussresor.seTel 0511-34 66 60

RESTIPS!VINFEST I PFALZ, 6 dgr,Avr: 11/10 Pris: 5 695,-BERLIN, 4 dgr, Avr: 18/10, 1/11,29/11 Pris.2 695,-OKTOBERFEST BREMEN, 4 dgr, Avr: 25/10 Pris: 3 395,-KÖPENHAMN, 3 dgr, Avr: 16/11, 7/12 Pris: 1 995,-

JULMARKNADER SVERIGE:KORNETTGÅRDEN, Avr: 24/11, Pris: 695,- inkl entré och lunchTJOLÖHOLM, Avr: 16/11Pris: 645,- inkl entré och lunchDAGSNÄS M FALBYGDENS OST,Avr: 22/11. Pris: 425,- inkl kaffeoch smörgåsJUL PÅ LISEBERG, Avr: 18/11,16/12Pris: 645,- inkl entré och julbordJUL PÅ LISEBERG, Avr: 28/11,12/12. Pris: 695,- inkl entré

JULMARKNADER TYSKLAND:ROSTOCK, 3 dgr, Avr: 4/12, Pris: 2 295,- Avr: 7/12, Pris: 2 445,-LÜBECK, 3 dgr, Avr: 4/12, Pris: 1995,-Avr: 7/12, 14/12. Pris: 2 145,-FLENSBURG, 3 dgr, Avr: 7/12 Pris: 1 975,-SCHWERIN, 3 dgr, Avr: 7/12, 14/12 Pris: 1 995,-BREMEN, 4 dgr, Avr: 6/12.Pris: 2 995,-POTSDAM, 4 dgr, Avr: 29/11Pris: 2 895,-KIELKRYSS, 3 dgr, Avr: 6/12Pris fr 1 795,-

Thailand eller Dubai i vinter?..läs mer påwww.mkbussresor.se

www.skaraborgsresor.se0515-300 66

Berlin weekend 4d, 1/11 2795:-Stockholm weekend 3d 1695:-12/10, 2/11, 23/11Ladies Night, Scandinavium 2d 2095:-Premiumpaket, logi Gothia Towers 17/11Ullared 250:-30/10, 15/11, 27/11, 11/12

JulmarknaderKielkryss med Julmarknad i Lübeck3d, 7/12, 14/12 2295:-Berlin 4d, 29/11, 6/12 2795:-Bremen 4d, 6/12 3575:-Schwerin 3d, 30/11 1995:-Rostock 3d, 23/11, 7/12 1995:-Lübeck 3d 30/11, 7/12 2275:-Köpenhamn 3d, 23/11 1995:-Stockholm 2d, 30/11 1295:-Gammeljul i Vadstena 30/11 495:-Jul på Koberg slott 23/11 525:-Bondens jul på Wapnö 25/11 545:-Jul på Tjolöholms slott 16/11 595:-Smålandsjul på Huseby 10/11 675:-Jul på Liseberg 24/11, 1/12 425:-

Teater i Göteborg:Lena Philipssons Krogshow på Rondo(inkl 2-rätters meny m kaffe)Avr. 27/10.......................1.180:-Avr. 8/12.........................1.350:-Chess på GöteborgsOperanAvr. 24/11...................730-940:-Campa i klaveret på Lisebergs-teatern Med bl. a Jojje Siw Carlsson &Claes Månsson. Avr. 24/11 (par-kettpl. Även inträde till Lisebergs julmarknad)......725:-Julmarknad på LisebergAvr. 7/12 inkl. julbord. .......595:-Krogshowen R.E.A. på Kajskjul 8Show inkl. julbord. Med AndersLundin, Sissie Eriksson, OlaForssmed, Anna Carlsson. Avr.8/12 ...............................1.290:-Teaterresa Örebro:Hjalmars Krogshow(Inkl 2-rätters supé med kaffe.) Avr. 24/11 & 12/1 ...........1.150:-Shopping UllaredAvr. 19/11..........................240:-Walt Disney Let’s CelebrateFöreställning på Scandinavium,bra biljetter på skt. R. Avr. 5/1-13(barnrabatt finns).........60-530:-

Lundsbrunns Buss0511-571 27

0511—155 55 www.bengtsresor.se

Res med Susanne & Bengt!14/10 Kiel-Flensburg 3 d..........fr 1.295:-26/10, 5/12 Fredrikshamn fr ..........360:-14/10, 25/11, 29/11, 7/12, 27/12 Kiel-kryss 3 d .........................fr 1.295:-11/11 SPA Varbergs Kurort 2 d inkl. 1 behandl. frukost, lunch,middag....1.995:-25/11 Lübecks Julmarknad 3 d fr 1.295:-23/12 Fira jul på Flämslätt 4 d ....3.045:-

!"#$%&'(%)*+*,-./0'! !

Datum: 7-9 December 2012 Pris: 2895:- pp Ingår: Resa i modern helturistbuss, färjeavgifter, del i dubbelrum inkl frukostpå centralt belägna Park Inn by Radisson 4*, middag ankomstkvällen,kortare stadsvandring, reseledarservice samt lokala skatter och avgifter. Tillägg: Enkelrum 900:-

Telefon: 0515-77 64 30 • Fax: 0515-77 64 39 www.svanbergsresebyra.se

Resor för alla sinnen!

FÄRGELANDA BUSS

Resor för alla sinnen!

FÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:www.snovitresor.com

0528-10601

Skidresor till ItalienDimaro - med Madonna di CampiglioAosta - med Cervinia & Courmayeur

Moena - med CanazeiBormio - med Livigno

9-dagars bussresa med 7 skiddagar. Priser från 5 395 kr inkl halvpension.!Längdåkningsresor

Träningsvecka i Ramsau v 4Marcialonga * König Ludwig Lauf

Skid-VM i Val di Fiemme 2013!Nyårsresa till Berlin4 dagar - fr 3 195 kr

Inkl stadsrundturer. Mycket centralt boende.!Julmarknadsresa Celle, Goslar & Lübeck

4 dagar - 2 695 kr

I din brevlådavarje torsdag.

Mattias Hägg hänfördes av det vackra landskapet med vinodlingar, kullar och byar.

Tallriken med delikatesser från Skara-borg; löjrom, lax och ost med tillbehör.

Luca Fassone är ett känt namn i Albadaleni Italien. Han gillade den SkaraborgskaWrångebäcksosten

Mattias Hägg berättar att de överraskades av att träffa Skövdebor på festivalen i Novello.

Page 32: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

32 | Tema resor.

Längst nere på Sinaihalvön iEgypten ligger Sharm el Sheik.Staden har kallats mellanös-terns Las Vegas - sedan 1980-ta-let har den nämligen byggts upphelt kring turismen. I dag finnsdrygt 250 stora resorter längsbara två till tre mil kust och flerpoppar upp hela tiden. Mångaerbjuder all-inclusive eftersomdet kan vara långt till affäreroch nöjen utanför hotellet.

Största attraktionen är annarsden strandnära snorklingen, detfinns över 200 korallrev att upp-täcka. Vattnet är underbart klartmed över 1 000 arter av färggla-da fiskar och vattenväxter. Ävende som gillar vattensporter somkite- och windsurfing har myck-et kul här.

Flera nya turistcentraRedan på flygplatsen slås manav Sinais mäktiga bergsforma-tioner i rödockra och bastuvär-men på flygplanstrappan. Här ärsol och värme garanterad ävenpå vintern, men sommaren ärolidligt het.

Efter revolutionen och denarabiska våren förra året tap-pade Egypten många turisteroch hotellrum har slumpats uttill lågpriser. Nu till vintern bör-jar många svenskar att boka re-sor till landet igen.

Sharm el Sheikh kan delas uppi den ursprungliga fiskebyn ochi nyare shopping- och nöjes-kvarter, till exempel El Hadaba,vars affärscentrum Alf Leila WaLeila har marockansk arkitek-turstil med mosaik, fontäner,restauranger och magdans påkvällarna. Naama Bay är det

största turistområdet menstrandbukter som Sharks bayoch Nabq norrut är också fullaav butiker, restauranger ochnattklubbar. Kombinationenbad, diskotek och utflykter i Si-nai lockar allt från unga till fa-miljer och äldre. Hotellkedjorsom Marriott, Sofitel och Hiltonerbjuder enorma förstaklassho-tell med priser som gör att flerkan unna sig lite extra lyxigt bo-ende.

Vilda vattenlekarVår första dag viger vi åt att sval-ka oss och slappa i det storapoolområdet på trestjärniga re-sorten Park Inn i Nabq, eftersomdet är en kilometer till närmastestrand. Vi skojar och tjoar när viskjuts ut som torpeder i poolen.Sam Coop från Cardiff lekervattenlekar i en av barnpoolernamed sina två döttrar Susie ochLillie:

- Flera på tripadvisor klagar påmaten här men jag tycker attden är jättebra. Dessutom finnsbarnklubb och det är bara att

hämta glass och läsk där borta ipoolbaren, säger han.

Sympatiske poolvakten OmarAhmed skall just sätta påvattenrutschkanan. Han är frånKairo, jobbar här en månad i ta-get med en veckas ledighet ochtjänar 800 kronor i stället för 250kronor på ett motsvarande tu-ristarbete på hemorten.

Vi har köpt all-inclusive ochtill måltiderna blir det ofta pas-ta, pajer, grönsaker och grilladfisk. Tyvärr är miljön slamrigoch matro saknas.

Italienare slutade komma41 grader på eftermiddagen harsjunkit till 32 grader på kvällendå vi promenerar längs den bre-da motorvägen vid hotellen tillnärmaste shoppingställe Jasmi-ne center. Vi blossar på vattenpi-pa med äppelsmak och får se påmagdans.

Kvällen därpå tar vi lokalbus-sen till de livliga nöjesstråken iNaama Bay och talar italienskamed sympatiska butiksinneha-vare.

- För tio år sedan kom mångaitalienare hit och jag lärde migspråket av dem. Men bombdå-den här 2005 skrämde bort hälf-ten av dem och sedan försvannmånga när ryssarna kommit hit.Italienarna verkar inte gå braihop med ryssar, konstaterar Al-ladino i sin butik Lotus och fort-sätter:

- Jag åker bara hem en gång imånaden till Kairo och saknarmin femåriga dotter så mycketnär jag är här!

Utarmar bylivetI restaurang Aberdeen tar vi enpizza. Servitören Adamo deAbrahim har mycket samtalstidöver och vädrar gärna sina åsik-ter:

- Alla nya all inclusive-hotellär en katastrof för Naama Bay.Förut strosade många längs denpalmkantade strandpromena-den och åt middag hos oss. Nuser du hur tomt det är, suckarhan och pekar ut med handen.

Andreas StrömbergTT Spektra

Allt inkluderat i SharmKonstgjorda trappor på berget, med vattenfall och statyer av faraoner.

Adamo de Abrahim förklarar attrestauranggatan i Naama Baysnart är öde, efter ökningen avall-inclusive på hotellen.

Vi tog en bekväm chartervecka på ett mellanklasshotell i det egyptiska dykparadiset Sharm elSheikh. Här är allt anpassat efter turisterna. Men alla gillar inte den starka all-inclusivetrenden.

Långa hopp och glada miner i barnpoolen.

Sofitels egen strand i Naama bay. Bild: ANDREAS STRÖMBERG

Page 33: Skövde Nyheter 20121004

| 33vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Ett av många lyxhotell vid Sharm el Sheikh. Bild: SHUTTERSTOCK.COM

Lillie, mamma Sam och Susie Coop från Cardiff njuter av envecka med avkopplande poolbad på Park Inn resort. Nöjesgatan i Naama bay. Bild: JOAKIM BORÉN/VING

el Sheikh

SHARM EL SHEIKHALLMÄNTSharm el Sheikh på Sinaihalvöns syd-spets utgör i dag en flera mil lång kust-sträcka med över 250 hotell-anlägg-ningar. Det finns några centrum medbutiker och nöjen för turister, menmånga stannar på hotellen eftersomdet saknas lokalt folkliv.ALL-INCLUSIVEAll-inclusive betyder att man betalarför att få alla måltider, drinkar medviss alkohol, glass, underhållning, etc,på hotellet. Vad som ingår i all-inclu-sive kan skifta och det bör man kolladet före man köper resan.

SÄSONGHela året, men höst och vår är behagli-gast i luft och hav. Sommaren ärmycket het och havet svalt på vintern.PRISERPrisexempel: en vecka med all-inclusivei Naama Bay i ett 4-stjärnigt resort35 616 kronor för två vuxna och tvåbarn i november med Apollo. Men pri-ser varierar kraftigt mellan cirka25 000 till 45 000 kronor för en veckaberoende på hotellstandard och typ avboende.

RESA DITCharterbolag som Apollo, Detur, Fri-tidsresor, Solresor och Ving arrangerarresor hit.ATT GÖRAOm man lämnar hotellet väntar vackerdykning, bad i vattenpark, gokart, mos-kébesök, spännande vandringar medbeduiner i Sinaiöknen till Katarinaklos-tret och Sinai berg. Längst ute på Ha-dabas udde ligger fyren El Fanar varsstrand har några av landets finastesnorklingsrev, med en levande ochfärgglad undervattensvärld.

PLUS OCH MINUS MED ALL INCLUSIVEPLUS+ Bekvämt att inte behöva välja res-taurang eftersom frukost, lunch ochmiddag på hotellet ingår.+ Många gillar att från början ha kon-troll på ungefär vad hela resan kom-mer att kosta.+ Reser man med barn kan det varabekvämt och att äta och dricka i närhe-ten om det är hett och barnen vill till-bringa den mesta tiden i poolen.

+ Byggen av stora all-inclusiveresortsgenererar arbeten i infrastruktur somvägar, transporter och stora råvaruinköp.MINUS– All-inclusivehotell ligger ofta isole-rade, långt från byar och lokalbefolk-ningens vardagsliv, vilket skapar fåmöten med den lokala kulturen.– Matsalar fylls av hundratals gäster islamriga och stressiga middagsmil-jöer. Man frestas att äta för mycket

och öka i vikt. Tonvis av mat slängsvarje dag.– Bara en liten del av resans pris stan-nar på resmålet och kommer lokal-borna till nytta. Det ses av kritiker somen sofistikerad form av utsugning avfattiga.– Lokala restauranger och kaféertvingas bomma igen viket kan utarmabyliv, skapa arbetslöshet och tråkigareomgivningar för turister.

Vi hälsar Sabina & Juliavälkomna till oss på

Salong Estetica.

Ring och boka 0500-41 36 91

Cissie är tillbaka

Skövdes största hårvårdsshop

Sabina Julia

2st Proforma150:-

2st Dust It150:-

Premiär 12/10spelas t o m 2/12

på Skövde Stadsteater0733-41 41 70

0500-44 66 88, 48 09 10www.scenproduktion.com

My Fair Lady

Choklad-, Vin-, Champagneprovningi Lyx, Njuta & Romantikens tecken

• logi • frukost • Spabehandling• temaspecifi k aktivitet • entré spa

• middag • lunch • musikunderhållning

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 [email protected] • www.lundsbrunn.se

Temahelger med SPA

fr. 1 450:-/pp

NÖJEN

MEDDELANDE

Page 34: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

34 |

Efterlysning29/9 blev jag bestulen på minanya svarta tygkängor av märketPaladium, stl. 42 på ArenaSkövde. Har ditt barn kommithem med sådana så är det kanske mina.Ring i så fall 070-664 78 13

Entré: 350 kr Ungdom: 175 kr Biljetter: 0512-315 00 www.ticnet.se www.varakonserthus.se

Music for a Weill – the music of Kurt Weill

!"#$%&'()*("+!",-#(+./()0/12

34.$(.&3%'#-3((5(,"67$.83((,4'(,&3%

! Entré: 195 kr Biljetter: 0512-315 00 www.ticnet.se www.varakonserthus.se

Monica Forsberg & Beatrice Järås

!"#$%&'()'!*+!,-./.-$%&'(0'!*+!,-.'*12'(0234

$567%.-'.8"*!.!9:',-*;<=%.-'#*!.

!

Nossan Ljusfestival 6-13 okt ‘12

Välkomna till en magisk ljusupplevelse i Grästorp!

The Harvesters ! Trix eldshow ! SpökenIrländsk afton ! Pebbles ! Elvis-aftonBygdespelsgruppen ! Musikskolan ! IdolernaRockmakarna ! Glapack ! Linda & the gubbz

Entré 20 krPromenaden öppnar 18.30

Se hela programmet och mer på nossanljusfestival.seFRAMTIDSGRÄSTORPS

FÖRENING

!"#$%%&'()*++,-).-.(/!Näcken !Tänd ett ljus för barncancerfonden

Kulturhusets biljettkassa är öppen vardagar kl 10-13, 14-18.

Helger 2 tim föreutsatt föreställningstid.

www.skovde-teaterförening.se

Biljetter: Stadsteatern, Skövde Kulturhus

0500-48 09 10Turistbyrån, Skövde

0500-44 66 88www.skovde.se/kulturhuset

STADSTEATERNSkövde Kulturhus

Tisdag 16 okt kl 19.00

STADSTEATERNSkövde Kulturhus

Söndag 7 okt kl 16.00

REGIONTEATERN BLEKINGE-KRONOBERG PRESENTERAR

MacbethBIOGRAF ODEON

Skövde KulturhusLördag 13 okt kl 19.00

w

DIGITALA STUDION

www.livepabio.se

GAETANO DONIZETTIS

Kärleksdrycken

riksteatern.se/ensammahjartan

ROCKABILLY FEST21-02

Draget Nöje 070-54 527 33 Biljetter:

077-170 70 70

BILLINGEHUS SKÖVDETHE

F I R S T H O T E L B I L L I N G E H U STel. 0500-445 700 · www.firsthotels.se

SWE

SWE

LÖRDAGEN 27 OKTOBER

UK

STOR LOPPIS I SOCKERBRUKET lördag 10-15 • 1200 kvm loppis

Boka bord tel: 0730-60 88 81Sockerbruksgatan 1, Lidköping

Skövde stadsteater Onsdag 14 nov kl.19,00

Biljetter: Stadsteatern 0500-48 09 10, Turistbyrån 0500-44 66 88 ticket.se 031-380 61 00. Arr: Draget Nöje

Förstärkdin aktivitet, kampanj och tidningsannons med marknadsföring på skövdenyheter.se

NÖJEN

En hyllning till livetBoka höstens föreställningar nu!

För ytterligare information:Telefon 0512-315 00 vardagar kl. 13.00 - 18.00www.varakonserthus.se VÅR HUVUDSPONSOR ÄR NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

NÖJEN

DIVERSE

Öka räckviddenmed hjälp av webben.skövdenyheter.se

För mer informationoch annonsbokning,kontakta:Peter Roswall, 0721-82 85 19Thommy Thomelius, 0721-82 85 21Nathalie Marosan, 0721-82 85 28

Page 35: Skövde Nyheter 20121004

| 35vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

Vuxenutbildning Skövde

För dig som behöver ny kompetens eller komplettera tidigare betyg

Gymnasiestudier

Nästa start för närdistans och lektions-

bundna studier v 42, därefter v 49.

Nu erbjuder vi även handledning

på distans under kvällstid.

För mer information:Kontakta våra studie-

vägledare, på tel

0500-49 77 06 eller

0500-49 77 16.

ww

w.skovde.se/vuxenutbildning

Flyttstäd

Tel. 073-7013950

Goda ref. finns. GarantiMG STÄD

Välkommen!Gustav Adolfs gata 6, Skövde (vid ICA Norrmalm)Tel 0500-47 12 10www.tygposten.seÖPPET: må-fr 10-18, lö 10-15,lunch 13.30-14.15

Gardinstänger 99:- Mönstrad barntrikå 120:-/m

HÖSTENS TYGER– i metervara & färdigsytt

Mönster från BURDA Garn SKOTTE 17:-

Utflyktsmål!

Gilla oss på Facebook!

0501-340 44, 073-055 58 86

I Montaget ingår:-Kassett

-Rökrörsanslutning-Varmluftsgaller

-Tegel/bruk-Arbete efter rot

SPISKASSETT 104 FR 17.000 KR

MARIESTAD

HÖST-REA!

ÖPPETTIDER:TISDAG & TORSDAG 15-19 FREDAG 15-18

SLINGVÄGEN 2 • SKÖVDE • 070-388 06 65

KÖPER & SÄLJERVinyl & CD-skivor

under vecka 42 och 43

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

ROT OCH RUT

PENSIONÄR?Vill du jobba extra

på dina egna villkor?Just nu söker vi er som kan

snickra eller måla men även andra kan höra av sig!

Kontakta Khareen: 0708-713 715 eller

[email protected]

Ni betalar

160krper timme inkl. moms+ framkörningsavg.

från 30kr

Vi söker ny VD till vår verksamhet!

Information om tjänsten finns på vårwebbsida www.varaenergi.se

Redovisningschef som gillar utveckling

Du blir chef för ekonomienheten med 15 medarbetare och ansvarar för bland annat löpande redovisning, bokslut och elektronisk handel inom kommunens förvaltningar samt för kommunala bolag. Du har även uppdraget att kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra viktiga ekonomiprocesser med fokus på redovisning.

Välkommen att bli en av oss. www.skovde.se

Läs mer om tjänsten

som redovisningschef

och Skövde kommun

på www.skovde.se

Audi A3 Proline Edition. Exklusivt erbjudande. Lågt pris. Mer glädje bakom ratten, mer glädje i livet. Just nu ingår det exklusiva Proline Edition-paketet när du köper Audi A3 Sportback.

Proline Edition• Klimatanläggning• Larm• Radio Concert• 16" aluminiumfälgar• Farthållare

• Mittarmstöd fram• Multifunktionsratt• Xenon plus• Färddator• Ljus- och regnsensorer• Låsbara hjulbultar

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR T.O.M 2012-12-31. * MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICE KOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

Bränsleför. bl. körning 4,2 l/100 km. CO! 112 g/km.

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Proline Edition från

199.000 kr Ord. pris 232.000 kr

Leasing:fr 1.260/månFörmånsvärde:fr 1.429/mån

Lidköping. Må-fr 9-18, lör 10-15Gunnar Edvinsson, Tel 0510-68887Peter Svensson, 0510-68884

Skövde. Må-fr 9-18, lör 10-15Daniel Johansson, Tel 0500-427915 Joakim Thimberg, Tel 0500-427914

BILAR KÖPES 00-09 Alla märken, även def. obes. ngt.rost. avställda, ngt. krock. körför-

bud. Hämtas omg vid köp.Innehar F-skattsedel • 073-9974040

[email protected] I L L I G AS AS T I SKÖVDE PÅ DÄCK & FÄLG!? I SKÖVDE PÅ DÄCK & FÄLG!? SKÖVDE PÅ DÄCK & FÄLG!? KÖVDE PÅ DÄCK & FÄLG!? KÖVDE PÅ DÄCK & FÄLG!? V D E PÅ DÄCK & FÄLG!? PÅ DÄCK & FÄLG!? PÅ DÄCK & FÄLG!? DÄCK & FÄLG!? Ä C K & FÄLG!? & FÄLG!? FÄLG!? FÄLG!? L G ! ?0 5 0 0 -41 44 00-41 44 0041 44 00 44 00 44 00 00 0KANONPRISER PÅ SOMMARDÄCK!Just nu

Betala ett däck i

månaden medHandelsbanken FinansNu säljer

vi

bilbatterier!OBS! Tidsbokning 8–17

HASSLUMSVÄGEN 14, MITT EMOT GAMLA OLSSONS ÅKERI

OBS! Tidsbokning 8-17

JUST NUKANONPRISER PÅVINTERDÄCK OCH FÄLGARBetala ett däck i månaden, räntefritt med

Handelsbanken Finans

STÄDPROFFS!All slags städning!FLYTTSTÄD • HEMSTÄD

FÖNSTERPUTS • STORSTÄDFÖRETAGSSTÄD

TRÄDGÅRDSARBETEF-skattsedel + garanti

OBS avdraget!Välkommen med din förfrågan

CL STÄDTel 0500-48 70 10,

0503-100 19, 0501-140 40

ALLT INOM GOLV

0722-72 44 16

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde.

Boka höstens föreställningar nu!

VÅR HUVUDSPONSOR ÄR NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

LEDIGA PLATSER

VAROR & TJÄNSTER

MOTOR

MOTOR

MEDDELANDE

Page 36: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

36 | Veckans tv.

8

1

8

VECKANS UNGA VECKANS NÖJE VECKANS NÖJE VECKANS FAKTA

Esteter på tröskelntill vuxenlivetUnder tre års tid följde filma-ren Anders Jansson estetklas-sen ES 08 med videokameran.Det resulterade i dokumentä-ren ”Estetjävlar” där Janssonskildrar en klass i Bollnäs frånunga till vuxenlivets rand.

SVT2 TORSDAG 20.00

Spex och sångär att väntaDen här veckan kan vi kanskevänta oss mer spex än sång i”Doobidoo” när skådespelarnaKatarina Ewerlöf (bild) ochKatrin Sundberg och mötersångaren Tommy Nilsson ochkomikern Thomas Petersson.

SVT1 FREDAG 20.00

Johan Wester leder skämtareI den här omgången av ”Intresseklubben” möts PetraMede, KG Hammar och Bab-ben Larsson. Under JohanWesters ledning ska de krossavarandra på ett fyndigt sätt.Veckans ord är ”alarmerande”.

SVT1 LÖRDAG 21.00

Jenny har plats för alltPolitik, nyheter, sport och un-derhållning – allt får plats i detnya samhällsprogrammet”Jenny Strömstedt”. – Det är kanske lite hybrisvar-ning på programnamnet mendet är ju åtminstone tydligt.

TV4 MÅNDAG 23.00

”Solsidan” tar nya tagFredde, Mickan, Alex, Anna ochOve är tillbaka med en ny sä-song av ”Solsidan”. Det har bli-vit en av de mest framgångs-rika svenska komediseriernaunder 2000-talet och förraåret bänkade sig 2,3 miljonertittare varje vecka. Förvänt-ningarna är alltså skyhögamen Johan Rheborg, somspelar Fredde, tar det med ro.

TV4 SÖNDAG 20.00

tvVECKANS

7

8

1

7

6.05 Fråga doktorn 6.50 Sverige (R) 7.20 Indien – ett landi förändring (R) 8.15 Go’kväll (R) 9.00 Rapport 9.05 Debatt (R) 9.50 Uppdrag granskning (R) 10.50 Dom kallar oss skådisar (R) 11.20 Historien om dammsugaren 11.30 Kobra (R) 12.00 Rapport 12.05 Bröderna Reyes (R) 13.00 Engelska Antikrundan (R) 14.00 Moraeus med mera (R) 15.00 Skavlan (R) 16.00 Rapport 16.05 Lilyhammer (R) 16.50 Doobidoo (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt/Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Sverige 19.30 Rapport/Sportnytt 20.00 Fridlyst 21.00 Intresseklubben 21.30 Anklagad 22.30 Life’s too short 23.00–6.00 Nattsändningar

10.45 Andri ochTómas (R) 11.15 Året i träd-gården (R) 11.45 Nationalklenoder (R) 12.15 Rötter (R) 12.45 Trädgårdsonsdag (R) 13.15 Vem vet mest? (R) 13.45 Babel (R) 14.45 Estetjävlar (R) 15.45 Vetenskapens värld (R) 16.45 Min sanning: Jan Myrdal (R) 17.45 Korrespondenterna (R) 18.15 Merlin 19.00 John Cage Musik special. Do-kumentär. 20.00 Puls på Sverige: Min mormorGladys Veckans föreställning. Del 3 av4. 21.00 Puls på Sverige: What’s up,Sapmi? Veckans föreställning. Del 4 av422.00 Norwegian wood Japansktdrama från 2010. 0.15 Flight of the Conchords (R) 0.45 Alla vilda – en film om BirgittaStenberg (R) 1.45 This is England ‘86 (R) 2.35–3.25 Världens hårdaste jobb

6.00 Nanny 6.30 Ska du säga 7.00 I nöd och lust 7.30 Alla älskar Raymond 8.00 Jims värld (R) 8.30 Hot in Cleveland (R) 9.00 Mad love 9.30 The bachelorette 11.20 Hot in Cleveland 11.50 Kontaktannonsen (R) 13.50 Supersize vs superskinny 14.55 Dance moms 15.55 Project accessory (R) 16.55 Project Runway Sverige (R) 17.55 Ensam mamma söker (R) 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar (R) 20.00 Bones 21.00 Pluras kök 22.00 Liar liar Amerikansk komedifrån 1997. 23.45 Danspalatset Playa del Sol (R) 0.45 Office space Amerikansk komedifrån 1999.2.30 Shout Amerikanskt drama från1991.3.55–5.25 Rest Stop 2: Don’t LookBack Amerikansk thriller från 2008. 5.30–6.00 Nanny (R)

5.55–7.58 Barnpro-gram 5.55 Vännernas stad 6.05 Dora utforskaren 6.30 Mona vampyr (R) 6.45 Pop Pixie (R) 7.00 Svamp-Bob Fyrkant (R) 7.15 Tobbes trix (R) 7.30 Kung Fu Panda 7.58 Nyhetsmorgon 11.30 X Factor (R) 17.00 New girl (R) 17.30 Två panka tjejer (R) 18.00 Trav: Vinnare: V75 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Körslaget 21.30 Kommissarie Späck Svensk ko-medi från 2010. Åldersgräns 11 år. I22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.15 Kommissarie Späck, forts 23.30 A mighty heart Amerikansktdrama från 2007.1.45 Saving Milly Amerikanskt dramafrån 2005.3.45–5.00 Hjälp, mitt hus rasar (R) 5.45–5.55 Jamie’s fish suppers (R)

6.00 America’s funniesthome videos (R) 6.25 Greek 7.15–8.05 Brothers &sisters 8.20 America’s funniest home videos 8.45 Gilmore girls 9.40 Greek 10.35 The middle (R) 11.00 So you think you can dance (R) 12.45 Biggest loser (R) 13.45 Joey 14.15 Man up! (R) 14.45 Breakthrough with Tony Rob-bins 15.40 Johnnie & Mattias på avvägar 16.40 Nybyggarna (R) 17.40 Suburgatory (R) 18.10 Blades of glory 20.00 AFV 21.00 Pensionärsjävlar USA medBetty White 21.30 Heartbreak kid 23.45 Partaj (R) 0.45 Nikita 1.40 Paycheck Actionthriller 3.45 Eli Stone 4.30 Ugly Betty 5.15–6.00 Everwood

7.30 Ska du säga 8.00 Knight rider 9.55 Stargate Universe 10.50 V 11.50 Fear factor USA 12.50 Storm riders 13.20 Weatherproof 13.50 Speeders 14.50 Urban legends 15.25 The Bill Engvall show 15.55 Grimm (R) 16.50 Dragnet Amerikansk kriminal-komedi från 1987 I rollerna: DanAykroyd, Tom Hanks, ChristopherPlummer. Regi: Tom Mankiewicz. 19.00 Simpsons 20.00 Family guy 21.00 The librarian: Return to kingsolomon’s mines Amerikanskt äventyrfrån 2006. I rollerna: Noah Wyle, Gab-rielle Anwar, Bob Newhart. Regi: Jo-nathan Frakes. 22.55 The unborn Amerikanskskräckfilm från 2009. 0.40 Wyatt Earp Amerikansk västernfrån 1994. I rollerna: Kevin Costner,Dennis Quaid, Gene Hackman. 4.15–5.00 Knight rider (R) 5.05–6.00 Knight rider (R)

6.00 Mannen som talarmed hundar (R) 7.05–8.55 Dr Phil (R) 11.00 CBS 60 minutes 11.55 Antika saker på nyasätt (R) 12.30 Keeping it real 13.00 Spårlöst – USA 14.00 V75 direkt V75 direkt. 17.00 Jamie lagar brittiskt (R) 18.00 Hela Sverige bakar (R) 19.00 Trinny & Susannah stylar omSverige (R) 20.00 Fantastic four Amerikanskt ac-tiondrama från 2005. I rollerna: IoanGruffudd, Jessica Alba, Julian McMa-hon. Regi: Tim Story. 22.00 Fantastiska fyran och silversur-faren Amerikansk action från 2007. Irollerna: Ioan Gruffudd, Jessica Alba,Chris Evans. Regi: Tim Story.23.50 Taggart (R) 1.25 The 4th tenor Amerikansk ko-medi från 2002. Åldersgräns 7 år. 3.25 It’s all gone Pete Tong Brittisktdrama från 2004. Åldersgräns 7 år. Irollerna: Paul Kaye, Beatriz Batarda,Kate Magowan.5.20–6.00 En unge i minuten – USA

LÖRDAG 6/10

P

6.00 Gomorron Sve-rige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Uppdrag granskning (R) 11.45 Kobra (R) 12.15 Dagar emellan (R) 12.30 Life’s too short (R) 13.00 Skavlan (R) 14.00 En andra chans (R) 15.00 Minnenas television: Estradmed Margaretha Krook 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Fabulous life of Ana Gina (R) 16.45 Det ljuva livet i Alaska (R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Mitt i naturen Uganda 21.00 Plus 22.00 Debatt 22.45 Norge i krig: uppdrag Afghanis-tan 23.25 Rapport 23.30 Det ljuva livet i Alaska (R) 0.15–6.00 Nattsändningar

8.05 Världens hår-daste jobb (R) 9.00 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Trädgårdsonsdag (R) 13.00–15.30 UR 13.50 Geografens testamente – ellerDen stora Sverigeresan (R) 14.15 Pinos dagbok – somaliska 15.05–15.30 Lockie Leonard 15.50 Rötter (R) 16.20 Vetenskapens värld (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Världens hårdaste jobb 18.50 Glömda brott (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Korrespondenterna (R) 20.00 Estetjävlar 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Hockeykväll 22.45 Kulturnyheterna 23.00 Den fria viljan 1.45–2.40 Världens hårdaste jobb

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Lyxfällan Programledare: Mag-nus Hedberg och Patrick Grimlund. 21.00 Revenge 22.00 Masterchef USA 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 1.05 How I met your mother (R) 2.05 Jims värld (R) 2.35 Unforgettable (R) 3.25 Without a trace 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Matmissbru-karna (R) 14.55 Colins och Justins heminred-ningskupp (R) 16.00 Hjälp, mitt hus rasar (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Kockarnas kamp 21.00 New girl 21.30 Två panka tjejer 22.00 Nyheterna 22.10 Ekonominyheterna 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 0.00 Kockarnas kamp (R) 1.00–2.00 Good guys (R) 1.55 90210 (R) 2.50 Arkiv X (R) 3.50–6.00 Nattsändningar

6.05 America’s funniesthome videos (R) 6.30–9.00 Vakna medThe Voice 9.30 Grey’s anatomy 10.25 Desperate housewives 11.20 Sjunde himlen 12.15 The middle (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV 17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Once upon a time 21.00 CSI Miami 22.00 Fråga Olle 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI 0.55 CSI NY 1.50 Fringe 2.40 Sex rehab with Dr Drew 3.25–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons Amerikansk anime-rad komediserie från 2005.21.00 American Gangster Ameri-kanskt kriminaldrama från 2007. I rol-lerna: Denzel Washington0.10 Scrubs 1.10 How I met your mother (R) 1.40 My name is Earl (R) 2.10 Spin city 2.40 Skål 3.10 2 1/2 män (R) 3.40 Simpsons 4.05 Dexter 5.00–5.55 Magnum

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Jamie Olivers Italien 8.25–8.55 Barnens sjuk-hus (R) 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talarmed hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.00 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Hela Sverige bakar 22.00 Law & order: Special victimsunit (R) 22.55 Pang i bygget (R) 23.40 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order (R) 1.00 Law & order: Special victimsunit (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00–6.00 Nattsändningar

TORSDAG 4/10

8

1

8

P

6.00 Gomorron Sve-rige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Debatt (R) 11.30 Mitt i naturen Uganda (R) 12.30 Plus (R) 13.30 Dom kallar oss skådisar (R) 14.00 Love and war (R) 14.15 Bröderna Reyes (R) 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Rapport 16.05 Damernas detektivbyrå (R) 17.50 Anslagstavlan 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Doobidoo 21.00 Skavlan 22.00 Hannibal 0.10 Rapport 0.15 Grace is gone 1.40 Rapport 1.45 Plus (R) 2.45 Rapport 2.50 Debatt (R) 3.35 Dom kallar oss skådisar (R) 4.05–6.00 Nattsändningar

8.10 Världens hår-daste jobb (R) 9.00 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Korrespondenterna (R) 13.00–15.30 UR 15.50 Estetjävlar (R) 16.50 Hockeykväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Rötter 18.30 Nationalklenoder Del 4 av 6.19.00 Vem vet mest? 19.30 Kryddigt med Camilla Plum 20.00 Alla vilda – en film om BirgittaStenberg 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 This is England ‘86 Del 2 av 4.23.05 Flight of the Conchords (R) 23.35 Kulturnyheterna 23.50 Min sanning: Jan Myrdal (R) 0.50 Vetenskapens värld (R) 1.50 Trädgårdsonsdag (R) 2.20–3.20 Världens hårdaste jobb

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 How I met your mother 18.55 Keno 19.00 Revenge (R) 20.00 Mona Lisas leende Amerikanskromantisk komedi från 2003. 22.25 Sjätte sinnet Amerikanskt thril-ler från 1999. 0.35 69 saker du vill veta om sex (R)Svensk underhållning från 2012. Del 11.35 The Corruptor Amerikansk ac-tion från 1999.3.35 Natalee Holloway Amerikansktdrama från 2009.5.05 The Bill Engvall show 5.30–6.00 Nanny (R)

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Matmissbru-karna (R) 14.55 Colins och Justins heminred-ningskupp (R) 15.55 Hjälp, mitt hus rasar (R) 16.55 Äntligen hemma (R) 17.55 V75-klubben 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 X Factor 22.00 Nyheterna och sport 22.15 Vädret 22.25 X Factor 22.55 Modern family 23.30 Castle 0.30 Timeline Amerikanskt äventyrfrån 2003. Åldersgräns 11 år. 2.50 To be fat like me Amerikanskdramakomedi från 2007. I rollerna:Kaley Cuoco, Caroline Rhea, MelissaHalstrom. Regi: Douglas Barr. 4.40–5.10 Kvinnor som mördar (R)

6.05 America’s funniesthome videos 6.30–9.00 Vakna medThe Voice 9.30 Grey’s anatomy 10.25 Desperate housewives 12.15 The middle (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Man up! 19.00 Färjan (R) 20.00 AFV21.00 The Big bang theory 22.00 From Paris with love Ameri-kansk thriller från 2010. 23.55 Mitt liv är ett skämt (R) Svenskhumorserie från 2012. Del 1 av 9.0.55 Fringe 1.55 I mördarens spår 3.35 Tredje skiftet 4.15 Förhäxad 4.55 Ellen DeGeneres show 5.35–6.00 AFV(R)

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Spin city (R) 17.00 Speeders 18.00 Cops 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Grimm Amerikansk dramaseriefrån 2011. Del 14 av 22. 22.00 Burn notice Amerikansk dra-maserie från 2010. Del 9 av 18.23.00 Den siste actionhjälten Ameri-kansk actionäventyr från 1993. I rol-lerna: Arnold Schwarzenegger1.30 NCIS Los Angeles 2.25 Entourage 3.00 Simpsons 3.30 Våra värsta år (R) 4.30 Magnum 5.20 Just shoot me (R) 5.45–6.10 Jims värld (R)

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Jamie Olivers Italien 8.25–8.55 Barnens sjuk-hus 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talarmed hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.00 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 18.55 Mannen som talar med hundar 20.00 Alvin & gänget 2 Amerikanskanimerad barnfilm från 2009. Ekor-rarna Alvin, Simon och Theodore harturnerat världen över men när deraslåtskrivare, Dave, hamnar på sjukhusblir de tvungna att åka hem. 22.00 Tyst vittne (R) Del 1 av 8.0.00 Messiah (R) Brittisk thrillerseriefrån 2004. Del 6 av 8. 1.55 The bridge 2.55 Ghost hunters (R) 5.15–6.00 En unge i minuten – USA

FREDAG 5/10

P

Lokaltidningen för dig i Skövde. I din brevlåda varje

Page 37: Skövde Nyheter 20121004

Veckans tv. | 37vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

6.00 Minnenas televi-sion: Estrad med Mar-garetha Krook (R) 7.00 Mitt i naturen Uganda (R) 8.00 Plus (R) 9.00 Rapport 9.05 Landet runt (R) 9.50 Go’kväll (R) 10.35 Par i terapi (R) 11.35 Intresseklubben (R) 12.05 Rapport 12.10 Ung & bortskämd (R) 13.10 Damernas detektivbyrå (R) 14.55 Mitt i naturen – tittarfilm 15.00 Speedway (R) VM-serien. Del-tävling 12. 16.00 Rapport 16.05 Handboll Elitserien. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Tillsammans för Världens barn 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport/Regionala nyheter 20.00 Moraeus med mera 21.00 Kommissarie Falcón 22.30 Rapport 22.35 Akuten 23.25 Motor Rally-VM. Deltävling 10. 0.20–6.00 Nattsändningar

9.30 Kryddigt medCamilla Plum (R) 10.00 Gudstjänst 10.45 Minnenas television: Estradmed Margaretha Krook (R) 11.45 Fåglarnas ö (R) 12.00 Alla vilda – en film om BirgittaStenberg (R) 13.00 Vem vet mest? (R) 15.00 Flight of the Conchords (R) 15.30 Vem vet mest? (R) 16.00 John Cage (R) 17.00–18.00 UR 17.00 Kortfilmsklubben 18.00 Världens hårdaste jobb 18.50 Glömda brott (R) 19.00 Nordisk vildmark 19.50 Kvinnor kör skottkärra (R) 20.00 Agenda: Partiledardebatt 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda: Partiledardebatt, forts 22.00 Sportnytt 22.10 Babel 23.10 Korrespondenterna (R) 23.40 Estetjävlar (R) 0.40 Året i trädgården (R) 1.10 Nationalklenoder (R) 1.40 Rötter (R) 2.10–2.40 Andri och Tómas (R)

6.00 Nanny 6.30 Ska du säga 7.00 I nöd och lust 7.30 How I met your mot-her (R) 8.30 Hot in Cleveland (R) 9.00 Baggage 9.25 Drop dead diva 10.25 Parenthood 11.25 Hot in Cleveland 11.55 Masterchef USA (R) 13.55 Djurakuten (R) 15.55 SOS Sommar (R) 16.55 Lyxfällan (R) 17.55 Gordon’s great escape 18.55 Keno 19.00 Unforgettable 20.00 Bones 21.00 Navy CIS 22.00 Terminator 3: Rise of theMachines Amerikansk science fiction-action från 2003. 0.10 Pluras kök (R) 1.15 Ett tufft jobb Amerikansk action-komedi från 1991.3.15 Mercy 4.00 Royal pains 4.45 The marriage ref 5.30–6.00 Nanny (R)

5.55–7.58 Barnpro-gram 5.55 Chuggington (R) 6.05 Mumintrollensäventyr (R) 6.15 Tom & Jerry (R) 6.20 The looney tunes show 6.45 Batman 7.10 Pokémon 7.30 Dr Goja (R) 7.58 Nyhetsmorgon 11.30 Körslaget (R) 13.00 Underbart är kort (R) 14.00 Bonde söker fru (R) 15.00 Kockarnas kamp (R) 16.00 Strange pregnancies 17.05 Trav: Vinnare V65 18.00 Dallas (R) 19.00 Nyheterna/Väder 19.30 Sporten 20.00 Solsidan 20.30 Hellenius hörna 21.00 Familjen Jones 22.00 Nyheterna/Vädret 22.15 Familjen Jones, forts 23.15 Fotbollskanalen Europa 23.55 Hypnotisören: Bakom kulis-serna0.25–6.00 Nattsändningar

6.00 America’s funniesthome videos (R) 6.25 Greek 7.15–8.05 Brothers &sisters 8.35 America’s funniest home videos 9.00 Gilmore girls 9.55 Privileged 10.50 The buried life 11.20 Secrets of Aspen 11.50 Khloé & Lamar 12.20 Biography: Rob Lowe 13.25 Cougar town (R) 14.20 Scandal (R) 15.20 Grey’s anatomy (R) 16.15 Bunheads 17.15 Once upon a time (R) 18.15 So you think you can dance 20.00 Gordons Hotel Hell Gordonreser till Keating Hotel i San Diego. 21.00 Partaj 22.00 Perception Del 2 av 10.23.00 Fråga Olle (R) Del 1 av 8.0.00 CSI NY (R) 1.00 CSI Miami (R) 2.00 Ett fall för Frost 3.45 Eli Stone 4.30 Kyle XY 5.15–6.00 Ugly Betty

7.30 Pitchmen 8.25 Knight rider 10.15 NYC Prep 11.10 Amazing race 12.05 Celebrity fit clubUSA 13.00 Speeders 13.30 Spin city 14.30 Community 15.00 Erik & Mackan – hela och rena 16.00 Simpsons (R) 17.00 Family guy (R) 18.00 Fear factor USA 19.00 Face off 20.00 How I met your mother Ameri-kansk komediserie från 2009. 21.00 2 1/2 män Amerikansk kome-diserie från 2008. 21.30 Anger management (R) A22.00 Men at work (R) 22.30 Dexter 23.40 How I met your mother (R) 0.40 2 1/2 män (R) 1.10 På djupt vatten 3.00 Karatefylla 3.30Weeds 4.05 Face off (R) 4.50 Celebrity fit club USA 5.35–6.00 Spin city (R)

6.00–8.50 Dr Phil (R) 10.55 Specialfall: Riskför-lossningar (R) 11.55 How clean is yourhouse (R) 14.00 112 – på liv ochdöd (R) 18.00 Vad blir det för mat (R) Per gersig ut i naturen runt Tullgarn slott därdet finns både får och lamm. Per besö-ker sin japanska favoritrestaurang.Ägaren till restaurangen ska hjälpahonom att ordna en japansk afton19.00 Bingolotto 20.00 Det okända (R) 21.00 Spårlöst 22.00 Herrskap och tjänstefolk (R)Brittisk dramaserie från 2010. Del 3av 3. . Sir Hallam hamnar mitt i en na-tionell kris när han hjälper hertigen avKent. 23.05 Ghost hunters 0.05 Hemsökta hus (R) 1.00 Dödligt dubbelliv 2.00 Paranormal state (R) 3.00 Ghost hunters (R) 4.00 Böjelser och begär (R) 5.00 The cleaner (R) 5.45–6.15 Don’t tell the bride (R)

SÖNDAG 7/10

1

1

1

6.00 Gomorron 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Ung & bort-skämd (R) 11.45 Par i terapi (R) 12.45 Project Nim (R) 14.20 Anslagstavlan 14.25 Le prix à payer 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 En vecka i naturen 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Världens barn – reportage 21.05 Dom kallar oss skådisar 21.35 Kobra 22.05 Tre berättelser: Jägaren 22.20 Tre berättelser: Berättelser omäventyr 22.35 Barnet och orden – om språk iförskolan (R) 23.05 Danne och Bleckan (R) 23.20 Rapport 23.25–6.00 Nattsändningar

8.10 Att stjäla hus-djur (R) 9.00–11.40 SVTForum 9.00 TCO: Ny modell för a-kassan 11.40 Nobelpriset i kemi 12.15–12.45 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 15.35 Agenda: Partiledardebatt (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Barnuppfostran genom tiderna 18.55 Panik i byn (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Pop och politik (R) 20.00 Trädgårdsonsdag 20.30 Jonas löfte 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Babel (R) 23.15 Kulturnyheterna 23.30 Alla vilda – en film om BirgittaStenberg (R) 0.30 Entourage (R) 1.00–1.50 Världens hårdaste jobb

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Washing-ton DC (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Wa-shington DC 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 The mentalist 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 SOS Sommar 21.00 Efterlyst 22.00 Masterchef USA 23.00 The mentalist (R) 0.00 Sex and the city 1.05 How I met your mother (R) 2.05 Jims värld (R) 2.35 Efterlyst (R) 3.25–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Matmissbru-karna (R) 14.55 Colins och Justins heminred-ningskupp (R) 15.55 Hjälp, mitt hus rasar (R) 16.55 Äntligen hemma (R) 17.55 112 – på liv och död (R) 18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.30 112 – på liv och död, forts (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Bonde söker fru 21.00 Dallas 22.00 Nyheterna 22.10 Ekonominyheterna 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 0.00 Bonde söker fru (R) 1.00 Good guys (R) 1.55 90210 (R) 2.50–6.00 Nattsändningar

6.05 America’s funniesthome videos (R) 6.30–9.00 Vakna medThe Voice/Mix Mega-pols morrongäng 9.30 Grey’s anatomy (R) 10.25 Desperate housewives 12.15 The middle (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV 17.05 Grey’s anatomy 18.00 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Nybyggarna 21.00 Grey’s anatomy 21.55 Scandal 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.50 Criminal minds 0.45 Nybyggarna (R) 1.45 CSI NY 2.40 Tredje skiftet 3.25 Förhäxad 4.10–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 20.30 Family guy 21.00 99 saker med Erik & Mackan 22.00 Ink master Sverige 23.00 Scrubs 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl (R) 1.00 Simpsons (R) 1.30 Family guy (R) 2.00 Spin city 2.30 Skål 3.00 2 1/2 män (R) 3.30 Våra värsta år (R) 3.55 Simpsons 4.20–6.00 Nattsändningar

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Försvunnen (R) 8.25–8.55 Barnens sjuk-hus 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talarmed hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Rescue mediums (R) 14.30 Det stora fyndkriget (R) 15.00 How clean is your house (R) 15.45Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Det stora fyndkriget 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Trinny & Susannah stylar omSverige 22.00 Law & order: Criminal intent 22.55 Pang i bygget (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order (R) 1.00 Law & order: Criminal intent (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00–6.00 Nattsändningar

ONSDAG 10/10

9

6.00 Gomorron Sve-rige 10.00 Shirley 11.10 Fikapaus (R) 11.30–12.00 Sportspegeln (R) 12.05 Motor (R) Rally-VM. 13.00 Moraeus med mera (R) 14.00 Intresseklubben (R) 14.30 Flickan och djävulen 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Engelska Antikrundan 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.10 Världens barn – reportage 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Vem tror du att du är 21.00 Torka aldrig tårar utan hands-kar 22.00 Homeland 22.55 Pulver 23.05 Rapport 23.10 The event (R) 23.55 Engelska Antikrundan 0.55–6.00 Nattsändningar

8.10 Världens hår-daste jobb (R) 9.00 SVT Forum 11.25 Nobelpriset i medicin 12.00 Babel (R) 13.00–15.30 UR 14.30–15.30 Lärare på bortaplan (R) 15.35 Nationalklenoder (R) 16.05 Gudstjänst (R) 16.50 Trädgårdsonsdag (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Världens hårdaste jobb 18.50 Glömda brott 19.00 Vem vet mest? 19.30 Fritt fall 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Fotbollskväll 22.45 Din guide till revolution 23.40 Hex 0.30 Kulturnyheterna 0.40 Agenda: Partiledardebatt (R) 2.25–2.55 Kryddigt med CamillaPlum (R)

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Wa-shington DC 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 The mentalist 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Project runway Sverige 21.00 Ensam mamma söker 22.00 Project accessory 23.00 The mentalist (R) 0.00 Sex and the city 1.05 How I met your mother (R) 2.05 Jims värld (R) 2.35 Bones (R) 3.25Without a trace 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Matmissbru-karna (R) 14.55 Colins och Justins heminred-ningskupp (R) 16.00 Hjälp, mitt hus rasar (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Pengarna på bordet! 21.00 Underbart är kort 22.00 Nyheterna 22.10 Ekonominyheterna 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport/Väder 23.00 Jenny Strömstedt Del 10.00 Pengarna på bordet! (R) 1.00 Good guys (R) 1.55 90210 (R) 2.50 Arkiv X (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården (R) 4.50–5.15 Hem till gården (R)

6.05 The buried life (R) 6.30–9.00 Vakna medThe Voice/Mix Mega-pols morrongäng 9.30 Grey’s anatomy 10.25 Desperate housewives 12.15 Losing it with Jillian (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Färjan 21.00 CSI NY 22.00 Mitt liv är ett skämt 23.00 Schulman show 0.00 The Big bang theory (R) 0.25 2 1/2 män (R) 0.55 Criminal minds 1.50 Färjan (R) 2.40 Fringe 3.25 Tredje skiftet 4.10 Förhäxad 4.55–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Anger management Del 721.30 Men at work 22.00 2 1/2 män 22.30 Community 23.00 Scrubs 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl (R) 1.00 Spin city 1.30 Skål 2.00 2 1/2 män (R) 2.30 Simpsons 3.00 Våra värsta år (R) 4.00 Dexter 4.50–6.00 Nattsändningar

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Jamie Olivers Italien 8.25–8.55 Barnens sjuk-hus 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talarmed hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.00 How clean is your house (R) 15.45Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Det stora fyndkriget Del 1 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Det okända 22.00 Medium (R) 22.55 Pang i bygget (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order (R) 1.00 Medium (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00 Ghost hunters (R) 5.00 The cleaner (R) 5.45–6.15 Don’t tell the bride (R)

MÅNDAG 8/10

1

6.00 Gomorron Sve-rige 10.00 Fråga doktorn 10.45 Vem tror du att du är (R) 11.45 Doobidoo (R) 12.45 Fridlyst (R) 13.45 Life’s too short (R) 14.15 Historien om telefonen (R) 14.25 Kvinnor i fångenskap 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 En andra chans (R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Ung & bortskämd 21.00 Världens barn – reportage 21.05 Par i terapi 22.05 Dox: Project Nim 23.40 Rapport 23.45 Stay 1.20 Rapport 1.25 Torka aldrig tårar utan handskar 2.25 Rapport 2.30–6.00 Nattsändningar

8.10 Världens hår-daste jobb (R) 9.00 SVT Forum 9.00 Pensionsdagen 2012 11.40 Nobelpriset i Fysik 12.15–12.45 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 15.35 Merlin (R) 16.20 Fritt fall (R) 16.50 Fotbollskväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Att stjäla husdjur (R) 18.50 Kryp och andra djur (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Andri och Tómas 20.00 Min sanning: Jeanette Bonnier 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Korrespondenterna 22.45 Entourage 23.15 Kulturnyheterna 23.30 John Cage (R) 0.30 Hex (R) 1.20–2.10 Världens hårdaste jobb

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Washing-ton DC (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Wa-shington DC 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 The mentalist 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Danspalatset Playa del Sol 21.00 Svenska Hollywoodfruar 22.00 69 saker du vill veta om sex 23.00 The mentalist (R) 0.00 Sex and the city 1.05 How I met your mother (R) 2.05 Jims värld (R) 2.35 Navy CIS (R) 3.25–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Matmissbru-karna (R) 14.55 Colins och Justins heminred-ningskupp (R) 16.00 Hjälp, mitt hus rasar (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Äntligen hemma Del 1 av 10. 21.00 House 22.00 Nyheterna 22.10 Ekonominyheterna 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport/Väder 23.00 House (R) 0.00 Äntligen hemma (R) 1.00 Good guys (R) 1.55 90210 (R) 2.50 Arkiv X (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården (R) 4.50–5.15 Hem till gården (R)

6.05 America’s funniesthome videos (R) 6.30–9.00 Vakna medThe Voice/Mix Mega-pols morrongäng 9.30 Grey’s anatomy (R) 10.25 Desperate housewives 12.15 The middle (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Johnnie & Mattias på avvägar 21.00 The Big bang theory 21.30 Suburgatory 22.00 Cougar town 22.25 Happy endings 22.55 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 Criminal minds 0.50 The Big bang theory (R) 1.15–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy Amerikansk anime-rad komediserie från 2008.20.00 Simpsons Amerikansk anime-rad komediserie från 2005. 21.00 SWAT Amerikansk thriller från2003. I rollerna: Samuel L. Jackson,23.20 Scrubs 0.25 How I met your mother (R) 0.55 My name is Earl (R) 1.25 Spin city 1.55 Skål 2.25 2 1/2 män (R) 2.55 Simpsons 3.20 Våra värsta år (R) 4.10 Dexter 5.10–6.00 Magnum

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Jamie Olivers Italien 8.25–8.55 Barnens sjuk-hus 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talarmed hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Rescue mediums (R) 14.30 Det stora fyndkriget (R) 15.00 How clean is your house (R) 15.45Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Det stora fyndkriget 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Mannen som talar med hundar 22.00 Ghost whisperer (R) 22.55 Pang i bygget (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order (R) 1.00 Ghost whisperer (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00 Ghost hunters (R) 5.00–6.00 Nattsändningar

TISDAG 9/10

torsdag och dygnet runt på skövdenyheter.se

Page 38: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

38 | Ledare & debatt.

JENS HOLTINGER har ett av Skövdes vik-tigaste jobb. I våras tillträdde han somchef för Volvo Powertrain och hans mål äratt förvalta det arv av motortillverkningsom har anor långt tillbaka.

REDAN 1868 såg vi embryot till det somskulle bli Volvo i Skövde med 2 900 an-ställda. Då hette det Sköfde Gjuteri ochmekaniska verkstad. En fabrik där mantillverkade ångpannor, kärl, behållareoch tröskverk.

Motorproduktionen tog sin början

under 1900-talets första decennium. 1907fick Sköfde Gjuteri en beställning på enfotogenmotor för provdrift. Det var denberömda B1 som konstruerades av EdvardHubendick. Motorn kallades Penta, detgrekiska ordet för fem, efter de fem mänsom deltog i det möte där de första rit-ningarna presenterades.

Det är det arvet som Jens Holtinger skaförvalta.

Och det är mycket viktigt för Skövdesutveckling att han lyckas. Volvos bety-delse för Skövde som expansiv ort ska de-

finitivt inte underskattas. Målet att nå60 000 invånare är intimt förknippat medVolvos styrelses beslut om fortsatta mil-jardinvesteringar på orten.

Men konkurrensen hårdnar.

DET RÄCKER INTE med att Volvo är bästi Västsverige för att garantera fortlevnad.De måste vara världsbäst på motorer föratt investeringarna inte ska hamna i någotannat land.

GIVETVIS är det viktigt att Skövde kom-

mun och dess politiker är tillmötesgå-ende när det gäller mark för fortsatt ex-pansion.

Men det räcker inte.

DET ÄR MINST lika viktigt att regeringenfortsätter avsätta rejält med pengar tillforskning, teknikutbildning och stöd tillinnovatörer. Ska man vara bäst i världenpå motorer krävs det att Skövdeföretagetkan rekrytera rätt personer.

Då krävs nya bostäder, och inte minstbra kommunikationer till Göteborg.

VOLVO VIKTIGT FÖR SKÖVDE

TIMMEN ÄR SLAGEN. Den åttonde expansio-nen av Gothia Science Park är igång.I fredags tog Marie Ekman, Thordur Erlingsson

och Victor Sunnliden med hjälp av en treskaftadslägga i för kung och fosterland och dunkade i denförsta pålen. Det bildade officiellt startskott för bygget av fyra hus som tillför 6 100 kvadratmeterkontorsyta med plats för 250 nya medarbetare.

Ett välkommet och nödvändigt tillskott av arbets-tillfällen.

EN AV SKÖVDEREGIONENS stora utmaningar är attskapa möjlighet för talangfulla studenter att ta jobbpå orten och slå ned sina bopålar i Skövde eller någongrannort med sköna boendemiljöer.

Thordur Erlingsson prisade i sitt tal Skövde kom-muns kraft och mod som gör e8 möjlig. Politikernasbeslut om ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoneroch borgen för ett lån på ytterligare 80 miljoner säk-rar Skövde Företagsparks satsning på nyproduktionen.Med denna kraftfulla satsning från kommunen ska-pas förutsättningar för bolag i tillväxt att stannakvar på orten och växa med hjälp av nya vassa med-arbetare hämtade direkt från Högskolan i Skövde.

LIKA STORT MOD visar Thordur i egenskap av VDför InExchange AB som tillsammans med syster-bolaget Asitis tecknat långtidskontrakt för 2 800kvadratmeter kontorsyta i e8. Det ger möjlighet förInExchange att fortsätta sin tillväxtresa. Bo-laget är drygt 50 medarbetare idag och mednuvarande tillväxttakt är den siffran plus100 vid inflyttning i november nästa år.Grymt.

UPPSTART I ALL ÄRA, men det mestspännande beskedet avslöjade kanskeAnders Lindberg, styrelseordförande iSkövde Företagspark AB vid ”pålning-en”: ”Vi har redan en plan för etapp 9.”

Det bådar gott för alla tillväxtsugnabolag i parken och för de som knackarpå för att flytta in.

– En ny utbyggnad av gjuteriet skulle säkra bilföretagets framtid i kommunen för lång tid

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MOT BLÅTT

Under vinjetten Skövdeduellen tar vi upp aktuella frågor om Skövde. Självklartger vi också er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla.

1Har Skövde kommunansvar för att göra

något åt mygg-problemet vid sjönÖsten?

2Bör Skövde ha ettsamlat rätts-

centrum med polis,domstol och kriminal-vård i anslutning tillvarandra?

3Tänker du gå påhandboll eller

hockey i Skövde i höst?

Skövde Nyheter.Tidningen grundades 1907.Post- och besöksadress:Storgatan 17, 541 30 SkövdeTelefon: 0500-78 48 50www.skovdenyheter.seÖppet: vardagar 8.00-17.00Skövde Nyheter delas ut av VästgötaTidningar AB. Tidningen delas ut till samtligahushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex.

Redaktionschef/ansvarig utgivare:Ronny Karlsson 0511-77 01 [email protected]

Verkställande direktör:Christina Björklund 0511-77 01 [email protected]

Nyhetschef:Leif Claesson 0500-78 48 [email protected]

Reportrar:Börje Andersson 0500-78 48 [email protected]

Anders Axelsson 0500-78 48 [email protected]

Kristina Claesson 0500-78 48 [email protected]

Jannica Ernfridsson 0500-78 48 [email protected]

Anna Ernius 0500-78 48 [email protected]

Anna Kuylenstierna 0500-78 48 [email protected]

Nöje & kultur:Åsa Mwansa 0500-78 48 [email protected]

Sporten:Frida Sandgren 0500-78 48 [email protected]

Webredaktör:Jens Fransson 0500-78 48 [email protected]

Annonschef:Niclas Svensson 0515-67 04 71 [email protected]

Annonssäljare:Kajsa Wernebratt 0500-78 48 [email protected]

Göran Brandels 0500-78 48 [email protected]

Andreas Ljung 0500-78 48 [email protected]

Annonsproduktion:Henrik Svensson 0500-78 48 [email protected]

Tryck: Herenco Press, Jönköping

Distribution: Svensk Direktreklam

Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00eller mejla till [email protected]

Ytterligare ett stegmot framtiden

Johan Hoffman är projektledare på Gothia Science Park i Skövde.

KRÖNIKAJOHAN HOFFMAN

Marie Ekman (S)Oppositionsråd i Skövde

1) Sjön ligger i både Skövde och Marie-stads kommuner och Länsstyrelsenhar sitt ansvar.Myggproblemen är svåra att lösa.Skövde kommun har blivit kontak-tade av boende i området och tittar nupå vilka åtgärder som kan underlät-ta för de boende till nästa sommar.

2) Det tål att fundera på och det ärmånga olika myndigheter inblan-dade som var och en tar sina beslut.Det är ett steg i rätt riktning attSkövde nu har en nybyggd tingsrättalldeles intill Polishuset, som i sintur delar lokaler med skatte- ochkronofogdemyndigheterna.

3) Absolut, när tillfälle ges. Jag var på några matcher förra säsongen.Det är spännande att följa alla våraSkövdelag i olika sporter. Vi harmånga duktiga idrottsutövare ochklubbar och jag försöker följa derasaktiviteter genom media.

Katarina Jonsson (M)Kommunalråd i Skövde

1) Vi har inget formellt ansvar menvi kommer att ta en kontakt medLänsstyrelsen och övriga berördakommuner för att höra om vi till-sammans på något sätt kan agerabeträffande myggproblemet vidsjön Östen.

2) Det skulle definitivt stärka Sköv-des roll som centralort och då ocksåhela Skaraborg.

3) Jag har som avsikt att hinna följabåde handbollen och hockeyn underhösten och vintern.

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKERMEJLA DIN FRÅGA till [email protected] eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.)

Page 39: Skövde Nyheter 20121004

Insändare. | 39vecka 40torsdagen 4 oktober 2012|

SN VÄRNAR DENLOKALADEBATTENSIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn,adress och telefonnum-mer måste bifogas.NAMNGES PERSONELLER FÖRETAG ska insändaren undertecknasmed namn.MAXLÄNGD 2 200TECKEN. SN förbehållersig rätten att korta. Skriv alltid rubrikförslag.SKICKA DIN INSÄNDAREtill [email protected] ellerSkövde Nyheter, Stor-gatan 17, 541 30 Skövde.SMS-TYCK skickas till72121. Gör så här: Skrivsn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedanditt meddelande.

SKOLAN. Säg ja till lärarnaHUR VET MAN att jordenär rund eller att väte är denlättaste gasen? Många vetatt så är fallet - men hurvet vi det med säkerhet?Det måste finnas någon iskolan som hjälper osskomma fram till svaret.

Lärarbristen i NO ochteknik gör att framtidenselever kan få svårt att ori-entera sig i de naturveten-skapliga ämnena. Läget ärakut. Totalt avslutade 27högstadielärare i NO/tek-nik sin lärarutbildning ivåras. Av dem var bara fyrakemilärare och sju fysiklä-

rare. Om inte trendensnabbt kan vändas blir detsnart helt omöjligt att hit-ta behöriga ersättare tillde lärare som pensionerasinom dessa ämnen.

FÖR ATT FLER ska vilja blilärare måste de bästa för-mågorna lockas till yrket.Då måste också lärarlö-nerna komma ikapp andrajämförbara yrkesgruppersom ingenjörer och ekono-mer. Först då kan intresse-rade naturvetare lockas attbli lärare. Med kunnigaoch entusiastiska lärare

kan kunskapsresultatenhöjas och flera elever lock-as in på den tekniska ochnaturvetenskapliga banan.Med fler naturvetare sombrinner för sitt ämne kanvårt land få nya förmågorsom Linné, Celsius och Nobel. Sveriges kommu-ner måste säg ja till höjdalärarlöner för Sverigesframtida konkurrenskraftsskull.

Bengt WahlbergOrdförande

Lärarförbundet i Skövde

POLITIK. Skaraborg gynnas i Alliansbudget700 MILJONER kronor till-delas sträckan Vara–Vår-gårda vilken inte finnsmed i nuvarande planmen planeras nu för attbyggas ut 2017. Sträckan ärolycksdrabbad med mångamötesolyckor. Dagens väg-standard är vanlig lands-väg med mötande trafikutan mitträcke och nuföreslås en ombyggnad tilldelvis 2+2 och 2+1 med va-rierande bredd. Ett bra ochviktigt steg i vårt gemen-samma arbete för att helaE20 byggs ut. Vi kommergemensamt att verka för

att hitta lösningar så attE20 blir fyrfältig, vilketförutom ökad trafiksäker-het även ger bättre fram-komlighet.

Ett stort grattis ochvarmt tack till Högskolan iSkövde med rektor Sig-Britt Karlsson i spetsen. Nihar jobbat hårt för att stär-ka Högskolans attrakti-vitet och höja kvalitetenpå utbildningarna och be-löningen kom i Alliansensbudget. Tack vare högt sök-tryck och högkvalitativ ut-bildning tilldelas man 12miljoner kronor till grund-

utbildningen vilket stär-ker Högskolans framtidoch skapar goda förutsätt-ningar för Skaraborgs at-traktivitet och dess ut-veckling.

Katarina Jonsson (M)Ordförande Skaraborgs

kommunalförbund

Ulf Eriksson (C)1:e vice ordförande Skara-borgs kommunalförbund

Jan-Erik WallinOrdförande nationella

E20-gruppen (M)

VECKANS ROS till min käremake Hasse som alltid påalla sätt ställer upp för migoch till alla vänner somtänkt på mig i sambandmed min 1:a halsop. i Göte-borg. Nu återstår 2 eller 3.

Maj-Lis Olofsson

SMS!TYCK:Skicka till 72121

Gör så här: Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.

POLITIK. Bittert för alla riksdags-ledamöter på SkaraborgsbänkenREGERINGEN HAR pre-senterat en kraftfull sats-ning järnvägsutbyggnad.

Där har vi inte hört ettord om sträckan Stock-holm – Göteborg genomSkaraborg. I alla fall integenom våra medier.

Från Hyresgästförening-ens sida har vi följt den de-batt som förts under årenslopp om ett tredje spårgenom Västergötland. Dethar använts många ord,både anklagande och somförsvar. Det har egentligeninte spelat så stor roll vil-ket block som ”äger” mak-ten eller som är i opposi-tion. Som sagt ankla-gelserna och försvaret lå-ter i princip likadant.

FRÅN VÅR SIDA är vi själv-klart intresserade av attdet blir ett tredje spår ochdet så snart som möjligt.Det är i princip lika viktigtsom utbyggnaden av E20.För oss är det viktigt för attjobben ska finnas kvar in-om vår region. Att det skavara attraktivt att etablerasig här och att regionenutvecklas. De som leveroch arbetar här ska kännatrygghet både när det gäl-ler jobb och boende. Ja he-

la livssituationen ska varatrygg.

När det gäller E20 har vinyligen sett kreativa dis-kussioner och överens-kommelser som verkar

öka möjligheterna att fåmed E20 på ”utbyggnads-agendan” inom några år.Det är positivt för Skara-borg.

Vi är oroliga för att om

inte satsningar på övriginfrastruktur inom vår re-gion kommer till ståndsnart kommer vi att mär-ka detta på tillgången påarbete och människors in-

tresse att flytta hit. Detkanske är kärvt nu mendet blir troligen ännu kär-vare om transportproble-men ökar.

VI VILL FRÅN Hyresgäst-föreningens sida peka påde långsiktiga problemensom kan drabba våra hy-resgäster om vi inte kan fålösningar på transpor-terna. Det väcker oro förbarn och barnbarn hos vå-ra hyresgäster.

Ingen ansvarig politikerbehöver upprepa det somredan sagts i frågan. De an-klagelserna och ursäkter-na har vi hört. Vi vill höranya kreativa infallsvinklaroch bra samförståndslös-ningar. Ni är alla valda avväljarna i Skaraborg ochska se till att framtiden serljus ut för oss Skarabor-gare. Här vill vi leva, arbetaoch bo, då tror vi att bådejärnvägen och vägen mås-te byggas ut till en framti-da standard.

Hyresgästföreningen Skaraborg.

Anders Forsbergordförande

FÖRRA VECKAN var ären-det om ägardirektiv för ABSkövdebostäder uppe iKommunfullmäktige iSkövde.

Socialdemokraterna iSkövde reserverade sig motden punkt som handlarom hur stor bostadsmark-nadsandel över tid Skövde-bostäder ska ha.

VI STÖDJER inte förslagetatt:

Skövdebostäders bostads-marknadsandel över tid skavara 13-17 procent exklusi-ve studentbostäder och om-vårdnadsfastigheter.

Det innebär att Skövde-bostäder inom några årkommer att behöva säljaav fastigheter för att hållasig inom den nämnda pro-centdelen på 13-17 procentoch bolaget har en högbyggtakt.

Trots vårt yrkande såröstades detta igenom.

ALLIANSEN I Skövde an-ser att det på sikt kan gyn-na privata byggare att eta-blera sig i Skövde och attSkövdebostäder inte börbli för dominanta på bo-stadsmarknaden.

Det är det som skiljer oss åt.

Marie EkmanOppositionsråd (S)

POLITIK. Vår inställning i frågan om ägardirektivför Skövdebostäder

Det innebäratt Skövde-

bostäder inomnågra år kommeratt behöva sälja avfastigheter.

Insändarskribenten är orolig att uteblivna satsningar på vägar och järnväg i Skaraborgkommer att arbeten försvinner och att färre vill flytta hit. Bild: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Ingrid Klang– Skövde har blivit väldigtstort, det är lätt att kommaut i naturen.

Saranya Meyner– Alla fikaställen och restauranger, det finns ettstort utbud.

Nathalie Klang-Molin–!Det finns mycket affäreroch rätt mycket att göra.

Marianne Andersson– Det är bra utbud, kommu-nikationer, nära till naturenoch ett stort sjukhus.

Christina Leksell–!Det är så mitt i.

ENKÄTVad är det bästa med Skövde?

Page 40: Skövde Nyheter 20121004

vecka 40 torsdagen 4 oktober 2012|

40 | Skövde.

I Trädgårdsstaden lägger man tak på ettunderhållsfritt miljö-hus, ett koncept somnu ska introduceras iIndien med hjälp av Robin Charjè.– Den indiska markna-den har ett skriandebehov av miljövänligteknik. Det finns enenorm potential förSkaraborgsföretag, säger han.

Tibro Stenhus som byggerhuset i Trädgårdsstaden ärdet första Skaraborgsföre-taget som inleder ett sam-arbete med Skövdebon Ro-bin Charjè och hans kon-sultföretag Skarexinet.

Om några dagar reserhan till Indien för att träffabyggföretag. I ett förstaskede är det de energieffek-tiva treglasfönstren somhan ska sälja in, men påsikt är det hela konceptetmed Logikhus och Villatrygg som Tibro stenhushar tagit fram.

Kyler eller värmer– Villa trygg är ett under-hållsfritt lågenergihus somär intressant i både varmaoch kalla klimat, sägerAristoteles Magoulis på Ti-bro Stenhus.

Det sätt som huset ärbyggt på, med bland annatgraffitisolering i väggarna,som i ett svenskt klimatframför allt syftar till attlagra värmen och stänga utekylan har motsatt effektpå varmare breddgrader.

Samma sak är det medfönstren som nu ska lan-

seras på den indiska mark-naden.

– I Indien har man storaproblem med belastning-en på elnäten på grund avall AC som används, berät-tar Robin Charjè som ock-så påpekar att det faktisktofta går åt mer energi attbo i ett varmt klimat än iett kallt.

Det finns alltså storavinster att göra med ettnytt och klimatsmart byg-gande i Indien. Och detfinns ett enormt behov avmiljövänlig teknologi. Ettbehov som Robin Charjèhoppas att fler företag frånSkaraborg ska vara medoch möta upp.

SpråkkunskaperSjälv kallar han sig för endörröppnare in på den in-diska marknaden. Hansspråkkunskaper och kän-nedom om den indiskakulturen och affärslivet ärdet han kan bidra med. Det och ett stort intresseför miljövänlig teknologi.

– Det finns många duk-tiga och kunniga företa-gare i Skaraborg som arbe-tar inom det området. Jagvill gärna hjälpa till attöppna dörrar för dem, sä-ger Robin Charjè.

Och Aristoteles Magou-lis har inget emot att flerföljer hans exempel ochsatsar på Indien.

– Nu gäller det för Skara-borgsföretagarna att visaframfötterna och ta sig inpå marknaden. Annars kom-mer andra att göra det.

Naima [email protected]

Öppnar dörren till Indien- ser stora möjligheter för Skaraborgsföretagen

Med Robin Charjès hjälp hoppas Aristoteles Magoulis att kunna få in en fot på den indiska marknaden med sitt konceptLogikhus. Bild: NAIMA RIBBING

Arunas Stackauskas lägger taket som ser ut som vanligategelpannor men är en miljöpanna som neutraliserar växt-husgaser.

Bygget i Trädgårdsstaden är ett visningshus som byggsav Tibro Stenhus tillsammans med en rad sponsorer sompå olika sätt bidragit till de miljömedvetna lösningarna.

MELLAN SÄTER OCH TIMMERSDALA

INFO-TEL: 0511-823 00TRÖTT PÅ VARUHUS – KOM TILL OSS !

www.westis.se

.SE

1975

JEANSAFFÄREN I SÄRKLASSMASSOR AV MODELLER

ALLA MIDJEHÖJDER: LÅG/HÖGALLA MIDJEVIDDER: SMAL/VIDNYA FRÄSCHA HÖSTJEANS

DEN PERFEKTAUTFLYKTEN !VID VACKRA

NORD-BILLINGENLidköping

ÖPPETTorsdagar12 – 19

Lördagar12 – 16

Söndagar12 – 16HJÄRTLIGTVÄLKOMNASKÖVDE!

Skövdes snabbaste nyheter.skövdenyheter.se