Skenario 1 Rekam Medis

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  1/16

  REKAM MEDIS

  KELOMPOK A14

    Ketua : Deni Rizki Kurniawan(1102014067)

    Sekertaris : Edita Nurdiana D. (110201413)

  Anggota :

  Ade! Iriani "#eri$tine (1102014002)And#ika S#a#naz (1102014023)

  De$%a &i''a Ku$ua A. (1102014070)

  Dian Ati''a# Ik#wani (1102014073)

  at#ia *a#ra (110201406)

  aza Adit%a Ken!ana (110201407)

   +uwita Kartika (110201413)Kurnia ,a$ana# (1102014146)

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  2/16

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  3/16

  KA-A KA-A S/I-

   

  Narktika 5at untuk enenankan $ara8 en#i'ankan ra$a $akit8

  eni5u'kan ra$a $akit.

  Rutan Nark5a -e9at terdakwa dita#an $e'aa 9r$e$ 9en%idikan89enuntutan8 dan 9eerik$aan.

  "i!it :enera$i ke 3 da'a ke'uara

  ;en%idik ;etua$ %an enu9u'kan 5ukti 9e'aku tindak 9idana

   -er$anka Se$eran denan 9er5uatann%a 5erda$arkan 5ukti9eru'aan didua $e5aai 9e'aku tindak 9idana.

  Re$er$e ;'i$i %an 5ertua$ en!ari inra$i ra#a$ia.

  Medi!a' Re!r ,a$i' rekaan 9en5atan ter#ada9 9a$ien %an terda#u'u

  Sa5u &a#an kiia untuk en!i9takan #a'u$ina$i

  Ka$u$ Keadaan %an $e5enarn%a dari $uatu 9erkara.

   +a

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  4/16

  ;ER-AN=AAN DARI SKENARI

  Mena9a 9en%idik tidak e5uka i$i edi!a' re!rd ke9ada9u5'ik>

  A9a $a

  Ka9anka# edi!a' re!rd 5'e# di5uka?di9u5'ika$ikan>

  &aaianaka# 9andanan i$'a?#uku i$'a da'ae5uka reka edi$>

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  5/16

  ,i9te$i$Seran dkter #aru$ ei'iki etika k#u$u$n%a

  da'a en

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  6/16

  SASARAN &EA+AR

   

  .I. 1 MEMA,AMI DAN MEN+EASKAN -EN-AN: MEDI"A RE"RD

  . Medi!a' re!rd dan i$i edi!a' re!rd

  . un$i edi!a' re!rd.

  . ,uku edi!a' re!rd.

  . ;i#ak@9i#ak %an 5'e# eneta#ui i$i edi!a' re!rd.

  . ,uku I$'a tentan e5uka ra#a$ia edik.

  . "ara enu'i$kan reka edi$(edi!a' re!rd) denan 5enar.

   

  .I 2 MEMA,AMI DAN MEN+EASKAN RA,ASIA MEDIK 

  .I 3 MEMA,AMI DAN MEN+EASKAN // =AN: &ER,/&/N:ANDEN:AN MEM&/KA RA,ASIA MEDIK

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  7/16

  L.O 1 Memahami dan Menjelaskan Medical

  Record Rekam Medis!

  Menurut Permenkes "o.#4$a %h 1$&$ tentangRekam Medis Pasal 1

  Reka edi$ ada'a# 5erka$ %an 5eri$ikan !atatan dandkuen tentan identita$ 9a$ien8 9eerik$aan89en5atan8 tindakan8 dan 9e'a%anan 'ain ke9ada 9a$ien9ada $arana 9e'a%anan ke$e#atan.

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  8/16

  'si Medical Record 

  PasienRa(at

  'na)

  PasienRa(at

   *alan

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  9/16

  +ungsi,KegunaanMedical Record 

  Menurut Pasal 1- Permenkes "o. /$,ME"KES,''',00&

  ;ee'i#araan ke$e#atan dan 9en5atan 9a$ien

  A'at 5ukti da'a 9r$e$ da'a 9r$e$9eneakkan #uku

  Ke9er'uan 9ene'itian 9endidikan

  Da$ar 9e5a%ar 5ia%a 9e'a%anan ke$e#atan dan

  Data $tati$tik ke$e#atan

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  10/16

  Pihak Pihak 2ang 3olehMengetahui 'si Medical Record

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  11/16

  ukum 5ang 3erlaku PadaMedical Record 

  6K6M"E7ARA

  KO8E E%'KKE8OK%ERA"

  Pasal 4/ A2at 1! 66 "o. $%ahun 004 

  Setia9 dkter ? dkterii da'a en

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  12/16

  ,/K/M ISAM -EN-AN: MEN+A:A RA,ASIAMEDIK 

  Dan ($unu# 5eruntun) ran %an ee'i#araaanat@aanat dan

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  13/16

  ,/K/M ISAM -EN-AN: MEN+A:ARA,ASIA MEDIK 

  Dari A5u ,uraira# r.a8 dari Na5i S#a''a'#u A'ai#i wa Sa''a85e'iau 5er$a5da -unaikan'a# aanat ke9ada ran %ane9er!a%akan ke9adau dan

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  14/16

  L.O MEMAAM' 8A" ME"*ELASKA"

  %E"%A"7 RAAS'A ME8'K Menurut ;; N. 10 -# 166

   =an diak$ud denan ra#a$ia kedkteran ia'a#$ea'a $e$uatu %an diketa#ui 'e# ran@ran

  ter$e5ut da'a 9a$a' 3 9ada waktu atau $e'aae'akukan 9eker

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  15/16

  L.O - MEMAAM' 8A" ME"*ELASKA" %E"%A"7 66 5A"73ER636"7A" 8E"7A" MEM36KA RAAS'A ME8'K KO8EK' Pasal 1  Setia9 dkter wa

 • 8/17/2019 Skenario 1 Rekam Medis

  16/16

   -ERIMAKASI,