Skema Jawapan Pqs Kl 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  1/12

  5227tLFendidikanatr-Qunamdana[-SummahKertas X.FeratunamFexc"aantrratiamDiagmosfrk201 tr

  SEKTOR.},A,ts A, T'A]q Ptr T- A"IARAN PEI{DTDIKAN ISI,AMNEGERI WTtr,AV,dII PE}TSEKUTIIAN

  PE PERJITffi AAN PERC{IH,AANsPfr,{ 201tr

  pENDld)[KA_rd,4n -QURAN DAN A{-SUNNAXIKertas I

  PE R.A'['U-R ANI PE N,g AR.KA,Ed A N

  L]}]T'LTK KEGT]NAAN PEMERIKSA S,{HA"TA

  AM'fiARAzuFeraturan Fernarfl

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  2/12

  BAHAGTAN A (OtsJEKT',rF )

  tsA[-{AG0Aru ts { Sfl.iEJEKTIF ]

  1_ 7 3 4 5 6 7 oo I 10ts D ,t\ A D ts n A A

  xl. 1U 1-3 L4 :!.5 16 L7 40IO 1,9 ztjA C B fi D D ,q D B ts

  N0- PERATt,RAftJ PEftfl ARK/qSfl AN ruEARKA'41. (a) (i) E{ukusm Tajwid :L. Qalqalah Sughra - ri / ,.;jrl a^,

  2. Mad Jaiz Munfasil- ee+l:ji &3. Madwajib nruttasil- d-ll I ,l;"4. Mad Arid Lisukun _ / ,_l_si-l" / O;!nU+ / ;;:lUa-rrLll I as-odl I ;i"o1"^ /,-r,i-,,1-rll/ O-r-k4isi x1M=4M

  (i6l Dq.!a cinfi rmuknn[n yamg heriaya:L. Khusyuk dalarn solat.2. rnerriauhi perkara yang sia-sia3. [\4engeluarkanzakat4. Menjaga kehormatan dini5, Memelihara amanah dan rnenunaikan janji6. Menjaga wakyu solat7. Menjaga kualiti solat 2isi x1M=2M(Ei!) Cara umtuk mendapat kfilusyuk daflau?l sofiat:1- Mengerjakan solat dalarn $ceadaan hadan yang selesa dan

  segar"2. Pastilcan tempat solat selesa dan lrersih.Pastikan tempat solat dan pal

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  3/12

  z.(a) {i) l-{ukurn Tajwid :i. Idgham Bila bhunnahii ["4ad \I/ajib l/uttasiliii. lkhfa'Hakikiiv- Mad Jaiz Munfasil 4isi x1M=4M

  (ii) Femgeffiian A{-Waqiafr'r clan htrkurn berirnan dengannya :- Pengertian :Al-Waqiah adalah nama lain bagi hari t(iamatyang bermaksud hari yang pasti berlaku, hanya masanyasahaja tidak diketahui.- [-ffu[

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  4/12

  3. A(i) Maksud isti[ah :r+:J-^;i5f,lut dl

  - ialah suatu keleLrihan yang diberikan oleh Allah S\1./Tkepada manusia untuk menambahkan lagi kesesaanr nereka

  lIharn A[Gharizi- ialah rlham yang diberi oleh Allah SWT kepada manusiabiasa seperti yang diberikan kepada ibu nabi Musa A.S 2isi x2M=4M{!i} Penenmo:an salns yamg rnennbr.llrtikan A[-Quran sebaga! wru[

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  5/12

  i& (a){r}

  1. [-.ladith Qudsi : ialah sesuatu yang dikhabarkan oleh AllahSWT kepada RasulLrilah SAW melalui llham atau mimpil

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  6/12

  5. {a (i) Sebab herla[

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  7/12

  6. (a) (i) Eiodata lrnanr alGhazali :Nama penuh : Muhammad bin AhmadLahir di Thus, wilayah Khurasan, parsi.Seorang ahlil-asaufMeninggal dunia pada 14 Jamadil Akhir di Thus. 4isixlM=4N4

  ( ri) Suumhamgan irmarm AlGhazali dalarn bidang ilrrxu dan pemil

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  8/12

  FAffiElAtu SpffiSflrEKAsH UFHAru f,g$Ey}PEFERHKSAAN PERCE"IBAAN Spm/fl Z ffi t T_PENmHDflKAN AI.QIIRAN mAN AtSt]NNAFfl

  5?,27 /1

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  9/12

  )PEPERIKSAAI{ PERCUBAAru SPM 2O]"].JADUAL SPES!FTKASI UJtAru (JSU)

  PENDIDI KAN AI--Q[.JRAhI DAR{ AL.SIJNNAHB/r i-tAGlAf{ A {oEJEKTIF}

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  10/12

  6.2 Tnkoh-tokoh Islam I_7.1 Al-lmam al-SYafie r.a6.2.2 Hecan al-Bana I:;r!,i: t

  ,;$.iiI.3 r$[AM:$Jjill$sAsu?sffi6.3.1 Acheh

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  11/12

  4

  JADUAL SPESTFtKAS| UJrAru (JsLi)BAHAGTAN B (sr..tBiEKTIF)

  PENDIDIKAI{ AL-QIJ RAN DAN AL.SUI{NAIi

 • 8/3/2019 Skema Jawapan Pqs Kl 2011

  12/12