114

SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com
Page 2: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

SSKKAAKKAAVVAACC 33 -- HHOODD

SSAADDRRŽŽAAJJ::

BB KKUULLTTUURRAA SSKKAAKKAAVVAACCAA BB DDOO TTAAMMOO II NNAAZZAADD,, II GGDDEE OONNDDAA?? BB AASSTTRROOLLOOŠŠKKII MMEERRKKUURR BB AAIIWWAASSSS KKAAAABBAA BB OORRDDOO ..''.. XXII BB VVRRHHOOVVNNII SSAAVVEETT OORRDDOO..''..XXII BB AALLIIOONN PPRRAACCTTIICCUUMM BB PPLLOODDOOVVII RRAADDAA BB SSAAGGLLEEDDAAVVAANNJJEE RRAADDAA OORRDDOO..''..XXII BB DDOO WWHHAATT TTHHOOUU WWIILLTT BB TTEELLEEKKTTOONNOONN BB MMAAGGIIJJSSKKII SSVVIIJJEETT MMIICCHHAAEELLAA BBEERRTTIIAAUUXXAA BB EENNOOHHIIJJAANNSSKKII SSEENNIIOORRII MMEERRKKUURRAA NNAA AASSTTRRAALLUU BB FFOORRMMUULLEE ((11)) BB MMAARRCCEELLOO RRAAMMOOSS MMOOTTTTAA BB TTAARROOTT KKLLIIFFOOTTAA BB KKUULLAA,, ĐĐAAVVOO,, EEOONN ii SSUUNNCCEE BB LLIIBBEERR OOŠŠ SSAA KKOOMMEENNTTAARRIIMMAA BB DDOOSSAADDNNJJAAKKOOVVIIĆĆ BB TTRRII SSTTAAZZEE KKOOJJEE VVOODDEE DDAALLJJEE OODD HHOODDAA

TTrreeććii bbrroojj.. PPrriivvaattnnoo eelleekkttrroonnsskkoo iizzddaannjjee.. SSvvii tteekkssttoovvii ssuu vvllaassnniiššttvvoo aauuttoorraa..

11.. aapprriill 22000044..ee..vv..

1

Page 3: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

KULTURA SKAKAVACA

frater Alion Aiwass Slava Totu Bogu Reči! Jednom je rečju on nadahnuo Novi Aeon! MAKAHAŠANAH! I u reči zakona on je dao svetu objavu i metod postignuća, otkrio je prirodu Univerzuma, razotkrio je njegovu Moć Reči. "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda". Ali kako shvatiti to? Nije svako od nas zasebna zvezda. Mi smo iskre Jedne Zvezde. A kako zadržavamo tu iskru baš u "prostoru" našeg manifestovanog Khua? U Moći Kaaba-e koja je "crni kamen" - crna rupa koja upija svetlost. Nepojmljivo "u" tome je Hadit, a Svetlost Khabsa, te iskre je u Srcu čoveka. Tajno središte Beskraja NUe. Svako od nas je Kaaba, taj savršeni kamen "anti-materije" koji gravitira svetlost u nama. Kaaba je savršena kocka, okrenut je svim stranama Univerzuma, kako ka spolja tako i ka unutra. Kaaba je sadržatelj Svetlosti. Kaaba je središte Kulta svetlosti, Kulta URa, Kulta Univerzalne Religije. Kaaba je središte Kulture! Šta je Kultura, stoga? Kultura je Moć, privlačno-odbojna gravitacija, koja harmonizuje stanje u okruženju prostora u kome se manifestuje. Kultura je Sila, koja upija i emanira energiju harmonije. U tome Kultura je zdravlje, iz toga Kultura je Lepota. Gle! Univerzum je Reč. Nekada je zvaše INRI, nekada je zvaše IHVH. Nisu zgrešili jer Reč je Ime Boga. A Bog je Jedan. Jedan je njegov glas i jedno poimanje je Jedno.

Nebesa se zatresoše. Objava. Ruke pisara zapisaše slova i njegov život je zapečatio reči vlastitom krvlju. U tome beše Jedna reč. Niti lepša, niti ružnija od drugih. Ali vidi! Ništa drugo to ne beše do još jedna Reč, Ime Boga koji je Jedan. I tu jednu Reč, Ime svoje Bog objavi u slavi šestostruke reči Zakona: TELEMA.

Sada moramo prozboriti i poneku reč o Etičkom Prosvetljenju koje je podloga i potka Kulta Univerzalne Religije. Ni jednog momenta mi nećemo ići dalje od Teleme, niti je moguće da Telema kao sveobuhvatnost ne sadrži na specifičnoj ravni ovu "etiku" jer ona čini obeležje Jedne Volje, istinske prirode Čoveka. Krenimo tim putem korak po korak sagledavajući Put etičkog prosvetljenja Kulture Skakavaca.

Nije li danas najbolji dan za poći Putem? Ako stojimo i gledamo, promišljamo, nećkamo se, onda naša volja ne čini ništa, naša moć nije angažovana, čak nije bačen pogled ni na vlastite osobine koje hoćemo (hoćemo li? - ako stojimo) da spoznamo. Sada je najbolja prilika za posezanje rukom ka spoznaji i ka Radu. Sila koja nas je pokrenula je mistična drakonijanska sila koja previre po dubokom sećanju koje nas potseća da sveopšti Tok jeste razvoj kreacije.

2

Page 4: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Krenuvši, neminovno se suočavamo sa nedaćama, nevoljama, težinom puta. Ovo ne smemo primati emotivno već inteligentno razlučiti koristi i dobrobiti. Tako nećemo putovati smoreni i tužni već radosni ka Velikom Duhu.

Nikako ne možemo optužiti neku drugu silu za ono što nas snalazi na putu. Karma ili Sudbina nisu nametnute životne okolnosti, one su naš vlastiti odabir i izbor životnih i ličnih okolnosti koje smo sami odredili kao meru našeg kapaciteta duše na putu samorazvoja. Izobilje proističe iz toga - i gle nije li Noć prepuna Zvezda u beskraju prostora!

Svi ljudi su povezani svešću, tananom energijom nedokučive suptilnosti, a likovi koje vidimo su odrazi našeg Uma. Tako možemo učiti od svega u Univerzumu, kroz to cvetamo sagledavajući suštinu i istovetnost suštine u svemu, u svakome.

Nisu li muž i žena savršena ogledala jedno drugome. Polarnost u svemu je korak ka Jedinstvu. Taj korak je sjedinjenje polarnosti kroz seks i ispunjenje ljubavi, kroz ofidijansku moć bujanja svesti u radosnoj igri ljubavnika. Biti ogledalo je sagledati sebe u drugom polu, a videti ono što nam treba i silno želeti sjedinjenje, jer ono oslobađa od ograničenja i podeljenosti, oslobađa od jednog gledanja na sve kroz fuziju sa onim što nismo. Znanje o onome šta nismo omogućava duboko štovanje toga i prihvatanje svojih osobina. Seksualna energija je kontinuitet zračenja duhovnog toka koji održava svekoliko postojanje.

A odbaciti sebe kao ograničenu sliku, odabrane celine i karaktera je smrt toga. To je premošćavanje među suptilnim svetovima postojanja i nepostojanja. Ono što nastaje iz sjedinjenja je dete, rekli bi "krunisano i pobedničko" jer ono sadrži u sebi sve što je sjedinjeno od polarnosti u novoj sjajećoj formi svesnosti nove kreacije.

Telo čoveka je odraz i simbol srca i duše. Ono je manifestator energija sa kojima smo u skladu i kojima na putu samospoznaje i na putu ovog "Etičkog Prosvetljenja" težimo. Bolest je stoga upozorenje na disbalans energija. Kroz to sagledavanje stičemo ključ za upotpunjenje shvatanja nesvesnih poruka. Kroz to dobijamo signale za delanje.

Veselje je, takođe, otac dobrog zdravlja, a prisnost i prijateljstvo je majka radosti. Umetnost življenja ne zahteva napor već lakoću delanja - jer lakoća dolazi kroz pročišćene kanale našeg prihvatanja ličnih osobina, svog identiteta i ispunjavanja toga što jesmo - Ljudi. A šta su muškarac i žena nego Zvezda!

Pogaziti obećanje, izneveriti zavet svog bića, vodi ka nesreći, ka turbulenciji previranja sila neznanja. Etika zahteva da budemo posvećeni Istini. Kult Istine je neodvojiv od Univerzalne Religije. Pročišćavanje naših vlastitih odraza može voditi samo sagledavanju većeg lica svega.

Koračati putem Spoznaje je simboličan izraz, u svakom slučaju Idenje Putem je RAD. Rad je najveća radost jer etika je time ispunjena - ona donosi i ličnu i sveopštu dobrobit. Ova dobrobit jedino može izvirati iz Ljubavi i odanosti svemu u Univerzumu.

Magika je igra koja pokreće materijalne stvari, svesno i voljno - ali u skladu sa Voljom čoveka - drugačije je suvislo jer Magika nije proizvoljan modus delovanja već predstavlja generisanje i intenziviranje životne sile ka Jednom cilju. Materijalne stvari dolaze onima koji mogu sa njima činiti najbolje što treba. Da li nam treba bogatstvo? Pitanje je samo kakav je naš rad koji moramo izvesti za sebe i čovečanstvo - i kakvo materijalno bogatstvo je potrebno kao podloga tome?

Ljudi smo i imamo slobodnu Volju. Izbor je na nama. Biti ego ili vladati egom, imati kontrolu i moć da se sila čoveka usmeri ka etički uzvišenom cilju samospoznaje i sveopšte dobrobiti. Ljudi zemlje rade, Ljubavnici ih inspirišu rečima, vibracijama, a Majstori nadgledaju Rad. Sva tri su u Jednom. U svakom čoveku su ova tri ranga - neporecivo!

Ne možemo zaboraviti naše poreklo. Pretci i tradicija su kolektivna svest koja sadrži sve manifestovane elemente vremena i prostora, zaranjajući u tu svest napajamo se sa izvora sveopšteg iskustva. Proročanstva izviru odatle. Ona su slike i dorazi vibracija talasanja kosmičke svesti koja potiče čoveka na njegov hod po zvezdanom nebu. Proročanstva su glas viših sfera, glas naše vlastite

3

Page 5: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

više duše koja budno zna svoju istoriju, niz inkarnacija koje su dovele do sadašnjeg momenta, ona su otvaranje pečata oslobođenja od svih veza. Jer znati suštinski znači biti slobodan.

Šta je van vremena? Čarobnjaci putuju kroz sve bez ograničenosti likom ili individualnošću. Bezvremenost je beskraj mogućnosti, beskraj potencijala kreacije. Moć stvaranja održavanja i uništavanja. Nada je za ljude vodilja na putu etičkog prosvetljenja, za inicijate to je unutarnji Zov. To je sunčev sjaj u ljudskim srcima koji se ne gasi.

Vera vodi ka uspehu, strah i sumnja ka neuspehu. Izbor može biti zasnovana samo na iskustvu, na Viziji onoga što je suština i Istina u nama i u svemu. Lažna je vera u pouke i savete jer reči i saveti nisu ono što Jeste "Stvarnost".

Vera u sebe i poštovanje svoje prirode je kako početni impuls koji je pokrenuo čoveka da učini prvi korak tako i osnova za njegovo predavanje Kosmičkoj Inteligenciji - ne za potčinjavanje, već za uzdignuće ka uzvišenoj Umetnosti Ratnika Svetlosti, koje je manifestacija Kulture.

Sada samo možemo da zaključimo da je život sveopšta drama, koju pokreće sama Kosmička Sila - a vi ste u glavnoj ulozi. Telema je reč zakona kojom u sadašnjem momentu manifestovanog vremena na zemlji vidimo strukturu Svega. Kroz nju protiču ofidijanske sile Umetnosti i kulture novog doba koje je osvanulo nad nama. Mi ga sada shvatamo kao doba usmeravanja čoveka ka Zvezdama, ka izvesnu Kulturu uzvišene lepote Čoveka i njegovog zvezdanog sjaja.

Ovih sedamnaest koraka nas je sada dovelo do mogućnosti sagledavanja izvesnih polarnosi etike u životu i onih detalja koji su stvarna etička priroda čoveka a ne izmišljeni moralno etički kompleks standarda koji ne zadovoljava celu vrstu.

Prva polarnost je izbor između življenja podređenog sveopštim ograničenjima koja se tako bezuslovno prihvataju da jedinka i ne razmišlja o mogućnosti drugačijeg i slobodnijeg života. Izbor je i pitanje vremena jer, kao što zapisasmo, naj bolje vreme je sada, i sada se već može napraviti izbor ka otvaranju uma ka mogućnostima sagledavanja života i okretanja svojih stavova i uverenja ka slobodi a ne podređenosti ljudske volje.

Onda čovek mora da uvidi koja su to ograničenja koja su mu nametnuta društveno i civilizacijski i koliko on jeste podložan tome, čak i na osnovu puke navike, a upravo i uvid o tim činiteljima može da da naznaku da li je čovek za to vezan, da li je tome podložan, da li tome robuje, da li je time opterećen, koliko je sve to u skladu sa njegovom prirodom, koliko sve to donosi radosti njegovom životu, koliko mu to sve znači i da li to treba da ostane tako kako jeste, da li treba da se menja i da li može da se menja.

Razne su veze čoveka sa društvom. Tu su orijentisanost na posao, na prevozna sredstva, firme, radno mesto, položaj u firmi i zajednici, karijera, profesionalnost, mediji, uticaji događaja širom planete, ratovi, novac, potrebe konzumiranja, potrebe posedovanja, večni nagon za većim, višim, boljim, vrednijim.

Ne vidi se u osnovnom smislu da to samo po sebi jeste nešto loše jer sve to je sačinitelj civilizacijskog statusa, ali pitanje je sile Ograničenja i sputavanja osnovne ljudske prirode koje nameće "lažnu" etiku one strukture koja je silom nametnula svoj kodeks.

U želji da ova transmisija o Eticčkom Prosvetljenju ne bude moralno naklapanje šta treba i kako treba urediti svoj život po jednom predodređenom modelu neophodno je sagledati da sve to što jeste ograničavajuće može da se menja ako postoji prirodna potreba i prirodan preduslov, ali sve to treba pojmiti kao mogućnost izraza čovekove prirode te sama Etika ne mora biti radikalno odbacivanje ili uništenje svega "neodgovarajućeg" već implementacija toga sa širim duhovnim nazorom. Obaveza prema poslu, jeste sam Rad koji čovek izvršava spram svojih ispoljenih sposobnosti (koje jesu proistekle iz interesovanja i težnji čoveka, pa i same "karmičke" - lične predodređenosti). Ne možemo odbaciti Rad, jer on je esencija ljudske kreativnosti i materijalizacija tog stvaranja iz čoveka. Odbaciti to zarad odanosti "Bogu" ili "veri" je beznačajno, ali fuzija duhovne posvećenosti iz koje ističe spoznaja lične usklađenosti i potrebe rada je potpora čak i da druge ograničavajuće elemente prihvatimo na nov način.

4

Page 6: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Fatalizam krajnjih izbora glorifikovanja jednog izbora naspram odbacivanja i uništenja drugog je obeležje starog doba netolerancije. Mi sada shvatamo na osnovu stečenog svekolikog iskustva, da baš upravo ta Ograničenja mogu i trebaju da se iskoriste za uzvišene duhovne svrhe.

Robovanje poslu, firmi, profesiji, ambiciji napretka u karijeri, želji za boljom zaradom, potrebama za konzumiranjem beskrajnih dostupnih proizvoda svuda vodi u rastrzanost, stres, nervozu, patnju, bol, netoleranciju, kulminirajući u mržnji i sukobu - baš i u ratovanju.

Idilična slika okretanja ka religioznosti, Bogu, porodici, kultivisanju uskog okruženja, prisnosti, odomaćenju, kulturi, umetnosti, štedljivosti i racionalnosti, učenju i poštovanju svega na planeti Zemlji jeste velika vrlina - ali ta "vrlina" trena da bude "normalno" stanje u kojem će čovek da opstoji i živi svoj život. Nema potrebe ići ni u ovu drugu krajnost odbacivanja moćne energije iskoljavanja kreativnosti na drugim razinama u sprezi sa zajednicom i specifično usmerenim "korporacijskim" ispoljenjima grupne Volje.

Jasno je da postoji mogućnost fuzije ova dva izbora, koji su naizgled poput odnosa crne i bele boje, ali samo shvatanjem istinske ljudske prirode čovek može da shvati šta njemu odgovara, koji smer može odabrati, kako da ispolji svoju moć kreacije, kako da bude najbolji što se može biti. Kako biti potpuno koristan sebi i planeti, biti zadovoljan, a ne izazivati konflikt i kritični disbalans energije u sebi i svetu.

Etičko prosvetljenje daje samo jedan moguć odgovor, jednu moguću smernicu, koja ne nameće opciju koju morate slediti već koja predstavlja mogućnost da spoznate sebe i iz te duhovne spoznaje ispoljite Svoju Volju u svoj punini Ljubavi.

Etičko Prosvetljenje čoveka se bazira samo na jednoj stvari - na prihvatanju Teleme kao Reči zakona. Kao jedne jedine reči čijim shvatanjem otvaramo sebi vrata Slobode i Mudrosti. U tome nema zapovesti, niti nametanja obaveza, čovek i žena koji prihvataju Telemu, jednostavno nisu sposobni izneveriti sebe i poremetiti razumne i moralne zakone sveopšteg principa života na ovoj planeti. Deset Hrišćanskih zapovesti onda neće biti obeležene hrišćanskim fanatičnim brbljanjem i moralisanjem, koje ionako niko od hrišćana ne sprovodi u celosti, već postaju integrisani, prirodni mentalni sklopovi kojima čovek po svojoj volji i prirodi može da se koristi.

Takav je i zakon Novog Aeona, da staro ne treba Uništiti (jer bi bilo potrebno "uništiti" ceo svet! - što je prilično dramatično rešenje) već transformisati (odbacujući ograničenja i robovanja) kroz fuziju sa duhovnim shvatanjem i otvaranjem kanala mogućnosti da se implementirane osobine iskoriste i usmere na ono što proističe iz stvarne ljudske prirode.

Zakon Teleme u svojoj celosti filozofskog i magičko-mističkog ispoljavanja ustvari ima jednostavnu životnu bazu - otkriti svoju istinsku volju i ispoljiti je. Sama ta ideja je lek koji ako i kada se prihvati može biti oslobođenje i obnavljanje ovog malog sveta koji pluta u bespućima beskrajnog Univerzuma. Primiti taj zrak Sunca je impuls koji nas vodi na Putu Samospoznaje, a prvi korak vrlo izvesno vodi ka punom ispunjenju.

Etičko Prosvetljenje čoveka nije proces uzdignuća kroz jedan predodređeni moralni kodeks

koji je definisan za sve, on je upravo takav kodeks koji jedino predstavlja emanaciju Istinske Čovekove Prirode. Etika te prirode je da čovek u potpunosti ne izmišlja odrednice već da svoju prirodu ispoljava takvu kakvom jeste, kakvom se inkarnirao u ovom vremenu i prostoru.

Kultura koja je emanacija te etike je Kult Svetlosti, koja nije ništa drugo do emanacija Lepote

koja krasi viziju čoveka koji vrši svoju Volju. Ta Umetnost je nepomućena Istina i izraz osobina kojima sečovek manifestuje u Univerzumu.

To je Kultura Skakavaca - da je sve "lažno" uništeno činom samospoznaje, da nema

samozavaravanja i tiranije netolerancije - ona je Kult Svetlosti, Univerzalne Religije sveprisutne i svečineće etike Jedne Reči Zakona.

5

Page 7: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

DO TAMO I NAZAD, I GDE ONDA?

fr.Collegia

Stoga će tvoja tema biti mišljenje, dođi do nje kako smatraš da je najispravnije, ali želim od tebe da to uradiš diplomatski savršeno, niko ne sme ni najmanje posumnjati u zamenu.

U redu, spreman sam.

Onda počni. ... Drago mi je da su ti prošle lekcije bile od koristi. Kažeš mi da sada želiš ići dalje, kako moraš ići dalje, osećaš nepodnošljivu želju za jednom specifičnom vrstom drogiranja drugačijom svesnošću, i ti sada osećaš Istinitu glad za Promenom. Da, našim prvim razgovorom o Kraljevstvu, zatim drugim, ti si postao zavisan od te Promene. To su slatke reči, da si sa dva razgovora promenio dve svesnosti. No sine moj, ovo jeste jedno sasvim drugačije mesto, stoga se nemoj uopšte upuštati u to da predvidiš njegovu prirodu i prirodu zadatka koji se od tebe traži. Šta direktno želim od tebe jeste tvoja reakcija i neposredno iskustvo svih načela koje ću ti iznositi, ali na taj način da reakcija bude oličena govorom, stoga slušaj koliko tvoje Delovanje bude u govoru.

...

Zašto ćutiš? Oprosti mi, bio sam suviše usredsređen na tvoje reči pa nisam razmišljao.

To je posve nemoguće; ti bi u tom slučaju delovao u skladu sa mojim prohtevom koji se

manifestovao u rečenici za koju tvrdiš da si bio usredsređen. Izgleda posve paradoksalno da posle mog prohteva da počneš odmah sa tvojim komentarima, tvrdeći da si pritome čak suviše usredsređen na moje reči, ipak ne uradiš ono što te reči govore. Da li je moguće biti usredsređen, a bez razmišljanja?

U redu, shvatam te, možemo li nastaviti sada sa lekcijom.

Odakle se manifestovala ideja da je uopšte prestala? Zašto pitaš? Jednostavno zato da bih dobio odgovor. Da ga ne želim znati, zasigurno te ne bih ni

pitao. Zar ne komplikuješ previše? Očevidno smo se udaljili od teme. Prekorio si me sa razlogom, ja

sam ti izjavio da te shvatam; stoga nema razloga da više razgibamo tu temu.

Zašto misliš da uopšte skrećemo sa teme? Prosto imam takav utisak.

U redu. Reaguj i deluj u skladu sa sledećim delom lekcije. To zaista jeste tema o kojoj

ću ti pričati, a skretanje teme je proizišlo iz tvog subjektivnog ubeđenja da se skreće sa teme. Da nije bilo toga, nastavili bi u skladu sa prirodom Znanja koje očekuješ dobiti.

Shvatam.

Zašto nisi odgovorio na moje pitanje? Ne shvatam?

Sada više ni ja. Ili shvataš ili ne. Izjasni se. Ne možeš tako reagovati. Jedna moja rečenica se odnosila na potpuno drugi deo razgovora.

Ali mislim da razumem šta želiš postići.

Sjajno. Onda odgovori na pitanje.

6

Page 8: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Sada opet ne razumem! Koje?

Ni više ni manje nego upravo ono koje sam ti postavio. Nema potrebe da mi odgovaraš na pitanja koja ti nisam postavio. To bi zahtevalo suviše egzaktno puno vremena.

Kako to misliš "suviše puno vremena"? Kako mogu znati šta mi ti želiš postaviti. Pa ja ne znam čitati tvoje misli. I najposle, kako mođeš izjaviti glupost da znaš koliko je to tačno vremena? To u sebe uključuje mogućnost da ti znaš šta bi bio moj odgovor na pitanja koja mi nisu ni postavljena. Besmislica. Čak je i tvoj način priče potpuno uvrnut.

Gluposti, to je blesavo lako. Potpuno je nebitno da li znaš koja ti pitanja nisam postavio. Vreme za koje bi bilo to potrebno da izjaviš je prosto egzaktno puno.

Onda zahtevam od tebe da mi to objasniš. Kako možeš znati koliko će trajati nešto, kada ne znaš šta je to. Kako možeš egzaktno znati koliko ja imam godina, ako ne znaš za mene?

Veoma prosto, a ti gledaš u potpuno drugu stranu. Pretpostavi ovako: postoji samo jedno jedino pitanje koje sam ti postavio, a to je upravo TO pitanje i nijedno drugo. Sva ostala pitanja koja ti nisam postavio, jesu prosto sva pitanja koja uopšte mogu biti izrečena na svetu, stoga je taj broj skoro beskonačan.

Kako misliš skoro?

Jer mu nedostaje samo jedan broj; svim pitanjama na svetu koja su doduše neizrečena, nedostaje samo jedno pitanje koje ne ulazi u taj skup.

A to je?

Ni manje ni više nego ono koje sam izrekao! Mislim da sam počeo da shvatam.

Pretpostavimo da sva pitanja na svetu jesu beskonačan faktor, iz prostog razloga što

postoji beskonačan broj mogućnosti. Ukoliko samo pokušaš da dovedeš u pitanje postojanje tih mogućnosti, ti već dobijaš beskonačno puno pitanja. Ali, pošto je jedno već izrečeno, to nam po sebi navodi istinu da je broj pitanja koja ti nisam postavio "beskonačnost minus 1".

Potpuno suluda računica.

Naprotiv, no ti si naprosto ti idiot, i neka te to ne brine. Ajde objasni mi do kraja, neću da te prekidam, jer se ovako počinjem već dosađivati.

U redu, to te sada već definiše kao dosadnog idiota, a takvi su uglavnom najgori.

Nastavljajući dalje, dolazimo do definicije da je "beskonačnost minus 1" beskonačan broj. Svaki broj je beskonačno udaljen od beskonačnog. Do beskonačnog ne možeš izbrojiti; jednostavno, ne radi se o vremenu brojanja. Ne možeš stepenicama doći do zvezda. Beskonačnost minus 1 jeste beskonačno minus beskonačno, jer ta jedinica beskonačno odvaja tu beskonačnost od rešenja jednačine, bilo kog broja da je taj rezultat.

Sada mi je potpuno jasno! Mislim da sam konačno shvatio.

Ali to ti ne daje pravo da me prekidaš. Rekao si da ćeš ćutati dok ne završim. U redu, u redu, nisi završio. Molim te nastavi dalje, neću te prekidati obećavam.

Sada si mnogo više idiot, nego što si dosadan. Zaista si u pravu kada mi kažeš da si

zavisan od Promene. Ajde molim te zaista nastavi sa pričom, rekao sam ti da te neću prekidati. Zaista nemam puno

vremena, moram uskoro kući.

Sada si već dosadniji nego što si idiot. Ovde je Promena bila brža nego što sam očekivao. Molim te, nastaviću. Pošto je broj pitanja "beskonačnih minus 1" zapravo i sam beskonačan, onda možemo prosto i jednostavno zaključti da bi za postavljanje i izgovaranje takvih pitanja trebalo beskonačno puno vremena. Da li ti je jasno?

...

Možeš slobodno da pričaš, završio sam. Da to mi je jasno. Ali opet nešto ne razumem.

7

Page 9: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Šta? Zašto si izjavio da je potrebno "egzaktno puno vremena"? Zašto nisi rekao beskonačnp puno

vremena?

Iako je pojam "beskonačnost minus 1" iste rezultante kao i samo beskonačno, pojam "beskonačnost minus 1" jeste drugačiji od beskonačnog, stoga ovo ipak nije identično. Razlikuju se u jednoj bitnoj stavci.

A to je?

U onom "minus jedan", što je konačan pojam. Zato nisam potencirao izraz "beskonačno puno vremena". Ali daleko od toga da se moje reči ne mogu izjednačiti sa tim načelom, ukoliko se ukaže potreba za time. Rekao sam "puno vremena", a to može lako biti beskonačng kvantiteta. Nisam se izjasnio koliko puno. Puno je puno, i dokle god razlikuješ puno i malo, onda ćeš znati na šta sam mislio.

Da li ti to želiš da mi objasniš prirodu beskonačnosti na jedan efektan i specifičan način?

Sada ne, ali nije na odmet. Stoga ću biti precizan u jednoj jedinoj rečenici. Shvatanje ovoga je uslovljeno tvojom inteligencijom da ovo shvatiš, a ne načelnom istinitošću ovog iskaza, do kojeg sam sine moj došao prilikom prelaska na onu drugu obalu.

A taj iskaz je?

Beskonačnost jeste manja od konačnosti. Beskonačno je samo jedno, konačnih stvari ima beskonačno puno! Veoma dobro rečeno, shvatam našta me sve vreme navodiš. Sada mi je sve jasno. Ali ajde da se malo pokrenemo, moram ići zaista, već je dosta kasno, a želim da o ovome završimo još večeras. U redu, slažem se. A šta si ono rekao, kod koga ideš posle? Kod jednog mog starog prijatelja koga nisam video godinama. Obećao sam mu da ću doći, već nedeljama se dogovaramo a meni uvek nešto iskrsne, ne želim ga i ovaj put izneveriti. Potpuno pogrešno. To nikada nisi ni rekao. Oprosti, ništa te ne razumem. Pa, jednostavno. Pitao sam te "šta si rekao, kod koga ideš posle", ali ti pritome to uopšte nisi nikada ni pomenuo u razgovoru. Doduše, izjavio si da moraš ići, ali ništa više od toga. Moje pitanje je zasnovano na pukoj pretpostavci. Moglo se slučajno desiti i da ideš kući, stoga je pitanje kako bi onda reagovao na moje reči. Ti si jedan izuzetno super mag, ajde sada da nastavimo gde smo stali. Shvatio sam šta mi želiš preneti, stoga možemo da nastavimo. Odlično. Sudeći po tvojim rečima, sada je momenat da mi konačno odgovoriš na moje pitanje. O čemu ti pričaš, o kojem usranom pitanju govoriš sve vreme?

O onom pitanju od kojeg smo počeli celu ovu raspravu. Na suštinu koju ti želim preneti ovim razgovorom. Nema mogućnosti da se setim. Toliko smo se upleli u priči da se ne mogu setiti o čemu smo pričali pre pola minuta, a kamoli o tom famoznom pitanju sa početka. Pa ništa onda. Kako misliš ništa? Zar prekidaš diskusiju? Naravno da ne. Da sam hteo da prekinem diskusiju, prekinuo bih je mnogo jednostavnije. Stvarno si smešan, pa šta si onda hteo da kažeš time?

8

Page 10: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Rečenicom "pa ništa onda" nisam NIŠTA hteo da kažem. Da sam nešto hteo, sigurno ne bih izjavio "ništa". Jednostavno, ako ne možeš da se setiš o čemu smo pričali, onda ja tu NIŠTA ne mogu. Ili kako sam jednostavnije izjavio "Pa ništa onda". A šta ako te ja zamolim da mi ti kažeš koje je to pitanje na koje trebam da ti odgovorim? To bi u tom slučaju bila potpuno druga situacija. Šteta što me to nisi zamolio ranije, uštedeo bi nam mnogo vremena! Pa dobro i šta sada? Kako to misliš? Pa ajde reci mi, što si zastao? Pa nisi mi tražio da ti kažem. Lupetaš gluposti. Ajde prestani da tripuješ da si jebeni zen učitelj. Tvoje reči su bile : "A šta ako te ja zamolim da mi ti kažeš koje je to pitanje na koje trebam da ti odgovorim?". Ja sam ti veoma pragmatično odgovorio šta bi bilo, ali ti me opet NISI ZAMOLIO, stoga opet ništa od svega toga. U redu, u redu, pobogu. Molim te da mi kažeš koje je to pitanje na koje trebam da ti odgovorim?

"Odakle se manifestovala ideja da je uopšte prestala?". Misli se na lekciju. Moram da vratim sećanje u taj segment razgovora. Naravno, obavesti me kada to uradiš. Da li bi mogao da me malo pokreneš, mislim da sam se zaglavio. Sve mi muti. Dragi moj, suština je u egzaktnoj lokaciji "ODAKLE se manifestuje ideja". Da si se u

tom momentu držao toga, ti bi takođe prešao na drugu stranu obale i može biti da bi sada zajedno gledali u veliku reku iza nas.

Drugim rečima, bio bih Prosvetljen. Doživeo bi Prosvetljenje, da li bi bio Prosvetljen ne mogu reći. U svakom slučaju, doživeo bih Istinu. O čemu? U najmanju ruku Istinu o onome šta jesam. Odgovori mi onda, da li si ono što misliš da Istinski jesi, ili ono što Istinski misliš? To me zaista navodi na duboku meditaciju. Predpostavimo, čak i da otkriješ, to što ti već doduše Jesi, šta bi onda radio? Kako bi

Delovao? To je mnogo lakše. Jednostavno bi radio i činio to što sam otkrio. Smatram da tu nema

prevelike filosofije. Delovao bih u skladu sa time, ništa više od toga. Sasvim je moguće da je to lako, ali je isto tako moguće i da nije, u tom stepenu kao što

kažeš. Pretpostavimo jedan slučaj; da direktno i neposredno otkriješ da je tvoja Istinska priroda da ne činiš svoju Istinsku prirodu kakva god da je?

I to je odveć lako. Jednostavno je ne bih činio. Šta ne bi činio? Pa moju Istinsku prirodu. Ali onda ćeš upravo raditi ono šta JESTE tvoja Istinska priroda, a rekao sam ti da

predpostavljamo da je tvoja istinska priroda da je ne činiš. Znači da nikako ne smeš postupati na taj način.

Da, to već zadaje probleme. Jednostavno te pitam, šta bi onda radio?

9

Page 11: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Pa ako nije ono prvo, onda bi radio nešto drugo. Ali to onda neće biti tvoja Istinska priroda. Tvoja istinska priroda nije da ne činiš nešto

drugo, več isključivo da ne činiš svoju Istinsku prirodu. Predpostavimo da je tvoja Istinska priroda da budeš bibliotekar. Reci mi šta bi onda činio?

Pa to je paradoks. Ako budem bio bibliotekar, to onda nije u redu; ali opet, ako se bavim molerajem, to nikako nema veza sa bibliotekarsvom. Prosto ne znam šta bi moglo biti odgovor, jer ga nema.

U redu, pretpostavimo sada da je tvoja priroda da ne činiš ništa? Reci mi sada šta bi

radio? Pa ništa ne bih radio. Ovo je malo lakše nego prethodno. Ukoliko ništa ne radiš, to je upravo ono šta jeste tvoja Istinska priroda. Iako mehanički

ništa ne bi radio, opet bi ispunjavao svoju Istinsku prirodu, koja podrazumeva da ne radiš ništa, stoga je to poslednja stvar koju trebaš činiti.

Da, ali ako bilo šta drugo radim, to je opet rad, a mi podrazumevamo da ništa ne trebam raditi. Odgovori mi šta bi Delovao? Priznajem, ovo je mnogo teže nego što izgleda. Ali to su posebni slučajevi. Nije li svaka priroda po sebi jedinstveno posebna? Misli o ovoj temi, koliko je svaka

priroda po sebi nemoguća za ispunjavanje i teška, koliko god razmišljaš i deluješ na uobičajen način. Možda se može činiti da Delovanje u skladu sa Istinskom Prirodom podrazumeva nešto više od onoga šta mi podrazumevamo pod terminom Delovanje, ali i pod terminom Priroda, koliko i pod terminom Istina. Stoga na kraju ispadne da Delovanje u skladu sa Istinskom Prirodom je dijametralno od onoga šta pod time podrazumevamo.

Zašto misliš da je termin Istina pogrešno shvaćen? Za ova dva mi je nekako jasno, ali Istina je ipak nešto najviše, nazivamo je raznim imenima, ali je kod svih ljudi to ista stvar. Bila ona Alah ili Buda.

Dozvoli mi da izložim moju obzervaciju. Istina je naveliko postala projekcija slabosti

ljudskog uma da oformi apstrakciju, a ne objektivno stanje. Zašto misliš da je Istina tako daleko? Zašto misliš da je toliko sveta ili neizreciva? Da je Istina Buda ili Alah onda bi se zvala tim imenom, a ne drugim. Paradoksalno je da ispod Savskog mosta teče Dunav. Najveća projekcija jeste projekcija Prosvetljenja. Predpostavimo da ti sada u ovom trenutku sadašnjosti nisi prosvetljen. Osećaš da treba još da radiš, još da radiš i toliko silno još da radiš, i možda, biće ti omogućeno da uhvatiš Prosvetljenje. Predpostavimo prosto da sada nisi Prosvetljen. Da li bi to bila Istina? I to ista Istina koliko je Istina da je neko Prosvetljen Istinita. Nešto je onakvo, kakvo je. Istina je u tome kakvo je to "onakvo". A to je onakvo kakvo je, nikako drugačije. Neprosveljeno biće je podjednako u Boddhiu, koliko i Prosvetljeno, ukoliko boravi u Istini svoje neprosvetljenosti ili prosvetljenosti, zavisno od jedne stvari - koliko je Istina manifestovana u njegovom slučaju; ako je neprosvetljen, bilo bi glupo truditi se da se prosvetli, sama istina da je on neprosvetljen Deluje i donosi Promenu.

Izgleda da ne postoje definitivni pojmovi i definicije, uvek se nađe nešto što te natera da proglasiš izuzetak. Tvoja priča je veoma interesantna, misliću o tome.

Da, uvek je korisno razvijati mogućnosti i stvarati sebi modele gde će se mišljenje

iskušati. Pretpostavimo da jedina Istina koja postoji, jeste ona, da Istina ne postoji. Da li bi Istina tada postojala?

Koji god da je odgovor, ukoliko je on istinit, biće stoga Istina, no ta Istina neće postojati, jer smo iskazali najpre da jedina Istina koja postoji jeste ona da Istina ne postoji. Veoma interesantno, zasta upadam u specifično stanje uma, mislim da znam o čemu se ovde radi.

Izjasni se. U okviru celine ove lekcije, naveo si me na suštinu Mišljenja. Suština Bude leži u Thathgati, ne u Satoriju. Ti se nećeš nikada prosvetliti, prosveljenje

ne sme biti projekcija budućnosti. U redu, sada mislim da možemo konačno stati. Sjajno! Bio si odličan, moram priznati.

10

Page 12: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Nadam se da si ti zadovoljan. Apsolutno. Više nego očevidan je tvoj napredak u načinu mišljenja. Od prve lekcije do sada, napredovao si mnogo. Očevidno, ovaj razgovor te je naučio mnogo čemu. No pored svih, možemo uočiti tri stvari koje su ključne i o kojima nije loše da misliš. Čak tri? Da. Prva stvar jeste da si uhvatio srž ove sfere. Ona se krije u pojmu mišljenja, no to je toliko široki pojam da bi nam trebalo veoma mnogo vremena da dođemo do istine o njemu. Stvar je u Promeni mišljenja po Volji, o tome ćemo razmatrati detaljnije malo kasnije. Druga stvar jeste da si veoma dobro osetio fenomen preuzimanja obličja. Drugim rečima, kada smo zamenili uloge, počeo si dobijati svojstva koja su karakteristična meni i znanja koja jedino ja posedujem, bez ikakvog logičnog i racionalnog objašnjenja. O trećoj stvari, razgovaraćemo kada se utvrdimo u ovim dvema, jer je ta treća uslovljena uvidom ove dve. U redu, objasni mi sve to detaljnije, malo sam se umorio od svega ovoga, a osećam da treba da te pažljivije slušam. Komentarisaću tvoje reči kasnije, ali sada probaj da me navedeš da sam dođem do suštine ovog Znanja, na isti način kako si to činio do sada. Onda me slušaj šta imam da ti kažem i ne budi rastrojen dok ulaziš u ovu dvoranu Svesnosti. Pričaću ti o mnogo čemu, a potpuno shvatanje svega unutar toga jeste nužnost tvoga Znanja i uslov da kreneš dalje.

Kao što sam ti već napomenuo, velika lekcija ove sfere jeste Znanje preuzimanja obličja. Ti ćeš videti da to nema nikakve veze sa opsednutošću; naprotim, uslov uspeha u ovome je snažna i usmerena svesnost, a to je tako pogubno za jedan eksperiment kao što je opsedanje. Pozabavimo se malo ovime; ti me možeš pitati kako se preuzima obličje, a da se sačuva onaj osnovni kvalitet tvoje svesti koji ulazi u novi oblik postojanja. Za sada, ne mogu ti ništa reći sem : "u sličnom telu, sličan duh". Sasvim polako, dolazimo do ključne teme koju ti želim preneti, videćeš da je celokupna naša Umetnost zasnovana na njoj; ukoliko je ne shvatiš u potpunosti, nisi ništa drugo do bedni spiritista najgore vrste, i pitanje je dana kada će sve tvoje magijske vrline nestati, odnešene klicom kuge tvog sopstvenog izokrenutog mišljenja. Magička karika. Kako samo opasno deluje ovaj termin, ti sada možeš u svom umu stvarati slike teških, čeličnih užadi kojima mag vezuje bića okolo sebe, terajući ih da neprikosnoveno izvršavaju njegovu izopačenu prirodu. Dragi moj, suština je toliko jednostavna, koliko je dijametralno tome obično potrebno prakse da shvatiš i primeniš ovo u svojoj sopstvenoj Magici. Magička karika jeste minimalan uslov prenosa Sile, najprostije govoreći. Jednostavnost definicije, ne umanjuje njenu istinitost. No veličina naše umetnosti se sastoji u tome da je toj definiciji ostavljen jedan široko promenljiv faktor, koji mi našom Umetnošću možemo slobodno modifikovati, a to jeste kvantitet tog minimalnog uslova. Zapravo, jedina oivičena granica jeste unutar tvoga Uma. Biću pragmatičan; ukoliko želim kroz tvoje telo propustiti silu, moram se postarati tvoje Telo dođe u neposredan kontakt sa tom Silom. Ukoliko ti sada pak budeš u kontaktu sa drugim telom neposredno, kroz to isto Telo će se ispoljiti Sila. Ovde važi jedno bitno načelo, a to je da Telo može biti u domenu najšireg apstrakovanja, gokle god ima postojanje. Slično se sličnim priziva. Zapramti ovo načelo. Srž poruke se sastoji u užasavajućem otkriću da je celokupan sistem Magike i našeg poimanja stvarnosti jedan unapred dogovoren model informacija, zapravo mreža modela, pri čemu je tvoj trenutni položaj određen pravilima unutar tvog okruženja, što nikako ne znači da je to pravilo celokupne mreže. Zapravo, jedna mreža kao takva ne postoji, pravila i načela su iluzije individualnih projekcija. Ukoliko želiš opsovati Tibetanca, to moraš uraditi posredno, sem u slučaju da i sam nisi Tibetanac. Posrednik je Magička karika i u zavisnosti koliko je usklađena sa situacijom, toliko će uspešna biti tvoja Magika. U ovom slučaju, tvoj pokorni elemental je uslovljen postojanjem prevodioca. Sagledaj na trenutak prevodiočevu ulogu, ti možeš videti da je on dvostran. Jedna linija sile ga spaja sa tobom, druga linija ga pak spaja sa Tibetancem. On je niti ovamo niti tamo, odnosno "i ovamo i tamo" bi bila korisnija definicija. Zapamti ovaj koncept - dobra Magika kao svako remek delo, zahteva dobru skicu. Zapravo, cela naša Umetnost se sastoji uglavnom u tome da nađeš pravog prevodioca. Posle izvesnog vremena, koje nazivamo iskustvom, potreba za prevodiocem postaje sve manja iz prostog razloga jer ti sam počinješ razumeti jezik, stoga ti postaješ onaj idealan posrednik za svoje Veliko Delo. A jezik

11

Page 13: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

kojim se služi naša Umetnost je univerzalan, stoga kada jednom naučiš njegova pravila, ona će važiti uvek i prema svakom, pod uslovom da si svojim mišljenjem uhvatio srž suštine, naravno. Posrednik kao pojam zahteva svu tvoju pažnju, i nije gubljenje vremena da meditiraš koliko god možeš, kako bi shvatio puno značenje ovog pojma za ovu našu kraljevsku veštinu. Ovde ću ti reći još par stvari, neka ti one budu smernice za tvoju Dhjana yogu, neka te mišljenje o tome dovede do nove Promene. Videćeš da se uglavnom svaka greška u našoj Umetnosti zasniva na pogrešnoj predpostavci o lokalizaciji Sile, što će reći, prečesto se Sila predpostavlja iznutra umesto van, i suprotno. Često sam i sam pravio greške mešajući planetarne i elementalne uticaje. Naš Ruah iz određenih i samo njemu svojstvenih razloga ume tako efektno da zameni ove uloge da se to primeti suviše kasno, a tada se umesto Sile, ispoljava Neuspeh. Zapravo, veoma je teško reći da je u pitanju mešanje pojmova, stoga biću slobodan da kažem da nijedno Delovanje ne može biti ispoljeno ukoliko se ne pokrenu i Sile iznutra i Sile spolja, u odnosima koji specifično zahteva takvo Delovanje. Problem nastaje ne kada se zaborave ili pomešaju Sile, već kada nastane Neuravnoteženost odnosa njihovih delova, ovo je veoma važna stvar i ja ti preporučujem da dugo razmišljaš na ovu temu. Prevelik akcenat na jednom aspektu Sile, rezultovaće Neuspehom, ali ne razlogom zato što drugog aspekta nema, već zato što je prosto zaboravljen. Drugim rečima, Posrednik je razočarao svoj sopstveni princip "i tamo i ovamo", jer je bio ili suviše tamo ili suviše ovamo. Magička karika nije ni postojala, stoga je Neuspeh osiguran u samom početku Rada, i ti ćeš videti da u našem Delovanju ne postoji pojam Nedostatak, već samo Neuravnoteženost.

Nikada ne štedi truda ni vremena za odabiranje pravog Posrednika. Kada jednom stakneš Znanje o upotrebi Magičke Karike, tek tada, stvorićeš mogućnosti za ispoljavanje Istinske Magike. Na samom kraju, ti jesi najveća i najvrednija od svih Magičkih Karika, tvoja sopstvena svesnost je ona najfinija i najprilagodljivija Magička Karika od svih, no trebaće ti dosta vremena kako bi pronikao u pravi značaj toga. No misli i o tome.

Ti si imao prilike da se sretneš već sa jednim specifičnim fenomenom, i ja mislim da je vreme da ga u potpunosti razmotrimo. Tu temu smo već sreli u prvoj lekciji, i ti si me već dosta puta pitao o tome. Naime, svaka stvar poseduje određene kvalitete, ne može se pričati o jednom aspektu, a da se ne pomene drugi. Svaka stvar sama po sebi, sadrži ogroman broj sila koje se ispoljavaju kroz nju. Pored toga, postoji određen vid sile koja, kao rezultanta spoljašnjeg uticaja, isijava iz unutrašnjosti. Veoma je nezahvalno govoriti šta čemu prethodi i šta je čime uslovljeno, najmudrije je posmatrati celokupnu stvar kao homogenu celinu. Ukoliko primetiš da je jedna stvar okarakterisana prirodom vode, to nikako ne isključuje mogućnost prisutnosti vatre. Takođe, nezavisno od elementalnog aspekta, ti ćeš primećivati određene planetarne atribucije koje na taj predmet deluju. Problem ponekad nastaje kada je priroda planete u suprotnosti sa elementom. No, neka te to ne brine, problem postoji samo unutar tvog Znanja definisanja odnosa, ti moraš shvatiti da su aspekti regulisani po ravnima, stoga sukob sila postoji jedino ukoliko ih gledaš usko i iz jednog jedinog ugla.

Posmatraj sferu Hoda; njemu je pripisan element vode, a planeta je Merkur. Videćeš da naš program u ovoj sferi podrazumeva razvoj Mišljenja, podjednako kao i razvoj Intuicije. Merkur je vazdušaste prirode, a priroda Usklađenog i ispravnog Mišljenja je priroda ingenioznog Uma, koji je prilagodljiv i pokretljiv poput vazduha. Zapravo, na ovom nivou, pokretljiv je možda pravilnija reč. Da li je stoga priroda ove sfere voda ili vazduh? Daću ti par smernica, kako bi lakše razložio problem.

Bog Hoda je okarakterisan kao Merkur, Bog sa krilatim sandalama, božanski glasnik. Ukoliko se držimo poslednje karakteristike, u njoj takođe možemo naći ideju posrednika između Vrhovnog i svega onoga što je pod njim, na sličan način kao što je Metatron u kabalističkoj oligarhiji bića. Kao Tot, on je gospodar Mudrosti, ali više definisan mudrom Reči i značajem zapisa. Magova reč se izvršava momentalno i bez odlaganja, jer je unutar toga oličena Istina i ništa sem Istine. No takva mudrost se bitno razlikuje od Mudrosti koja je utemeljena u Hokmahu, što ćeš imati prilike da proučiš kada za to dođe vreme. Reč se prenosi kroz vazduh, po kome krilati Merkur jezdi, stoga je Vazduh prenosnik mudrosti, nije li on ništa manje nego savršena Magička Karika? Ukoliko li vazduh dovedeš u vezu za ljudskih umom, shvatićeš da je upravo on jedina prava magička karika, jedino je um sposoban i obdaren da stvori vezu između stvari koje su naizgled potpuno nepovezane.

12

Page 14: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Obratiš li pažnju na ostale božanske atribucije, uočićeš jos jedan božanski aspekt, koji je na prvi pogled vidno drugačiji od načela Tota i Merkura. Ti možeš sasvim jasno primetiti da se pod Hodom podjednako pripisuju i atribucije šakala, odnosno Anubisa kao božanskog predstavnika. Kao što već dobro znaš, oni u sebi oličavaju funkciju i ulogu svojevrsnog vodiča, kroz nepoznate delove Univerzuma, kao Duanta; oni su sprovodnici duše kroz zagrobni svet, sve do rajskih polja Amenteta. Uloga vodiča je kao što znaš jedna od veoma značajnih teza svakog rada koji podrazumeva prolazak kroz nepoznate astralne ravni, oni su istinski posrednici između maga i nepoznatog. Iz tvojih zapisa vidim da si već imao iskustva komunikacije sa njima, što me posebno raduje, oni su izgleda sasvim odvojena bića od onih koji su nastanjeni u višim ravnima, oni su takoreći "negde između"; suviše blizu nas, ali ne previše udaljeni od njih. Možeš ih posmatrati kao psihološke projekcije našeg sopstvenog Ruaha, svejedno, no mislim da je važno da iskusiš kontakt, pre nego li doneseš teoriju o prirodi tih "bića".

Navešću ti primer jedne, po meni najbitnije i najuzvišenije, prakse koja na svoj jednostavan i efektan način veoma pragmatično rasvetljava ulogu i prirodu Ruaha, Magovog Mišljenja i Uma. Ovom metodom se ove ideje vezuju za prirodu vodiča, koliko i za prirodu Mudrosti, one mudrosti koja osvetljava Magov put i čini da on ne skrene sa svoga puta. Misli o sledećim obožavanjima, koje magičar izvodi tokom dana, u određenim aspektima dana :

Liber Resh vel Helios sub figura CC

1. Zora. Istok.

“Pozdrav Tebi koji si Ra u Svom usponu, jednako Tebi koji si Ra u Svojoj snazi, koji putuješ preko Nebesa u Svojoj barci u času Sunčevog Izlaska. Tahuti stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa Noći.”

2. Podne. Jug.

“Pozdrav Tebi koja si Ahathoor u Svojoj pobedi, jednako Tebi koja si Ahathoor u Svojoj lepoti, koja putuješ preko nebesa u Svojoj barci u času Sunca u Zenitu. Tahuti stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa Jutra!”

3. Zalazak Sunca. Zapad.

“Pozdrav Tebi koji si Tum u Svom spuštanju, jednako i Tebi koji si Tum u Svojoj radosti, koji putuješ preko Nebesa u Svojoj barci u času Sunčevog Zalaska. Tahuti stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa Dana!”

4. Ponoć. Sever.

“Pozdrav Tebi koji si Kefra u Svom skrovištu, jednako Tebi koji si Kefra u Svojoj tišini, koji putuješ preko Nebesa u Svojoj barci u Sunčevom Ponoćnom Času. Tahuti stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi. Pozdrav Tebi iz Staništa Večeri.”

5. Posle svakog prizivanja treba dati znak tišine, a posle toga treba izvesti obožavanje. 6. Takođe je bolje, ukoliko u ovom obožavanju preuzmeš oblik Boga Koga obožavaš, kao da si

ujedinjen sa Njim u obožavanju Onoga koji je iznad Njega.

Uoči dobro deo teksta koji se ponavlja prilikom svakog obožavanja. To je sledeći iskaz : "Tahuti stoji u Svom sjaju na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi...". Tahuti je napred, poput osmatrača, on ukazuje na ono što on vidi napred, i izveštava o svim uticajima spolja koji Deluju na Barku. RaHoor kao Volja sve Tahutijeve iskaze razmatra i zatim donosi čin Delovanja, u skladu sa kojim Barka plovi.

Može biti da je Mudrost i slobodno, nepristrasno Mišljenje u skladu sa Prirodom, zapravo jedini Istinski Vodič na putovanju Tvoje Barke, dragi moj. Kako će Barka ići na početku, zavisi od onoga šta Tahuti opazi na pramcu. A jednom kada se Istinska Priroda probudi, kretnja Barke zavisiće od Delovanja RaHoora sa krme. Misli o ovome. Ruah je "tamo" napred, Priroda povučena pozadi; tako Delujući, Magičar sigurno plovi Vodama Nuna.

13

Page 15: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Takođe, želim ti reći još ponešto sa početka. Jedna od prvih stvari koje si pokušao, i to prilično

uspešno, jeste preuzimanje obličja. Ti moraš uvek biti svestan da se preuzimanjem obličja, dešava promena u svesnosti. No ti moraš pre svega razlikovati svest i svesnost. Odnos ovoga je poput odnosa nosećih greda i temelja. Misli o ovome, jer ovde leži veoma vredna lekcija koja je tako nužno potrebna za shvatanje ove sfere. U zdravom telu zdrav duh. Mi ćemo ovo proširiti prema našoj Potrebi govoreći : u drugačijem telu, drugačija svesnost.

Naša zapadna kultira je po svemu sudeći veoma podbacila neuspehom da jasno definiše i ograniči predele Uma. Veoma često se danas smatraju za gotovo istovetne pojmove kao što su mozak, inteligencija, mudrost, oštroumnost. Ti ne smeš činiti ovakvu grešku, već svaki aspekt aparata tvog Ruaha moraš upoznati, definisati i što jasnije okarakterisati. Zapravo, uočićeš zaprepašćeno da je Um izgleda mnogo praznije mesto nego što na prvi pogled izgleda. U njemu postoje procesi, no sam po sebi, i bez tih procesa, on nije ništa drugo do jedno odveć prazno mesto. Njegova suština je Prađna, njegovo prostranstvo je ne veće od Šunjate. Ja te najtoplije savetujem da proučiš istočne tekstove na ovu temu, oni očigledno nisu štedeli na vremenu da upoznaju suštinski aparat Mišljenja. Sada ćeš shvatiti zašto je, između ostalog, Voda pripisana Hodu. Priroda Uma je Voda, jer to je ono veliko More koje se nalazi tamo daleko, na "drugoj strani obale", preko Bezdana. On kao takav će savršeno popuniti prostor onog obličja u koji se uliva i prema kojem je usmerena tvoja Svesnost.

Stoga, nisi ono što misliš da Istinski jesti, već ono što istinski Misliš. Iz ovih gore razloga, razvoj Mišljenja u ovoj sferi jeste podjednako zahtevan koliko i razvoj

Intuicije. Ovo je suviše dosadna tema da bi o njoj raspravljali na ovom mestu, no i nju ćemo uključiti u našu Raspravu, kada dođe pravo vreme za to.

Voda je poput Vazduha, takođe odličan Posrednik, no ona u svojoj ideji Posredništva

podrazumeva jedan apstraktniji pristup, koji se zasniva na ideji jednoličnosti i homogenizaciji. Na jedan specifičan način, Univerzum možeš posmatrati kao na More, a sve stvari unutar njega ništa drugo do njegove Talase. Stoga izgleda da ništa nije izolovano kvalitetom svoje prirode, već isključivo kretanjem i frekvencijom talasa; ukoliko shvatiš to, bićeš u posedu Najviše Magike. Sve što trebaš raditi bivajući na ovom Mestu, jeste da izabereš Ispravan Metod i Delujući u skladu sa njime, postigneš odgovarajuće Postignuće. Moraš naučiti da ispravno Misliš, ti zacelo moraš sebi biti najispravniji učitelj i vodič. Čovek je sam sebi najbolji Gospodar; najmilostiviji i najnemilostiviji. Od svih stvari, ti moraš izabrati Jednu Ispravnu, čak i kada je kazna za pogrešan odabir najužasnija Smrt i bol te Smrti i patnja i ponavljanje te Smrti; ti moraš izabrati Jednu stvar, momentalno i bez najmanjeg ustručavanja. Zapravo, ne postoji odnos ispravnog ili neispravnog odabira. Sama tvoja svesnost koja je neopterećena svrhom, toliko da Deluje momentalno i neposredno, uvek će biti Ispravna. Jer ta Svesnost će Delovati od onoga koji je ništa drugo do Zvezda, stoga će njegov put biti po Volji onog istog Neimara svih Svetova, koji je odabrao i sačinio Sve Puteve. A kada budeš birao to Jedno od svega, zapitaj se, ukoliko se sve stvari moraju svesti na Jednu stvar, na šta će se ta Jedna stvar svesti? Misli o ovome. Takođe, ja te pitam, šta ti se više voliš? Odmor na moru ili odmor na planini? Pileće meso ili zelenu salatu? Toma ili Džerija? Kobasicu ili viršlu? Plavušu ili crnku? Roze ili plavo? Brus ili tange? Legiju ili moju prababu Gospavu? Moju prababu Gospavu ili povišenu temperaturu? Moju prababu Gospavu ili Fridu Haris? Moju prababu Gospavu ili prababu Fride Haris?

Ti svakako moraš savršeno znati.

14

Page 16: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Prouči i studiraj sve redove tabele pojedinačno, ja očekujem tvoje zaključke i komentare u narednih nekoliko nedelja. Konačno, a ja znam da si već izrazito nestrpljiv, dolazim do najtežeg i najmirskijeg dela našeg razmatranja. Predajem ti po meni najteži deo celokupnog ovog Rada, prokletu tabelu! Kao što si do sada shvatio značaj Magovog ispravnog Mišljenja i njegove Reči, toliko se tri puta pokloni ovoj tabeli koju sam satima radio u Wordu (Reč!). Nije li ova moja Reč (Word) prelepa i urađena neizrecivo profesionalno. Oh, Bože moj, spreči me da u tolikoj meri obožavam samog sebe, evo dajem ti da ti lično, i samo ti, mirišeš moje noge! Bravo!

H O D

1. prevod Sjaj

2. jevrejski način pisanja HVD

3. božje ime u Asiahu ELOHIM CABAOT (ALHIM TzBAVTh)

4. mistični broj sefire 36

5. element voda

6. kraljeva skala boja purpurno - ljubičasta

7. kraljičina skala boja narandžasta

8. careva skala boja boja crvene rđe

9. caričina skala boja žućkasto smeđa, prošarana belom

10. praktična atribucija egipatskih bogova Tot

11. izbor egipatskih bogova Anubis

12. grčki bogovi Hermes

13. hinduistička božanstva Hanuman

14. hrišćanski pojmovi Bog - Sveti Duh

15. rimski bogovi Merkur

16. drago kamenje opal

17. biljke moli

18. imaginarna životinja hermafrodit, šakal

19. magijske moći vizija sjaja

20. mineralne droge živa

21. biljne droge anhalonium levinii

22. mirisi stiraks

23. magijska oruđa imena, zazivi i kecelja

15

Page 17: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

24. tradicionala moralnost istinoljubivost

25. delovi duše ruah

26. deset nesreća egipta vaške

27. magijski lik sefire hermafrodit

28. Naziv i atribucija diskova (Tarot) sunce u devici, mudrost

29. Naziv i atribucija mačeva (Tarot) jupiter u blizancima, iscrpljena sila

30. Naziv i atribucija pehara (Tarot) saturn u ribama, propušten uspeh

31. Naziv i atribucija štapova (Tarot) merkur, hitrina

32. bolesti nervne bolesti

16

Page 18: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

ASTROLOŠKI MERKUR frater PO

Ovo je najmanja i najzagonetnija planeta Sunčevog sistema, teško se uočava, a lako prevari čak i najiskusnijeg astrologa. Ipak, razum, svest, glavno su i generičko obeležje čoveka kao vrste, i baš zbog toga što je sveprisutan u svakoj ljudskoj radnji, Merkur se teško primećuje, tj. primećuje se tek kada je jako naglašen njegov uticaj, ili suprotno kada je jako oštećen. Njegove finije nijanse ipak mogu opaziti iskusniji astrolozi, i vremenom ga mogu s lakoćom tumačiti. Ali, s vremena na vreme nas ipak prevari. Merkur kao bazična planeta intelekta Spada u grupu intelektualnih planeta, zajedno sa Uranom, Jupiterom i Saturnom. Ipak, on je bazična inteligencija, za razliku od ove tri više intelektualne planete koje su tri tipa uma, ili inteligencija, te ako on nije razvijen ni ove tri planete neće moći razviti svoje više intelektualne moći. On predstavlja nervni sistem kao celinu, njegovu brzinu i kvalitet, i kvalitet provođenja nervnih impulsa. Ostale planete inelekta predstavljaju ostale važne delove te složene celine koju zovemo intelekt. Tako Uran predstavlja mozak kao celinu, njegovo brazdanje, što je osnov genijalnosti, učenja, ispitivanja, sumnjanja, nauke. Jupiter upravlja korom leve racionalne polovine velikog Mozga, sposobnošću sinteze, ili visokom inteligencijom, povezivanjem stvari i pojava, apstrakcijom, filozofijom. Saturn je logički deo mozga, tzv. jedan deo leve polovine mozga, predstavlja Razum i osećaj mere, zakona, ravnoteže.

Moderni astrolozi, otkrili su važnost još jedne planete, Neptuna, koja upravlja korom desne polovine velikog mozga, koja predstavlja intuitivan ne-logički um, koji barata više formama nego jezikom i logikom, geometrijom i simbolima pre nego analitikom, i poseduje sposobnost snalaženja u složenim sistemima i kompleksnim mrežama, (špijunskim, i sl.), informacionim sistemima i sl. Ipak aktivan je samo kod viših tipova Riba, ili ljudi sa jakim Neptunom, i opet ne kod svih.

Sam Merkur, njegovo glavno svojstvo kao planete intelekta su analiza i logika, kritika i radoznalost, te velika sposobnost učenja. Od ostalih svojstava Merkur upravlja komunikacijom, govorom (daje govornike) i izražavanjem, primopredajom i plasiranjem informacija, daje šarm i gracioznost, dar pisanja, poezije, matematike, trgovine, bazičnu društvenost, i izvestan stepen kreativnosti i veštine u poslu, naročito preciznih, kao kod daktilografa, časovničara, mađioničara, šnajdera, pa i džeparoša. Predstavlja praktični ili pragmatični deo uma, i nema uspeha u biznisu bez njega, niti prektičnog realizovanja bilo koje zamisli. Polno određenje Merkura Merkur nema nikakvo polno određenje, i za razliku od svih ostalih planeta, polno je neutralan, pa može podjednako biti jak i kod muškaraca i kod žena, što je istorija i potvrdila. Neki astrolozi tvrde da zavisno od toga s kojom je planetom u aspektu, da li s muškom ili ženskom, Merkur može dobiti i polne karakteristike, s čime se u velikoj meri slažem, ali ako Merkur istovremeno prima različite polne uticaje, ova logika gubi smisao, jer tada će se Merkur opredeliti možda za najjači polni uticaj, ili će se potpuno povući i delovati prirodno, tj. neutralno, ili čak dvopolno, menjajući povremeno svoj polaritet. Ovo ipak treba pepustiti profesionalcima, jer postoje metode, naročito u horarnoj astrologiji, da se precizno utvrdi koji pol preovladava, i da li će se njegov uticaj u životu ispoljiti preko muške ili ženske osobe. Merkur i deca, uticaj na detinjstvo

17

Zbog ove polne neutralnosti, u horoskopu Merkur predstavlja i našu decu, odnos prema njima i uopšte odnos prema omladini, mlađima. Ipak, za potpuniju informaciju o našem stavu prema deci, Merkur treba konsultovati zajedno sa 5. poljem, koje se bliže odnosi na decu i porod(5. polje je 2. od IV, plodovi kreveta, braka). Merkur u karti tako predstavlja i našu sudbinu kao deteta, jer svi smo bili deca, ipak, za punu informaciju o našem detinjstvu moramo konsultovati i uticaj Meseca i IV polja, a važno je i prvo polje jer to su naši počeci, prva iskustva, dok Mesec (i IV polje) upravljaju generalno

Page 19: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

detinjstvom. Ne treba zaboraviti ni 3. polje, koje se isto odnosi na našu mladost do puberteta. Bilo koji faktor od ovde nabrojanih da je oštećen, to može prouzrokovati probleme u sazrevanju, frojdovske komplekse, i jako se teško može ispraviti. Oštećenja Merkura samog, najviše se ipak odnose na probleme u učenju, izražavanju, inteligenciji i logici, te mogu dati kasnije polno sazrevanje, iskompleksiranost ili nezrelost, naročito ako je Merkur u aspektu sa Venerom ili Mesecom, ali i Neptunom. Merkurovi znaci Merkur ima dva jasno prepoznatljiva zodijačka znaka, Blizanca i Devicu, ali budući da je to planeta koja se suštinski razlikuje od svih ostalih planeta, to je jedina planeta čije je i sedište i egzaltacija u istom znaku, u Devici. Interesantno je takođe spomenuti da Merkurovo drugo sedište, Blizanci, ne mogu pojačati nijednu planetu, tako da ovaj znak nema egzaltirane planete, što je još čudnije. To je zbog toga što je inteligencija, svest, jedno tako čudesno i jedinstveno svojstvo čoveka, da ni jedna druga planeta sem Merkura ne može da primi tako suptilne vibracije. Aspekti Merkura i dejstvo na kuće Zbog te svoje jedinstvenosti čak indeferentnosti, Merkur najmanje intereaguje sa drugim planetama, a njegova interakcija se svodi na to ili da oslabi ili da ojača vibraciju neke planete, ali ne i da je menja. On jednostavno pojačava našu svest o nekoj planeti ili principu koji planeta (ili kuća) zastupa, pobuđuje interes o njoj, pokazuje šta je to što naš intelekt zaokuplja. Pa ako je u 12. kući tog čoveka zanimaju misterije, špijunaža, ako je u 10. kući zaokupljen je tome kako se proslaviti, u 6. kući bavi se poslom i ekonomikom, u 8. kući zaokupljen je smrću, okultizmom ili seksom, itd. Kada ima i neki aspekt sa nekom planetom, dobićemo još bližu informaciju o tom interesovanju. Recimo ako je Merkur u 12, a povezan je aspektom sa Plutonom, jasno je da su u pitanju kriminalne misterije, itd. Dejstvo planeta na Merkur je dubiozno, ali možemo reci da ga planete emocija kao Mesec čini emotivnim, a Venera sentimentalnim što ga može ometati, vatrene planete poput Marsa, Sunca i Plutona čine ga plahovitim i prebrzim u zaključcima, jer se strast meša u rezonovanje. Ipak Uran i Jupiter ga pojačavaju, i povezuju sa višim umom i kreativnošću, jer su kao što smo već rekli njemu srodne planete intelekta. U lošim aspektima Merkur je tračara, prevarant, i generalno veoma jak malefik, pa treba dobro proučiti svaki loš aspekt. Merkur na uglovima Pošto je Merkur mala (a brza) planeta, mora biti dosta blizu nekom uglu kuće, da bi punom snagom delovao na njega. Rođenom daje izrazitu komunikativnost, trgovačke sposobnosti, i dar za pisanje, a naročito nos za biznis i marketing. Merkur sam za sebe teško nešto može reći ako je na uglu, ali analizom aspekata koje prima, i znaka u kome je biće jasno gde će ove sposobnosti biti upotrebljene ili u kom pravcu razvijane. Mnogi veliki ljudi i mislioci ga imaju na uglovima kao recimo: veliki pisci (Balzak, Gete i Perl Bak na M.C.-u, Marsel Prust na I.C.-u, Hese i Remark na Descedentu, ) i pesnici (Petrarka na Acedentu) trgovci-biznismeni (Bil Gejts na I.C.-u), filozofi (Niče ga ima na M.C.-u, Sartr na Descedentu), političari-veliki govornici (Hitler na Descedentu, Šešelj na Ascedentu), prevaranti (Deniken na M.C.-u) a imaju ga čak i Pape (papa Vojtila na M.C,-u u konjukciji sa Suncem. Jak je i u Zenitu (Ajnštajn, Van Gog, itd).

18

Page 20: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

AL:III:41. Ustanovi u svojoj Kaabi duhovnu administraciju: sve mora biti učinjeno dobro i na poslovan način.

AIWASS KAABA O.'.T.'.

MANIFEST

0. Aiwass Kaaba je sedište grupe telemita članova O.'.T.'. i jedno je od telemitskih čvorišta

O.'.T.'. 1. Aiwass Kaaba prihvata, podržava i sprovodi Konstituciju O.'.T.'. 2. Aiwass Kaaba kroz sebe manifestuje rad "Reda 11". 3. Aiwass Kaaba sadrži u sebi i tajni Red O.'.I.'. u koga se može stupiti samo po pozivu od strane

članova Vrhovnog Saveta "Reda 11". 4. Aiwass Kaaba se održava radom i članarinom svojih članova. 5. Aiwass Kaaba na svakih godinu dana, na prolećni ekvinocij, bira novog šefa Kaaba-e, čije se

dužnosti shodno tome određuju. 6. Aiwass Kaaba donosi odluke o svom radu na osnovu dogovora članova u skladu sa tačkama

1 i 2.

Dato iz grada Neofita (Novi Sad,YU) središtu mora PAN-ON-a dana 2.januara 2003.e.v. 99.A.H.

Frater Aiwass.'.

19

Page 21: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Čini što ti je volja će biti sav Zakon.

0. U skladu sa Konstitucijom objavljujemo da je unutar Reda Telemita formiran Red čiji su ciljevi potpuno praktične prirode.

1. Ime Reda je "Ordo XI" ili "Red 11". 2. "Red 11" se ne bavi teorijom, psihologijom, niti filozofijom O.'.T.'. već je Konstitucija O.'.T.'.

punovažna u svim domenima. 3. "Red 11" je magičko-mistični generator energija Toka 93 unutar O.'.T.'. 4. "Red 11" se sastoji iz 11 radnih stepenova. Postignuća ovih stepenova se baziraju na

praktičnom radu praksi izloženih u knjizi zvanoj "Alion Practicum". 5. Da bi se potvrdio stepen u "Redu 11" neophodno je da Telemit određenu praksu izvodi

najmanje 11 puta u toku 11 dana (u kontinuitetu); ne postavlja se ograničenje da li će to biti individualni ili grupni rad. Stepenovi i rad se odvijaju po naznačenom redosledu Libera datih u "A.P." i to:

1 -Liber NUT 2 - Liber HUT . 3 - Liber KHUT . 4 - Liber Linea Imagum Dei 5 - Liber Pentagramaton vel Hoori . 6 - Liber VI vel Misteria Macrocosmica 7 - Liber Heptagrammatonorum 8 - Liber Invocatorum 9 - Liber Misteriorum Rosae Crucis 10 - Liber KHABS 11 - MISA NOCI

6. Postignuća ostvarena u "Redu 11" su korespodentna rangovima O.'.T.'., ali ona ne podrazumevaju automatsko priznavanje tih Rangova. Ona su: a.) Čisto praktičan rad sa delovanjem praksi na nivou 'Čoveka Zemlje'. b.) Intelektualni uvidi 'Ljubavnika'; i c.) Magičko-Mistična iskustva 'Samotnika'. "Red 11" ne instistira na uzvišenim postignućima već jedino na Radu.

7. "Redom 11" upravlja "Vrhovni Savet Reda" takođe zvan "Služitelji Zvezde i Zmije" čije članstvo nije ograničeno brojem već jedino ostvarenim radom kroz 11 stepenova.

8. Oni pripadnici 11 "Ordo XI" čija je volja mogu postati članovi "Vrhovnog Saveta Reda" tako što prolaze kroz 'Ritual Zvezde i Zmije' dat kao dodatak za 'A.P'.

9. "Red 11" se obavezuje da svojim magičnim i mističnim metodama i moćima potpomogne Zakon Teleme i O.'.T.'. i ostvarivanju njihovih ciljeva i principa.

10. Članstvo u Redu je isključivo dobrovoljno i ne obavezuje članove O.'.T.'. ni na šta drugo do na spoznaju i izvršavanje Istinske Volje.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Frater Aiwass.'.

18.decembar 2002.e.v. 99.AH.

20

Page 22: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

VRHOVNI SAVET ORDO.'.XI

Cini sto ti volja ce biti sav Zakon.

O Radu clanova Vrhovnog Saveta Clanovi Vrhovnog Saveta O.'.XI nastavljaju sa radom koji su zapoceli ali na drugaciji nacin. Oni svaku od praksi Reda prolaze kao trodnevne 'intenzive' tj. magicka povlacenja i to redom od 10°-1°. Kada izvrse sve te radove oni se priznaju za Majstore Reda 11 (a moguce i Samotnike O.'.T.'. - sto zavisi od njihovog Zaveta Redu Telemita). Clanovi Vrhovnog Saveta su obavezni da se jednom godisnje sakupe, javno ili tajno, i da izvedu grupno neku od praksi Reda 11. Clanovi Vrhovnog Saveta po svojoj volji izvode i druge Magicke Operacije koje deluju u cilju ispunjenja ciljeva i principa O.'.XI i O.'.T.'. Clanovi Vrhovnog Saveta Reda mogu donositi odluke i davati savete u odnosu na 11 stepenova Reda 11.

O Majstorima Reda 11 Svaki od Majstora, nakon sto ispuni svoj Rad (sto je: jedanaest postignutih stepenova i deset magickih povlacenja), bi trebao da postane nadlezan za delovanje kroz jednu od 11 praksi Reda i da tu praksu razradi i poboljsa na sebi svojstven nacin cime bi takva praksa bila nadgradnja osnovnog sistema. Time bi On/a postao generator Moci svojstvenih odredjenoj praksi, a time i vrtlog Sile jedne od vibracija u Reci Aeona. Svaki od Majstora Reda bi na taj nacin mogao da formulise i stvori svoj nov i originalan Rad i Red tj. Inicijatski sistem. Majstori Reda mogu donositi odluke i davati savete u odnosu na celokupnu strukturu Reda 11.

O Odluci Majstora Reda 11 Kada se u Redu skupi 11 Majstora koji su izveli celokupan Rad Reda 11 oni su obavezni da nacine Veliki Skup Majstora Reda. Na tom velikom skupu moraju da donesu odluku o daljem funkcionisanju Reda. Postoje tri opcije. Ordo XI ce:

• Preci u tisinu za sledecih 11 godina (Niko od Majstora nece raditi prakse Reda, niti ce se Red oglasavati na bilo koji nacin), ili

• Ukinuti sam sebe (Red ce prekinuti da postoji po odluci Majstora Reda), ili • Svi Majstori ce napustiti Red 11 (i time 'vratiti' Red u prvotno stanje).

21

Page 23: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Odluku o ovome Majstori O.'.XI ce doneti na jednom jedinom skupu, a u slucaju da ne mogu da se usaglase automatski stupa u dejstvo treca opcija. Nakon ovoga oni ce prekinuti da rade i deluju na bilo koji nacin kroz Red 11.

O Prezivljavanju Reda 11 U slucaju prestanka postojanja Reda (na osnovu odluke Majstora Reda), a u cilju prezivljavanja ideja i funkcija Reda 11 Tajni Majstori A.'.A.'. ce odabrati jednog Telemitu koji ce biti opunomocen da Red ponovo po potrebi probudi. Time ce taj Telemit postati i delovati kao 'novi' Veliki Inicijator Reda 11. U slucaju da se u roku od godinu dana nakon gasenja Reda ne pojavi novi Veliki Inicijator jedan Predstavnik Reda Telemita ce objaviti potpuno gasenje Reda 11.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

6.Februar 2003.e.v. 99.A.H., Neofite, PAN-ON-IA Frater Aiwass.'.

22

Page 24: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

ALION PRACTICUM

Sadrzaj : A - 1. Liber NUT . ( Sadrzi opis meditacije o boginji Nuit .) B - 2. Liber HUT . ( Sadrzi meditaciju o Hadit-u .) R - 3. Liber KHUT . ( Sadrzi meditaciju o Ra-Hoor-Khuitu .) A - 4. Liber Linea Imagum Dei ( Sadrzi izvesnu vezbu Srednjeg Stuba .) H - 5. Liber Pentagramaton vel Hoori . ( Sadrzi opis izvesnog rituala pentagrama znanog kao Ritual Zlatne Zvezde - Astrum Aurum.) A - 6. Liber VI vel Misteria Macrocosmica ( Opis rada sa Safirnom Zvezdom .) D - 7. Liber Heptagrammatonorum (Sadrzi dva mocna rituala sedmokrake zvezde.) A - 8. Liber Invocatorum (Sadrzi prizive PAN-a i Hoor-Paar-Kraat-a . ) B - 9. Liber Misteriorum Rosae Crucis ( Seksualna Magika .) R - 10. Liber KHABS ( Sadrzi skup meditacija o Khabs-u .) A - 11. MISA NOCI ( Sadrzi misu kojom se priziva boginja Nuit .) DODATAK: Ritual Zvezde i Zmije.

A.'.A.'. publikacija u klasi D Publikacija O.'.T.'. i O.'.XI Imprimatur : Fra. 161.'.

Liber NUT ( Meditacija o Nuit-i )

Uvod : Radi se opustanje i lagano disanje u ritmu . Vizualizira se sjajeci krug oko mesta rada i plamena tacka u srcu . Meditirati nad slikom Nuite kao zene u plavo-zlatnoj odori koja drzi lotosov stap i ankh a na glavi joj je kruna Izide na kojoj je Cup Nuite . Vizualiziraj Nuit-u ispred sebe . Zamisli sjajnu sferu u srcu . Nuitino oblicje se utapa u tu sferu . Ona je u sredistu te sfere . Ona se povecava do beskraja , a meditant je sada u njenom srcu . Poleti vertikalno uvis . Leti uvis . Vizualiziraj sebe u cupu na glavi Nuit-e . Oseti se kao iskra , u cupu koji je beskrajan . Vizualiziraj Nuit-u nadkriljenu nad beskrajem poput zene . Zvezdano plavo nebo . Plavi Trougao se spusta odgore , a crveni se uzdize od dole . Oni se sjedinjuju u heksagramu srca . Oseti sebe u sredistu heksagrama . Vizualiziraj pred sobom Pentagram sa crvenim krugom u sredini ( Pentagram je crn ili srebrn u toku opadajuceg meseca a beo ili zlatan u toku rastuceg ). ( Nuit ce ti razotkriti tvoj licni sigil za crveni krug .) Osetite da ste postali taj pentagram ( sa plameno-crvenom kuglom u srcu , svuda oko vas je plavo nebo sa zlatnim zvezdama ) . Lotos srca se otvara i otkriva sjajecu zvezdu . U sredistu zvezde je plamena iskra . Ti si ta zvezda u beskrajnom telu Nuit-e ! Oseti kako padas . Pad u dubine beskraja . Padom se rastapas u telu Nuit-e . Predji u tisinu . Nemeditiraj niocemu . Budi posmatrac . ( Ovo neka traje koliko god dugo ti je volja .) Nastavi sa laganim disanjem . Vrati se u normalnu svest .

23

Page 25: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Liber HUT

( Hadit Meditacija ) Priprema : Asana i intenzivna pranajama . Vizualiziraj : RUZA - Ona raste i postaje ceo Univerzum . KRST - On se sazima - ti hrlis za njim : Tacka . Nuit ( kao na steli 666 ) iznad tebe ( beskrajno velika ) . Meditiraj na Anahata cakru - Tacka / Iskra je zaogrnuta sjajem . Ti si srce Nuit-e - sjajna zvezda . Postajes krilati plameni globus . ( * ) : Pri udisaju se koncentrisi na tacku u srcu , pri izdisaju na kruznu sferu oko sebe , koja se svakim izdisajem povecava geometrijskom progresijom -do beskraja . Vizualiziraj : KOCKA . Zatim postani ona i u njoj - oko kocke je krug ( na unutarnjim stranama kocke su pentagrami , u sredistu svakog su simboli elemenata - Tatve , sa odgovarajucim zodijackim znakom ; iznad i ispod su dva heksagrama - tako da ti stojis u svetlosnom stubu koji je supalj , a ti si plamena iskra u sredistu ). Ispred tebe se pojavljuje Bog TOT - sjedini se sa njim poprimajuci njegovo oblicje . : U znaku ulazeceg ulivaj energiju u pentagrame : Kocka u krugu raste ( do beskraja ). Uzdizes se vertikalno uvis - letis nagore kroz stub svetlisti . Vizualiziraj : TOCAK ( sa 6 ili 10 precki ) oseti ga celim bicem . Postajes Tacka - Osovina u sredistu tocka . Munje i bljeskovi , grmljavina , presecaju i osvetljavaju plavetnilo beskraja . Nalazis se u purpurnoj sferi - oko sfere je zeleni sjaj : to odjednom postaje : ZMIJA ( Oci plameno crvene , zeleno-ljubicasto telo ) Poistoveti se sa njom . U prostoru se pojavljuje Krst na planini : poistoveti se sa njim . Svuda je tama . Postani svestan kocke u krugu ( sjajni krug je upio sve simbole ). Ti si u sredistu , u Jajetu , kao beba , cista ,nevina ,tiha . Preuzimas oblicje HOOR-PAAR-KRAAT-a . Obitavaj u tisini ( disi smireno ). Svetlost se prolama i ispunjava beskraj : obitavaj u toj Luci ! : U 11 ciklusa disanja : Izdisaj - sirenje svesti kao sfere do beskraja : NUIT ! : Udisaj - brzo uvlacenje svesti u srediste srca - Tacka - HADIT ! Nebesa padaju - sjedinjenje tacke i beskraja - svest o tacki i beskraju . Eksplozija svesti : Ekstaza . ( Dva se sjedinulo u Nista .) SMRT. Tisina . ( Napomena : U sekvenci pre krsta na planini se mogu pojaviti Carica i Hijerofant , tj. zamisli te Arkane i sjedini se sa njima . ) Vezba moze biti zavrsena suprotnim redosledom kojim je zapoceta : Ruza - Krst - Nuit - Zvezda - Hadit ( do * ) , ali ovo nije neophodno ako je vezba uradjena valjano te se time ispolji " zeljeni rezultat " . Dovoljno je " vratiti se u telo ". Liber KUT ( Ra- Hoor-Khuit Meditacija .) 0 - ( Meditirajuci ) Prizovi Elemente na cetiri strane u Hramu , Ispod je tama , iznad je Luc . ( Elementi mogu biti vizualizirani kao Tatve .) 1 - Sjedini se sa svakim elementom pojedinacno ( prolazeci kroz tatve u sfere elemenata ) , 2 - te ih upij u sebe . 3 - " Oseti " Tamu ( prozet si / sjedinjen s " time " ) . 4 - " Oseti " Svetlost ( prozet si / sjedinjen s " time " ) . 5 - Zamisli Tatve i/ili prikladne elementalne simbole , boje , pred sobom u nizu : Zemlja - Voda - Vatra - Vazduh -Duh : Prodji kroz elemente postajuci sve suptilniji . 6 - Zamisli da si Soko koji leti slobodno u Etiru ( poprimi njegovo oblicje ) . 7 - Zamisli da , unutar i izvan , unistavas stare proroke i religije . Isus , Muhamed , Indijci , Budisti , Mongoli , Dini ... Stara verovanja se rasprsuju u Ognju . Sve je u plamenu .

24

Page 26: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

8 - Ukazuje ti se vizija Kule . 9 - Nakon unistenja nastaje period tisine . 10 - Imas viziju Aeona . 11 - Ides kroz vreli pesak pustinje i dospevas do Hrama ( ili ga zamisli ili ce se pojaviti onakav kakav zaista jeste ) . 12 - Udji u Hram ( Hram-palata ima 4 kapije : Ra , Ator , Tum i Kefra . ) Dodji do sredista , vidi Sunce u 4 polozaja , oseti ga , upijaj njegove siline , ti postajes jedna zvezda u sredistu . 13 - Oseti kako letis vertikalno uvis ( hram ili ostaje ili biva unisten . Izaberi dobro . ) 14 - Uvis : Srebro ( Ceo Univerzum je od srebra , ti takodje , prozet si , sjedinjen ...) . 15 - Uvis : Zlato ( ... ) . 16 - Uvis : Kamenje plemenite Vode ( ... ) 17 - Uvis : Iskre sustinskog Ognja ( ... ) 18 - Pojavljuje se Ra-Hoor-Khuit u svom svom ognju . Pevaj : " Aka dua ..." ( koji svih 30 Etira sazima u jedan plameni ! ) Ti postajes on poprimajuci njegovo oblicje . Sjedinjen si sa Ra-Hoor-Khuitom . 19 - Univerzu biva prozet i unisten Ognjem . 20 - Rastakanje Plamena u " Nista " 21 - " Nista " .

Liber LINEA IMAGUM DEI " Za to vreme je Adonai probo moje bice svojim macem koji ima cetiri ostrice ; ostricu munje , ostricu Pilona , ostricu zmije i ostricu Falusa . " Liber LXV:V:14. " Od Krune do Bezdana , uzdize se sam i uspravan . I beskrajna sfera ce sijati njegovim sjajem ." Liber LXV:V:26 . Lezi u polozaju mrtvog coveka . Zamisli sebe u oblicju Pilona ; pevaj-mantraj : " Aka dua , tuf ur biu , bia cefu , du du nur af an Nuteru . " Ucini isto ali u oblicju Falusa . Zatim isto ali u oblicju Zmije . Ucini isto sli u oblicju Munje . ( Sve ovo cini onoliko dugo dok neosetis da stvarno preuzimas ta oblicja , sjedinjujuci se svojom svescu sa tim energijama ) . Naposletku Zamisli da te odjednom prozimaju sva ta oblicja , pevej mantru ( u sebi ) . Zatim sva ta oblicja i energije sjedini sa tackom u kruni glave i koncentrisi se , uz mantru , na tu Svetlost . Cini to onoliko dugo koliko ti je Volja . Napomena : L.I.D. je " verzija" vezbe srednjeg stuba te je stoga pogodno pre nje izvoditi Vezbu S.S. kako je dao Fr. A.M.A.G. ( I. Regardie ) u svojim knjigama . Brojna vrednost L.I.D. je 44 . Cetiri Oblicja Boga mogu biti pripisana sefirotima srednjeg stuba na Drvetu Zivota i to : Pilon -Malkut ; Falus - Jesod ; Zmija - Tifaret ; Munja - Daat . Jasno je da Keter nema " oblicje " , to je Tacka . Oblicja takodje imaju osobine Elemenata Drevnih . " A takav je i svrsetak knjige , i Gospod Adonai je svuda oko nje kao Grom , i Pilon , i Zmija , i Falus , a usred nje On je kao Zena koja izmuza zvezdano mleko iz svojih bradavica ; da , zvezdano mleko iz svojih bradavica . " Liber LXV:V:65 .

Liber Pentagrammaton vel Hoori

25

Page 27: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Ritual Zlatne Zvezde - " ASTRUM AURUM " ( Jedna verzija rituala pentagrama pogodna za priziv energija Hoor-a )

Prva kretnja : Okrenut Istoku ili ka Boleskinu : Iscrtaj krug oko sebe . Ucini znak Ulazeceg : vibriraj : " ON ! " : zatim znak Tisine . Dodirni vrh glave i srediste cela : vibriraj : " ASAR-UN-NEFER ! " Dodirni srediste grudi : v.: " HORUS ! " Dodirni seksualni centar : v.: " KHEM ! " Levo rame : v.: " IA BESZ ! " Desno rame : v.: " IA APOPHRASZ ! " Sklopi ruke , stoj u polozaju Ptaha : v.: " PTAH-APOPHRASZ-RA ! " Sredisnja kretnja : Istok : Vizualiziraj zlatni pentagram pred sobom , u znaku ulazeceg projektuj energiju , poput laserskih zraka , u njega : vibriraj : " ASAR ! " ; ucini znak tisine . Jug : isto ali : " HADIT ! " Zapad : isto ali : " ASET ! " Sever : isto ali : " NUIT ! " Pesnicom kucaj bateriju u srediste grudi : 3 - 5 - 3 ! Iscrtaj pred sobom ili na grudima ili na celu pecat Zveri . Ulazeci projektuj silinu u njega : v.: " RA-HOOR-KHUIT ! " Stani u znaku tisine : " HOOR-PAAR-KRAAT ! " Ucini znake L.V.X.-a Kod zadnjeg , vibriraj : " HERU-RA-HA ! " U polozaju Ubijenog Ozirisa recituj : " Jedinstvo najvise iskazano ! Obozavam moc daha Tvog , Najvisi i strasni Boze , Koji teras smrt i bogove Pred Tobom da drhte : Ja , Ja obozavam te ! " Takodje mozes pevati " AKA DUA .... " U polozaju Plamene Zvezde ( Uzdignuti Oziris ) : v.: " HOOR ! " Otkucaj u grudi " 1 " . Zavrsna kretnja je identicna prvoj , osim sto se izostavlja iscrtavanje kruga .

Liber VI vel Misteria Macrocosmica

Ovaj tekst sadrzi kratko uputstvo o radu sa Safirnom Zvezdom . Fr. A. se tokom svog rada susreo sa razlicitim stavovima i misljenjima drugih magicara po pitanju Rituala Safirne Zvezde , stoga je resio da vam predoci ova jednostavna resenja . Sam TO MEGA THERION je tvrdio da je u tom ritualu razotkrivena velika misterija i to je obradjivao u mnogim svojim delima , negde jasnije , negde skrivenije . Dosta zadovoljavajuca objasnjenja se mogu naci u Tajnim instrukcijama za VII , VIII i IX Stepen O.T.O.-a , ali i u delima drugih autora . Evo razlicitih verzija praktikovanja samog " rituala " : Kako mozemo proniknuti u tu misteriju ? Prvo normalno morate procitati tekst " rituala " , zatim bi trebali o tome razmisljati analizirajuci sve njegove elemente . To bi vam trebalo dati do znanja o cemu se tu uopste radi , prepoznacete (?) ideje o Tetragramatonu , heksagramu , te ideje o Univerzalnoj Jednacini " 2 = 0 " , i mozda jos ponesto . Mocicete da se uputite u specifican i odgovarajuci sistem misljenja koji se odvija u tome . S obzirom da neki smatraju da je u tome data samo filozofska Istina o Safirnoj Zvezdi to vas moze uputiti da o tome samo razmisljate , analizirate i naposletku , eventualno meditirate ( ako znate kako ? ) o delovima ili celini " rituala " Safirne Zvezde . Kroz ovaj metod mozete zaista steci spoznaju o ovoj Misteriji ! Takodje postoji misljenje da je A.C. u svojoj Knjizi Lazi ovo poglavlje 36 uneo kao

26

Page 28: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

" obican " ritual koji se izvodi poput Manjeg Rituala Pentagrama ili Heksagrama i slicnih magickih operacija . Kroz ovaj metod , takodje , mozete radom zaista steci spoznaju o ovoj Misteriji ! Stoga je Fr. A. resio da da jednu od mogucih verzija izvodjenja . Izvedi znake L.V.X.-a . Ka istoku iscrtaj Safirnu Sestokraku Zvezdu ( Priziv Sunca ) i drzeci pesnicu sa figom u sredistu Zvezde vibriraj :" PATER ET MATER UNUS DEUS ! " Zatim izvedi znak ulazeceg vibrirajuci : " ARARITA ! " , nakon cega sledi znak tisine . Isto se cini i na ostalim stranama sveta , uz izgovaranje odgovarajuceg " teksta " . Kretanje je solarno . Nakon toga svega stani u srediste okrenut Istoku , vizualizirajuci Ruzu i Krst , skupljenih ruku kod grudi , tri puta vibrirajuci " ARARITA ! " ( Sto se tice sekso-magijskih operacija u ovom ritualu to ce biti naknadno opisano u "Liber Misteriorum Rosae Crucis ", poglavlje 9 ovog Practicum-a .) Zamisli da se energije Heksagrama upijaju u tebe osnazujuci sjaj Ruze i Krsta . Zatim izgovori zavrsni deo ( " meditirajuci " o tome ) i zavrsi ritual dajuci znake L.V.X.-a Napomena : Postoji metod kojim necete uspeti da proniknete u ovu Misteriju , a to je da ne radite nista . Mozda je to i najbezbolnije .

Liber HEPTAGRAMMATONORUM

Preliminarni Priziv BABALON Kucaj bateriju " 7 " ili " 3 - 5 - 3 " . Izvedi znake N.O.X.-a . Prva Kretnja : ( Moze biti identicna Prvoj Kretnji iz Liber V vel Reguli , ili: ) Okreni se Istoku - Boleskin . Uzdigni visoko ruku ( drzeci figu ) iznad glave . Dotakni vrh glave i celo : " NUIT ! " Dotakni genitalije : " HADIT ! " Zdruzi ode ruke ( drzeci fige ) i uzdigni ih ; Srediste grudi : " RA-HOOR-KHUIT ! " Druga kretnja : Ka Boleskinu : Iscrtaj Heptagram Bludnice ; Ulazeci : " BABALON ! " ; Tisina . Kreni nadesnoka sledecem kvadrantu i ucini isto . Krecuci se tako ucini i na ostalim stranama . Kad si nacinio/la pun krug nalazis se licem ka Boleskinu . Dodirni obema rukama ( sa figama ) genitalije ; reci : " HOATH BABALON ! " Uzdigni energiju do sredista grudi ( cineci pokret rukama ) i reci : " AD BABALONIS AMOREM DO DEDICO OMNIA NIHILO ! " Dodirni figama srediste cela i reci : " ABADDON ! " Raspleti fige ( prsti su uzdignuti , palcevi na celu ) : " Otvaranje Oka ! " Uzdigni ruke u " V " i reci : " LA AHEBAH BABALON ! " Hitro udari grudi i opet uzdigni ruke ; reci : " BABALON ! " ( ili " NUIT ! BABALON ! ISIS ! " ) Prekrsti ruke na grudima ; reci : " IO FALLOS ! " Zavrsna kretnja je identicna pocetnoj . Napomena ( Fr. VAL 419 ) : Ovaj ritual je stvoren u sledece svrhe : A - Kao opste Teranje svih silina koje nisu u skladu sa BABALON . B - Kao opsti Priziv energija BABALON . C - Za zene , carolija kojom se manifestuju energije BABALON , moguce za privlacenje odgovarajuce Zveri . D - Za muskarce , carolija kojom privlaci zenu koja manifestuje energije BABALON . E - Za muskarce i zene , kao uvod za Seksualnu Magiku . Sto ce biti prociscujuce i stimulativno ako se ispravno izvede . BABALON , buduci univerzalna , se moze i odista se manifestuje u bilo kojoj zeni

27

Page 29: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

otvorenoj za nju . I za ovo kao i u svim magickim operacijama uspeh zavisi od jednostavne maxime : Prizivaj cesto ! THERION Ritual Kucaj bateriju u srediste grudi " 6 - 6 - 6 " i izvedi znake L.V.X.-a . Prva Kretnja je identicna prvoj kretnji iz P.P.Babalon Rituala . Druga Kretnja : Ka Boleskinu : Iscrtaj Heptagram Zveri ; Ulazeci : " THERION ! " ; Tisina . Krecuci se solarno ucini isto i na ostalim stranama . Ka Boleskinu : Dodirni obema rukama ( drzeci fige ) genitalije : " VIAOV ! " Srediste grudi : " ABRAHADABRA ! " Celo : " ON ! " Raspleti prste i uzdigni ruke u znak " V " ; reci : " FIAT LUX ! " Hitro udari grudi i opet uzdigni ruke ; reci : " THERION ! " ( ili : " TO - MEGA - THERION ! " ) Prekrsti ruke na grudima ; reci : " IO FALLOS ! " Zavrsna kretnja je identicna pocetnoj . Napomena ( Fr. A. ) : Therion Ritual je stvoren u svrhe "suprotne" svrhama Rituala Babalon-e , tj. prizivaju se energije Zveri , koji su ustvari u neraskidivoj " vezi " sa svojom suprotnoscu . Za celokupnu filozofiju oko ovoga uputi se u dela A.C.-a . Pogodno je meditirati o Tarot Arkani XI " Strast " . Therioin Ritual budi siline LVX-a , energije bica Mikrokosmosa , donekle slicno sa ritualima Pentagrama , dok se ritual Babalon-e ispoljava kao NOX i budi svesnost o energijama Makrokosmosa , sto je donekle slicno ritualima Heksagrama . Za razliku od rituala pentagrama i heksagrama ovi rituali direktno bude korenske siline svojih principa i time se mocnije i jasnije ispoljavaju u magicaru koji ih kanalise i koristi . Ovi rituali direktno povezuju magicara sa strujama novog Eona , budeci u njemu Volju i svest o sebi ( Therion ) i dovodeci ga u dublju Ljubav i Razumevanje svega ( Babalon). Sledece je verzija " prve kretnje " tj. " kabalistickog krsta " pogodnog za ovaj ritual : Celo : " HAOS ! " Grudi : " JAHBULON ! " Sex. Centar : " IO FALLOS ! " Levo rame : " BABALON ! " Desno rame : " BAPHOMETH ! " Sklopi ruke na grudima ispreplevsi prste : " IAO ! SOL-OM-ON ! " ( ili reci : " AN EL HAQQ ! Ja sam Istina i u mom turbanu nije nista drugo do Bog ! " ) .

28

Page 30: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Liber INVOCATORUM Priziv PAN-a Priprema : Po volji procistiti i urediti Hram , i po inspiraciji urediti Oltar u skladu sa radom . Mogu se izvesti Rubinova Zvezda ili Reguli Ritual . Paliti dosta mirisa . Stanite uspravno okrenuti Istoku , zatvorite oci ( budite goli ili bar bosi ) . Nakon sto se smirite stavite levu ruku na srce , a desnu na trbuh ( ovo simbolise prakticarevu teznju da njegova dela slede stazu njegovog / njenog srca ) , zatim izgovorite priziv sa namerom da prodrete u njegovu sustinu i da ona preplavi vasu svest . " Prizivam Pana - Boga svemocnog ! Prizivam Pana - Boga pastirskog ! Prizivam Pana - Boga neogranicenog ! Prizivam Pana - Boga sumskog ! Prizivam Pana , Pana , Pana !!! Boga Pana Bezgranicni svemir Iz tame noci i svetlosti dana ! Boga Pana Nebo plavetno Zemlju neogranicenu More beskrajno I Vatru besmrtnu ! Boga Pana Ciji melodicni akordi slave sveopsi zivot Boga sa licem od svetla Nenadmasnog Gospodara sveta ! Boga Pana Iz cijih Rogova i Stapa se sve radja Koji sve stvara Koji sve odrzava i unistava ! Prizivam Pana - Boga svemocnog ! Prizivam Pana - Boga pastirskog ! Prizivam Pana - Boga preuzvisenog ! Prizivam Pana - Boga neogranicenog ! Prizivam Pana , Pana , Pana !!! Prizivam Pana - Boga Mudrosti ! Prizivam Pana - Boga Svetlosti ! Prizivam Pana - Boga Slobode ! Prizivam Pana - Boga Ljubavi ! Prizivam Pana , Pana , Pana !!! " Zatim pevaj : " Io Io Io IAO ! Sabao Kirie , Abrasaks Kirie , Meitras Kirie , Fale ! Io PAN ! Io PAN , PAN ! Io Isiron , Io Atanaton , Io Abroton ! IO IAO! Haire Fale , Haire Panfage , Haire Pangenetor ! Agios ! Agios ! Agios ! IAO ! " Prepusti se meditaciji . ( Ako priziv izvodi magicki par neka se prepuste Ljubavi po volji .)

29

Page 31: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Naposletku Posveti Hleb i Vino i konzumiraj Sakrament . Zavrsi ritual po volji .

Priziv HOOR-PAAR-KRAAT-a Izvrsi pripreme po volji . Pre svakog stiha vibriraj Ime Boga . Nakon svakog stiha reci : " Ognjem naoruzan iskacem iz utrobe Majke Zvezda ,a ti si skriven u meni u svojoj Tisini ! " , zatim daj znak tisine preuzimajuci oblicje Boga . O Gospode Tisine ! 0 - O ti rodjeni u lotosu ! Razotkrivanjem Luci i nevinom zudnjom Tebe ja prizivam ! 1 - Izmedju osnova opsene Magusa njegovom recju AGAPE Tebe ja prizivam ! 2 - Tebe ja prizivam sa trona Atremide lovkinje , iza njenog briljantnog pokrova ! 3 - Svojim spiralnim kretanjem dolazim tebi koji se emaniras u svojoj sedmozracnoj slavi u telu Nuit-e sa razotkrivanjem ljubavi ! 4 - Iz uravnotezenosti ognjene kubne stene , Tebe ja prizivam koji se pojavljujes iz ljuske orlove ! 5 - Tebe ja prizivam O Ti dete pentagrama sa grudiju Inicijatora ! 6 - Pod baldahinom reci 418 tebe ja prizivam ! Pod ovim zlatnim oklopom te iscekujem! 7 - Tebe ja prizivam iz sume kopalja u znaku otvaranja vela purpurnoga ! 8 - Dodji ti iz mog puta uravnotezenog , iz plavog pera MAAT nepokretnog ! 9 - Tvoja sam svetiljka ja O uzviseni izabranik ! Dodji ti iz plodnih polja tisine iz savrsenstva drevnog ! 10 - Iz zivotnog centra tocka Tebe ja prizivam , sa uzdignutim dlanom izmedju munja ! 11 - Iz pehara BABALON-e Tebe ja prizivam , iz iluzije snage oTi lepoto Zveri ! 12 - Tebe ja prizivam iz mracnih talasa Mem-a , Ankom i zmijom obavijenom oko noge moje ! 13 - Iz kuce smrti , Amentija , Tebe ja prizivam , prospi svetlost svoju nad putem mojim! 14 - Manifestuj svoju nevinost u meni ti andjele bogova , uzdigni se hitro kao strela preskacuci dugu , sjedini se samnom u svetom kazanu ! 15 - Sa govorom u tisini Tebe ja prizivam ! O Ti ! Otvori Oko Istine ! 16 - Ti Krunisano dete dvanaest zraka slave ja ti seme donosim , vodi me kroz Krunu do bele briljantnosti Nistavila ! 17 - Tebe ja prizivam moje sveto srediste , moje srce i moj jezik ! O Ti zvezdano dete sa krunom zmija cije prosvetljenje je sveta Mudrost ! 18 - Dodji Ti iz centra Sunca , iz zlatnog Ruzinog Krsta i skerletnog Srca ! 19 - Tebe ja prizivam opadajucim mesecom iz ravnoteze medju kulama ! O Ti dete glasnice ponocnog sunca ! 20 - Neka lice zemlje i Eona bude tvoja manifestacija , O Ti bozansko dete slave tisine i snage ! 21 - Iz iluzije materije u velikoj Noci Pan-a , iz sredista N.O.X.-a , kao sto se Izida raduje - TEBE JA PRIZIVAM !!!

Liber Misteriorum Rosae Crucis Misterije Seksualne Magike su od davnina bile prekrivene Velovima Tajne , i to najvise zahvaljujuci Tabuima i Ogranicenjima nametnutim covecanstvu od strane Velikog Carobnjastva Crne Loze kroz dejstvo javnih i korumpiranih religija . Seksualni akt je uistinu NAJ SVETIJI AKT U UNIVERZUMU ! A u dobima mracnjastva i bezumlja , dobima bez ljubavi , ova tajna se prenosila samo retkim izabranicima . Pocetak novog Eona je uzdrmao temelje Ogranicenja i Lazi otvarajuci put slobodnim ljudima i zenama da konacno hode u Mudrosti , Slobodi , Svetlosti i Ljubavi .

30

Page 32: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Konacno je onima kojima je to volja omoguceno da se upute u misterije Seksualne Magike . Naj cistija uputstva se nalaze u Svetim Knjigama THELEMA-e i narocito u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis , takodje u spisima i delu Proroka - Zveri 666 . Mnogo je novih autora koji se uspesno bave ovom " tematikom" . Fr. A. je za ovu priliku resio da da samo neka osnovna i naj jednostavnija uputstva . Seksualni Akt je Naj Svetiji Akt u Univerzumu . To je ispunjenje Univerzalne Jednacine " 2 = 0 " . To je spoj Tacke i Kruga , koji su simboli Ruze i Krsta , koji su simboli za univerzalni Zenski i Muski princip . To je Veliki TAO koji nastaje iz Jedinstva Jina i Janga . To je Ljubav pod Voljom Gospoda Falusa i Boginje Kteis , koji su MahaLingam i Maha-Joni u Jogickom sjedinjenju . To je sjedinjenje Zveri i Skerletne Zene u njhovoj Strasti . Seksualna energija je najmocnija silina koju moze da proizvede ljudski organizam , a ta energija po svojim osobinama ima i elementalne i duhovne kvalitete , stoga je sposobna delovati na svim ravnima . Ta energija se akumulira seksualnim aktom i oslobadja orgazmom sjedinjenja , stoga je moguce Voljom i Ljubavlju usmeriti je ka odredjenom Cilju koji treba da dovede do Duhovne spoznaje , Mudrosti , Svetlosti i Slobode . Do ovoga se nedolazi odmah niti je preporucljivo da pocetnik kombinuje Magiku sa seksualnim energijama jer ako nije potpuno uravnotezen te energije mogu oploditi i " nahraniti " elementale ili u gorem slucaje Ljusture koji ce time biti osnazeni i tako delovati da skrecu magicara sa sredisnje staze . Seksualni Vrhunac izaziva talasanja u Akasi koja zatim sire svoje talase uticaja na podrucja elemenata cime se moze izazvati da dodje do upliva Uzvisenih silina ili ulaska u Visa stanja svesti ali takodje moze dovesti i do disbalansa usled skoncentrisanosti na neku " obicnu " misao, zelju ili teznju . Odista te ce misli , zelje ili teznje ( ili sta vec ) dobiti novu snagu ali je to skretanje sa puta : Samo je teznja ka Duhovnoj Spoznaji ( Znanje i Razgovor Svetog Andjela Cuvara ) - Bela Magika , svaka druga Magija koja nevodi tome ili bar nepomaze tome je Crna Magija . Svaki Simbol ili Magicka Formula koji se vizualiziraju ili izgovore u trenutku sjedinjenja dobijaju snagu te duhovne energije , delujuci tako po svojoj prirodi kroz svest i bice Zene i Muskarca koji to cine . Takav Rad odista dovodi do Iluminacije . Prva od " mogucnosti " za praktikovanje ove vrste Magike je da se seksualni akt neizvodi fizicki , vec da se cela operacija sjedinjenja ( zene i muskarca ili magicara i Boga ) vizualizira , zamislja i " izfantazira " . Cilj je isti : Duhovna spoznaja . O " delima stapa ". Ovo se odnosi na magicke operacije auto-erotskog tipa , kada muskarac nema fizicku partnerku u ritualu vec priziva i vizualizira svoju Boginju . U trenutku seksualnog vrhunca se sjedinjava sa Njom snagom svoje Volje te projektuje svoju energiju ka njoj . O " delima pehara ". Takodje se odnosi na operacije auto-erotskog tipa , kada zena nama fizickog partnera u ritualu vec priziva i vizualizira svog Boga , te se u trenutku seksualnog vrhunca sjedinjuje sa Njim snagom svoje Ljubavi . U ovim operacijama se mogu koristiti Sigili i Formule koje ce magicare dovesti u blisku vezu sa Bozanstvom , a oni se " pune " magickom silinom fizickog orgazma . O Misteriji Ruze i Krsta . Zena je Ruza , muskarac je Krst . U Ritualima u kojima ucestvuje magicki par indukuje se veca i cistija silina ( sto naravno zavisi od njihove prociscenosti i posvecenosti , te istinske Ljubavi koja postoji izmedju njih ) koja dovodi do posvecenja izvedenog priziva . Sam princip operacija je izuzetno jednostavan ( jer je i samo vodjenje Ljubavi normalan i prirodan akt ) ali se savetuje potpuna ozbiljnost sto se tice Rituala . U Safirnoj Zvezdi par izvodi pripreme i sam ritual do odredjene tacke kada dolazi do seksualnog sjedinjenja ( podrazumeva se da je izbor polozaja i Asana u potpunosti po volji i ingenioznosti para , te da sve zavisi od njihove vestine i umetnosti ), u tom momentu pa nadalje oni treba da se zaista poistovete sa principima Izide i Seta i da svu svoju energiju , strast i ljubav unesu u akt . U trenutku orgazma treba snazno da vizualiziraju ( najbolje je ako se to dogadja u istom momentu ) Heksagram ( Tri puta izgovarajuci " ARARITA " ) koji zatim projektuju svom svojom snagom uvis , kroz sebe i izvan , beskrajno uvis da sija kao zvezda u Telu NUIT-e . Slicno se cini i u Ritualu BABALON-e osim sto se vizualizira Sedmokraka zvezda ( vidi Pecat Bratstva A.*.A.*. ) i izgovara i priziva Njeno Ime . Nakon toga par se prepusta meditaciji i transu .

31

Page 33: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Fluidi koji se emaniraju prilikom seksualnog orgazma sjedinjeni u bozanskoj Ekstazi su istinski Eliksir Besmrtnosti te se oni konzumiraju kao sakrament ( najcesce ) pomesani sa posvecenim Vinom i Kolacicima Luci ( Hlebom ) . Sekso-Magijski rituali osim sto dovode do duhovne spoznaje i prosvetljenja imaju i svojevrstan " nus-produkt " a to je postignuce Cilja rituala ili stvaranje Magickog deteta. Magicki par koji izvodi ovakvu operaciju treba da bude svestan da ce svojim aktom odista stvoriti Homunkulusa , te da samo od njih i zavisi kakvo ce to dete biti . Oni mogu podariti zivot elementalu , ali mogu inkarnirati i Bozanstvo ili Zvezdu . Elemental ce uvek vuci na svoju stranu , dok ce Zvezda biti sposobna da dela iz svoje ravnoteze i time i sama daruje svetu od svoje Svetlosti . O svemu ovome se moze jos opsirnije " filozofirati " ali je samo delo vodjenja Ljubavi i cin seksualnog sjedinjenja polova bio , jeste i bice Naj Svetiji Akt u Univerzumu .

Liber KHABS

Operacija Khabs .

Khabs je Zvezda koja se spominje u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis , te je preporucljivo pre svega dublje se uputiti u " teoriju " a zatim izvoditi ovaj Rad ( ili bilo koji drugi ) . Operacija je zamisljena kao petodnevni rad za jednog magicara ali se sve moze izvoditi i u grupi , bez razlike . Dati su kratki opisi meditacija koje magicar moze izvoditi po svom vlastitom "rasporedu " i u trajanju koje odgovara - po volji . " Khabs je IME moje kuce . " : Rade se Asana i Pranajama uz koriscenje reci KHABS kao mantre . " OBOZAVAJ stoga Khabs ." : Uvod : A. & P. : Meditacija na Anahata Cakru , uz mantranje reci KHABS . " Khabs je U Khu . " : Meditiraj i vizualiziraj Pentagram , dok mantras KHABS ulivaj zracenja elementalnih boja u njega . Zatim taj Pentagram projektuj uvis u beskrajno telo boginje Nuit . " A ne Khu u Khabs-u . " : Meditiraj o Tarot Arkanama koje su pripisane slovima imena K.H.A.B.S. - po njihovim elementalnim atribucijama - X-VII-O-I-XIV : Sreca - Kocije - Luda - Mag - Umetnost . Vizualiziraj Arkane i sjedini se sa prizorima - datim redom . " PUTEVI Khabs-a potpuno hrle ." : Meditiraj i vizualiziraj Sigil KHABS , zatim zamisli da se nalazis u sferi " K " , dozivi je upijajuci njene energije . Zatim poleti i putuj po petlji sigila boraveci u svakoj od sfera odredjeno vreme . Putuj petljom Sigila pet puta . Meditiraj , vizualiziraj Sigil KHABS , pred sobom , na vratima ili zastoru . Otvori vrata ili razgrni zastor te prodji u taj " svet " , astralno ga istrazujuci . Vizualiziraj KHABS Sigil kako se prozima sa tvojim telom i aurom , cime Sfere Sigila predstavljaju svojevrsne " cakre " . Prakticar ce vrlo lako otkriti jos koju mogucu vrstu ili verziju meditacija ( ili rituala ) te ce rad prilagoditi svojim potrebama , svojoj Ljubavi pod Voljom , u skladu sa svojom istinskom prirodom Zvezde . Recimo , svaka sledeca meditacija moze u sebi sadrzavati i prethodnu , da bi se na kraju dana izvodila jedna kompleksna meditacija sastavljena od svih datih varijanti . Tako da ta Velika Meditacija moze izgledati , recimo , ovako : Za uvod radi Asanu i pranajamu , dodaj tome ( nakon nekog vremena ) mantru , zatim " dodaj " meditiranje na Anahata cakru , nakon toga ( ili - sa tim ) vizualiziraj vrata ( veo ) na kojima je Sigil KHABS , prodji kroz vrata i nadji se u Sferi " K " , oseti elementalna zracenja i vizualiziraj Arkanu , sjedini se sa njom , kreci se , putuj tokom petlje , kada si prosao celu petlju Sigila zamisli da je on ispleten oko tebe , meditiraj o tome , nakon toga vizualiziraj Pentagram ( ili sam Sigil ) te ga projektuj ( sebe ) uvis u Telo NUIT-e , nakon toga se prepusti tisini i meditaciji o ne-meditaciji , po volji se vrati kroz vrata ( veo ) i prizemlji svest u fizickom telu . Neka je Blagoslov i Obozavanje Proroku ljupke Zvezde !

32

Page 34: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

MISA NOCI

Ovo je Misa Boginje beskrajnog prostora i bezbroj zvezda u njemu . Na Oltaru je Stela 666 , ruza na Knjizi Zakona , crna , bela , crvena i plava sveca ( ili srebrna i zlatna) , Pehar sa vinom , Stap , Noz i Disk ( pentakl sa pentagramom u kome je krug u sredini ) , Insens , zvono , sveto Ulje i Hleb ( ili Kolacici Luci ) .Ostalo se prepusta inspiraciji ucesnika . U uvodnom delu se vrse pripreme i prociscenja : izvesti neki od rituala ( Pentagram , Rubinova Zvezda, Reguli itd. ) - po volji . Svestenica ( Nuit-Babalon-Izis ) i Svestenik ( Hadit-Therion-Oziris ) su goli . On zvoni zvonom " 3 - 5 - 3 " . Klece pred Oltarom , drzeci se za ruke . ON : " HA ! " ( Pozdrav ! ) ONA : " HA EN ANKH TETA MES EN PET AUR NUT ! " ( Zdravo Ti koji zivis vecno , rodjen od neba , zacet od Nuit-e . ) Oni se ljube . On pali belu svecu . ON : " PASESS MUTK NUT HERK EM RENS EN SETA PET ! " ( Razastire se Majka Nuit nad tobom , u imenu svome " Tajna Nebesa " .) Ona pali crnu svecu . ONA : " TA EN MUTK NUT UNNEK EM NETER EN KHEFTK EM RENK EN NETER ." ( Postavi ti Majku Nuit da bude kao Bog tvom neprijatelju u tvoje Ime Boga . ) On stavlja Sveto Ulje na njeno celo . ON : " ANET HRAK EM HRUK ! " ( Zdravo da si na ovaj Dan ! ) Ona premazuje Svetim Uljem njegovo celo . ONA : " AHA UABK UAB KAK UAB BAK UAB SEKHEMK ! " ( Ti si cist , tvoj Ka je cist , tvoja dusa je cista , tvoje oblicje je cisto . ) On stavlja svoju desnu ruku na njene grudi . ON : " UAB BAK AM NETERU !" ( Cista je tvoja dusa medju bogovima . ) Ona stavlja svoju desnu ruku na njegove grudi . ONA : " SENEMEHU NEK EM AB MERT AU METETF NEBT AMENNU ! " ( Moli se srcem punim ljubavi cije su molbe sve Tajna . ) On dodiruje njen seksualni centar . ON : " I NEK SAK ! " ( Dolazi tebi tvoj sin .) Ona dodiruje njegov seksualni centar . ONA : " SAK PU EN TETK EN TETA ! " ( Tvoj sin je ovaj od tela tvoga zauvek .) ON : " NUK ANU PAUT BAA PU NETER BAA PU HEH ! ( Ja sam ON bezoblicne tvari , moja dusa je Bog , moja dusa je vecnost ! ) Postavlja svoje ruke ponad njene glave kao blagoslov i posvecuje je Ruzom . ONA : " ANKH ANKH AN MITK ! " ( Zivi zivot neces umreti ! ) Postavlja svoje ruke ponad njegove glave u blagoslovu i posvecuje ga Ruzom . ON : " TES TU AAA PEH TA ! " ( Uzdigni se Mocnice snazna ! ) ONA : " UN TU AAA PEH TA ! " ( Ustani ti Mocnice snazan ! ) Oni ustaju , pale plavu i crvenu svecu ( ili srebrnu i zlatnu ) . ON : " AS BAK SEB ANKH ! " ( Gle tvoja dusa je zvezda ziva ! ) ONA : " AS KHENT SENUF ! " ( Gle medju bracom svojom ! ) On uzima stap i noz , on uzima pehar i disk . ON : " AMMA SU EN PA NETER SAUUK SU EMMENT EN PA NETER AU TUAUO MA QETI PA HARU ." ( Daj sebe Bogu , cuvaj sebe svakodnevno za Boga i neka sutra bude kao danas .) On dodiruje nozem disk , i stapom pehar ; zatim odlazu oruzja na Oltar . Uzimaju se za ruke . ONA : " AN MEHU EN ANER TUT HER UAH SET SEKHET AA RAT AN QEMUH ENTUF AN BAKA AN KHERPU TUF AN SESETTU EM SETAN AN REKH TU BU ENTUF AN QEM TAPHET ANU . " ( Ona ne moze biti vajana u kamenu , u likovima na koje ljudi stavljaju krune i ureuse , Ona se ne pokazuje , Sluzba se nemoze vrsiti , ni darovi prinositi njoj , ne moze se Ona izvuci iz svoje Tajne , ne moze se saznati mesto na kome je . Ne nalazi se u oslikanom Svetilistu! )

33

Page 35: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Ona uzima Knjigu Zakona , ljubi je i stavlja na svoje grudi , On daje Znake N.O.X.-a na cetiri strane sveta ; Ona cita sledece stihove : I : 2 , 3 , 12 , 13 , 14 , 15 , 22 , 24 , 58 , 59 , 60 , 61 , 63 , 64 i 65 .Za to vreme on kruzi oko nje pevajuci i prizivajuci ( mantra ) Ime Boginje . Nakon toga ona zvoni zvonom " 3 - 5 - 3 " ; Zatim pale vecu kolicinu mirisa ( smolasta drva - sikomora , gume , jasmin ili ruza ) . Prepustaju se meditaciji i / ili seksualnom sjedinjenju svestenice i svestenika . Sledi posvecenje i konzumacija Sakramenta : Kolacici Luci ( Hleb ) i Vino . Na posletku On kaze : " I NEK AB A KHER MAA HATIA AN KER TAK UNA EMMA ANKHIU KHETA KHENTA EM SESIUT ! " ( Dodjoh tebi srce mi je pravedno , grudi su mi bez obmane . Daj da budem medju zivima , da otplovim i da doplovim medju sledbenike Tvoje ! ) Oni gase svetla i svece , On zvoni " 1 " . Misa je ovim zavrsena . 161.'.

RITUAL ZVEZDE I ZMIJE Ucesnici : Svestenica i Svestenik . Hram uredjen po volji . Oltar je okrenut Boleskinu , na njemu su sva magicka oruzja , Srela Otkrovenja i Liber AL vel Legis i/ili Svete Knjige Teleme . Vrse se pripreme i ciscenja po volji . Pale mirise i pustaju pogodnu muziku . Izvode Manji Ritual Pentagrama i Manji Rutual Heksagrama , zatim Rubinovu i Safirnu Zvezdu i nakon toga Ritual Teriona i Ritual Babalon-e . Umesto ovoga se moze izvesti otvaranje dato u Ritualu prolaska kroz Tuat , ili po volji . Zajedno izgovaraju Priziv : " O vi , nebesa koja boravite u beskrajnome , a imate moc nad zemljom , gde izvrsavate presude najviseg , vama je receno : Pogledajte lice svog Boga , pocetak utehe cije oci su svetlost nebesa koja su vas ovlastila da vladate nad zemljom , i njenom neizrecivom raznovrsnoscu , dajuci vam moc razumevanja , tako da mozete urediti sve stvari prema zamisli Onoga koji sedi na Svetom tronu , sto ustade na pocetku , govoreci , Neka zemljom vladaju njeni delovi i neka se u njoj izvrsi podela tako da njena slava uvek bude ekstaza i nadrazaj orgazma . Njen put neka kruzi sa nebesima , i kao sluzavka neka im sluzi . Jedno doba neka smenjuje drugo , i neka ni na njoj ni na njemu nema istoga bica . Neka se svi njeni delovi razlikuju po svojim osobinama , i neka ni jedno stvorenje nebude jednako drugom . Razumna stvorenja na zemlji i ljudi , neka uznemiravaju i iskorenjuju jedno drugo , a njihova boravista neka zaborave njihova imena . Delo coveka i njegov sjaj neka budu osramoceni . Njegova kuca , neka bude pecina za Zver sa Polja . Osujeti njeno razumevanje tamom . Jer , ono me je radovalo u vezi sa Devicom i Muskarcem. Neka neko vreme bude poznata a zatim nepoznata , jer ona je postelja bludnice i boraviste onoga koji je pao . Vi nebesa , uzdignite se , neka vam niza nebesa , koja su ispod vas , sluze . Vladaj onima koji koji vladaju ; zbaci one koji padaju ; stvaraj one koji se uvecavaju ; i unisti pogane . Neka ni jedno mesto ne ostane u jednom broju . Sabiraj i oduzimaj dok se zvezde ne prebroje . Ustani ! Pokreni se ! i Pojavi se ! pred zavetom njegovih usta koja nam je pokazao u svojoj pravdi . Otvori misterije sveg stvaranja i pruzi nam cisto znanje ! Neka Svestenici sada meditiraju o Plamenom Macu koji se spusta i Zmiji Mudrosti koja se uzdize ,vibrirajuci naglas imena Sfera i Staza . Umesto ovoga mogu meditirati o sigilu ABRAHADABRA ili sigilu KHABS-a , budeci te energije u sebi . Neka zatim procitaju jedno poglavlje iz Liber AL vel Legis-a . Neka jedno meditira o Zvezdi , drugo o Zmiji . Svestenica peva : ( Pocinje stimulaciju Kteis ) : Mu pa telai Tu wa melai A A A . Tu fu tulu Pa Sa Ga . Qwi Mu telai Ya Pa melai U U U . Se gu melai Fu tu lu O chi balae Wa pa malae : Ut Ut Ut ! Ge ; fu latrai Le fu malai Kut Hut Nut . Al OAI Rel moai Ti TI Ti ! Wa la pelai Tu fu latai Wi Ni Bi ! Svestenik govori : ( Pocinje stimulaciju Falusa ) :

34

Page 36: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Tisina ! mesec prestaje ( da se krece ) i to bese slatko u vazduhu , u vazduhu , u vazduhu ! Ko volju ce steci ! Ko volju ce steci ! Po Mesecu , po meni i po Andjelu Gospodnjem ! Sada Tisina prestaje a Mesec slatko nadolazi ; ( To je cas ) Inicijacije , Inicijacije Inicijacije ! Meden je poljubac Izide ; Moja sopstvena Volja je okoncana , Jer stigla je Volja . Pogledaj kako dete-lav pliva ( na nebu ) a mesec se okrece : ( To si ) Ti! ( To si ) Ti! ( To si ) Ti ! Trijumf ; Volja se iskrala ( kao lopov ) , Jaka Volja koja se uzdrmala pred Ra Hoor Khuitom ! Haditom ! Nuitom ! Bogu OAI Neka je hvala na kraju i na pocetku ! I neka ne padne ni jedan koji stekne Volju , Mac , Terazije , Krunu ! Oni zatim preuzimaju polozaj " 69 " oboje mantrajuci formulu ABRAHADABRA . U trenutku vrhunca oboje konzumiraju Sakramente i zatim ih izmenjuju u poljupcu , zatim se opustaju i/ili meditiraju u tisini . Neka zatim meditiraju , jedno o Zvezdi , drugo o Zmiji sjedinjujuci se sa tim energijama . Svestenik govori : ( Pocinje stimulaciju Falusa ) : Jedinstvo najvise iskazano ! Obozavam moc daha Tvog , Najvisi i uzasni Boze , Koji teras smrt i bogove Pred Tobom da drhte : Ja , Ja te Obozavam !!! Zatim peva : Aka dua tuf ur biu bia ce fu du du ner af an Nuteru ! Svestenica govori : ( Pocinje stimulaciju Kteis ) : Ja sam bludnica koja potresa Smrt. To potresanje daje Mir Zadovoljene Pozude . Besmrtnost prsti iz moje lobanje , A muzika iz moje vulve . I besmrtnost takodje prsti iz moje vulve . Jer moje Bludnicenje je slatki miris poput instrumenta sa sedam zica , Koja se svira Bogu Nevidljivom , sveopstem vladaru , Koji prolazi pustajuci ostri krik orgazma . Zatim peva : Omari tessala marax tessala dodi fornepax amri radara poliax armanu piliu amri radara piliu son" mari narja barbiton madara anafax sarpedon andala hriliu ! Svestenik i Svestenica se sjedinjuju . Ona zauzima aktivan polozaj , poput bludnice Babalon koja jase zver na Atu IX " Strast " , mantrajuci formulu ABRAHADABRA kontempliraju sjedinjenje Zvezde i Zmije . U trenutku Orgazma neka se iz njih prolomi krik : ABRAHADABRA HRILIU ABRAHADABRA !!!!!!! Nakon Orgazma sjedinjenja neka konzumiraju Sakrament i neka se prepuste meditaciji , po volji . Sledi zavrsna litanija : I. Ko je taj koji dolazi iz Bezdana sa mesta poderanih haljina , boravista onoga koji je samo ime? Ko je taj koji hoda po zraku svetlosti , vecernjoj zvezdi . ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! II.Ko je taj koji putuje u gomili , koji je postavljen na ivicu Etira krilima Mauta ? Ko je taj koji trazi Kucu Device ?

35

Page 37: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! III. Ko je onaj koji se odrekao svoga imena . To je onaj cija je krv skupljena u pehar BABALON. To je onaj koji sedi , gomilica suve prasine , u gradu Piramida . ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! IV. Dok svetlost sveopsteg Oca ne rasplamsa tu smrt . Dok dah ne dodirne tu suvu prasinu. Dok se Ibis ne otkrije Krabi , i sestostruka Zvezda postane sjajni Trougao . ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! V. Blagosloven nisam ja , niti ti , niti on , Blagosloveni bez imena ili broja koji je uzeo azur noci, i kristalizovao ga u cisti safir-kamen , koji je uzeo zlato sunca , i iskovao od njega beskrajni prsten , i u njega stavio safir , i stavio ga na svoj prst . ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! VI. Otvori sirom svoje dveri , O grade Bogova , jer ja ti dovodim Ni-jednog . Spusti svoje maceve i svoja koplja u znak pozdrava , jer Majka i Cedo su moji pratioci . Neka se pripremi gozba u palati Kraljeve kceri . Neka se upale svetla ; Zar mi nismo deca tvoje svetlosti ? ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! VII. Jer ovo je kljucni kamen palate Kraljeve kceri . To je Kamen Filozofa . To je kamen koji je skriven u zidovima bedema . Mir , Mir , Mir Onome koji je krunisan ! ( Refren : ) Slava onome koji je skriven , i slava onoj koja nosi pehar , i slava onome koji je dete i otac njihove ljubavi . Slava zvezdi , i slava zmiji , i slava macevaocu sunca . I neka je slava i hvala kroz Eon-e imenu Zveri , cetvorostrukom , misticnom , divnom ! Neka se prepuste miru , ili meditaciji , ili Ljubavi , po volji . Na kraju ( posvecuju i konzumiraju sakramente ) , iskazuju blagoslov i zahvalnost Nejvisem i zavrsavaju Ritual .

36

Page 38: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

PLODOVI RADA fr.Gaia Aleluia

I rang (počeo 19. XII 2002.) 1. dan Pojava Ćupa. Vizija srebrnkasto-bele žene u perju. (moj Sveti Anđeo) Kontrakcije Muladhare. Bliskost sa Ćupom. Odmah sam dobio sigil... 3. dan Cvet, zvono, materica, želim da se savijem u fetusni položaj.

Javlja se neki tako poznat osećaj, tako prijatan, tako drevan!? Sigil je stilizovani simbol beskraja. 8 kada se stavi u ležeći položaj. Oktopod. Zapaljenost za O.`.XI.

4. dan Sigil kao panovi rogovi. 5. dan Na kraju Rada sam se nagao nad ćupom i upao u veliki osvetljeni bunar. Upao sam u

prljavu, ustajalu vodu, ali osećaj je bio izuzetno dobar i opuštajući. Mala “promena” tokom pada. Ćup je braon boje ili boje rđe. Šlem kao obrnuti ćup. Dojka!

6. dan Radim sa simbolom kteis (dve presečne kružnice). Jedan je crveni, drugi je plavi krug, kao u heksagramu! Presek je elipsa krila, pčele. Elipsa su usta. Usta i pčela je MAAT.

7. dan Znak Kteis kao 2=0. Ovo je sada sasvim jasno. Rad sa Horovim simbolom. Prošao sam vrata sa simbolom obrnutog trougla. Svuda oko mene je mlečno bela boja. Počinjem da padam. Oko mene lete pčele. Zlatno - bela boja dominira. Vizija sedog starog čoveka. Kraljevski amblem. Merovinzi? Paun.

8. dan Promena izazvana Uzdizanjem. Seksualno uzbuđenje i jasno titranje Muladhare. Stupio u kontakt sa S. “Slučajnost” u skladu sa mojom prirodom. 9. dan Odmah posle rada, dobio sam pismo od Đ. iz R. u vezi sa mojom

Težnjom... 11. dan Širenje svesti do Beskonačnosti. Odlično izvedeno.

II rang 1. dan Osnovana Kaaba 77. 3. dan Smišljen lamen Kaaba-e. Takođe, smišljena jedna izvrsna meditacija.

Znatna “promena” tokom rada. Takođe, dešavanja na fizičkoj ravni u skladu sa Radom...spontana...

6. dan Tokom rada postignut čudan Trans. “Promena”... 9. dan Božanski princip HPK. 10. dan Bio kod B. Predivno sam se proveo.

III rang 1. dan Rad konačno shvaćen kao igra. Uvid o suvišnoj ozbiljnosti okultnih radova. 3. dan Uvid o ispravnom načinu korišćenja varvarskih imena. 5. dan Astralna projekcija. Izlazio sam par puta...

Tarot otvaranje koje mi je dalo jasne odgovore na jedno moje bitno pitanje. Situacija sa OT se naglo ubrzala. 7. dan Vizija pustinje. Soko nije orao. Sunce nije vatra. Uspešno dostignuta praznina Uma.

Odlično obožavanje Kefre. Dobijen sigil. Generlano, III rang odiše seksualnim nagonom. 11. dan Astralna projekcija...

IV rang 1. dan Moja verzija S.S-a. Veoma dobra i efikasna. 3. dan Uvid u način šaputanja glasova. Ovaj rang mi odlično ide.

37

Page 39: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

6. dan Tok prane ide sam od sebe. 8. dan Jasno osećam protok energije. 9. dan Posle Kefre : Goli oblik pažnje. Goli oblik Budnosti. 10. dan Došao do izvrsnog metoda Dharane koju sam primenio u hodu; objektivno vreme od

sat i po hodanja po velikoj hladnoći skraćeno na subjektivnih par minuta, koristeći se tim metodom.

11. dan Manipura se izuzetno jasno oseća.

V rang 1. dan Moj lični ritual sasvim odgovara. Formulisao Moju Volju u Reči. 2. dan Astralna projekcija bez metoda i napora. Jednostavno sam izašao. Proslava Imbolga.

Vizija Isusa tokom Rada. 3. dan Astralna projekcija iz potpuno budnog stanja. Još jasnije formulisao Volju u celini. 5. dan Rad sa HRIM. HRIM = Heru + Vatra + Voda; kao Hriliu. Vizija mene sa krilima. 9. dan Intenziv Prosvetljenja. Osvešćivanje suštine moje Istinske Prirode. Iskazivanje suštine

Celog mog Bića na jednu jedinu reč, koja predstavlja u potpunosti TO.

VI rang 1. dan Kucao AA spise. 2. dan Setio sam se mog načina na koji sam komunicirao sa Anđelom kao dete. 3. dan Konstantno radio u skladu sa mojom prirodom. Radost! Vizija Horovog oka tokom

Rada. 5. dan I. P. Prosvetljujuća činjenica i otkriće da sam Ja Istina da sam Ja. 8. dan O. r. Bilo je odvratno. Ali sam se držao kraljevski. 9. dan I J. i ja smo u velikoj “promeni” posle Vodjenja Ljubavi. 10. dan Kod J.-a rasprava o slobodi sa gomilom “likova”. Bio sam sam protiv svih, ali sam

prosao krunisano i osvajacki. Takođe, sedeo bez problema u siddhasani 45 minuta. 11. dan “Tiho u nevinosti, Nevino u Tišini. Kao jaje u tami, kao ponor u visini!”

VII rang 1. dan Cinio sam stvari koje sam sa Radoscu cinio u detinjstvu. Ponovo sam probudio Dete u

meni. Ali pod Voljom...U radu, zameniti mesta Hator i Sekhet. 2. dan Posle Rada, prisustvo sile. Grcevi misica. Nasao na ulici knjigu “Sacred Sexual Bliss”

za samo 100 dinara. Kupio sam je, naravno. 4. dan Silina rituala. Sexualno uzbudjenje. Uvid u metod “specijalizacije” pojedinačnih

radova. Tokom rada, znak kteis je izvrstan metod budjenja Boginje. 5. dan Bio kod J-a. Takođe, upoznao G. Osecaj bratske bliskoti. Cudno stanje. 6. dan Osecam Boginju sa lakoćom. Rad VII ranga izaziva potpuni gubitak orijentacije.

Zaradio sam 250dm. 7. dan Razboleo sam se uzasno. Pricao sam sa G. Osecaj veze sa tim covekom je ogroman. 8. dan Potpuno sam se razočarao mojom Dharanom. 9. dan Rad šestog ranga - buđenje prirode. Rad sedmog ranga - otvaranje i nameštanje

mogućnosti kada je priroda već probuđena. 10. dan Uspeh u Dharani. Praznina. Tokom rada, kteis sam video jasno kod sve 4 Boginje. 12. dan Ovaj rang sam produžio spontano za još jedan dan. Kod sedmog ranga, Jedna

Boginja se osetila u mnoštvu. Isis nije Neftis. Osetio sam svaku u svojoj božanskoj autentičnosti. Pa ipak, to ne beše ni jedna.

PAUZA

Napraviću malu pauzu sa Radom u O.`. XI par dana, koliko će mi trebati vremena da sastavim priziv Pan-a. Osmi rang će se sastojati iz priziva Pan-a i priziva mog dobrog Boga. Tokom pauze, integrisaće se iskustva i teženje ispoljene u dosadašnjem radu.

38

Page 40: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

10. 03. 2003. Sa D. sam napravio plan da prođemo Rad kroz ceo Tarot. 11. 03. 2003. Osvešćivanje dubokih nesvesnih sadržaja.

12. 03. 2003. Danas sam iz autobusa zaustavio kretanje ventilatora na jednom klima - uređaju. Uočio sam specifičan oblik Svesti dok sam svojom Voljom zaustavljao ventilator. Rekao sam _ da bih voleo da se vidim sa masonom _. Bilo je davno kada smo sa njim došli u kontakt i kada je rekao da bi voleo da se vidi sa mnom. 13. 03. 2003. Danas D. i ja počinjemo da prolazimo kroz Tarot. Radićemo sve Atue.

Moja prva karta je Pustinjak. 14.03.2003. SUSRET SA MOJIM SVETIM ANĐELOM. PONOVO SAM POSTAO BUDAN

NJENOG PRISUSTVA. PONOVO SAM SA NJOM. Rad sa Atu-om Obešeni Čovek. Obešenog čoveka sam izvukao 2 puta zaredom. Imao sam jasan osećaj da ću izvući baš tu kartu. Osećam ogromnu želju da radim za Neofitstvo. Rad sa Tarotom se izvršava u okviru toga. Moram dosta toga uraditi, ali nije teško. Moram početi u najskorije vreme rad za 8. rang O.`. XI.

15.03.2003. Popodne je D. prošao kroz “Kočije”. Prekognicija za tu kartu.

Ceo dan mislim o Njoj. Toliko žudim za njom. Toliko sam samo radostan. Ah, kako je čak lepo biti udaljen od nje. Ali samo od NJE! Ushićen sam. Osećam se sigurno. Nova vrsta entuzijazma teče mojim Bićem. Od sada, Svaki Rad će jasno biti upućen Njoj. Sve je sada mnogo lakše. Tarot otvaranje. 1) ___ reci mi da li si ti moj Sveti Anđeo Čuvar? 2 Pehara -

Ljubav 2) Šta imaš da mi kažeš, ___? X Sreća.

16.03.2003. Čim pomislim na mog Anđela, događa se čudna promena svesti. Moje je Biće

potpuno promenjeno od Njenog razotkrivanja. Prolazak kroz Atu Uravnoteženje.

Tarot otvaranje koje mi je donelo sigurnost u Nju. U stvari, potpuno je nepotrebno bilo koja druga sigurnost od Nje same, to mi je sada jasno. Dobio sam najjasnije moguće odgovore, a njena Istina je hiljadu puta jasnija od toga.

17.03.2003. Dozvao sam u svest jedno od mojih najranijih sećanja. 19.03.2003. Osećam ogromnu bliskost sa njom. Bespogovorna bliskost, neposredna i direktna

Ljubav prema njoj je ono šta osećam. Svaki put kada se usredsredim ka Njoj, dogodi se “Promena”.

39

Page 41: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

SAGLEDAVANJA RADA ORDO XI Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.)

(nakon 2º) "Koliko god da je Nuit meditacija suptilna, toliko Hadit meditacija 'razdrmava' čoveka i energizuje ga". (nakon 3º) "Razmišljajući o prethodnim 'stepenovima' tj. praksama koje sam radio setio sam se Tuat-a: Kao što je Nuit oko mene, a Hadit u meni, ja jesam RaHoorKhuit!' Tako su delovale prakse, NUT je širio svest, HUT ekspandirao i sabijao, a KUT me skoncentrisao na 'sebe'. Nakon prve tri, slede druge dve prakse koje bi trebalo da me još više osveste, uravnoteže i energizuju." (nakon 5º) "Zanimljivo sagledavanje delovanja ovih praksi koje radim i koje sam odradio... prve tri su bile "kosmičke" ali su druge tri očito "lične"; LID dobro budi energije i potpuno mi odgovara (smatram ovu praksu jednom od naj moćnijih, kad se kombinuje sa SS i TSS). Pentagramaton je naspram toga učinio potpuno sabijanje svesti na mene samoga, mikrokosmički, bez otvaranja u "beskraj", to mi je delovalo gotovo ograničavajući, mada imam utisak da P. ima efekat da u toj zaokruženoj mini-atmosferi rovari po svesti da istera blokade na videlo. Imam utisak da je P. isterao moje lične osobine na videlo. Sada radim sa Safirom, čije energije smatram da deluju u sferi rangova Unutarnjeg Reda. Sila je 'šira' od P. ali sam svestan 'tame' koja je granica za Heksagram. Tako zaključujem da 1º,2º i 3º deluju 'univerzalno', da 4º,5º i 6º deluju 'lokalno' lično, mikrokosmički i da zatim 7º,8º i 9º vraćaju magičara ponovo u više sfere ali na 'proživljen' način kada je prvo povučen, pa spušten, pa se opet uzdiže svesniji svojih univerzalnih osobina i elemenata. Rituali Babalon i Terion'a (7º) deluju kao veza solarne svesti sa božanskim Razumevanjem. 8º priziva dva specifična 'božanska entiteta' -Pana i HPKa od kojih je prvi ekstremno aktivan i životan a drugi skriven i miran. 9º usmerava sve u novom obličju tj. bilo koju od ovih praksi potencira i osnažuje energijama seksa i ljubavi (kundalini)... da bi 10º bio Suma i nova tačka gledišta iz sfere pet tačaka pentagrama i time izlučuje i razlučuje svetlost Khabs'a. 11º je povratak u 'utočište' - NUIT. 1º,2º i 3º - uvod i aspiracija ka suštinskom, božanskom 4º,5º i 6º - sledi rad na sebi, 'samoanaliza' 7º,8º i 9º - proces uzdizanja (1,2 i 3 na višoj razini, kroz delovanje sa 'uporištem') 10º - Transcedencija sistema rada kroz ulazak u fluid svetlosti 11º - NUIT. Ovo je stvarno ABRAHADABRA sistem, dat na raznovrstan način rada sa svešću (a ne samo 'vatren' kao SGLUX). Mogu to sagledati i ovako: A - 1º - Vazduh/Duh - sveobuhvatnost NUIT. B - 2º - Kuća suštine / kao veza sa beskrajem. R - 3º - Sunce - RHK. A - 4º - Protok energija Duha od Krune do Kraljevstva. H - 5º - Zvezda / Pentagram. A - 6º - Središte sistema - Sol - Heksagram. D - 7º - Vrata Razumevanja / Dalet-Venera-7-Heptagram. A - 8º - Vazduh/Invokacija. B - 9º - Kuća ljubavi na temelju seksa. R - 10º - Sol/Zvezda - Khabs. A - 11º - Duh i posvećenje za NUIT. Mislim da je ovo sagledavanje još jedan 'dokaz' valjanosti postavke Rada ovog "Reda 11". Sada kada sam ovo ovako prepametno razložio i objasnio, jedino što bih voleo i što bi mi značilo nešto je da neko ko radi po ovom sistemu zaista ostvari USPEH.

40

Page 42: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

ZAKLJUČAK: 'Ja' jesam odavno definisao ovu strukturu i ove prakse, ali mi je uvek užitak da doživim ceo ovaj 'proces'. Pošto sam, neskromno, objavio da ovo jeste ABRAHADABRA sistem nije li to i 'Nagrada' RaHoorKhuit-a?! Bilo je moguće da se sve ovo još obimnije analizira i objašnjava, ali mislim da nema potrebe, cilj ovog Rada i Reda, cilj ovih praksi je da Magovi steknu ISKUSTVO, a spoznaja se jasno ogleda kroz Tri Ranga O.'.T.'. Normalno, kroz ovaj Rad se može doći do Duhovne spoznaje i duhovnih iskustava... analogija, naj jednostavnije vrste govori o tome da onaj ko doživi Khabs, i čuje glas te Zvezde već biva u sferi 5=6, dok 11° deluje kao praksa 6=5... No svako na svom 'rangu' ima lično i specifično iskustvo sa svakom od ovih praksi. Uveren sam da je velika Moć u njima. 'Uspeh je tvoj dokaz'. *** DODATAK: Praksa koju nazivam "TSS" je ništa drugo do Telemitska verzija prakse Srednjeg Stuba. Praksa se radi identično A.M.A.G.-ovoj praksi jedino što se koriste Telemitske Magičke Formule: Kruna: LAŠTAL Grlo: TELEMA Sol.Pleksus: VIAOV Koren: AGAPE Noge: M***M Znači da se sve formulacije i cirkulacije izvode kao u SS. U kombinaciji sa 'klasičnim' SS i praksom LID mislim da je ovo veoma moćna praksa i da sve tri izuzetno snažno deluju na svest (pa i telo) svim razinama.

ORDO XI Drugo sagledavanja rada

Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.). (u toku rada za 6º) Već trećeg dana sam u meditaciji sagledao i definisao sve detalje oko "Vrhovnog Saveta", što sam izložio u posebnom tekstu. Petog dana sam inicirao jednu aktivnu konverzaciju o 'majanskim' filozofijama što je, čini se, malo pokrenulo neke ljude. Šestog dana sam rešio da malo astralno istražujem: Vizija: Vrata sa heksagramom. Ulazim. idem puteljkom. Pozivam vodiča. Zove se Aniel (ali kad sam izrekao da me vodi i pokaže mi sferu 'u slavu neizrecivog imena' 11 bejah uzdignut na gore ka svetlosti). Aniel me je pozvao 'dole'. Tu je bela zmija koja mi kaše da hodam po njoj. U početku je to mao nezgodno, ali napredujem. Dolazim do jezera. Na kamenu sa prednje strane je lik meseca, gore je pehar, a na kamenu je urezano ime 'Aniel'. Gledam u površinu jezera, vizualiziram heksagram ali likovi se mešaju, idem dalje i prelazim mstić od kamena, malo dalje, levo, je ulaz u pećinu. Ulazim. U prostoriji je kazan koji se dimi. Na njemu je grozd sa par listova. Prolazim dalje kroz lučna kamena vrata kja padaju unazad kako sam im se približio. Izlazim u šumu, koja je veoma bujna i zelena. Aniel mi kaže da se popnem. Penjem se visoko i gledam šumu odgore. U daljini vidim zamak. Odlazim do puta. Tu su biciklisti i automobili. Iscrtavam heksagram i oni nestaju. Put krivuda i idem do zamka. Ulazna kapija je ogromna. Guram je i ona se lagano (i silno) otvara. Zatim još nekoliko takvih kapija, prolazim, ali tu nije unutrašnjost zamka, već vidim prijatnu zemlju, okupanu nežnom svetlošću. Onda vidim vulkan iz koga izbija vatra (u obliku obrnutog trougla) nešto iznad vulkana u vatri je svetlost (poput zvezde) to me jako privlači i približavam se brzo ka tome. Aniel kaže da slušam glas vatre:"Idi u zemlju mašte i iz riznice uzmi nova obličja". Desno od ovoga su velike snežne planine, u oblacima. Sevaju munje i potmulo grmi. Približavam se. Ogromne su. Stene su crne i izuzetno jake i oštre, sneg i led su izuzetno hladni."penjem" se. Na vrhu je potpuo vedro i prijatno. Vazduh (i njegovo plavetnilo) nestaje. Nadamnom su crno nebo i sitne zvezde.

41

Page 43: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Lebdim u tom prostoru. Prilazi mi ratnik u orijentalnoj odori (bela, sa plavo-crveno-zlatnim prslukom i povezom oko struka). To je opet Aniel i prvi put ga jasno vidim. Oko mene su ratnici. Stoje u krugu. Zatim isuču mačeve i vitlaju njima. Sve zveči i treperi. Oni nestaju ' pojavljuje se obličje oka u trouglu - gledam u to i vidim da je oko spirala, ona se kreće silovito, zatim je kao tunel. Gotovo da sam uvučen u to. Sila je izuzetna. Tunel je kao od svetlosno-energetske vode i ide u beskraj. Znam da je vreme da se vratim. Letim nazad i izlazim kroz vrata... dajem znak HPKa i izvodim još jednom 'Safirnu Zvezdu'. Komentar:Aniel je anđeo 5.mačeva )karta 'poraz', stoga nije ni čudno što mi se baš vatra iz vulkana obratila i rekla mi nešto i što se pojavio Aniel sa mačem (i što su i ostali ratnici imali mačeve). U viziji su jasni delovi pripisani kracima heksagrama tj. sefirotima: 9 - kamen sa mesecom, peharom (i ime anđela vodiča), jezero. 8 - u pećini kazan sa grozdom (vetar je duvao izvan pećine). 7 - zelena šuma . 6 - zamak (unutra je vedro i svetlo). 5 - vulkan i vatra. 4 - velike planine. 3 - nebo, ratnici, ozbiljnost i oko u trouglu. Ovo je ceo proces prolaska, ali bez puno zadržavanja i bez posebnih detalja. Sama obličja govore za sebe. Verovatno se Aniel prikazao kao vodič jer je cilj ovog 'eksperimenta' bio samo ulazak u astral i istraživanje da bih iskusio smisao heksagrama - ali to sve-u-svemu nije imalo uticaj na ljubav i lepotu (per se). Vizija ostvarena. Intelekt zadovoljan - ali ruža nedotaknuta. Možda se Aniel pojavio i zbog moje trenutne 'bliskosti' sa sferom Geburaha. ANIAL ima brojnu vrednost 92, kao i Geburah - PHD, Pahad - strah. Mada ja lično 5. mačeva ne shvatam kao 'poraz' već kao snagu intelekta (mačeva) koja je pokrenuta energijom Geburaha. Prelaz iz 'Zatišja' do 'Učenosti' po meni ne vodi kroz Poraz već kroz učenje i kroz proces saznavanja, analize i sinteze (onoga što je lepo i korisno za um). Venera je tu inspiracija, a Akvarijus je čistota promišljenosti. Recimo 9+2 je 11... a za 11 se (u 777) spominje 'vulkanska vatra' kao i svetlo (AUD) tj. "OD"... kao i kružno kretanje, itd. Generalno mislim da je dizajn malih tarot karata za sferu Geburaha kod svih autora koji su ih prikazali kao negativne: 'loše' - ustvari promašaj. Oni nisu bili u stanju da sagledaju tu vatru i pročišćenje i stoga su se bojali. Poruka vatre iz vulkana mi je jasna - nova obličja iz riznice su nove tarot karte ... što je generalno u mom planu da krenem sa crtanjem TET Tarota tj. Tarota Strasti.... To može biti moj Rad za 6, rad koji proističe iz moje Istinske Volje. Moj Rad za O.'.T.'. je moje darivanje "makrokosmosu", ali rad sa Tarotom je prenos svakom "mikrokosmosu". Devetog dana, konačno, konačno počeo da jasno sagledavam razlike i sličnosti tri škole magike. Sada mi je to toliko jasno da sam oduševljen Žutom školom i potpuno posveđen Beloj. Žuta mi je pomogla da jasno sagledam Belu. takođe sam u dnevniku zapisao sledeće: Bela - akcija zbog Radosti Crna - akcija zbog Patnje Žuta - ne-akcija Međutim TAO je suština sve tri škole ... avaj... i Ha! I o znacima NOXa: Nevinost, pubertet, zrelost, ekstaza. Rođenje, život, smrt, preporađanje. Pasivnost, buđenje, snaga, sveobuhvatnost. I mnogo bih još mogao misliti o tome, ali mi je lepše da ćutim. Desetog dana sam se nenadano skoncentrisao na Svetog Anđela, i opisao ga kroz tarot karte (ovo je specifično za mene pa neću navoditi ceo zapis). Izgleda mi da je Safir tako delovao u tom cilju sagledavanja moje istinske prirode. Naposletku sam jedanaestog dana napravio sledeću rekapitulaciju: "Ovaj 6º mi je bio period sagledavanja i izazova. Idejno sam još objasnio sistem rada Reda 11, formulisao rad Majstora Reda 11, iritabilno izazvao neke procese u 'majanskom' poketu, astralno

42

Page 44: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

sagledao delovanje 'delova' heksagrama i 6º , imo uvide o školama magike i naposletku dobio ponudu za 7 da bih se naposletku ipak skoncentrisao na SAČa. Nakon ovoga sledi početak 'treće trijade' tj. rad sa Heptagramima a planiram da radim oba rituala data u A.P.u. I već oseđam "povlačenje" ka tome i sagledavanje delovaja na mene. Terion-lunarno-mikrokosmička zver, Babalon-solarno-galaktička makrokosmička Boginja-žena..." (zapisi u toku rada sa ritualima 7º) "Imam impresiju o energiji Akvarijusa, da je simbol vodolije ustvari dvostruki tok Zveri i Boginje (a ne Horus-Maat) i da je vodolija obeležje "čarobnjaka" tj. onoga koji je svestan svoje animalnosti i materije (a nije joj rob - već živi sa tim i u tom) a otvoren je za Duhovno Razumevanje. Tako donji 'talas' predstavlja heptagram Teriona, a gornji 'talas' (u simbolu vodolije) je pod uticajem heptagrama Babalon-e. Oni su sjedinjeni u jedinstvenom simbolu (dvostruki 'talas' tj. tok) iz tog jedinstva čoveka i božanstva lije voda kosmičke mudrosti, kristalno jasna svest. Dvostruki tok Teriona i Babalone - Sunca u nama i Sunca u kosmosu." U toku prvog dana sam imao par nasilnih prekida rada izazvanih spolja. "Sve vreme sam imao utisak da jako dobro radim (energetski) rituale - i sve vreme je postojala svest o 'protivljenju' tj. o uzaludnosti i ispraznosti rada... polarnost. Animalni deo mene (predvođen Ruahom) počinje da deluje u cilju odbacivanja ovih praksi, a Duhovni vuče i gura dalje. S jedne strane jak utisak o besmislu ovih praksi, a sa druge utisak o širenju svesti." Četvrti dan, veče, "...veoma inspirativan razgovor sa Fr.S.A.T.-om koji me je ispunio dubokim zadovoljstvom..."

ORDO XI Treći izveštaj o radu

Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.). (u toku rada za 7º) "Deveti dan, jutro. Asana i pranajama: 7-7-7-7, zatim u te četiri faze, umesto brojanja: Therion, zatim sveo to samo na udah i izdah bez zadržavaja, skoncentrisan na astral. Izveo Heptagram Teriona astralno (okrenut Boleskinu). Vizija: Vrata ispred mene ovalnog vrha sa Heptagramom. Ulazim. Tražim vodiča. Zove se Naom (obučen je u kaput i ima tamno sivu kapu, jednostavna je i pokriva mu uši). Idem napred, ali tu nema baš ničega, sve je prazno. Viz. Hept. Vidim da lebdim unapred kroz vazdušasti prostor. Plavetnilo i beli oblaci se tek naziru. Idem napred. Dovodi me pred obličje u prostoru koje izgleda kao da prostor formira udubinu u providnoj steni-planini. Ispred mene je trougao, koji je poput ogledala, ali to nije staklo već tečni kristal koji se kreće, izgleda mi kao ženska forma i zaista nakon par trenutaka žena se pojavljuje sva od tečnog kristala (ali takođe deluje čvrsto). Kaže da je kristalna kraljica, kaže da nema ime koje bih ja razumeo. Tražim da mi prenese svoje znanje o Heptagramu. Pojavljuje se beskrajno veliko spiralno stepenište (koje se kreće 'solarno') vuče me ka sebi i gledam beskrajno ka vrhu gde on stremi. Kaže mi da je to tok vremena (svaki stepenik je godina) to je evolucija materije (kroz svest) seže beskrajno u prošlost kao i u budućnost. Tražim da vidim dalje. Ona kaže da sam dobro tumačio trigrame i da će se znanje o 144 pojaviti uskoro. Iznad mene je kristalno tečna opna, koju ne mogu da prođem. Do ulaska u to je ne više od 10 stepenika. Tražim da vidim daleku (tj. 'visoku') buduđnost, hoću da vidim kraj vremena. Ona kaže da ono ne postoji - osim u smrti i nestajanju vremena u samom bezdanu )shvatam da preko ponora vreme-prostor su prevaziđeni). Ona mi onda kaže da se zove Noanu. Zahvaljujem se i izlazim kroz vrata. Stajem pred sledeća vrata sa Hept. Ulazim. Naom me prvo vodi kroz neki tunel poput katakombe. Opet vidim trougaoni prolaz. Imam osećaj prisustva kristalne kraljice (svest, ali ne i telesnost). Opet je tu nešto kao trougaono ogledalo, ali me Naom upozorava da je ovde Minotaur. On se pojavljuje sa druge strane i provaljuje ka meni. Iscrtavam Hept. i on staje. On je srž energija u središtu lavirinta. On je sfera koja obuhvata i Nefeš i Ruah. On je čovek-zver. Dobro sam ga prepoznao kao lava sa Atu 'Strast'. Vraćam se nazad. Dolazim do sledećih vrata. Ulazim i tu vidim bivole kako trče. Shvatam da se to odnosi na Taurusa, astrološki. Pojavljuje se Princ Diskova. Kaže da evolucija napreduje sporo ali sigurno, materija se razvija (kroz razvoj svesti) u izobilju i lepoti. Zrno grožđa osećam kako doleće u moja usta. Fino je. Vraćam se. Naom me upozorava da su sledeća, poslednja vrata naj opasnija... malo sam začuđen time. Ulazim. Idem prvo preko uskog kamenog mosta koji prelazi preko mračnog ponora, od litice do litice. Kad sam prešao stazicu (u kamenu) vodi me nalevo, pa se uzdiže vrlo strmo, pa ulazim u tunel koji je veoma (nemerljivo) dugačak.

43

Page 45: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Prolazim opet u sneg i led. Iz stene izbija kocka koja ima valjkastu rupu u sebi. To pada tačno dako da sam ja u središtu. Izlećem odatle. Vidim da je to kao da su sjedinjeni led i stena. Izbijam na čistinu, sve se beli. Postoji procep u ledu, podamnom i nazirem vodu. Letim preko toga. U bespuće se vidi samo led i beli sneg. Nebo je prilično zamućeno. Jedna jedina velika stena leda izbija ispred mene i prilazim joj. Tu je mala pećina, u njoj je metalna posuda u kojoj gori tečna vatra. Pitam vodiča gde sam. On kaže da je to ledena pustinja Kadath. Da je ovde pusto jer vrlo retko ima onih koji dolaze i tu dolaze samo oni koji su na kraju puta jer tu moraju da se suoče sa konačnim užasom. Čini mi se da iz vatre izlazi veliki pauk, ali iscrtavam Hept. i on nestaje. Onda na vrhu te velike stene vidim komešanje. Uzdižem se ka tome. Tu je plamen (izbija trouglasto uvis) i vidim prvo lobanju, ona dobija jelenske rogove i to postaje obrnuti pentagram. Rukom, bez straha, dodirujem tu plamenu lobanju u obrnutom pentagramu. Naom kaže da je to Samael, iskušivač, ali da on sam po sebi nije zao već je on odraz onoga što ljudi vide u ogledalu. Prolazim iza plamena i vidim veliki (majanski) simbol belog ogledala, koje odražava sve kao ogledalo. Stajem pred to i gledam. Naom mi kaže da moram nešto da vidim. Stojim rukama naslonjen na ogledalo. Zurim, vidim sebe kao odraz. Jedino što onda vidim je beli polumesec koji je vrlo miran (i odiše dobronamernošću). Mesec, luna. Video sam. Sada se vraćam nazad. Zahvala i pozdrav, u središtu, opet izvodim ritual Theriona. Komentar: NAOM je 161 isto kao i ALION. Išao sam na to da istražim sferu u njene 4 strane. Strana sa kraljicom je vazduh, Minotaur je od vatre, bik je od zemlje i Kadath je od vode. Sve mi govori o evoluciji, nešto o mojoj nešto o opštoj. Tok vremena, razvoj materije, suočavanje i prepoznavanje materijalnog. Mislim da je vizija prilično jasna i da ne moram da je tumačim deo po deo. Zanimljivo mi je da 'Noanu' na enohijanskom znači "ti postade" tj. "vi postadoste" što u kristalnoj formi predstavlja naj čistiji oblik materijalizacije energije. 144 su 'nove' kombinacije 'trigrama' koje sam evolutivno definisao za ljudsku rasu, to se odnosi na "novi DNK". Minotaur je baš sirovo definisanje energija zveri/Therion-a. Princ Diskova je astrološki uticaj zvezda. Plejade koje organizuju evoluciju - kretanje, razvoj ... polako i kroz lepotu (kulturu). Ledena pustinja Kadath se 'pojavljuje' u Nekronomikonu. Mene ne dotiče "užas" vatre i simbola smrti - u ogledalu (moj majanski solarni pečat - koji mi je 'antipod' je "ogledalo"!) vidim samo beli polumesec. To je moje suočenje sa onim što me drži u ovom svetu, a kada pobedim iluziju obličja/prostora i iluziju toka vremena/luna onda đu istinski biti 'Slobodan'. To spominje i Knjiga Maat (o Hronosu i Ihronosu). Stoga to moram da spoznam da bih to 'prevazišao'. Ideja mi se javlja da je Naom moj odraz u ogledalu pa sam sam sebi vodič i sam sebi antipodni odraz, tj. kao i za celu ljudsku rasu (shvatano 'tibetanski') meni je osnovna 'prepreka' ego (sa svim svojim elementima i Ruahovskim karakteristikama). ALION se gleda u ogledalu i vidi Naom-a. Ipak suština "161" je na obe strane 'ista'. Zaključujem da je materija manifestovani odraz Duha, da ona ima tok u vremenu i prostoru i da je, iako izgleda kao iluzija, toliko je i (neophodna) materijalizacija Duha. (sve ovo je meni jasno intelektualno, ali ove vizije su mi dale još specifičniji utisak o tome)... Ovim je definisano moje lično sagledavanje "zverskih" osobina i energija Heptagrama Therion-a, što se očito u potpunosti slaže sa utiscima koje sam imao prethodnih dana kroz ovaj ritual. Idem dalje."

ORDO XI Četvrti izveštaj o radu

Navodim ovde neke impresije (iz magičkog dnevnika Fr.A.). (u toku rada za 7º) "Pre podne snažan osećaj usamljenosti ... popodne oko 14h E.'.KA.'. ovo me je potpuno okrenulo ka dobrom raspoloženju, tako da sam celi ostatak dana proveo opušten, miran i veseo. Predveče sam to i shvatio i uvideo da sam još jednom na potpuno drugačiji način od drugih iskustava doveden u stanje odnosa Zveri i Nebeske Dame. Zver, vezana za svoj ego, usredsređena na sebe i svoje zadovoljenje, vezana za materijalno i čulne dojmove; bio sam ophrven samotništvom u tom ograničenju. Seksualno sjedinjenje E.'.KA..'. je bio spoj Teriona i Babalone i tada je njen Duh nadopunio animalnost tela i razum svesti pa je skup energija bio i uravnotežen i probuđen, "osvešćen". Zaista sam osećao duhovno raspoloženje... ništa iz uma nije remetilo to stanje. Takođe sam bio zadovoljan kad sam sve to shvatio, kada je u moju svest doprlo Razumevanje onoga što doživljavam, a to je očito dobrano vezano za stazu Tet, tj. za silu energija koje struje između Teriona i Babalone."

44

Page 46: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

(Nakon ovoga je sledio niz događaja koji su spomenuti u 'Pismu Adeptus Majora'). (11.dan.) "Sada sagledavam ovaj stepen kao potpuno pravilno uspostavljen sled toka energija. Pentagramatonorum je budio Mikrokosmičke sile (Zver) Safir je budio Makrokosmičku svest (Babalon) Heptagramatonorum to sjedinjuje u odnose zveri i bludnice, Tifareta i Binaha, Binaha i Hokmaha. Sav taj polaritet Duše i Božanstva je u ovom stepenu skoncentrisan (kao Jod i He, ali i kao He i Vau). Sledeći stepen je očita transcedencija te polarnosti. Prizivi Pana i HPKa se odnose direktno na Keter tj. Jedinstvo koje se i postiže i manifestuje kroz energiju i tišinu. Pan je (poznato je) falusni Bog ekstaze i energije ljubavi, dok je HPK beba u jajetu u svojoj duhovnoj tišini i sveprožimajućoj svesti. U Liber Invocatorumu su data baš namerno dva priziva jer neki Naj višem teže energično, a neki tiho, neki Naj više pojme i doživljavaju energično, a neki u miru. Normalno za Naj više postignuće se prizivaju samo Božanstva te "sfere" pa su zato Pan i HPK i 'odabrani' (priziv Nuit je ostavljen za 'kraj' procesa Inicijacije). Sami prizivi su i karakteristično formulisani, prvi je 'siroviji', bliži 'simbolima' prirode, prizemljeno obožavanje, dok je drugi sistematski/struktuirano uzdizanje i potvrđivanje suštine Naj višeg u svim delovima priziva (priziv naravno nije ništa drugo do vibracija staza po Drvetu Života)... Stoga ceo proces sada vodi ka ulasku u Keter, u Jednu Svetlost, u Jednu Svest, Jednu energiju, Jednu Ljubav - sve u Jednom. Tek nakon tog rada i postignuća sledi "utemeljenje" u 9º tj. seksomagičkom slavlju sjedinjenja polarnosti (bilo kog dela Univerzuma sa svojom nasuprotnošću tj. bilo koje prakse ovog sistema inicijacije). Tu je eksatza polarnosti, a nakon toga se Svetlost potpuno "spušta" i ustoličuje kao tok energije (tj. prosvetljene svesti energije). Zvezda sija i duša je jedno sa tim. Vrhunac je priziv Nuit i ulazak u njeno 'utočište' (i to kroz drevnu 'egipatsku' vibraciju putem seksomagijskog sjedinjenja polarnosti. Time se u potpunosti 'zaokružuje' ceo sistem i ceo proces i time su sva uporišta Duha osigurana, prožeta svetlošću u svesti koja se rastopila u 'Ništa'. (u toku rada za 8º) 1.dan. Početak prizivanja Pan-a. Preuzeo Zavet 6 AA. 2.dan. kratka impresija: "deluje kao 'Bakti' ali uz saživljaj sa energijama kroz izjavu 'Ja sam PAN! IO PAN!' Osećam razliku u odnosu na prošle prakse. Prošli stepenovi su koncentrisali silu u meni i oko mene, a ovaj priziv me dovodi u sferu suptilne energije gde je sve prožeto time i nema 'medijatora' između mene i sile tj. nije ritual veza, već priziv sam po sebi priziva i uvodi u tu sferu... u pitanju je više slavlje i svetkovanje i uživanje u Svemu nego energizovanje 'Svega'... 2.dan, veče, razgovor sa Fr. Qadosh-om...kratka ispovest iz Magičkog Dnevnika Fr.A.'.: "rekoh mu sublimirano razne stvari koje sam napominjao u mojim tekstovima i mejlovima i objasnio proces koji je mene doveo do odluke i shvatanja da je vreme da načinim sledeći korak. (on je već 2/3 svog zadatka obavio, a koliko shvatam i teći deo dobrim delom, sada samo treba da donese veliku odluku) Ja sam u shvatanju da kad odradiš sve što si mogao i umeo (kada si na sve moguće našine doveden do 'Granice' praktično time postajući njen 'Gospodar') u određenom momentu ti ostaje samo jedan Put - a to je ka Suncu. 'Dođi, prikaži se i sledi me' je takođe jedna od bitnih stvari - ne može Mag u svom naponu snage odjednom da se preda 'Anđelu' i postane mu rob! i da taj 'Anđeo' za njega sve odlučuje. Kao istočnjačko 'Tat tvam asi' ili majansko 'In lake-ch' Anđeo nije niko drugi do ti sam, i samo onda kada se dobro prione na Rad i kad se veoma snažno skoncentrišemo na bilo koji proces, bilo da je to izučavanje, studiranje, posao ili ritual, kada su granice sposobnosti dotaknute, onda dolazi do upliva svesti i sublimacije 'poruka' iz izvesnog "višeg" izvora. 'Za čistu volju neuslovljenu svrhom, oslobođenu od strasti za rezultatomsvaki je put savršen'. Mi vodimo naš Put i Rad (kada je to u skladu sa prirodom Univerzuma ide 'glaatko') a 'Anđeo' samo u određenim momentima daje ideje i uvide koji usklađuju Volju i prirodu i spolja i iznutra... Moja priroda se već do sada dobrano ispoljila, ja sam lično sagledavam sebe kroz procese Drveta Života i Tarota - o tome sam mnogo šta i pisao i crtao i s obzirom da mislimda ima kvaliteta u tome očito je to urađeno u skladu sa "Božanskim naumom". O.'.T.'. je cela nova priča, novo ustrojstvo za 'masu' i ideje i sistem reda oslobađa sve starih struktura i hijerarhija delujući potpuno u skladu sa Liber ALom. Ja ne poznajem ništa uzvišenije od Liber ALa i inteligencija koja je to dala je toliko superiorna da možemo mirne duše da primamo savete tumačeći Liber AL spram nas samih. Nije ni čudo, ni pogrešno, što se Aiwass smatra SAČom čovečanstva. Liber AL je poruka ljudima od njihovog Višeg Sopstva. Priznajem takođe da ime 'anđela' koji je

45

Page 47: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

meni lično 'dodeljen' - ne znam - ali sam potpuno posvećen poruci Knjige Zakona i stoga je Aiwass moj Anđeo. Malo me je ovo kopkalo - ali ja nikad nisam sledio svesno ikoju drugu 'inteligenciju' (po pitanju ideja i smernica) mimo Aiwass-a. Čak i da postoji neko 'biće' ili 'Anđeo' on/o je očito dobrano usklađeno sa Aiwass-om i meni je sada očito da takvo biće može biti 'prizma' za svetlost Aiwass-a. Liber Cadi nam takođe kaže: "Otkrivam vam veliku misteriju. Vi stojite između ponora visine i ponora dubine. U svakom od vas čeka jedan Pomoćnik; a taj Pomoćnik ste Vi Sami. Ne možete imati nikakvog drugog Pomoćnika..." Ovo u potpunosti odražava moje ideje o toj temi. A po mom shvatanju da Mag ne treba da teži 'Anđelu' već spoznaji Naj višeg Božanstva, bilo da je u pitanju 'anđeo' ili 'Aiwass' ili išta drugo, "oni" su samo delovi svesti Univerzuma kroz koje ja težim da spoznam i stopim se sa NUIT. Šta više reći? Treba težiti samo Naj-Višem, a mom poimanju je to Nuit, sve ostale manifestacije u Univerzumu su talasanje njene svetlosti, svaki titraj njene kosmičke svesti se materijalizuje u svetlost, svetlost u energiju, energije čine sfere - a Mag treba da se podrži idejom da u težnji Naj višem upornim smrtnicima i Bogovi izlaze u susret - kažem 'na po' puta'.... Liber AL je toliko uzvišen, da čak i da primim neku "novu" knjigu sumnjam da bi ona bila trunčica moći spram Knjige Zakona (no, o ovome ne vredi spekulisati)... Stoga shvatam bilo kakvu manifestaciju sfera, duhova, anđela ili ponašanja ljudi i događaja oko mene i u svetu kao moje lične odraze )zvučim malo kao M.T.!). Ono što saznajem na mom Putu ka Nuit - i do konačne borbe u Bezdanu, do konačnog pada ograničenja ega bilo šta može biti vodič ako se dobro posmatra i mudro rasuđuje (bivajući uz to vođen Liber ALom)... Sve što sam napisao ili sve što sam radio ja sam se trudio da 'natopim' Telemom - time sam očito više bio vođen Aiwassom nego bilo kojim drugim 'bićem'... i tako kada sam to shvatio preuzimanje 5 je bio normalan sled stvari... a kad sam iz svoje prirode razabrao Rad koji treba da obavljam tj. da obavim - onda je 6 normalna stvar ... (potreba za izvesnim 'radom' zavisi od potreba i okolnosti čoveka i Univerzuma u datom momentu prostorno-vremenskog kontinuuma, pa pošto svako Biće, svako čovek i žena mogu da odaberu ikoju stazu bio sam vođen da sagledam trenutne neophodnosti koje mogu svojom inkarnacijom da zadovoljim... tj. koji rad i uticaj da izvršim i sprovedem...). Kada budem oslobođen toga tek onda ću pomisliti na 7, druga vrsta 'oslobođenja' je mistično iskustvo i na neki način se drugačije odnosi spram 'Rada'.... Šta sa silnim događajima i utiscima, sa vizijama i uvidima, bićima i snovima koje sam doživeo? nije to ništa drugo do poseban odnos Boga spram moje duše, a taj odnos traje od početka vremena, preko momenta inkarnacije - i trajaće dok ta Duša postoji kao takva - do momenta dok se ne rastopi u 'Bogu' dok ne nađe "konačno" utočište u NUIT. Moj prvi magički moto je bio potpuno inspirisan sa Liber LXVom -"Ad Serpente" -što mi je mnogo značilo, posle su se moje ideje i shvatanje usmerili ka Jedinstvu - "Achad" i "Ali Bin Achadi" (moja verzija imena AL BN ACHD) i naravno "ALION" - koji je i manifestacija Boga (AL-Bog; 'zračenje'-ION), i "Naj-Viši" -to ime je i dalje specifično i moćno. Ime "Pelicanus" odražava moju prirodu kroz Ljubav i saosećaj - razmenu energije, protok svesti, moje darivanje.... "Tag Hamadi" je bio mističi impuls Strogosti - ali opet sjedinjeni Sve i Ništa, kao 13+61 jeste 74 (lamed). Moj sadašnji moto (koji sam definisao još pre nego što sam preuzeo 6) je "Piamoel.'.Od.'.Vaoan.'." što znači 'Pravednost i Istina' - enohijanski izraženo veoma blisko mojoj duši i mojoj prirodi, nalik dejstvu broja 74. "Libero" je moto za 7, on je duhovna verzija Slobodana, nadopuna i transcedencija kroz 'identičnost'. "Aiwass" - ime koje često koristim u poslednje vreme je definisano baš ovom poslednjom pisanijom ovde izloženom. I naposletku tu je "Sigma" ("Σ") za rang 9 ... to je iz mog domena 'maštarenja' (Ha!) to je 'Suma Svega', Summa Summarum, to je S.'.S.'. To mi je jednom došlo kao impuls. Ne bi bilo ništa neobično (meni se sada 'čini') kada bih kao - jednostavno opet bio samo ALION tj. hebrejski ELYON. ... Sve ja to dobro shvatam u svom Umu (Ha!) samo još treba to i da ostvarim... Jesam svestan tih energija i razina, njihove prirode i dejstva, ali mislim da su to još uvek odrazi za mene. I iako se povremeno predstavljam kao "fr.Aiwass" (shvatajući koliko se ponekad ponašam i svesno ispoljavam 8 ...ah...) to još nije ispunjeno. To donosi Razumevanje i 'uvide' ali je 'ono' takođe vrlo obazrivo da 'Slobodan' ne odleprša u samoljublje i zanos egoizma. Ali vidi Aiwassov vrt buja i cveta! Tu nema puno cveća ali svaki cvet ima jedinstvenu lepotu. Tako sam od Ade Serpente-a dospeo do Aiwass-a, koga mnogi, iskustveno (pa i ja sam) opisuju kao kontinuum svesnosti 'zmije'. Kada sam sebe hteo kao srce da predam toj Zmiji Duha, a sada sebe prepoznajem kao taj kontinuitet svesti 'otelovljen' vibracijom imena "Aiwass". Ta Zmija uzdiže svoju glavu ka NUIT." 5.dan. "Period ovog priziva je doneo smirenje energija. 'Kao' da sam dosegao jedan 'plato' koga podržavaju sve ostale energije. 'Ovde' je mirno i prozračno, svetlo. Nikakvo posebno stremljenje ili naboj ne postoje. Uveo sam se kroz ovaj sistem u novu fazu, novi rang i uz sagledavanje situacije na početku sada treba da se pripremim i usredsredim na rad za 6. Doduše, kad radim priziv ležeći i kad nastavim sa pranajamom koju prati IO PAN (kao 'mantra') ulazim posle nekog vremena dosta duboko. Usredsređenost na krunu iz toga povezuje zračenja sa

46

Page 48: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Anahatom i Svadistanom, koje su ljubav i saosećaj sa seksualnim nabojem (to nije naboj! to je ipak zračenje i 'fluid'). To je drugačije delovanje u srednjem stubu. Jedna od mojih ideja za proces rada po sistemu Reda 11 je da taj rad treba Maga da uvede u sledeći (njegov tj. njen) "Rang" - izgleda da sam ja za sebe to uradio u odgovarajućem trenutku kada je ostvaren naboj za proboj. Izdignut sam na ravan na kojoj sada treba da saberem energije i u izmaglici (koju na neki način vizuelno, 'astralno' doživljavam) pronađem Put. Priziv Pana energije koncentriše u mene, a poistovećenje sa PANom tj. Svime potencira To i otvara svesnost. Izgleda mi dobar izbor da u sledećoj fazi prizivam HPKa koji će mi omogućiti da iz Tišine vidim i sebe i okolnosti u koje sam 'ušao' (mada ja generalno znam u šta sam se 'uvalio' samo treba da radim i vidim u kakvom okruženju to treba da ostvarujem)... Šta da kažem o ovoj sferi u kojoj sam - sada su se potpuno izgubili energetski naboji, a ja sam izmaglica kao i sve oko mene, nema nikakvog akcenta na meni kao na delu ove sfere (možda se 'Slobodan' oseća malo čudno) a takođe ne pojmim ovo kao vatreni Geburah. Ovde sve više deluje 'neutralno' (možda zato 'Slobodan' svako svoje stanje - kakvo god da je - oseća malo intenzivirano) jer neutralno osnažuje sve ono što ima karakteristike, to neutralno, nepristrasno i neodbojno 'hrani' svako stanje da bi svest to mogla brže da pojmi, saživi se i (čini mi se) prevaziđe. To je suočavanje sa sobom, sa svakim delom koji se ispoljava, sa svakom osobinom koju svest ima potrebu da manifestuje/prikaže 'napolju'; to je sagledavanje jer svest nije vezana samo za jednu tačku, već je jedno sa celom sferom (a ta 'izmaglica' kako je zovem jeste kumulativna svetlost, blaga, ali veoma prisutna... njen mir je preduslov koji ne izaziva smetnje u sagledavanju 'osobina' određenog 'čvorišta' koje pojmimo kao "sebe")... IO PAN znači "Ja sam Sve" i "Sve jedno Jesam" IO je "Ja Jesam" ali i "KP" kao Jedinstvo (ostvareno!) polarnosti koje je svest uvelo u "Sve" (koje je PAN)... 6.dan. "Pažnju mi je privukao Liber 440..." 7.i 8.dan. pisao crtice o 'ispovesti 5 9.dan. ...Sagledavanje izbora Rada kojem kao 6 treba da pristupim... 11.dan. "Šta reći o 8º O.'.XI tj. o ovom prizivu? Prvo - nisam bio potpuno skoncentrisan i posvećen, ali kad sam radio priziv imao sam osećaj punine suptilne sfere oko mene, bio sam ispunjen time, ali je energija bila smirena ('suverena') a ne neobuzdana i silna. Mada sama meditaciju u pozi priziva (sa IO PAN) mi je bila veoma dobra (i radio sam je kad god bih legao ili prilegao). Sve u svemu nije loše i energetski i u pogledu dejstva u Malkutu, to je donelo mirniji život i začetak novih 'tokova'. (u toku rada za 9º) 1.dan. "Priziv HPKa... išlo je skroz dobro, ali me je u jednom momentu prekinuo telefonski poziv... u veoma neuobičajeno doba dana (prošlo je 9PM)... veoma Merkurovski prekid od osobe koja je Merkurovo otelovljenje - Gwydion... očito mi je znak da samo kontrola uma, kontrola razuma i kontrola misli stoji između svesti i potpune Inicijacije u Svetlost. Prekinuo me je tačno kod tačke 17. što je takođe simbolično... Zadovoljan sam ovim prizivom, delovao je dobro i očito 'prizvao' energije koje se nalaze u nasuprotnosti sa Tišinom (a to je Merkurov govor)... zatim sam izveo i Priziv Štapa prizivajući HoorPaarKraata... zatim još 20 minuta asane i pranajame uz ime HPKa kao 'osloncem'... prvih 10. minuta je bilo skroz u redu, veoma sam se smirio, onda je u sobi na sve strane krenulo da krcka i šuška i jednom je toliko puklo (u predsoblju) da sam ustao da vidim šta je .... ništa... sledećih 10.minuta je bilo mirno, nakon 5. min. me je oblila toplina, kao da se ulila u mene kao u posudu... ništa preterano... fino..." 6.dan. "Veza Hadita i HoorPaarKraata je izgleda protekla dva dana bila ispoljena u meni - jer sam stalno, ili bar često, imao utisak o Smrti i misli o smrti. Taj utisak je baš specifičan - kao da je u isto vreme i predosećaj i gotov čin i prošla stvar - kao da se spremaš da umreš, umireš i davno si mrtav u istom momentu! A u svemu tome priziv HPKa je doveo do toga da su se 'energije' smirile, a svest je mirna i bistro prima i doživljava utiske.

47

Page 49: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Takođe su meditacije o imenu HPKa veoma duboke i mirne. Prizivi Štapa deluju veoma čisto i smirujuće - jer se svest ne usmerava u nekom'cilju' već se otvara u Tišinu HPKa. Dva divna rituala 9º O.'.XI koje smo izveli protekla dva dana su bili moćni... prvi je učinio da se oporavim od bolesti (koja me je slamala po malo tokom dana... da spomenem samo ovaj malkutovski odraz) a i sinoćni je bio veoma čist i uzvišen.. nikako ne smem da ne spomenem AGAPE koja egzistira u našem spoju (čak i kad ne izvodimo Misu Svetog Duha, naravno)... ti rituali jesu uzvišeni prevashodno što postoji velika ljubav između nas dvoje i što izvodimo 'ritual' onda kada se spontano energije privuku u naj pogodnijoj i naj prirodnijoj Ravnoteži. Priziv HPKa u toku Mise samo učini da se svi 'niži' elementi/misli povuku pred radijacijom Ljubavi. Jutrošnji priziv Štapa (sa HPK) je bio oslobađajući i veseo, darivan za E.'. u slavu Ljubavi. Priziv Štapa bi bio besmisleno traćenje energije na klifore i elementale, da nije oplemenjen Duhom i aspiracijom ka spoznaji Božanskih elemenata Ljubavi." 10.dan. "U toku meditacije me je oblio 'Beli Plamen'..." 93! Frater Aiwass.'.

48

Page 50: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

DO WHAT THOU WILT - ČINI ŠTO TI VOLJA

Frater Lazarus & frater Pelicanus

L.:

"Novi tetragramaton u AL-u je: Do what thou Wilt, tj. DWTW, jer Horus kaze: "Ja sam u tajnoj četvorostrukoj reči". Dalet je Hesed, plodni otac, W je Vau Bik, plodna majka Izis, zena opasana macem na Tarotu, T je Tet, ćerka, koja jaše na Zveri, koji je u stvari Sin (666) pod vlašću Babalon, a završno W je Bik, tj. njena vladarka Venera, ćerka, ljubav, koja je iskupljujuća sila, Evropa koja jaše na Biku, iz Liber 418. Nova brojna vrednost za ovaj tetragramaton je stoga 4+6+9+6=25, broj Rubinove Zvezde, i broj Horusa, marsa, gde je skrivena nova misterija tetragramatona, a ne više 26, (2x13) tj dvojni ili stvaralački aspekt jedinstva, Demijurg. Za sada još nisam otkrio izgovor za DVTV. Jos nisam otkrio ni odgovarajuci Pentagramaton, tj. koje slovo bi se u ovom slučaju moglo umetnuti da bi činilo telemitski pentagramaton, zj. da li je to Shin. Ostale telemitske formule je sam Krouli otkrio i izlozio u prvom delu MTP-a, ali verujem da ih ima jos."

"Ja sam našao još jednu brojnu vrednost, tj. ako za T uzmemo 400 a ne 9, dobijamo: 4+6+400+6=416. a do 418, fali 2 tj. Bet, i to Bet bi onda moglo biti slovo 5. elementa tj. Duha, sto se opet slaze, i objašnjava zašto ovaj Soko nije solaran vec Merkurovski, što je dato tako očigledno u 2. poglavlju Liber-333(Sokolov Krik)."

"Inače 416 ima dva pogodka po Sefer Sefirotu. HRHVR-tj. misao ili meditacija i MSKVN ili Zavet. Interesantan mi je prvi pogodak, jer se pojavljuje Horus udvostrucen, kao HR ili koren Horusa, i kao HVR licno. Takodje i drugo rešenje je interesantno MSKVN, jer se može podeliti na MSK i VN, tj 360 i 56. 360 je mesija i takodje Zub, a 56 strah i paćenik. (takodje pridev predivan i dan). Takodje VN je jedan na latinskom ali i NV, ili Ništa. Rečenica bi tako mogla glasiti, "Mesija je jedan"tj. terion, ili "Zub koji izaziva strah", kako se konacno Terion, i uopste ceo Eon i manifestovao. I poput vucjeg zuba prodro tako duboko, kako ni celik ne moze, dok se telo starog eona potpuno ne rastroji."

P.:

U Telemitskoj maximi 'Čini što ti volja će biti sav Zakon' možemo razotkriti sebi mnoge naznake za samo sprovo|enje Istinske Volje.

Naše Razumevanje nas dovodi do spoznaje da sopstvo - Biće ima samo jedno pravo a to je da čini svoju volju. ']e biti' je proces transfiguracije kroz Najviše - kao što i AHIH znači 'Ja ću biti' tj. 'Ja Jesam'; a 'Sav Zakon' je osloba|anje od svih ograničenja i korespondira sa Mudrošću. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Volja se manifestuje svesno u svetlosti sunca. Ljubav je temelj i zakon koji sprovodi tu Volju. Reč eona je ispunjenje 'nagrade' RaHoorKhuita tj. njegov Blagoslov za one koji vrše svoju Volju.

Tetragramaton Horusovog Eona nije niti JHVH niti AMEN već DWTW. To nas upućuje na

znake NOXa. "Ja sam u četvorostrukoj reči, huljenje protiv svih bogova ljudi..." kaže Liber AL. Čini Što Ti Volja je specifično u odnosu na prošlo doba jer ne daje niti 100 niti 10 zapovesti već samo jednu - koja ne stvara spoljne barijere na način kako su to činili stari 'bogovi' i njihovi štovatelji.

49

Page 51: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Ovde možemo sagledati da kao vremensko-prostorni kontinuum Horusov Eon čini petu tačku na Pentagramu Ozirisovog Eona - i tačno Horusov Eon jeste Vatra Duha koja kruniče elementarnost prošlog eona. Tako|e ta 'elementarnost' je bila Duh Ustrojstva naspram raštrkanosti mnoštva u prirodi Izidinog Eona. Horusov Eon nad sobom nema slovo niti reč Duha već mu je kruna u Tišini - koje je 'beba u jajetu'. Pentekost novog eona je tišina koja obuzima 'one' koji ispunjavaju svoju volju.

'D' su vrata mudrosti, ali Mulier je sveobuhvatnost 'ženske' dominacije. 'W' kao Hijerofant, Vir je Pan, čije energije donose rezumevanje. 'T' je Puer, Strast i energija sunca. 'W' je Puela - inicirana Zemlja; devojka koja je naslednica Majke - preko Oca Pana (druga verzija stare priče)... Kada je 'D' Keter; W - Tifaret, T-Jesod i W - Malkut. Onda vidimo da se portal otvara NajVišem, Mulier je sveobuhvatnost; W je snaga volje 'Muškarca'; T je sexualna energija sjedinjenja i W(finalno) je Inicijacija u (novi) Horusov Eon.

Keter je 'DO' - Činiti, izvršiti, manifestovati ono što jeste i kakvo jeste (bez razmišljanja, spekulisanja, bez strasti za rezultatom i bez svrhe) - samo činiti RAD. Tifaret je 'WHAT' - pitanje koje odre|uje činjenje i Rad i koje na mestu Tifareta sunca treba da dobije odgovor ('šta činiti'). Jesod je 'THOU' - ego i svest kao prenosioci rada; sopstvo koje je sebe svesno u moći i potenciji nositeljaispunjenja i činjenja Volje. Malkut je 'WILT' - Volja koja je pokrenula proces da bi se manifestovala, ona je nositelj energije sopstva, ona je usmerena poznavanjem 'odgovora' na WHAT (šta?) i ona čini - stvara.

Keter - DO: 'Stoga prokletstvo na zato i njegov soj...' Tifaret - WHAT: 'Kada volja zastane i vikne zašto, prizivajući zato, tada volja staje i ne čini ništa' Jesod - THOU: 'Ako snaga zapita zašto, onda je snaga slabost' Malkut - WILT: 'I razum je laž...'

50

Page 52: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Ovo su tačna ograničenja (naznačena direktno u Knjizi Zakona - pravilnim redosledom

DWTW) koja sputavaju puno ispoljenje silina DWTW: 'Dosta o zato! Neka je prokleto zbog psa!'.... 'Ali ti, o moj narode, ustani i probudi se!'

Nije ni čudo što HADIT kaže da je on 'Tajna Zmija' jer DWTW je 25 a to je Rubinova Zvezda - a u Liber LXVI vidimo APePa koji je 'nosioc' Kulta Rubinove Zvezde - što tako|e daje direktnu vezu sa znacima NOXa...

'Do' je 'zapovest' koja omogućava da se Najviše ispolji (reči i misli su nedovoljne); 'What' je ograničenje Ruaha - ali i mehanizam otkrivanja (i razotkrivanja Istine); 'Thou' je snaga (staze Tet) to je Tok 93; 'Wilt' je i ispunjenje Volje i njeno utemeljenje i njeno okončanje (pošto 'wilt' na staroengleskom tako|e znači 'uvenuti').

stari eon novi eon J D H W V T H W

Jod je bio zametak spoznaje, ali i njeno skrivanje. Dalet sada otvara vratnice Istine. He je bila zvezda vodilja ali i pusta nada. Wau je sada jak uticaj Inicijatora (možda 'spor' ali temeljan). Vau je bio verovanje u spasitelja i da spasenje dolazi kroz drugoga. Tet je uzdizanje ka Razumevanju i energična strast koja se lično ispunjava. He je bila daleka zvezda. Wau je sada pritiskajuća neminovnost ispunjenja 'novih' energija Horusa kao Inicijatora. Dalet je III. Wau je V. Tet je XI. Wau je V. Time dobijamo XXIV. XX je EON - Šin. HOOR. IV je CARICA - Dalet. ISIS.

Izida i Horus su bili prikaz istinskog doba prosvetljenja, onda su u prošlom eonu izmanipulisani u lažno spasenje kroz nekog drugog u vremenu koje dolazi. Sada je to vreme došlo, sada shvatamo da smo mi Sami Svoji Spasitelji. Niko nas ne može 'spasiti' do mi sami sebe kroz: DO WHAT THOU WILT.

L.: DODATAK:

"Sto se tice telemitskog tetragramatona, nasao sam jos jedan dokaz iz same knjige Zakona gde Hadit kaze: Ja sam Carica i Hijerofant, tj DV, koren reci DVTV, kao sto je JH postojanje koren reci JHVH, bozansko ime Hokmaha. Ovde osecam da leze neke misterije, ali jos ne znam koje, i ne znam jos sta TV predstavlja, sem mozda Skerletna Zena koja jase na Biku. Nasao sam samo da DV ili DVT moze biti koren reci Duant, zemlje Mrtvih, tj. Ozirisa, ali i koren reci DeV, hindu oznaka za bozanstva tj deve, poput Neteru. Takodje, sto se tice 416, 4+1+6=11. Takodje dalet i Tet su povezujuce - poprecne staze, tj. 2 tipa ljubavi pod Voljom, tj. ljubav i ljubav, recimo visi i nizi. Dva V bi onda mogla biti dva tipa volje, pasivni(skriveni) i aktivni, jer vau slovo Bika se odnosi na Volju, tj. Harpokrat i Horus."

51

Page 53: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

P.:

D W T W "Ja sam Carica i Hijerofant otud jedanaest, kao što je i moja nevesta jedanaest.

D je Carica W je Hijerofant T je Tet - XI, jedanaest; W je zemlja, nevesta... Tako|e: D Lepota i W Snaga T Kliktavi smet i W prijatna klonulost

HOOR - Sila i vatra to je naše!

Dalet je Venera - lepota Wau je snažni bik Tet je kliktavi smeh strasti Finalno Wau je klonulost u 'materiji' i mnoštvu. Postoji veo; taj veo je crn. D To je veo čedne žene W veo tuge T i pokrov smrti. W (strgnite tu) lažnu utvaru vekova. Čedna žena je lažna slika Venere- žene. Tuga je lažni veo snage muškosti; Lažni pokrov strasti je iluzija o smrti. Utvara vekova je vekovna obmana lažima koju je sprovodila 'zvanična' religija sveta.

52

Page 54: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

TELEKTONON Buluk Ik

Proročanstvo

Proročanstvo je prirodni zakon. Ono ne može biti u sukobu sa naukom. Kada proučavamo

Zakon vremena, mi proučavamo sveobuhvatnu nauku. Sveobuhvatna nauka ujedinjuje ono što mi obično mislimo o nauci. Nauka je ta koja se trudi da otkrije istinu. Ono što ljudi u skorijoj prošlosti pa i danas nazivaju naukom uspelo je da se udalji od istinske nauke, tako da danas imamo genetski modifikovanu hranu, kloniranje životinja itd. Proročanstvo je tu upravo da podseti na te prirodne zakone i potragu za istinom. U ovom slučaju ono ima veze sa ispravljanjem genetskog reda u vremenu. Greška u genetskom redu nastala je zbog pogrešne vremenske frekvencije 12:60. Proročanstvo potvrđuje postojanje prirodnog vremena.

Šta je proročanstvo? Obično se pod tim podrazumeva vizija koja će se desiti u budućnosti - predviđanje. Ovo po sebi govori da proročanstvo ima veze sa znanjem vremena. Ali proročanstvo nosi u sebi i nešto više od predviđanja. Posmatrajući razna proročanstva možemo videti da ona imaju više manje istu temu. Ona govore o postojanju četiri doba i kao finalni momenat spominju ulazak u Peto doba. Govore o padu moralnih vrednosti i spominju Dan Strašnog suda. To je vreme kad treba da se probudimo i da se setimo. Sva prava učenja govore o sećanju, a ono čega trebamo da se setimo je pravo vreme i da se u njega vratimo.

Kin 144- početak

Na dan kina 144- Žuto Magnetsko Seme, 26. jula 1993. godine Hoze Argueljas dobio je knjigu

''From Distant Tollan'' (De Tulan, el Legano) - " Iz dalekog Toljana". Knjigu mu je poslao jedan meksički lekar a donela je gospođa Tineta Muhamed na Havaje, gde je tada živeo Hoze. Kako je počeo da je čita, imao je snažna iskustva. Tekst je opisivao brojne putnike koji su putovali, ali ne svemirskim brodom (spaceship) nego Vremenskim brodom ili Vremeplovom, očigledno dolazeći iz drugih dimenzija. Jedan takav Vremenski brod, dolazeći kroz dimenzije do treće dimenzije, imao je probleme i doživeo je nesreću. Knjiga govori o raznim glasnicima sa tog broda- Kecalkoatlu, ali i Hristu, Muhamedu i Budi. Hoze je još dok ju je čitao imao utisak da već zna šta ona želi da mu kaže. Nije mu bilo važno da li je to fikcija ili nije. čim je pročitao ovu tanku knjigu, prešao je na Knjigu Ćilam Balam, znajući tačno gde dalje treba da gleda. Sve je počelo da mu se slaže i uklapa.

Zatim mu je pod ruku došla "Knjiga Otkrovenja, Poglavlje 7,stih 4". Setimo se da je to bilo na dan kina 144, a u ovom stihu se baš govori o 144000 čiji fraktal je naravno 144. Broj 144 se po majanskom sistemu piše kao 7.4, isto kao poglavlje 7, u kom se nalazi ovaj stih 4. Shvatajući ovo, Hoze je imao duhovno iskustvo koje on opisuje ulaskom u unutrašnjosti niza radijalnih tunela. Doživljavao je više različitih stanja u isto vreme: sećanja, vizije,snove. Shvatao je da se nalazi u veoma promenjenom stanju svesti. Reč koju je zapisao bila je TEL-EK-TON-ON. Nekako je znao da ona znači Kanal kroz koji govori Duh Zemlje. Jedan od radijalnih tunela odveo ga je do centra(srži) Zemlje, gde je dobijao razne uvide. Znao je da grob Pakal Votana ima veze i da je ključ za Kanal kroz koji govori Duh Zemlje. Shvatio je da je bio u stanju primanja proročanstva i to Proročanstva Pakal Votana. U ovom stanju boravio je oko četiri nedelje, tokom kojih je dekodirao ranu verziju Telektonona, naročito orakle, putujući sa svojom suprugom Bolon Ik po Meksiku. Bilo je tu i dosta beleški o Ratu Nebesa na Zemlji. Jedan od prvih zapisa u vezi Telektonona bio je sledeći:

"Telektonon se takođe odnosi na tip kodiranog teksta koji je jedna inteligencija ostavila da bi je druga inteligencija pronašla u nekom kasnijem vremenu i odgovarajućem trenutku. Na tibetanskom ovakva vrsta tekstova se smatra TERMOM ili skrivenim učenjem, a onaj ko pronalazi ovakve tekstove naziva se TERTON, pronalazač skrivenog teksta. Telektonon, poput Terme je proročanski tekst, proročanstvo za momenat njegovog otkrivanja."

Tema i Terton

U tibetanskoj tradiciji Termom se smatra blago Darme ili skriveno blago. Darma je učenje

Bude. Ona takođe znači i univerzalni zakon ili istina. Terton je pronalazač skrivenog blaga. Argueljas je instiktivno znao da je grobnica Pakal Votana oblik Terme. Pakal Votan je ostavio određene informacije koje je jedino Terton, u ovom slučaju Hoze Argueljas mogao da otkrije i protumači.

53

Page 55: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Osoba ili božanstvo koje ostavlja termu mora da bude na veoma visokom nivou prosvetljene svesti, jer ona zna ko i kada će tačno otkriti Termu koju je ona ostavila. Takvih osoba ili bića ima veoma malo. Jedan od njih je bio Padmasambhava i njegova supruga Ješe Cogjal (Yeshe Tsogyal). Uobičajeno je da onaj ko pronalazi skrivena blaga- Terme ima ženskog partnera, a u nekim retkim slučajevima žena je Terton, uz muškog pratioca. Žena je ta koja obično ima ulogu okidača pri otkrivanju Terme. U služaju H.Argueljasa u pitanju su bile dve žene - Tineta Muhamed, koja mu je donela tekst i njegova tadašnja supruga Bolon Ik. Uglavnom kroz inspiraciju Bolon Ik, Hozeu su se otkrivali razni nivoi učenja.

Postoje različite vrste Termi. Jedna od njih je Zemaljska Terma- otkriće simboličnog skripta ili teksta, koji se ponekad pronalazi u kovčezima, grobnicama ili velikim kutijama. Grobnica Pakal Votana je ustvari oblik Terme sa simboličnim natpisom. Ovo je uobičajen vid Terme na Tibetu. Znanje se ne nalazi u grobnici, niti u natpisu, nego simboličan zapis deluje kao okidač u umu Tertona. Na ovaj način, informacija je već kodirana u umu Tertona i čeka tačan momenat kada će biti oslobođena. Za Argueljasa je to bilo na dan Kina 144.

Drugi oblici Terme nazivaju se Ezoteričkim ili Umnim Termama. One ne zavise ni od kakve spoljašnje forme, a dolaze iz različitih umnih tokova sa kojima je um Tertona usklađen. Uskljađujući se sa tim tokovima, opet u tačno određenom momentu, informacija se 'otključava' u umu Tertona. Ovakva vrsta proročanstva skrivena je prostoru uma. U tom prostoru postoje različite konfiguracije vremena i kada se u pravo vreme prava osoba poveže sa tim momentom u vremenu, informacija ili Otkrovenje se oslobađa.

Sledeći oblik Terme jeste Terma čiste Vizije. Ona odgovara tačno određenom momentu kad se sve javlja apsolutno kroz viziju.

Osoba koja otkriva Termu da bi došla do svoje potpune realizacije, tj. postala Realizovani Terton treba u sebi da objedinjuje sedam tokova. Prvi tok podrazumeva da Terton dobija stara i nova učenja ili tantre od učitelja ili božanstva u osobi ili u vidu glasa (Argueljas prima ova učenja i tehnike od njegovog tibetanskog učitelja Trungpa Rimpočea). U drugom toku Terton pronalazi da su mnoga ezoterička učenja Zemaljske terme (U knjizi "Uspeće Zemlje" Argueljas otkriva dotad nepoznata znanja o Ji Đingu i Colkinu). Treći tok podrazumeva rponovno otkrivanje ranijih Zemaljskih Termi (učenje Proročanstva 13 Rajeva i 9 Paklova; proročanstvo Ćilam Balama i grobnica Pakal Votana). četvrti tok podrazumeva da Terton treba da otkrije niz Umnih Termi (Kosmička nauka i UR rune). U petom toku Terton pronalazi niz ranijih Umnih Termi (veza između UR runa, Pakal Votana, Abrahama, Hrista i Muhameda). Šesti tok podrazumeva da Terton treba da otkrije mnoge tehnike čiste vizije (vizija Arkturusa, Dugin most). I na kraju, Terton prima oralni prenos u čistoj viziji i zatim otkriva Termu (snovi u kojima mu je njegov učitelj Trungpa Rimpoče govorio o tome da treba da religiju Zemlje vrati narodu).

Terma Pakal Votana i zatvaranja ciklusa

Grobnicu Pakal Votana nisu mogle dekodirati Maje. Današnje Maje- sa par izuzetaka-

zahvaljujući nesrećnim okolnostima kolonizacije, nisu dovoljno planetarne. A mi smo u stvarnom planetarnom momentu. Još 1970. godine Hoze je organizovao Svezemaljski Festival, jer je osećao da nam je neophodna planetarna svest. Duhovni učitelji Hozea bili su tibetanski budista Ćogjam Trungpa Rimpoče iz tradicije Karma Kagjua, Sun Bear- Sunčani Medved, astrolog Dane Rudhyar, kao i spiritualni duhovni učitelji - Pakal Votan i Master Fard Muhamed i niz tibetanskih učitelja. Kroz ova tri različita toka- tri različite tradicije Argueljas je ušao u tok planetarne svesti. Praktično on je bio jedini koji je mogao da objedini ova tri toka i to baš u momentu kada su se zavrčavali - 16. ciklus Kalačakre- po učenju Padmasambhave (1027 + (16x60)=1987) i proročanski ciklus Kecalkoatla - 13 Rajeva i 9 Paklova -opet 1987.g (13 Rajeva započelo je 843 godine, a završilo se 13 katuna kasnije 1519, kad se Kortez iskrcao na tlo Meksika, 9 Paklova se završavaju 1987).

Ćilam Balam Za proročanstvo 13 Rajeva i 9 Paklova Hoze je prvi put čuo od još jedne za njega važne

osobe- Tonija Šerara. Ono je sačuvano preko tradicionalne linije šamana u današnjem Meksiku, u oblasti Oaksaka. To je proročanstvo Kecalkoatla i ono zapravo čini jedan deo ili kategoriju tradicije Ćilam Balama, te je proročanski tok Pakal Votana jedna od proročanskih linija Ćilam Balama. Ćilam Balam znači Sveštenik Jaguara (Jaguar Priest). Ovo znanje ili učenje bilo je skriveno da Španski sveštenici ne bi bili u stanju da ga razumu.

Prva kategorija proročanstava Ćilam Balama odnosi se na proročanstva čuvara dana (Day-keepers). Oni su se bavili samo Colkinom. Sledeća je kategorija Proricatelja godina (Year Diviners).

54

Page 56: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Ovi su poznavali račun godina sinhronizovan sa solarnim kalendarom Haabom i Colkinom. Imali su veze sa određivanjem i očuvanjem datuma sinhronizacije - 26.julom. Pre Gregorijanskog kalendara ovaj datum je padao 16.jula. Isti ovaj datum za početak svoje solarne godine uzimali su stari Egipćani po Totovom kalendaru i kasnije od 622. Muslimani kao početak njihovog Lunarnog kalendara. Praćenjem Sinhronara mi nastavljamo liniju Ćilam Balama.

Treća kategorija proročanstva odnosi se na katune, a četvrta na proročanstvo Kecalkoatla - 13 Rajeva i 9 Paklova. Po dugom računu koje su Maje koristile datum posvećenja grobnice Pakal Votana 692g. je 9.13.0.0.0. Peta kategorija proročanstava u Ćilam Balamu povezana je sa proročanstvom Anonija Martineza. Ovo je jedan od retkih tekstova u kome se spominje Knjiga Sedam generacija. Argueljas je uvideo da je ova knjiga u vezi sa Pakal Votanom i došao do toga da se ona odnosi na period od 9.13.0.0.0. do 10.0.0.0.0.

Proročanstvo Antonija Martineza odnosi se na katun koji je počeo 1692.g, tačno 1000 godina nakon posvećanja grobnice Pakal Votana. Ovo je pogotovo interesantno zato što se u njemu spominje Knjiga Sedam generacija, što je ustvari sedam Katuna koji počinju 692g. O Antoniju Martinezu postoje zapisi da je on iz Havane, gde je bio kraljev zastunik otišao na neko ostvo, tamo sagradio palatu u obliku mandale, od zlata sa četiri ulaza na četiri strane. Nakon toga opet je spremio brod i krenuo na put, ali je brod imao nesreću. Setimo se sa početka priče o sadržaju knjige "Od dalekog Toljana". Kad je stigao na obalu, Antonio je sreo majanskog sveštenika koji ga je pitao: " Kako se zoveš?" a on je odgovorio "Moje ime je Bog otac, Bog sin i Bog Sveti duh". Sveštenik mu je odgovorio "Odlično, mi ćemo te povesti sa nama." Oni su onda recitovali Martinezu Knjigu sedam generacija, i to je trajalo tri meseca.

U knjizi Ćilam Balam, nešto pre ovog proročanstva govori se i o Pravoj Religiji Hunab Kua. Iz teksta se jasno vidi da se radi o religiji koja dolazi posle hrišćanske.

Vratimo se Telektononu i Pakal Votanu.

Ko je bio Votan? Iz vremena kad je majanski narod potpuno izgubio svoj suverenitet, godine 1697. ostala je

korespondencija između dva hrišćanska sveštenika, sa teritorije čijapasa, iz grada San Kristobal de las Kazas. U tim svojim pismima pominjali su tekst za koji su oboje čuli: "La probanza de Votan" ili "Suđenja ili Votanovo testiranje". Govorili su o nekoj vrsti mistične osobe zvane Votan, koji je bio kralj ili vladar ili mudrac koji je živeo u veoma izuzetnom gradu u džungli. Taj Votan bio je nadnormalna osoba. Izgleda da je bio potomak Noe; svedok izgradnje Vavilonske kule; i najzad došao u Novi svet i osnovao grad poznat kao Nah Ćan- Kuća Zmije, koji mi danas nazivamo Palenke. Pre nego je došao u Nah Ćan, on se inkarnirao, ili pojavio iz Zemlje u mestu blizu Nah Ćana zvanom Valum Votan. Ovo je mesto njegovog izlaska i njegovog odlaska. Pakal Votan je izgradio kulu, koju mi danas znamo kao Kulu Bolon Ik, ili Kulu Vetrova. Votan je otišao ispod kule i posetio unutrašnjost Zemlje i zatim otišao na Nebo. Ovo su neki delovi iz dopiski ta dva hrišćanska sveštenika

Smatra se da je Votan živeo od 603. do 683. godine. Njegov život može se podeliti u dva

ciklusa- od 28 i 52 godine. Buda je takođe živeo 80 godina i sa 28 je napustio palatu. Ciklus od 52 godine u životu Pakal Votana smatra se dobom njegove moći. Taj ciklus počinje 631 i po dugom računu nosi broj 13 66 560 - što kao broj u sebi sadrži i sinhronizuje cikluse Venere, Marsa i ciklus Haaba, veliki ciklus od 52 godine. Period od 631. do 683.godine bio je 73. po redu 52-ogodišnji ciklus od početka Dugog računa- a 73 je broj hromatika u jednoj godini kao i 73 Galaktička okreta za 52 Solarne godine.

Grobnica Pakal Votana otkrivena je 1952. godine što je tačno 1260 godina nakon njenog posvećenja. Prošlo je još 40 godina do Vremenskog zaokreta, 26.jula 1992.

Ovo je jedna od najvećih Termi, jer ona zatvara ciklus. Ona određuje Dan Strašnog Suda, definiše drugu kreaciju i dolazak Nebesa ili Raja na Zemlju.

Od početka rada na Telektononu, Argueljas je bio svestan da je originalni Telektonon veoma, veoma velik, kao Solarni sistem koji se širi u Galaksiji. Taj veliki Telektonon možemo opisati kao spasonosnu viziju zvezdanog reda Kinič Ahaua, našeg Sunca.

Kao što znamo- svi smo mi deo zvezde, a zvezda je ta koja evoluira. Svaka zvezda ide ka tome da postane supernova. Kako mi možemo da evoluiramo u tom pravcu? Zasigurno ne možemo ako pratimo pogrešan solarni kalendar. Uz pomoć njega ne možemo da uzdignemo našu solarnu svest. To nas vraća Telektononu i proročanstvu Kanala kroz koji govori Duh Zemlje.

55

Page 57: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

TELEKTONON i grobnica Pakal Votana Pogledajmo u reč Telektonon. Na grčkom jeziku tele znači govor - ili telepatija kao najviši oblik

komunikacije. Na majanskom teol je reč za drvo,a drvo je prenosnik telepatskih poruka. Ktonon- ktonski odnosi se na zemlju. Ovo se sve uklapa u prevodu "Kanal kroz koji govori Duh Zemlje" (Earth Spirit Speaking Tube).

Telektonon nas dalje vodi do Kamena koji govori proročanstvo. Godine 1952. u gustim šumama Jukatanskog poluostrva, u Palenkeu, Alberto Ruz na Hramu

zapisa nailazi na tunel na vrhu piramide. On ga je smatrao nekom vrstom psiho-kanala. I samo uz pomoć tog kanala mogla je biti otkrivena grobnica u dnu piramide, odnosno Kamen koji govori Proročanstvo.

Alberto Ruz, inače marksista i komunista, kad je otvori velika kamena vrata iza kojih se nalazi grobnica rekao je da je imao neobično mistično iskustvo ili osećaj; kao da je mogao da oseti dah i misli poslednjih ljudi koji su tu bili. Kako su vrata otvorena mnogo znanja je momentalno izašlo na zemlju.

Interesantno je da je odmah sledeće godine objavljeno otkriće DNK-a, kao i pojas zračenja oko magnetskog polja. Ovo nam govori o tome kako radi Psi banka i šta se dešava ili otvara otvaranjem jedne ovakve grobnice. Govori nam o Obnavljanju Zvezdane Istorije.

Nadgrobni kamen grobnice Nadgrobni kamen nosi u sebi matematički kod. Imamo po devet simbola sa desne strane i sa leve strane; po tri figure ili lika plus šest simbola dole i gore, ukupno 9+9+9+9=36. Simboli sa leve i desne strane definišu inter- planetarna putovanja. Sa desne strane tu su simboli Venere, simbol Potpunosti, prelaska u drugi zvezdani sistem, simbol Maldeka, Meseca, Šamana, Saturna, Šamana, Marsa; na levoj strani opet Saturn, Šaman, Mars, zatim drugi prelazak u ovaj sistem, Sunce i Uran zajedno, Jupiter, Potpunost, Maldek i sledeći krst-ukrštanje koje nas odvodi iz ovog sistema nazad u galaksiju. Na gornjem delu poklopca nalaze se likovi Bude, Hrista i Muhameda. Buda gleda u jednu, a druge dve figure u drugu stranu. Buda je prvi glasnik. Njegov sledbenik i glasnik je Padmasambhava. Specijalni glasnik Hrista je Jovan Bogoslov, a Muhamedov Kecalkoatl. Na donjem delu poklopca vidimo Majku svih Proročanstava-Majku Zemlju, čije ime je takođe Telektonon, na kojoj je Pakal Votan. Predstavljen je četvorodimenzionalni krst koji drži Pakal Votana. Imamo školjku koja predstavlja večnost, deo glifa Sunca i cvet u pupoljku. Sam Pakal je u veoma specifičnom položaju, podržan moću četvrte dimenzije. Iza njega se diže cvetni krst, i to baš na mestu Kuksam Suma- srebrne, Arijadnine ili astralne niti, veze solarnog pleksusa sa Galaktičkim centrom.. Slično je Hristovom Svetom Drvetu Života. Imamo i oblik poput Mlečnog puta kao i tri različita seta zrakova od po 24 zraka (Planeta Zemlja u AA Analima- Velatropa 24.3). Tu je i simbol Potpunosti, pola s jedne pola s druge strane, kao i njegov potpuni oblik. Ima 11 setova trostrukih diskova- što daje broj 33 (centar Colkina) i predstavlja mistično značenje inicijacije. Na vrhu mistižnog krsta nalazi se nebeska ptica koja predstavlja glas proročanstva i Galaktičko Nebo. Predstavljena su i dva Solarna štita, okruženi sa po 20 tačka. Jedan ima tri trake koje vise,a drugi četiri. 3x20=60 a Kin 60 je Žuto Galaktičko Sunce što je galaktički potpis Pakal Votana. 4x20 je 80 što je Žuto Lunarno Sunce, što se odnosi na Solarno-Lunarni kalendar.

TELEKTONON -interplanetarna četvorodimenzionalna mapa svesnosti

Telektonon je takođe i zaboravljena zvezdana istorija, opis obrasca Rata Nebesa unutar

zvezdanog sistema Kinich Ahaua. Ono što mi zovemo Telektonon je četvorodimenzionalna mapa kao i mapa svesnosti- ali svesnosti definisane kao funkcija različitih planetarnih orbita.

Šta je to svesnost? Mi je obično povezujemo sa mozgom i našim čulima. Postavlja se i pitanje gde se ona nalazi.

Ako znamo za holon čoveka i holon Zemlje, znamo i da su oni kodirani sa 10 setova od po dva pečata koje kodiraju 10 planetarnih orbita. Zamislimo sistem Holonomičke rezonancije. Na prvom nivou radi se o rezonanciji planetarnih orbita. One vrše rekonstrukciju planetarnog, pa i ljudskog holona. Planetarni holon je poput tranzistorskog kola, a mi smo poput antene, bio-psihičke antene. Preko planetarnog holona možemo da se povezujemo sa planetarnim orbitama i rezonancama svake od nje.

Ako opet razmislimo o pojmu svesnosti, vidimo da je ona povezaana sa nama kao bio-psihičkim živim bićima. A šta je to što nam daje život? Naravno- Sunce. Sve u Solarnom sistemu ide

56

Page 58: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

oko i zavisi od Sunca. Različite planetarne orbite su poput harmoničnih talasa. Muzika sfera je takođe i muzika svesnosti, a različite orbite imaju različite nivoe, stanja i delove svesnosti.

Za razvijanje naše interplanetarne, četvorodimenzionalne svesnosti dato nam je Proročanstvo Telektonona. Razvijajući ovu vrstu svesnosti, razvijamo našu Solarnu svesnost, koja je osnova naše dalje Zvezdane ili galaktičke evolucije.

Proročanstvo Telektonona naziva se još i Igra proročanstva i Kulturni program Galaktičke federacije. Dato je u obliku teksta- orakla, mape ili Table Telektonona sa 13 figura i seta od 52 karte. Svakodnevnim praćenjem i postavkom table i karata radimo na prevazilaženju moći lažnog vremena, obnavljanju moći pravog vremena, otkrivanju i razvoju tehnologije telepatije. Telepatija je način usmeravanja sinhroniciteta. Ona nas usmerava i omogućuje nam da se vratimo u sklad i harmoniju- sinhronicitet sa prirodom, Majkom Zemljom, Suncem, galaksijom i Univerzumom.

Telektonon nam daje vezu između cikličnog i sinhronijskog reda vremena. Ciklični red je pre

svega vezan za kretanje Zemlje oko Sunca, sa kojim je sinhronizovano i kretanje Meseca oko Zemlje- 13 luna od 28 dana. Sinhronijski red je kombinacija 20 Solarnih plemena sa 13 galaktičkih tonova kreacije. Tako nam Telektonon daje vezu između 364+1 i 260. Za razvijanje svesnosti o cikličnom i sinhronijskom redu koristimo tablu Telektonona sa figurama i karte.

Tabla Telektonona

Galaktičko- karmički i Solarno- proročanski tokovi

Na tabli Telektonona su predstavljeni Galaktiko- karmički tok i Solarno -proročanski tok, koji odgovaraju Galaktičkom udisaju i Solarnom izdisaju. Svaki tok se sastoji od 10 Solarnih plemena, povezanih sa 10 planetarnih orbita. Na ovaj način, svakoj planetarnoj orbiti je data dvostruka uloga.

Na samoj tabli, iznad tokova - spolja, nalazi se galaksija, a ispod naše Sunce. Ako idemo od galaksije ka Suncu, nailazimo na orbitu planeta Pluton, kojoj su pridruženi solarna plemena Sunce - moć prosvetljenja i Oluja- moć samostvaranja. Kad napuštamo zvezdani sistem onda prelazimo u Galaktiči red (poredak). Galaktički red je prosvetljenje i zato se počinje sa ovom vrstom moći. Zato je i prosvetljenje suštinsko za naše biće. Takođe i moć samostvaranja je suštinska. Dosezanjem moći samostvaranja, dolazimo do prosvetljenja.

Nakon Plutona, idući dalje ka Suncu, nailazimo na orbitu planete Neptun. Neptunu su pridodate moći rođenja i sećanja- Solarnog plemena Zmaja. Kad se rodimo u sebi nosimo svu kosmičku memoriju kao i funkcije svesnosti- prosvetljenje, samostvaranje, sećanje, kao i moć meditacije, povezanu sa plemenom Ogledala. Meditacija je moć svesnosti kojom postajemo sposobni da jasno vidimo i da se održimo.

Idući dalje, bliže Suncu, dolazimo do planete Uran. Uran ima svesnu moć Duha (pleme Vetra). Osim te, daje i moć navigacije (pleme Zemlje). Navigacija podrazumeva uzvišenu moć znanja gde idemo i kako tamo da stignemo.

Izlaskom iz orbite Urana, dolazimo u četvrtu po redu orbitu planete Saturn. Ona poseduje svesnu moć izobilja- i povezana je sa plemenom Noći, a na drugom tok, predstavljena je kao moć inteligencije, tj. plemenom Ratnika. Moć izobilja je više svesna moć negoli akumulacija materijalnih stvari. Svesno izobilje je kapacitet za uspostavljanje raznih nivoa intuitivne orijentacije. S tim je povezana i inteligencija- moć razlikovanja tih raznih nivoa intuitivne orijentacije.

Sledeća po redu je planeta Jupiter sa svojom orbitom i njoj pridružena Solarna plemena- Seme i Orao. Seme nosi moć cvetanja, a cvetanje je delo svesnosti. Cvet poseduje solarnu svesnost, on se otvara ka Suncu. Vizija- moć Orla je deo ove iste solarne svesnosti- ako nema svetlosti- Sunca nema ni viđenja, vizije.

Dolazimo do sredine i do unutrašnjih planeta koje pripadaju više biološkom i instiktivnom nivou.

U sledećoj orbiti nailazimo na pojas asteroida, ostataka davno uništene i zaboravljene planete Maldek. Ona nosi sa sobom životnu silu- moć Zmije. Životna sila uvek teče a moć čarobnjaka je da bude u sredini tog toka i da ostane bezvremen.

Posle pojasa asteroida dolazimo do planete Mars. Danas postoje i naučni dokazi da je na njoj nekad bilo života. Zato ona nosi moć Smrti- pleme Spojitelja svetova. Smrt predstavlja kapiju ili vrata. Suprotno od smrti stoji Proročanstvo- moć Nebeskog šetača. Ono je prirodni zakon koji ispravlja iskrivljeno shvatanje smrti, a služi da nas permanentno vodi ka novim nivoima reda- kojim ispravljamo pogreške.

Idući dalje, dolazimo do Zemlje. Plemenu Ljudskih bića sa Zemlje data je moć Slobodne volje. Pleme Ruke poseduje moć Realizacije. Realizacija se odnosi na upotpunjavanje reda Univerzuma. Da

57

Page 59: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

bi se to ostvarilo moramo da spoznamo našu slobodnu volju i da je pravilno koristimo. Pravilna upotreba slobodne volje znači naše povezivanje sa Božanskim redom.

Naš prvi sused, idući ka Suncu je planeta Venera sa svojom orbitom. Tu su plemena Zvezde i Majmuna sa svojim moćima Umetnosti i Magije. Umetnost je prirodna funkcija moći realizacije. Magija dovodi do ispravnog povezivanja naše volje sa Božanskim planom (redom), koji u sebi sadrži sve zakone prirode.

Planetarna orbita najbliža Suncu pripada Merkuru. Nosi moć Pročišćenja i moć Ljubavi preko svojih plemena Lune i Psa. Pročišćenje je prirodna funkcija. Ukoliko izgubimo svoj sopstveni red- konstantni proces pročišćenja mi gubimo ovu moć. Ovo je proces ljubavi, a sam Solarno- proročanski tok izrasta iz te Ljubavi.

Galaktičko-karmički tok definiše jedno celo polje svesnosti- presveno polje uticaja. Solarno-proročanski tok definiše polje najvišeg nivoa svesnosti- subliminalno (uzvišeno) polje uticaja. Na osnovu horizontalne podele imamo telepatski red svesnosti (pet spoljašnjih planeta) i instiktivni red svesnosti (pet unutrašnjih planeta), a instinkt je inkarnirana telepatija.

Ova dva toka pomažu nam u osvešćivanju sinhronijskog reda. Pet piramidica- crvene, bele, plave, žute i zelene boje koriste se za obeležavanje sinhronijskog koda dana na ovim tokovima.

Kola- kruženja

U davna vremena, postojao je sistem protočnih kanala- tunela koji je povezivao Sunce sa planetama. Kad je Maldek uništen ovoaj sistem se takođe raspao. Svi karmički uticaji koji su se time desili bačeni su na našu planetu, ali iz jednog razloga: da se pokuša spasiti ceo Sunčev sistem. Zbog velikog zadatka koji je pao na Zemlju, Galaktička federacija dodelila je Zemlji čuvara- Arkturus- znanog i kao Pastireva zvezda ili Zvezda čuvara.

Zbog uništenog sistema međuplanetarnih tunela, planete Kinich Ahaua su se međusobno povezale u pet kola ili kruženja. Planete su povezane tako što prva spoljašnja i prva unutrašnja - Pluton (1) i Merkur (10)- čine prvo kolo. Drugo kolo predstavlja vezu između Neptuna, kao druge i Venere kao devete po redu ili druge unutrašnje. Uran je povezan sa našom planetom Zemljom. Saturn je povezan sa Marsom i Jupiter sa Maldekom.

Spoljašnje kolo, veza između Plurona i Merkura zove se Alfa- Omega kolo punjenja. Alfa i Omega su četiri krajnje tažke. Ovo kolo sadrži 36 tačaka. Broj 36 je 1/4 broja 144, a broj 144 je Solarno-Galaktička Meta Svesnost. Ona povezuje kruženje koje je najbliže i Suncu i galaksiji. U ovom kolu nalaze se plemena Sunca, Lune, Psa i Oluje.

Sledeće kolo koje povezuje Neptuna i Veneru naziva se Instiktivno kolo pridružene memorije. Neptun je pridružen (u savezu) Uranu, a Venera Zemlji. One su savezničke u odnosu na ulogu Zemlje u obnovi zvezdane istorije. Venera je u instiktivnom delu kola, a Neptun unutar kola telepatske memorije. Ovo kruženje ima 32 tačke, što je 1/2 broja 64, moći DNK. Broj 32 je u vezi i sa moći krista- koje u sebi nosi 32 različita tipa kristalne simetrije. U ovom kolu nalaze se solarna plemena Zmaja, Zvezde, Majmuna i Ogledala.

Veza Urana i Zemlje- treće i osme orbite definiše Peti Akord. Ovo kolo se naziva TELEKTONON- "Kanal kroz koji govori Duh Zemlje". Reč "Uranus" dolazi od sanskritske reči za nebo- Varuna. Tako, imamo vezu Zemlje i Neba, i Neba i Zemlje. Ova ideja provlači se kroz sve planetarne mitove- Gaja i Uran, Geb i Nuit... Ovo kolo je bio- telepatsko kolo i sastoji se od 28 polja. Solarna plemena u kolu Telektonona su Vetar, Ruka, Ljudsko biće i Zemlja.

Kolo koje sledi nosi u sebi 24 tačaka i naziva se Eksternalizovana inteligencija. To je moć inteligencije koja čini stvari spoljašnjim što je bazirano na moći broja 24. Broj 24 povezan je sa moći broja 6- što je moć kocke, ali i broj ciklusa između rođenja i smrti, i samopostojeće moći broja 4. Planete čije orbite stvaraju ovo kolo su Saturn i Maldek, a solarna plemena su Noć, Spojitelj svetova, Nebeski Šetač i Ratnik.

Poslednje kolo koje u sebi ima broj 20 naziva se Kolo Internalizovane inteligencije. Broj 20 je najmanji mogući broj koji omogućava solarnu svesnost. Zato ji i kod 0-19, 20 solarnih plemena osnova matematike četvrte dimenzije i svesnosti. Broj 20 je moć inteligencije koja sebe internalizuje, tj. moć inteligencije da oseti. Ovo kolo povezuje Jupiter sa Maldekom, kao i solarna plemena - Semena, Zmije, čarobnjaka i Orla.

Međusobni uticaj planeta u jednom kolu trebalo bi da bude uravnotečen i harmonizovan. Međutim, ovo nije slučaj sa poslednja dva kola, u kojima dolazi do nadvladavanja Marsa i Maldeka od strane Saturna i Jupitera, te ova kola u sebi imaju problem- grešku.

Proročanstvo Telektonona ima cilj da ukaže na ovu grešku i pokaže zapravo način za ispravljanje i usavržavanje genetskog reda, kako naše DNK, tako i naše svesnosti.

Posmatrajući razližita kola svesnosti i njihovih brojeva - 20, 24, 28, 32 i 36 vidimo da je svaki od brojeva deljiv sa 4. Takođe, sabiranjem ovih brojeva dobijamo zbir 140, a to je ključ grobnice Pakal

58

Page 60: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Votana- 140=28x5= 20x7. Budimo svesni da " Sve je broj, Bog je broj, Bog je u svemu". Kola internalizovane i eksternalizovane inteligencije su ključevi unutrašnjosti mape Telektonona.

Naš problem nalazi se na Solarno- Galaktičkoj mapi u Središnjoj Ćeliji Transfera- gde su Maldek i Jupiter. Odmah iza njih idu Saturn i Mars. Saturn je preuzeo vlast na Marsu, a Jupiter vlada Maldekom. Jednom kad su sile Jupitera uništile Maldek, ovo kolo je prekinuto. Proročanski Maldek je naravno čarobnjak, a orbitalni (Bodeov) broj Maldeka je 28. Mi se sad trudimo da ova dva toka ponovo uspostavimo. Kad je Jupiter uništio Maldek, taj događaj prebačen je na korumpiranu svest Zemlje tokom vremena od 13 Baktuna, na početku Geneze Lune. Ova korumpiranost postala je lažna duhovnost, a Galaktičko- karmički Maldek (Zmija) pretvoren je u seksualni tabu i zloupotrebu. Lažna spiritualnost manipuliše seksualnom moći.

Nakon uništenja Maldeka, život na Marsu je upropašten kroz trud Saturna i Jupitera, a moć izobilja postala je korumpirana na Zemlji u okrilje materijalizma, koja je sebe održala manipulišući strahom od smrti. Setimo se nekog osiguravajućeg društva- manipulišući strahom od smrti, uzimaju sve više i više novca da bi nahranili i održali materijalizam. Sve lažne hijerarhije raznih sveštenika, manipulišu seksualnim tabuom da bi zadržali svoju moć nad ljudima.

Između Zemlje i Urana originalno je stajala Kula Duha na Galaktičko-karmičkom toku, a na Solarno- proročanskom- Solarna proročanska Kula ili Kula čarobnjaka. Ali usled pomenutih zloupotreba moći došlo je do prekida ove transmisije ka Zemlji, tako da se umesto Kule Duha, koja je trebala da duhovno bude stvorna na našoj planeti- ona se pretvara u Vavilonsku kulu. Vavilonska kula zarobila je našu planetu, tako da je i ona sama postala Vavilonska planeta. Mi još uvek živimo u mentalnom stanju te Vavilonske planete. Ona manipuliše nama koristeći strah od smrti i razne lažne duhovnosti i religije.

Izgradnjom Vavilonske kule, u kolektivnom ljudskom umu stvoreno je verovanje da se ne može živeti bez taksi i poreza. Vavilonske kule se i dalje grade, koristeći moći zloupotrebe i zloupotrebljene moći. Ali polako dolazi do promena. Jedna Vavilonska kula, u bioregionu Majmuna, ili Americi, pala je na dan Plavog Samopostojećeg Majmuna, po gregorijanskom - 11.9. 2001. i poljuljala stavove i verovanja mnogih na našoj planeti.

U senci Vavilonske kule na Galaktičko- karmičkom toku, sve više se vide obrisi Kocke Zakona. Ona se nalazi između Galaktičko- karmičkog , Solarno proročanskog toka i Bio-telepatskog kola Zemlje i Urana. Kocka je savršenstvo forme. Ona ima 6 strana i centralnu tačku koja je sedma. U mapi uma, mapi Telektonona, kocka sadrži 16 polja, kojima odgovaraju 16 dana. Kocka Zakona predstavlja put koji mi prelazimo svake lune između 7. i 22. dana. Ovi brojevi daju nam dugo traženu vezu između kruga i kocke, pošto je 22:7=π. Ovo je odgovor na kvadriranje kruga, ali i rešenje za ponovno otkrivanje izgubljenog znanja prekrivenog Vavilonskom kulom.

Kocka Zakona u sebi sadrži tri plana- tri ravni normalne jedna na drugu. Time dobijamo četiri samopostojeća nivoa unutar kocke. Horizontalna ravan je Ravan Uma. Prva normalna ravan na predhodnu je Ravan Duha, a druga je Ravan Volje. Kocka u sebi nosi kosmogoniju vremena. Ona je, kao što smo rekli samopostojeća i širi se iz svojih preseka. Taj presek nazivamo Božanskim presekom. Ravan Uma je samo-stvarajuća, jer um je koren vremena koji stvara, pokreće i rastvara stvari. Ravan Duha je u direktnoj vezi sa telepatijom. Telepatija je trenutni red uma kao broj. Ravan Volje povezana je sa redom- poretkom Univerzuma i koren je atomske strukture, kako molekulske tako i ćelijske.

U Kocki Telektonona govori se o četiri različite moći broja 4. Kako Kocka prolazi kroz fraktalnu transpoziciju, ona ide kroz trodimenzionalni oblik do oblika koji je na Tabli, gde se ponovo uspostavlja kao četiri seta moći broja 4. Prvi set od četiri ide od Sećanja (Zmaja), ka Duhu (Vetru), Izobilju (Noći), do Cvetanja (Semena). Ovaj set definiše Nadsvesnu Ravan Uma. Sledeća četiri idu od Seksa (Zmaja), ka Smrti (Spojitelju svetova), Realizaciji (Ruka) do Umetnosti (Zvezda) i odgovaraju Ravni Duha. Naredni set- Pročišćenje (Luna), Ljubav (Pas), Magija (Majmun) i Slobodna volja (Ljudsko biće) odgovaraju Ravni Volje. U samom centru nalazi se Božanski presek- Telektonon- Proročanstvo (Nebeski šetač), Bezvremenost (čarobljak), Vizija (Orao) i Inteligencija (Ratnik). U Kocki Zakona obuhvaćeni su prvih 16 solarnih pečata. Set od poslednja četiri solarna pečata (poznat i kao Vremenska ćelija Matrice) nije sadržan u Kocki. Matrica je nagrada za polazak na putovanje kroz Kocku, tako da kad napuštamo Kocku, na 23. dan svake lune, mi smo u 17. danu od ulaska u Kocku i ušli smo u Kulu Navigacije , na Solarno- proročanskoj Uranu, tj, solarnom pečatu Zemlje, koja nosi kod 17. Tako ulaskom u Matricu, ulazimo u Hod na Nebu.

Telektonon- Kanal kroz koji govori Duh Zemlje

Znamo da ovo kolo predstavlja vezu Urana i Zemlje i zato nam je ovde na Zemlji ono izuzetno bitno. Kolo se sastoji od 28 polja ili tačaka, koje odgovaraju danima svake lune. S obzirom na vezu sa 13 luna i 28 dana ovo kolo prati ciklični vremenski red i svake solarne godine mi prođemonjime,

59

Page 61: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

kopamo tunel između Zemlje i Urana 13 puta. Ovo kolo vezano je za Pakal Votana (Galaktičko Sunce) i njegovi ljubavnicu Bolon Ik (Solarni Vetar). Postoji zapis o avanturi ovih dvoje ljubavnika, putnika kroz vreme. Oni su bili poznati kao harmonizatori planeta i ni jedna dimenzija im nije bila strana. Njihova reputacija obezbedila im je poštovanje od strane Galaktičke federacije. Vavilonska planeta bila je za njih izazov s kojim su rešili da se uhvate u koštac. Dogovorili su se da se rastanu i da budu na dve različite planeta istog sunčevog sistema. Pakal Votan je na Zemlji, a Bolon Ik je na Uranu. Oboje su Maje, eksperti u telepatiji i manifestaciji uma. Dogovorili su se da se razdvije u trajanju od 13 baktuna, manje jedan katun, ali ne i duže! Bolon Ik tka stazu Telektonona i pesmom doziva svog ljubavnika, koji kopa tunel ka njoj, tunel ili Kanal kroz koji govori Duh Zemlje. Na stazi imamo hod po Zemlj, stepenice ka Nebu i Hod po Nebu. Tu su i četiri kule - Kula Realizacije, Kula Slobodne volje, Kula Navigacije i Kula Duha. Ovim kanalom kreću se Pakal Votan i delimično Bolon Ik. Dok Bolon Ik hoda samo po Nebu, Pakal Votan ulazi u kanal na Kuli Realizacije, hoda po Zemlji, prolazi Kulu Slobodne volje i nastavlja hod po Zemlji, do stepenica ka Nebu. Penje se stepenicama i ide sve bliže naslanom poju Bolok Ik koja stoji u Kuli Navigacije i verno ga čeka. Na 23. dan svale lune Oni se sreću u Kuli Navigacije i oboje nastavljaju hod po Nebu do 28. dana, kad se opet rastaju i priča kreće ispočetka, do isteka dogovorenog vremena. Svake lune Pakal Votan kopanjem tunela Telektonona obnavlja zvezdanu (pravu, istinsku) istoriju i radi na iskupljenju i ispravljanju grešaka. Na tabli, za praćenje ovog kretanja koristimo dve kornjače- bela kornjača je Bolon Ik, a žuta je Pakal Votan.

Osim ove dve imamo i zelenu kornjaču, koja prati hod u kanalu, tako što od 1. do 6. dana lune boravi u Božanskom preseku i laje na Vavilonsku kulu, Sedmog dana u luni, zelena kornjača koju zovemo Ratnik, ulazi u Kocku Zakona i ide kroz nju 16 dana, da bi se 23. dana našo zajedno sa Pakal Votanom i Bolon Ik u Kuli Navigacije, a nakon toga se vratio u Božanski presek i osnažen još više "lajao" na Vavilonsku planetu.

Baterija punjenja Na tabli Telektonona, sa desne strane Solarno- proročanskog toka, unutar Kanala Kroz koji govori Duh Zemlje, nalazi se Solarno - galaktička baterija punjenja. Ona počinje kodom 0 i završava se kodom 19. Na nju stavljamo kristal koji punimo svakodnevno energijom solarnog pečata dana.

Osim mape, na tabli imamo i dva kalibratora u obliku kornjača, od kojih jedna prati sinhronijski

a jedna ciklični red vremena. Za ovo praćenje koristimo po dva kamenčića- kalibratora za svaku od njih.

Set od 52 karte prati dnevni, nedeljni, mesečni i godišnji vremenski sled i dalje nas uči

četvorodimenzionalnom merenju vremena i sinhroniciteta, preko čega mi doživljavamo telepatiju. Mudrost Telektonona je duboka. Njegovim oslobađanjem u ovom vremenu data nam je

mogućnost da bolje spoznamo sebe i svet oko nas. Da shvatimo našu ulogu u Božanskom planu i krenemo putem Ratnika i borbe sa svojim Egom. Da se suočimo sa istinom i stvarnom istorijom našeg zvezdanog sistema i u sebi u potpunosti razvijemo saosećajnost i ljubav prema svim bićima i čitavom Univerzumu.

60

Page 62: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

MAGIJSKI SVIJET MICHAELA BERTIAUXA

Emir Salihović

U predgovoru za "Vudu gnostički priručnik", kolekciju raznovrsnih magijskih lekcija i kurseva koje je tokom dugog niza godina pisao za svoje učenike, gnostički biskup, Vudu sveštenik i vođa okultnog reda Ordo Templi Orientis Antiqua (O.T.O.A.), Michael Paul Bertiaux (rođ. 1935.), pokušao je ukratko objasniti cilj i smisao svog magijskog rada.

"Nas zanima ezoterička molitva, i učenja o tome kako ona funkcioniše i šta može činiti", piše

Bertiaux. "Smatram da je molitva u ovom smislu primjena lekcija spiritualizma i gnoze u cilju našeg traženja vječnog zajedništva i bliskosti sa božanskom energijom, kroz svete duhove. Tu mi rješavamo probleme svakodnevnog života... Ova vrsta rješavanja problema je važna, jer da bi rasli u duhu moramo se podignuti na viši ili savršeniji odnos sa Vječnim".

Za Bertiauxa, put ka tom savršenijem odnosu vodi kroz uspostavu komunikacije i razvoj

odnosa sa nefizičkim, nematerijalnim bićima sa kojima je moguće ući u odnos korištenjem molitve i magijskih rituala. To mogu biti Vudu duhovi, ali i tzv. "uzdignuti majstori", poput Majstora Koothumija, ili Saint Germaina, poznatih u teozofskim i New Age učenjima, ili majstori Manastira Sedam Zraka, tajanstvene okultne organizacije pod čijim imenom je Bertiaux sa saradnicima objavljivao tokom 70-ih godina prošlog vijeka dopisni kurs magije i okultizma koji čini bit njegovog magijskog sistema. Prisjetimo se i hrišćanske dogme da put do Boga vodi kroz Hrista, "uzdignutog majstora".

U tom smislu jedna od glavnih okultnih ličnosti Bertiauxovog magijskog prostora jeste Majstor

Michael Aquarius, magijski autor najvećeg broja lekcija koje čine dopisni kurs pomenutog Manastira Sedam Zraka.

"Michael Aquarius je duhovno i nematerijalno biće - gnostičko biće - koje je povezano sa višim

sopstvom Michaela Bertiauxa", kaže Bertiaux. "Michael Aquarius je izvor učenja OTOA i Manastira Sedam Zraka, i radi na spiritualistički način kroz Michaela Bertiauxa. Michael Aquarius je mističko i magijsko biće. On radi sa energijom i ljubavlju i teži da pročisti savremenu magiju od sveg zla".

U suštini, govoreći terminologijom Zlatne zore i A:.A:., vjerovatno ne bi pogriješili ako bi rekli

da je Majstor Aquarius "Sveti anđeo čuvar" čovjeka Michaela Bertiauxa, građanina grada Chicaga, države Illinois.

Međutim, Majstor Michael Aquarius je takođe i nefizički Učitelj Gnoze, sa kojim u kontakt

može stupiti svaki iskreni tragalac za Svjetlom, bilo kroz lični kontakt sa Bertiauxom, bilo magijskom upotrebom lekcija koje je Učitelj Bertiaux, rukovođen svojim duhovnim Majstorom, ispisivao svojom rukom. U tom smislu je posebno zanimljiv kurs lekcija pod nazivom "Učenja svetilišta Michaela Aquariusa", koji se može koristiti kao sredstvo za uspostavu psihičkog, mentalnog kontakt sa ovim Majstorom.

Taj kurs je zanimljiv i zbog toga jer daje osnove vrlo jednostavnog magijskog sistema

baziranog na japnskoj Shinto religiji i obožavanju boginje Sunca, Amaterasu. Kami, bogovi ili duhovi japanske Shinto religije, u suštini predstavljaju personifikaciju svih

aspekata postojanja, prvenstveno "čiste" prirode. Tako, svaki vodopad, šuma, planina, jezero, izrazit meteorološki ili atmosferski fenomen, "ima" svog Kami, odnosno duhovnu bit do koje se može doprijeti, ili sa kojom se može komunicirati, putem molitve i jednostavnih rituala. Činjenica da je boginja Sunca vrhovni Kami (japanski carevi vuku porijeklo od ovog solarnog Kami) ukazuje na solarnu prirodu cjelokupnog kulta, i svi Kami se, na ovaj ili onaj način, mogu posmatrati kao aspekti jednog solarnog bića, iako su i noćni aspekti postojanja takođe Kami, no u tom slučaju samo refleksija privremeno zaklonjene svjetlosti Amaterasu.

S obzirom da Majstor Michael Aquarius sebe identifikuje sa svjetlošću Sunca, posebno narastajućom svjetlošću jutarnjeg Sunca, nije neobično da je Kami magija uključena u taj kurs lekcija.

61

Page 63: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Ovaj kurs na dobar način odslikava generalni Bertiauxov pristup podučavanju. On piše sažeto, ponekad koristeći krajnje čudne termine, ali se ni u jednom trenutku ne trudi da ulazi u objašnjavanja koja bi mnogim početnicima bila potrebna. Naime, on podrazumijeva da je čitalac već savladao osnove praktičnog okultizma, i da su mu potrebne samo određene natuknice kako bi nastavio svoj rad. Stoga se molitve i prizivi Kami dati u ovim lekcijama mogu činiti banalno jednostavnim, skoro neupotrebljivim. Međutim, kada iskusniji praktičar te informacije poveže sa svojim dotadašnjim iskustvom i znanjem, moguće je razviti vrlo zanimljiv okultni sistem.

Da to ilustrujemo primjerom: u pomenutom kursu mogu se naći kratke molitve za priziv Kami,

uputa za akumulaciju energije Kamija (Ki) disanjem, molitva i priziv boginje Sunca, te ritual samopročišćenja ritualnim kupanjem. Kombinujući te jednostavne tehnike sa znanjem stečenim iz druge ruke (joga tehnike, Reiki, Aikido vježbe zagrijavanja, Tai Chi i Chi Kung tehnike akumulacije i kruženja energije, bionergetska praksa i sl.) maštovit praktičar bi mogao načiniti metod kojim, na primjer, nakon samopročišćenja i priziva solarnih energija, akumulira Ki do tačke zasićenja, a onda tu energiju nekom od sebi poznatih metoda usmjerava ka željenom cilju, energizujući tako mentalne forme, u cilju njihovog opredmećenja, ili pak talismane, predmete, prostorije... ili iscjeljujući druge ljude.

Koristeći Bertiauxove metode komunikacije sa duhovima koristeći kockice za igru (jamb),

praktičar bi mogao pokušati i da dobije imena Kami bića sa kojima stupa u kontakt, ne bi li načinio maijske kvadrate (kameje) njihovih imena, kako bi održao kontakt sa njima i prizvao ih u trenutku potrebe. Na isti način bi bilo moguće, teoretski, razviti specifičnu formu "enohijanskog" koju bi koristili kao osnovni lični jezik komunikacije sa duhovima ovog sistema. "Najbolje je da imaš svoje sopstvene magijske riječi", kaže Bertiaux. "Mi vjerujemo da nam te riječi daju duhovi kako bi nam pomogli da ih dosegnemo. Te riječi čine neku vrstu telegrafske veze do svijeta duhova i ono što dođe do nas kao telepatska veza jeste ono što oni žele da nam kažu".

Ipak, Bertiaux je u okultnoj javnosti najviše poznat po svojoj povezanosti sa Vudu magijom. Objektivnosti radi, mora se priznati da Bertiauxov Vudu skoro da nema dodirnih tačaka sa

tradicionalnim, haićanskim Vuduom, osim samih božanstava, odnosno Loa. To je i razlog zašto Bertiaux, odnosno njegovi učenici, taj sistem nazivaju Vudu Kabalom. Time se želi reći da se radi o radu sa Vudu energijama, odnosno drevnim, primordijalnim bogovima ljudske rase, u kontekstu koji više podsjeća na ceremonijalni, gnostički i filozofski rad evropskih, prvenstveno francuskih, okultista i kabalista, nego na rad afričkih šamana koji su kao roblje dovedeni na ostrvo Haiti pod francuskom upravom. Takođe je veliki uticaj francuskog spiritualiste, tvorca savremenog spiritualizma, Alana Kardeca, na Bertiauxa i njegov rad.

Osnovni Bertiauxov Vudu kurs je u suštini uputstvo za uspostavu kontakta sa dvije "porodice"

duhova, duhovima mrtvih - Les Morts - i duhovima "čarobnjaka na ostrvu ispod mora" - Grand Bois de Ilet. Les Morts nisu puke sjeni mrtvih, već genetske memorije sveukupne prošlosti ljudske rase, u čijim se rukama nalazi sveukupno do sada sakupljeno znanje svjesnog života. Oni su naši preci, oni kojima dugujemo za svoje sadašnje postojanje, ali i moćni čarobnjaci koji će nas uputiti u tajne prošlosti i budućnosti, te su stoga i osnovna sila svakog proricanja, divinacije, i oni od kojih treba tražiti savjet, kao što bi tražili savjet od svog mudrog čukun-dede.

Duhovi čarobnjaka ispod mora su, pak, aluzija na drevnu Atlantidu i njene moćne magove. Ovi

duhovi, koji se, kako piše Bertiaux, "pojavljuju u čudnim oblicima", moćna su snaga magijske imaginacije, oni daju formu našim željama, i kroz moć vizualizacije oni će pomoći da se naše želje opredmete u stvarnosti.

Iako se takođe može činiti banalno jednostavan, ovaj magijski sistem, nazvan Hudu, krije neslućene mogućnosti primjene i kontemplacije, i maštovit okultista ga može gotovo bezgranično razgranavati u različita područja magijskog istraživanja.

Inače, Hudu, ili Hoodoo, je prvenstveno naziv koji su bijelci dali za jednostavne, vještičarske

forme Vudua među crncima na jugu SAD-a. U kontekstu Bertiauxove Vudu Kabale, Hudu je sistem koji radi sa sirovim elementalnim silama, uz upotrebu seksa, golotinje i tame, i sa već pomenute dvije porodice duhova. Vudu podrazumijeva rad sa "višom" klasom bića, božanstvima koja su personifikacija različitih mehanizama prirode, odnosno Univerzuma, i koja su u klasičnoj Vudu religiji znana kao Loa.

62

Page 64: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Rad sa Loa Bertiauxova magija strukturiše u okviru sistema od 16 elemenata, koji su zapravo

četiri osnovna okultna elementa (Vatra, Voda, Vazduh, Zemlja) razdijeljena u sub-elemente (Vatra Vode, Voda Vazduha i sl.), poput dvorskih karata Tarota.

Nalik na Krolijev Liber 777, svakom od ovih 16 elemenata odgovara jedan pravac u prostoru,

određene boje, božanstva, magijske mantre, po jedna od 16 planeta Bertiauxovog kosmološkog sistema i tako dalje. Ovaj pomenuti kosmološki sistem uključuje sve poznate planete Sunčevog sistema, plus jedan broj njihovih astralnih dvojnika, koje Bertiaux uglavnom postavlja između Neptuna i Plutona, te ih shodno tome naziva "trans-neptunijanske planete". U ovom kontekstu zanimljivo je napomenuti da je jedan neovisni američki praktičar Sajentologije (Scientology), i potpuno neovisno od Bertiauxa, dao izvještaj o tome da je telepatskim/astralnim metodama locirao nevidljivu 'planetu' upravo između Neptuna i Plutona, koja je, zapravo, džinovski svemirski brod sa kojeg se nadgleda planet Zemlja.

Magijski red O.T.O.A. je takođe strukturisan tako da ima 16 'stepenova'. Inače, Red je

osnovan na Haitiju 1922. godine, a osnovao ga je haićanski gnostik i inicijat pre-Krolijevog, masonskog O.T.O., Lucien-Francois Jean-Maine, koji se školovao u Francuskoj. Lucienov sin, Hector-Francois, inicirao je Bertiauxa dok je ovaj kao anglikanski sveštenik službovao na Haitiju 60-ih godina prošlog vijeka.

Možda je u jednom trenutku, krajem 70-ih, početkom 80-ih, vladala i nedoumica u

Thelemitskoj zajednici da li i Bertiaux pretenduje na titulu "Krolijevog nasljednika i nastavljača", kao što su se u to vrijeme mnogi utrkivali da zaštite autorsko pravo na tu titulu: Grady McMurtry, Marcelo Motta, Kenneth Grant i Herman Metzger su svi bili, Grant još uvijek, na čelu jedne od organizacija koja je nosila ili nosi inicijale O.T.O., iako je bilo i ima i drugih koji se smatraju "novom Zvijeri" iako nisu formalno povezani sa bilo kojom O.T.O. grupom.

Na izvjestan način, Bertiaux i jeste i nije sebe posmatrao na taj način. Naime, Bertiauxa

nikada nije puno interesovalo da ima ulogu ili imidž koju je imao Kroli. Međutim, on je intenzivno radio na uspostavi kontakta sa Aiwazom, kojeg smatra moćnim gnostičkim bićem, i vjeruje da je načinio kontakt autentičniji od Krolija, iako to nikada nije svojim učenicima postavio kao neoborivu dogmu. S druge strane, Bertiauxov konačni cilj jeste totalno ovladavanje svim magijskim sistemima. Drugim riječima, pronicanje u zajedničku bit, suštinu svih magijskih sistema, čije ovladavanje bi pomoglo magu da iznutra razumije i stoga bude sposoban koristiti bilo koji magijski sistem, onaj sa Tibeta, iz Indije, Afrike ili Latinske Amerike, podjednako kao i sa svjetova iz drugih kutova Univerzuma. To bi značilo da takav adept neizostavno ima superiorniju poziciju od bilo kojeg sadašnjeg ili prošlog adepta na Zemlji.

U stvari, Bertiaux kaže da pored Majstora Aquariusa veliki dio njegovog sistema i učenja

dolazi od vanzemaljskih civilizacija, koje žele ostvariti svoj uticaj na Zemlji, a najznačajnija od njih je Zothyrijanska civilizacija, čiji magijski medijum na Zemlji je upravo sam Bertiaux.

Aiwaz je, po Bertiauxu, blisko povezan sa Zothyrijom, i po njegovim riječima Aiwaz je izrazito

seksualno biće, izražene muškosti, kojeg privlači muška seksualnost i čiji osnovni modalitet rada jeste seksualna magija, posebno auto-erotska magija VIII* O.T.O. "Aiwaz je anđeosko i magijsko biće koje ima puno nezavisnosti u svom kretanju i moći", kaže Bertiaux. "Aiwaz će pomoći onima kojima je privržen, ali može osjećati da nisi ozbiljan ako ne koristiš seksualnu radioaktivnost".

Takođe, Bertiaux ne smatra da su Lam i Aiwaz isto biće, kao što tvrdi Ž.M.Slavinski, a navodno i Kenneth Grant. Ako uzmemo da svako biće učestvuje na četiri plana postojanja istovremeno, onda Aiwaz i Lam zajednički dijele sfere Vatre i Vazduha, ali ne i Vode i Zemlje, tako da nisu u potpunosti identični, kaže Bertiaux. Štaviše, Bertiaux smatra da su mnogo bliži jedno drugom Aiwaz i Abuldiz, te Lam i Amalantrah, govoreći o moćnim kosmičkim inteligencijama sa kojima je Kroli komunicirao.

Na kraju, šta god neko mislio o Bertiauxu, nesumnjivo je da se radi o jednoj od najšarolikijih

ličnosti iz svijeta okultizma 20. vijeka. On je sebi nesumnjivo obezbijedio mjesto u istoriji magije na našoj planeti. Istina, kao vrlo enigmatična ličnost, Učitelj koji nikad nije napisao knjigu, ali je objavio

63

Page 65: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

hiljade strana materijala, kao što su lekcije i predavanja. Štaviše, nikada nije sam sebe reklamirao kao što su to činili drugi, posebno Kenneth Grant, koji nije propuštao da spomene Bertiauxa u svojim knjigama.

Bertiaux duboko inspiriše, i navodi učenika da otkrije izvor okultne kreativnosti u samom sebi, i

sam razvije sopstvenu magiju. Ipak, kao totalni magijski despot, Bertiaux traži punu posvećenost i predanost Majstorima sistema čiji je on emisar na Zemlji. To je jedini način da se ostvari i očuva magijska veza koja će Učenika hraniti okultnom moći potrebnom za njegov rad.

"U ezoteričkom prostoru mi možemo izgraditi mnoga mjesta za naš rad, gdje će inicijanti

boraviti, i koja su izvor moći, i ono što mi radimo jeste da izlijevamo energiju u naše učenike tako da oni mogu rasti", kaže Bertiaux. "Ja tako radim, tako da svoje učenike mogu dovesti u svjetlo koje sija u gnozi. Ako zajednički učestvujemo u tom svjetlu, onda možemo rasti u gnostičkim energijama. Jednostavno bivajući u svjetlosti, mi živimo svoj život i stoga rastemo. Zato nije bitno kako živimo - sporim životom ili brzim životom - mi još uvijek živimo i stoga rastemo, i to je sve što se očekuje..."

Danas Bertiaux održava komunikaciju samo sa relativno uskim krugom učenika, uključujući

autora ovog članka, dok je sve administrativne i ostale poslove oko vođenja O.T.O.A. i drugih magijskih organizacija koje su u vezi sa Bertiauxom preuzeo njegov bliski saradnik iz Kalifornije, Courtney Willis.

Kontakt sa Willisom moguće je ostvariti putem njegove web stranice

www.techniciansofthesacred.com, a informacije o radu O.T.O.A. na Balkanu moguće je dobiti upitom na e-mail adresu [email protected].

64

Page 66: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

ENOHIJANSKI SENIORI MERKURA NA ASTRALU

fr.Collegia UTORAK 09. III 2004. 2,19h - 3,06h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Zemlje.

Senior ACMLICV (Akmeliku) Ulazim u sferu koristeći imena NANTA, zatim MOR DIAL HCTGA, i na kraju ICZHHCAL. Ulazim u Promenu. Prizivam seniora vibrirajući ACMLICV. Pojavljujem se na jednoj livadi; podne je, sunčano vreme, poput proleća. Ispred mene se nalazi utabana staza koja ide napred, gubeći se u šumi koja se nalazi na obodu livade. Put se račva na dva manja puteljka koji se udaljavaju jedan od drugog. Jedan vodi u šumu, dok drugi vodi kroz livadu, vodeći do brda na čijem se vrhu nalazi jedno staro usamljeno drvo. Neko vreme provodim na raskršću, pitajući se kojim putem da krenem. Imenom ACMLICV, pojavljuje se ispred mene mali rakun koji me vodi do brda. Penjem se uz brdo, nagib je veoma blag. Sa vrha posmatram livadu sa koje sam došao i primećujem da je ona okružena šumom. Osećam se predivno na ovom mestu, duva blagi povetarac, umereno je proleće, osećam da bih ovde mogao ostati doveka. Na ovom mestu potpuno zaboravljam na moje fizičko telo dole i mesto sa koga sa došao. Tamo daleko iza brda se nalazi nepregledna kamena pustinja, što deluje veoma iznenađujuće, no takav kontrast upravo dodaje na lepoti ovog mesta. Rakun je sada nestao, i ja dobijam znanje da je potrebno uskladiti sferu heksagramom. Sunce je tačno iznad mene, stoga ja izvodim prizivajući heksagram merkura, vibrirajući ACMLICV. Istog momenta začujem glas, hukanje sa drveta na brdu, i sada ja primećujem veliku, belu sovu. Ja joj prilazim, dajem joj znak i izgovaram ime, našta ona ostaje a vizija dobija na čvrstini. Ona mi počinje govoriti glasom koji odzvanja samo u mojoj glavi. "Ti si došao ovamo, veliki duše Istraživanja, i ova zemlja ti je otvorena za sve tvoje eksperimente. Čini šta je u skladu naših priroda, jer nas je ovde uvek više no što ti se čini, jer ovo je priroda Merkura. Za neke je to iluzija dvojnosti, no za one izabrane, mi smo dokaz jedinstva velikih suprotnosti. Isprobaj se i ti, O mogu bogova koji su nad ovom zemljom i gospodare ovim delovima, u onome šta je tvoja Volja. Imaćeš vremena do zalaska Tuma, jer ovde nikada ne caruje noć, stoga budi hitar i požuri, jer tvoj Gospod pravičnosti se već unapred raduje tvom Uspehu."

65

Ja joj zahvaljujem na manifestaciji, stoga u to ime dajem LVX znake i znake Šu-a, izgovarajući pritome Veliko ime. U tom momentu, primećujem jedan otvor u zemlji, nalik jami, kroz koji mogu proći; zavlačim se unutra i ulazim u jedan tunel koji je toliko visok da moram puziti. Veoma je prašnjavo i mračno. Tunel se blago spušta na dole, i ja u daljini vidim veoma slabu crvenkastu svetlost. Na ovom mestu osećam kako vizija slabi, i u jednom momentu samo što se nisam vratio nazad. Prizivajući ime, uspeo sam koliko toliko da povratim jasnoću i snagu i ubrzo, kada sam se potpuno povratio, nastavih svoj put ka dole. Ubrzo sam stigao u jednu ogromnu dvoranu, tunel se spojio sa njom u visini plafona. Pošto visina nije bila prevelika, skočih na zemlju i tako stupih u dvoranu koju sam sada počeo istraživati. Dimenzija dvorane je otprilike iznosila 25 metara dužine sa 10 metara širine; sa strane su bili beličasti stubovi sa kojih su gorele baklje, obasjavajući celo mesto čudnom narandžasto - crvenom svetlošću. U samom kraju dvorane, nalazio se ogroman mermerni sto. Na njemu su se nalazili papirnu svici i mnoge knjige takođe, stoga ja pohitah ka njemu, bivajući siguran da ću tamo naći suštinu prirode ove sfere. Kako sam došao do stola, tako sam primetio na je njegova površina sačinjena od ogromnog bloka crnog mermera, na kojem je nacrtano ogromno Drvo Života, sa mnogim naznakama Sefirota i Staza. Tu je bilo toliko informacija i beleški, da je to sve skupa bivalo veoma nepregledno i teško za

Page 67: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

čitanje. Takođe, pored su bili mnogi papirni svici, na kojima su bili ucrtana mnoga imena, tabele sa imenima raznog Enohijanskog i Hebrejskog prizvuka, i prizvuka dijalekta koji mi nisu bili poznati. Tu su bili mnogi zapisi na Enohijanskom i Hebrejskom, takođe i mnogi zapisi na pismu koji nisam poznavao ni najmanje. Iznad mermenog stola, goreo je veliki crveni kadionik, iz koga se širio veoma jak miris borovine. Postaje mi sasvim jasna priroda ove sfere, no ja prizivam imenom ACMLICV, kako bih dobio konkretne i proverene instrukcije. Iznad stola, pod uticajem dima iz kadionice, polako je počela da se stvara silueta i kontura čoveka u braonkastoj odori, sa kapuljačom na glavi tako da mu nisam mogao videti lice. Ruke su mu bile u položaju molitve. Nakon provere i pozdrava, on mi reče : "Veliki pozdrav bratskom Duhu Istraživanja. O ti, veliki vraže koji si uspeo da se uvučeš do ove tajne odaje, pogledaj misteriju ovog stvaranja. Budi i prvi i poslednji, i večni i odbojni, sjedinjen duhom, koliko i Znanjem. Ovo je dom suptilnog definisanja viših stvarnosti i stanja duha od kojeg si i sam načinjen. Ovde je zapis o onime što je ponad nas, stoga je to samo zapis i ništa više. Prava priroda svega ovoga što je u ovome, nalazi se dalje od nas. I kada bi pokušao eonima da zapisuješ nacrte onog istog Svetog Duha koji je savetovao Velikog Neimara da sagradi ovu Veliku Piramidu, ne bi stigao da sačniš niti pola od ovih zapisa koji su pred tobom. Misterija ovog stvaranja je u vođenju Znanjem, koliko i Intuicijom i ti to dobro znaš, jer tvoja Promena trenutno boravi u kući ovakve božanske Milosti koja je tvoje prvo skretanje sa Srednjeg puta. Stoga ovo samo gledaj, ali ne pamti, jer upamtiti nećeš. Kako bi inače mogao Znati ono što tvoja Intuicija trenutno već zna, to bi bilo skrnavljenje tog istog Duha od kojeg je pozvana tvoja poseta ovomo. Uživaj u ovom Znanju i neka uvek bude otvorena ova odaja tebi, koji si Dete onih Magova koji su načinili nacrte za ovu Piramidu, koliko i nacrte za onu Nebesku Hostiju kojom se ova sfera Služi." Ja zahvaljujem, i pozdravljam znacima 5=6, kao i Šu-om i Setom; odlučujem da se vratim nazad i u tom momentu sve počinje da se okreće ogromnom brzinom, ja na trenutak gubim vizuelnu predstavu, i kada se sve vraća u normalu, ja se zatičem u svojoj sobi. Kucam i vraćam se u potpunosti.

Imao sam utisak kao da sam radio 20 minuta, prošlo je skoro sat vremena.

UTORAK 09. III 2004. 14,06h - 14,54h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Vazduha.

Senior AVTOTAR (Avetotar) Ulazim u sferu, prolazeći kroz vrata sa iscrtanim simbolom Merkura na vrhu, prizivajući i vibrirajući odgovarajuća imena. Pred sam ulazak, dajem znak Šu-a i činim prizivni heksagram planete, a zatim prolazim napred. Ulazim u beskrajan beličasti svemir, svuda oko mene se nalazi mlečno - žućkasta boja sa povremenim bljeskovima svetlosti, nalik na zvezde. Ovde menjam svest i ulazim u Promenu. Unutrašnji glas mi govori da još nije vreme da pozovem vodiča i navodi me da idem napred sam; to mi izgleda sasvim normalno, imam dojam da se nalazim na pragu "između" svetova i da još nisam stigao u sferu koju nameravam istražiti. Obuzima me utisak beskonačnog prostora oko mene, beličasti svemir koji je svuda okolo blješti svojom prirodom, sva ta silna belina nikako nije naporna i meni veoma prija da gledam u "to". Posle određenog vremena, rešim da se pokrenem u viziji, stoga biram 7 zvezda ispred mene i povlačim liniju svetlosti spajajući ih, na taj način da stvaram veliki heksagram merkura. U tom momentu, osećam ogroman pritisak i ja bivam povučen svom silinom napred, od te siline ulazim potpuno u Promenu i za jedan trenutak, pomislim da neću izdržati i da ću se vratiti nazad. Krećem se ogromnom brzinom napred, to sve traje par trenutaka, a kada se zaustavljam nalazim sebe na jednoj ogromnoj tankoj ravni, ispresecanu

66

Page 68: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

neizmenično crno - belim kvadratima, koja lebdi u crnom svemiru. Svuda oko mene su zvezde i udaljene galaksije, ja stojim na toj tabli veličine jednog fudbalskog igrališta. Zapravo, stojim u centru džinovske šahovske table, i sada dobijam impuls iznutra da je vreme da prizovem vodiča, što i činim imenom AVTOTAR. Momentalno ulazim u stravičnu Promenu, i ja dajem znak Šua, kako bih uravnotežio "to" i znak tišine. U tom momentu, dok stojim u znaku Harpokrata zatvorenih očiju, čujem tutnjavu negde u daljini, koja se pojačava kako vreme prolazi. Ubrzo, tutnjava postaje toliko jaka da se sve oko mene trese. Ja otvaram oči i veoma iznenađen primećujem ispred mene stampedo hiljade kengura. Ubrzo prolaze pored mene stravičnom brzinom, golema šahovska ploča na kojoj stojim podrhtava toliko da pomislim da će se prepoloviti. Primećujem da u tom stampedu ima raznih životinja koje skaču; kenguri, skakavci, skočimiši. Ja opet dajem znak Tišine, i potpuno praznim sadržaj svoga uma. Posle nekog vremena, otvaram oči i primećujem da je stampedo prošao i da je opet zavladala tišina. Cela sfera deluje veoma impresivno, tipično astralnog krajolika sa veoma jasnim odnosom svetla i senke. Zagledam se u daljinu, u pravcu u kome je došao stampedo i primećujem jednu majušnu svetlost koja sporo pulsira. Polazim ka njoj, ali kako to činim, svetlost počinje čas nestajati, čas da se pojavljuje. Ja se zaustavljam u mestu, sa svešću da se radi o određenoj vrsti zagonetke. Povlačim se u tišinu i usredsređujem se mog Anđela. U tom momentu, čujem njen glas "okolo" koji mi govori "idi neizmenično, tako ćeš ispoljiti savršenu ravnotežu suprotnosti. Vodi računa o prirodi ove Sfere, posmatraj obličja oko sebe i postupaj u skladu sa time". Otvaram oči i gledam "okolo". Kroz um mi dolazi ideja; početak je beli svemir, sada sam u crnom, nalazim se na šahovskoj crno - beloj ploči, ispred mene je svetlost koja se čas vidi, čas ne. Stampedo je sačinjen od životinja koje skaču, stoga su čas u vazduhu, čas sa zemlji. Sada u potpunosti shvatam zadatak. Posmtram svetlost koju pulsira i u momentu kada se vidi, ja stupam na beli kvadrat table, u momentu kada nestane ja stupam na crni i u tom momentu ona se opet pojavljuje, tako da zapravo prestane pulsirati. Kako hodam neizmenično crno - belim kvadratima u tempu njenog pulsiranja od ranije, bivajući usklađen sa pulsiranjem i njenom prirodom, tako svetlost prestaje da pulsira i počinje da sija neprekidno, pojačavajući svoj intenzitet kako joj se približavam. Ubrzo se potpuno približavam svetlosti, vidim da se ona nalazi van table. Sada stojim na samoj ivici tanke ploče, ispod mene je bezdan, beskrajan svemir, a ispred mene je divna svetlost na nekih 2 metra udaljenosti. Vibriram ime AVTOTAR i svetlost se preobražava u konturu ženskog anđela. Divnim glasom mi govori da je to samo jedna polovina imena i da ja moram izreći drugu kako bih ostvario prelaz. Shvatam da se tehnički nalazim na spoju Hoda sa Tifaretom, na 26. stazi, stoga ja izgovaram i zovem imenom moga Anđela. Sada se anđeo ispred mene ispoljava konkretnije, svetlost postaje plavičasta (boja mog Anđela), ja nastavljam da vibriram ta dva imena, ulazeći u Promenu. Primećujem da sam dobio krilate sandale Merkura, sa druge strane, Anđeo širi svoja krila, tako sa jedne strane stojim ja sa krilima na nogama, a sa druge strane anđeo sa krilima na ramenima. Čujem kako mi anđeo govori : "jer to je on, sa vidom u nogama, snažna i besmrtna Vatra". Moje biće u potpunosti zahvata Promena, i ja u tom momentu uviđam da je to sve vreme moj Anđeo koji se igra sa mnom, kroz iskušenje Mačeva. Promena nezadrživo preplavljuje i raste u mom Biću. Posmatram Anđela, mog Anđela, koja je sada u svom pravom obličju. Kroz moje Biće isijava ekstaza koja raste svakim trenutkom sve više. U poslednjem momentu, ja činim Njen Znak, kojom uvek dolazim do Nje, krilate sandale me dižu u "vazduh", našta ona poleće ka meni. Kako dolazim do Nje, tako Promena narasta do Beskonačnosti, i "ja" ulazim u predeo čistog LVX-a. Hvata me potpuno blaženstvo, pred sam kraj ona mi govori da je moj metod kojim dolazim do Njenog Znanja savršen i da ga ne trebam menjati. To je metod Plavog Trougla i Svetog Heksagrama. Izlazim iz blaženstva, potpuno blažen. Završavam sa vizijom. Aumgn.

67

Page 69: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

SREDA 10. III 2004. 15,18h - 16,33h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Vode.

Senior SOAIZNT (Soaizodant) Posle opuštanja i ritmičkog disanja, vibriram Imena, dajem znake i prolazim kroz vrata urezanim znakom Merkura. Pojavljujem se na jednom malom splavu u sred ogromnog okeana, ispred mene su zidine ogromnog razrušenog grada. Podne je, Sunce je tačno iznad mene, talasi me lagano navode ga gradu. Svuda iznad mene lete galebovi, hiljade njih. Grad je veoma imepresivan, pomalo futurističkog izgleda, no taj futuristički izgled se nikako ne zasniva na materijalima kojim je grad izgrađen, već isključivo čudnim fasadama i oblikom zgrada. U isto vreme, futurizam je ovde pomešan sa nečim veoma starim, što je oličeno u ideji ruševina. Kako vreme prolazi, tako se ja potpuno približavam gradu i sada primećujem da je iznad luke, gde se ja upućujem nošen talasima, u steni uklesano ime ogromnim slovima, A Tuant LA Tuant A, ja shvatam prirodu imena Atlantida skrivenog unutar toga i ulazim u Promenu. Ovo je Atlantida ili barem no što je ostlao od nje. Moj mali splavić pristaje u luku i ja se dokopavam jednog malog pontona i tu stupam konačno na kopno. Imam jasan osećaj da još ne treba pozvati imenom, već ići dalje. Kako sam stupio na kopno, tako se atmosfera drastično menja, moja vizija počinje da bledi i ja gubim snagu, stoga momentalno ozvodim heksagram i vibriram ime elementalnog kralja, prizivajući energiju i jasnoću. Posle par trenutaka, sve se smiruje i kada sam se uverio da je energija i stabilnost povraćena, nastavljam dalje. Koračam belim mermernim pontonom ka centru luke, gde sam nazreo velike stepenice koje vode na gore, ka jednog velikoj plavkasto - beloj zgradi. Ovde opet doživljavam nagli pad jasnoće i ja rešavam da par minuta u ovom svetu izvodim Srednji stub, no koristeći odgovarajuća Enohijanska imena. Stoga kruni glave dodeljujem ime IAIDA, predelu grla NANTA, pleksusu MPH ARSL GAIOL, genitalijama RAAGIOSL, i stopalima SOAIZ(od)NT. Dok izvodim tehniku osećam drastičan porast energije i sigurnost da će mi ovo osigurati potpuni prolaz dalje. No, takođe, svestan sam da u ovome ne smem preterati. Posle nekog vremena, nastavljam dalje. Penjem se uz stepenice, pri čemu se Promena pojačava, ja vibriram imena kako se penjem i na kraju uspevam da se domognem velike zgrade u plavičastom mermeru. Zgrada je veoma slična hramu Posejdona na Akropolju, ali njena plavičasta boja je čini potpuno nestvarnom i uzvišenom. Na ulazu se nalaze dva čuvara. Levo je snažan, mišićav muškarac sa orlovom glavom, dok je desno skladno građena žena sa zmijskom glavom. Muškarac drži štit i veliki zlatni jatagan, dok žena drži veliko srebrno koplje, dugačko više od 2 metra. Ja im prilazim, dajem znake i izgovaram ime. Oni ništa ne konstatuju, stoga je ulazim unutra, osećajući se pomalo glupo što su me tako iskulirali. Unutra se nalazi jedan veliki bazen u pravouganom obliku, iz koje izbija plava svetlost. Približavam se bazenu i primećujem da je voda u njemu crna i potpuno neprozirna. Sada prizivam ime SOAIZNT nekoliko puta, i svaki put kako izgovorim ime, tako se voda sve više uzburkava. Posle 7 vibriranja, na površinu vode izranja velika Naga, ogromna zmija dužine veće od 5 metara. Ja je pozdravljam znakom i ostalim višim imenima. Osećam prijateljski odnos među nama, ona prilazi meni koji sam na obodu bazena, u početku me je malo strah, stoga se ja udaljavam od ivice. Naga počinje govoriti : "ne boj se, ti magu bogova, koji si dete tvoje MA, zašto bi se bojao znanja koje je ispod tebe?". Ja prilazim, crtam heksagram i sedam na samu ivicu bazena. U tom momentu, ja ulazim u veliku Promenu, strah je potpuno nestao i u mom biću se diže velika sigurnost i prijateljski odnos prema Nagi. Ona nastavlja da mi govori : "Znaj sada da si kao izabran svojom MA, došao u ovu sferu nošen sandalama posvećenih. Znaj da iako ti se čini da si stupio u grad - ruševinu, to ipak nikako nije tako, već da je ovaj grad tako i napravljen. Ovo nisu ostaci grada, jer ovo jeste onaj grad koji si ti prepoznao u svom MA. Onoliko je srušen koliko deluje, a deluje onoliko koliko je tvoje Znanje. Atlantida je ispod mora, što je pogrešno, jer Znanje je na ivici Bezdana, a ne ispod njega. Znanje nije potopilo ovaj grad, jer iluzija i laž da je potopljen je

68

Page 70: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

proizišla iz umova onih čija je MA posustala i ostala potopljena u Velikom Moru. Ovaj grad je grad prolaska i NIKO se u njemu ne zadržava, stoga ćeš videti sličnost njegovu sa Onim Piramidama. No to nije isto, mislićeš o tome i tako ćeš svoju MA posvetiti najvišim poklonom. Prođi kroz Vode, a ti si već jednom prošao, prolazite stalno i umirite stalno. Budi siguran uvek, kao što jesi sada, u ovu MA - da nestaneš u molitvi. Rešićeš prvu polovinu jednačine, drugu ostavi u Tami, i netaknutu. Čak i da je rešiš, neće li ona uvek delovati netaknuta, bivajući skrivena u Tami?". Na te reči mi se pozdravljamo, i opraštamo imenima, ja činim odgovarajuće znake, našta se ona povlači u dubinu vode. Ja se vraćam nazad.

SREDA 17. III 2004. 12,24h - 12,51h Astralni prolazak kroz sferu Merkura elementalne table Vatre.

Senior ANODOIN (Anodoin) Stajem ispred portala na kome je urezan simbol Merkura, dajem znake i vibriram imena. Prolazim kroz portal. Stoga se ja pojavljujem u crnom, prostoru neprozirnom i teškom, okružuje mi teška tama, ja lebdim sklupčan u znaku Tišine, kao da očekujem Viziju i Glas da me pokrenu. No, dugo vremena se ništa ne dešava, niti pokreće, i ja činim Znak i izgovaram ime. I sada u daljini one tame, ja primećujem tananu svetlost, koja se meni približava i ja vidim da je to vrh roga srebrnog Jednoroga koji hita ka meni nošen predivnom zvezdanom prašinom. Silinom naleta, on svojim rogom probija moju ađnu, no ja sam miran jer znam da je to znak Promena i pokreta ove sfere. Tim činom, sve se preobražava i čisti LVX, beličasto prostranstvo beskraja. A ispred mene se sa nebesa spušta Žena opasana kopljem i mačem, a na glavi joj je malena zlatna kruna sa velikim opalom. Pozdravljam je imenima, Znakom stupnja, kao i LVX znakom, i velikim Imenom, našta mi počinje govoriti : "Sedam je kraljevstva pod rukom Jednom tvog Kralja, i njima vladaju Kurve, a ne Kralj. Neka eoni slave njihov razvrat u predelu nebesa kojim upravlja onaj isti Bog koji je Mag Bogova. I neka tvoja MA zaista bude uskraćena tog užasa, jer to nije za tvoje oči, ti veliki duše, duše magova." I ona ostavi po strani i mač i koplje, našta se jedna velika crvena knjiga pojavi u njenim rukama. Zatim skinu onu zlatnu krunu i baci je pod svoje noge, raspusti svoju crvenu kosu bujnu i otvori knjigu. "Imena onih koje ljubim se ne nalaze u njoj, umesto toga, oni su unutar mene, kao što si i ti u ovom vremenu sadašnjosti. One koji me ne znaju, odneće plima Velikog Mora, ali će se nasukati u onom istom gradu u kome si se i ti nastanio. I neka te ne brine poredak brojanja, jer sa mnom je uvek večito sada. Poljubi mi i otkriću ti misterije moga stvaranja." Ja na to prilazim i ljubim gospu u njena prelepa usta. Sve prekriva mrak, i stravična tutnjava odzvanja u mojim ušima. Vreme prolazi a tutnjava se pojačava, otvaram oči i ispred mene se ukazuje prizor Gospe u snošaju sa Jednorogom. Uskoro Vrhunac zahvata sve i tutnjava biva toliko jaka, da u jednom momentu pomislim kako ću se vratiti nazad. Velikim imenom, uspevam da se uskladim sa naglom Promenom i tada prisustvujem velikom orgazmu koji jeste ta Tutnjava koja počinje putovati celim Kosmosom, dodirujući sve stvari. Moja Ađna sija svetlošću i ja na kraju ništa ne vidim, osim te svetlosti. I sada veliki rog biva utisnut u moj um, i njihov Eliksir biva utisnut u moje Biće. Sada se pojavljuje karta "Mag" i "Blizanci", odmah posle, i ja se povučen nekim vetrom koji hukti Ime, vraćam naglo nazad.

69

Page 71: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

FORMULE (1) Frater Pelicanus

***

Znaj ovo : Ime od Jednog slova je ŠT .

Od Dva je AL . Od Tri je IAO . Od Četiri je OIVZ . Od Pet je AGAPE . Od Šest je TELEMA . Od Sedam je BABALON . Od Osam je BAPHOMIT . Od Devet je AIN-SOF-AUR . Od Deset je OBODORONOM Od Jedanaest je ABRAHADABRA . Od Dvanaest je Ime Proroka koji je TO MEGA TERION !

*** Hebrejske reči koje se završavaju slovom " H " su uvek ženskog roda tako da poznata Božanska imena i Emanacije time mogu biti viđena u novom svetlu : JHVH , HoKMaH , BINaH , GeBuRaH , GeDuLaH , NeCaH , AHIH su ustvari Imena Boginje . Ustvari najdrevniji koren , od koga recimo potiču imena Ge-burah ili Ge-dulah, je ime " GO " ( ili " GOH ") Boginje , moglo bi se reći da u tom imenu Bog sedi na Tronu , ali sam taj Tron je ono što održava Sve, ili se može pripisati Egipatskoj Boginji ISIS koja je Majka . Time se dolazi do poistovećenja Tetragrammatona JHVH sa Izidom , a time i potpuno ispravno Pentagramove Formule JHŠVH sa detetom Boginje koje je odista Solarno Božanstvo - Horus . Sve ovo sa druge strane potvrđuje Ime AHIH kojim Boginja iskazuje sebe Mnoštvu - koje je ona sama " ja jesam " time ukazujući na odnos Praznine koja prima u sebe Puninu , ali i opisujući sebe i kao Istinu i kao iluziju - Univerzum i Ništa . Da , Jehova je žensko Božanstvo , a Jehešua je " dete " Šekine (ŠeKiNaH), mada bi se moglo reći da je to dete baš zbog završnog H u imenu - Ćerka . Tako je i jedinstvo Mikrokosmosa i Makrokosmosa kroz Formulu AHIHVH ( AHIH + IHVH ) - Ehejehova -očito ženski " aspekt" -što sve znači da se Sjedinjenjem dolazi i do poništenja Svega , parovi nasuprotnosti postaju jedno ,time poništavajući prethodno postaju Treće , a ono je " Ništa " - što takođe potvrđuje i jednu od najčuvanijih Masonskih Tajni da je Univerzum " Muško " a Velovi iz kojih on nastaje i kojima se vraća , su "žensko". Odatle proističe i zabluda da žene ne mogu biti Masoni jer one nemaju iste "principe "egzistencije što je obmana i neznanje starog doba , sam Bog uzima i muška i ženska obličja da bi sebe spoznao, ispoljio , Evoluirao , upotpunio sebe do siline Jednoga koji se sjedinjuje sa " Ničim "Celo Drvo života je Bog - PHALLOS , Tri Vela Negativne Egzistencije su Boginja - KTEIS , oni su Sve i Ništa , Jedno i Ni-Jedno .

*** Koja je Reč od četiri slova ? To je OIVZ ! A šta to znači ? Evo analize :

O - Capricornus , Ajin , predstavlja Volju , pogotovo što je Oko i Đavo . I - Virgo , Jod je Tišina Pustinjaka ( otkriva govor Hermesa , Gospoda Device ). V - Taurus , Vau predstavlja formulu Reprodukcije , zbog svog broja 6 , Tifaret , Sunce, 1+2+3 i od 1x2x3 : 6 je solarni Pečat Solomonov sačinjen od sjedinjenih trouglova . Z - Gemini , Zain , je Ljubav čija karta je " Ljubavnici " a njena cela simbolika je dvojne prirode , dualnost ( vrlinom polarizacije .) stvari kao da je naznačena u formuli " Podeljenost radi ponovnog Ujedinjenja . " U AIWAZ-u imamo Reč koja kombinuje četiri-u-jednom , aspekte od Tri-U-Jednom-Ni-Čega i takvo je ime njegovo koji otvara Knjigu Zakona . On je 78 , 93 i 418 . AMEN!

*** Pozitivna formula pentagrama je data kroz Božansko Ime ALHIM, dok je negativna u reči NIHIL. Nad njima se izdiže reč AEThIR. Ona je njihova transcedencija i u njoj su pentagramske misterije Imena KHABS i KHLUX.

70

Page 72: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

***

Formula ARARITA predstavlja jednu od najznačajnijih formula heksagrama u procesu Inicijacije i ona po svom glifu koji opisuje po heksagramu daje simbol Lava koji je u zodijaku kuća Sunca . Ova formula takođe sam heksagram svodi na Jedno . ARARITA je ime Boga :" Jedan je Njegov Početak; Jedan je Njegova Ličnost ; Njegova Promena je Jedan ." Upotreba ovog imena i formule treba da izjednači i poistoveti svaku ideju sa njenom suprotnošću , te tako oslobodivši se od opsesije mišljenja o bilo kojoj od njih kao o "istinskoj " stoga i ograničavajućoj , čovek može da se izvuče iz sfere Ruaha .

A. - Merkur . ( Stvaranje pozitivne ideje o svemu .) R. - Mars . ( Stvaranje negacije ideja o svemu .) A. - Saturn . ( Ideje se gube u samom metodu .) R. - Jupiter . ( Kvintesencija ideja .) I. - Sunce . ( Prelazak iza same kvintesencije .) T. - Mesec . ( Ideje se ponovo pojavljuju u formi koju je odredila Volja Adepta .) A. - Venera . ( Rastvaranje svake ideje u onu iza sebe , sve dok nestanu u vatri Kadoša , Kvintesenciji Stvarnosti .)

*** BAFOMIThR je Osmostruka Reč čija brojna vrednost po kabali iznosi 729 , a to je 27x27 i 9x9x9 i 3x3x3x3x3x3 i u tome je skrivena Velika Misterija . Ime ovog Velikog Boga opisuje osam Magičkih i Mističnih Moći , koje su sledeće : B - Spoznaja ( Gnana ) . A - Elspanzija ka Nuiti . P - Moć uništavanja . H - Pranajama : Levitacija . O - Moć stvaranja . M - Transformacije . I - Kontrakcija ka Hadit-u . T - Spoznaja ( Gnana ) . Ove Moći su takođe znane i kao : ANIMA - Moć svođenja sebe na tačku , MAHIMA - Moć poistovećenja sebe sa prostorom ( sveprisutnost ) , LAGHIMA - Moć poništavanja gravitacije , GARIMA - Moć povećavanja gravitacije , PRAPTI - Moć trenutnog letenja , PRAKAMJA - Moć trenutne realizacije znanja , ISATVA - Moć stvaranja i VASITVA - Moć upravljanja i povinovanja . Ali " zazivati Duhove " znači analizirati um , dok " upravljanje " znači rekombinovati elemente tog uma prema Volji : SOLVE ET COAGULA !

*** Kabalistička " Bezgranična Svetlost " - "AIN-SOF-AUR" ne samo da predstavlja jedan od "onostranih Velova " već u sebi sadrži "esenciju " samih sefirota Drveta Života . "AIN": Keter , Hokmah i Binah ; "SOF": Hesed , Geburah i Tifaret ; "AUR" : Necah , Hod i Jesod . Moglo bi se reći da je "Malkut " ovog "sistema" Keter samog Drveta Života . No, ovo je sve daleko od inelektualnog tumačenja ili shvatanja Razumom , ipak može se primetiti sledeće : 0 - 00 .- (Luda) .

A. - Keter . Luda , Samotnik Duha . ( Mag ) . I. - Hokmah . Magus , Otac Logos . ( Prvosveštenica ) .

N. - Binah . Majstor Hrama , Majka , Prvosveštenica . ( Carica ) . S. - Hesed . Strelac , Jupiter , Slobodni Adept . Carica . ( Car - Zvezda ) . O. - Geburah . Jarac Duha , Oko Horovo . Car - Zvezda . ( Hijerofant ) . F. - Tifaret . Plamena Kula , Hram Duha . Hijerofant . ( Ljubavnici - Braća ) . A. - Necah . Filozofski Vazduh , Etir . Ananda . Ljubavnici . ( Kočije ) . U. - Hod . Uravnotežena poprimljivost Praznine . Ćit . Kočije . ( Uravnoteženje ).

R. - Jesod . Ispoljavanje Beskrajnog L.V.X.-a . Sat . Uravnoteženje .( Pustinjak ). Keter . - Malkut ispoljavanja Velova . Sadrži u sebi Sve Sefirote . Pustinjak . ( Sreća ) . Ono što zaokružuje ceo ovaj Mistični prikaz i procese može se opisati Arkanom XI " Strast " . Dato je dvostruko obeležje , koje je na svojstven način smaknuto za po jedan "korak" da bi se bobila određena impresija o stanjima i mističnim procesima koji deluju ; bez daljeg objašnjavanja .

***

71

Page 73: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Reč OBODORONOM u sebi spaja dva Pentagrama , uspravni i obrnuti . Na jednom su pey slova "O" , a drugi kite slova B , D , R , N i M . Pentagram "O" ima stoga brojnu vrednost 350 što daje zbir hebrejskih slova Šin i Nun , te to na svojstven način predstavlja jedinstvo Vatre i Vode . Dok drugi Pentagram daje zbir 296 što je zbir slova Reš , Cadi i Vau , asocirajući na Oca , Sina i Sveti Duh . Sama ukupna brojna vrednost iznosi 646 ( 350+296 ) što je povezano sa Božanskim Imenima ALHIM, NIHIL i AETER , koje je po pentagramu vladavina Duha nad Elementima . OB. - potiče od "AUB" - Astralna Svetlost . OD. - potiče od "AUD" - Sinteza 5 i 6 , Magijska Sila . OR. - od "AUR " - Duhovna Svetlost , LVX . ON. - od "ANI" - Svetlost sopstva , Sunca ( Ajin i Nun ) . OM. - potiče od "AUM" - Rastapanje Svetlosti u Praznini .

*** Formula ABRAHADABRA ( kao naj jednostavnije moguće objašnjenje ) u sebi sadrži ceo solarni sistem , gde prvo A predstavlja Sunce , a Planete se redom slede do Plutona , dok poslednje A pripada tajanstvenoj planeti Had ili "Suncu iza Sunca " . Ova formula u sebi sjedinjuje Makrokosmos i Mikrokosmos i stoga je značajna , ne samo kao formula ovog Aeon-a već kao Univerzalna Gnostička Reč .

*** I.N.R.I. Jod. Nun. Reš. Jod. Virgo , Jakus , Moćni Otac . Scorpio , Asi , Velika Majka . Sol , Orus , Sveto Dete . Iakus . Asi . Orus . IAO ! Ko je tvoj Otac ? Iakus. Ko je tvoja Majka ? Natura . Ko je tvoj Učitelj ? Ratio . Ko si Ti ? IAO ! Koja je Tajna Reč ? I.N.R.I. !

*** Heksagram , pečat Solomonov i štit Davidov , dva isprepletena Trougla - Uzdižući i Silazeći na kome se nalazi Osam slova , koje je Veliko Ime Boga JAHBULON . Sam čovek je Mikrokosmos , savršeno ogledalo tog Univerzuma čije ime je Bog . Ova Reč je Hijeroglif Mikrokosmosa i u njemu su sve tajne sadržane . U Početku beše Reč . I Reč beše sa Bogom . I Reč beše Bog . ON je najtajnije i najsvetije ime Boga , čija je brojna vrednost 120 , što je umnožak prvih 5 brojeva ili zbir prvih 15 , ovih 15 je dobijeno zbirom prvih 5 . Ovo Sunce je u središtu ostalih 6 slova : J je Virgo , Devičanski Mesec , A je Antička Luda , Drevni Saturn , H je Aries , kuća Marsa , B je slovo Merkura , V je Hierofant , amblem Jupitera i L je Libra kuća Venere . Da prvo razmotrimo silazeći trougao . On je IHV , što se odnosi na Oca , Majku i Sina . U Tarotu je Pustinak , Prorok Večnog , H je Car , a V je Hijerofant ili Veliki Sveštenik . Sa leve strane trouglova je L.J.A.=41=Ma - Majka , dok A.I.L. znači jare ili jagnje ili jelen i zbog zakrivljenih rogova ovih životinja znači Otac . Sa desne strane je A.H.B. - Lubav . U podnožju je B.V.L.-" na visini " . JAH je i sveto ime boga koje se Hebreji plaše da izgovore . Ono predstavlja Oca i Majku sjedinjene sa Mikrokosmosom koga predstavla slovo A čiji oblik ukazuje na Pentagram . H.B.V. je u zbiru 13 i iskazuje Jedinstvo ( Achad ) i Ljubav ( Ahabh ) , dok je V.L.I. ženski rob što ukazue na neprosvetlenu dušu . AB je Otac , BL - Gospod , AL je Reč Logosa , Sin , LB je Srce ili Duh . AB je Otac , BA poricanje njegove ličnosti . LA-Ne , BL- Bog , = Nema Boga . LB je Srce , BL je Gospod , = Srce je Gospod .

72

Page 74: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

ABL u zbiru daje 33 , što je broj godina života Solomonovog Hrama i broj godina života Isusa Hrista , 33 je broj stepenova Slobodne Masonerije . Treba zapaziti takođe da je A-1 , B-2 , L-30 , što simbolizue tok Univerzuma , Jedinstvo, Diada , Mnoštvo i Ništa . J je Štap , A je Pentagram , Pentakl , H je Pehar , B je Kruna , V je Mač , L je Ravnoteža , a O i N predstavljaju Magička oružja još tajnije i važnije prirode . ON je Sunce , Sin , Otac i Majka Sjedinjeni i čiju On prirodu kroz sebe ispolava . " O " je PHALLOS , " N " je KTEIS . Ovime je Sve otkriveno . " I Stub je postavljen u Praznini . "

*** Pod Hrama je simbolički predstavljen isprepletanim crnim i belim pločama što predstavlja prožimanje tame i svetlosti L.V.X. - a i N.O.X.-a , a oni su uravnoteženi čak i u najmaterijalnijim sferama . Osim elemenata koji čine Hram u njemu postoje i tri svetlosti ( još jedna verzija Svetog Trostva ) .To su Sunce , Mesec i Hijerofant , oni su manifestacija trojnog principa . Hijerofant stoji uspravno u sedištu dok se Sunce i Mesec kreću u svojim putanjama oko njega ,tim kretanjem održavajući njegovu postojanost .

*** Egipatski Bog Tot , čiji su rimski i grčki pandani Merkur i Hermes je Bog Mudrosti koji je

načinio Ideju , Govor i Pisanje i time proglasio Božanski Zakon T.A.R.O. koji vlada Točkom - R.O.T.A. T je Tet , slovo Lava najačeg vatrenog znaka , A je Alef , beba u vodama svoje Majke , R je Reš , slovo Sunca što je povezano sa Vazduhom , O je Ain , Jarac , zemljani znak . R.O.T.A. je jedan od oblika Tetragramatona I.H.V.H. , i time može biti povezan sa principom Svetog Trojstva . Njegov broj je 78 , koji je i broj Tarota , opisujući time 78 aspekata Univerzuma , a oni mogu biti prikazani kao jedan zrak koji predstavlja utica " odgore " - Mezla . 78 je i broj AIWASS-a koji je izaslanik HOOR- PAAR - KRAAT-a , on je govor Tišine i njegova je staza Daleth koje su vratnice Mudrosti . Ta staza pripada Boginji u njenom praizvornom obliku , čija brojna vrednost je takođe 78, a njeno mistično ime je " GOH " koje čini koren svakom imenu Boginje dato kroz Kabalu .

*** "Inicijat obavlja svoj rad u Hramu - Univerzumu , koji je ( upamti to! ) jednak s njim . Unutar tog Hrama je nacrtan Krug na podu , da označi granicu njegovog rada . Krug je zaštićen Božanskim Imenima čijim uticajima se otklanjaju nepriateljske misli . U Krugu stoji Oltar , čvrsto teme njegovog rada , uporište svega . Na Oltaru su njegov Štap , Pehar , Mač i Pantakl , koji predstavljaju njegovu Volju , Razumevanje , Razum i niže delove njegovog Bića . Takođe , na Oltaru je bočica u kojoj je Ulje , koje okružuju Bič , Bodež i Lanac , dok iznad Oltara visi Lampa . Inicijat nosi Krunu , jednodelnu Odoru i Lamen , te drži Knjigu Zaklinjanja i Zvono . Ulje posvećuje sve što je njime dodirnuto , to je njegova težnja , a sve što je posvećeno je Sveto . Bič mu nanosi bol , bodež ga ranjava , lanac ga vezuje . Pomoću vrline to troje njegova težnja ostaje čista i u stanju da posveti sve druge stvari . On nosi Krunu da potvrdi svoju Vladavinu , svoju Božanstvenost , Odoru da simbolizuje Tišinu i Lamen da predstavi Svoje Delo . Knjiga čarobnih izreka ili Zaklinjanja je njegov Magički izveštaj - dnevnik , njegova Karma . Na Istoku je Magički Plamen u kome Sve na Kraju Izgara ".

*** Kako onda išta od ovoga može da bude valjano , a ja " osoba " kojoj može da se " veruje " ? Kako kad je uputsvo o " 25 "tako jasno : " Tebi Faluse neka je snaga i slava . VIAOV !!! U plamenim zvezdama Ognja na četiri strane uravnoteži Junges , Teletarhai , Sunočes i Daimonos , i to kroz moći velikana Terion-a , Nuit-e , Babalon-e i Hadit-a , te čak i zaranjajući u krajnju tamu Noći : Ti prizovi Velikog Boga PAN-a koji si sam Ti , time potvrđujući da je Tebi Falusu ( Stubu postavljenom u Praznini ) snaga i slava u imenu FIAOF !!!

*** N.O.X. = Riba ( N ) koja jede Ozirisov Falus ( X ) , " I ništa osta " ( O ) . Takođe :X je pojavni univerzum - 10 , N je Smrt elemenata , nakon čega se otvara O : " I ništa osta", ili " Smrt iz Oka je Sreća " ... Noć . Mogli bi se zapitati da li je moguće sprdati se sa Misterijama? ... , neznam , neki se odgovori odćute ?

***

73

Page 75: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Izlazak iz zemlje , prolazak kroz vodu i vazduh , put ka ognju . Duša plovi skelom , što simbolizira put kroz strasti i demonske sile kojih se umrli mora osloboditi . Iskrcavanje i ponovno ukrcavanje u barku Boga - Sunca Ra-a i putovanje na Istok - u svetlo i život . Scena suda i opravdanje na njemu . Potom umrli u barci Ra-a dospeva do svetla , odnosno do zagrobnog sveta . Pred umrlim se ređaju sve moguće Razine koje odgovaraju ovozemaljskom životu i prilikama u ovome svetu . Sledi izbavljenje iz zamki ovog života koje simbolizira ribarska mreža : Pobeda Duha koji tek sada može da uđe u više sfere . Etape ulaska : Ulazak u sferu pre nastanka Svetla . Ulazak u sferu kada se pojavljuje Svetlo . Ulazak u sferu u kojoj nestaje Svetlo . Izlaženje iz materije , oslobađanje u potpunosti od nje . Umrli pristupa Bogu . Slavi se pobeda kosmičke pravde , pobeda Apsoluta , pri čemu se apostrofiraju sve napred navedene fizičke i duhovne osobine čovekove ličnosti . Tokom ovog Puta u Egipatskoj Knjizi Mrtvih stalno se pevaju Himne i Obožavanja Sunca , jer Sunce je ono koje putuje tim putem , sunce je čovek koji hodi ovom stazom . Jedina razlika između masonskog shvatanja Puta i Puta kako su ga shvatali Inicijatori iz starog Egipta se tiče korišćene simbolike . Masoni Put uglavnom objašnjavaju kroz izgradnju Kuće - Hrama Gospodnjeg u kome obitava Sveti Duh , dok " egipćani " koriste " ribarski " simbolizam : suština je ista , ono što obitava i što jeste Hram je ono što putuje Barkom - to je čovek - to je Sunce . Potpuno je jasno da bi se ista priča mogla pratiti i kroz Kabalu Hebreja , kroz shvatanje Grčke , Rimske ili Keltske Mitologije , ali i bilo koje druge svetske religije - osim onih koje već 2000 godina plasira Velika Crna Loža - ali čak i tu jer su oni zbog svoje nemaštovitosti , nekreativnosti i neduhovnosti ustvari izobličili i napravili plagijat Istinske Religije . Kada je civilizacija Atlantide propala ( ne zbog božijeg prokletstva , već zbog prirodne kataklizme ) delovi verovanja su se očuvali u isturenim centrima na drugim kontinentima . Tako su do nas bez mnogo deformacija dospela učenja o Manjim Misterijama - priče o Izidi i Ozirisu , te bogu Ra-u i egipatskom Panteonu Bogova koji je ustvari prenešen sa Atlantide . To je u formama simbolike bilo preneseno čak i vanjskom štovanju " običnih " ljudi , ne samo sveštenstvu . Međutim Veće Misterije su bile i dalje skrivane ( iz razloga koji se ovde nemogu detaljno objasniti , ali je najjednostavnije reći - da bi se sačuvali i svet i Misterije ...) . One su odista preživele u tajnim Svetilištima Gnoze koja su održavala sveti oganj Duha kroz sve smene i tokove Eona . Te Misterije su se odnosile na učenja o Nuit-i , Hadit-u i Ra-Hoor-Khuit-u što je konačno razotkriveno u Knjizi Zakona - Liber AL vel Legis i drugim Svetim Knjigama THELEMA-e . Tajni Majstori , čuvari sudbine čovečanstva su početkom dvadesetog veka ponovo pokrenuli drevne Tokove da bi uzdigli čovečanstvo na sledeći stadijum egzistencije .

*** ...Ovde smo dospeli i do "konačne faze " Velikog Dela koja je data kroz sedam

početnih slova Alhemijskog gesla : "VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM " - " VITRIOL " - što znači : " Posetite unutračnjost zemlje : pročišćavanjem će te otkriti skriveni kamen " . Ovaj " tajni kamen" je i Univerzalni Lek ( njegova brojna vrednost je 726 = 6x112 = 33x22 ) koji se ponekad opisuje kao kamen , ponegde kao prah , prašak ili tinktura .On se ponovo deli u dva oblika , zlatni i srebrni , crveni i beli ; "ali je njegova suština uvek ista , a prirodu možemo shvatiti jedino iskustvom ."

V. - Mars . Aktivni Bog Vatre , Hijerofant i Sin Tetragrammaton-a . I. - Saturn . Suština vremena i prostora , Stari Kralj , Uzvišeni Vladar . T. - Jupiter . Strast Lava , Kralj na Tronu . R. - Sunce . Sjaj LVX-a .

I. - Merkur . Glasnik Bogova , Devica . O. - Mesec . Boginja svega materijalnog .

L. - Venera . Uravnoteženje , Boginja svega Duhovnog . U ovome se takođe vidi da sa jednog kraja formule Mars teži svojoj dragoj , koja mu je nasuprotnost , Veneri ; Saturn teži Mesecu , a Jupiter Merkuru , dok je u središtu ove beskrajne Ljubavi i težnje ka sjedinjenju Sunce , čiji je glif tačka u krugu , što je spoj Hadita i Nuite , tako da cela formula ne samo da je formula Ra-Hoor-Khuita , već iz sjedinjenja Falusa i Kteis na svim razinama daje Proktos - koje i jeste Univerzalni Lek , a " teško je pojmiti " upravo stoga što se nalazi na granici "materije ". Sve ovo ne samo da je alhemijsko učenje , nego je sasvim lako prepoznatljivo i u kabalističkom učenju o Drvetu Života , jedino što je za sve potrebno Razumevanje . VITRIOL takođe predstavlja uravnoteženu kombinaciju triju alhemijskih principa, Sumpora , Žive i Soli . " Uputstvo da "posetite unutrašnjost zemlje " je ponavljanje (na jednoj višoj ravni ) prve formule Dela , koje je neprekidna tema ovih ogleda . Značajna reč u ovoj fazi je središnja reč "Rectificando" , ona podrazumeva pravilno vođenje nove žive supstance po stazi Istinske Volje .

74

Page 76: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Filozofski Kamen , Univerzalni Lek , je talisman sa svestranom primenom , potpuno savitljivo i potpuno čvrsto oruđe Istinske Volje alhemičara . On će oploditi i dovesti do manifestovanog Života Orfičko Jaje."

*** Ovo su Reči koje je izrekao " AL - SET " : N.O.X : Suština i Izvor Svega je Tama - ona je nepojmljiva čulima , osećanjima, niti umu. L.V.X : Tama je u širenju ( ekspanziji ) i ona " sebe " ispoljava kao Svetlost ( koja je u širenju ) - (Konx Om Pax - Khabs Am Pekht - Svetlost u širenju ) . Svetlost sebe ispoljava kao ( Energiju ) Materiju - na raznim razinama , nivoima i oblicima suptilnosti . Ne postoji ni početak ni kraj , Tama " ispoljava " Sve u kontinuitetu Beskraja ( Svetlosti ) ispunjavajući Sve Mogućnosti kroz svaki svoj Delić (Tačku ) .

75

Page 77: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

MARCELO RAMOS MOTTA 1931e.v. - 1987.e.v.

Kaaba 93 Prlozi za istoriju Teleme II

Naši prilozi za istoriju Teleme pobudili su pažnju jednog dela čitalaca "Skakavca" i pre nego što pređemo na novu priču. samo kratak komentar.

Namera nam je da ovim tekstovima, između ostalog, podstaknemo istraživački rad kod onih koje ove teme zanimaju. Za to u ovom trenutku postoje dobre mogućnosti, pogotovo ako koristite Internet, jer je objavljen veliki broj dokumenata koji se brzo povećava, a često je reč o prvorazrednim izvorima. Oni su obično rasuti, pa je potrebno više vremena i rada da se sakupe i analiziraju, ali se uz ovakav rad otvara i mnogo novih mogućnosti - samostalna otkrića, učešće na mejling listama, zanimljivi kontakti...

Kao što smo rekli ranije, nije nam ideja - a i mogućnosti nisu takve - da pretendujemo na konačne i kompletne slike i zaključke. To bi bio ogroman posao, a teško ostvarljiv. Iako je putem Interneta pristup izvorima olakšan, neki od njih, računajući i one ključne i dalje su daleko od naših očiju. Razmislite o jednostavnoj činjenici da su ličnosti o kojima pišemo uredno vodile dnevnike - često su u pitanju decenije - koji su uglavnom, danas, u nečijem privatnom vlasništvu i još uvek su neobjavljeni, a pitanje je i kada će i dali će i biti.

Postoji jedan generalni plan o ličnostima i događajima o kojima ćemo pisati u sledećim brojevima "Skakavca". Zato su možda neki od tekstova na prvi pogled kratki i daju samo informacije opšteg tipa. Namera nam je da se najpre upoznamo sa nekim osnovnim (po našem mišljenju) detaljima da bi kasnija priča mogla da se prati u kontinuitetu. Tekst o Karlu Germeru, recimo, bio je relativno sažet, ali ćemo nove pojedinosti o njemu sretati i u sledećim prilozima pa će se slika dopunjavati i sklapati vremenom.

Ovaj rad je, zapravo, u jednom nivou skoro čisto magički. Svi značajni telemitski magičari (ima li uopšte manje ili više značajnih? ... možda manje poznatih...) bili su takvi jer su dopustili svojoj zvezdi da bude u centru sopstvenog sistema i da postane sjajna u zajednici zvezda. Stalno podsećanje o tome nema cilj da procenjujemo sjaj ili veličinu neke od njih. To vodi u krajnjoj liniji fetišizaciji ili obožavanju koje nije karakteristično za duh Teleme. Podsticanje takvog iskustva - sjaja i centriranosti - na osnovu realizovanih procesa, sa druge strane, može biti vredan impuls Vama, na ovaj način. Tako zajednica zvezda postaje sjajnija svakim danom. To je naš vid obožavanja i slavljenja Nuit.

I.

Marcelo Ramos Mota rodio se 27.VI 1931.e.v. u San Sebastijanu, Rio de Žaneiro, u Brazilu. Njegovo interesovanje za Stazu počelo je kada je imao 11 godina. Tada je pročitao roman "Zanoni" Ser Edvarda B.Litona (poznatog, bez sumnje, kao inicijata londonske Zlatne Zore) i odlučio da i sam postane jedan od misterioznih adepata Rozenkrojcerskog Reda. Traganje je nastavio čitajući knjige sa sličnom tematikom i ako je suditi po njegovim rečima, rano je izoštrio kritički duh. Naučio je da prepoznaje koje su od njih prazna priča ili ne vešta mistifikacija, a koje su dela istinskih autoriteta.

Detinjstvo i rana mladost nose pečat stalne borbe da se otrgne od uticaja izuzetno dominantne majke. Njenom uticaju on je posvetio dosta razmišljanja u pisanim radovima i u korespodenciji i razgovorima sa nekolicinom iskusnih hermetista na početku svog razvoja. Uticaj je bio vrlo snažan na svim planovima i Mota je njime dugo bio kruto usmeravan, a naročito su mu ometeni i neuspeli bili kontakti sa suprotnim polom. Oslobodio ga se tek posle nekoliko godina intenzivnog rada na sebi i napuštanja Brazila. Posle detaljnih analiza u ovakvom uticaju prepoznao je određeni karmički odnos i pravu magičku vezu koja je morala da bude kontrolisana zbog sopstvenog razvoja.

Tek što je napunio 17 godina, 19.VII 1948.e.v. Mota se inicirao u magičko bratstvo pod

imenom Fraternitatis Rosicruciana Antiqua. Ovo bratstvo osnovao je Arnold Krum-Heler i vodio ga do smrti, koja je usledila nekoliko godina kasnije. Mota je čitao njegove knjige i smatrao ga je pravim znalcem. Koliko se može zaključiti, on je u ovom bratstvu bio naučen trezvenom shvatanju hermetike. Do tada je o ovoj oblasti znao uglavnom iz literature i glava mu je, sasvim razumljivo, bila u oblacima.

76

Page 78: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Sada je počeo da shvata da sa druge strane noge čvrsto treba da stoje na zemlji. Inicijacija, izvedena na fizičkom planu, izneverila je njegova očekivanja - nije bilo mističnih iskustava, okultnih fenomena i sličnih manifestacija. Kada je o tome razgovarao sa dr. Dival Ernan de Paulom, Komanderom reda u Brazilu, on mu je savetovao strpljenje i rad kao ključeve do istinske inicijacije.

Prvi period rada posle stupanja u Bratstvo Mota je provodio u intenzivnom analiziranju i

usavršavanju, a to je uključivalo i dalju borbu protiv majčine dominacije. Ona je snažno bila protiv njegovog iniciranja i pokušavala da i dalje konroliše sve aktivnosti. Po sopstvenom priznanju, zbog ovakvog pritiska seksualni život mu je uglavnom bio sveden na masturbaciju. Osim uobičajenog osećanja osujećenosti, u novim okolnostima primećivao je da zbog toga dolazi do nepoželjnih strujanja u auri što mu je otežavalo ritualni rad u Loži. Vremenom je postajao sve nezadovoljniji ljudima koji su bili članovi bratstva, čak i onima koji su bili na funkcijama i dugogodišnji bratstvenici. Posle novih konsultacija sa Komanderom, odlučio je da u navršenoj 21.godini napusti Brazil.

Putovanja su jedno vreme bila intenzivna i vodila su ga preko Evrope u S.A.D. i nazad u

Brazil. Izašavši iz lokalnog okruženja, koje je obično okrenuto sebi, i problemima unutar sopstvenih (i najčešće uskih) granica, saznao je mnogo novina. Arnold Krum-Heler je nedavno umro, a upravu nad Redom poverio je sinu Parsifalu; neposredno pred smrt inicirao je ujedinjenje rozenkrojcerskih grupa u Brazilu i S.A.D. i njihovih evropskih ogranaka. Mota je pokušao da se sretne sa Parsifal Krum-Helerom, ali je morao da sačeka njegov povratak sa studijskog putovanja kroz Egipat. Do tada je proputovao Portugaliju, Francusku i Španiju. U Evropi je prvi put našao knjige o Alisteru Krouliju. Taj prvi susret je zapravo bio prepoznavanje, jer su po njegovim rečima Kroulijeve fotografije sve vreme bile u prostorijama rozenkrojcerske lože u Rio de Žaneiru, ali on nije znao o kome se radi. Šta je bilo po sredi objasnio mu je Parsifal Krum-Heler prilikom susreta. Njegov otac, Arnold, osnovao je rozenkrojcersko bratstvo kao VIII° O.T.O. i postojale su unutrašnje veze bratstva i Struje 93. Za Motu su ovi detalji bili otkriće i on je shvatio da ova struja oličava inicijacijski tok tajnih majstora za kojima je od početka tragao. Sam Parsifal ga je uputio na Karla Germera, kojeg je poštovao kao istinskog Majstora i posle prvih kontakata u proleće 1953.e.v. Mota je potpisao zavet Iskušenika u A.'.A.'..

Sledeće, 1954.e.v. on se na kratko vratio do Brazila gde je odmah počeo da radi na

prevodima Kroulijevih dela na portugalski. Iako je otpočeo sa intenzivnim radom u A.'.A.'., i prihvatio Zakon Teleme, on nije još neko vreme prekinuo kontakte sa Rozenkrojcerima. I nekoliko sledećih godina učestvovao je u događajima, koji su po njegovom mišljenju dramatično potresli rozenkrojcerski milje duž obeju Amerika. Konačno upućen u prave misterije, po sopstvenom uverenju, izvršio je nekoliko poseta i inspekcija istaknutim Rozenkrojcerima, neke od njih demaskirao kao crne magičare, a nekima od njih predočio sopstvene slabosti i nesposobnost za ozbiljan rad i rezultate. Moglo bi se reći da je, verovatno zbog mladosti i uzavrelosti, ovim događajima davao ton i značaj koji oni nisu stvarno imali. O tome svedoče pisma Karla Germera kojeg je redovno izveštavao o svemu. Na uzbudljive opise okultnih iskustavai izvesnih mračnih crta nekih starijih rozenkrojcera, Germer je pokroviteljski i pomirljivo odgovarao u stilu - da, ovo je baš bila dobra lekcija za tebe, a sad da vidimo šta stvarno dalje ima da se radi...

Odnos sa Germerom se inače razvijao preko svih očekivanja i Mota se trudio da bude

potpuno otvoren i obavesti ga o svojim nedoumicama i nedaćama najintimnijeg tipa. Nedavno je objavljeno jedno poduže pismo iz 1954.e.v. u kojem on piše svom Superioru o seksualnim eksperimentima i problemima iz najranijeg životnog doba, ne zaobilazeći ni najbolnije detalje tipa "strašno sam patio tokom puberteta jer mi je penis kratak i mali..." Ovo pismo je podiglo priličnu prašinu i izazvalo talase različitog raspoloženja, pri čemu je bilo mnogo smeha naročito s gornjim navodima u vezi. Što se mene tiče, pismo je neobično značajno jer može da podstakne na razmišljanja druge vrste - imamo li koga, sa kim smo tako otvoreni o svemu, čak, i da li uopšte o nekim detaljima možemo da raspravljamo sami sa sobom?

II.

Kretanje kroz Telemu i Magiku postajalo je sve intenzivnije od sredine pedesetih godina iako još uvek Iskušenik A.'.A.'., Mota je bio 1956.e.v. pozvan od strane Germera u Barstou, Kalifornija i tokom tromesečnog boravka bio je iniciran direktno u IX O.T.O. Radilo se o istom mehanizmu kao u vreme Kroulijevog života - pogodan kandidat je prepoznat kao takav i nije se insistiralo na rigoroznom prolasku kroz hijerarhiju prethodnih stepenova. Interesantno je da i Mota, po sopstvenom tvrđenju, nije bio zainteresovan za rad u O.T.O., naročito kada je u pitanju socijalni aspekt delovanja. Kasnija angažovanja u tom smeru - pitanje sukcesije posle Germerove smrti i sl. - on je prvenstveno

77

Page 79: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

objašnjavao osećanjem odgovornosti prema svom Superioru i njegovim funkcijama, a ne ličnom ambicijom.

Tokom 1957.e.v. Mota se sreo sa nekolicinom starih članova ranije lože Agape u Kalifirniji. Od

početka januara upoznavao se sa Gredi mek Martijem, Filis Sekler, Helen Parsons Smit, Džejn Volf, Rej i Mildred Barlingam, Luis Kalingom i drugima. Iste godine se oženio. Sa suprugom je izrodio dvoje dece, ali praktično od početka braka imao je posebno zakupljen stan u kome je provodio mnogo vremena i gde je mogao da se na miru posveti Radu.

Njegov napredak kroz A.'A.'. pod Karlom Germerom može dobro da se prati. Dokumentovano

je da je 1961.e.v. dostigao rang Neofita, a 1962.e.v. rang Zelatora.Početak šezdesetih je period intenzivnih napora i traženja i jedne epizode koja nije baš najbolje opisana u sažetim Motinim biografijama koje se mogu pronaći u organizacijama njegovih naslednika. U pismu Karlu Germeru od 17.XII 1961.e.v. on kaže doslovno: " U vezi s tvojim mišljenjem o Marselu Ramosu Moti. Lično, on je, sa dozvolom tajnih šefova, 666 i Aivasa, inkarnirana Zver, Sveštenik prinčeva, Poglavar A.'.A.'. i tvoj Superior". Dalji sadržaj pisma se odnosi na izvesne prethodne događaje kojima je Mota testirao svog Superiora i nekim situacijama... etalji razvoja ove priče nisu sasvim poznati - ali germer je neposredno pred smrt poslao pismo (12.X.1962.e.v.) u kome se, posle svega, ovlaš osvrće na ovakve izjave i sa blagim prekorom jednostavno kaže Moti da ne dozvoli egu da ga ponovo zavede takvim putem. U proleće 2'.IV iste godine Germer je dao dozvolu da Mota vodi Ložu O.T.O. sa prva tri stepena, jer je ocenio da je došlo do pojačanog rada na tom polju. Mota, kao što smo rekli, nije imao previše aspiracija za rad u ovom redu. On je u više navrata govorio da je za inicijaciju usmeren u A.'.A.'., a za socijalni rad planirao je da probudi Red Telemita (O.'.T.'.). Germer mu se ni ovde nije striktno protivio, govoreći mu o O.T.O. i O.'.T.'. kao o dva nezavisna, posebna rada i toka i ostavljajući mogućnost da se angažuje u oba.

Prema nekim izvorima, Germer je neposredno pred smrt rekao Moti da je spreman da

preuzme rang 8=3 A.'.A.'.. Kao što je poznato, ovaj rang podrazumeva preuzimanje zaveta bezdana i to je moguće uraditi u bilo kom trenutku razvoja, mada se takav korak ne preporučuje. Moguće poučen prethodnim iskustvima, Mota se ovog puta nije zaleteo i postignuće razreda Majstora Hrama proglasio je 1967.e.v. (za one koji istražuju samostalno i čitaju dokumente, Motina magička imena bila su: u redu G.'.D.'. - ADJUVO; u redu R.'.C.'. fr.F; i u redu S.'.S.'. - EVER) kada je ispunio sve prethodno propisane radove.

Iz ovog perioda je još jedan detalj koji je kasnije imao dalekosežno dejstvo. Pismom od

30.X.1962.e.v. udovica Karla Germera, Saša, obaveštava Motu o smrti muža, kaže kako je preminuo na njenim rukama, a Motu odredio kao svog naslednika, po poslednjoj želji ("You are the follower. Please take it from me, as he died in my arms and it was his last wish"). Na osnovu ovog pisma, uz još dva u tom smislu, Mota je gradio svoje formalno pravo na mesto spoljašnjeg vođe O.T.O. Kako je ovo pitanje sukcesije pitanje za sebe, pozabavićemo se time nekom drugom prilikom. Mota je, da još jednom naglasimo, po sopstvenim rečima za ovo mesto bio zainteresovan osećajući dužnost prema pokojnom Superioru - a pošto je druge moguće kandidate za ovo mesto proglasio neadekvatnim i nekvalifikovanim po svim osnovama.

Aktivnosti ovog tipa, pa i druge javne aktivnosti, međutim, u Brazilu su zamrle 1964.e.v. kada

je izvršen vojni udar. Mota je nekoliko godina bio okrenut sopstvenom radu, a izdržavao se na razne načine - jedno vreme pišući scenarija za TV serije (pedesetih godina na Lojola Univerzitetu u S.A.D. diplomirao je engleski jezik). U kasnim šezdesetim radio je sa malim brojem studenata, čiji rad će postati vidljiv u narednom periodu.

Povratak u javnost usledio je 1975.e.v. tada je kod Samuela Vajzera Mota štampao

Komentare na AL, koje je smatrao prvim delom petog toma Ekvinoksa. Posle desetogodišnje izolacije, tokom koje je često bio podvrgavan prismotri tajnih obaveštajnih službi, novi nastup bio je siguran i prožet poverenjem u sopstvenu misiju. Pojačana izdavačka aktivnost učinila ga je konačno poznatim i dovela u centar dinamičnih zbivanja. Početkom osamdesetih vratio se u S.A.D. gde je pred kraj života vodio sudski spor sa Gredi mek Martijem oko prava na korišćenje imena i lamena O.T.O. što je bio faktički spor oko sukcesije vođstva O.T.O. i kao što je poznato taj spor je izgubio. Umro je od srčanog udara 26.avgusta 1987.e.v. u apartmanu u Rio de Žaneiru, gde se vratio godinu dana ranije. Njegovo telo spaljeno je u Petropolisu, nedaleko od Rija.

78

Page 80: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

III. Sada ćemo pogledati kakav je i koliki uticaj Marcela Ramosa Mote u telemitskom svetu. Njegovo pisano delo je prilično obimno. Nastavio je sa štampanjem Ekvinoksa, smatrajući da na to ima pravo kao 8=3 A.'.A.'. (mada su mu neki drugi visoki inicijati A.'.A.'. osporavali to pravo). Kroz prvu polovinu osamdesetih štampao je i drugi deo petog toma Ekvinoksa koji sadrži novo izdanje Liber LVX sa Kroulijevim i Motinim komentarima; zatim tzv. Kineski Ekvinoks u kome su Ji Đing (preveden i objavljen na našem jeziku), Tao Te Đing i nekoliko drugih tekstova. Pokrenuo je i nova izdanja Oriflame-a, koje je smatrao šestim tomom, a štampao prva četiri broja. Tu su Joga i Magika (Knjiga IV) sa komentarima, obimni radovi o seksualnoj magici, poznati esej "Pismo brazilskom masonu"... Svi radovi su bogato opremljeni njegovim komentarima i mnogi od njih upućuju na temeljno poznavanje i razumevanje materije. Još je interesantniji uticaj kojeg je Mota ostavio preko svojih studenata u A.'.A.'.. Svi oni su još uvek živi, a neki vrlo aktivni, tako da bi o njima trebalo mnogo govoriti, pa ih jednostavno ne možemo zaobići. Neposredno pred smrt, Mota je odredio troje naslednika po pitanju O.T.O., a to su bili Danijel Ben Ston, Klaudija Kanuto de Menzes i Vilijam Barden. Od njih je danas najaktivniji V.Barden koji u Australiji vodi "Fondaciju Parsifal XI°" (to je magičko ime Mote kao vođe O.T.O.). U S.A.D. je prisutan Rej Ils, koji vodi magički red H.O.O.R. - Sveti Red Ra Hoor Khuita. Red je zvanično osnovan 1992.e.v. i do danas beleži dobar razvoj širom sveta. Neki njegovi hramovi funkcionisali su i kod nas, a postoje i neki novi pokreti u tom smeru, koliko je poznato. Iako Rej Ils svojim poslednjim aktivnostima delimično izaziva nedoumice, reklo bi se da je reč o sposobnom magičaru koji je obično uravnotežen, energičan i vrlo komunikativan. Drugi Motin student u S.A.D. koji je danas na čelu S.O.T.O. je David Berson. Meni lično je on krajnje interesantan. Njegovi stavovi su potpuno ekstremni, on bespoštedno (a čini se često i bez razloga) kritikuje sve aktuelne ličnosti na telemitskoj sceni. Njegovi tekstovi su krajnje angažovani i oštri, sa nekim idejama je teško složiti se, ali će vas sigurno naterati na razmišljanje i na stalno preispitivanje, ako im pristupite otvoreno. Jedan od najranijih Motinih studenata u A.'.A.'., Euklides Lacerda de Almeida, takođe je veoma zanimljiva ličnost. Od 1974.e.v. on je IX° O.T.O. pod Motom, a od 1989.e.v. takođe je i IX° Tifonijanskog O.T.O. Keneta Granta. Danas vodi sopstvenu organizaciju Telemitski Red Vitezova Templara. animljivo je da je on stariji brat ("senior brother") u A.'.A.'. mnogim visokim stepenovima tzv. "kalifatskog" O.T.O., čiji je sam vrh prve korake u A.'.A.'. načinio u Motinoj liniji. Mota je šezdesetih i sedamdesetih godinapokrenuo više telemitskih grupakoje danas nisu aktivne. Interesantno je da je on 1979.e.v. u Brazilu registrovao i zaštitio upotrebu imena i lamena O.T.O. kako se znamenita presuda američkog suda iz 1985.e.v. ipak odnosi samo na teritoriju S.A.D. ovo može biti više od puke zanimljivosti. Možda Vam je poznato da Mota i Izrael Regardi nisu baš bili u dobrim odnosima, a ipak je Regardi pojedine zainteresovane studente upućivao na inicijacije u Motinu liniju A.'.A.'. ...

IV. Čudan je i moćan bio život i rad Marsela Ramosa Mote. Iako je odavno proslavio Veću Svetkovinu, očigledno je na različite načine još uvek prisutan i uticajan u svetu. Tako, procenite sami... to može biti izazov, kao što samo pominjanje njegovog imena izaziva podozrenje i podizanje garda (ovo znam iz iskustva). To međutim predstavlja odličnu priliku da skinemo dresove i etikete i da se postavimo u poziciju direktnog odnosa što uvek predstavlja vrednost po sebi. Druga poteškoća je nepostojanje često prizivane istorijske distance. Ona se po definiciji ostvaruje kada se okončaju svi odnosni procesi, a videli smo da su oni još uvek vrlo živi, mada posrednim putem. Kako god bilo, ovaj rad može biti svrhovit. Sigurno je da daje rezultate na ličnom planu, a to je na kraju krajeva svrhabilo kog rada.

79

Page 81: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

TAROT KLIFOTA frater P.'.O.'.V.'.

Tarot klifota je izuzetan sistem simbolizma kojim inicijat može istraživati manje karte i Dvorske Ključeve kako se javljaju u klifotskim kraljevstvima , Velike Arkane su predstavljene u Liber CCXXI vel Asar in Amenti (Tuneli Seta ) . Osnovne elementalne atribucije su sledeće , stvarne astrološke i Hebrejske korespondencije ključeva ostaju iste kao i na dnevnoj strani , samo što je naglašena suprotnost . VATRA nasuprot : Gravit .Oružje je VEO , vladar je TIRANIN . VODA nasuprot : Rict . Oružje je Staklena KUGLA, vladar je ČAROBNICA. VAZDUH nasuprot : Stog . Oružje je SPUŽVA , Vladar je BLESAN . ZEMLJA nasuprot : Shly . Oružje je KUP PESKA , vladar je VAMPIR . Duh nasuprot : Vaky , Crni Plamen , vladar je TRZAVAC.

Sledeća tabela opisuje četrdeset manjih i šesnaest Dvorskih Karata prema Klifotskom Tarotu koji je dizajnirala Soror Nema , one mogu biti korištene kao vodilja u istraživanju tokova “Svemira B” i podležu ličnom istraživanju i potvrdi .

AS Velova...........................................Proždiruća sila Crne Rupe ; Povlačenje sve energije i

zračenja .

2 Velova .............................................Potčinjenost . 3 Velova..............................................Porok . 4 Velova............................................. Zanemarivanje . 5 Velova..............................................Kukavičluk . 6 Velova..............................................Poraz . 7 Velova..............................................Izdaja . 8 Velova..............................................Lenjost . 9 Velova..............................................Slabost . 10 Velova............................................Poniženje .

AS Spužvi..........................................Zarobljenost u Mnogo-ćelijskom Prostoru.

2 Spužvi............................................... Neslaganje . 3 Spužvi...............................................Zluradost . 4 Spužvi...............................................Rat . 5 Spužvi...............................................Ograničavanje . 6 Spužvi...............................................Sujeverje . 7 Spužvi...............................................Dezintegracija . 8 Spužvi................................................Nepovezanost . 9 Spužvi................................................Opsesija . 10 Spužvi...............................................Konfuzija .

AS Kugli................................................Krutost i nesposobnost mešanja polja sile .

2 Kugli...................................................Mržnja . 3 Kugli...................................................Nedostatak . 4 Kugli...................................................Škrtost . 5 Kugli...................................................Odbacivanje . 6 Kugli...................................................Gadjenje . 7 Kugli...................................................Krutost . 8 Kugli...................................................Ravnodušnost . 9 Kugli...................................................Jad . 10 Kugli.................................................Izolacija .

80

Page 82: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

AS Peska..............................................Suština ne sigurnosti i ne stabilnosti .

2 Peska................................................. Stagnacija. 3 Peska................................................. Zapuštenost. 4 Peska................................................. Inpotencija. 5 Peska................................................. Ranjivost. 6 Peska................................................. Neuspeh. 7 Peska.................................................. Očaj. 8 Peska................................................. Sumanutost. 9 Peska................................................. Gubitak. 10 Peska................................................Siromaštvo .

Tiranin Velova : Dželat sa Kokuljicom, sa sekirom, jaši na pužu . Ćarobnica Velova : Lice skriveno isprepletenom kosom , muči mačku . Blesan Velova : Kartu je nacrtala Hijena , lice skriva sombrero . Vampir Velova : Lice skriveno velom za glavu , imitira masku andjela . Tiranin Kugli : Naoružan i nosi velik štit , jaše Triceraptosa . Čarobnica Kugli : Zatvorena u staklenom dvoru , vrata zaključana i zagradjena . Blesan Kugli : Zapušenih usta i vezan , kartu nacrtao lešinar . Vampir Kugli : Nepristupačan na visokoj kuli od leda . Tiranin Sundjera : Naoružan okovima i lancima , jaši pauka . Čarobnica Sundjera : Okružena ćupovima sa malim životinjama . Blesan Sundjera : Kartu iscrtali demoni , tučkovi potpuno kaljavi . Vampir Sundjera : Jede iz korpe pune ljudskih srca . Tiranin Peska : Penje se na kostur konja koji se raspada , naoružan bičem . Čarobnica Peska : Uništava vrt . Blesan Peska : Iscrtala dodo ptica , karta se raspada . Vampir Peska : Delomično dematerijalizovan sukubus .

Boje treba birati koristeći spektralni točak odabirajući nasuprotne boje korespodentne " dnevnoj strani" . Na primer Zelena za Gravitaciju , Narandžasta za Rigidnost , Ljubičasta za ( Stog ) , Crvena za ( Shly ) , ( Vaky) je uglavnom sivo braon . Sve boje mogu biti zamućene svojom nasuprotnošću . Jedini način da se ove karte stvarno razumeju je kroz lično istraživanje tokova i sila uključenih u korišćenje Klifotskog Tarota . KLIFOTI SEFIROTA I STAZA - DRVO NOĆI - Keter-Sahasrara-Kruna Obličje: Vizija zvezdanog sunđera: Zvezdane Kale kao kiša padaju dole iz trans-plutonskih dimenzija. Vizija Velikih Starih “ljudi koji dolaze sa druge strane mora” međuzvezdanog prostora; Mu, Moa. Moć: trans-dimenzionalna, međuzvezdana putovanja kroz vreme. Bina/Hokma-Ađna-Čelo Obličje: Oko koje gleda ka unutra, “svojim desnim okom stvori jedan Univerzum”. Vizija refleksije Meseca nad mirnom, mračnom vodom; uljana duga ponad vode. Moć: da se uđe u Vreme Sna, napuštanje tela po volji. Daat-Višuda-Šivin čvor- …. Piramida Obličje: Krilate zmije kao Androgin-Ginander Vizija lavirinta, ulazak u “Univerzum B” kroz Setove Tunele.

81

Page 83: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Moć: …; menjanja obličja, Šamana, kosmičke transmutacije primarne ćelije; znanje prošlosti-sadašnjosti-budućnosti kao postojanja u Sad. Tifaret-Anahata-Srce Obličje: Crna Zmija koja proždire pomračeno sunce; raskršća. Vizija Praznine bez Ega između Svetova “jer nema boga gde sam ja”. Moć: neviljivost; ulaženje u tuđe telo. Veo Paroketa-Višnuov Čvor-Dijafragma-Manipura Obličje: Crna rupa, materija koja kolabira sama u sebe “jer moja leva ruka je uništila jedan Univerzum, I ništa osta”. Mračan kišni oblak. Vizija Lutalice bespuća. Moć: govor u tišini; glad; žbun. Jesod-Svadistana-Pupak Obličje: Prvotna kaša kako se kreće I krčka. Vizija močvare, voda iluzije; … pehar ispunjen vinom. Moć: fascinacije I očaravanja, imaginacija pokrenuta žudnjom, stvaranje vlastitog Univerzuma. Bramin Čvor-Centar-ČI Obličje: Mreža, … Vizija povezanih čvorova beskrajno korodirajućeg svetla. Moć: bubanj, kao čuvar I stvoritelj vremena. Malkut-Muladara-Kue Obličje: Nuit, Srebrna kiša, seksualne Kale se slivaju iz tela Suvasini. Vizija Plesa seksa-rođenja-smrti-bljeska; štap sa lobanjom na vrhu – prazan um. Moć: tantrička razmena energije, destilacija transformiranog eliksira; uzdižuća Kundalini uz kičmu u pljusku zvezda. (Citat iz Liber DCCCXIII vel ARARITA sub figura DLXX ) II:0: Zatim videh ove stvari izopačene i zle , i one behu ništa kao što si i Ti ništa. II:1: Videh dve glave bliznakinje koje se stalno bore jedna protiv druge , tako da je svaka njihova pomisao zbrka . Videh Tebe u njima. II:2: Videh one koji zatamnjuju Mudrost , poput crnih majmuna koji krešte podle gluposti. II:3: Videh proždrljive majke pakla , koje su pojele svoju decu - O , vi bez Razumevanja! Videh Tebe u njima. II:4: Videh nemilosrdne i nedostojanstvene , koji poput harpija kidaju svoju smrdljivu hranu . Videh Tebe u njima. II:5: Videh one što plamte , divove poput vulkana u svom besu rigaju crni izbljuvak vatre i dima . Videh Tebe u njima. II:6: Videh bedne , svadljive , sebične - ličili su na ljude , O Gospode , baš su ličili na ljude. Videh Tebe u njima. II:7: Videh gavranove smrti , koji su leteli promuklo kričući nad zeml;jom posutom lešinama . Videh Tebe u njima. II:8: Videh Lažljive duhove poput žaba na zemlji , i na vodi , i na nepouzdanom metalu koji nagriza sve stvari i ne traje. Videh Tebe u njima. II:9: Videh bestidne , Ljude -bikove svezane u bezdanu raspadanja , kojisu grizli jezike jedan drugome od bola . Videh Tebe u njima. II:10: Videh ženu . O Bože moj , ugledah njen lik , ko neki ljupki oblik koji prikriva crnog majmuna , ko neku figuru koja svojim rukama odvlači male ljudske prilike dole u Pakao . Videh je od glave do pupka kao ženu , od pupka do stopala kao muškarca . Videh Tebe u njoj . " (Napomena : Pored opisa Klifotske " Tamne " strane , ovde se može videti da izložena filozofija podrazumeva da su i te tamne stvari slika Boga koji se po Volji ukazuje aspirantu i da te stvari nisu protivne Bogu . Ove slike se mogu usporediti i sa Tibetanskim prikazima šest Loka . itd.)

82

Page 84: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

DELOVI IZ 777 Kolona VIII : Redovi Klifota . Nazivi Klifota , uopšteno govoreći , upućuju na poročnu karakteristiku Sfere ili druge ideje kojoj su pripisani . Tako se Taumiel odnose na Keter , pošto je njihova karakteristika da poseduju dve suprotstavljene glave , te tako poreknu jedinstvo Ketera. Takođe , Golahab su džinovski poput vulkana , koji simbolišu energiju i vatru , i njihovu sklonost pojavljivanju u vidu tiranije i besciljnog razaranja . Slično Klifoti Venere su ptice lešinarke , kao suprotstavljene golubu , vrapcu , itd. Transliteracija i značenje Jevrejskih imena Redova Klifota je sledeća :

0 : KVEMETIEL . Gomila Bogova . 00 : BELIA"AL . Bezvrednost . 000 : A"ATIEL . Neizvesnost . 1. TAUMIEL . Blizanci Boga . 2. GHAGIEL . Oni koji ometaju . 3. SATARIEL . Oni koji skrivaju . 4. GHA"AGŠEBLAH . Onaj koji lomi . 5. GHOLAHAB . Plameni , koji pale . 6. TAGIRON . Parničenje , svađalice . 7. GA"ARAB ZAREK . Gavran koji ometa pažnju . 8. SAMAEL . Koji lažno optužuju , varalice . 9. GAMALIEL . Bestidni magarac , opsceni . 10. LILIT . Žena noći . 11............................................. 12............................................. 13............................................. 14............................................. 15. BA" AIRIRON . Čopor . 16. ADIMIRON . Krvavi . 17. CALALIMIRON .Zvečeći . 18. ŠIHIRIRON . Crni . 19. ŠALEHBIRON . Razbuktali . 20. CAFIRIRON . Škripeći . 21............................................... 22. A"ABIRIRON . Glineni . 23............................................... 24. NEHEŠTIRON .Bezobrazni . 25. NEHEŠIRON . Zmijoliki . 26. DAGDAGIRON . Riboliki . 27............................................... 28. BAHIMIRON . Zverski . 29. NAŠIMIRON . Zloćudne žene . 30................................................. 31................................................. 31.................................................

Kolona LXVIII : DEMONSKI KRALJEVI . 11.ORIENS . 23 . ARITON .

83

Page 85: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

31.PAIMON . 32.AMAIMON .

( Napomena : Za sedam nižih Sefirota se mogu pripisati i Vojvode i Kraljevi Edona . Vidi takođe i Deset okova u Budizmu : Aruparaga , Vikikika , Ruparaga , Silabata paramesa , Patiga , Udakha , Mano , Sakja-dit , Kama i Aviga. Vidi Imena Paklova i prevode imena , Sedam Arapskih paklova i njihove stanovnike . Vidi deset nesreća Egipta : Smrt prvorođenog , Skakavci , Tama , Grad i Vatra , Čirevi , Kuga , Muve , Vaške , Žabe i Voda koja se pretvara u Krv . Vidi Imena Demona iz Goetie po ascendentu , kadentu i sukcedentu . Vidi tipične bolesti i poremećaje .) Kolona CVIII : Neki Klifotski Prinčevi :

1.SATANA i MOLOH . 2.smal 3.ašt znvnim 4.LUCIFUGE . 5. aštrvt 6.BELFEGOR . 7.ašmdai 8.ADRAMELEK . 9.i10.lilit i gomh .

Nepotpunost i preopširnost dugujemo ne koncentrisanoj prirodi Klifota . Tri Zla oblika pre Samaela su : qmtial , blial i otial . Taumiel se takođe nazivao i Keretiel .Beth Elohim daje deset sasvim drugačijug Klifota ( za 10 Sefirota ) . Red 15 :U sredini Zodijačkih Klifota su Samael i Asmodej ,u jugo-istočnom uglu , Čovek, Zmija , Starija Lilit , žena Samaela . U severo-zapadnom uglu Vo , Magarac , Agerat , ćerka Mahalata . U severo-zapadnom uglu , Škorpija i Ariton , Bezimeni i Komh . U jugo-zapadnom uglu Lav i Konj , Mlada Lilit , žena Asmodeja .

Po nekim tumačenjima skrivena Sefira DAATh predstavlja Kapiju za ulazak na Tamnu stranu Drveta Života , kao što je i "poznato" da je njen vladar " Veliki Đavo" HORONZON , vidi korespodencije za DAATh i 10. Etir u Liber 418 .

TAROT SENKI I SETOVI TUNELI

ASAR! KO MI STEŽE GRLO? KO ME SPUTAVA DOLE? KO MI PROBADA SRCE? JA NISAM VREDAN DA PROĐEM KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!

STRAH OD TAME I OD SMRTI STRAH OD VODE I OD OGNJA STRAH OD PUKOTINE I OD LANCA OD SAMRTNOG DAHA I PAKLENOM MAMCA.

STRAH OD NJEGA, STRAŠNOGA DEMONA KOJI NA PRAMCU ISPRAZNOSTI STOJI SA SVOJIM ZMAJEM STRAHA KRAJ NJEGOVIH SKUTA DA UBIJA HODOČASNIKA PUTA.

TAKO JA PROLAZIM SNAŽAN I OPREZAN NAPREDUJEM POSTOJANO I SNALAŽLJIVO PO PRAVOM PUTU, INAČE BI ZAMKE STRAHA DOISTA BILE BESKONAČNE.

Tarot Senki predstavlja niz energija, emocija, misli i instikata o tzv. Tamnoj strani Drveta

Života. On predstavlja mrežu ćelija snova podsvesnog uma. Mora se shvatiti da u tome nema ničega "satanističkog", zlog ili sličnog kao takvog, već pre da je to tamno Drvo "ženska" strana svetlog-"muškog" lica drveta. Ovo drži ravnotežu u potpunosti, pravo jedinstvo. Svaka karta je ulaz u

84

Page 86: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

neispoljeno područje tamne strane psihe i bića. U "običnom" tarotu karte predstavljaju svetove ego-svesnosti, dok tarot Senki priziva drugu stranu što nas suočava sa nasuprotnostima u nama samima i u celom univerzumu. Obično se smatra da je ulaz na ovu tamnu stranu u regijama Daata, koji je na poseban način povezan sa cerebelumom, malim mozgom, u čijim funkcijama treba tražiti dalja značenja energija senki. Sve ovo nepoznato egu i običnoj svesti deluje bizarno, primitivno, sirovo, surovo i užasavajuće, ali to su samo slike iluzija onog nepoznatog i neprihvaćenog etičkim i moralnim konvencijama koje ograničavaju ego i svest samo za jednu stranu Drveta. Istinsko Jedinstvo predstavlja prosvetljujuće sjedinjenje ovih dvaju polarnosti Svetlog i Tamnog u najširem mogućem spektru poimanja.

Tarot senki je zasnovan na jednoj od Svetih Knjiga Teleme, koja je sastavljena iz tri dela: "Liber Arcannorum tou Atu tou Tahuti quas Vidit Asar in Amenti sub Figura CCXXXI et Liber Carcerorum tou Qliphoth cum suis geniis Adduntur sigilla en nomina corum" koja se sastoji iz seta od dve table sa simbolima merukurovskih likova duhova Tarot arkana-staza na Drvetu Života i simbola tamnica klifota pripisanih takođe svakom Atu-u. Uz to je dat i tekst (koji i ide uz tekstove ovog špila) za svaku od staza.

Ono što je bitno i na šta ukazuje ovaj Tarot je da puni potencijali svake staze mogu biti aktivirani i svesno korišćeni ako se u potpunosti svesno asimiluju i svetle i tamne energije svake staze. Nije dovoljno pozvati duha arkane i koristiti njegovu moć. Suočavanjem sa atavizmima i skrivenim osobinama svake staze se dolazi do potpunog uvida uvida i mogućnosti, pa i sposobnosti da se na određenoj stazi bude Gospodar, a ne Rob ili slučajni prolaznik.

Stoga svaka slika ovog Tarota senki daje i sigil klifota i sigil duha Arkane uz obličja koja nose u sebi pečate i utiske suočavanja i buđenja, a s tim i previranja u procesima na svakoj stazi Drveta Života.

Otključavanjem tamnica klifota se suočavamo sa sirovim i moćnim energijama, ali uz saznanje da su one u potpunosti deo nas, te da ih našom Duhovnom i Božanskom suštinom možemo destilisati u čisto znanje, Razumevanje i Mudrost sfera, koje nije užasavajuće prokletstvo Bogova niti demona, već univerzalno ustrojstvo koga smo nekad samo delimično svesni.

Direktno iskustvo i transcedencija svih polarnosti nas uzdiže na Naj Viši Tron sa koga i iz naših usta može biti izrečena Vrhovna Reč, Božansko Ime, kojim se potvrđuje savršenstvo Čoveka i Univerzuma.

GOVORI ČAROBNE REČI ZA ANIJA NEKA ON CVETA U MESTU VAGANJA SRDACA GDE SE U MOČVARI MRTVIH, GDE ZMIJA IZVIRE KROKODILI HRANE TELESINAMA IZGUBLJENIH. JER IAKO ĆU SE SJEDINITI SA ZEMLJOM JA SAM U NAJ UNUTARNJIJEM SVETIŠTU NEBA TI NEĆEŠ DOPUSTITI DA UMREM A MOJ KHU KOJI IZBIJA KROKODILIMA ZUBE BIĆE MOĆAN U NEBU UVEK I ZAUVEK.

ZAISTA! ALI JA SAM BUDALA I DRHTAVAC JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM LAŽOV I UŠAC JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM TAKO NESTALAN DA PREZIREM UZDE JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM NEČASAN, BLUDAN I JALOV JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM GRUB I GLUP KAO VO JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM TUP I GLUP KAO MAGARAC JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM NEPOUZDAN. OKRUTAN I SULUD JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM BUDALA, LAKOUMAN I TAŠT JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM SLABIĆ I KUKAVICA JA SAM POD SENOM KRILA!

85

Page 87: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

JA SAM BESKIČMENJAK JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM BUVA, VAŠKA I PICAJZLA JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM ŽDERONJA I NALOKANA PIJANICA JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM SATIR I SODOMIT JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM NESTALAN I SEBIČAN JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM PREDMET PODSMEHA I TAŠTINE JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM NASILNIK I STRAŠLJIVAC JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM SLEP I KASTRIRAN JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM BESNA VATRA GNEVA JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM MRAČNJAK I MIZERIJA JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM HULJA I LUTALICA JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM PROSTAK I PODLAC JA SAM POD SENOM KRILA! JA SAM IZDAJICA - UMIREM IZDAJNIČKOM SMRĆU! JA SAM POD SENOM KRILA!

86

Page 88: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Alef . Aou-iao-uoa --- Atu 0 Luda - Amfrodias "A, srce IAO, boravi u ekstazi na tajnom mestu gromova. Između Asara i Asi on boravi u radosti.' Zjapeća usta koja su poput uterusa odakle izlazi glas. Koncentracija je poremećena, ljudska svest je vetrom oduvana, ostaje nesvesno. Svastika stvara, usta proždiru. Usta daju dah, svastika ga menja. Zarobljavanje i oslobađanje. Iracionalno osnaženo do ekstrema rezultira u savršenoj slobodi, sa sposobnošću da se poima čista suština I da se svesnost šiti u spoljašnje realnosti.

Bet . Beotaoooabitom--- Atu 1 Mag - Baračiel "Munje se pojačaše i Gospod Tahuti se pojavi. Glas dođe iz Tišine. Tada je jedan otrčao i vratio se.' Prenosi energiju od Ketera ka Saturnu kroz formulu dualnosti. Ovde su Tajne Kale Anti-svetlosti obrnutog toka. Mračni rugajući Magov majmun iznosi skrivena znanja. Ljudi stvaraju svet tako što ga poimaju, ali svaki broj je beskonačan. Merkurovski duhovi stvaraju, kreiraju, dok klifoti razbijaju. Lik se ceri, ali simboli dostojanstva duha stoje. Klifot je tečan, smuljan, duh je čist i jasan. Psihonaut voljno manipuliše svešću i psihom pomoću bioaktivnih i drugih načina, da bi video onkraj vela koji razdvaja svetove.

87

Page 89: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Gimel . Gitwnosapfwllois--- . Atu 2 Sveštenica - Gargofias "Sada se Nuit zaogrnula velom, da bi mogla otvoriti vrata njene sestre.' Mač je žena, dva oka su ovariji ženskog ciklusa. Žablji oblici obitavaoca Vodenog sveta, amfibijski atavizmi koji kroz cerebelum donose stanja svesti drugih dimenzija. Pustinja skrivenih stvari i sfera, tama iza svetlosti sunca. Svaka sefira je svet za sebe sa svim mogućim permutacijama. Ona je naduvana od nalivenosti astralnim agensom, u ravnoteži, ali tupava, duh štiti svoje jasne tokove, precizno kanališe Svetlost u sebe i iz sebe. Obličjem generiše moć zadnjeg dela mozga koji je odsanjao Svet u stvarnost, kao umetnica stvara svoje vlastite realnosti.

Dalet . Denastartarwt--- Atu 3 Carica - Dagdagiel "Devica Boga je ustoličena na ostrigi; ona je kao biser i traži Sedamdeset za njeno Četiri. U njenom srcu je Hadit, nevidljivi sjaj.' Božija devica je krunisana ponad ostrige. Ovo je obrnuto slovo dalet, poput vešala sa kojih visi trougao, koji je obrnuta piramida Ponora čiji je vrh u Praznini. Ovo je otkačena i raskalašna Venera. Ona se Bogu podaje i sjedinjeni oni su razumevanje. Kroz retroverziju čula postiže inspiraciju, pijanstvo čula, sposobnost da vidi svet obojen raznolikim svetlostima. Duh tamnice donosi opsenu stida, kajanja, i poniženosti što je suprotstavljeno ravnotežom energija začetka i razvoja.

88

Page 90: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Hei . Hoo-oorwist--- Atu 4 Zvezda - Hemetehterit "Sada se podiže ra-Hoor-Khuit i vlast je ustanovljena u Plamenoj Zvezdi.' Lik iznad krsta sa istim kracima poput silazećeg trougla preko kojih se pružaju zmije. Dvostruki tokovi akvarijusa, spiralno padanje unazad. Duhovi ovih sigila nisu koncepti ili arhetipovi direktno iza svake Arkane, jer oni su preveliki. Astrologija, zvezdane Kale Nu-e padaju ponad životne mreže, otvaraju ljudsku svesnost za saznavanje galaktičkog životnog talasa. Zvezdane kale iznenađuju duha tamnice, on je čvrst, mračan i neumoljiv, ali sjaj zvezde probuđene ljubavlju ga razgaljuje. Celibat je ropstvo, ljubav je probuđena svesnost.

Vau . Vuaretza --- Atu 5 Hijerofant - Uriens "I Plamena Zvezda se uzdiže, donoseći blagoslov univerzumu.' Sedmoruka figura, što je drvo života ispod ponora. Krvava napuštena uništena mesta. Ime Anđela se čuje, neželjeno najželjenije. Daje konkretno znanje za Rad. Mag je Merkur, Hijerofant je So, Samotnik je Sumpor. Mag daje suštinu Rada, samotnik to prenosi, Hijerofant utvrđuje. Nevino poverenje u vlastiti Put, sa poniznom otvorenošću za božansku inspiraciju predstavlja ključ samo-potvrđivanja, samo-inicijacije i unutarnje snage. Bezglavi nosi maske uma, koji je dvojstvo, no bezglavi je nerođeni koji je snagom svoje svetlosti za života pobedio univerzum. To je falusom zapečaćeno jevanjđelje Piramide.

89

Page 91: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Zain . Zoowasar--- Atu 6 Braća - Zamradiel "Ispod krilatog Erosa evo mladića, koji uživa i u jednom i u drugom. On je Asar između Asi i Nefti; on izlazi iz vela. Luna probijena strelom ka Keteru, u atmosferi Daata. Dvostruki spiralni ritmovi Ljubavnika, androgina i ginandera koji poduzimaju inicijaciju Ponora. Eros i Psiha ne samo da su ljubavni par, lepotica i zver, već i sama želja za sjedinjenjem su oni... radi ljubavi. On stopljen sa njom jeste Eros. Mračni ritmovi bubnjeva rastvaraju granice ličnog ega, šire svesnost u sjedinjenje sa Daemon-om i otvaraju moć predskazivačkog glasa.

Het .Kajoa-abrahadabra-cadaxviii--- Atu 7 Kočije - Kharakit

"On se vozi na kočijama večnosti; belo i crno su upregnuti u njegova kola. Zato on odražava Ludu i sedmostruki veo je ponovo navučen. Pognuta mumija nad kojom je kamilolika kreatura. Ofidijanske zmije gmižu oko joni, Pehara sa otrovom eona, od koga nastaju vampiri uvek željni ženske krvi. Užas i strahovi prevazilaze se kočijašenjem. Klifot zarobljava, duh oslobađa, tako je na svakoj stazi. Postoji moć da se uzme šta god neko želi i hoće bez kajanja da će zaustaviti život, energiju i kreativnost, da bi mogao izvesti Veliko Delo. Smrt i odvajanje duše od tela su opsena dvojnosti, Zvezda sija jasno i ognjeno.

90

Page 92: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Tet . Taloster-a-dekerval--- Atu 11 Žudnja - Temfiot "Izađe i majka zemlja sa njenim lavom, upravo Sekhet, dama Asina.' Prejak uticaj pohote lava-zmije čiji je oblik četiri vesike od zmijskih oblika koji tvore glavu zveri. Mračne strasti i seksualne vrućine čija radijacija uništava granice ega i morala. Svi duhovi ustvari predstavljaju niže refleksije apstraktnih principa. Ljudi u sebi imaju životinjsko. Bludnica jaše zver, no zver je sama za sebe ako ne misli na nju, to je užas razuma. sa njom on je generator Zvezdane energije. Postajući jedno sa našim instinktima i strastima mi sami postajemo Put, centralna suština našeg vlastitog kreativnog delanja, sa snagom za stvaranje, blagoiljanje I izlečenje.

Yod . Iehuvahastanotatan--- Atu 9 Pustinjak - Jamatu "I Sveštenik se prekri velom, da se njegov sjaj ne obesveti, da se njegova reč ne izgubi u mnoštvu.' Tajni simbol Set-a, čiji obrnuti krst predstavlja silazak u Amenti, podzemni svet. Ovaj duh predstavlja sve ljude koji su delili svoju svetlost u svetu tame. U magli se baklja teže vidi nego na čistini, gde se svetlost jasno opaža. Šamansko putovanje u podzemni svet preduzet za vlastito i planetarno izlečenje i regeneraciju donosi otvorenu svesnost o celini uma, duha i materije. Doktrina slepo sleđena je tupavost, dogma je ropstvo, akt ropstva je tupavost slepila u tami.

91

Page 93: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Kaph . Kerugunaviel--- Atu 10 Sreća - Kurgasiaks

"Sada Otac svega izađe kao moćni točak; Sfinga i psoglavi bog i Tifon vezani su za njegov obod.'

Krunisana-rogata sfera sa krstom. Točak nemilosrdno melje i gazi sve u promeni vremena i prostora, u kretanju energija. Gospod energija života postaje gospa energija smrti. Čini da stvari zauzimaju svoja odgovarajuća mesta, u odgovarajuće vreme. Ali neke stvari, sve, se mogu ubrzati magikom, ona ubrzava procese. Sfinga je stvoritelj, kinocefalus je održavatelj, Tifon je uništitelj, što je dobra sreća. Obuzet radošću zbog obrtanja Točka u neznanoj šemi našeg DNK u svetom kontinuitetu ljudskih generacija daje suštinu. Postoji opsena da točak vlada nad tri principa, odista, krug i tačka samo uživaju u njihovim preplitanjima, red je jasnoća, parovi se obrću u trojstvu. Deset je sreća na Putu.

Lamed . Lusanaherandraton--- Atu 8 Usklađenje - Lafkursiaks "Takođe i dama Maat sa njenim perom i mačem ostade da sudi pravedno. Jer Sudbina je već bila ustanovljena.' Terazije su poremećene dejstvom napadnog demona koji se inati mašući mačem. Boginja se vraća i smenjuje vladavinu Boga. Bog izgara ona poplavljuje. Sve teži uravnoteženju. Postoje mali, srednji i veliki tasovi vage, ratovi i godišnja doba su primeri. Balansiranje na oštrici brijača ne-kontrole između zaborava i bljeska, dovodi život ponovo u ravnotežu tako što ga pušta i dozvoljava kreativni haos. Delima se ne sudi, samo uzroku u duši, ona je ophrvana tegovima vremena, no, dvorana suđaja je i dalje prazna, a srce je na tasu Zvezde uravnoteženo sa perom. Ljubav je među njima.

92

Page 94: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Mem . Malai--- Atu 12 Obešeni Čovek - Malkunofat "Zatim se sveti pojavio u velikoj vodi Severa; kao zlatna zora se on pojavio, donoseći blagoslov palom univerzumu.' Zmaj dubokih i mračnih voda. Tri glave koje su vladale Atlantidom sada su potopljene, čiju Tajnu su čuvale žene. Njihovu kapiju ka dimenzijama Drevnih se i dalje čuvaju čvorovima čakri i u skrivenim tunelima. Mi svi dolazimo iz voda. Ceo život je u patnji, sve više se pati kada se više zna. Ovaj duh odnosi patnju, mada naizgled u početku može izgledati gore, ali to je put izlečenja. Moć leži u potpunoj predaji duše u mističnom sjedinjenju sa Prazninom stapajući se sa Majkom u vodenim dubinama kolektivnog nesvesnog. Voda u tamnicama buđavi, kopni, otrovana je, ali u slobodnom toku čisti sebe sobom.

Nun . Nadimraphoroiozotalai--- Atu 13 Smrt - Niantiel "I Asar je bio skriven u Amentiju; a Gospodari Vremena kosili su iznad njega srpom smrti.' Pod uticajem zgrčenog Škorpiona kraj kazana u kojem kipti lava. Magla donosi kugu i pošasti. Strah od smrti raskida duše maskama iluzije. Kanibalizam (jedenje tela i pijenje krvi 'boga'), nekrofilija i astralni zombiji posednuti mračnim crnim čarobnjacima. Traži odstojanje, ali uklanja prepreke. Da bi se nešto novo dogodilo staro mora biti uklonjeno. da bi neko postao nova ličnost, stara ličnost mora biti poništena. Kao što Eros izvlačI život iz Tanatosa u stapanju sa mračnim Plutonskim energijama nalazi se transformacija, regeneracija, energija, seksualna moć, egzaltacija, radost, prosvetljenje. Nakon 120 godina grobnica je otvorena, Svetlost izbija, jer smrt nije Gospodar već merilo ciklusa.

93

Page 95: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Samek . Salatlala-amrodnatoist--- Atu 14 Umetnost - Saksaksalim "I jedan moćni anđeo se pojavio kao žena, izlivajući bočice nesreće na vatru, osvetljavajući čisti potok sa njenom buktinjom prokletstva. I nepravda beše veoma velika.' Rogata senka koja vreba podstiče lučenje 16 svetih Kala. Seksualni akt je vrhovni kreativni akt čovečanstva. Ona donosi pročišćenje poput strele, kad neko zna šta tačka, prut i pera predstavljaju. Postajući jedno sa svim osećajnim, individualnost je poništena, Svest izbija kroz paranosmalno poimanje, kroz sjedinjenje nasuprotnosti eliksir se destiliše. U žrtvovanju nema posvećenja, pad je u neznanju božanstvenosti. Red i harmonija probuđenih čakri čine dugu svetlosti koja je samo odraz jednog zraka Zvezde.

Oin . Oaoaaaoooa-ist--- Atu 15 Vrag - Ononin "Tada se Gospod Kem podigao, On koji je sveti među najvišima i uspravi svoj krunisani štap da iskupi univerzum. Opčinjavajuća Skerletna Žena koja hrli Setovim tunelima, čije oko blista u Noći, uništavajući tugu i očaj, donoseći izvesnost i sigurnost. Oko nje plešu veštice u lunarnom kretanju. U obožavanju prirode i svih njenih obličja, radosna svetkovina i životinjska nevinost, u požudnom plesu duha obučenog u oblik ležI sposobnost materijalizacije želje. On pomaže u poimanju Rada. Robovanje kopulaciji je truljenje, uživanje i svetkovanje ljubavi je Istina.

94

Page 96: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Phe . Puratmetai-anemetai--- Atu 16 rat - Parfaksitas "On udari kule leleka; on ih razbi na komade u vatri svog besa, tako da samo on uteče iz njihovih ruševina. Preuzima astralne životinjske forme putem auto-erotskog egzaltiranja energija. Uništava spoljnje iluzije o Velikoj Kuli-kući Boga, osnažujući i osvešćujući Žensku stranu iznutra. Prekida veze pomirljive realnosti, povezuje psihu i somu, usuđuje se da kanališe seksualne i agresivne energije u službu Volje. Njegovi zraci prodiru u četiri elementa i četiri čula oseta koja su: znati, shvatiti, osećati i želeti promenu. Utvrđena kula je ograničenje, kretanje energija je život u Svesnosti probuđenih energija života.

Cadi . Xantasteransh-ist--- Atu 17 Car - Cuflifu "Preobražena, sveta devica se pojavi kao fluidna vatra, praveći grom od svoje lepote.' Sveta devica se transformisana kroz oganj pojavljuje u grmljavini. Fokus velike Spirale čiji je vrh u Crnoj rupi iza zvezde Sirius. Ova rupa usisava zvezdano seme spirale. Zahteva strast i odvažnost, neplašeći se ni ljudi ni bogova, da bi uspostavio život izvan tradicionalno muško-ženskih uloga, u poništavanju kulturne nepravde. Pomaže u komandovanju i upravljanju, u moći, dominaciji i autoritetu. Vladar je usamljen dok ne služi svima i svemu. Kretanje je rasipanje dok ne teži sjedinjenju u harmoniji.

95

Page 97: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Qof . Qanidnayx-ipamai--- Atu 18 Mesec - Kulielfi "Svojim je basmama prizivala Skarabeja, Gospoda Kef-Ra, tako da su vode bile razdvojene i iluzija kula uništena.' Pod uticajem tamnog meseca i žaboglave-boginje. Obličja se promaljaju u izmaglici zavodeći um da stvara slike snova. Suvoća se kida iznutra i puca pod naletima talasa radijacije astralnih tokova koji poput crva previru po dnu i površini crno-uljane vode. Iluzija je da neko nema ambicije, treba samo to shvatiti. Tokom snova sve je moguće, posmatranjem vlastitog dlana osvetljenog mesečinom dolazi se do fantastične refleksije senke bića. U središtu su odrazi elemenata, pored su odrazi planeta i zodijaka, ali to su samo odrazi, u najdubljoj tami obitava naj svetliji lik.

Reš . Ra-a-gioselahladnaimawa-ist--- Atu 19 Sunce - Raflifu "Tada se pojavi sunce bez oblaka i usta Asi behu na ustima Asara.' Tifonov trozubac sa simbolima bogova sa obe strane. Nad kojima je crno sunce u rukama zagriženog meseca. Ovo je sunce Amente. Oziris bog mrtvih. Donosi dobre stvari u životu, može da preuzme bilo koji oblik. daje znanje i potpomaže u dosezanju sreće, pogotovo kroz talismane. PratećI Niti-Niti ne zakriven maskama ega biće iskusi ekstazu i dolazi do samo spoznaje kao Ratnik na putu srca.

96

Page 98: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Šin . Shabnaks-odobor--- . Atu 20 Eon - Šalicu

"Zatim Piramida bi izgrađena da bi Inicijacija mogla biti potpuna.' Trostruka formula prelaska Ambisa i pojavljivanje četvorostrukog Šina doba-koje-dolazi. Vatreni jaz između svetova i doba vremena. Paklena furuna koja prži i uništava sve, i sva bića i postojanje. Potpomaže iniciranju i duhovnom uzdizanju. Prolaskom kroz vatre transformacije raskida umišljene stavove i sve obavezujuće definicije Bića, spaljuje grubo, oslobađa duh. Polarnosti izgaraju u plamenu želje, plamen njihove energije je uravnotežen u središtu krikom Sokola.

Tau . Thath"th"thith"stthuth-thist--- Atu 21 Univerzum - Tantifaksat

"I u srcu Sfinge plesao je Gospod Adonai, u Njegovim vencima od ruža i bisera razveseljavajući mnoštvo; da, razveseljavajući mnoštvo.' Prizemljenje skrivenih htonskih ćelija. Drvo je celo rastočeno u Tami ništavila, drveća večnosti, kosa Nuite, je crno drveće anti-potencijala neispoljene materije i energije. Materijalizuje u toku naniže, dematerijalizuje u toku naviše. Od Velikog iz Noći Vremena dolazi Drvo Tame, jezik, ustrojstvo, vreme, čime se Zvezdani tok prizemljuje cvetajući u hiljadolatičnu Sahasraru. Neznano kako, odakle, čime, zašto, Ono dade život živim bićima. Ona su sva razapeta na krstu svoga kretanja, svoje sudbine života u materiji. Taj život je kolanje energija ka ispunjenju ciklusa, ka utapanju u beskraj kruga.

97

Page 99: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

KULA, ĐAVO, EON i SUNCE

fr. Collegia

SREDA 2. IV 2003.

KULA 22,25 - 23,10h Prolazak kroz Atu : “Kula”.

ISKUSTVO : “Krećem se prema kapiji Kule. Osećam toplinu; isijavaju crvena i narandžasta boja. Prolazim kroz kapiju i pojavljujem se na vulkanskom ostrvu, iznad mene primećujem mnoštvo galebova. Miriše na sumpor, zemlja se puši. Pojavljuje se vizija plavičastog oka iz koga se spušta zrak svetlosti i ja stajem pod taj zrak. Identifikujem ga sa svemirskim objektom, ali i sa Bogom. Ukazuje mi se vizija arkane “Strast”, ali na kojoj Babalon drži baklju umesto pehara. Pojavljuje se Hidra i vizija kule pre nego što je srušena. Unutar nje je neka staza i trava posvuda okolo. Tu je i bunar. Na proplanku rastu ljubičice a iz bunara se oseća vlaga i hladnoća. Dan je i ima malo oblaka. Bunar je presušio. Sada ljubičice počinju da venu. Sve postaje crno, ugljenisano, oštro. Pojavljuju se dva viteza - muškarac i žena. Ona drži skimitar ukrašen ametistom, a on barjak na kome je krst. Sunce prži i kapija se zatvara. Zastava počinje da gori. Polako sve gori i počinje da se topi. Gledam u jedan veliki toranj koji je opasan sa četiri manja sa strane. Na vrhovima tih manjih tornjeva su simboli planeta - Jupiter, Saturn, Mesec i Sunce. Sunce obasjava 4 kule i iz centra svega toga izrasta ljubičica. Smanjujem se i ulazim u pupoljak. Tu je obilje polenovog praha. U središtu dominira zlatna boja. Polen izgleda kao Jod, slovo Pustinjaka. Ukazuje mi se Harpokrat, daleko u daljini su Kule, kao na Atu XVIII. Pojavljujem se u unutrašnjosti dvora, gde zatičem mnoštvo raskošno odevenih dvorjana. Prepuštaju se hrani i piću. U blizini žonglira dvorska luda. Ispadaju mu lopte sa kojima žonglira. Harfisti odjednom pucaju žice. Bes se širi dvoranom. Staklo na prozorima puca. Na stolu je pergamement na kojem je nacrtan sigil Strelca. U dvoranu ulazi mnoštvo zečeva i oni uništavaju sve što vide; zatim oni nestaju, a okolo ostaje pustoš. Pa ipak, ostaje jedan zec, poput onoga koji je vodio Alisu. Ima trubu, portiklu i crveni plašt. On trubi. Proveravam ga znakom pentagrama. On je vodič. Osećam se kao Alisa. Sve izgleda nelogično. Zec me dovodi do jedne pećine. U njoj zatičem Odiseja i ovce. Odisej mi govori da je i njega tu doveo zec. Osećam radoznalost. Odisej mi saopštava da na ovom mestu živi Kiklop. On ima samo jedno oko i stoga ograničen vid. Odisej mi daje krunu u obliku polumeseca. Ja polećem visoko uvis do tavanice. Tada u pećinu ulazi Kiklop ubijajući ovce i Odiseja. Nakon toga, on seda u asanu. Ne vidi me, jer sam iznad njega. On se pretvara u kip. Ja se spuštam dole i uzimam mu oko, koje je sada postalo dragulj. Oko se pretvara u žir, žir u jaje, jaje u Harpokrata. Rešenje je da se ne suočavam sa problemom, već da budem u Tišini. Sada sam okružen mrakom i zvezdama. Osećam bliskost sa tišinom i prazninom. Ona omogućava da zvezde sijaju i zrače postojano. Zvezde postaju LVX. Kao da je sve jedna zvezda. Sve je jedno, šuplje. Vizija plavičaste vode - kristalno čiste. Pijem tu vodu i osećam se preporođeno. Zatim vidim belog goluba koji nosi cvet. Taj cvet pada na Kulu. Sve se razmnožava, sve je prekriveno biljem. Oko sa karte je čas oko, a čas Sunce. Ja se pojavljujem u Egiptu. Osećam vrelinu peska i podnevnog Sunca. Sve se raspada. Sunce svuda prži i sve se pretvara u pesak. Ceo univerzum je jedna pustinja. Oko peska se nalazi beskonačan okean. Sve deluje bez života. U središtu vizije je astralni hram u obliku crne kocke. Ulaz je urađen kao portal. Ulazim. Unutra je sveže i prijatno, napolju se vide zvezde iako je dan. Unutra je sve od crnog mermera. Ispred mene je oltar od dvostruke kocke, na kome su postavljena elementalna oružja. Preko puta je presto. Na oltaru je divan srebrni pehar ispunjen vodom koji nikada nije prazan. Sada prilazim portalu. Na sebi imam ljubičastu odoru.

98

Page 100: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

U portalu se ogleda Univerzum. Uskačem u njega i propadam sve brže ka Zemlji. Sada se nalazim na visini atmosfere, i vidim jedan eterični zrak kako povezuje zemlju i astralni hram. Ulazim u svoju kuću. Stičem uvid - ključna reč je “bujanje” i ima veze sa mojim Neofitskim mottom. To je plodnost i bujanje. Osećam sebe kao mišićavog ratnika, koji nikada ne zna kada treba ići u rat, stoga mora biti uvek spreman i u kondiciji. Jasno osećam svoje fizičko telo. “Ja volim svoje fizičko telo”. Čujem glas koji mi govori “čvrsto kraljevstvo je temelj svakog rata”, a zatim ženski glas uzvraća “budi jak, ratniče”. Pojavljuje se vizija kraljice pehara i šestice diskova. Naposletku vidim i Atu XVI (Kula). Znam da treba Raditi na mom fizičkom telu. Kao nagradu dobijam bisernu ogrlicu. Ona ima 11 bisera.

Kratak komentar : Akcija nije agresija. Kiklopovo oko kao Šivino. Njegovim otvaranjem se uništava kula. Tvrđava kao telo. Rad na telu. Asana. Smrtnost tela kao otvaranje Šivinog oka. SREDA 28. V 2003.

DJAVO 0,15 - 0,37h Prolazak kroz Atu : “ĐAVO”.

ISKUSTVO : “Nalazim se ispod ogromnog zvona, negde u Rusiji, na vrhu neke pravoslavne crkve. Sve je zaleđeno, beživotno. Zvono me je potpuno poklopilo. Ja imam ulogu klatna, kao Obešeni Čovek. Neko dole povlači kanap. Uže puca i ja padam dole. Pojavljujem se u pustinji. Ispred mene je nacrtan crveni trougao sa svećama u uglovima, i malim Đavolom u sredini. Ja mu ubacujem biljke i životinje, nudim mu sve moguće žrtve, a Đavo me kameno gleda. To je najobičniji mrtvi kip i vidim da sam sve to radio uzalud. Sada se pojavljujem na obali mora. Ulazim u Posejdonov hram i vidim mrtve, beživotne statue raznih božanstava. Pitam se kako je neko mogao da obožava mrtvu stvar i u njoj da vidi beskonačno. Pojavljuje se vizija šestara koji se vrti u krug. Kako povećava prečnik, tako čini spiralu. Sve mi se vrti i ja padam u san. Kada se budim, vidim da sam vezan za žrtveni oltar. Iznad mene je judejski sveštenik. Ljudi koji su tu prisutni žele moju smrt. Pored je kip boga kome ću biti žrtvovan. Sada se sa nebesa spušta Pegaz i svi padaju u strah. Starac - sveštenik me oslobađa. Odlećem na gore na pegazovim leđima. Mi letimo kroz noć. Osećam seksualnu uzbuđenost prema Pegazu. Spuštamo se, ja silazim sa Pegaza i vidim kapiju postavljenu bez ikakavog smisla. Preko kapije je živica - kapija je gotičkog stila. Jedina svetlost je svetlost Pegaza. Shvatam da sam na Atlantidi. Oko mene je mnoštvo ostrva, na kojima su oltari gde su se Atlantiđani ubijali. Pojavljuje se boginja Atena koja mi nudi zlatnu jabuku. Govori mu da moram odabrati kojoj ću boginji dati jabuku. U meni kulminira seksualno uzbuđenje prema celom Univerzumu. Imam izbor od tri boginje koje su prelepe i gole. Ne znam kojoj ću dati jabuku. Sada sam počinjem jesti jabuku. Učinio sam greh i otrov se munjevito širi mojim telom. Tri sveštenice me siluju, razvratno. Atena potom probada moj stomak kopljem, a potom me siluju i boginje. Sveštenice ubijaju pegaza. Jedva puzeći dolazim do njega. Zapravo, oboje smo još živi. Grlim ga i sve se preplavljuje krvlju - ja sam bio poslednji čist Atlantiđanin. Odjednom se pojavljuje ogromna kteis koja krvari, odbacuje životnu energiju iz sebe, zarad drugog života. Taj crveni univerzum menstrualne krvi se zgrušava i postaje živa. Živa postaje srebrnkastija i na kraju se pretvara u spremu. Ta sperma čini da se moj um uzbuđuje na bilo koju stvar. Šta god da se desi, to me seksualno uzbudi. To je prenos života. Pomoću mreže od sperme dovlačim zvezde do sebe, potom je bacam i stvaram mlečni put time. Vidim sliku sata koji otkucava. Kako teče vreme, tako teče i menstrualna krv. Sperma pada preko sata i on se lepi. Strast je slična, kao prema Svetom Anđelu Čuvaru. Sperma udara i prolazi kroz prizmu iz koje izlaze 7 zraka, iz kojih se rađaju 7

99

Page 101: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

glava zveri koju jaše Babalon. Ceo univerzum je u jednoj velikoj orgiji. Završavam viziju.”

Kratak komentar : Uzbuđenost i entuzijazam za sve stvari je ono što je priroda Đavolovog Uma. Osnaženi entuzijazam. Nema biranja između boginja. One se uzimaju odjednom. Zapravo, jedini Istinski impuls bića jeste Zaljubljenost, koju Ruah transformiše u mnoge osećaje, misli i stanja. Zapravo se radi o jednoj jedinoj stvari i mnogim stanjima koja to veštački podražavaju. ČETVRTAK 12. VI 2003.

EON 23,49h - 0,06h Prolazak kroz Atu : “EON”.

ISKUSTVO : “Pojavljujem se u četvrtastoj sobi sa četiri prozora - po jedan na svakom zidu, nalazim se u nekoj kuli, u najvišoj prostoriji. Svuda oko kule se prostire more. Na zidovima su alhemičarske knjige i labaratorijski pribor a u središtu se nalazi jedno postolje na kome stoji dijamant. Kroz svaki prozor se vidi Sunce u drugačijem aspektu koje baca zrake na dijamant. Prostorija ima otvor na podu, dole se nalaze stražari. Na sebi nosim ljubičastu magičku odoru. Želim da ukradem taj dijamant, razgledam sobu i čekam da se stražari opuste. Dotle, čitam razne knjige sa čudnim nacrtima. Posmatram dijamant i nakon par trenutaka, uzimam ga odlučno. Oglašava se uzbuna. Dole se čuje komešanje, ljudi su u panici. Blokiram ulaz u podu postavljajući sto. Uzimam još stvari iz sobe i nabacujem ih preko stola. Vrata su zatrpana. U klopci sam. Svuda oko kule je more, a ova soba je na ogromnoj visini, bez drugog izlaza. Stavljam dijamant u torbicu, posebno pripremljenu za tu svrhu. Uočavam jednu tamno - crvenu knjigu na kojoj piše AMRITA. Otvaram je i vidim da su na prve četiri strane naslikane četiri Sunčeve faze a na petoj strani je nacrtano slovo ŠIN umetnuto u tetragramaton. Došao sam da uzmem znanje i da ga dam ljudima, jer se ovde znanje ljubomorno skrivalo. Stražari lupaju. Odlazim prema istočnom prozoru, okrećem se prema Suncu i postavljam dijamant na ajna čakru. Sunčev zrak se kao laser zabada u moju lobanju. Isto tako postupam i na jugu. Na zapadu, zrak zaceljuje ranu, a na severu Kefra se prelama kroz dijamant. Sada mi je omogućeno da vidim pogledom od 360 stepeni. Svest mi se menja. Stražari provaljuju vrata i jure ka meni. U tom momentu, iz mog čela izlazi zrak svetlosti koji ih momentalno ubija. Jurim niz merdevine. Prilaze mnogi stražari, koji svi bivaju savladani. Shvatam da ako mogu da ovo uradim, onda mogu uraditi i sve ostalo. Skačem kroz prozor i osećam snagu nepokolebljive Volje koja ne zna za nemoguće. Počinjem da letim. Uživam, mašići rukama kao krilima. Sada odlazim na krov kule, gde se nalazi jedan veliki krst. Slećem i prislanjam se uz krst u znaku raspetog Isusa. Iz ajne opet poleće skerletni zrak, obmotavajući čitavu planetu, koja se pretvara u zlato. Sada se pojavljuje jedan anđeo u oklopu sa vatrenim krilima koji mi govori : “Postupaj i dalje tako”. Skerletni zrak me dodiruje i ja se pretvaram u sokola od čistog zlata. Sve nestaje u plamenu. Ispred mene je slovo ŠIN. Osećam ajnu kao magnet. Na mom čelu se utiskuje slovo. Požar nestaje i ja se vraćam nazad sa belegom, shvatajući da sam žigosan kao Zver.

Kratak komentar : Misterija je neprijatelj Istine. Snaga Hora je u razotkrivanju. Suština Šina je u duhu, a ne u vatri. Sunce je simbol duha, a ne ognja. Istina budi, ne uništava.

100

Page 102: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

SUBOTA 14. VI 2003.

SUNCE 21,30h - 21,40h Prolazak kroz Atu : “SUNCE”.

ISKUSTVO : “Ispred mene je arkana. Ulazim u nju i upadam u centar Sunca. Pojavljujem se ispred Kamelota. Nasuprot meni je vitez koji drži gral. Zamak je od belog mermera. Do viteza vode 3 reda stepenica od po 11 stepenika, vitez u oklopu je bezličan, više pretstavlja postolje za sam gral. Uzimam pehar i ispijam ga. Osećam kao sirup sladak nektar. Kako ga pijem, tako se pretvaram u feniksa narandžasto - crvene boje. Imam vatrenu auru oko sebe koja me svuda prati. Polećem uvis. Prolećem iznad hrama Luksora u Egiptu, pored actečkih piramida. Tu me svi koje su nekada poznavali feniksa opet pozdravljaju. Osećam da je ovo poslednji feniksov let. Letim preko okeana, iznad crkava, raznih plemena. Penjem se sve više i više. Prolazim iznad oblaka, dolazim do same granice atmosfere, na mesto koje je blizu Sunca. Tu sakupljam Sunčevu silu, a zatim se okomito obrušavam na dole. Feniks je u formi božanskog, osvetničkog sokola. Polako se primičem Zemlji, obrušavam se sa ogromne visine. Moja brzina sve više raste i ja na kraju udaram o Zemlju. Stravična eksplozija tri puta obilazi Zemljinu kuglu, uništavajući ceo svet. Sada sam zvezdano dete u svemiru. Vidim da je Zemlja postala drugo Sunce. Drago mi je zbog toga. Na Zemlji je svuda jedna ista supstanca Sunca. Nema razlike između bilo koje dve stvari, jer je svuda samo jedna stvar - ta jedna supstanca Sunca. Kao dete, dajem znak tišine, gledam gore i vidim devojku iz Atu “Zvezda”. Ceo prizor je identičan prizoru sa Stele, a ovo je Moja Stela. Moj Anđeo je u njoj. Menjam svest”.

Kratak komentar : Svaki muškarac i svaka žena jeste zvezda. Moja zvezda čini mene zvezdom. Ovo je prikaz moje stele.

101

Page 103: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

LIBER OŠ VEL CAPRICORNI PNEUMATICI

sa komentarima

fr.Alion

Broj 370: OŠ - stvaranje, kreacija. (165= XVx11 – A.C. ga navodi kao moguć broj C.P.-a) (165 je NEMO, OMMIH, “Niko”, Majstor Hrama A.’.A.’.)

Capricorn je Jarac (vladar Saturn) Pneuma – Duh – Ru, Spiritus.

0 Čvornovati Hrastu

Božiji! U tvojim se granama ugnijezdila munja! Iznad tebe lebdi Jednooki Sokol.

HRAST je drvo pripisano Rogatom Bogu veštica. ČVOROVI su vrtlozi energije, tj. ono što je od Duha nastalo u materiji. Čakre takođe. S obzirom da mu se obraća, a ne govori o njemu kao o sebi znači da sjedinjenje nije ostvareno: Ovo je obožavanje onoga čemu se teži. Posvećenost i težnja. GRANE – mnoštvo izdanaka Drveta Života: MUNJA - čista energija “Boga”. SOKO BEZ OČIJU – ovaj Liber je posvećen Saturnu, Set-u, Bafometu i njegovom “načinu” postignuća – on je iskopao Horusu oči, tj. on je bez očiju – materijalan. Tri dela ovog stiha upućuju na tri projekcije na DrvetuŽivota i IAO. Ceo ovaj Liber je posvećen FALUS-u.

1 Srušen si i crn! Krajnje samotan unutar tog vrelog ribanja!

“Zgromljen” – on je primio energije Munje. CRN – Binah – saturnovski. PUSTARA – univerzum, bezdan. USAMLJEN – Jedan, Falus. Samo je jedna “stvar” kojoj se treba težiti, ostalo dovodi do rasipanja. Jedna volja. Jedna ljubav. Sve ostalo treba biti “zanemareno”,”odbačeno” – Crno i Zgromljeno. (vidi Liber CANA brata Achad-a u vezi ‘ljubomore” Boga)

2 Uzdigni se! Rumeni oblaci lebde nad tobom! To je oluja.

DIŽI SE – osobina Jednoga – Falusa. RUMENI OBLACI – ‘Nebesa Kteis. OLUJA JE – pokretanje privlačno-odbojnih energija polarnosti.

3 Užarena posekotina je na nebu.

KTEIS.

4 Uzdigni se! FALUS joj teži svojom celokupnošću. Potpuno – naj jednostavnije.

5 Svijao te nalet oluje čitav eon i eon i eon. Ali nisi puštao svoj sok; nisi pao.

Postojanost Moći Gospoda Univerzuma. OLUJA je u ovom kontekstu zbir raznih “osobina” i elemenata bića koji se “inkarniraju” u kontinuitetu ‘Eona”. Ali te oluje uma nisu one koje mogu zadovoljiti svojom silinom ovog Gospoda, on je neoboriv. OLUJA – ove vrste ne može i ne izaziva extazu; niti pasivnost nakon toga.

6 Tek ćeš na kraju pustiti svoj sok kada veliki Bog F.I.A.T. bude ustoličen na prijestolju u danu Bivanja - S - Nama.

Kraj – trenutak sjedinjenja – extaza polarnosti u spoju. Kada 4 (flatus, ignis, aqua, terra) koji su 2 postanu 1 – jer svaki polaritet teži da se ustoliči u ujedinjenju sa svojom nasuprotnošću. DAN BUDI-S-NAMA –onaj dan, predodređeni trenutak kada je Volja konzumirana u svom ispunjenju ljubavi.

7 Jer dvije su stvari učinjene a treća je započeta. Izida i Oziris su predati incestu i

Smena Eona. Takođe Tetragramaton. ISTINA – “Aemeth”. Ujedinjenje polarnosti – Izis i Oziris – rođenje “trećeg” koje je Jedno TROSTRUKO NAORUŽAN – 3 elementa – Moći Sfinge.

102

Page 104: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

preljubi. Horus iskače iz utrobe svoje majke trostruko naoružan. Harpokrat, njegov blizanc, je skriven unutar njega. Set je njegov sveti zavjet, kojeg će on izreći u velikom danu M.A.A.T., što je protumačio Majstor Hrama A.'. A.'., čije je ime Istina.

Harpokrat – 4 Moć – tišina. SET – Zavet svake inicijacije.

8 Unutar toga je magička moć znana.

Potvrda direktnog iskustva Istine date ovom metodom postignuća.

9 To je kao hrast koji se ukručuje i nosi se s olujom. Preplanuo i pun ožiljaka i pouzdan je poput morskog fpetana.

Slika poput onih u Jesodu, no, i daje je Hrast = Falus, a Oluja je Um. MORSKI KAPETAN – Nemo – Majstor Hrama. OČVRSNE – Kristalizacija Istinske Volje u čistoj snazi. Istinska Volja – kada se spozna – trpi sve udarce “sudbine” – odatle ožiljci ali i sigurnost – kroz tu spoznaju je neminovna. Nema padanja usled onoga što nije cilj.

10 Takođe je napet poput lovačkog psa na uzici.

Pažnja, otvorenost za uticaje, pripravnost, osluškivanje. On je jedan i može se sjediniti sa bilo čime nasuprotnim – samo čeka pravi čas.

11 Ispunjen je ponosom i vrhunskom suptilnošću. Da, i radostan takođe!

Osobina Falusa – “ponos i velika suptilnost” – takođe i osobina čistog Ega. DA = LVX … “radost” takođe. PONOS – aktivnost; SUPTILNOST – pasivnost ; sledi – RADOST – ova dva sjedinjeni.

12 Neka Magus deluje na sledeći način kod svog zaklinjanja.

Počinje uputstvo.

13 Neka sjedne i zaklinje; neka se usredsredi u toj punoći siline; neka se uzdiže dok gotovo ne prsne od napetosti; neka zbaci kapuljaču sa svoje glave i fiksira svoj pogled baziliska na sigil demona. Neka zatim u tišini njiha svoju silinu kao satir, dok se čijeć ne probije iz njegovog grla.

Rađa Joga. Asana i pranajama, koncentracija i meditacija. Do “ivice” orgazma (Dhjana, Samadi). STRGNITI KAPULJAČU – razotkriti se u potpunosti, otvoriti se aktivno. Koncentracija na “SIGIL DEMONA” – važno je ići po toj ivici a ne prepustiti se Samadiju jer će sigil “Daemona” privući odgovarajuću Svest (Sigil=Lamen). To boravljenje na ivici je i stepen Dominus Liminisa (kao što je u prvom stihu “posmatranje” Uzvišenog). Javljaju se talasanja u Akaši – što izaziva odgovarajuću rezonancu među elementima – iz “tišine” (koja je izazvana “bajanjem”) se rađa REČ. Ta reč je Magova Istinska Volja, Istinska Priroda, Istinska Ljubav. To je njegova lična reč, njegovog ličnog Zakona. Ona mu daje smisao i značenje onoga što je iza tog praga na kojem stoji. GRLO je Višudi čakra – veza Ađne i Anahate, Nižeg i Višeg.

14 Tada neka ne padne iscrpljen, pa ma bila moć desethiljada puta ljudska; ali ono što ga preplavljuje je beskrajna milost Genitor - Genetrix(a) (Stvoritelja - Roditeljic - e) Univerzuma, čijih je on Posuda.

I dalje na “ivici”. Svesnost sebe kao nosača – “POSUDE” Najvišeg. POSUDA – Kteis; (ali i Khu); Beskonačna Milost Oca-Majke Univerzuma – Falus.

15 Niti se nemoj obmanjivati. Lako je

Jasno je šta su elementi, a šta je Duh i u kakvoj su “vezi”. ZMIJA je Kundalini. Kada se javi – znaćeš o čemu se radi – zato je lako.

103

Page 105: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

razlikovati živu silinu od mrtve materije. Lako je razlikovati živu zmiju od mrtve zmije.

16 U vezi sa zavetima. Budi svojevoljan i ne budi svojevoljan. Shvati da je prepuštanje Yoni jedno s dužinom Lingama. Ti si to oboje; i tvoj zavet je samo šum vjetra na Planini Meru.

Zavet – Set, Saturn (obaveza, dužnost, tačnost, doslednost, ozbiljnost, naučnost). SVOJEVOLJAN - Čini po svojoj volji (će biti sav zakon.) ali budi svestan da je to i Volja Calog Univerzuma. Znaj kada treba biti aktivan a kada pasivan. Zavet je samo ono što um određuje da bi postavio merila i smernice i ustvari kakav god on bio postoji korupcija jer su Joni i Lingam bili i pre “tebe” koliko i “ti” i “posle tebe” – da behu Jedno u interakciji polova. PLANINA MERU je planina Sunca i Istine – Inicijacija = Abiegnus.

17 Ti ćeš obožavati mene koji sam Oko i Zub, Jarac fha, Gospod Stvaranja. Ja sam Oko u Trouglu, Srebrna Zvijezda koju obožavaš.

Sada već govori Onaj koji je OŠ onom što piše. OKO – Oin, Jarac, \avo, Saturn (Sumpor). ZUB – Šin, vatra, duh. JARAC DUHA – rečeno drugim rečima. “OŠ“ znači stvaranje – kreacija - čisto falusna funkcija. “Oko u Trouglu” – upućuje na sažimanje Božanske Trijade Drveta Života u naj višem kraku Heksagrama koji je dodeljen Saturnu. Tu “probija” staza Gimel, to je i mesto Srebrne Zvezde.

18 Ja sam Baphomet, Osmerostruka Rijeć koja će biti uravnotežena sa Tri.

BAFOMIThR je Osmostruka Reč čija brojna vrednost iznosi 729 a to je 27x27 i 9x9x9 i 3x3x3x3x3x3. Ime ovog Boga opisuje osam Magičkih i Mističkih moći: B – Spoznaja (Gnana) A – Ekspanzija ka Nuiti P – Moć Uništavanja H – Pranajama : Levitacija O – Moć Stvaranja M – Transformacije I – Kontrakcija ka Haditu T – Spoznaja Ove moći su takođe znane i kao: Anima, Mahima, Laghima, Garima, Prapti, Prakamja, Isatva i Vasitva. “Tri vidljiva i osam nevidljivih čuvara masonske lože”; 8=3 – Magister Templi; zbir je 11. 3-Binah; 8-Uravnoteženje. Finalno i konačno suočenje sa Tamnom stranom do nas je došlo u čuvenim pričama o Isusovoj Pustinjskoj Avanturai i njegovim suočenjem sa Satanom, kao i Budinim suočenjem sa Demonom Marom. Izuzetno je da oba ova obličja, zla, mračna i užasna predstavljaju nasuprotnost svim konceptima ljudskom poimanja Boga. Predstavljaju onu ultimativnu nasuprotnost sa kojom su se ovi Velikani morali suočiti kao Ljudi da bi došli do stapanja sa Božanskom Svetlošću koja je sa one strane ideja. Vitezovi Templari su ovoga Boga zvali Bafomet. Prikazivali su ga sa bradom, rogovima jarca, licem čoveka, grudima žene, sa grivom i šapama lava, krilima orla i papcima bika. To jeste Bog, jer on se prikazuje tako u tom odsudnom času suočenja. Mi moramo biti predati i Tami, materiji i zemlji isto koliko i uzvišenoj Svetlosti. Bafomet je znanje koje se nadkriljuje nad idolopoklonstvom, samim obličjem koje ne izaziva simpatije lepote već prenosi smisao božanske prirode. Među rogovima mu je buktinja života, na čelu mu je otvoreno, večno budno Treće Oko, svevideće oko koje zuri u Večnost.

104

Page 106: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Obličje Bafometa je manifestacija božanske sile. Ovo je obličje razine kojom vlada zodijački znak Capricornus, Jarac. Obličje takođe simboliše Silu koja je sastavljena od elemenata koji čine Univerzum. Snažne noge bika su čvrstina zemlje, rogovi jarca su energija vatre, krila orla su nežnost vode, ljudske ruke su vazduh. Telesne karakteristike muškarca i žene su naznake o sveopštoj polarnosti koja postoji u svemu, a plamen i otvoreno Oko su znamenja Duha. Po smislu on jeste oličenje Večnoga Boga. Ali ipak, to je obličje. Uzvišeni Bog je beskrajan i sva obličja i bezobličje je Njegovo. U čemu je Ograničenje? U čemu je pad u greh ograničenja? Ako se neko veže za ideju o bogu kao snažnome, materijalnome, oblikovnom i vizuelnom, vezuje se za Zemlju, a to nije Potpunost Boga. Ako se vezuje za Osećanja, za Ljubav, vezuje se za Vodu, a to nije Potpunost Boga. Isto je i sa intelektom i vezanošću za Vazduh i božansko Znanje, ako se neko veže za to zanemaruje druge Božanske Aspekte savršenstva. Ako se veže za životnu energiju i krepkost vezuje se samo za Vatru i od nje ne vidi druge osobine. Svaka od ovih vezanosti može da prouzrokuje religioznu netoleranciju i fanatizam iz kojih proističe teror. Bafomet je Jedinstvo svih Religija. Njegove snažne noge bika, su zemaljsko služenje Budista, njegove ruke su inteligencija i znanje Jevreja, krila su anđeoska krila saosećaja i ljubavi Hrišćanstva, a rogovi snage su vatrenost Islama. Njegovo telo obuhvata i sve ostale energije, životne energije, ideje i smisao svih drugih religija i dogmi u svoj njihovoj jedinstvenosti, originalnosti i izmešanosti. Čak bi bio greh ograničenja vezati se za sam Duh, odbacujući, materiju, i druge manifestovane elemente sačinitelje božanske materijalizacije. To je sebičnost hermetista i ezoterika, finalna instanca iz koje se sagledava ovo obličje Boga. Biti privržen obličju je takođe ograničenje, bilo da se Bog poima kao Muško ili Žensko. Bafomet je Sve u Jednom. Samo oni koji potpuno pomire svoju dušu sa polarnostima, kroz toleranciju, duboki saživljaj sa smislom svake energije, religije može shvatiti Istinu Bafometa. Idolopoklonstvo je obožavanje nekog dela Boga, ili čak i obožavanje njega kao celine. Spoznaja je samo u Jedinstvu sa njim. Biti Jedno sa Bogom. Nije obožavan Bafomet, već Bog. Bog bez lica, koje se transcedentalno krije "iza" ovog obličja. Bafomet nije Bog, on je znak Inicijacije, inicijacije koja je konačno suočenje sa Prazninom, on je hijeroglif Tetragramatona. Njegov smisao je i smisao heruvima i smisao Svetinje nad Svetinjama. On je ključ za ulazak u Hram. On je tamna strana božijeg lica, on je Djavo, iskušenje i iskušavatelj, on suočava inicijata sa njegovom Tamnom stranom, sa svim onime što Bog za njega Jeste. Sve se mora poništiti u sjedinjavanju, sve mora biti prihvaćeno i odbačeno. Ne sme se zadržati ni trunka prašine. Sve se stapa sa onim što Bog Jeste, a ne sa onim sa čim se prikazuje i kako ga pojmimo čulima ili umom. Izaziva li ovo lice strah? Nesumnjivo za one koji su ograničeni svojom dogmom i koji nisu tolerantni za driga verovanja. U takvima postoji strah. Masoni su oslobođeni od ovog straha. U njima nema straha od Boga. Što je sjajnija svetlost to je jače naziranje senke čoveka i univerzuma. Tama i Svetlo su sjedinjeni u Bafometu. Kroz Bafometa se stupa ka Bogu. Poljubac za Bafometa je prihvatanje

105

Page 107: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Svega, pomirenje sa Svime. Prihvatanje da je Bog, Jedan Bog, stvorio sve u svom beskrajnom mnoštvu, prihvatanje da sve potiče od Svemoći Boga.

19 Ne postoji ćin niti strast koji neće biti himna u moju ćast.

Svaki ČIN i svaka STRAST su svetkovine za Njega, za Falus. Svaki pokret, angažuje svaki deo dela svega i taj ‘rad’, to delanje su himne – to je aktivnost; rad slavi Boga. Strast je pokretač - Volja. Sve je posvećeno Njemu.

20 Sve svete stvari i sve simbolićne stvari će biti moji sakramenti.

Sve, ono najviše je sakrament, čak i slika, predstava toga je sakrament, jer je sve to sveti i slika svega je sveta.

21 Ove su životinje meni posvećene: jarac, i patka, i magarac, i gazela, muškarac, žena i dijete.

Jarac – vatra; Patka – voda; Magarac – zemlja; Gazela – vazduh. Muškarac – Falus; Žena – Kteis; Dete – Proktos. Ovo su elementi i Duh – IAO. Prvih 4 su od Capricorni, drugih 3 su od Pneumatici.

22 Svi leševi su posvećeni meni; oni se ne trebaju dirati, osim za moju prićest. Sva samotna mjesta su meni posvećena; gdje se samo jedan ćovjek sabere u moje ime, ja ću tamo iskoi usred njega.

“LEŠEVI” su ‘neživa’ tela – elementi bez Duha, oni su beskorisni, sem u najviše svrhe – služe savršenstvu. PUSTA MESTA - čist, prazan um, Jedan čovek je ego posvećen spoznaji Boga i priziva ga njegovim Imenom – to budi energije i Svesnost o Božanskom u samom središtu bića.

23 Ja sam užasan bog, a onaj ko me savlada je još ružniji od mene.

Ego ima veliki strah od nepoznatog, ono što ga ‘ugrožava’ njemu je GNUSNO. Činiti ono što je njemu gnusno dovodi do sučeljavanja sa tom gnusnošću i integracijom toga u ego, te to postaje deo bića – ipak ovakve stvari vode prevazilaenju ‘gnusnosti’ dovode do spoznaje – ipak tada ego postaje ta gnusnost. Vidi recimo Fr.P.-a i 14 Etir i Liber 418 kada se u potpunosti morao žrtvovati na oltaru da bi mogao prodreti u Misteriju, jednostavno prevedeno, iako mu je bilo ‘gnusno’ da ga Nojburg ‘kresne’ ipak je to učinio radi spoznaje – nije li on još gnusniji od Gospoda koji mu je to učinio? … ipak ovo nije sve o ‘gnusnosti’. Da bi neko pristupio Tifaretu mora se suočiti sa svojim osobinama – svim – ma koliko neke izgledale gnusne ili mračne. Ovo prevazilazi i savladava um.

24 Pa ipak ja pružam više nego Bacchus i Apolon; moji darovi nadvisuju maslinu i konja.

BAKHO i APOLON su dva aspekta Tifareta; Boga Sunca. MASLINA je od Heseda (Jupiter). KONJ – Samek – staza Umetnosti (Strelac). Bafomet, koji je Bog koji govori u ovom Liberu upućuje na to da iako izgleda da je ovo ‘samo’ staza Jarca - Đavola ipak ne treba zaboraviti da je njegova priroda Duhovna. Bafomet se ‘smatra’ drugim ‘licem’ Naše Dame BABALON ili ‘aspektom’ što je jedno isto u PAN-u, Svemu. On se izdiže od puke težnje za spoznajom, iznad dostojanstvenosti ostvarenja volje, iznad opijenosti i lepote volje i ljubavi. On, budući da je sam – Falus – On ‘obuhvata’ tj. jeste Celo Drvo Života.

25 Onaj ko me obožava, mora me obožavati mnogim ritualima.

On je Jedan. Mnoštvo obožava Jedno. Svaki deo mnoštva svojim osobinama i delima osnažuje to Jedno. Potvrđuje njegovu Jedinstvenost. Nema jednog i pravog i najboljeg Rituala. Svaki deo ima svoj način slavlja i obožavanja – i postignuća spoznaje. ‘Ritual’ je svako delo posvećeno Bogu, to je život u celosti, Rad.

26 Ja sam prikriven svim tajnama; kada je

Njegova suština i potentnost su u svakom delu svega, tako da sve ma koloko se razgrće na može otkriti to jedno – Naj uzvišenije – Naj

106

Page 108: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

Najsvetiji Drevni razoblićen i proveden kroz trg, ja sam i dalje tajanstven i izdvojen.

tajnije. HADIT je srž i suština njega, iz tačke izvire On. Ukazuje na to da iako je on Materijalan (Carpricorni) i Duhovan (Pneumatici); iako je svuda u svakom delu Svega ipak i kao jedan je skriven jer je “njegova” priroda Ništa (AIN).

27 Koga volim ja šibam mnogim štapovima.

Njegovo obožavanje, njegov način života – posvećen njemu nije u pasivnosto već u aktivnosti i radu. ŠTAP – akcija, rad, volja – Falus.

28 Meni su sve stvari svete; nijedna stvar od mene nije sveta.

On je Sve. Bafomet je PAN. Zatim sledi negacija kao NOX.

29 Jer nema svetosti gdje mene nije.

Ništa, AIN. Sve je Sveto ‘ali’ to Ništa nema definicija, odrednica i osobina kao takvih. ‘Tamo gde ja nisam’ = preko Ponora. Uništava i ‘negira’ ego kao odvojenost. Nema ograničenja.

30 Ne budi uplašen kada ja siđem u bijesu oluje; jer moji žirevi su vjetrom daleko oduvani; i zaista ću se uzdići ponovo, s mojom djecom oko mene, tako da ćemo izdići našu šumu u Vjećnost.

Prethodni stihovi su prikazali ulazak u ekstazu sjedinjenja, odatle se pokreće oluja. Falus je ispustio plodno seme u božansku Kteis. Iz svakog semena javlja se i raste Njegova Svest Jednoga u Mnoštvu. Postoji stalni ‘protok’ Mnoštvo=4=2=1=0=1=2=4=mnoštvo…

31 Vjećnost je oluja što me zaklanja.

Ova ekstaza je večna, uvek i sad, kontinuitet beskraja i trenutak. Ovo su univerzalni principi i formule.

32 Ja sam Postojanje, Postojanje koje ne postoji sem kroz svoje vlastito Postojanje, koje je onkraj Postojanja svih Postojanja, i ukorijenjeno je dublje od Drveta Ničega u Zemlji Ničega.

Njegova suština tj. ‘priroda’ je opisana ‘jezikom’ izražavanja i ‘logikom’ Preko Ponora iako je on i tamo Duhovan i ovde Materijalan. Postojanje = LVX, Ne-stvarno = NOX.

33 Stoga ti znaš kada sam ja u tebi, kad moja kapuljača prekriva tvoju lobanju, jer moja je moć veća nego moć penušavog Inda, i nezaustavljiva je poput Džinovskog Glećera.

Ovo su 4 različita opisa svesnosti Boga ‘unutar tebe’. Prvo Vatra – ‘jednostavno’ znanje bez opisa; Drugo Vazduh – ‘kapuljača’; Treće Voda – Ind, sveta reka, kontinuitet života. Silina aktivna; Četvrto zemlja – silina pasivna. “Ja unutar tebe” – ukazuje na Boga i njegovu ‘posudu’ u kojoj je On. I dalje negovori ‘ja sam on’ ili ‘mi (2) smo Jedno (1)’ već održava tu odvojenost u likovima, a svesnost o spojenosti. ’LEŠ‘- puki elementi, kapuljača je Duh. Ind i Glečer su različita ‘agregatna’ stanja Vode.

34 Jer kao što si pred razvratnom ženom u Tvojoj nagosti na bazaru usrkan od njene lukavosti i smiješaka, na jednak naćin si potpun a ne više podvojen pred simbolom voljene, pa bila ona tek Pisacha ili Yantra ili Deva.

Odnos BABALONe i Majstora Hrama. Za njega je Ona savršena u bilo kom ‘obliku’ (simbolika) ili na bilo kojoj ‘razini’.

107

Page 109: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

35 I u svemu ćeš stvarati Beskrajno Blaženstvo, i slijedeću kariku Beskrajnog Lanca.

“Stvarati” – OŠ; “Beskrajno blaženstvo” – Pneumatici; “Lanac beskonačnosti” – Capricorni. Svesnost i Duhovnog i Materijalnog u Svemu. I ‘znanje’ da duhovno obitava u Blaženstvu Svega, a da materijalno ima svoje zakone kojima se podređuje: Stvaranje, Održavanje i Uništenje – tvoreći “Lanac” – kontinuitet postojanja.

36 Taj Lanac seže od Vjećnost do Vjećnosti, uvijek u trouglovima - nije li moj simbol trougao? - uvijek u krugovima - nije li simbol Voljene krug? Stoga je sav napredak temelj iluzije, jer svaki je krug slićan i svaki trougao slićan!

Trougao: IAO; kao što napisah: Stvaranje – Održavanje – Uništavanje. Trougao je trojstvo u svakom obliku. Trojstvo u svemu. Lanac je kontinuitet spojenih krugova, ovi krugovi su od 4 elementa i u svakom je trojstvo: ovo je oblik formule 3=4 (Hesed koji nastaje iz Binah; Trostruki princip u svakom od 4 elementa…). Trougao-simbol Božanske trijade na Drvetu Života. Ovde se definiše kao da je trougao simbol za falus, a krug za Kteis. Nema ‘napretka’ – suština je uvek ista, svi elementi su uvek u Krugu i u njima je moć Trougla, trojstva – nema promene ‘mimo’ toga ili ‘iz’ toga – samo ‘u’ tome. Promena nije menjanje stanja elemenata već promena kombinacije. Vazduh, Varta i Voda se ‘rode’ (vatra) u jednom obliku i ‘postoje’ (voda) i zatim se menjaju i nestaju (vazduh) kao takvo biće – oni ne nestaju – niti na bolje, niti na gore. Sve ovo je njihova ‘zemlja’ manifestacija (materijalnost. Ovo trojstvo se na istoku zove Brama-Višnu-Šiva…

37 Ali napredak je napredak, i napredak je ushićenje, postojano, zasljepljujuće, pljusak svjetlosti, talasi rose, plamenovi kose Velike Božice, cvjetovi ruža oko njenog vrata, Amen!

“Napredak” se definiše kao Duhovna svesnost Materije tj. ostvarenje potencijala elemenata u njihovoj prirodi – Volji i Ljubavi – kroz čiji Rad oni sami ‘bivaju’ svesni Duha. Broj 37 je IKIDH, Duša, Atman, najviši aspekt duše koji se u kabali identifikuje sa najvišom sefirom, Keter. (370 je stoga 37x10 gde je deset materijalizacija ovog uzvišenog stanja Duha – opet određeni nivo shvatanja, poimanja i doživljavanja smisla i svesti ‘Capricorni Pneumatici’). Ovaj stih je ekstaza celog Libera. Nema Falusa kao lika, on je ušao u sjedinjenje sa Velikom Boginjom i svojim nestankom u Ništa obasjava i oplođuje Svet. 37 je opisan i kao ekstaza 4 elementa, tj ekstaza Boga i Boginje koja isijava kroz 4 elementa. ‘NAPREDAK’ je Duh – IRE, Ići (tzv. Peta moć Sfinge). ‘ZANOS, TRAJAN, ZASLEPLJUJUĆI’ – Duh, aktivan i pasivan (vatra-vatra); ‘PLJUSAK SVETLOSTI, TALASI ROSE’ – voda-vatra; ‘PLAMENOVI KOSE’ – vazduh-vatra; “CVETOVI’ – zemlja-vatra. “VRAT” je tačka spoja – vidi ATU XV “\avo” gde Falus uranja u Kteis (iza Jarca); Pojavno Drvo-Falus uranja u veliko More Kteis. To je vidljivo ‘spolja’ – “slika” tj. ‘viđenje’ iznutra je isto pa ipak drugačije. Nema dualnosti obličja.

38 Stoga se uzdigni kao što sam ja uzdignut. Drži se kao što sam ja gospodar ispunjenja. Na kraju, neka kraj bude daleko kao zvijezde što leže u pupku Nuit, ubij sebe kao što sam ja ubijen na kraju, u smrti koja je život, u miru koji je majka rata, u tami koja drži svjetlo u svojoj fci, poput kurve koja vadi dragulj iz svojih nozdrva.

On je uzdignuti Falus. Njegova snaga je u postojanosti ‘obuzdavanju’ da se ne preda bilo čemu (bilo kom elementalu ili klifotu) već samo Naj-Višem (vidi napomenuti Liber CANA), tako se u ‘svršavanju’ ispoljava Božansko talasanje Akaše – što ‘hrani’ niži život. … Kada se u ‘ritualu’ projektuje seksualna energija orgazma ona mora ići do krajnjih granica Beskraja – do najudaljenije Zvezde u telu NUITe. “UBITI SEBE” – Samadi, smrt ega, Prelazak Bezdana. “SMRT KOJA JE ŽIVOT” – kroz 50 kapija do Razumevanja. Iz geburaha – energije Falusa u Mir (Binah – Kteis). LVX u NOXu (ovo upućuje da i žena može ‘rukom’ pomoći Bogu da dođe do ekstaze; ipak ovo je najmaterijalniji vid. “KURVA” – BABALON. “DRAGULJ” – Seme (Jajašce i Spermatozoon (2) sjedinjeni (1)… Keter).

39 Stoga je poćetak užitak, i Kraj je užitak, i užitak je u sredini, kao

(Obrnuto od 93) 13x3 – Jedinstvo i Ljubav u Trojstvu, utrostručeni. Kroz Moć Falusa postoji radost kao početak i kraj i sredina. I ta Vatra je Voda mnogih oblika. Jer Vatra je uronila u Vodu, Falus prodro u

108

Page 110: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

što je Ind voda u jamama glećera, i voda među većim brdima i manjim brdima i kroz padina brda i preko visoravni, i voda kod ustiju ušća dok lije u moćno more, da, u moćno more.

Kteis i Muškarac postade Žena, kada postade Brat A.’.A.’.. Razumevanje natapa Sve i Sve je u Razumevanju jr ono prima Sve u Sebe…. Samo bih kvario ovo ako bih dalje pravio “komentar”.

ABRAHADABRA.’. ABMN.’. DONAT PER OMNE FR.ALION.’.161.’.

DODATAK ZA KOMENTAR NA LIBER 370 Čini po svojoj volji će biti sav zakon. Može se lako primetiti da na svojstven način prvih deset stihova ‘prate’ osobine sefirota – onako kako se manifestuju od Ketera do malkuta. Recimo: “Plamena brazgotina je na nebu” je Kteis – Binah dok sledeći, četvrti, stih koji je od Heseda – ispod Ponora samo u svemu svome kojeg se oslobađa gleda i teži: “gore”. Peti stih (geburah) upućuje na energiju i postojanost volje – Falusa. Šesti stih je ustoličavanje Dostijanstvenika u sopstvenoj ravnoteži… itd. Takođe stihovi od 11 do 32 prate, opet specifičnim izrazom dato – staze od Alefa do Tau. Te je recimo u 12, za Bet, spomenut Magus; za 23 (Mem) ‘gnusnost’-žrtvovanje; za 26 (Oin) suština Falusa Jarca; za 29 (Quof) ‘nema svetlosti’ sfera Riba i Meseca…itd. Stihovi od 33 do 39 upućuju na Uzvišenost osobina Falusa u Duhovnom smislu koji angažuje sebe – Duhom i Materijom u težnji za sjedinjenjem sa svojom ‘nasuprotnošću’ tj. voljenom (Kteis). Svakim delom sebe je posvećen Njoj koja ga prima u sebe. Ovaj Liber u potpunosti objašnjava na svoj način, naj čistijim jezikom Duha ono što se do sada davalo u instrukcijama za VII i VIII O.T.O. (ovde spominjem O.T.O. kao naj poznatiji primer Reda koji koristi ovakve tehnike, verovanja i samo znanje) što predstavlja prag na vratima za ulazak u tzv. IX – znači radi se o obožavanju Falusa u “mnogim ritualima” (ovde je O.T.O. samo ‘termin’ izražavanja – Red koji daje i upućuje na sve ovo je A.’.A.’., O.T.O. samo sprovodi ova uputstva kao i drugi ‘spoljašnji’ Redovi. H.O.O.R. je možda još bolji primer… iako su prakse ‘iste’ taj Red i dalje čuva svoj Rad u tajnosti). Ovaj Liber je izuzetno pogodan za studije Zelatora, Dominus Liminisa, ali i ‘Bebe Bezdana’, no, “bebama” se ‘ništa’ ne može reći, kao niti ‘Nikome’ drugom (Svako za sebe…). Već sada postoje mnogi materijali koji praktično razrađuju materiju ovog Libra, bilo preko Zapadne Magike i Meditacije, bilo preko istočnjačke tantre. O.’.T.’. (Red Telemita) odnedavno, preko instrukcija A.’.A.’. daruje svojim zrelijim Zelatorima izvesne lekcije i uputstva u vezi praktične primene tehnika ovog Libra. Seksualna Alhemija ovog Libra se u potpunosti nadopunjuje Misterijom datom u Liber Cheth vel Vallum ABIEGNI, koji na mistični način ovaploćuje Misteriju Svetog Grala. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

109

Page 111: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

DOSADNJAKOVIĆ Fra. AlephTau

Osjećao sam se sasvim iscrpljeno. Već deseti put sam pokušavao nešto kazati, ali je on uvijek, kad bih otvorio usta, ubrzao svoj govor. Prije nekih pola sata se monolog pretvorio u beskonačnu traku. Poslije nekoliko minuta su mi njegove riječi izgubile svaki smisao. Radilo se o nekom specifikumu kvantne teorije, koju i tako i tako nisam razumijevao, štoviše ništa od svega toga nisam htio znati. Kako je mene sve više boljela glava, i kako sam, pretpostavljam, postajao beskrvniji u licu, što će reći, sličniji njemu, to se on sve više raspaljivao, zvučeći sve slavodobitnije pri iznošenju svojih dokaza. Sasvim je utonuo u vlastite mentalne koncepcije, pa nije ni zamjećivao kako sam se, preko ušiju zatrpan njegovim teorijama, odavno isključio. Uostalom, vjerojatno ga nije bilo ni briga. Nalazio se u svojem elementu. Slobodno sam mogao na svoje mjesto postaviti neku lutku veličine čovjeka ili možda čak komad cjepanice, on bi se i nadalje nastavio raspravljati sa samim sobom.

Najtragičnije je bilo što sam u potpunosti bio svjestan te njegove osobine. Poznavao sam ga od srednje škole. Ljudi su ga podsmješljivo nazivali lumenom, ali se on na to uopće nije obazirao. S vremenom mi je postalo u potpunosti jasno da se okružio neprobojnim zidom. Nije postojalo ništa što bi moglo zaustaviti to isprazno, ali svejedno uporno dokazivanje vlastitog genija. Osim toga, mogao sam ga izbjeći, jer sam ga vidio daleko prije nego li on mene, budući je vječno bio zapiljen u vlastite fantazije, tako da nije registrirao ništa od onoga što se dešavalo uokolo njega. Trebalo je samo skrenuti u pokrajnju ulicu i tako se skloniti pred njim. Uostalom, mogao sam šutke proći tik pokraj njega, najvjerojatnije me ne bi ni zamijetio. Nadalje, ako ga već i jesam pozdravio, nisam morao stati. I, na kraju, tko me je prisiljavao da mu postavim ono najblesavije pitanje koje je smislio ljudski rod: “Što radiš posljednjih dana?”

Osim sažaljenja nije postojao nikakav racionalan razlog zbog kojega ga nisam odmah

presjekao i produžio dalje. Ali, bilo je moje sljedeće pitanje upućeno samom sebi: “Koga sam u stvari želio poštedjeti? Njega ili sebe?” Nije li me možda na ovo popuštanje navodio osjećaj kako sam i sam ponekad znao biti jednako uporan u pokušaju objašnjavanja stvari koje ljudi ne žele shvatiti. Prečesto sam znao zamijetiti sebe u klopci jalovog intelektualiziranja. Možda sam podsvjesno želio da oni budu sažaljivi prema meni, baš kao što sam se ja sada trudio biti prema njemu. Bilo je neke logike u tome. Ipak, bilo kako bilo, ovo herojsko trapljenje nije bilo nikakvo rješenje.

“A da napokon uložim malo truda i izbacim sve te gluposti iz sebe?!” pomislih sarkastično. On je na trenutak zastao, pokušavajući uhvatiti zrak. Ja ponovo otvorih usta. Zamijetivši to,

naglo je ubacio u četvrtu, nastavivši sa svojim izlaganjem. Zatvorio sam usta, čekajući iduću pauzu. Nemajući pametnijeg posla, počeo sam se zabavljati sa tim fenomenom kojeg sam znao susretati kod ovakvog tipa ljudi. Kod svake bih pauze napravio pokret rukom ili bih se nagnuo tijelom ili ovlažio usne, bilo što, kao da imam namjeru preuzeti riječ, na što bi on brže-bolje poduzeo korake da me spriječi. Nije me to ljutilo. Bilo je očito da to izvodi nesvjesno. Bila je to prisilna reakcija, njegova obrana od svijeta.

Negdje na nesvjesnom nivou je osjećao kako ga svemir ugrožava, zbog čega se odcijepio od njega, zatvorivši se u sigurnost vlastite konstrukcije. Kada bi to bilo prekinuto, kada bi se odista susreo sa činjenicom da svijet postoji i da mora obratiti pozornost na njega, usput bi se susreo sa nepojmljivim strahom koji je potresao sve temelje njegova bića. Padom tvrđave u kojoj je od sebe napravio najsavršenije moguće stvorenje, ogolio bi patetičnu istinu o vlastitoj ljudskoj krhkosti i pogrešivosti. Ponori njegovih problema su se nizali ispred mene, ali ja baš ništa od svega toga nisam mogao razriješiti. Odgovor je ležao u njemu. Ovako se ponašajući, odmagao sam mu, dozvoljavajući neka ostane uljuljan u svoju slabost. Stoga se napokon odlučih na neminovno. Izgovarajući se neodloživim poslovima nestadoh u gomili.

110

Page 112: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD HODA

fr.Alion

RAT

Ratovi su oduvek, kroz istoriju, donosilipromenu sveta putem destrukcije prethodno uspostavljenog stanja i sistema. Kada god i gde god nije bilo moguće putem razuma ostvariti promenu, ceo sistem je "zastranjivao" i gomilao energije koje su u interakciji sa drugim težnjama i silamadolazile, kroz nasuprotnosti, u konflikt što bi rezultiralo i eskaliralu u Rat. Svaka od takvih promena je praćena vatrenim uništavanjem i prolivanjem ljudske krvi što je izazivalo užasavanje svih. Stoga je ideja o Ratu progutala ideju Promene i smatrano je da je bolje živeti loše u miru nego ginuti za nešto nepoznato (u ovome se naravno krije i strah od smrti). Sistem koji hrli ka ratu karakterišu mnogostruka ograničenja raznih ljudskih sloboda, nipodaštavanje svih časnih i dostojanstvenih osobina kao i loše ekonomisanje životnim energijama i elementima koji čine taj sistem. U biti se i u ovome vidi borba nasuprotnosti - ali ne u težnji za sjedinjenjem -već u istrajavanju u odvojenosti i separaciji. Stanje koje ne prihvata promenu uglavnom (uvek!) podržavaju pripadnici Velike Crne Lože (degenerisani izdanci Velikog Crnog Bratstva) koji svojim uredbama i nametanjem svoje (lažne) volje teže da

ograniče ljudsku prirodu na svim nivoima -ekonomski, socijalno, kulturno, religiozno i sl. Naspram tog ograničavajućeg dejstva deluje sila Velikog Belog Bratstva (Red Srebrne Zvezde sa drugim Inicijatskim Telima koji mu služe) koje teži da putem promena i samo-spoznaje uzdigne čovečanstvo na sledeći nivo evolucije. Usled ovog konfliktnog ograničenja Crna Loža u težnji da se održi na vlasti uvodi ceo sistem u Rat, čak spreman i na samo-destrukciju (ako uvidi da je održanje nemoguće) čime nesvesno služi principima Belog Bratstva (pitanje straha od smrti Belo Bratstvo rešava edukacijom i Inicijacijskom spoznajom pa se i zbog toga promena putem rata ne smatra lošom ili užasnom).

Horus -Bog rata i osvete isijava svoju svetlost u donjem delu karte podstičući tokove promena, akcije i reakcije u naj dubljim slojevima ljudskog bića. Na vrhu se nalazi Svevideće, uvek otvoreno i božanski svesno, Hoorovo Oko iz čije sfere blješću munje koje razaraju sa visina. Munje su u formi reči Eona -ABRAHADABRA. Ono što doživljava promenu, transformaciju i spoznaju je u središtu -to je čovek. Sve dogme i lažna i ograničavajuća uverenja i stavovi -prikazani raznolikim kulama i hramovima -se ruše -bilo delovanjem sila iz dubina ili s visina -ono što ostaje je čista i slobodna duša čoveka u svom spokoju i nevezanosti za prošlo i staro, prevaziđeno i ograničavajuće. Sam čovek je Božanski Hram Svetog Duha koji obitava nad uravnoteženom mandalom elemenata, on je čist životni Oganj, a ponad njega se vije zvezdano nebo i beskrajni prostor Nuit-e.

111

Page 113: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

VRAG

Odnosi "dobra" i "zla" i samog tumačenja u različitim prilikama i situacijama su oduvek bili merilo i usmerivač ljudskih aktivnosti. Dobro i zlo su za različite ljude i zajednice bile različite stvari i ideje i to ih je povezivalo ili odvajalo. Po pitanju polova sama smena Eona je donosila promene, u različitim periodima davana je različita važnost muškim i/ili ženskim principima po pitanju vrednovanja i dominacije, što je u potpunosti uticalo i obeležavalo celokupno društveno uređenje, kulturu, običaje i samu Religiju. Ono što su shvatali samo naj čistiji umovi je bilo da dobro i zlo nisu aspekti Istine već proizvoljne konvencije usvojene pod uticajem okolnosti i utvrđivanjem navika. Ono što je za nekog zlo i loše za druge je dobro i obrnuto, stoga u tome nema konačne i suštinske prirodne istine osim puke činjenice o određenoj ideji, stvari ili delu. U monogim religioznim i filozofskim sistemima koncept zlog oponenta Bogu njije čak ni postojao, a ovo se naj više razvilo u toku Ozirisovog Eona pod vladavinom dogmatskih i odraničavajućih religija i crkvi (koje su po učenju Velikog Crnog Bratstva život u univerzumushvatale kao patnju) koje su te ideje koristile da bi se održale na vlasti i iz toga izvlačile razne oblike koristi.

Tarot karta "Vrag" po svojoj prirodi i izgledu može uplašiti oni koji su podložni staroeonskom sugerisanju o zlu i paklu, ali njena priroda je bitno drugažija. Ona ukazuje na sjedinjenje polarnosti i na sam aktivan muško-falusni oblik ispoljavanja. Polarnosti pokazuju mukarac i žena, koji štuju simbol čoveka -Pentagram -i koji ne kleče u pokori već u zanosu težnje za tim Duhovnim Sjedinjenjem (slobodan čovek ne kleči ni pred kim!). Samo sjedinjenje oslobađa stub aktivne energije koja se uzdiže ka nebu i sa njim se sjedinjuje u kosmičkim razmerama uranjajući u osmičku Joni poput Božanskog Maha-Lingama. Ova seksualna ekstaza razgrće velove nepojavnog "Ništa". Đavo -Vrag -Jarac, snažne (...sa više snage se može podneti i više radosti!) muskulature koja odražava i muškarca i ženu na svoj način simboliše sjedinjenje, kao što pokret ruku upućuje na drevnu maksimu Hermesa Trismegista, i to na posve specifičan način jer rukama ukazuje na dve zvezde sa sedam kraka. Hermesov Kaducej je samo Seme Duha koje hrli "uvis" da oplodi Boginju bsekrajnog prostora. Vrag ima dva roga koji su spiralni i kreću se na dve strane da ukažu da iz sjedinjenja polazi novi dvostruki tok kreacije ka svojim utočištima u beskrajnom prostoru.

Bitno je napomenuti da ideje o Crnoj i Beloj Magiji zasnovanim na idejama o dobru i zlu u ovome nemaju uporište jer se crno-lunarno smatra ženskim principom, a ono nasuprotno muškim, tako da u tome nema ničeg zlog niti dobrog. Tako crna ili Lunarna Magika podrazumevaju dolazak u spoznaju suštinskih ženskih energija i njihovo uvođenje u proces sjedinjenja sa belim i Solarnim. Sfera OIN i karta Vrag upućuju na aktivno suočavanje sa ograničenjima i tabuima i pokretanje dubokih slojeva sopstva na aktivan način. Ono što takođe dominira "slikom" je pečat Hijerofanta koji sjedinjuje jedanaest krsteva u Jedan jedinstveni. Ovaj pečat ima pet suštinskih tačaka i šest koja ih okružuju dajući na taj način potvrdu sjedinjenja Mikrokosmosa i Makrokosmosa u Imenu ABRAHADABRA.

112

Page 114: SKAKAVAC - alexanthorn.vesticarenje.com

SKAKAVAC 3

113

OBEŠENI ČOVEK

U prostoru između Bezdana Visina i

Bezdana Dubina manifestuje se Univerzum. Priroda Univerzuma je energija čiste Svetlosti, a njen kolorit formira svojim vibracijama različite razine "postojanja". Kontinuum ekspanzije i širenja Svetlosti poput posude sadrži prazan prostor simbolizovan elementom vode. Emotivnost i osećanja te "Vode" svetlosti sažeta su u jednu Reč, koja je ljubav, koja im je izvor -AGAPE. Priroda te ljubavi je Jedinstvo, što upućuje na to da je sama svetlost Univerzuma Jedna, Jedinstvena, Sveobuhvatna i Svetvoreća. Nema ni dela Univerzuma koji nije sažinjen od te Svetlosti. Voda je temelj Univerzuma -jer Mem je 80 kao i Jesod -na ovaj način trebamo učiti i shvatati nauku drevnih. Voda je Kula, jer Mem –40- je 80 kao i Phe -Voda je Vatra -dvojna priroda je sjedinjena u Jednoj Svetlosti i ona se javlja u mnoštvu emanirajući sebe na mirijade svetova znanih i neznanih umu -koji je njihovo mao i ne-odraslo dete.

Učenja o nastanku "Sveta" se naj češće zasnivaju na simboličnoj ideji o Kosmičkom ocu i majci koji iz svoje ljubavi tvore sina-Sunce i ćerku-Zemlju. U Kabali, ovo je objašnjeno kroz Tetragramaton, pojavnost četiri Sveta i sama četiri elementa drevnih- oni su Vatra-Otac, Voda-Majka, Vazduh-Sin i Zemlja-Ćerka. U svakom od

ovih elemenata deluju njihovi vlastiti principi koji su simbolizovani alhemičarskim "elementima" - koji su Sumpor, Živa i So. Ova četvorostrukost prožeta trostrukošću je simbolizovana Krstom ponad Trougla -ovo je simbol buđenja Zlatne Zore bića čoveka u svetlost sjedinjenja Mikrokosmosa (pentagram) i Makrokosmosa (heksagram), koja je večni život i Besmrtnost (ankh).

Ideje o karti Obešenog čoveka i o samom znaženju njegovog položaja su često varirale. On asocira na palog anđela koji sa nebesa pada u ponor. On asocira na anđela svetlosti koji donosi Luč ljudima na Zemlji. On asocira na samo-žrtvovanje i ispaštanje, patnju u materijalnom svetu. On asocira na Spasitelja koji je razapet na krstu materija doneo spasenje svetu. On asocira na kreiranje Univerzuma iz Jedne Svetlosti. On asocira na svetlost uz čije dugine boje spektra se može uspeti "naviše" ka Jednom Izvoru. Postoji očito dvojstvo u mnoštvu oblika i u samom mnoštvu tumaženja ovog lika (ovo je apsolutna istina za svaku od razina, staza i samih tarot "karata") sve do trenutka kada se ne dosegne Razumevanje, Mudrost i sama Kruna tj Jedinstvo sa svime. Sve je PAN -on je dvojstvo koje se sjedinjuje i nestaje u Ništa. More Pana je Kosmički Okean Voda koje obuhvataju Sve, a zvezde i galaksije su samo mehurići i kapljice u njemu. Isto tako su ljudska osećanja i emocije samo senke njihovog uma koje se rastvaraju u Božanskoj Ljubavi -ona sve proždire svojim vatrenim ustima.

Između ponora Dubina i Ponora Visina, koji su Jaje Duha, samo Jedna zraka Luči je Univerzum, ona teče, ona je Sve, i Bog i kuća Gospodnja i Ništa, ona je zvezdana ljubav -AGAPE.