23
PEMERINTAH KABUPAT EN BANTUL CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SEWON SEKOLAH DASAR NEGERI PACAR Alamat : Ngentak, T m!"l#a$%&, Se'&n, Bant "l (()*+ SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL  N&m&$ : *)+SD.PCIII-( Tentang PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l : 1enm!ang : a. Ba#'a mem/e$ #at ka n 2&l "me /eke$% aan 3 4ek&la # 0"k"/  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6  !. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/ 3!an3 ngka n 2&l "me /eke$% aan, maka /e$ l" men gang kat tenaga '5ata !akt6 0. Ba#'a !e$3a4 a$ kan !"t $ a 3an ! te $4 e!" t 3 at a4 /e$l " 3 te$! t kan 4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#. 1engngat : 1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n )8*86 2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta #"n )88) tentang /en33kan l"a$ 4ek&la#6 3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n - ta ngga l )* N&2e m!e$ -, te nt ang /em! ent"ka n 3a n &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6 4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a Ha$ an Le /a4 <PHL= /a3a n4tan4 3 l ngk"n gan Pem e$ nt a# Ka!"/aten Bant"l. 1em/e$#atkan : Ra/at K&&$3na4 Ke/ala Sek&la#, G"$" 3an De'an Sek&la#. MEMUTUSKAN 1eneta/kan : Pe$ tama : 1e nga ngkat ke/ a3a 4a"3a$ a 5ang te$4 e!"t 3al am lam/ $ an ke/"t"4an n 4e!aga tenaga '5ata !akt 3 SD Nege$ Pa0a$ Bant"l. Ke3"a : 1en"ga4kan tenaga '5ata !akt 4e/e$ t te$4 e!"t 3alam lam/ $an ke/"t"4an n , 4e!aga GURU SENI TA RI . Ketga : Ke/"t "4an n "nt"k mem/e$ lan0a$ kegat an !ela% a$ menga% a$ 3 4ek&la#. Keem/at : Segala ! a5a 5a ng t m!"l ak !at /el ak4anaan ke/"t "4an n 3! e!ankan /a3a An gga$ an Pen3a/a tan Bel an% a Nega$a <AP BN= 3an Angga$an Pen3a/atan Belan%a Dae$a# <APBD= 3an 4"m!e$ lann5a. Kelma : A/a!la 3kem"3an #a$ te$3a/at kekel$"an 3alam ke/"t"4an n, akan 3a3akan /em!et"lan 4e!agamana me4tn5a. Keenam : Ke/"t"4an n !e$lak" 4e%ak 3teta/kan. Dteta/kan : 3 Bant"l  Pa3a tanggal : ) 1a$et -(  Ke/ala Sek&la#

Sk Seni Tari

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Surat Keputusan Panitia Seni Tari

Citation preview

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  1/22

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SEWON

  SEKOLAH DASAR NEGERI PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : *)+SD.PCIII-(

  TentangPENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l :1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/

  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6!. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

  '5ata !akt60. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n )8*86

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kan

  l"a$ 4ek&la#6

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n- tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  2/22

  D$a. H%. St N"$#a5at

  NIP )+(;-*

  LAMPIRAN

  Ke/"t"4an Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l

  N&m&$ : *)+ SD.PCIII-(

  Tanggal : ) 1a$et -(

  ). Nama Lengka/ RENI SUSANTI , S.Sn

  -. Tem/at, Tanggal La#$ Bantul , 11 Maret 1979

  . >en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. AlamatRen"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($n

  Bantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret )

  * 1a4a Ke$%a 1 Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. 1.

  ). T"ga4 P&k&k uru Sen! Tar!

  Dteta/kan : 3 Bant"lPa3a Tanggal : ) 1a$et -(

  Ke/ala Sek&la#

  D$a. H%. St N"$#a5at

  NIP )+(;-*(

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  3/22

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SEWON

  SEKOLAH DASAR NEGERI PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : *;+SD.PCIII-+

  Tentang

  PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l :

  1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/!an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6

  !. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

  '5ata !akt60. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n )8*86

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kanl"a$ 4ek&la#6

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  4/22

  Pa3a tanggal : ) 1a$et -+

  Ke/ala Sek&la#

  D$a. H%. St N"$#a5at NIP )+(;-*

  LAMPIRAN

  Ke/"t"4an Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l

  N&m&$ : *;+SD.PCIII-+

  Tanggal : ) 1a$et -+

  ). Nama Lengka/ RENI SUSANTI , S.Sn

  -. Tem/at, Tanggal La#$ Bantul , 11 Maret 1979

  . >en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. Alamat Ren"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($nBantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret +

  * 1a4a Ke$%a Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. 1.

  ). T"ga4 P&k&k uru Sen! Tar!

  Dteta/kan : 3 Bant"lPa3a Tanggal : ) 1a$et -+

  Ke/ala Sek&la#

  D$a. H%. St N"$#a5at

  NIP )+(;-*(

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  5/22

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SEWON

  SEKOLAH DASAR NEGERI PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : *9;SD.PCIII-9

  Tentang

  PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l :

  1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/!an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6

  !. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga'5ata !akt6

  0. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n )8*86

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kanl"a$ 4ek&la#6

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an&$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%aHa$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  6/22

  akan 3a3akan /em!et"lan 4e!agamana me4tn5a.

  Keenam : Ke/"t"4an n !e$lak" 4e%ak 3teta/kan.

  Dteta/kan : 3 Bant"l

  Pa3a tanggal : ) 1a$et -9

  Ke/ala Sek&la#

  D$a. H%. St N"$#a5at

  NIP )+(;-*

  LAMPIRAN

  Ke/"t"4an Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l

  N&m&$ : *9;SD.PCIII-9

  Tanggal : ) 1a$et -9

  ). Nama Lengka/ RENI SUSANTI , S.Sn

  -. Tem/at, Tanggal La#$ Bantul , 11 Maret 1979

  . >en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. AlamatRen"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($n

  Bantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret 7

  * 1a4a Ke$%a / Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. 1.

  ). T"ga4 P&k&k uru SBK "an Sen! Tar!

  Dteta/kan : 3 Bant"l

  Pa3a Tanggal : ) 1a$et -9

  Ke/ala Sek&la#

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  7/22

  D$a. H%. St N"$#a5at

  NIP )+(;-*(

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  UPT PPD KECA1ATAN SEWON

  SEKOLAH DASAR PACAR

  Alamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : .)SD.P0$III-)

  Tentang

  PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SD PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l :

  1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/!an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6

  !. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga'5ata !akt6

  0. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n -6

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kanl"a$ 4ek&la#6

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  8/22

  ke/"t"4an n, 4e!aga GURU SBK < SENI TARI =.

  Ketga : Ke/"t"4an n "nt"k mem/e$lan0a$ kegatan !ela%a$ menga%a$ 3

  4ek&la#.Keem/at : Segala !a5a 5ang tm!"l ak!at /elak4anaan ke/"t"4an n

  3!e!ankan /a3a Angga$an Pen3a/atan Belan%a Nega$a ONO, S.P3

  NIP. )8(-)-) )89* ) 9

  LAMPIRAN

  Ke/"t"4an Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l

  N&m&$ : .)SD.P0$III-)

  Tanggal : ) 1a$et -)

  ). Nama Lengka/ RENI SUSANTI , S.Sn

  -. Tem/at, Tanggal La#$ Bantul , 11 Maret 1979

  . >en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. Alamat Ren"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($nBantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret 1

  * 1a4a Ke$%a + Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. .

  ). T"ga4 P&k&k uru SBK "an Sen! Tar!

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  9/22

  Dteta/kan : 3 Bant"l

  Pa3a Tanggal : ) 1a$et -)Ke/ala Sek&la#

  SULARDWI>ONO, S.P3 NIP. )8(-)-) )89* ) 9

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SEWON

  SEKOLAH DASAR NEGERI PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : +-(SD.PCIII-;

  Tentang

  PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTISEKOLAH SD NEGERI PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Nege$ Pa0a$ Bant"l :1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/

  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6

  !. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

  '5ata !akt6

  0. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n )8*86

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kan

  l"a$ 4ek&la#6

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n- tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%aHa$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  10/22

  1eneta/kan :

  Pe$tama : 1engangkat ke/a3a 4a"3a$a 5ang te$4e!"t 3alam lam/$an

  ke/"t"4an n 4e!aga tenaga '5ata !akt 3 SD Nege$ Pa0a$ Bant"l.Ke3"a : 1en"ga4kan tenaga '5ata !akt 4e/e$t te$4e!"t 3alam lam/$an

  ke/"t"4an n, 4e!aga GURU SENI TARI.

  Ketga : Ke/"t"4an n "nt"k mem/e$lan0a$ kegatan !ela%a$ menga%a$ 34ek&la#.

  Keem/at : Segala !a5a 5ang tm!"l ak!at /elak4anaan ke/"t"4an n3!e!ankan /a3a Angga$an Pen3a/atan Belan%a Nega$a en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ SMK Juruan Sen! Pertun'u0an

  (. AlamatRen"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($n

  Bantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret

  * 1a4a Ke$%a Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. 1.

  ). T"ga4 P&k&k uru Sen! Tar!

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  11/22

  Dteta/kan : 3 Bant"lPa3a Tanggal : ) 1a$et -;

  Ke/ala Sek&la#

  D$a. H%. St N"$#a5atNIP )+(;-*(

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  UPT PPD KECA1ATAN SEWON

  SEKOLAH DASAR PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : SD.P0$III-8

  TentangPENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SD PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l :1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/

  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6!. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

  '5ata !akt60. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n -6

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kan

  l"a$ 4ek&la#63. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  12/22

  +-(SD.PCIII-; Tentang /engangkatan Tenaga '5ata !akt

  -. Ra/at k&&$3na4 G"$" 3an De'an Sek&la#

  MEMUTUSKAN

  1eneta/kan :

  Pe$tama : 1engangkat ke/a3a 4a"3a$a 5ang te$4e!"t 3alam lam/$anke/"t"4an n 4e!aga tenaga '5ata !akt 3 SD Pa0a$ Bant"l.

  Ke3"a : 1en"ga4kan tenaga '5ata !akt 4e/e$t te$4e!"t 3alam lam/$an

  ke/"t"4an n, 4e!aga GURU SBK < SENI TARI =.

  Ketga : Ke/"t"4an n "nt"k mem/e$lan0a$ kegatan !ela%a$ menga%a$ 34ek&la#.

  Keem/at : Segala !a5a 5ang tm!"l ak!at /elak4anaan ke/"t"4an n

  3!e!ankan /a3a Angga$an Pen3a/atan Belan%a Nega$a

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  13/22

  8 H&n&$ Rp. .

  ). T"ga4 P&k&k uru SBK "an Sen! Tar!

  Dteta/kan : 3 Bant"l

  Pa3a Tanggal : ) 1a$et -8Ke/ala Sek&la#

  D$a. H%. SITI NURHAYATI, 11.

  NIP. )8(*99 )89* - 9

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  UPT PPD KECA1ATAN SEWON

  SEKOLAH DASAR PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : 9+SD.P0$III-))

  Tentang

  PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTISD PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l :

  1enm!ang :a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/

  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6

  !. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

  '5ata !akt6

  0. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n -6

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kan

  l"a$ 4ek&la#6

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  14/22

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4 ONO, S.P3

  Pem!na, I?a

  NIP. )8(-)-) )89* ) 9

  LAMPIRAN

  Ke/"t"4an Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l

  N&m&$ : 9+SD.P0$III-))

  Tanggal : ) 1a$et -))

  ). Nama Lengka/ RENI SUSANTI , S.Sn

  -. Tem/at, Tanggal La#$ Bantul , 11 Maret 1979

  . >en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. Alamat Ren"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($n

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  15/22

  Bantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret 11

  * 1a4a Ke$%a 7 Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. .

  ). T"ga4 P&k&k uru Sen! Tar!

  Dteta/kan : 3 Bant"l

  Pa3a Tanggal : ) 1a$et -))

  Ke/ala Sek&la#

  SULARDWI>ONO, S.P3

  Pem!na, I?a

  NIP. )8(-)-) )89* )

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  UPT PPD KECA1ATAN SEWON

  SEKOLAH DASAR PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD PACAR SEWON BANTULN&m&$ : -99.) SD.P0$III-)

  TentangPENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SD PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l :1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/

  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6!. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  16/22

  '5ata !akt6

  0. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  1. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n -6

  2. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kan

  l"a$ 4ek&la#6

  3. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an&$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  4. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4 en4 Kelamn Perempuan

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  17/22

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. AlamatRen"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($n

  Bantul ))1*+

  +. Stat"4 TT

  9. T1T 1 Maret 1/

  * 1a4a Ke$%a 9 Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. ).

  ). T"ga4 P&k&k uru Sen! Tar!

  Dteta/kan : 3 Bant"l

  Pa3a tanggal : ) 1a$et -)

  Ke/ala Sek&la#

  SUPARDILAH, S.P3.

  NIP. )8+-9( )8*-) - ;

  PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

  UPT PPD KECA1ATAN SEWON

  SEKOLAH DASAR PACARAlamat : Ngentak, Tm!"l#a$%&, Se'&n, Bant"l (()*+

  SURAT KEPUTUSAN

  KEPALA SEKOLAH SD PACAR SEWON BANTUL

  N&m&$ : -99.) SD.P0$III-)

  Tentang

  PENGANGKATAN TENAGA WIYATA BAKTI

  SD PACAR SEWON BANTUL

  Ke/ala Sek&la# SD Pa0a$ Bant"l :

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  18/22

  1enm!ang :

  a. Ba#'a mem/e$#atkan 2&l"me /eke$%aan 3 4ek&la# 0"k"/

  !an5ak, maka 3/an3ang /e$l" tam!a#an tenaga '5ata !akt6!. Ba#'a 3engan a3an5a /e$4&nala tenaga !el"m men0"k"/

  3!an3ngkan 2&l"me /eke$%aan, maka /e$l" mengangkat tenaga

  '5ata !akt60. Ba#'a !e$3a4a$kan !"t$ a 3an ! te$4e!"t 3ata4 /e$l" 3te$!tkan

  4"$at ke/"t"4an !ag tenaga '5ata !akt 3 4ek&la#.

  1engngat :

  5. Un3ang 7 Un3ang Re/"!lk In3&ne4a N&m&$: - Ta#"n -6

  6. Pe$at"$an Peme$nta# N&m&$:9 Ta#"n )88) tentang /en33kan

  l"a$ 4ek&la#6

  7. Pe$at"$an Peme$nta# Dae$a# Ka!"/aten Bant"l N&m&$: ;9 Ta#"n

  - tanggal )* N&2em!e$ -, tentang /em!ent"kan 3an

  &$gan4a4 Dna4 Pen33kan 3an Ke!"3a5aan Ka!"/aten Bant"l6

  8. Ke/"t"4an B"/at Bant"l N&m&$: ;(* ta#"n --, tentang Peke$%a

  Ha$an Le/a4

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  19/22

  -. Tem/at, Tanggal La#$ Bantul , 11 Maret 1979

  . >en4 Kelamn Perempuan

  ;. Pen33kan Te$ak#$ S-1 Juruan Sen! Tar!

  (. AlamatRen"en# Kul$n T!m%ul&ar'$ Se($n

  Bantul ))1*+

  +. Stat"4 PTT

  9. T1T 1 Maret 1/

  * 1a4a Ke$%a 9 Ta&un Bulan

  8 H&n&$ Rp. ).

  ). T"ga4 P&k&k Puta0a(an

  Dteta/kan : 3 Bant"l Pa3a tanggal : ) 1a$et -)

  Ke/ala Sek&la#

  SUPARDILAH, S.P3.

  NIP. )8+-9( )8*-) - ;

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  20/22

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  21/22

 • 5/21/2018 Sk Seni Tari

  22/22