Click here to load reader

Sjømannsbyen barnehage 2019-20 ... Å utvikle samarbeid, kompetanse og felles forståelse for det pedagogiske arbeidet er vårt fokus. Styringsverktøy Lov om barnehager. Lov om barnehager

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sjømannsbyen barnehage 2019-20 ... Å utvikle samarbeid, kompetanse og felles...

 • 1

  Årsplan

  Tromsøya vest barnehager

  Sjømannsbyen barnehage

  2019-20

  Fastsatt av samarbeidsutvalget 4. november 2019

 • 2

  INNHOLD

  Innhold Kapittel 1: Vår enhet ...................................................................................................................3

  Personalet................................................................................................................................. 4

  Styringsverktøy ........................................................................................................................ 4

  Tverrfaglig samarbeid ............................................................................................................ 15

  Politiattest, taushetsplikt, opplysningsplikt ........................................................................... 15

  Barnehagens forebyggende arbeid ......................................................................................... 15

  Presentasjon av barnehagen ..................................................................................................... 7

  Kapittel 2: Barnehagens verdigrunnlag ...................................................................................... 5

  Tromsøya vest barnehagers pedagogiske plattform: ............................................................... 6

  Kapittel 3: Satsningsområder for perioden 2018-2021 ..............................................................7

  Kapittel 4: formål og innhold ......................................................................................................9

  Omsorg .................................................................................................................................... 9

  Lek ......................................................................................................................................... 10

  Læring .................................................................................................................................... 10

  Danning ................................................................................................................................. 11

  Vennskap og fellesskap ......................................................................................................... 11

  Kommunikasjon og språk ...................................................................................................... 12

  Overganger ............................................................................................................................ 12

  Kapittel 5: Barnehagen som pedagogisk virksomhet ...............................................................12

  Planlegging ............................................................................................................................ 13

  Vurdering ............................................................................................................................... 13

  Dokumentasjon ...................................................................................................................... 14

  Progresjon .............................................................................................................................. 14

  Barnehagens digitale praksis ................................................................................................. 14

  Fagområdene ......................................................................................................................... 14

  Årshjul med temaer og tradisjoner ...........................................................................................16

 • 3

  Kapittel 1: Tromsøya Vest barnehager og styringsverktøy

  Enheten Tromsøya Vest barnehager består av barnehagene: Guovssahas mánáidgárdi, Templarheimen,

  Workinnmarka, Sjømannsbyen, Olsgård og Solneset barnehager.

  Hver barnehage har sin egenart, men jobber mot felles mål med utgangspunkt i det beste for barnet.

  Guovssahas mánáidgárdi og i Sjømannsbyen barnehage, Mearranásti og Guoláš gir barnehagetilbud med vekt på samisk språk og kultur. Samisk er dagligspråket i arbeidet med barna og er en viktig del av

  kulturformidlinga. Dette er en viktig ressurs også for de andre barnehagene i enheten, som får en større

  nærhet og kjennskap til samisk språk og kultur.

  Enhetsleder har overordnet faglig- og administrativt ansvar for enheten. Fagleder har faglig ansvar og utøver

  den daglige ledelsen i barnehagen. Pedagogisk leder har faglig ansvar og daglig ledelse for den enkelte

  avdeling / base.

  Administrasjonen i Tromsøya Vest barnehager består av enhetsleder og sekretær og har kontor i

  Sjømannsbyen barnehage.

  Vi har plass til ca. 350 barn og har ca. 90 fast ansatte i grunnbemanning. I tillegg ansattes støttepedagoger

  tilknyttet barn med spesielle behov.

  Barnehagene tar også mot lærlinger, studenter og andre med behov for praksisplass.

  Enhetsleder Tromsøya Vest

  Hilde Dahl Djupnes

  e-post: [email protected]

  Telefon: 930 61 122

  Sekretær Tromsøya Vest

  Ellen Amundsen

  e-post: [email protected]

  Telefon: 900 20 207

  Administrasjonsadresse: Sjømannsbyen barnehage, Mortensnesvn. 6, 9014 Tromsø

 • 4

  Personalet

  Personalet er grunnsteinen i alt barnehagearbeid. Arbeidsglede, trivsel og engasjement påvirker i stor grad

  barnas opplevelse av barnehagedagen.

  Å utvikle samarbeid, kompetanse og felles forståelse for det pedagogiske arbeidet er vårt fokus.

  Styringsverktøy

  Lov om barnehager.

  Lov om barnehager ble vedtatt 17. juni 2005, og sist endret 01.01.2018. Barnehageloven er styrende i

  forhold til formål og innhold i barnehagen, og om barns og foreldres medvirkning.

  Rammeplanen

  Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Rammeplanen har vært revidert og trådde i kraft

  01.08.2017. Den skal gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i

  planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold.

  Sjømannsbyen barnehage

  Fagleder: Jill Abelsen Olsen

  Telefon: 977 94 068

  Guovssahas mánáidgárdi

  Fagleder: Anne Lill Sarabakken

  Telefon 906 12 215

  Solneset barnehage

  Fagleder: Karin Johanne Olsen

  Telefon: 908 01 275

  Olsgård barnehager

  Fagleder: Wenche Wilhelmsen

  Telefon: 904 71 272

  Workinnmarka barnehage

  Fagleder: Åshild Johannesen

  Telefon 901 46 397

  Templarheimen barnehage

  Fagleder: Mona Barosen

  Telefon: 480 74 193

 • 5

  Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø 2017 – 2020

  Felles mål: Barnehagene i Tromsø skal kjennetegnes ved å være fremtidsrettet, raus og inkluderende og skal

  skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling.

  Utviklingsmål for barnehagene fram mot 2020 er: Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom omsorg,

  lek, læring og danning får utvikle et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse og interesse for

  utforskning og undring. Barnehagen skal fremme god helsemessig utvikling for alle barn.

  Kapittel 2: Barnehagens verdigrunnlag

  Vi følger Tromsø kommunes verdier «sammen for et varmt og livskraftig Tromsø". De skal gjenspeile våre

  holdninger og handlinger i møte barn, foreldre og samarbeidspartnere. Våre handlinger skal utføres med

  klokskap og samtidig være handlekraftig, raus og fremtidsrettet

  Tromsø kommunes verdier er: mot, åpenhet, anerkjennelse, respekt og tillit.

  Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag

  Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt.

  Livskraftig betyr at vi er engasjerte, kreative og fremtidsrettede.

  Abraham Maslows behovspyramide: For å forstå utvikling er det viktig å kunne om de behov som ligger

  til grunn for menneskets utvikling. Når barnet er mett og opplagt vil det søke trygghet og beskyttelse, og det

  får de av trygge voksne, og vante rutiner. Følelsen av trygghet vil føre til at barnet oppsøke andre for å leke,

  og få seg venner. Når et barn har venner, vil det bygge selvtillit, anerkjennelse, selvrespekt. Det er oss som

  voksne rundt barnet som har ansvaret for at barnet får dekket deres behov.

  Hovedmål:

  Skape et godt oppvekstmiljø hvor barna opplever

  tilhørighet, mestring og glede!

  Visjon:

  Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

  https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR_MSS4r7aAhXHfywKHYZUAuEQjRx6BAgAEAU&url=https://estudie.no/maslows-behovhierarki/&psig=AOvVaw2jZ5-3wKRKY3oljmYXyi8m&ust=1523967140855814

 • 6

  Tromsøya Vest barnehagers pedagogiske plattform:

  Barn Foreldre Personal

  - Barnehagen er et godt sted å være

  for små og store – og hvor respekt

  for hverandre og frihet til å foreta

  egne valg står sentralt.

  - Tr

Search related