of 29 /29
Ji'ONDUL DE INVESTITII SOCIALE DIN MOLDOVA PROIECTUL FONDUL DE INVESTITII SOCIALE DIN MOLDOVA Creditul IDA 3931-MD, 4555-MD (finanfare suplimentara), 4682-MD (a doua finantare suplimentara) Grantul SIDA TF095950, Grantul JSDF TF093407 CC,GRM SITUATII FINANCIARE CU DESTINATIE SPECIALA RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Pentru perioada cuprinsa lntre 1 Ianuarie 2012 31 Martie 2013 Iunie 2013

SITUATII FINANCIARE CU DESTINATIE SPECIALA - fism.gov.md · Un audit implica efectuarea de proceduri pentru a obtine probe de audit despre valorile ~i prezentarile din situatiile

 • Author
  vothuy

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SITUATII FINANCIARE CU DESTINATIE SPECIALA - fism.gov.md · Un audit implica efectuarea de...

 • Ji'ONDUL DE INVESTITII SOCIALE DIN MOLDOVA

  PROIECTUL FONDUL DE INVESTITII SOCIALE DIN MOLDOVA

  Creditul IDA 3931-MD, 4555-MD (finanfare suplimentara), ~i 4682-MD (a doua finantare suplimentara)

  Grantul SIDA TF095950, Grantul JSDF TF093407 CC,GRM

  SITUATII FINANCIARE CU DESTINATIE SPECIALA

  ~I

  RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

  Pentru perioada cuprinsa lntre 1 Ianuarie 2012 ~i 31 Martie 2013

  CHI~INAU Iunie 2013

 • Raportul a fost lntocmit In limba engleza ~i tradus In limba romana. In caz de neconcordanta, varianta In limba engleza prevaleaza.

 • CUPRINS

  Pagina

  RAPORTUL AUD ITORULUI INDEPENDENT ... ... ........ ......... .............. ... .... ........... ... .. .......... ...... .. ... .. 4

  BILANTUL CONTABJL ................................................ .... ....... ... ... ..... .... .. ...... .. ................................ ... 6

  RAPORTUL PRIVTND SURSELE DE FINANTARE ~~ AL UTILIZARll FONDURILOR .............. 8

  REPORTUL CHELTUIELI PROlECTULUl PE TIP.URI DE ACTIVIT AT!. ......... ....... ........ ... ..... ..... II

  SITU A TIA FINAN ClARA A CONTULUI SPECIAL.. ......... ... .. ....... ........ ... .. .. ... .. ... ................. .......... 12

  RAPORTUL PRIVIND CERERILE DE RAMBURSARE .................................................................. 18

  NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE CU DESTINATIE SPECIALA ALE

  PROIECTULUI .. ............ .. ........ ................................................................ ....... .. ...... ......... .................... 20

  ANEXA I. RECONCILIEREA SUMELOR DEFALCATE DE PROIECT ~I DEBURSATE DE

  CATRE BANCA MONDIALA ..................................... .. .. .. .... ................. .. ................................. ..... .... 28

 • "UOU -Ufi~l}.Jl.S" U"lQ

  "SOS-AUDIT" LTD

  RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT NR. 31

  Asupra Situa{iilor Financiare cu Destinajie Speciala a Proiectului Fondul de Invesl ifii Sociale din Moldova pentru perioada cuprinsa intre 1 Ianuarie 2012 ~i 31 lvfartie 2013,

  gestionat de Fondul de Investi{ii Sociale din Moldova, Finan{atpar{ial din Creditul IDA nr.3931-MD, Creditul IDA nr.4555-MD, Creditul IDA nr.-1682-

  MD, Granturile TF095950, TF09340 7

  In atentia conducerii Proiectului Fondul de Investitii Sociale din Moldova

  Am auditat situatiile financiare cu destinatie speciala anexate ale Proiectului Fondul de Investitii Sociale din Moldova (In continuare Proiect), care cuprind bilantul contabil Ia 31 Martie 2013 , raportul privind sursele de finantare ~i a utilizarii fond uri lor, raportul privind conturile speciale, raportul privind cheltu ielile proiectului divizate pe tipuri de activitati , raportul privind cererile de rambursare pentru perioada cuprinsa lntre 1 Ianuarie 2012 ~i 31 Martie 2013 ~i un sumar al politicilor cantabi le semnificative ~i alte note explicative.

  Responsabilitatea conducerii pentru Situafiile financiare

  Conducerea Fondului de Investitii Sociale din Moldova este responsabila de pregatirea ~i prezentarea fidela a acestor situatii financiare cu destinatie speciala In concordanta cu principiul contabilitatii de casa (Nota 2.1) ~i pentru ace! control intern pe care conducerea II considera necesar pentru a permite lntocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

  Responsabilitatea auditorului

  Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire Ia aceste situatii financiare, pe baza auditului nostru. Noi am efectuat auditul In conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerintele etice ~i planificarea ~i desta~urarea auditul pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa.

  Un audit implica efectuarea de proceduri pentru a obtine probe de audit despre valorile ~ i prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor d~ denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda fie de eroare. In realizarea acelor evaluari ale riscului , auditorul considera controlul intern relevant pentru lntocmirea ~i prezentarea fidela de catre entitate a situatiilor financiare, In vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului internal entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor cantabile utilizate ~i caracterul rational a! estimarilor cantabile efectuate de catre conducere, precum ~i evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare cu destinatie speciala.

  :FI; p. bruwu 0037, U. StJq[lWUJWG 38/55; "'b11.' (+37410) 201151 ; :bwpu ' (+37410) 201150 tL-ttmulll · [email protected], [email protected] «3mGtJpwGlp> PC; h/h 241061006276

  38/55 A. Tigranyan, 0037 Yerevan, RA; TeL: (+37410) 201151; Fax:(+3741 0) 201150

 • "UOU -Ufi~L}.flS" U(J}C

  "SOS-AUDIT" LTD

  Consideram ca dovezile de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente ~i adecvate pentru a constitu i o baza pentru opinia noastra de audit.

  Opinie

  In opinia noastra,

  I. situatiile financiare cu destinatie speciala prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a Proiectului Ia data de 31 Martie 2013, situatia surselor de finantare ~i a utilizarii fondurilor, rulajele conturilor speciale precum ~i a soldului acestora, pentru perioada cuprinsa lntre I lanuarie 2012 ~i 31 Martie 20 131n conformitate cu principiul contabilitatii de casa (Nota 2.1 );

  2. costurile au fost lnregistrate, sub toate aspectele semnificative, In concordanta cu Acordul IDA Credit 3931-MD, 4555-MD (finantare suplimentara), ~i 4682-MD (a doua finantare suplimentara), Grantul TF095950 ~i TF0934071ncheiat lntre RepLablica Moldova ~i Asociatia lnternationala de Dezvoltare, ~i orientari le conexe aferente Bancii Mondiale;

  3. documentele justificative aferente cererilor de rambursare a costurilor suportate, adresate Bancii Mondiale, au fost lntocmite adecvat. Toate costurile incluse In cererile de retrageri ~i rambursare sunt eligibile pentru finantare In cadrul Acordului IDA Credit 3931-MD, 4555-MD (finantare suplimentara), 4682-MD (a doua finantare suplimentara) ~i Granturilor Tf095950 ~i TF093407.

  Observafii

  Atragem atentia asupra Notei 5 Ia situatiile financiare cu destinatie speciala care descric utilizarea fondurilor: Creditele IDA 3931-MD, 4555-MD ~i 4682-MD ~i Grantul SIDA TF095950 Ia data de 31 Martie precum ~i evenimentele ~i tranzaqiile de lncheiere aferente acestora. Opinia noastra nu este calificata In legatura cu acest aspect.

  SOS-Audit LLC 3 Iunie2013

  Gnel Khachatryan, FCCA Auditor

  11; f!. trlLw[i 0037, U. S~qf1WUJWU 38/55; "'bn." (+37410) 201151; :bwf1u"(+37410) 201150 tL-ttlnuUl· [email protected], [email protected] «3mu~pwulp> cDPC' ; h/h 241061006276

  38/55 A. Tigranyan, 0037 Yerevan, RA; Tel.: (+37410) 201151; Fax:(+37410 201150

 • BILANTUL CONT ABIL

  Proiectul Fondul de lnveslifii Sociale din Moldova Creditul IDA 3931-MD, 4555-MD (flnanfare suplimentarii) ~i Creditul IDA 4682-MD (a douajinanjare suplimentarii) Crantul SIDA TF095950, JSDF TF093407 Pentru a nul incheiat Ia 31 Martie 2013

  ACTIVE Mijloace bane~ti ~i mijloace care urmeaza a fi incasate Mijloacelor bane~ti neutilizate IDA Cred it 4555-MD Mijloacelor bane~ti neutilizate IDA Cred it 4682-MD Mijloacelor bane~ti neutilizate .JSDF TF093407 Contul Special aferent IDA Credit 393!-MD Contul Special aferent IDA Credit4555-MD Contul Special aferent IDA Credit 4682-MD Contul Speci~l aferent .JSDF TF093407 Transferuri bane~ti in expedi!ie .JSDF TF093407 (Nota 4) Contul Special aferent CC Contul Special aferent GRM

  TOTAL MIJLOACE BANE~TI

  Costuri cumulative ale Proicctului aferente:

  Cred itui!DA 3931-MD Cred itul IDA 4555-MD Creditul IDA 4682-MD SIDA TF095950 .JSDF TF093407

  cc GRM

  TOTAL COSTURI CUMULATIVE

  TOTAL ACTIVE ~I COSTURI

  SURSE DE FINANTARE

  Fond uri CredituiiDA 3931-MD CredituliDA 4555-MD Creditul IDA 4682-MD SIDA TF095950 .JSDF TF093407 cc GRM

  TOTAL SURSE

  !-'r~;Jecutl i'ondu/ de !nvt

 • BILANTUL CONT ABIL (CONTINUARE)

  Dobinda aferenta fondului CredituliDA 393 1-MD JSDF TF 093407 cc TOTAL DOBINDA

  Diferente de curs valutar Finantare IDA Credit 3931-MD Finantare IDA Credit 4555-MD Finantare IDA Credit 4682-MD Finantare SIDA TF095950 Finantare JSDF TF093407 Finantare CC · Finantare GRM

  TOTAL DIFERENTE DE CURS VALUTAR

  TOTAL SURSE DE FINANTARE

  31.03.2013 USD

  12,431 26,417

  3,942 ,586

  3,981,434

  6,923

  (637) (11 ,806)

  443 410,098

  37,850

  442,871

  74,629,382

  31.12.2011 US D

  12,43 1 17,789

  3,436,967

  3,467,187

  6,961 (379) 2.088

  (11 ,806) 897

  773,928 49,378

  821,067

  73,176,081

  Situafiile Financiare cu Destinajie Special a a Proiectului au fost semnate $i autori:::ate pentru emitere de cafre Conduce rea Fondului de Jnveslifii Sociale din Moldova pe data de 3 Junie 20 I 3. Notele anexate sun/ parte integra a Situafii/or Financiare cu Destina{ie Special a a pre:::entului Proiect.

  Boris Popadiuc Director Executiv

  !--'n.;Jecnt! f•()Julu! de lnt·e,fti{U Socia!e d.in .tfo!dol·a \ituutu t.·rnan·unu.tie Sjx'c;afiJ l-\~nfnt th'f'l!;trdu cur;rfnt{} intn? l l(.Jnttane 20 1.? >i 3/ /;Irrne 2013

  Tamara Trufkina ~ Consultant Financiar FISM

 • RAPORTUL PRIVIND SURSELE DE FIN ANT ARE ~I AL UTILIZARII FONDURILOR

  Proiectul Fondztl de lnvesti[ii Sociale din Moldova Creditul IDA 393 I-MD, 4555-MD (finan{are suplimentarii) ~i Creditul IDA -1682-MD (a douajinan{are suplimentarii) Grantul SIDA TF095950, JSDF TF093-107 Pentru perioada cuprinsii 1ntre 1 lanuarie 20 I 2 ~i 3 I Martie 20 I 3

  SOLDUL INITIAL Contul Special Creditul IDA 3931-MD

  Contul Special Creditul IDA 4555-MD

  Contul Special CredituiiDA 4682-MD

  Contul Special JSDF TF093407

  Contul Speci~l CC

  Contul Special GRM

  TOTAL SOLDUL INITIAL

  PLUS: SURSE Fond uri CredituiiDA 3931-MD

  Crcditul IDA 4555-MD

  Crcditul IDA 4682-MD

  SIDA TF095950

  JSDF TF093407

  cc GRM

  TOTAL Fond uri

  Doblnda CredituiiDA 3931-MD

  JSDF TF093407

  cc TOTAL Doblnda

  Difcrcnte de curs valutat· Creditul IDA 3931-MD

  Creditul IDA 4555-MD

  Creditul IDA 4682-MD

  SIDA TF095950

  .ISDF TF093407

  cc GRM

  TOTAL Difcrcntc de curs valutar

  TOTAL SURSE

  /'"!;!ecru/ f·r;_;h/u! J-· /;;1-i.

 • RAPORTUL PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ~I AL UTILIZARII FONDURILOR (CONTINUARE)

  MINUS: FONDURI UTILIZATE Crcditul IDA 3931-MD Bun uri

  Servicii Consultan(i

  Training ~i vizite de studii

  Costuri curente

  Granturi

  TOTAL CREDITUL IDA 3931-MD

  Creditul IDA 4555-MD Servici i Consultanti

  Costuri curente

  Granturi

  TOTAL CREDITUL IDA 4555-MD

  Crcditul IDA 4682-M D Bun uri

  Ser1 icii Consultan(i

  Costuri curente

  Granturi

  TOTAL CREDITUL IDA 4682-MD

  SIDA TF095950 Bun uri

  Servici i Consultanti

  Training ~i vizite de studii

  Costuri curente

  Granturi

  TOTAL SIDA TF095950

  JSDF TF093407 Servicii Consultanti

  Costuri curente

  Granturi

  TOTAL .ISDF TF 093407

  cc Costuri cureme

  Granturi

  TOTALCC

  \i!it:tf!! 1·-tnauc:ut\' or J)es'Unu(!'-' \th'C/a/6 \!u/doro

  !\~u;~-,r Jit.i'i(;u:./{.: CUIWin'::.O.t /Jtu·c J lurwt!f'ie 2012 .?-f 3/ .\!uruc 20!3

  Perioada de raportare

  USD

  152,805

  1.987 I 12,734

  267,526

  1,281 2,547

  844,009

  847,837

  II 0,837 134,751 63,731

  9,730,973

  10,040,292

  98,464 12,567

  339,866

  450,897

  1,232 5.45 I ,036

  5,452,268

  Cumulativ Ia 31 Martie 2013

  USD

  3.100 894.468

  204 200,658

  19,646,003

  20,744,433

  44.474 4.742

  5,269,052

  5,318,268

  I 16.785 219,218 152.961

  I 8,828,867

  19,317,831

  5 I .355 200,793

  60.241 4~.492

  2,006,772

  2,363,653

  206.427 17,408

  698,828

  922,663

  22.490 I 9.442,648

 • RAPORTUL PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ~I AL UTILIZARII FONDURILOR (CONTINUARE)

  Reporting Cumulativ Ia period 31 Mar 2013

  USD USD

  GRM

  Bun uri 17,466 120,410

  Servicii Consultan\i 54,069 376,525

  Costur i curente 2, 13 2 26.808

  Granturi 136,614 I ,306.853

  TOTAL GRM 210,281 1,830,596

  TOTAL FONDURI UTILIZATE 17,269,101 69,962,582

  SOLD FINAL

  Cont Special JSDF TF093407 88,813 88.813 Transferuri bane~ti In expeditie JSDF TF093407 (Nota 4) 57,231 57,231

  Cont Spec ial CC 3.440,622 3,440,622

  Cont Specia l GRM 171 ,98 1 171.9RI

  TOTAL SOLD FINAL 3,758,647 3,758,647

 • REPORTUL CHEL TUIELI PROIECTULUI PE TIP URI DE ACTIVIT ATI

  Proiectul Fondul de lnvesti{ii Sociale din Moldova Creditul IDA 393 I -IV/D. -1555-MD (jinan{are suplimemara) ~i Credit1tl IDA -1682-MD (a douafinan{are suplimentara) Grantzt! SIDA TF095950, JSDF TF09340 7 Pentru perioada cuprinsa lmre I lanuarie 20 I 2 ~i 3 I Martie 20 I 3

  Componente:

  Componenta A - Subcomponenta 1. I Comunitati rurale implicate recent In proiect

  Componenta A - Subcomponenta I .2 COD Proiecte pentru Comunitati rurale

  Componenta A- Subcomponenta 1.3 Ora~e Mici (populatie plna Ia 20,000 locuitori)

  Componenta- A - Subcomponenta 1.4 Programe pentru asigurarea Securitatii Alimentare

  Componenta A - Subcomponenta I .5 Renovarea Centrelor Culturale

  Componenta A -Subcomponenta 1.6 Dezvoltarea Comunitara In regiunile post conflictuale

  Componenta 8- Dezvoltarea Serviciilor de Asistenta Sociala

  Componenta C- Dezvoltarea Capacitatilor, Comunicare, Monitorizare ~i Evaluare

  Componenta D- Managementul Proiectului

  Total

  Perioada de Cumulativ Ia raportare 31 Martie2013

  USD USD

  566,058 20,54 1,980

  10,031,640 24,523,958

  5,174,099 18,564,2 19

  49,201 718,879

  98,357 I ,486.809

  140,854 375,469

  559, 153 I ,353,955

  74,037 585,174

  575,702 I ,81 2, 139

  17,269,101 69,962,582_

 • SITUATIA FINANCIARA A CONTULUI SPECIAL

  Proiectul Fondul de !nvesti{ii Sociale din Moldova Creditu//D,-1 393 1-MD Pentm perioada cuprinsa intre I lanuarie 201 2 ,Ji 31 /11/artie 2013 in USD

  Contu l Bancar Nr.

  Banca Depozitara

  Ad res a

  Sold initial Ia 1 lanuarie 2012

  Plus:

  Minus :

  fonduri primite

  Doblnda

  Di ferente de curs valutar, c'i?tig/(pierdere)

  Utili zari de fonduri

  Sold final Ia 31 Martie 2013

  USD 2272722029891

  MDL 227272202989

  BC " Banca Sociala" SA

  Chi?inau, Moldova

  267,564

  (38)

  267,526

 • SITUA'fiA FINANCIARA A CONTULUI SPECIAL

  Proiectul Fondul de lnveslijii Sociale din Moldova Creditui!DA 4555-/v/D (jinanjare suplimenlara) Penlru perioada cuprinsa intre 1 lanuarie 2012 !fi 31 Martie 2013 in USD

  Cantu! Bancar Nr.

  Banca Depozitara

  Ad res a

  Sold initial Ia I lanuaric 2012

  Plus:

  Fonduri primite · Doblnda

  Diferente de curs valutar, cl~tig/(pierdere)

  Minus:

  Uti I izari de fond uri

  Sold final Ia 31 Martie 2013

  USD 2272722029893

  MDL 2272722029892

  BC "Banca Sociala" SA

  Chi~inau, Moldova

  438,196

  409,262

  379

  847,837

 • SITUATIA FINANCIARA A CONTULUI SPECIAL

  Proiectul Fondul de lnvesti(ii Sociale din Moldova CredituiiDA -1682-MD (a douajinan(are suplimentara) Pentru perioada cuprinsa intre I lanuarie 2012 .;i 31 Martie 2013 in USD

  Contul Bancar Nr. USD 22726018409

  MDL 227200149813

  Banca Depozitara

  Ad res a

  " Banca de Economii " SA

  Chi~inau, Moldova

  Sold initial Ia I lanuaric 2012

  Plus:

  Minus :

  Fonduri primite

  Doblnda

  Diferente de curs valutar, cl~tig/(pierdere)

  Utilizari de fonduri

  Sold final Ia 31 Martie 2013

  884,116

  9,158,901

  (2,725)

  10,040,292

  , J ~u

 • SITUATIA FINANCIARA A CONTULUI SPECIAL

  ProieciUI Fondul de lnvesti{ii Sociale din Moldova Grantul JSDF TFD93407 Pentru perioada cuprinsa lntre I lanuarie 2() I 2 .yi 3 I Martie 2() I 3 in USD

  Contul Bancar Nr.

  Banca Depozitara

  Ad res a

  Sold initial Ia I lanuaric 2012

  Plus:

  Minus:

  Fonduri primite

  Doblnda

  Diferente de curs valutar, cl~tig/(pierdere)

  Utilizari de fonduri

  Sold final Ia 3 I Martie 2013

  USD 2271722029251

  MDL 227 172202925

  BC "Banca Socialii" SA

  Chi~inau, Moldova

  197,402

  334, 134

  8,628

  (454)

  450,897

  88,813

 • SITUATIA FINANCIARA A CONTULUI SPECIAL

  Proiectul Fondul de lnveslifii Sociale din Moldova CC (Contribufa Comunitarii) Pentru perioada cuprinsii lntre I lanuarie 2012 ~i 31 Martie 2013 in USD

  Contul Bancar Nr.

  Banca Depozitara

  Ad res a

  Contul Bancar Nr.

  Banca Depozitara

  Ad res a

  Sold initial Ia I lanuaric 2012

  Plus:

  Fonduri primite

  Doblnda

  MDL 2251722029302 MDL 2251722029302 MDL 2251722029663

  BC "Banca Sociala" SA

  Chi~inau, Moldova

  MDL 225171 OSY2320 1417100

  MDL 225171 OSV292738671 00

  BC "Mobiasbanca" SA, Filia la nr.9 Centru

  Chi~inau, Moldova

  7,558,660

  Diferente de curs va lutar, cl~tig/(pierdere)

  1, 192,44 1

  505,619

  (363,830)

  Minus:

  Utilizari de fonduri 5,452,268

  Sold final31 Mat·tie 2013 3,440,622

 • SITUATIA FINANCIARA A CONTULUI SPECIAL

  Proiectul Fondul de lnveslifii Socia/e din Moldova GRM (conlribufia GRM) Penlru perioada cuprinsa in Ire I lanuarie 2012 -?i 31 Martie 2013 in USD

  Contul Bancar Nr. Banca Depozitara

  Ad res a

  Sold initial Ia I lanuaric 2012

  Plus :

  Fonduri primite

  Doblnda

  Diferente de curs valutar, cl~tig/(pierdere)

  Minus:

  Uti I izari de fond uri

  Sold linal31 Martie 2013

  \;ffiU{l/ I .!fl(lt?

 • RAPORTUL PRIVIND CERERILE DE RAMBURSARE

  Proiectul Fondul de lnvestifii Sociale din Moldova Creditui iDA 3931-MD Pentru perioada cuprinsa lntre I lanuarie 2012 ~i 31 Martie 2013 in USD

  Numar Categori i de Costuri. de

  Servicii consultanti, inclusiv Granturi pentru Costuri curente aplicatie

  servicii de audit Sub-proiecte

  2 4 MF57 21,633.25 -MF58 69,619.69 3,114.61

  MF59 67,490.62 32,494.45

  MF60 16,443.21 58,157.65

  175,186.77 93,766.71

  Proiectul Fondul de lnvesti(ii Sociale din Moldova Creditui!DA 4555-MD Pemru perioada cuprinsa lntre I lanuarie 2012 ~i 31 Martie 2013 in USD

  Numar Categorii de Costuri de Bunuri, Servicii

  aplicatie consultanti, Costuri curente

  I MF21 885.73 MF22 908.56 MF23 304.14

  MF24 1,849.34

  3,947.77

  Pruh'C!!tl /·ondul d,, lnvesfiJit d/fl ·1 /tddora \ifUtl{l! i:.t/lO!!I.'U.JFz·:.. d ih'S!ifh.i{/t:' ,\l)~.;'C!Of/i

  Granturi pentru Sub-proiecte

  2 81,127.80

  194,747.98

  215,821.46

  413,616.46

  905,313.70

  /\;-tl!f'Jt flt:'rt!;t!(fu curwin ,.,:/1 iillt'C ! /u.nua!'.ie 2fJ! 2 .yi 3 I J/uute ::n! 3

  Total

  82,013.53 195,656.54

  216,125.60

  415,465.80

  909,261.47

  5 80.31

  262.58

  I ,658.99

  65.11

  2,066.99

  Total

  21 ,713.56

  72,996.88

  101 ,644.06

  74,665.97

  271,020.47

 • RAPORTUL PRIVIND CERERILE DE RAMBURSARE

  (CONT!NUARE)

  Proiecrul Fondul de lnvesli{ii Sociale din Moldova Credirui!DA -1682-MD Penrru perioada cuprinsa lnrre 1 Januarie 2012 .yi 31 Martie 2013 in USD

  N umar Categorii de Costuri de

  Bunuri, Servicii consultanti. Costuri aplicatie

  curente, Granturi pentru Sub-proiecte

  I

  MFIO 1,117,972.1 I

  MFII 739,078.88

  MF12 I ,276,2 I 9.5 I

  MF13 675,430.35

  MFI4 826,972.57

  MFI5 5 I 3,338.54

  MFI6 529,531.27

  MFI7 I ,360, I 48.60

  MF18 606,9 I 1.87

  MFI9 648,000 .70

  MF20 495,740.16

  MF21 I ,503,889.44

  MF22 490,726.4 I

  MF23 343,460.42

  MF24 30,843 .62

  II, 158,264.45

  Proiectul Fondul de 1nvesti{ii Socia/e din !vloldova Grantul JSDF T 093-107

  Total .

  1,117,972.11

  739,078.88

  I ,276,219.5 I

  675,430.35

  826,972.57

  513,338.54

  529,53 I .27

  I ,360, I 48.60

  606,91 I .87

  648,000.70

  495,740. I 6

  I ,503,889.44

  490,726.41

  343,460.42

  30,843.62

  II, 158,2 64.45

  Pentru perioada cuprinsa lntre 1 1anuarie 2012 .yi 31 Martie 2013 in USD

  Numar Categorii de Costuri de Lucrari, bunuri. servicii

  aplicatie consultanti incluzlnd auditul. traininguri ~i costuri curcnte

  1

  MF8 3,568.46

  MF9 -

  MF10 853.90

  MF11 0.80

  MFI2 1,405 .51

  MF13 31,472.96

  MF14 54,113.06 91,414.69

  'ri;f

 • NOTE EXPLICATIVE LA RAPOARTELE FINANCIARE CU DESTINATIE SPECIALA ALE PROIECTULUI

  Proiectul Fondul de !nvestiJii Sociale din Moldova C'reditui!DA 3931-MD, 4555-MD (finanfare suplimentari'i) ~i Creditui !DA -1682- MD (a douajinan(are suplimentari'i) Granturile SIDA TF095950, JSDF TF093407 FSP, PC C. C'C', G RM Pentm perioada cuprinsi'i lntre I !anuarie 2012 .;i 3 1 Martie 20 !3

  1. Date Generate

  1.1. Finanfarea Proiectului

  In conformitate cu acordul dintre Republica Moldova (Destinatar) ~i Asociatia lnternationala pentru Dezvoltare (IDA) lncheiat Ia 18 Iunie 2004, IDA a oferit Creditul 3931-MD In suma totala de 13,800,000 XDR (Drepturi Speciale de Tragere) Republicii Moldova. Creditul a fost prevazut pentru punerea In aplicare a Proiectului II Fondul de Investitii Sociale din Moldova (In continuare Proiect). Data limitiLpentru cheltuielile finantate din Creditul IDA 3931-MD este 30 Septembrie 2012 ~i perioada de gratie de depunere a cererilor de retrageri este 31 Ianuarie 2013.

  Acordul financiar aditional 4555-MD In suma totala de 3,400,000 XDR a fost lncheiat lntre Republica Moldova ~i Asociatia lnternationala pentru Dezvoltare (IDA) In data de 4 mai 2009. Data lim ita pentru cheltuielile finantate din Creditul IDA 4555-MD este 30 Septembrie 201 2 ~i perioada de gratie de depunere a cercrilor de retrageri este 31 Ianuarie 2013.

  Acordul financiar aditional, a doua finantare, 4682-MD In suma totala de 12,500,000 XDR a fost lncheiat lntre Republica Moldova ~i Asociatia lnternationala pentru Dezvoltare (IDA) In data de 22 Februarie 20 I 0. Data limita pentru cheltuielile finantate din Creditul IDA 4682-MD este 31 Martie 2013 ~i perioada de gratie de depunere a cereri lor de retrageri este 31 I ul ie 2013 .

  Valuta de plata pentru ambele credite este doland SUA (USD).

  In data de II Februarie 2010, ca co-finantator al Creditului, Guvernul Suediei a oferit un grant, SIDA Grant TF095950, In suma totala de 1,812,532 EUR (Euro), Guvernului Republicii Moldova. Data lim ita pentru cheltuielile finantate din Grantul SIDA TF095950 este 31 Martie 20 II ~i perioada de gratie de depunere a cererilor de retrageri este 31 I u I ie 20 11.

  In data de 17 Ma11ie 2009, Fondul de Dezvoltare Sociala Japonez a oferit un grant, JSDF Grant TF093407, In suma totala de 1,950,000 USD (dolari SUA), Guvernului Republicii Moldova.

  Data lim ita pentru cheltuielile finantate din Grantul JSDF TF093407 este 17 Septembrie 2013 ~i perioada de gratie de depunere a cererilor de retrageri este 17 Ianuarie 2014.

  Proiectul este co-finantat de: • Guvernul Republicii Moldova (GRM),

  o GRM, GRM co-finantator pentru proiectul FISM. • Comunitati Locale

  o CC, contributia comunitatilor locale cu bani ~i In natura.

 • 1.2. Obiectivele Proiectului

  Obiectivul proiectului este de a contribui Ia punerea In aplicare a Strategiei Nationale de Dezvoltare a Republicii Moldova (SND), prin lmputernicirea comunitatilor sarace ~i a grupurilor vulnerabi le de populatie pentru a gestiona nevoile lor prioritare.

  Componentele acestui proiect sunt urmatoarele:

  Partea A. Dezvoltarea comunitatilor rurale ~i a micilor ora~e: 1. Dezvoltarea comunitatilor rurale - acordaTea de granturi pentru implementarea sub-

  proiectelor; 2. Dezvoltarea comunitatilor micilor ora~e - Dezvoltarea planurilor strategice de catre

  ora~ele mici ~i acordarea de granturi pentru realizarea sub-proiectelor.

  Partea B. Dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala, inclusiv instruirea ~i asistenta tehnica:

  I. Pregatirea de ,aster Planuri;

  2. Sub-proiecte aferente servciiilor de asistenta sociala - acordarea de grantu ri pentru furnizarea serviciilor respective;

  3. Instruire ~i asistenta tehnica.

  Partca C. Dezvoltarea capacitatii, comunicarii, monitorizarii ~i evaluarii:

  I. Conso lidarea capacitatii institutiilor guvernamentale ~i de asimilare a politicilor prin instru ire;

  2. Comun icarea, diseminarea ~i replicarea celor mai bune practici;

  3. Monitorizare ~i evaluare.

  Partea D. Grupul de conducere a proiectului.

  1.3. Bugetul Alocare bugetara a surselor financiare pentru categoriile de costuri, precum ~i procentul de costuri aferente elementeleor care vor fi respectiv finantate din sursele din fiecare categorie, este prezentata dupa cum urmeaza:

  Creditul IDA 3931-MD ,---

  Valoarea finantarii Echivalent 'in %a cheltuielilor care trebuie

  # Categorii alocate (XDR) USD finantate I Bun uri 70,000 101 ,449 100% 2 Serviciile Consultantilor 96% pentru firme de

  consultanta locale, 80% pentru consultanti

  individuali locali , I ,470,000 2,130,434 I 00% pentru alte cheltuieli

  3 lnstruire, vizite de studii 90,000 130,435 100% 4 Granturi In cadrul acorduri lor

  de ftnantare pentru Sub-Proiecte 11,920,000 17,275,358 100%

  5 Costuri curente 250,000 362,324 90% Total 13,800,000 20,000,000 X

  Rata de schimb: XDR/USD 1.4493

  Creditul IDA 4555-MD finantare suplimentara

  1 1 l . .-i < 1rwne 20!3

 • Valoarea finantarii alocate Echivalent In %a cheltuieiilor care

  # Categorii (XDR) USD trebuie finantate 1 Bunuri , Serviciile

  Consultantilor, Costuri curente 532,800 783 ,5 29 100%

  2 Granturi In cadrul acordurilor de finantare pentru Sub-Proiecte 2,867,200 4,216,471 100%

  Total 3,400,000 5,000,000 X

  Rata de schimb: XOR/USD 1.4706

  Creditul IDA 4682-MD a doua finantare suplimentara Yaloarea

  finantari i a! ocate Echivalent In %a cheltuielilor care # Categorii (XDR) USD trebuie finantate

  Bunuri, Servicii Cons., Costuri curente, Granturi In cadrul acorduri lor de

  1 finantare pentru Sub-Proiecte 12,500,000 20,000,000 100%

  Total 12,500,000 20,000,000 X

  Rata de schimb: XDR/USD 1.6000

  SIDA TF095950 Va1oarea

  finantarii alocate Echivalent In %a cheltuielilor care # Categorii (EUR) USD trebu ie ti nantate

  Bunuri , Servicii Consultanti, I Costuri curente 739,322 1,098,228 100%

  -Granturi In cadrul acordurilor de finantare pentru Sub-

  2 Proiecte I ,093 ,210 I ,623,913 100%

  Total 1,832,532 2,722,141 X

  Rata de schimb: EUR/USD 1.48545

  JSD.F TF093407 ·-

  Yaloarea finantarii %a cheltuielilor care # Categorii alocate (USD) trebuie finantate

  Lucrari, bunuri, servici il e consultantilor, 1 instruire ~i costuri curente 771 ,600 100%

  Granturi In cadrul acordurilor de 2 finantare pentru Sub-Proiecte 1, 178,400 100%

  Total 1,950,000 X -

  cc ·---------------- --------

  ,. .......

 • Categorii Valoarea finantarii %a cheltuielilor care alocate (USD)* trebuie finantate

  I. Costuri curente 22,490 100% 2. Granturi 19,442,648 100%

  TOTAL 19,465,138 X

  * Contributiile primite In lei ~i traduse In USD (Nota 2.2).

  GRM . Categorii Valoarea finantarii %a cheltuielilor care

  a locate (USD) trebuie finantate

  I. Bun uri 120,410 100% 2. Servicii Consultantilor ~i Instruire 376,525 100% " -'· Costuri curente 26,808 100% 4 . Granturi I ,306,853 100%

  TOTAL 1,830,596 X

  1.4. Implementarea Proiectului

  Proiectul este implementat de catre Fond ul de Investitii Sociale din Moldova (FISM), instituit prin Decretul Guvernului Republicii Moldova, ca institutie publica autonoma.

  Adresa sediului oficial a! Proiectului este Republica Moldova, Chi~inau, str. Stefan eel Mare 124.

 • 2. Politici Contabile

  2.1 Pregatirea ~ Prezentarea SituaJii/or Financiare

  Situatiile financiara cu destinatie speciala sunt lntocmite In conformitate cu Standardele Internati onale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS): Raportare financiara in baza metodei de casa de eviden{a contabila, elaborate de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) ~i prezentate In conformitate cu Manualul de Management Financiar pentru Operatiunile privind lnvest itiile Finantate ale Bancii Mondiale: RM3 - Raportare ~ i Audit Financiar (Martie 201 0).

  Politica de management estc de a prcgati ~i prczcnta Situatii r: inanciarc cu dcstinatie spcciala In conformitate metoda de casa a contabilitati i, ce recunoa~te tranzact ii ~i evenimente numai In cazu l ln care numerarul (incl usiv cchiva lente de numcrar) sunt primite sau platite cfcctiv de catre entitate.

  Rapoartele Financiarc pregatite In baza metodei de casa ofera cititorilor informatie despre surselc de numerar ac umu late pe parcursul peri oadci, scopul pentru care numerar a fost folosit ~i soldul numerarul ui Ia data de raportare.

  Situtia fin anciara cu dcstinatie spcciala a proiectului este formata din:

  Raportul asupra situatiilor financiare, Raportul privind sursele de finantare ~i al utilizarii fondurilor, Raportul cheltuieli proiectului pe tipuri de activitati , Raportul privind cererile de rambursare, Situatia financiara a contului special, Politici contabile semnificative utilizate ~i a altor note explicative.

  Valuta de raportare a situatiilor financiare cu destinatie speciala este doland SUA (USD) .

  2.2 TranzacJii In valuti"i

  Conturile de proiect sunt lnregistrate ~i tranzaqiile sunt efectuate In USD ~i leu moldovenesc (MDL). Tranzactiile exprimate In moneda !ocala sunt convertate In EUR dupa cum urmeaza:

  Contributiile In alta valuta declt USD sunt convertate In USD Ia ratele stabilite de catre Banca Nationala a Moldovei (BNM) Ia data tranzaqiei. Platile din aceste surse sunt convertate In USD Ia ratele stabilite de catre Banca comerciala Ia data efcctuarii platilor. Platile non-USD din surse USD sunt convet1ate In USD Ia rata de conversie aplicata de catre banca comcrciala de schimb valutar, USD Ia moneda !ocala. La data rapot1arii , soldurile In numerar exprimate In alte monede dcclt US D sunt convertate In USD Ia cursu! de schimb stabilit de BNM Ia acea data. Diferentele din tranzacti i ~ i sch im b de curs val utar ( cl~tig/pierdere) sunt reflect::~tc In Sursele ~i Utilizarea Fondurilor Proiectului.

  Rata de schimb stabilita de BNM Ia 31 Decembrie 2011 este USD 1 = 11.7154 MDL. Rata de schimb stabilita de BNM Ia 31 Matiie 2013 este USD 1 = 12.4050 MDL. Rata medic de schimb stabilita de BNM pentru aceasta perioada este USD 1 = 12.1855 MDL.

  2.3 Aspecte Fisca/e

  Conform Acordului dintre Banca Mondiala ~i Guvernul Republicii Moldova, toate proi ectclc BM sunt scutite de taxe colectate pe teritoriul Republicii Moldova.

  In conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, marfurile ~i serviciile destinate realizarii proiectelor Fondului de Investitii Sociale din Moldova (FISM) se vor livra cu aplicarea cotei zero a T.V.A. plna Ia finalizarea Proiectului FISM.

 • Impozitul pe venit pentru personal ~i pentru consultanti pe termen lung, de asemenea ~i contributiile de asigurari sociale ~i medicale, sunt pliitite In conformitate cu Acordurile de Finantare de Grant ~i de Credit.

  2.4 Sistemul Contabil

  FISM dispune de confirmiiri adecvate scrise referitor Ia dezviiluirea politicilor cantabile ~i a procedurilor de tipul:

  • Planul de conturi, • Rapoarte cantabile definite, • • Proceduri cantabile ~i documentatia justificativii respectiva, • Desemnarea responsabilitatilor ~i delegarea autoritatii, • Documentarea ~i solicitarea confirmarilor pentru lnregistrarea tranzaqiilor ~~

  efectuarea evidentei In registre.

  2.5 Sistemul de Control Intern

  Sistemul de control in!ern a! FISM dispune de capacitatea de a as1gura autenticitatea situatiilor financiare. In particular, sistema de control intern as1gura 'inregistrarea corespunziiteare a activelor ~i resurselor, In conformitate cu politicile financiare de management ~ide gestionare eficienta a activitatilor.

  3. Finantarea Proiectului

  Finantarea a fost asigurata prin urmatoarele metode de plata pe parcursul perioadei cuprinsa lntre 1 Ianuarie 2012 ~i 31 Martie 2013:

  USD IDA IDA IDA SID A JSDF Total

  3931-MD 4555-MD 4682-MD TF095950 TF093407

  A vans uri / (restituirea a vans ur i lor) (271 ,020.4 7) (500,000.00) (I ,999,363 .35) - (60,000.00) I (2.830}83.~n_

  SOE proceduri 271,020.47 909,261.47 II , 158,264.45 - 451,365.52 12,789,9 11.91

  Plati Directe - - - - - --Ram bursari - - - - - -

  Total - 409,261.47 9,158,901.10 - 391,365.52 9,959,528.09

  Finantarea cumulativa a fost realizata prin urmatoarele metode de plata, Ia data de 31 Martie 2013:

  USD - --- - --IDA IDA IDA SID A .ISDF Total

  3931-MD 4555-MD 4682-MD TF095950 TF093407

  Avansuri / (restituirea avansuri lor) - - 636.65 (153.76) 140,000 140.482.89 SOE proceduri 20,725,078.49 5,318,268.24 19.3 17,83 1.66 2,115,910.32 901.847.01 4iU78.935 .72 --Plati Directe - - - 186,222.33 - 186.222.33

  -Rambursari - - - 73.480.62 - 73.480 .62 --Total 20,725,078.49 5,318,268.24 19,318,468.31 2,375,459.51 1,041,847.0 I 48,779,121 :.:-~

 • 4. Transferuri bane~ti in expedifie

  Raportul de cheltuieli (SOE) numarul MF14 In suma totala de 57,231.22 dolari SUA din Grantul JSDF TF093407 a fost aprobat ~i platit de catre BM pe data de 29 Martie 20 I 3. Suma a fost lncasata Ia contul special al fondului pe data de 4 Aprilie 2013.

  5. Finalizarea fondurilor

  Fondurile Creditul IDA3931-MD, 4555-MD ~i 4682-MD ~i Grantul SIDA TF095950 s-au finalizat Ia data de 31 Martie 2013 .

  Data lim ita pentru cheltuielile finantate din Creditul IDA 4682-MD este 31 Martie 2013 ~i perioada de gratie de depunere a cererilor de retrageri este 31 Iulie 2013.

  Data lim ita. pentru cheltuielile finantate din Grantul SIDA TF095950 este 31 Martie 20 II ~ ~ perioada de gratie de depunere a cererilor de retrageri este 31 I ulie 20 I I.

  A. Creditul IDA 3931-MD

  a) Dupa data de raportare, 31 Martie 2013 ~i Ia data semnarii prezentelor situatii financiare cu destinatie speciala aferente Creditului IDA 3931-MD nu au fost lnregistrate:

  • tranzactii sau evenimente ce ar afecta situatiile financiare cu destinatie speciala aferente acestui Proiect;

  • creante ~i datorii aferente Proiectului; • litigii In curs legate de Proiect; • angajamentele rezultate din contractele lncheiate; • solduri de numerar restante.

  B. Creditul IDA 4555-MD

  a) Dupa data de raportare, 31 Martie 2013 ~i Ia data semnarii prezentelor situatii financiare cu destinatie speciala aferente Creditului IDA 4555-MD nu au fost lnregistrate:

  • tranzactii sau evenimente ce ar afecta situatiile financiare cu destinatie speciala aferente acestui Proiect;

  • creante ~i datorii aferente Proiectului cu exceptia: o datorii aferente garantiei de calitatii LOG (5%) In suma totala de 20,830 dolari

  SUA; • litigii In curs legate de Proiect; • angajamentele rezultate din contractele lncheiate; • solduri de numerar restante

  C. IDA Credit 4682-MD a) Dupa data de raportare, 31 Martie 2013 ~i Ia data semnarii prezentelor situatii financiare

  cu destinatie speciala aferente Creditului IDA 4682-MD au fost lnregistrate urmatoarele tranzactii

  PnJ!

 • • Pe data de 8 Aprilie 2013 suma de 636.65 EUR a fost rambursata catre BM In legiHura cu soldul restant din avansuri (Nota 3)

  b) Dupa data de raportare, 31 Martie 2013 ~i Ia data semnarii prezentelor situatii financiare cu destinatie speciala aferente Creditului IDA 4682-MD nu au fost lnregistrate:

  • alte tranzact ii sau evenimente ce ar afecta situatiile financiare cu destinatie speciala aferente acestui Proiect cu exceptia celor mentionate mai sus;

  • creante ~i datorii aferente Proiectului cu exceptia: o datorii aferente garantiei de calitatii LUG (5%) In suma totala de 204,918 dolari

  SUA; o Sumele rambursabile aferente Contributiei Comunitare (CC) ne-initiate/terminate

  In suma totala de 135,007 dolari SUA; • litigii In curs legate de Proiect; • angajamentele rezultate din contractele lncheiate; • solduri de numerar restante

  D. Grantul SIDA TF095950

  a) Dupa data de raportare, 31 Martie 2013 ~i Ia data semnarii prezentelor situatii financiare cu destinatie speciala aferente Grantului SIDA TF095950 nu au fost lnregistrate:

  • tranzaqii sau evenimente ce ar afecta situatiile financiare cu destinatie speciala aferente acestui Proiect;

  • creante ~i datorii aferente Proiectului; • litigii In curs legate de Proiect; • angajamentele rezultate din contractele lncheiate; • solduri de numerar restante.

  6. Evenimente ulterioare datei de raportare:

  JSDF Grantul TF093407

  a) Costurile Proiectului pentru perioada 22.03.2013 lnregistrate Ia aplicarea MF 15, In valoare totala de 80,136.36 USD, au fost prezentate BM pe data de 3 Mai 2013 ~i documentate pe 14 Mai 2013, din care: suma de 20,816.56 USD aferenta costurilor perioadei de raportare.

 • ANEXA 1. RECONCILIEREA SUMELOR DEFALCATE DE PROJECT SI DEBURSATE DE CATRE BANCA MONDIALA ,

  Proiectul Fondul de lnvesti[ii Sociale din Moldova Creditul IDA 393 I -MD Pentru perioada cuprinsa lntre I lanuarie 2012 !fi 3 I Martie 20 I 3 in USD

  Categorii de Costuri Aplicatia

  Avansuri(restituiri) MF57 MF58

  MF59 MF60

  2. Servicii Consultanti,inc lus iv auditul MF57

  MF58

  MF59

  MF60

  4. Granturi pentru Sub-proiecte MF58 MF59

  MF60

  5. Costuri curente suplimentare MF57

  MF58

  MF59

  MF60

  Total

  Proiectul Fondul de lnvesti[ii Sociale din Moldova Creditul IDA ./555-MD

  . FISM

  21 ,633.25 69.619.69

  67,490.62

  16,443.21

  175,186.77

  3,114.61

  32,494.45

  58, 157.65

  93,766.71 80.31

  262.58

  1.658.99 65 .11

  2,066.99

  271,020.47

  Pentru perioada cuprinsa /ntre I lanuarie 20 I 2 ~·i 3 I Martie 2013 in USD

  Catcgorii de Costuri Aplicatia FISM

  A va nsuri(restituiri) MF22

  MF23

  MF24

  I. Bunuri, Servicii Consu ltanti , MF21 885.73

  Costuri curente suplimentare MF22 908.56

  MF23 304.14

  MF24 1,849.34

  3,947.77 2. Granturi pentru Sub-proiecte MF21 81 , 127.80

  MF22 194,747.98

  MF23 215,821.46

  MF24 413,616.46

  905,313.70

  Total 909,261.47

  din 1 /{t!drrra \ituu[u /'inan.·:are cu [";e.\Unufi,:' ,'Jf');.;'C.lo!/i

  Peu!nt Jh'f'Joadu curwin,·t't ilrtrc 1 2012 ,yi 31 \4(frtie 2013

  BM (21,713.56) (72,996.88)

  (I 0 I ,644.06)

  (74,665 .97)

  (271,020.47) 21.633 .25

  69,619 .69

  67,490.62

  16,443.21

  175,186.77

  3,114.61 32,494.45

  58, I 57.65

  93,766.71 80.31

  262.58

  1,658.99 65.11

  2,066.99

  -

  BM ( 40,000.00)

  ( 44,534.20)

  (415 ,465.80)

  (500,000.00) 885.73 908 .56

  304.14

  1,849.34

  3,947.77

  81,127.80

  194,747.98

  215,821.46

  4 13,616.46

  905,313.70

  409,261.47

  Diferentc

  -

  -

  -

  ·-

  -

  -

  -

  -

  -

  --

  Difercntc

  -

  -

  -

  ---

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 • Proiectul Fondul de lnvesti{ii Sociale din Moldova Creditui!DA 4682-!v/D Pentru perioada cuprinsa intre I Januarie 2012 ~i 31 Martie 2013 fn USD

  Categorii de Costuri Aplicatia

  Avansuri( restituiri) MF20

  MF2 1

  MF22 MF23 MF24

  I. Bunuri, Servic ii Consultanti, MFIO

  Costuri curente . MFII

  Granturi pentru Sub-pro iecte MFI2 MFI3 MFI4

  MFIS MFI6

  MFI7 MF18 MFI9

  MF20 MF21

  MF22

  MF23

  MF24

  Total

  Proiectul Fondul de lnvesti{ii Sociale din /11/oldova JSDF Grant TF 093-107

  FISM

  . 1,117,972.11

  739.078.88 1,276,2 19.51

  675.430.35

  826,972.57

  513 ,338.54 529,531.27

  1,360, 148.60 606,9 1 1.87

  648,000.70 495 ,740.16

  1,503,889.44

  490,726.41

  343 ,460.42

  30,843.62

  11 '158,264.45

  11 '158,264.45

  Pentru perioada cuprinsa intre I lanuarie 2012 ~i 31 Martie 2013

  in USD Categorii de Costuri Aplicafia FISM

  Avansuri (restituiri) MFI2 MFI3

  I. Lucrari. bunuri. servicii consu ltanti MF8 3.568.46 inclusi v auditul. instructiuni si costuri MF9 1.00 curente MFIO 853.90

  MFII 0.80 MFI2 1.405.51 MF I3 3 1,472.96 MFI4 54 113.06

  91,415.69 2. Granturi pentru Sub-proiecte MF8 24,062.08

  MF9 27,093.24

  MFIO 95,253 .66

  MFII 42,239.20

  MF 12 113.599.16

  MFI3 54,584.33

  MFI4 3,1 18.16

  359,949.83

  Total 451,365.52

  BM Diferente

  (200,000.00)

  (938,289.44) ( 490,726.41)

  (339.503.88) (30,843 .62)

  (I ,999,363.35) 1, 117,972. 11 ' -

  739,078.88 -

  I ,276,2 19 .51 -675 ,430 .35 -

  826,972.57 -

  513,338.54 -

  529,531.27 -

  I ,360, 148.60 -

  606,911.87 -

  648,000.70 -

  495,740.1 6 -

  I ,503,889.44 -

  490,726.41 -

  343,460.42 -30,843.62 -

  11 '158,264.45

  9,158,901.10

  BM Diferenfe ( 40,000.00) (20.000.00)

  (60.000.00) ... 3.568.46 '

  -- ( 1.00)

  853.90 -0.80 -

  1.405.51 -31.472.96 -

  54.11 3.06 -91,414.69

  24,062 .08 -

  27,094.24 1.00

  95.253 .66 -

  42,239.20 -

  11 3.599. 16 -

  54,584.33 -

  3, 118.1 6 -

  359,950.83 ' 391,365.52