SISTEM SARAF PP.ppt

 • View
  239

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of SISTEM SARAF PP.ppt

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  1/100

  SISTEM SARAFTISU NEURAL

  SENSORI DAN LALUAN MOTORSISTEM SARAF AUTONOMIK

  SISTEM SARAF PUSAT

  SISTEM SARAF PINGGIR

  FUNGSI SENSORI

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  2/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  3/100

  SISTEM SARAF

  Meliputi seluruh badan kita

  Men!k"rdinasi dan #en$elaraskan!erakbalas badan terhadap sesuaturan!san!an

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  4/100

  Me#ainkan peranan $an! pentin! dala##en!k"rdinasikan akti%iti badan

  Men$elaras dan #en!a&al "r!an'"r!an dansiste#'siste# badan supa$a ber(un!sibersa#a'sa#a pada #asa dan kadar $an!tepat #en!ikut keperluan badan

  Me#ainkan dua peranan asas

  ' #en!hantar #aklu#at )i#puls sara(* dari luaratau dala# badan kepada siste# sara( pusatuntuk pe#er"sesan

  Selepas pe#er"sesan+ #en!hantar arahan)i#puls sara(* kepada "t"t atau kelen,ar untuk

  tindakan $an! se&a,arn$a

  I#puls ialah #aklu#at - #ese, sara( $an!dialirkan di sepan,an! !entian sara( dala#bentuk !el"#ban! ber!erak $an! #e#pun$aisi(at elektrik

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  5/100

  Siste# sara( terbaha!i kepada dua

  baha!ian pentin! .

  Sistem Saraf

  Serebrospina

  Sistem Saraf

  Autonomik

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  6/100

  Siste# Sara(Siste# Sara(Serebr"spinaSerebr"spina

  Sistem Saraf

  Pusat

  Sistem

  Pereferi

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  7/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  8/100

  TISU NEURAL

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  9/100

  Tisu Sara( /neur"n

  Neur"n ialah unit asas siste# sara( 0er,uta 1 ,uta dan ber(un!si hantar i#puls sara( Terbina dari 2 ,enis sel

  Neur"n 1 pindahkan i#puls sara(

  Neur"!lia' #en$"k"n! dn #e#perka$akn neur"ns Struktur neur"n'setiap neur"n terdiri dari

  0adan sel Dendr"n dan 3aban! halus Dendrites A4"n

  0adan sel #en!andun!i nukleus Sit"plas#a Or!anel

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  10/100

  Dendrites' Pendek ber3aban!/bran3hed)dendrites*

  Merupakn un,uran dari badan selTeri#a si!nals dari sens"r$ re3ept"r

  atau neur"n lain

  Bertugas hantar impuls ygditerima ke badan sel

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  11/100

  Axon/akson 1 pan,an!

  Merupakan un,uran sit"plas#a dari badan sel

  Fungsi -mengangkut impuls sarapkeluar dr badan sel ke bhg bdn /otot/kelenjar

  A4"n keluar dari siste# sara( peri(eri dipan!!il ner%e

  A4"n keluar dari siste# sara( pusat dipan!!il tra3t

  A4"n diselaputi "leh salut #$elin lapisan lipid $an! #en$aluti neur"n

  Salut #ielin tidak bersa#bun! terus tetapi terputusdibaha!ian $an! di sebut n"dus Ran%ier

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  12/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  13/100

  SEL NEUROGILIA

  Sel Neur"!lia adalah sel pen$"k"n! untuk "takdan siste# sara(

  0er(un!si Untuk #e#enuhi ruan! Men$"k"n! neur"n Men!hasilkan #$elin Men,alani pr"ses (a!"sit"sis

  lapisan M$elin adalah sel Neur"!lia $! #en$alutia4"n dan di dala# siste# sara( peri(eri dipan!!ilsel S3h&ann / neur"le##"3$tes

  Sel Neur"!lia $an! #en$aluti a4"n di dala#siste# sara( pusat dipan!!il "li!"dend"3$tes Ruan! diantara #$elin dipan!!iln n"des "(

  Ran%ier' #ena#bah kela,uan pen!aliran utusani#puls

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  14/100

  5enis neur"n /sara(

  6 ,enis neur"n dikelaskanberdasarkan (un!si dan struktur

  Neur"n #"t"r

  Neur"n deria/ sens"r$

  Interneur"n

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  15/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  16/100

  Neuron motor

  Me#ba&a i#puls dari siste# sara(pusat)7NS* ke "t"t+ "r!an ataukelen,ar)e(ekt"r*

  Men$ebabkan

  serat Ot"t #en!e3ut

  Or!an #en$esuaikn (un!si

  Kelen,ar #en!eluarkan h"r#"n

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  17/100

  Neuron sensory/deria Me#ba&a i#puls dari sens"r$

  resept"r/resept"r ke siste# sara( pusat Unip"lar 1struktur di hu,un! neur"n

  sens"r$ iaitu a4"n )aks"n2 hu,un!*Interneuron 8an$a terdapat dala# siste# sara( pusat Terletak di antara sens"r$ neur"n dan

  neur"n #"t"r Me#bentuk aliran $an! k"#pleks untuk

  pr"3ess #en!ira+ ber9kir+ #en!in!at danberbahasa

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  18/100

  Neur"9si"l"!i

  Keti!a'ti!a ,enis neur"n tidakbersa#bun! antara satu sa#a lainse3ara berterusan

  Terdapat sinapsiaitu ruan! se#pitselebar kira'kira 2: 4;:

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  19/100

  I#puls $an! sa#pai di dendritter#inal #eran!san! pe#bebasanse,enis bahan ki#ia $an! dipan!!il

  neurotransmiter (bahnpenghantar impuls ke sinaps) 7"nt"h neur"trans#iter

  Asetik"lina

  N"radrenalinaD"pa#inaSer"tina

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  20/100

  Neur"trans#iter akan #eresap#erentasi sinaps dan sa#pai ke#e#bran per#ukaan neur"n $an! lain

  dan #eran!san! pen!hasilan i#pulssara( pada neur"n tersebut

  I#puls #esti 3ukup kuat /ban$ak

  untuk #erentasi sinaps I#puls ber!erak dala# satu arah

  saha,a

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  21/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  22/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  23/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  24/100

  PERANAN .

  a* bertindak seba!ai pusat ka&alan uta#a

  b* #en!interaksikan dan #e#pr"seskan

  se!ala #aklu#at $an! #asuk untuk#e#buat keputusan $an! akan dihantar#elalui siste# sara( ke "t"t dan kelen,aruntuk tindakan selan,utn$a

  Terdiri daripada.Otak

  Sara( Tun,an!

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  25/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  26/100

  0erat kira'kira ;=k!

  Ada ber,uta neur"n

  Meneri#a i#puls dari sara( tun,an!

  dan sara( kraniu# dan#en!"r!anisasikann$a

  STRUKTUR DAN FUNGSIOTAK

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  27/100

  Terletak dala# kraniu# Kraniu##elindun!i "tak dan #en!ekalkan bentuk

  kepala #anusia

  Terdiri daripada ,iri# kelabu di baha!ianluar dan ,iri# putih di baha!ian

  dala#n$a 0aha!ian luar terdiri daripada,asad sel #anakala baha!ian dala# terdiridaripada !entian sara(

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  28/100

  Terbaha!i kepada 6 baha!ian .

  Serebelum

  Serebrum

  Modula

  oblongata

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  29/100

  OTAK . PANDANGAN SISI

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  30/100

  OTAK . KERATAN

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  31/100

  OTAK 0IRI'0IRI

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  32/100

  Merupakan baha!ian "tak $an!terbesar den!an per#ukaan $an!berlipat'lipat untuk #ena#bahkanla!i luas per#ukaan

  Terbaha!i kepada 2 baha!ian .

  ; serebru# he#is(era kanan

  2 serebru# he#is(era kiri' Kedua'dua baha!ian tersebut

  #en!a&al !erakan "t"t'"t"t terka&al

  baha!ian kiri dan kanan

  Serebru#Serebru#

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  33/100

  Sel neur"n dala# serebru# #e#bentukku#pulan neur"n $an! #erupakan pusatsekutuan ba!i #en!a&al pelba!ai ,eniskeupa$aan #anusia3"nt"hn$a+ ber9kir+

  #enakul+ bela,ar #en$i#pan #aklu#at

  0aha!ian k"rteks serebru# #eneri#apelba!ai #aklu#at ran!san!an daripadaresept"r

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  34/100

  Maklu#at ini akan dianalisis+ diinte!rasidan dihubun!kaitkan untuk #e#beri satupersepsi #en$eluruh $an! ber#akna

  Seterusn$a !erak balas $an! se&a,arn$aakan ditentukan dan arahan diberikankepada e(ekt"r untuk #elakukan !erakbalas $an! tertentu

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  35/100

  Fun!si Serebru#

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  36/100

  Ia terletak diba&ah serebru#

  Me#pun$ai 2 he#is(era tetapi bersai>

  ke3il daripada serebru#

  0er(un!si seba!ai.Men!a&al i#ban!an badan #anusia

  Men!a&al dan #en$eleras per!erakanbadan+ iaitu #en!k""rdinasikanpen!e3utan "t"t ) "t"t li3in dan "t"tkardiu#*

  Serebelu#Serebelu#

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  37/100

  0erada di ba&ah serebru# dibaha!ian hadapan serebelu#

  0ersa#bun!an den!an sara( tun,an!

  di baha!ian ba&ahn$a 0er(un!si.Men!a&al se#ua tindakan re?eks

  seperti batuk+ #untah+ #enelan danbersin

  Men!a&al se#ua tindakan aut"#atikseperti kadar dan isipadu respirasi+den$utan ,antun! dan tekanan darah

  M"dula "bl"n!ataM"dula "bl"n!ata

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  38/100

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  39/100

  Sara( tun,an! ber#ula dari dasar "takdan terdapat di sepan,an! turus%ertebra

  Sara( tun,an! bukan sebaha!iantulan! %ertebra

  0aha!ian dala# terdiri daripada ,iri#

  kelabu #anakala baha!ian luar terdiridaripada ,iri# putih

  Susunan ini adalah bertentan!anden!an serebru# di "tak

  STRUKTUR DAN FUNGSI SARAFTUN5ANG

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  40/100

  Di sepan,an! sara( tun,an! terdapat6; pasan! sara( spina

  Sara( tun,an! #e#bentuk sara('sara(spina pada kedua'dua sisin$a

  Sara( spina #enin!!alkan sara(tun,an! seba!ai akar d"rsal dan akar%entral

  Akar d"rsal #en!andun!i neur"nderia #anakala akar %entral

  #en!andun!i neur"n #"t"r Sara( tun,an! ber(un!si seba!ai

  pusat tindakan re?eks

 • 7/24/2019 SISTEM SARAF PP.ppt

  41/100

  Saraf

  Spina

  Akar dorsalAkar ventral

  Sara( spina #en!andun!i ti!a ,