Click here to load reader

SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR · PDF fileAL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD ... Hotărârea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR · PDF fileAL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL...

 • MMAANNUUAALL DDEE OOPPEERRAARREE PPEENNTTRRUU SSEERRVVIICCIIUULL DDEE CCOOLLEECCTTAARREE--TTRRAANNSSPPOORRTT DDEESSEEUURRII SSOOLLIIDDEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE IINN JJUUDDEETTUULL BBIISSTTRRIITTAA NNAASSAAUUDD

  SSIISSTTEEMM IINNTTEEGGRRAATT DDEE MMAANNAAGGEEMMEENNTT

  AALL DDEESSEEUURRIILLOORR SSOOLLIIDDEE IINN

  JJUUDDEETTUULL BBIISSTTRRIITTAA--NNAASSAAUUDD PPRROOIIEECCTT NNRR.. CCCCII 22000077 RROO 116611 PPRR 001133

  22001111

 • MMAANNUUAALL DDEE OOPPEERRAARREE PPEENNTTRRUU SSEERRVVIICCIIUULL DDEE CCOOLLEECCTTAARREE--TTRRAANNSSPPOORRTT DDEEEEUURRII SSOOLLIIDDEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE IINN JJUUDDEEUULL BBIISSTTRRIIAA NNSSUUDD

  1

  BORDEROU Introducere ................................................................................................................................. 3 Rolul Manualului de Operare ...................................................................................................... 3 Domeniul de aplicare .................................................................................................................. 4 Pregtire, actualizare, confirmare, implementare, delegare, stocare .......................................... 4 1. CADRUL LEGISLATIV........................................................................................................ 5 1.1. Legislaia de mediu ......................................................................................................... 5 1.2. Legislaia conexa ............................................................................................................ 7 2. AVIZE SI ACORDURI OBINUTE ...................................................................................... 8 3. DESCRIEREA GENERALA A SISTEMULUI DE COLECTARE SI TRANSPORT DEEURI8 3.1. Localizare ....................................................................................................................... 8 3.2. Caracteristici ................................................................................................................... 8 3.3. Proceduri de colectare si transport ................................................................................ 10 3.4. Obiectul Manualului de operare .................................................................................... 10 3.5. Responsabilitile operatorului ...................................................................................... 10 4. INFORMAII GENERALE ................................................................................................. 11 4.1. Program de operare ...................................................................................................... 11 4.2. Accesul la punctele de pre-colectare ............................................................................ 11 4.3. Informaii publice generale ............................................................................................ 12 4.4. Obiective tehnologice .................................................................................................... 12 5. ORGANIZARE SI RESPONSABILITI ........................................................................... 12 5.1. Management ................................................................................................................. 13 5.2. Administraie ................................................................................................................. 14 5.3. Reprezentani operaionali ............................................................................................ 15 5.4. Departamentul tehnic .................................................................................................... 15 5.4.1. Colectarea deeurilor ................................................................................................ 15 5.4.2. ntreinere si reparaii ................................................................................................ 16 6. OPERAREA IN CADRUL SERVICIULUI DE COLECTARE SI TRANSPORT ................... 16 6.1. Proceduri care asigura recepia corecta a deeurilor .................................................... 16 6.1.1. Documente obligatorii supuse verificrii .................................................................... 17 6.1.2. Inspecia vizuala (Control de recepie) ...................................................................... 17 6.1.3. Jurnalul de funcionare .............................................................................................. 18 6.1.4. Proceduri pentru situaii speciale............................................................................... 18 6.1.5. Proceduri pentru respingerea deeurilor care nu corespund cu criteriile de acceptare18 6.1.5.1. Verificarea documentelor ...................................................................................... 18 6.1.5.2. Analiza de control .................................................................................................. 18 6.1.6. Proceduri pentru nregistrarea tipurilor de deeuri si cantitatea/tonajul acestora ....... 19 6.2. Metodologia privind operarea in punctele de pre-colectare ........................................... 20 6.3. Metoda de colectare ..................................................................................................... 21 6.4. Proceduri de colectare pe fraciuni ................................................................................ 22 6.5. Transportul deeurilor ctre Staiile de transfer/CMID Trpiu ........................................ 24 6.6. Asigurarea cureniei .................................................................................................... 24 6.7. Monitorizarea in faza de exploatare .............................................................................. 25 7. SECURITATE SI SNTATE IN MUNC......................................................................... 25 7.1. Obiective generale ........................................................................................................ 25 7.2. Informaii generale ........................................................................................................ 25 7.3. Masuri de sigurana ...................................................................................................... 26 7.3.1. Echipament individual de protecie (EIP) ................................................................... 26 7.3.2. Organizarea pe zone curat/murdar ............................................................................ 26 7.3.3. Primul ajutor si urgente ............................................................................................. 26 7.3.4. Masuri SSM .............................................................................................................. 26 7.3.5. Organizarea activitilor de prevenire si protecie ...................................................... 27 7.3.6. Planul de prevenire si protecie ................................................................................. 27 7.3.7. Comportamentul in caz de accident. Masuri de evitare a accidentelor ...................... 28 7.3.8. Vectori ...................................................................................................................... 30 7.4. Riscuri in faza operaional (accidente poteniale) ........................................................ 30

 • MMAANNUUAALL DDEE OOPPEERRAARREE PPEENNTTRRUU SSEERRVVIICCIIUULL DDEE CCOOLLEECCTTAARREE--TTRRAANNSSPPOORRTT DDEEEEUURRII SSOOLLIIDDEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE IINN JJUUDDEEUULL BBIISSTTRRIIAA NNSSUUDD

  2

  Glosar de Acronime

  UE Uniunea Europeana

  CE Comisia Europeana

  BERD Banca Europeana pentru Reconstrucie si Dezvoltare

  CMID Centrul de Management Integrat al Deeurilor

  UIP Unitatea de Implementare a Proiectului

  MMP Ministerul Mediului si Pdurilor

  MDRL Ministerul Dezvoltrii Regionale si Locuinei

  MFP Ministerul Finanelor Publice

  OI POS Mediu Organism Temporar pentru Programul Operaional Sectorial de Mediu

  PR Public Relations (Relaii Publice)

  PNGD Planul Naional de Gestionare a Deeurilor

  PRGD Planul Regional de Gestionare a Deeurilor

  PJGD Planul Judeean de Gestionare a Deeurilor

  PPP Parteneriat Public Privat

  ARPM Agenia Regionala pentru Protecia Mediului

  APM Agenia pentru Protecia Mediului

  HG Hotrre de Guvern

  OUG Ordonana de Urgenta a Guvernului

  MO Monitor Oficial ADI Asociaia de Dezvoltare Intercomunitara CJ Consiliul Judeean SMM Sistem de Management de Mediu AT Asistenta Tehnica SSM Sntate si securitate in munca EIP Echipament individual de protecie

 • MMAANNUUAALL DDEE OOPPEERRAARREE PPEENNTTRRUU SSEERRVVIICCIIUULL DDEE CCOOLLEECCTTAARREE--TTRRAANNSSPPOORRTT DDEEEEUURRII SSOOLLIIDDEE MMUUNNIICCIIPPAALLEE IINN JJUUDDEEUULL BBIISSTTRRIIAA NNSSUUDD

  3

  Introducere Prezentul Manual de operare si mentenan este aplicabil pentru sistemul de colectare si transport deeuri, in judeul Bistria Nsud. Manualul de operare a fost pregtit de ctre SC ARGIF PROIECT SRL in conformitate cu Formularul 4Anexa la Formularul de oferta, anexa la Contractul de servicii nr. 3174/259/2011, cu scopul de a prezenta principalele activiti pe care viitorul operator al serviciului de colectare si transport deeuri municipale solide va trebui sa le desfoare pentru buna funcionare sistemului si ntreinerea tuturor echipamentelor si dotrilor aferente acestuia. Informaiile din acest document sunt completate cu anexele reprezentnd Manualele de Operare si Mentenan pentru diferitele echipamente si dotri procurate in cadrul proiectului si puse la dispoziie de ctre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile din contractele de lucrri si a

Search related