Click here to load reader

Sistem Ejaan Rumi dalam Bahasa Melayu

 • View
  405

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Sistem Ejaan Rumi dalam Bahasa Melayu

 • ...l'Itu1 Tadbk., A......... N-o-a (INTAN) 1IMf1(Ylll1"~II,Jl_(JPut*;:A.dtrWtioh1olO1

  SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELA YU

  XV....fIlM TadbIrwl A__ N.g.n (INTAN)

  Ne4ione1lns"lII'adPIlbk;~1crt

  Rancangan Pembakuan

  Rancangan pembakuan Sislem Ejaan Rumi Bahasa Melayu bermula pada lahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972.

  InstitvtT........,Awarnt'eoara{INTAN) N./ioNfI tn.J1~. d 1'Ubk A~"'1crt

  Sislem ejaan rumi yang pernah wujud:

  Sistem Ejaan Wilkinson (1904) - ejaan sekolah Melayu di Malaya;

  Ejaan' Za'ba (1949) - ejaan sekolah hingga 1972;

  Sfstem Ejaan Fajar Asia - ejaan majalah Fajor Asia (1945 - 1954);

  httut T~Aw_~(1NTAH) NMbI '""'Me d PuWt: AdTltIllhflcrt

  Ejaan Ruml Kongres 1956 - ejaan Asas'50 (Angkalan Sasterawan 50);

  Kaedah Ejaan PBMUM (persaluan Bahasa Melayu, Universitl Malaya) ejaan majalah Bahasa.

  DAH'M

  ..IttutT"-"-Aw_~IIHTAH) JVttonaJnJlIi.dPubllc~1crt

  Penyelorasan dan Pelaksanaan

  Penyaluan eJaan Rum! anlora bahasa Melayu dl Malaysia dengan di Indonesia bermula pada lahun 1959.

  DAN'I

 • ......"t..t fadbW_ A....... H.1-.~NlAHl IWtlrYVl/~I.
 • 10111\.1, h(l'b1' .... Awam ~ (INTAH) ,-~ ....., ,....It"'. (JI Pubic ...
 • ---

  ~,.ff"ll r Idbl,.......arn He11-- tINT"'N) N,., .......I_'fur.dP.I/:IJff:A~oan

  A. Penyesuoion hurul-huruf konsonon tertentu

  .. ~~,~,~ .. ::T...~~~i~j~ggi!1.s ..~:.L~-~h~~H~[~y)i-~:~! c-s cent sen

  c/ee- k CiJrd,-ac-mu'nt kad akaunr Cc- ks access nkses

  charge, cheque caj, cekCh -c .._-_ .. - --_.- . ph -f graph graf- Ck- k ;;;ci,niQ;;~ teknik

  OAN'05

  .....lttutrad'*-A_~(1HT....Nl "'iool hsI'lJI. d Public AdonhtJtIMIM

  B. Pengguguron satu doripada gobungon hurul konsonon yang sarna

  ,. .Hoituf I Bah".$iiiri;i~e;k;l;)i'a~~~~~WiJ JlI>.:":.b_.__. lobby, hobby i lobi, hobl

  ff - f .. ~ _Effective, traffiCJ efektif, trafik J,l,!!,::~. aggressive' agresif

  Il-.I_. ......pil~ bill._. pil, bil Mm - m comma koma .. '.~ ...._-----_. nn - n . _a!.lflulty, ten.!!.~_. Anuitl, tenis ss - s ....c . .a?.5et, prosess' aset, proses tt=-.~.. _.. l0ttery, battery.: 'oteri, baterl zz - Z , ...._...lazz jaz

  DAN'OS

  IMtltueT~""._N..-.(tNTAN)

  NlfIf;on.IInnIlA.dPflbleA~1on

  :~~=~~'.'~:]~aah~~lnWeris :_J(;Ba~~~HeI;iyu2J Ou -:::au :.a.t:E.0!!~~'!~J!'?'!~.t!.:... Akaun~!'d~~~. ou - u 9?!P~.

  __ti~.lJ!. isu

  IMfflul T.dbii'''' ...__ N.-g".I'Nr"'N) """'OOt",I~fI""~dP,asa Inggeris k .' jBallasaMdayli f'~=-~- ' audit, automatic , Audit, automatik ! .... ea_=~. --;~:j;j~gear_-=-:"' Idea, gear-=~

  ea - i grease, cream . .Gris, ~.!!!!._ ....i ..iO!.=i~_.. .. ::~j~~._~~~~ '.. diale~_._J ei .. ei JJro.f!!in. .. . protei!,... ei - i calorie kalorl-..._---_._. _.. _.. 'ee- i mee mi

  "wtltul T~r.... A,,_ N"o.... IINTANl Na/io"./ IMlIlJI. d PlIbk A"""'tr8lion

  D:'MeiiCjeKOlkahgugufI

 • ..... NIIII T.Mol,-.., A....... N.g.w"IINTANl ......,.(...... , lnIlllAe ~ PuhIc "~l'nIloon

  E. Huruf [ g ] yang diucapkan sebagai [j I dalam bahasa Inggeris:

  . ditulls sebagal [g] dan

  . disebuf sebagal [g] dalam bahasa Melayu.

  DAN'OS

  ttl .... t1t1l1 T.cIbW.., A........ H.g.... jINlAH) NN.....',''4./I,''. d p~ A6'TW>."..'oon -....;;::.... Contoh:

  B~h~s~!."-~geris'T Bahasa Melayu---_.__ ._...._... .-.~ Generation generasl Technology tek.".o,iogl Trag_~'qy .tr-"g~di

  Psychology _p~.l.k'.!C?91 ... agifl"ita . agenda f--- agent : ~g~~,;,~eje'n' (wakil)

  DAN'OS

  ~.tltt hdbk.,. A. ..., w.e-- (IHTAN'l NMiotl.lbtlufe dPublc A~!tfi.lo.-.

  F. Kala yang asalnya berakhlr dengan -sion. -slonal. -lion. -tional menjadi sf dan sional.

  Con'oh:

  i 'B~~~sa Irig!'i~.ffs> ... [Bilhasa MeJ~yo: ..!!adition, action . L_.. Tradisi, aksi lotion, immigration ! losen, imigresen ~ction, televisii!l!.. J.~~~yen,!.~~I~yen

  Professional . Profesional .. -....._---_.._------- ------_ ..national, traditional nasional,

  I tradisional ._-_.._..... --,-_.__ ..

  DAN'"

  btttut T..tWrwt Aw_ ~ (1NTAH) Nl#I;on.llnsJ/tA. d Public ActTlhGtIWlcn

  G. Pengejaan kata yang berakhlr dengan -Ism menjadl -Isme

  Contoh:

  1"~~h~SiiI:lIggtOiis:, .. ' :B~i;,,'s(-r:1ela-yli. J J nasionalism Nasionalisme ....

  comunism komunism~_.. _ socialism sosialisme_.

  mechanism mekanis.'!!.IO._..

  DAN'tJ5

  Ine.IIM TIldbnnA ..-- ~(INTAN) Nltllt:n.-I JnsIIut. d Pubk A6noh.tsJI'llIIcn

  ~!a.~!J!.!'!_s.~ __ !1,:,!.n.t,..s'::iI.fTIp . pencil,pl~--,! b.ureuLb.~,!oon

  action dial, file size, pie

  lotion, immigration section, television

  DAN'~

  ..I

 • ---

  OAW'06

  Nlltul T............_ NeiII"-II"'T"''''1 flLol......,~M.dP.~~tnolKn

  A. Rangkai kata umum - semua Irasa atau rangkai kata soma ada duo perkataan atau lebih hendaklah ditulis terplsah.

  Contoh:

  jalan raya tengah hari lebuh raya warga kota

  bandar raya atur cara kereta api sari kata ambil alih urus setia susun atur reka bentuk

  maklum balas kemas kini

  Sn.ttMT~A..._ ~.IIHTAN) NbYl hJJ'~' d PIIWc .4drrW1is1.....Jo.,

  B. Kata yang telah manlap ditulls sebagal satu perkalaan

  :~.~;j~sa~~:~ bumip&rte~';-~ ,..~~itang~_n_ .. _ ~uruiianj~-;--~

  sukarela'p-;;suruhjaya -i .~~atahari~ ._.:.. _~~~~~tang~n --~1

  _.~~~sa~. ta_nJ!!;J!-!"gjaw~!!..J warganegara jawatankuasa

  _.. _~!.1tara_bangsa . .. "._ ...

  rr.""'TtdtNnrlA.._~_(IHlAN) NrII""""ltIII.dPubltt:A~.Ia'I

  Kala yang menerima apttan dilufis sebagal salu perkalaan.

  Contoh:

  - pengambilalihan - pengenalpaslian - pengemasklnian

  "'..htuf hdblr., ...._ H.v-_IIHTAH) ItMltOI../,.."uol-tPul)

 • 1n..1l1,,1 fMib',ao A.......... N.Q.... (INTAH) foI..'r".,.lln.dl"'",rlPuhI
 • In.UM r..b4_ N.y..IINTANJ N;d."HII.nU',. ~ P,,l,k Ad,."".. lr>tIlOf1

  iv.Untuk menyambungkan suku kata yang terplsah kerana perpindahan boris.

  Contohnya:

  - Doser pendidikan negara bertujuan untuk membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu.

  1n."Nl T"bW.. A..." ~.(INlAH') 1'JIoIIVniOlIroU"I.. d PubI< A'*'-hwt...,

  iii. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiranan.

  Contohnya:

  . Ke2 - Ke-1OO - tahun 90-an I- - awal30-an

  "-tiM TadbUan ............ Nevw- (IHTAN) Nttt~ln&JlutfldPubJic ...ctrWLilhf.G't

  ~urn[i\jJ[P&ud

  mlliiJ& ~[X]&@

  k\.tutut Tadb'r.n ........_ ~CIHTAH1

  """.i::lN'flnsllVf' oIPubk~tr8ticl'l

  Pada asasnya, eJaan nama tempat dan negerl ditulis menurut arahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri masingmaslng.

  In.tlM TedbWvl low.... Noog.wIo flHTAH) NaI~IIr./llAe d PIJbk ),~.strwIio'l

  i. Nama tempat dalam Malaysia yang dlbentuk sebelum tahun 1972 dikekalkan dengan eJaan cara lama.

  Conloh;

  DAN'05

  -

  DAH'OS

  ..... tlM TadlM..... low"" N.oogan(lNTAH) NtIf.bv'kIs'tufedPublic~1a1 -ii. Bagl nama tempat dalam MalaysIa yang

  dlbentuk selepas tahun 1972 dlgalakkan menggunakan ejaan baru.

  Conloh:

  "

  DAN'OS

 • r.tlM T84bk_ A_... N.g.'-ClNTAH) N,oh.y..l,""l",,_,rlPublcA~tr.roon

  iii. Nama tempat di luar negara yang sudah blasa dieja dengan cara Melayu dlkekalkan. Conloh;

  .>:~~ " '~'~,,\

  '\, OAN'OS

  tr-Utut Tadblrw'l A..._ H-o-a (\HTAN) "'~""'uf.dPublic:A~"".Ion

  --T--'''' !

  [[email protected]~

  @o ~G~ ~~

  __ tlM T-.dtN,.., A...... N.g.'-CIHTAN)lWrlo....f ".f'."_" PubIc Admfr'""'"ofoon

  iv. Nama tempat di luar negara yang dlela dengan cara antarabangsa dikekalkan demikJan. Conloh:

  ~UM T.db4,." A..._ ~ (INTAH)

  "'IaM'Irst'uf.dPublicA~.itYr

  Ejaan nama orang menurut kehendak individu itu sendiri. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk eJaan asal. Selepas tahun 1972, kita digalakkan menggunakan ejaan baru. Walau bagaimanapun, eJaan nama yang soh ialah seperti yang didaflarkan dalam sijil kelahiran dan dalam kad pengenalan

  I-;;-OAN06::=----..---. ....----- ....- ..... _ ....

  _ .....- " ... ' "'-1M Tadbnn A..... ~(IHlAN) ~ .' " NIIf~I,",lIut.dPllblr;A~ilrI

  I. Sebagat kata send! - dt dan ke yang berfungsl sebagal kata sendl untuk menunJukkan tempat atau arah ditulls terpisah daripada kata nama yang mengikutinya.

  Conloh:

  Darl Ave Maria ke Jalan lain ke Roma

 • ..... fftu'T.-.dbW.. "... f'Mg..IINT"Nl ~....,.I .....'t,ft~."~A .....'..,'*oon

  ii. Sebagai imbuhan - di dan ke yang berfungsi sebagai 1mbuhan ditulis bercantum dengan kata selepasnya"

  Contoh:

  disimpan kedua diawasi kelima-Iima--_ .. .._-~

  disyorkan kehendak dipercepat kesemua

  dikenal pasti kesudahan

  DAN'OS

  "_"'ui hdbir.-o A..... H.Q..... IJNT ..N} NHI.rvo./l'lSl/!Jfff''t PuhJ;; Al,/lt._,.... ,OfY)

  disimpan diawasi

  disyorkan dipercepat

  dikenal pastl

  kedua kelima-Iima

  kehendak

  kesemua kesudahan

  [?~~~OD[!:,o&rm

  [?&!Iill'o~~[!:, I?OD~

  DAN"OS

  ...ltt\rtredtlW_""'_~lwrAH) NMit:Jr,ie1 hUtuf. r:J Public AlfrnonillltBI/cln

  Se~ian,

  rrerima ~asili.

  OAH't5

  ..utut loldbnn Aw... N.g..Iin (INTAN) NiJlioroeIIrrtJIM. cfPublic Acrnintll.....,.,

  i."i'ciiflkeJ pun uiitukkatcifugas:(litu~-seperti yang berikut:

  Contoh: ---_._---------, _~dapu_~_" __ ~_ . __ ~kalalp~J .~ndai~~~" ;...._. kendatipun---1

  ataupun mahupun I -biarp~-;;" .- -- - meski';'n:

  .- -- ------ ."_. - ,_._----------,

  -.b"~~:~~;~.~U-~"~ __~~~::~~~;~~ __ 1I\I,!I

Search related