Click here to load reader

Sistem Ejaan Bahasa Melayu - Pengejaan dan Tanda Baca

  • View
    140

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahasa Melayu STPM Fonologi: Sistem Ejaan Bahasa Melayu - Pengejaan dan Tanda Baca SMK Bandar Baru Salak Tinggi

Text of Sistem Ejaan Bahasa Melayu - Pengejaan dan Tanda Baca

SISTEM EJAAN BAHASA MELAYUSISTEM EJAAN BAHASA MELAYUSISTEM KESELARASANVOKALPENGEJAANKATA PINJAMAN KATA BERIMBUHANKATA MAJMUK KATA GANDAKLITIKPENGEJAANPENGEJAAN KATA MAJMUKKata majmuk lazimna !ituli" "#$a%a t#%&i"a'( Jam tangan Kaki ayam Segi tiga Mogok umum Susu pekat manisT#%!a&at %kataan lain an) t#%!i*ina !a%i !ua %kataan+ t#ta&i !ian))a& "#*a)ai "atu( Setiausaha Kerjasama Tandatangan Jawatankuasa KakitanganPENGANDAAN KATA MAJMUKP#n)an!aan kata majmuk 'ana m#li*atkan 'ana un"u% %tama %kataan(Jam-jam TanganMeja-meja tulisSuku-suku kataMenteri-menteri besarSatu n)#$ualian iala' n)an!aan an) m#li*atkan *#ntuk an) manta&( iaitu "#lu%u' kata !i)an!akan(Jawatankuasa-jawatankuasaSetiausaha-setiausahaWarganegara-warganegaraPENGIMBUHAN KATA MAJMUKP#n)im*u'an kata majmuk t#%*a'a)i !alam !ua *#ntuk( A&a*ila kata majmuk m#n#%ima im*u'an a,alan atau ak'i%an - #jaanna t#ta& t#%&i"a'(am!ur a"uk#er$am!ur a"ukAmbil alihMengambil alihDa%a sera!Da%a sera!an A&a*ila kata majmuk m#n#%ima im*u'an a&itan - #jaan m#naj!i *#%$antumam!ur a"ukmen$am!ura"ukkanDa%a sera!ke"a%asera!anUrus niaga"iurusniagakanPENGEJAAN KATA GANDAKata )an!a !alam "i"t#m %umi !ituli" "#nu'na !#n)an m#n)unakan tan!a "#m&an) ./0 an) !i*u*u' !i *a'a)ian kata an) *#%ulan)1 Kata an) !iulan) "#nu'Kata an) !iulan) "#$a%a "#&a%aKata an) !iulan) "#$a%a "#%#ntak a0 Kata an) !iulan) "#nu'na+ "ama a!a %kataan an) *#%*#ntuk tun))al atau t#%*itan#urung-burung&um!ut-rum!ut#angunan-bangunan*0 Kata an) !iulan) "#$a%a "&a%a+ iaitu *a)i %kataan an) *#%im*u'an#erjalan-jalanTertan%a-tan%aTari-menari'aman-ber(aman$0 Kata an) !iulan) "#$a%a "#%#ntakKuih-muihTinggi-lam!aiSau"ara-mara#ukit bukauA&a*ila kata )an!a !ija!ikan "#*a)ai *#ntuk !a"a% an) m#n#%ima a&itan+ tan!a "#m&an) "#*a)ai tan!a ulan)an t#ta& !i)unakan123nt3'na(Diku$ar-ka$irkanMem!)rak-!eran"akanMenggembar-gemburkanPENGEJAAN BENTUK KLITIKK*+T+KP&,K*+T+KENK*+T+KKLITIKB#ntuk t#%ikat an) ti!ak *3l#' !ian))a& "#*a)ai m3%4#m t#%ikat k#%ana *3l#' *#%a!a !alam t#m&at 4%a"a atau klau"a+ t#ta&i ti!ak !ian))a& "#*a)ai %kataanHa!i% !i *a'a)ian !#&an %kataan "#%ti kata )anti nama "in)kat untuk aku !an #n)kau iaitu ku !an kau1K#!ua/!ua ini 'a!i% "#*a)ai a,alan nan!a &a"i4 !an !ituli" "#%an)kai !#n)an kata !a"a%PROKLITIKkuambilkauambilkuba$akauba$aCONTOH:ENKLITIKoHa!i% !i *a'a)ian ak'i% %kataano23nt3' #nklitik iala' kata )anti nama "in)kat ku+ mu+ na+ !an &a%tik#l n#)a" /la'+ /ka' !an /ta'1oK#"#mua *#ntuk !ituli" "#%an)kai !#n)an kata !a"a%1CONTOH:FRASA SENDI NAMA DENGAN KATA SENDINAMA 'DI' DAN 'KE'Perbe(aan Ejaan #agi Di- Awalan Kata Kerja Dan Di Kata Sen"i Nama Dalam *a'a"a M#lau+ t#%!a&at a,alan !i/ !an kata "#n!i nama !i an) k#li'atan 'am&i% "ama #jaan t#ta&i k#!ua/!ua *#ntuk ini ti!ak "amaB#ntuk !i/ iala' a,alan an) 'a!i% !i 'a!a&an kata k#%ja !an *#%$antum !#n)an kata !a"a%1 Kata k#%ja a,alan !i/ m#%u&akankata k#%ja &a"i4 *a)i 3%an) k#ti)aKata Sendi Nama Imbuan A!a"an"i !er!ustakaan dinamakan"i "alam bas itu dihukum"i te!i tasik itu diba$a"i majlis keramaian dikum!ulkan B#ntuk !i &ula iala' kata "#n!i nama an) m#nunjukkan t#m&at !an !i#ja t#%&i"a' !a%i&a!a kata !a"a%na1 B#ntuk !i ini 'a!i% !i 'a!a&an kata nama atau 4%a"a nama untuk m#m*#ntuk 4%a"a "#n!i nama +bun%a bekerja di sek)lah itu- Pengembara itu sesat di "alam hutan- Pertunjukan itu "ia"akan di K)ta #haru- Dia menunggu kami di !erhentian bas-P#%*#zaan Ejaan Ba)i K#/ A,alan Kata K#%ja Dan K# Kata S#n!i NamaBentuk ke- ialah awalan yan ha!i" !i ha!a#an kata !a$a" untuk %e%&entuk kata na%a te"&itan' Bentuk ke- !ie(a &e")antu% !enan kata !a$a"' B#ntuk k# iala' kata "#n!i nama an) 'a!i% !i 'a!a&an kata nama atau 4%a"a nama untuk m#m*#ntuk 4%a"a "#n!i nama an) m#m*a,a n)#%tian .a0 m#natakan t#m&at+ atau .*0 m#natakan ,aktu ma"a'S#%ti mana/mana 4%a"a "#n!i nama+ kata a%a' *3l#' 'a!i% anta%a kata "#n!i nama !#n)an kata nama atau 4%a"a nama #urung-burung itu terbang ke arah selatan- Mereka akan ke Kuantan es)k- Kami "i!ersilakan masuk ke "ewan !ameran itu- Pelajar itu men)leh ke kiri "an ke kanan sebelum melintas jalan ra%a- Pen%elam itu terjun ke "alam sungaiTANDA BACAoTan!a *a$a iala' lam*an)/lam*an) an) !i)unakan "#,aktu m#nuli" untuk m#m*#%ikan nj#la" tam*a'an t#ntan) makna an) in)in !i"am&aikano T#%!a&at *#*#%a&a lam*an) tan!a *a$a+ "#%ti titik .10+ k3ma .+0+ tan!a "3al .50+ k3ma *#%titik .60 !ua titik .(0 !an lain/lain la)iDE#INISITANDA BACA DI A*A+ DAN AKHIR A,ATHURUF BESAR Hu%u4 *#"a% m#nan!akan %mulaan aat1 S#mua aat m#"ti !imulakan !#n)an 'u%u4 *#"a%1T#%!a&at ju)a "itua"i !i mana 'u%u4 *#"a% 'a!i !i t#n)a' aat1 23nt3'na(Ibunya berkata, Jawablah panggilan itu,TITIK (.)Tan!a titik !i)unakan &a!a :.a0&a!aak'i% aatan) *ukan %tanaan atau "#%uanKe"eta ini &a"u !i&eli'E$-k i&u akan ke Kuala +u%#u"'.*0 &a!aak'i% "in)katan nama3%an),'A'B' .,an A%at Be"h-"%at/0En' .En)ik/.$0 "#*#lum tan!a nutu& kata .80 !alam $aka& ajukKata kakak0 1&una itu $u!ah layu'2.!0 untuk m#nunjukkan an)ka %&ulu'an3'40 56'7089':TANDA KOMA.0/Tan!a k-%a !iunakan untuk:.a0*a)i m#n)a"in)kan kata an) *#%tu%ut/tu%ut !alam "atu aatI&u %e%&eli ikan0 $ayu"0 !an !ain'A&u0 Ku%a"0 !an

Search related