of 28/28
1 SINTEZA PROPUNERILOR la proiectul de Legii contabilității în redacție nouă Nr. d/o Denumirea autorităţilor, (numărul şi data avizului) Articolul avizat Varianta din proiect Conţinutul propunerilor Decizia 1 2 3 4 5 6 1. Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova (ACAP) (302/19.12.2016) Art.5 alin.(11) Modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate (11) Entitățile prevăzute la alin. (1) - (3) pot ține contabilitatea și întocmi situații financiare în baza IFRS. (11) Entitățile menționate la alin. (1) și (3) pot ține contabilitatea și întocmi situații financiare în baza IFRS sau IFRS pentru ÎMM - uri. În opinia noastră acordarea opțiunii de aplicare a IFRS pentru IMM-uri: va oferi entităților micro, mici și mijlocii din Republica Moldova posibilitatea de a implementa unele din cele mai bune practici recunoscute pe plan internațional în domeniul raportării financiare ; va oferi entităților micro, mici și mijlocii oportunități de dezvoltare și integrare la nivel regional și global va impulsiona dezvoltarea profesiei contabile în Republica Moldova inclusiv prin creșterea numărului de profesioniști contabili și auditori cu experiență în aplicarea IFRS-urilor, capabili ofere servicii competitive la nivel regional și global (offshoring de servicii). propunem de stipulat cărui organ anume (spre exemplu organ profesional) și care va fi mecanismul de delegare. Nu se acceptă, deoarece IFRS pentru IMM-uri nu sunt acceptate pentru aplicare de către entitățile din Republica Moldova. Nu se acceptă, Ministerul Finanțelor va delega în baza prevederii menționate, responsabilul de elaborarea a actului normativ în domeniul contabilității unui organ care va demonstra capacități și responsabilități de elaborare, care poate fi, inclusiv un organ profesional. Mecanismul de delegare Art.8 alin.(1) lit.f) Organele de reglementare a contabilității și competenţa acestora (1) Ministerul Finanţelor: f) poate delega responsabilitățile de elaborare a actelor normative din domeniul contabilității unui organ de contabilitate și raportare financiară.

SINTEZA PROPUNERILOR la proiectul de Legii contabilității ...old.mf.gov.md/files/files/Transparenta/rezultate/SINTEZA_PROPUNERIL… · Moldova (ACAP) (302/19.12.2016) Art.5 alin.(11)

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SINTEZA PROPUNERILOR la proiectul de Legii contabilității...

 • 1

  SINTEZA PROPUNERILOR

  la proiectul de Legii contabilității în redacție nouă

  Nr.

  d/o

  Denumirea

  autorităţilor, (numărul şi data

  avizului)

  Articolul

  avizat

  Varianta din proiect

  Conţinutul propunerilor

  Decizia

  1 2 3 4 5 6

  1. Asociația Contabililor

  și Auditorilor

  Profesioniști din

  Moldova (ACAP)

  (302/19.12.2016)

  Art.5 alin.(11)

  Modul de ținere a contabilității și

  de aplicare a standardelor de

  contabilitate

  (11) Entitățile prevăzute la alin. (1) - (3) pot ține contabilitatea și

  întocmi situații financiare în baza

  IFRS.

  (11) Entitățile menționate la alin. (1) și (3) pot ține

  contabilitatea și întocmi situații financiare în baza IFRS

  sau IFRS pentru ÎMM - uri.

  În opinia noastră acordarea opțiunii de aplicare a IFRS

  pentru IMM-uri:

  va oferi entităților micro, mici și mijlocii din Republica Moldova posibilitatea de a implementa unele din cele

  mai bune practici recunoscute pe plan internațional în

  domeniul raportării financiare ;

  va oferi entităților micro, mici și mijlocii oportunități de dezvoltare și integrare la nivel regional și global va

  impulsiona dezvoltarea profesiei contabile în Republica

  Moldova inclusiv prin creșterea numărului de

  profesioniști contabili și auditori cu experiență în

  aplicarea IFRS-urilor, capabili să ofere servicii

  competitive la nivel regional și global (offshoring de

  servicii).

  propunem de stipulat cărui organ anume (spre exemplu

  organ profesional) și care va fi mecanismul de delegare.

  Nu se acceptă, deoarece IFRS pentru

  IMM-uri nu sunt acceptate pentru

  aplicare de către entitățile din

  Republica Moldova.

  Nu se acceptă, Ministerul Finanțelor

  va delega în baza prevederii

  menționate, responsabilul de

  elaborarea a actului normativ în

  domeniul contabilității unui organ

  care va demonstra capacități și

  responsabilități de elaborare, care

  poate fi, inclusiv un organ

  profesional. Mecanismul de delegare

  Art.8 alin.(1)

  lit.f) Organele de reglementare a

  contabilității și competenţa acestora

  (1) Ministerul Finanţelor:

  f) poate delega responsabilitățile de

  elaborare a actelor normative din

  domeniul contabilității unui organ

  de contabilitate și raportare

  financiară.

 • 2

  va fi stabilit de ministerul finanțelor

  în baza funcțiilor și atribuțiilor

  stabilite prin Hotărîrea Guvernului

  cu privire la reglementarea activității

  Ministerului Finanțelor nr.1265 din

  14.11.2008.

  Art.18 alin.(6)

  Art.18 alin.(7)

  Obligațiile și drepturile entităţii

  privind ținerea contabilității și

  raportarea financiară

  Contabilul-șef sau altă persoana

  împuternicită de organizarea și

  conducerea contabilității entităţii,

  cu excepția entității de interes

  public, trebuie să aibă studii

  superioare sau profesionale tehnice

  postsecundare economice.

  Contabilul-șef sau altă persoana

  împuternicită de organizarea și

  conducerea contabilității entității

  de interes public trebuie să aibă

  studii economice superioare.

  (6) Contabilul-șef sau altă persoană împuternicită de organizarea și conducerea contabilității entității, cu

  excepția entității de interes public, trebuie să aibă studii

  superioare sau profesionale tehnice postsecundare

  economice și 5 ani stagiu în domeniul contabilității

  (7) se cere definirea cerințelor față de posturile de contabil-

  sef la entitățile de interes public si anume:

  un contabil-șef al entității de interes public trebuie să

  fie membru al unui corp profesional membru IFAC și

  să fie titular al unor certificări profesionale recunoscute

  pe plan global a căror curiculă presupune cunoaștere la

  un nivel avansat a IFRS."

  (7) Această propunere vine în sprijinul și în spiritul

  prevederilor prezentului proiect de lege și a propunerilor de

  îmbunătățire de mai sus:

  entitățile de interes public sunt obligate să aplice IFRS;

  profesia contabilă servește interesului public prin urmare

  calitatea raportării financiare poate fi asigurată în mare

  parte de membri ai corpurilor profesionale, membre IFAC,

  care aplică mecanisme de asigurare a calității, inclusiv

  cerințe pentru dezvoltarea profesională continuă și

  certificări profesionale cu scop de recunoaștere a anumitor

  competențe la standarde globale.

  Nu se acceptă, fiecare angajator își

  stabilește individual criteriile de

  angajare.

  Se acceptă, se va propune includerea

  prevederii menționate în Legea

  instituțiilor financiare nr.550 din

  21.07.1995 și Legea cu privire la

  asigurări nr.407 din 21.12.2006.

 • 3

  Art.22 alin.(7)

  lit.b)

  Note la situațiile financiare

  (1) Nota explicativă a entității mari și entității de interes public

  conține în mod obligatoriu,

  suplimentar la informațiile cerute

  conform alin. (5) și (6), informații

  privind:

  a) totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru auditul

  situațiilor financiare și totalul

  onorariilor percepute de către

  aceste entități pentru alte servicii

  decît cele de audit, inclusiv pe

  tipuri de servicii.

  Nu este clar care este rolul acestor informații pentru ca să

  fie făcute publice. Prin această prevedere se încalcă cerința

  confidențialității stabilită pentru auditul situațiilor

  financiare și taina comercială. Se face discriminare între

  serviciile de audit și alte tipuri de servicii (de exemplu,

  marketing, transport etc.)

  Nu se acceptă, deoarece informația

  se prezintă conform prevederilor

  Directivei 2013/34/UE..

  Art.32

  Auditul situațiilor financiare

  (1) Auditului obligatoriu sînt supuse:

  a) situațiile financiare individuale

  ale entităților mijlocii și mari,

  entităților de interes public și ale

  altor entități conform cerințelor

  legislației în vigoare;

  b) situațiile financiare consolidate

  ale grupurilor care au obligația de

  consolidare conform art.27.

  Auditul situaţiilor financiare se

  efectuează în conformitate cu

  prevederile Legii privind auditul

  situațiilor financiare.

  (2) Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu

  prevederile Legii privind auditul

  situațiilor financiare.

  Se propune de indicat situațiile financiare ale cărei

  perioade (2017 ori 2018) vor fi supuse auditului obligatoriu

  conform prezentei legi.

  Se acceptă, perioada de gestiune

  pentru toate entităţile care

  întocmesc şi prezintă situaţii

  financiare este anul calendaristic,

  care cuprinde perioada de la 1

  ianuarie pînă la 31 decembrie. Data

  întocmirii situaţiilor financiare este

  ultima zi calendaristică a perioadei

  de gestiune, cu excepţia cazurilor de

  reorganizare şi lichidare a entităţii.

  Prezenta lege intră în vigoare la 1

  ianuarie 2018.

  Astfel, primele situații financiare

  care vor fi supuse auditului

  obligatoriu vor fi cele întocmite

  pentru anul 2018

 • 4

  Art.33

  alin.(1)

  Art.35 alin.(1)

  lit.b)

  Prezentarea și publicarea situațiilor

  financiare

  1) Entitatea prezintă pe suport de

  hîrtie sau în formă electronică

  situaţiile financiare individuale,

  raportul conducerii și raportul

  auditorului proprietarilor

  (asociaţilor, acţionarilor

  fondatorilor, membrilor) şi

  Serviciului situațiilor financiare.

  (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării:

  b) va aduce actele sale normative

  în concordanţă cu prezenta lege;

  Conform legislației cu privire la audit, raportul auditorului

  se emite cu ziua când au fost finisate procedurile de audit și

  exprima opinia asupra situațiilor financiare deja elaborate

  și, cel mai deseori, prezentate SSF. Din acest motiv, data

  situațiilor financiare este semnificativ premergătoare datei

  raportului auditorului și, de cele mai multe ori, acesta din

  urmă nu poate fi prezentat SSF odată cu situațiile

  financiare.

  Se propune instituirea prin legea contabilității a unui

  Comitet pentru Standarde de contabilitate cu statut de

  Agenție publică independentă de Ministerul Finanțelor.

  Acest Comitet să fie responsabil de punerea în aplicare,

  actualizarea și interpretarea standardelor naționale de

  contabilitate. Bugetul acestui Comitet să fie format din

  contribuțiile BNM, CNPF, entități de interes public,

  entități cotate la bursa de valori, etc. Este foarte important ca acest Comitet să fie independent de Ministerul

  Finanțelor, care este responsabil de formarea părții de

  venit a bugetului.

  De stipulat expres pentru care situații financiare se vor

  aplica prevederile prezentei legi:

  - situațiile financiare întocmite pentru 2017, 2018 ori

  2019.

  Nu se acceptă, deoarece informația

  se prezintă conform prevederilor

  Directivei 2013/34/UE. Totodată,

  termenul de prezentare a situațiilor

  financiare de 120 de zile este

  suficient pentru a asigura întocmirea

  raportului auditorului și prezentarea

  acestuia entității auditate.

  Nu se acceptă, deoarece Ministerul

  Finanțelor este organul responsabil

  pentru aprobarea și stabilirea

  politicilor în domeniul contabilității.

  Se acceptă, perioada de gestiune

  pentru toate entităţile care

  întocmesc şi prezintă situaţii

  financiare este anul calendaristic,

  care cuprinde perioada de la 1

  ianuarie pînă la 31 decembrie. Data

  întocmirii situaţiilor financiare este

  ultima zi calendaristică a perioadei

  de gestiune, cu excepţia cazurilor de

  reorganizare şi lichidare a entităţii.

  Prezenta lege intră în vigoare la 1

  ianuarie 2018.

  Astfel, vor fi supuse auditului

  obligatoriu situațiile financiare

  întocmite pentru anul 2018.

 • 5

  6. Asociația Auditorilor

  și Consultanților în

  Management din

  Republica Moldova

  (01-509 din

  14.12.2016)

  Art.4

  Categorii de entități și grupuri

  (1) Entitate micro – entitatea care, la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 5 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 11 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 10.

  (2) Entitate mică – entitatea care, la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 63 600 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 127 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 50.

  (3) Entitate mijlocie – entitatea care, la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 250.

  (4) Entitate mare – entitatea care, la data raportării, depășește limitele

  a cel puțin două dintre următoarele

  trei criterii:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  În primul rînd asupra necesității revizuirii criteriilor de

  clasificare a categoriilor de entități și grupuri, clasificare

  care are un impact direct auditul obligatoriu al entităților.

  Astfel, conform proiectului, se propune ca auditului

  obligatoriu să fie supuse entitățile mijlocii și mari, (criterii:

  active – 318 000 000 lei, venituri din vînzări – 636 000 000

  lei, angajați - 250) cît și la entitățile de interes public. Nu

  putem utiliza niște criterii de clasificare facînd trimitere la

  practica țărilor europene, unde economia este mult mai

  dezvoltată. Astfel, este una când asemenea criterii sunt

  impuse pentru o țară precum Germania și cu totul altceva

  când acestea se vor face obligatorii în Republica Moldova.

  Dacă în Germania criteriile respective vor fi depășite de

  zeci de mii de companii, la noi în Moldova criteriile de

  mărime indicate în proiectul legii vor fi depășite de un

  număr foarte redus de companii, ceea ce va avea efecte

  negative imediate asupra pieței de audit.

  În cele ce urmează dorim să evidențiem o idee magistrală

  si anume că transpunerea criteriilor de mărime pentru

  clasificarea companiilor pe cele 4 categorii

  (micro/mici/medii/mari) este un aspect care nu trebuie

  confundat cu stabilirea unor criterii de mărime pentru audit

  obligatoriu.

  În această ordine de idei, într-adevăr este absolut logic ca

  definițiile celor patru tipuri de companii din punct de

  vedere al criteriilor de mărime (total active, cifra de afaceri

  și numărul mediu de angajați) să fie în mare măsură

  uniforme pentru toate statele naționale. Însă, atenție,

  stabilirea criteriilor de mărime în funcție de care se va

  hotărî caracterul obligatoriu al auditului este o

  prerogativă a fiecărui stat național în parte, fapt de

  care profită majoritatea statelor europene. În acest sens,

  sugerez să consultați prevederile articolului 2 al Directivei:

  1. „audit statutar” înseamnă un audit al situațiilor

  financiare anuale sau al situațiilor financiare consolidate

  în măsura în care:

  (a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii;

  (b) este obligatoriu în temeiul dreptului intern referitoare

  la întreprinderile mici;

  Nu se acceptă, deoarece pentru

  clasificarea entităților, criteriile de

  mărime au fost stabilite conform

  echivalentului în monedă națională

  prin aplicarea cursului de schimb de

  16,7320 MDL/EUR stabilit de

  Banca Națională a Moldovei la 19

  iulie 2013, data intrării în vigoare a

  Directivei 2013/34/EU.

  Conform datelor prezentate de către

  Consiliul de supraveghere a

  activității de audit, pentru anul 2015,

  auditul obligatoriu al situațiilor

  financiare anuale s-a efectuat la 362

  entități, inclusiv entități de interes

  public și alte entități conform

  prevederilor legislației în vigoare.

  Conform proiectului Legii

  contabilității în redacție nouă,

  auditului obligatoriu vor fi supuse

  situațiile financiare individuale ale

  entităților mijlocii și mari, entităților

  de interes public și altor entități

  conform cerințelor legislației în

  vigoare, care va cuprinde în jur de

  589 entități.

  Totodată, conform proiectului Legii

  privind întreprinderile de stat și

  întreprinderile municipale în redacție

  nouă, auditului obligatoriu vor fi

  supuse situațiile financiare anuale

  ale întreprinderilor de stat și

  întreprinderilor municipale, care

  cuprind circa 720 entități, cu

  excepția entităților care au fost

  clasificate în calitate de entități de

  interes public, entitate mijlocie și

  mare, conform criteriilor stabilite de

  proiectul Legii contabilității în

 • 6

  perioada de gestiune: 250.

  (5) Grup mic – grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-

  fiice care urmează să fie incluse în

  consolidare și care, împreună, nu

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii la

  data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 127 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 50.

  (6) Grup mijlociu – grupul constituit din entitatea-mamă și

  entitățile-fiice care urmează să fie

  incluse în consolidare și care,

  împreună, nu depășește limitele a

  cel puțin două dintre următoarele

  trei criterii la data raportării

  entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  cursul perioadei de gestiune: 250.

  (7) Grup mare – grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-

  fiice care urmează să fie incluse în

  consolidare și care, împreună,

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii la

  data raportării entității-mamă:

  Mai mult decât atât, este edificator în acest sens studiul

  realizat de Federația Europeana a Contabililor (FEE) -

  Audit exemption thresholds in Europe Update after the

  transposition of the Accounting Directive1 (a se vedea

  documentul atașat), în care sunt prezentate criteriile de

  mărime folosite în diferite state europene în funcție de care

  se stabilește caracterul obligatoriu al unui audit (Audit

  exemptions thresholds). Acestea, nu sunt identice cu acele

  criterii de mărime în funcție de care companiile sunt

  clasificate pe cele patru categorii.

  Consultând acest studiu veți observa că sunt state cu o

  economie incomparabil mai mare decât cea a țării noastre,

  dar care și-au setat niște criterii pentru audit obligatoriu

  mult mai jos față de definiția companiei medii din

  Directivă. De exemplu (toate sume în EURO dacă nu este

  specificat altfel):

  Țara Total active Cifra de

  afaceri

  Număr de

  angajați PIB (2015)2

  Republica

  Moldova3

  63,600,000

  MDL sau

  aprox.

  2,890,000

  EURO

  127,200,000

  MDL sau

  aprox.

  5,780,000

  EURO

  50 6,551

  Bulgaria 1,000,000 2,000,000 30 48,953

  Cehia 1,500,000 3,000,000 50 181,811

  Finlanda 100,000 200,000 3 229,810

  Franța4 1,000,000 sau 2,000,000 sau 20 sau 50

  2,421,682 1,550,000 3,100,000 50

  Letonia 800,000 1,600,000 50 27,035

  Malta 46,600 93,000 2 9,643

  Norvegia 2,500,000 5,000,000 50 388,315

  Polonia 2,500,000 5,000,000 50 474,483

  Portugalia 1,500,000 3,000,000 50 198,931

  Slovacia 1,000,000 2,000,000 30 86,582

  Spania 2,850,000 5,700,000 50 1,199,057

  Suedia 150,000 300,000 3 492,618

  Prin urmare, reiterăm idea că ar trebui să revenim asupra

  aspectului criteriilor în funcție de care auditul devine

  obligatoriu.

  Ca o sugestie, propunem ca pe lângă companiile medii și

  mari, caracterul obligatoriu al auditului trebuie aplicat și

  redacție nouă.

  Prin urmare, putem menționa, că în

  mediu pentru o entitate de audit

  înregistrată conform prevederilor

  proiectului, va reveni pentru

  efectuarea auditului circa 15 entități,

  față de 4 entități în mediu pentru anii

  precedenți.

  1 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/1605_Audit_exemption_thresholds_update.pdf

  2 Banca Mondială, în milioane USD.

  3 Criteriile de mărime așa cum sunt prezentate în Proiectul Legii contabilității (Art.4). Conversia în EURO s-a realizat aplicând cursul 1 EURO = 22 MDL.

  4 În funcție de forma juridică.

 • 7

  Art.11 alin.(12)

  Art.22

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  cursul perioadei de gestiune: 250.

  (8) O entitate sau grup trece dintr-o categorie în alta dacă, la data

  raportării, depășește sau încetează

  să mai depășească limitele a două

  dintre cele trei criterii, pentru

  ultimele două perioade de gestiune

  consecutive.

  (9) Criteriile de clasificare prevăzute la alin. (1) - (7) nu se

  aplică entităților enumerate la art. 2

  lit. d) - f) și entităților de interes

  public.

  Documente primare

  Persoanele care întocmesc şi/sau

  semnează documentele primare,

  precum şi cele care le înregistrează

  în contabilitate, poartă răspundere

  în conformitate cu art. 34.

  Note la situațiile financiare

  (2) Notele la situaţiile financiare cuprind anexele şi nota explicativă.

  (3) Notele la situațiile financiare

  altor companii, luând în calcul dimensiunea economiei

  naționale. Așadar, am putea să stabilim cele trei criterii

  pentru audit obligatoriu după cum urmează:

  Total active: 500 mii EURO

  Cifra de afaceri: 1 mil EURO

  Nr. mediu de angajați: 25

  Ar putea fi folosită aceeași regulă ca și cea stipulată în

  proiectul legii - ”2 din 3” și anume dacă 2 din cele 3 criterii

  sunt depășite, situațiile financiare ale entității respective

  vor fi auditate în mod obligatoriu. Criteriile de mai sus vor

  putea fi discutate în cadrul întâlnirii/întâlnirilor noastre

  viitoare.

  Astfel, aplicarea acestor criterii prin raportarea la

  dimensiunea economiei naționale, va spori atractivitatea

  profesiei și va preveni contractarea pieței de audit.

  Persoanele care întocmesc și cele care înregistrează

  documentele primare nu pot purta răspundere conform

  legislației în vigoare, cu atît mai mult penală,

  contravențională. Răspunderea pentru încălcarea acestei

  legi trebuie să aparțină factorilor de decizie a entității,

  administratorului/fondatorului și nici într-un caz

  persoanelor care au obligația de a înregistra aceste

  documente primare în contabilitate. Aceste persoane vor

  purta răspundere în fața angajatorului, acesta avînd dreptul

  inclusiv la acțiune în regres pentru recuperarea

  prejudiciilor cauzate în cazul în care asemenea prejudicii

  vor exista. În acest context, cuvintele ”întocmesc” și

  ”înregistrează” urmează a fi excluse.

  Înțelegem că aceste prevederi sunt preluate din Directivele

  europene, dar practicile europene neadaptate la necesitățile

  și realitățile RM, nu vor asigura o dezvoltare, dar

  dimpotrivă vor duce la stagnarea schimbărilor și

  Nu se acceptă, deoarece persoanele

  care întocmesc și înregistrează

  documente primare poartă

  răspundere disciplinară și

  patrimonială conform Codului

  Muncii. Sancțiuni în baza Codului

  Penal și Contravențional nu sunt

  prevăzute pentru persoane care

  întocmesc/ înregistrează documente

  primare.

  Nu se acceptă, deoarece conținutul

  notelor explicative este obligatoriu

  conform cerințelor Directivei

 • 8

  respectă ordinea în care sînt

  prezentate elementele contabile în

  bilanț și în situația de profit și

  pierdere.

  (4) Anexele conţin informaţii care detaliază elementele situaţiilor

  financiare și se întocmesc în

  conformitate cu standardele de

  contabilitate.

  (5) Nota explicativă conţine informaţii suplimentare care nu sînt

  incluse în situaţiile financiare şi în

  anexele la acestea. Volumul,

  structura şi forma de prezentare a

  notei explicative se stabilesc de

  entitate de sine stătător în funcție

  de categoria acesteia, de

  dimensiunea, forma juridică de

  organizare, domeniul/profilul de

  activitate al acesteia, necesităţile

  informaţionale proprii și cerințele

  prezentei legi.

  (6) Nota explicativă pentru toate entitățile conține în mod

  obligatoriu, pe lîngă alte informații

  prevăzute în prezenta lege,

  informații privind:

  a) politicile contabile adoptate;

  b) în cazul evaluării ulterioare a activelor imobilizate conform

  modelului reevaluării:

  valoarea reevaluată pe fiecare categorie de imobilizări la

  începutul şi sfîrşitul perioadei

  de gestiune;

  modificarea diferențelor din reevaluare pe parcursul

  perioadei de gestiune cu

  explicarea tratamentului fiscal

  reformelor. Așa spre exemplu proiectul Legii, prevede

  aplicarea și utilizarea notelor la situațiile financiare.

  Conform acestor prevederi, agenții economici vor avea

  obligația prezentării unor rapoarte suplimentare, cu o

  informație confidențială, irelevantă sau la care de fapt

  statul are acces. Așa spre ex:

  - Agentul economic trebuie să indice valoarea reevaluată pe fiecare categorie de imobilizări la începutul

  și sfîrșitul perioadei de gestiune, modificarea diferențelor

  din reevaluarea pe parcursul perioadei de gestiune cu

  explicarea tratamentului fiscal al acestora și valoarea

  contabilă în cazul cînd imobilizările nu ar fi fost

  reevaluate. Aceasta presupune un lucru suplimentar

  nejustificat, analiza unor consecințe a unor fapte care nu s-

  au realizat, ținerea unei contabilități paralele.

  - Urmează a fi raportată suma retribuțiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune membrilor

  consiliului, organului executiv și de supraveghere și alte

  angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile

  membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor

  organe; onorariile achitate entităților de audit. În primul

  rînd această informație este confidențială, în al doilea rînd

  nu are relevanță!

  - O serie de informații solicitate sunt deja deținute de organele statului fie prin prezentarea altor rapoarte

  (numărul mediu de salariați), fie prin acces la bazele de

  date (soldurile activelor și datoriilor privind impozitul pe

  venit amînat, numărul și valoarea nominală a acțiunilor

  subscrise, valoarea nominală a acțiunilor ș.a.). Deci, aceste

  prevederi ale Directivei în Republica Moldova deja sunt

  implementate, organele abilitate dețin asemenea informații.

  Nu credem că în țările Comunității europene, solicitarea

  uneia și aceleiași informații se dublează în diferite rapoarte.

  În acest caz, ar trebui concomitent de anulat rapoartele

  actuale.

  Astfel, considerăm necesară revizuirea

  prevederilor ce reglementează notele la situațiile

  financiare, prin simplificarea acestora.

  2013/34/UE, iar informația

  prezentată nu cade sub incidența

  Legii cu privire la secretul comercial

  nr.171 din 6 iulie 1994 și a Legii

  privind protecția datelor cu caracter

  personal nr.133 din 8 iulie 2011.

  De asemenea, majoritatea

  informațiilor solicitate pentru

  prezentare în notele explicative

  conform proiectului sunt prevăzute

  pentru prezentare la momentul

  actual în Standardele Naționale de

  Contabilitate existente.

 • 9

  al acestora; și

  valoarea contabilă în cazul cînd imobilizările nu ar fi fost

  reevaluate;

  c) în cazul evaluării ulterioare la valoarea justă a instrumentelor

  financiare și altor categorii de

  active:

  metodele folosite la determinarea valorii juste și

  informațiile care au stat la baza

  aplicării lor;

  valoarea justă pe fiecare categorie la începutul şi

  sfîrşitul perioadei de gestiune și

  modificările diferenţelor de

  valoare provenite din ajustările

  valorii juste decontată la

  cheltuielile sau veniturile

  perioadei de gestiune;

  tipul și natura instrumentelor financiare derivate, inclusiv

  termenele și condițiile

  semnificative care afectează

  valoarea, calendarul și

  certitudinea fluxurilor de

  numerar viitoare;

  mișcarea rezervelor de valoare justă pe parcursul perioadei de

  gestiune;

  d) valoarea totală a angajamentelor financiare,

  garanțiilor sau activelor și

  datoriilor contingente neincluse

  în bilanț, indicînd natura și

  forma oricărei garanții care a

  fost acordată; angajamentele

  privind pensiile și cele către

 • 10

  entitățile afiliate sau asociate

  sînt prezentate separat;

  e) suma avansurilor și împrumuturilor acordate

  membrilor consiliului,

  organului executiv și de

  supraveghere, cu indicarea

  ratelor dobînzii, condiţiilor

  principale de acordare a

  acestora, sumelor rambursate,

  precum şi a angajamentelor

  asumate în numele lor sub

  garanţii de orice fel;

  f) cuantumul și natura elementelor individuale de

  venituri sau de cheltuieli care

  au o mărime sau o incidență

  neordinară;

  g) sumele datoriilor cu un termen de achitare mai mare de 5 ani și

  valoarea totală a datoriilor

  acoperite cu garanții, cu

  indicarea naturii și formei

  garanțiilor;

  h) h) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii, în cazul

  în care entitatea nu întocmește

  raportul conducerii;

  i) elementele individuale de active sau datorii care au

  legătură cu mai mult de un

  element din structura bilanțului,

  dacă nu sînt prezentate distinct

  în bilanț;

  j) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune.

  (7) Nota explicativă a entității mijlocii, mari și entității de interes

 • 11

  public conține în mod obligatoriu,

  suplimentar la informațiile cerute

  conform alin. (5), informații

  privind:

  a) imobilizările necorporale și corporale:

  costul de intrare sau, dacă a fost aplicată evaluarea

  ulterioară la valoarea justă sau

  valoarea reevaluată - valoarea

  justă sau valoarea reevaluată la

  începutul și sfîrșitul perioadei

  de gestiune;

  majorările, diminuările și transferurile în cursul perioadei

  de gestiune;

  amortizarea acumulată, pierderile acumulate din

  depreciere și diferențele din

  reevaluare la începutul şi

  sfîrşitul perioadei de gestiune şi

  modificările acestora în cursul

  perioadei de gestiune;

  costurile îndatorării capitalizate în perioada de gestiune;

  costurile ulterioare capitalizate în perioada de gestiune;

  b) instrumentele financiare, atunci cînd sînt evaluate la cost:

  valoarea justă, dacă această valoare poate fi determinată,

  pentru fiecare clasă de

  instrumente financiare derivate

  și natura lor;

  valoarea contabilă și valoarea justă a instrumentelor

  financiare, din clasa activelor

  imobilizate, înregistrate la o

  valoare mai mare decît valoarea

 • 12

  lor justă și motivele pentru care

  nu a fost redusă valoarea

  contabilă;

  c) suma retribuţiilor acordate pe parcursul perioadei de gestiune

  membrilor consiliului,

  organului executiv și de

  supraveghere şi alte

  angajamente apărute sau

  asumate în legătură cu pensiile

  membrilor actuali sau ale

  foştilor membri ai acestor

  organe, pe categorii;

  d) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune, repartizat

  pe categorii și cheltuielile cu

  personalul aferente perioadei

  de gestiune, dacă acestea nu

  sînt prezentate separat în

  situația de profit și pierdere;

  e) soldurile și modificarea activelor și datoriilor privind

  impozitul pe venit amînat, în

  cazul aplicării metodei

  impozitului amînat;

  f) denumirea și adresa entităților în care se deține un interes de

  participare, prezentînd cota în

  capitalul social, mărimea

  capitalului social, rezervelor și

  profitul (pierderea) entității

  respective pentru ultima

  perioadă de gestiune pentru

  care au fost aprobate situațiile

  financiare;

  g) numărul și valoarea nominală a acțiunilor subscrise în cursul

  perioadei de gestiune;

 • 13

  h) dacă există mai multe categorii de acțiuni, numărul și valoarea

  nominală din fiecare categorie;

  i) existența oricăror tipuri de instrumente financiare cu

  indicarea numărului acestora și

  a drepturilor pe care le conferă;

  j) denumirea și adresa fiecăreia dintre entitățile cu răspundere

  nelimitată, înregistrate în

  confomitate cu legislația civilă,

  la care entitatea este asociată;

  k) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile

  financiare consolidate ale celui

  mai mare grup de entități din

  care entitatea face parte în

  calitate de entitate-fiică;

  l) denumirea și adresa entității care întocmește situațiile

  financiare consolidate ale celui

  mai mic grup de entități din

  care entitatea face parte în

  calitate de entitate-fiică și care

  este inclus în grupul de entități

  prevăzut la lit. k);

  m) propunerea de repartizare a profitului (acoperire a pierderii)

  sau repartizarea profitului

  (acoperirea pierderii), după caz;

  n) natura și scopul comercial ale angajamentelor entității care nu

  sînt incluse în bilanț, precum și

  impactul financiar al acelor

  angajamente asupra entității, cu

  condiția că riscurile sau

  beneficiile care decurg să fie

  semnificative;

 • 14

  Art.23

  o) natura și efectele financiare ale evenimentelor semnificative

  ulterioare datei de raportare și

  care nu sînt reflectate în bilanț

  și în situația de profit și

  pierdere;

  p) tranzacțiile cu părțile afiliate, inclusiv suma, natura relației și

  alte informații aferente.

  (8) Nota explicativă a entității mari și entității de interes

  public conține în mod

  obligatoriu, suplimentar la

  informațiile cerute conform

  alin. (5) și (6), informații

  privind:

  b) venitul din vînzări prezentat pe segmente de activitate și pe

  zone geografice;

  c) totalul onorariilor achitate entităților de audit pentru

  auditul situațiilor financiare și

  totalul onorariilor percepute de

  către aceste entități pentru alte

  servicii decît cele de audit,

  inclusiv pe tipuri de servicii.

  Raportul conducerii

  i) Entitățile mijlocii, mari și entitățile de interes public

  întocmesc și prezintă anual raportul

  conducerii împreună cu situațiile

  financiare.

  j) Raportul conducerii conține o prezentare fidelă a

  poziției entității, dezvoltării și

  performanței activităților acesteia și

  prezintă o analiză corelată cu

  dimensiunea și complexitatea

  Proiectul legii operează cu noțiunea de ”Raport al

  conducerii”. Ca și în cazul notelor contabile, acest raport

  urmează să conțină informații irelevante și confidențiale,

  astfel considerăm oportună excluderea acestora. Mai mult

  ca atît, menționăm, că se impune obligația de a prezenta

  acest raport inclusiv în cazul entităților private. Prezentarea

  raportului ar putea fi justificată în cazul entităților în care

  statul deține cotă parte, entităților de interes public, dar nu

  și în cazul entităților private, altfel, aceasta este o imixtiune

  directă în activitatea de întreprinzător.

  Astfel, considerăm necesară revizuirea

  Nu se acceptă, deoarece conținutul

  raportului este obligatoriu conform

  cerințelor Directivei 2013/34/UE, iar

  informația prezentată nu cade sub

  incidența Legii cu privire la secretul

  comercial nr.171 din 6 iulie 1994 și

  a Legii privind protecția datelor cu

  caracter personal nr.133 din 8 iulie

  2011.

  De asemenea, majoritatea

  informațiilor solicitate pentru

 • 15

  activităților desfășurate.

  k) Raportul conducerii include, cel puțin, informații

  privind:

  a) indicatorii financiari de performanță;

  b) indicatorii nefinanciari de performanță relevanți pentru

  activitatea entității;

  c) perspectivele de dezvoltare ale entităţii;

  d) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;

  e) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii;

  f) existenţa filialelor entităţii;

  g) principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă

  entitatea;

  h) mediul înconjurător şi oportunităţile profesionale ale

  angajaţilor;

  i) dacă utilizarea instrumentelor financiare este

  semnificativă pentru evaluarea

  poziției și performanței financiare:

  - obiectivele și politicile în

  gestiunea riscului financiar pentru

  fiecare tip major de tranzacție

  previzionată pentru care se

  utilizează metode de acoperire

  împotriva riscurilor;

  - expunerea entității la riscul de

  preț, riscul de credit, riscul de

  lichiditate și la riscul fluxului de

  numerar.

  l) Raportul conducerii conține, după caz, referiri și

  prevederilor ce reglementează Raportul conducerii,

  prin simplificarea acestora.

  prezentare în notele explicative

  conform proiectului sunt prevăzute

  pentru prezentare la momentul

  actual în Standardele Naționale de

  Contabilitate.

 • 16

  explicații suplimentare la

  informațiile prezentate conform

  alin. (3) lit. a) și b) și sumele

  prezentate în situațiile financiare.

  m) Entitatea de interes public care corespunde criteriilor stabilite

  pentru entitățile mari și a căror

  număr mediu al salariaților în

  perioada de gestiune depășește 500

  salariați, sînt obligate să includă în

  raportul conducerii o declarație

  nefinanciară.

  n) Declarația nefinanciară include informații privind aspectele

  de mediu, sociale și de personal,

  privind respectarea drepturilor

  omului și combaterea corupției, și

  cuprinde cu referire la acestea:

  a) descrierea succintă a modelului de afaceri al entității;

  b) descrierea politicilor adoptate, procedurile aplicate și

  rezultatele obținute de entitate;

  c) principalele riscuri și modul în care sînt gestionate de

  către entitate.

  o) Dacă entitatea nu aplică politici privind aspectele de mediu,

  sociale și de personal, privind

  respectarea drepturilor omului și

  combaterea corupției, declarația

  nefinanciară oferă o explicație în

  acest sens.

  p) Raportul conducerii entităţii de interes public, a cărei

  valori mobiliare sînt admise la

  tranzacţionare pe o piaţă

  reglementată, cuprinde un capitol

  separat privind guvernanţa

 • 17

  corporativă care conţine informaţii

  privind:

  a) codul de guvernanţă corporativă aplicat de entitate, cu

  referinţă la sursa publicării;

  b) gradul cu care entitatea se conformează prevederilor din codul

  de guvernanţă corporativă prevăzut

  la lit. a), iar în cazul cînd se abate,

  prezintă o explicație privind părțile

  din cod pe care nu le aplică și

  motivele neaplicării;

  c) sistemele de control intern şi gestiune a riscurilor entităţii, în

  raport cu procesul de raportare

  financiară;

  d) cotele de participare semnificative la capitalul social,

  directe sau indirecte;

  e) deținătorii oricărei valori mobiliare care conferă drepturi

  speciale de control și o descriere a

  acestor drepturi;

  f) orice restricție a dreptului de vot, cum ar fi limitarea

  dreptului de vot pentru deținătorii

  unui anumit procentaj sau ai unui

  anumit număr de voturi, termenele

  impuse pentru exercitarea dreptului

  de vot sau sistemele în care, cu

  cooperarea entității, drepturile

  financiare atașate valorilor

  mobiliare sunt separate de

  deținerea acestora;

  g) prevederile privind numirea și înlocuirea membrilor

  consiliului, organului executiv și

  modificarea statutului entității;

  h) competențele consiliului,

 • 18

  organului executiv privind

  emiterea sau răscumpărarea

  valorilor mobiliare;

  i) împuternicirile şi drepturile organelor de conducere,

  acţionarilor, altor deţinători de

  valori mobiliare ale entităţii și

  modalitățile de exercitare a

  acestora;

  j) componenţa, modul de funcţionare şi structura organelor

  de conducere și comitetelor

  entității;

  k) descrierea politicii de diversitate aplicate în ceea ce

  privește consiliul, organul executiv

  și de supraveghere ale entității

  referitor la aspecte cum ar fi vîrsta,

  genul sau educația și experiența

  profesională, obiectivele acestei

  politici de diversitate, modul în

  care a fost pusă în aplicare și

  rezultatele în perioada de raportare,

  în cazul în care entitatea

  corespunde criteriilor stabilite

  pentru entitățile mari. Dacă nu se

  aplică o astfel de politică,

  declarația conține o explicație în

  acest sens.

  q) Entitatea mare și entitatea de interes public, care este entitate

  din industria extractivă sau din

  sectorul exploatării forestiere,

  include în raportul conducerii un

  capitol separat privind plățile către

  stat, care cuprind suma achitată în

  numerar sau în natură sub formă de

  taxe pentru resursele naturale,

  impozit pe venit, redevențe,

 • 19

  dividende, taxe pentru licență, dacă

  oricare din aceste plați depășește 1

  700 000 lei în perioada de gestiune.

  Informațiile privind plățile către

  stat includ:

  a) suma totală a plăților, inclusiv pe tipuri, efectuate către

  stat;

  b) plățile în natură către stat, prezentate în expresie cantitativă și

  valorică, cu justificarea modului de

  determinare a valorii acestora.

  7. Asociația Investitorilor

  Străini (f/n din

  12.12.2016)

  Art.3

  Art.4

  entități afiliate – două sau mai

  multe entități din cadrul unui grup;

  situații financiare – set complet de

  rapoarte care caracterizează poziţia

  financiară, performanţa financiară

  și alte informații aferente activității

  entităţii pentru o perioadă de

  gestiune;

  Categorii de entități și grupuri

  (1) Entitate micro – entitatea care,

  la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  Noțiunea de entitate afiliata din lege diferă de definiția din

  SNC si poate duce in eroare sau crea confuzii.

  SNC Părţi afiliate şi contracte de societate civilă definește

  afilierea in felul următor:

  „Părţi afiliate – entităţi sau persoane fizice care au

  capacitatea de a controla sau sunt controlate, au

  influenţă semnificativă sau sînt influenţate semnificativ

  de cealaltă parte în politicile financiare şi

  operaţionale.”

  Consideram ca definițiile din legea contabilității trebuie sa

  corespunda definiției din standardul de contabilitate

  respectiv.

  Situațiile financiare pot fi de mai multe tipuri, de aceea in

  definiție trebuie de scos cuvîntul „complet”. Propunem

  următoarea redacție care este conform SNC Prezentarea

  situațiilor financiare:

  Situaţii financiare – set de rapoarte care conţin

  informaţii privind poziţia financiară, performanţa

  financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile

  de numerar ale entităţii pe o perioadă de gestiune.

  Divizarea pe categorii creează unele confuzii in felul cum

  este formulat textul, spre exemplu entitatea care

  îndeplinește criteriile pentru entitate mica, poate sa fie si

  entitatea micro, iar cea mijlocie poate sa fie si mica si

  micro in același timp. Propunem sa fie incluse precizări in

  Se acceptă. Standardele Naționale de

  Contabilitate vor fi modificate în

  baza art.35 alin.(1) al proiectului.

  Nu se acceptă, deoarece setul

  complet de situații financiare pentru

  fiecare categorie de entitate este

  diferit, unele categorii de entități nu

  vor prezenta rapoarte financiare

  privind fluxul de numerar și rapoarte

  privind modificarea capitalului

  propriu.

  Se acceptă, se va expune în redacție

  nouă astfel:

 • 20

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 5 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 11 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 10.

  (2) Entitate mică – entitatea care, la

  data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 127 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 50.

  (3) Entitate mijlocie – entitatea

  care, la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 250.

  (4) Entitate mare – entitatea care, la

  data raportării, depășește limitele a

  cel puțin două dintre următoarele

  trei criterii:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 250.

  (5) Grup mic – grupul constituit din

  entitatea-mamă și entitățile-fiice

  care urmează să fie incluse în

  consolidare și care, împreună, nu

  categorizarea entitătilor si anume:

  (1) Entitate micro – entitatea care, la data raportării, îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: ≤5 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: ≤11 200 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  ≤10.

  (2) Entitate mică – entitatea care, la data raportării, îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: >5 600 000 lei si ≤63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >11 200 000 lei si ≤127 200 000

  lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  >10 si ≤50.

  (3) Entitate mijlocie – entitatea care, la data raportării, îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: >63 600 000 lei si ≤318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >127 200 000 lei si ≤636 000 000

  lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  >50 si ≤250.

  (4) Entitate mare – entitatea care, la data raportării, depășește limitele a cel puțin două dintre următoarele trei

  criterii:

  (a) totalul activelor: >318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >636 000 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  >250.

  (5) Grup mic – grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și

  care, împreună, îndeplinește cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data raportării entității-mamă:

  „(2) Entitate mică – entitatea care nu

  este entitate micro și la data

  raportării, nu depășește limitele a cel

  puțin două dintre următoarele trei

  criterii:”

  „(3) Entitate mijlocie – entitatea care

  nu este entitate micro sau entitate

  mică și la data raportării, nu

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii:”

 • 21

  Art.28 alin.(3)

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii la

  data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 127 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 50.

  (6) Grup mijlociu – grupul

  constituit din entitatea-mamă și

  entitățile-fiice care urmează să fie

  incluse în consolidare și care,

  împreună, nu depășește limitele a

  cel puțin două dintre următoarele

  trei criterii la data raportării

  entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  cursul perioadei de gestiune: 250.

  (7) Grup mare – grupul constituit

  din entitatea-mamă și entitățile-

  fiice care urmează să fie incluse în

  consolidare și care, împreună,

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii la

  data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  cursul perioadei de gestiune: 250.

  Componența situațiilor financiare

  consolidate

  (3) Entitatea-mamă întocmeşte

  (a) totalul activelor: ≤63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: ≤127 200 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  ≤50.

  (6) Grup mijlociu – grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare

  și care, împreună, îndeplinește cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: >63 600 000 lei si ≤318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >127 200 000 lei si ≤636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de

  gestiune: >50 si ≤250.

  (7) Grup mare – grupul constituit din entitatea-mamă și entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și

  care, împreună, depășește limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: >318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >636 000 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de

  gestiune: >250.

  Daca entitatea mama va întocmi situații financiare

  consolidate din prima perioada cînd va îndeplini criteriile,

  atunci entitatea aceasta va trebui sa prezinte si date

  „(6) Grup mijlociu – grup care nu

  este grup mic și este constituit din

  entitatea-mamă și entitățile-fiice care

  urmează să fie incluse în consolidare

  și care, împreună, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data

  raportării entității-mamă:”

  Se acceptă parțial, modul de

  întocmire a situațiilor financiare

  consolidate va fi inclus în Standardul

 • 22

  situații financiare consolidate

  începînd cu prima perioadă de

  gestiune în care sunt depăşite

  criteriile prevăzute la art. 4 și cu

  respectarea prevederilor art. 27.

  comparative consolidate, deși în perioada comparativă –

  precedenta aceasta nu a îndeplinit criteriile de consolidare,

  ceea ce nu este corect.

  Se propune de a modifica acest aliniat și de a obliga

  prezentarea situațiilor financiare consolidate din perioada

  următoare perioadei de gestiune in care entitatea mama a

  îndeplinit criteriile de consolidare.

  „Entitatea-mamă întocmește situații financiare

  consolidate începând cu următoarea perioadă de

  gestiune celei în care sunt depășite criteriile prevăzute

  la art. 4 și cu respectarea prevederilor art. 27.”

  Național de Contabilitate

  „Prezentarea situațiilor financiare

  consolidate”.

  8. Camera de Comerț

  Americană (

  nr.03/10.01.2017)

  Art.3

  Art.4

  entități afiliate – două sau mai

  multe entități din cadrul unui grup;

  situații financiare – set complet de

  rapoarte care caracterizează poziţia

  financiară, performanţa financiară

  și alte informații aferente activității

  entităţii pentru o perioadă de

  gestiune;

  Categorii de entități și grupuri

  (1) Entitate micro – entitatea care,

  la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 5 600 000 lei;

  Noțiunea de entitate afiliata din lege diferă de definiția din

  SNC si poate duce in eroare sau crea confuzii.

  SNC Părţi afiliate şi contracte de societate civilă definește

  afilierea in felul următor:

  „Părţi afiliate – entităţi sau persoane fizice care au

  capacitatea de a controla sau sunt controlate, au

  influenţă semnificativă sau sînt influenţate semnificativ

  de cealaltă parte în politicile financiare şi

  operaţionale.”

  Consideram ca definițiile din legea contabilității trebuie sa

  corespunda definiției din standardul de contabilitate

  respectiv.

  Situațiile financiare pot fi de mai multe tipuri, de aceea in

  definiție trebuie de scos cuvîntul „complet”. Propunem

  următoarea redacție care este conform SNC Prezentarea

  situațiilor financiare:

  Situaţii financiare – set de rapoarte care conţin

  informaţii privind poziţia financiară, performanţa

  financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile

  de numerar ale entităţii pe o perioadă de gestiune.

  Divizarea pe categorii creează unele confuzii in felul cum

  este formulat textul, spre exemplu entitatea care

  îndeplinește criteriile pentru entitate mica, poate sa fie si

  entitatea micro, iar cea mijlocie poate sa fie si mica si

  micro in același timp. Propunem sa fie incluse precizări in

  categorizarea entitătilor si anume:

  Se acceptă. Standardele Naționale de

  Contabilitate vor fi modificate în

  baza art.35 alin.(1) al proiectului.

  Nu se acceptă, deoarece setul

  complet de situații financiare pentru

  fiecare categorie de entitate este

  diferit, unele categorii de entități nu

  vor prezenta rapoarte financiare

  privind fluxul de numerar și rapoarte

  privind modificarea capitalului

  propriu.

  Se acceptă, se va expune în redacție

  nouă astfel:

 • 23

  (b) veniturile din vînzări: 11 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 10.

  (2) Entitate mică – entitatea care, la

  data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 127 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 50.

  (3) Entitate mijlocie – entitatea

  care, la data raportării, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 250.

  (4) Entitate mare – entitatea care, la

  data raportării, depășește limitele a

  cel puțin două dintre următoarele

  trei criterii:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 250.

  (5) Grup mic – grupul constituit din

  entitatea-mamă și entitățile-fiice

  care urmează să fie incluse în

  consolidare și care, împreună, nu

  depășește limitele a cel puțin două

  (1) Entitate micro – entitatea care, la data raportării,

  îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: ≤5 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: ≤11 200 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  ≤10.

  (2) Entitate mică – entitatea care, la data raportării,

  îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: >5 600 000 lei si ≤63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >11 200 000 lei si ≤127 200 000

  lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  >10 si ≤50.

  (3) Entitate mijlocie – entitatea care, la data raportării,

  îndeplinește cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  (a) totalul activelor: >63 600 000 lei si ≤318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >127 200 000 lei si ≤636 000 000

  lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  >50 si ≤250.

  (4) Entitate mare – entitatea care, la data raportării,

  depășește limitele a cel puțin două dintre următoarele trei

  criterii:

  (a) totalul activelor: >318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >636 000 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  >250.

  (5) Grup mic – grupul constituit din entitatea-mamă și

  entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și

  care, împreună, îndeplinește cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: ≤63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: ≤127 200 000 lei;

  „(2) Entitate mică – entitatea care nu

  este entitate micro și la data

  raportării, nu depășește limitele a cel

  puțin două dintre următoarele trei

  criterii:”

  „(3) Entitate mijlocie – entitatea care

  nu este entitate micro sau entitate

  mică și la data raportării, nu

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii:”

 • 24

  Art.12 alin.(3)

  dintre următoarele trei criterii la

  data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 63 600 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: 127 200

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  perioada de gestiune: 50.

  (6) Grup mijlociu – grupul

  constituit din entitatea-mamă și

  entitățile-fiice care urmează să fie

  incluse în consolidare și care,

  împreună, nu depășește limitele a

  cel puțin două dintre următoarele

  trei criterii la data raportării

  entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  cursul perioadei de gestiune: 250.

  (7) Grup mare – grupul constituit

  din entitatea-mamă și entitățile-

  fiice care urmează să fie incluse în

  consolidare și care, împreună,

  depășește limitele a cel puțin două

  dintre următoarele trei criterii la

  data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: 318 000 000

  lei;

  (b) veniturile din vînzări: 636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în

  cursul perioadei de gestiune: 250.

  Documente primare cu regim

  special

  (3) Pentru operaţiunile cu caracter

  internațional prevăzute la alin. (1),

  (c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

  ≤50.

  (6) Grup mijlociu – grupul constituit din entitatea-mamă și

  entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și

  care, împreună, îndeplinește cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: >63 600 000 lei si ≤318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >127 200 000 lei si ≤636 000

  000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de

  gestiune: >50 si ≤250.

  (7) Grup mare – grupul constituit din entitatea-mamă și

  entitățile-fiice care urmează să fie incluse în consolidare și

  care, împreună, depășește limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data raportării entității-mamă:

  (a) totalul activelor: >318 000 000 lei;

  (b) veniturile din vînzări: >636 000 000 lei;

  (c) numărul mediu al salariaților în cursul perioadei de

  gestiune: >250.

  Nu este clar:

  - dacă pot fi utilizate documentele aplicate în practica

  internaţională sau cele prevăzute de contract în alte cazuri,

  decât prevăzute la alin. (1);

  „(6) Grup mijlociu – grup care nu

  este grup mic și este constituit din

  entitatea-mamă și entitățile-fiice care

  urmează să fie incluse în consolidare

  și care, împreună, nu depășește

  limitele a cel puțin două dintre

  următoarele trei criterii la data

  raportării entității-mamă:”

  Nu se acceptă, deoarece prevederea

  se conține în Legea contabilității

  existentă. Concomitent menționăm

  că prevederile Legii contabilității

 • 25

  Art.18 alin.(10)

  Art.28 alin.(3)

  drept documente primare pot fi

  utilizate documentele aplicate în

  practica internaţională sau cele

  prevăzute de contract.

  Obligațiile și drepturile entităţii

  privind ținerea contabilității și

  raportarea financiară

  (10) Diferența dintre profitul și

  suma dividendelor primite aferente

  interesului de participare, se

  înregistrează ca rezerve și nu poate

  fi distribuită proprietarilor

  (asociaților, acționarilor,

  fondatorilor, membrilor).

  Componența situațiilor financiare

  consolidate

  Entitatea-mamă întocmeşte situații

  financiare consolidate începînd cu

  prima perioadă de gestiune în care

  sunt depăşite criteriile prevăzute la

  art. 4 și cu respectarea prevederilor

  art. 27.

  - dacă lista elementelor obligatorii, specificate în ar. 11

  alin. (7) se aplică și la documentele aplicate în practica

  internaţională sau cele prevăzute de contract – în special,

  funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor

  responsabile

  În practica internațională de prestări a serviciilor (e.g.

  facebook, alte servicii) de obicei se folosesc invoice-uri în

  forma PDF, unde nu este indicată funcţia, numele,

  prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile.

  Înseamnă aceasta oare că profitul anual nerepartizat la

  încheierea anului nu va mai putea fi repartizat ulterior?

  Consider că, este o limitare nejusitificată, deoarece profitul

  nu coincide, de regulă, cu sumele numerarului disponibil

  pentru repartizare. De aici, apare o cvasi confiscare a

  veniturilor acționarilor, care va face cadrul investițional

  destul de neprietenos și va complica și mai mult atragerea

  investițiilor.

  Considerăm această prevedere drept abuzivă deoarece

  stabilește restricții care nu se regăsesc în legislația ce

  reglementează distribuirea dividendelor (Legea nr. 135-

  XVI din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere

  limitată sau Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind

  societățile pe acțiuni).

  Recomandăm excluderea acestei prevederi din proiectul

  Legii contabilității, deoarece aceste aspecte trebuie să fie

  reglementate exclusiv de legile specifice menționate mai

  sus.

  Daca entitatea mama va întocmi situații financiare

  consolidate din prima perioadă când va îndeplini criteriile,

  atunci entitatea aceasta va trebui să prezinte și date

  comparative consolidate, deși în perioada comparativă –

  precedentă aceasta nu a îndeplinit criteriile de consolidare,

  ceea ce nu este corect.

  Se propune de a modifica acest aliniat și de a obliga

  prezentarea situațiilor financiare consolidate din perioada

  următoare perioadei de gestiune în care entitatea mama a

  îndeplinit criteriile de consolidare.

  actuale nu conțin elementele

  obligatorii ale unui document primar

  de circulație internațională.

  Se acceptă. Art.18 alin.(10) este

  exclus.

  Se acceptă, modul de întocmire a

  situațiilor financiare consolidate va

  fi inclus în Standardul Național de

  Contabilitate „Prezentarea situațiilor

  financiare consolidate”.

 • 26

  Art.32

  Art.33

  alin.(5)

  Auditul situațiilor financiare

  (1) Auditului obligatoriu sînt

  supuse:

  a) situațiile financiare individuale

  ale entităților mijlocii și mari,

  entităților de interes public și ale

  altor entități conform cerințelor

  legislației în vigoare;

  a) situațiile financiare consolidate ale grupurilor care au

  obligația de consolidare conform

  art.27.

  (2) Auditul situaţiilor financiare se efectuează în conformitate cu

  prevederile Legii privind auditul

  situațiilor financiare.

  Prezentarea și publicarea situațiilor

  financiare

  (5) Situaţiile financiare, raportul

  conducerii și raportul auditorului

  ale entităţilor supuse auditului

  obligatoriu se plasează pe pagina-

  web a entităţii.

  „Entitatea-mamă întocmește situații financiare

  consolidate începând cu următoarea perioadă de

  gestiune celei în care sunt depășite criteriile prevăzute

  la art. 4 și cu respectarea prevederilor art. 27.”

  Nu este clar dacă auditul este obligatoriu tuturor entităților

  mijlocii și mari sau numai acelor entități mijlocii și mari

  care sunt, totodată, entități de interes public. Cred că

  asemenea obligație trebuie să fie limitată doar la entitățile

  de interes public, datorită statutului lor de interes public. În

  rest, ar trebui să decidă acționarii dacă au sau nu nevoie de

  audit. În acest context, această obligație ar trebui să fie

  impusă doar acelor grupuri care includ o entitate de interes

  public.

  Considerăm că astfel de obligații ar trebui limitate doar la

  entitățile de interes public, datorită caracterului și

  interesului din partea persoanelor terțe.

  Pentru celelalte entități, altele decât cele de interes public,

  considerăm că nu ar trebui impuse astfel de obligații

  deoarece:

  - nu toate companiile (datorită dimensiunii și specificului activității entității) dispun de pagini-web.

  Respectiv, aceasta reglementare va duce la costuri

  suplimentare pentru business;

  - Art. 33, alin. (1) al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor

  juridice și a întreprinzătorilor individuali, stabilește că în

  Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu date

  privind situația financiară anuală. Iar art. 34, alin. (1)

  stabilește că datele din Registrul de stat și din actele de

  Nu se acceptă, deoarece prevederea

  dată transpune exact cerințele

  minime ale Directivei 2013/34/UE,

  în ceea ce privește cerințele minime

  obligatorii ale entității supuse

  auditării.

  Nu se acceptă, deoarece prevederea

  dată transpune exact cerințele

  Directivei 2013/34/UE, în ceea ce

  privește prezentarea și publicare

  situațiilor financiare.

 • 27

  constituire sunt publice și accesibile tuturor. Respectiv,

  datele privind situația financiară a entităților, altele decât

  cele de interes public, poate fi obținută gratuit din Registrul

  de stat.

  8. Asociația Businessului

  European (EBA

  Moldova f/n din

  17.01.2017)

  Art.18

  alin.(6)-(7)

  Art21

  alin.(1)

  Obligațiile și drepturile entităţii

  privind ținerea contabilității și

  raportarea financiară

  (6) Contabilul-șef sau altă

  persoana împuternicită de

  organizarea și conducerea

  contabilității entităţii, cu excepția

  entității de interes public, trebuie să

  aibă studii superioare sau

  profesionale tehnice postsecundare

  economice.

  (7) Contabilul-șef sau altă persoana

  împuternicită de organizarea și

  conducerea contabilității entității

  de interes public trebuie să aibă

  studii economice superioare.

  Componența situațiilor financiare

  individuale

  (1) În funcție de categoria și necesitățile informaționale proprii,

  entitatea care aplică SNC

  întocmește si prezintă anual:

  a) situații financiare prescurtate;

  sau

  b) situaţii financiare simplificate;

  Art. 18 prevede faptul că, contabilul-șef al entității trebuie

  să dețină studii economice (superioare sau profesionale

  tehnice postsecundare, în funcție de categoria entității).

  Ținând cont de complexitatea profesiei, dar și conform

  experienței internaționale, este practic imposibil ca un

  specialist fără studii specializate în domeniul contabilității

  să ofere unei entități servicii calitative de evidență

  contabilă. În același timp, profesia contabilă necesită a fi

  dezvoltată în concordanță cu cele mai bune practici

  mondiale, iar aceste practici prevăd nu doar studii

  specializate, dar și certificări suplimentare pentru doritorii

  de a practica această specialitate de o valoare și importanță

  deosebită.

  Art. 21 din proiectul Legii prevede aplicarea situațiilor

  financiare ”prescurtate”, ”simplificate” sau ”complete” în

  funcție de categoria și necesitățile informaționale interne

  ale entităților. Această prevedere, de rând cu altele conexe,

  presupune o modificare esențială în Standardele Naționale

  de Contabilitate la care un număr mare de întreprinderi va

  trebui să se racordeze, să suporte cheltuieli suplimentare și

  aranjamente administrative. În acest sens, considerăm că

  intrarea în vigoare a legii la 1 ianuarie 2018 nu este

  binevenită.

  Nu se acceptă, deoarece sunt

  acceptate toate tipurile de studii

  superioare (ciclul I-III).

  Legea contabilității stabilește

  prevederi generale referitoare la

  studiile contabilului șef, prevederile

  speciale/suplimentare urmează să fie

  prevăzute în legislația de ramură sau

  să fie prevăzute de entități. Organele

  se supraveghere pot stabili cerințe

  suplimentare față de criteriile

  stabilite în proiect.

  Nu se acceptă, este o prevedere

  existentă și aplicabilă din 1 ianuarie

  2008.

  9. Ţurcanu Viorel, dr.

  hab., profesor univ.,

  ASEM

  Golocialova Irina, dr.,

  conf.univ., ASEM

  Art.3 contabilitate de angajamente –

  metodă a contabilității conform

  căreia elementele contabile sînt

  recunoscute pe măsura apariţiei

  acestora, indiferent de momentul

  încasării/plăţii numerarului sau

  compensării în altă formă.

  contabilitate de angajamente – metodă a contabilităţii…,

  iar în art.6 face parte din princiipii generale (contrazicere);

  Se acceptă, se exclude noțiunea de

  „contabilitate de angajamente” de la

  art.3 din proiect.

 • 28