Click here to load reader

Sinteza mimetika encima SOD 1. stopnja: · PDF file•Pozitivni, negativni azeotropi? 12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 5 Dean-Starkova past DEA N-STA RK OV A PA ST. ... Ostale

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sinteza mimetika encima SOD 1. stopnja: · PDF file•Pozitivni, negativni azeotropi?...

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1

Sinteza mimetika encima SOD 1. stopnja: H2salen

Katedra za farmacevtsko kemijo

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 2

Sinteza N,N-bis(saliciliden)etilendiamina

Predlagajte orositveni reagent za detekcijo poteka reakcije in za selektivno detekcijo salicilaldehida.

Kateri tip reakcije potee med etilendiaminom in salicilaldehidom?

Zakaj uporabljamo brezvodni etanol in ne 96%?

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 3

Mehanizem reakcije Alkilamino-de-okso-bisubstitucija (IUPAC ime reakcije)

Tvorba imina (Schiff-ove baze) iz amina in aldehida

Potee nukleofilna adicija amina na karbonilno skupino aldehida s sledeim prenosom protona iz duika na kisik do nastanka nestabilnega karbinolamina ali hemiaminala. Pri primarnem aminu se odcepi voda (eliminacija) in nastane imin.

Reakcija je v celoti reverzibilna. Ravnoteje pomaknemo na stran produktov tako, da odstranjujemo vodo z azeotropno destilacijo, molekularnimi siti ali TiCl4.

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 4 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 4

Postopki za odvajanje vode

Suilna sredstva: Na2SO4, MgSO4, CaCl2,

Molekularna sita: 0,3 ali 0,4 nm

Kisline: H2SO4 (vekrat katalizator in suilno sredstvo hkrati)

Azeotropna destilacija (Dean-Starkova past) Benzen/H2O 9% vode v azeotropni zmesi, Tv(benzen)=80C,

Tv(az.)=69C

Toluen/H2O 20% vode v az. zmesi, Tv(az.)=84,2C

CCl4/H2O 4% vode v az. zmesi, Tv(az.)=66C

Kaj so azeotropne zmesi? Homogena, heterogena azeotropna destilacija? Pozitivni, negativni azeotropi?

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 5 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 5

Dean-Starkova past

DEAN-STARKOVA PAST

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 6

Imini - nomenklatura

Imidati ali imino etri so imini s

kisikom povezanim z ogljikom. Amidati so amidni enolati.

http://en.wikipedia.org/wiki/Imine

Stareji izraz: Schiff-ova baza

http://en.wikipedia.org/wiki/Imine

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 7

Salicilaldehid

Sinteza (Reimer-Tiemann-ova reakcija):

http://en.wikipedia.org/wiki/Salicylaldehyde

Kaken je mehanizem reakcije?

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 8

Mehanizem Reimer-Tiemann-ove reakcije

Kloroform (1) reagira z

mono bazo do kloroform

karboaniona (2), ki hitro

vstopa v alfa-eliminacijo in

daje diklorokarben (3).

Diklorokarben reagira s

fenolatom (5) na orto-

poziciji do diklorometil

substituiranega fenola (7).

Po alkalni hidrolizi se tvori

eleni produkt (9).

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reimer-Tiemann_Reaction_Mechanism.png

12/11/2012 9

Ostale metode za formiliranje aromatskega obroa

VilsmeierHaack-ova reakcija:

Gattermann-ova reakcija:

Gattermann-Koch-ova reakcija:

Name reactions: a collection of detailed reaction mechanisms

Po avtorjih Jie Jack Li

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 10

Mehanizem VilsmeierHaack-ove reakcije:

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 11

Alternativne metode za sintezo (derivatov) benzaldehida

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 12

Etilendiamin Sinteza:

Derivate tvori s karboksilnimi kislinami, nitrili, CS2,

aldehidi in ketoni.

Bifunkcionalen - pogosto tvori heterocikle (npr.

imidazolidin)

Kelator za tvorbo koordinacijskih spojin

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 14

EDTA

Sintetizirajte etilendiamintetraocetno kislino iz:

Etilendiamina in kloroocetne kisline

Alternativa: Etilendiamina, formaldehida in NaCN

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 15

Salicilaldoksim kelator ionov elementov prehodnih kovin

Sintetizirajte salicilaldoksim iz fenola in hidroksilamina.

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 16 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 16

Angleki tekst - predpis

_____

________ ___

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 17

Kakna je vloga magnezijevega sulfata?

Zakaj je pri Vilsmeierjevem postopku bolje uporabiti brezvodni DMF? Kaj se zgodi, e je prisotno voda v topilu? Napiite reakcijo, ki pri tem potee?

Zakaj pri Vilsmeierjevem postopku dodamo nasieno raztopino natrijevega acetata? Napiite reakcijo, ki pri tem potee!

Navedite vsaj dva orositvena reagenta, s katerima bi lahko detektirali produk reakcije (spojino 6)?

Nariite produkt reakcije, ki ga dobimo, e spojini 6 dodamo pol ekvivalenta etilendiamina!

Kakna vloga ima AlCl3 pri pretvorbi spojine 6 v 8?

Angleki tekst - predpis

12/11/2012 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 18

Naloga

12/11/2012 19

Naloga za toko