Sino Si Jesus - · PDF file28 Katangian ng Hula ng Biblia Ang mga hula sa Biblia ay mga mensahe ng Diyos sa kanyang bayan saspamamagitan ng kanyang mga sugo, ang mga propeta. Sa

 • View
  296

 • Download
  26

Embed Size (px)

Text of Sino Si Jesus - · PDF file28 Katangian ng Hula ng Biblia Ang mga hula sa Biblia ay mga...

 • 2SI JESUS

  ANG IPINANGAKONG MESIAS

  ------

  sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

  Katangian ng Hula ng Biblia .Kahalagahan ng mga hula.Pagkatupad ng hula tungkol sa MesiasSeremonya ng panghuhula

  Mga Hula tungkol' sa MesiasTao at DiyosHandog at ang TagapagligtasPropeta. Saserdote. at Hari

  27

 • 28

  Katangian ng Hula ng Biblia

  Ang mga hula saBiblia ay mga mensaheng Diyos sa kanyangbayan saspamamagitanng kanyang mga sugo,ang mga propeta. Sapamamagitan nila, ipi-nabatid ng Diyos angnais niyang gawin ngmga tao at ipinakita sakanila ang maramingmga bagay na magaga-nap sa hinaharap.

  Slno.si JetllU

  Kinasihan ng Diyos ang mga propeta upangisulat ang mga bagay na ipinahayag Niyasa kanila. Ang mga ito'y nasa Biblia ngayon.Ang mga hula nila ng mga pangyayaring ma-gaganap sa hinaharap, ay nagtatangi sa Bibliasa ibang banal na mga sulat ng ibang mga re-lihiyon. Marami na sa mga hulang ito ang nang-yari ayon sa pinakamaliit na detalye nito.Ang Biblia ay naglalaman din ng mga maka-saysayang pagkatupad ng maraming bilang ni-to. Ang ilan sa mga hula ay nangyayari na nga-yon. Ang iba'y malapit nang maganap.

  Kahalagahan ng mga hula

  Ipinaaalam sa atin ng natupad na mga hulasa Biblia na ito nga'y salita ng Diyos. Sino pa

  . kaya ang' makaaalam ng tiyak ng bawa't de- .talye sa hinaharap na mangyayari at makapag-lalarawan ng mga magaganap sa isang bayansa tiyak na lugar at tiyak na panahon pagka-lipas pa ng daan-daang taon. Pinatunayan ng

 • Si JtsU8 Ang Ipinangakong Mtsicu 29

  Diyos ang pagkas niya sa Biblia sa pagsasabing kanyang layon at pagkatulad ng lahat ngbagay gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ngmga propeta.

  MatandangTipan

  t

  Ang mga hula sa Matandang Tipan tungkol

  sa darating na Tagapagligtas ay lubhangmahalaga sa atin sa tatlong mga kadahilanan:1. Masusukat natin ang buhay ni Jesus ayon

  sa mga hulang ito at makikita kung Siyanga ang ipinangakong Tagapagligtas.

  2. Higit nating mauunawaan, sa pamamagitanng mga hula, kung sino si Jesus at bakit

  Siya naparito. Ipinakikita sa atin angKanyang gawain sa nakaraan, kasalukuyan,at hinaharap.

  3. Malalaman natin na gina-gawa ng Diyos ang mKanyang ipinangako. Kung

  =:::~~n;~~~~~:tu~~o~ ./jI~kay Jesus, matutupad din ( ~ang mga hula ukol sa HINAHARAP)hinaharap.

 • 30 Sino si JeJlUIJ

  Ang Gagawin Mo

  Piliin ang tamang sagot.l. Ang mga hula sa Biblia tungkol sa

  mangyayari ay

  .... a) kapahayagang tinanggap ng mgapropeta mula sa mga espiritu ngpatay .

  .... b) kabatirang nakukuha sa pag-aaralng tinatahak ng mga bituin.

  '" k) kapahayagang ibinigay ng Diyossa pamamagitan ng kanyang mgapropeta.

  2. Isipin mo: Sa anong" paraan nagigingmahalaga sa iyo ang pag-aaral ng mgahula sa Matandang Tipan at angpagkatiipad nito? Bakit?

  Pagkatupad ng hula tungkol sa Mesias

  Tinatawag natinghula tungkol sa Mesiasang mga hula tungkolsa, Tagapagligtas. Ito'y'galing sa s a li t a n gHebreo na M~ias naang ',ibig sa.b,ihin ayPin4hiran ng' 'langis.Ang mga saserdote, ~~propeta, at hari aypinahiran ng langis,upang ipakitang sila'ypinili ng Diyos at iti-nangi para maglingkodsa kanya.

 • Si Jesus Ang Ipinangakong Mesias 31

  Ang darating na Mesias ay papahiran ng langisng Espiritu Santo ng Diyos upang gawin angKanyang gawain. Siya'y magiging Propeta.Saserdote, at Hari. Sa .salitang Griyego angMesias ay katumbas ng Cristo. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol kay Jesu-Cristo,tinatawag nating Mesias si Jesus, ang Pinahiranng Langis, ang katuparan ng mga hula tungkolsa Mesias.

  Ang mga pangakong pagpapadala sa Mesiasay unti-untng ibinigay ng Diyos sa kanyangbayan sa loob ng 4,000 taon. Inilarawan ngilan sa kanila ang gagawin ni Jesus sa lupabilang ating Tagapagligtas. Tumukoy namanang iba ng Kanyang paghaharing walang kata-pusan. Ilan sa mga hulang ito'y mga pahayagtungkol sa karaniwang kalagayan nguni'tlumampas sa pangyayaring iyon upang tumukoy~a ,pagdating ng Mesias.

  Naghayag pa nangkaragdagang tala tungkolsa Mesias ang Diyos sapagdaraan ng panahon-kung saan siya isisilang,paano mamamatay, anoang Kanyang gagawin.Katunayan, ang ilan samga nag-aaral ng Biblia.ang nakabilang ng 330detalye tungkol sa M2-sias sa Matandang Tipan.Ibig ng Diyos na makilalang lahat ang Mesias pagSiya'y dumating.

 • 32 Sino.!i JealU

  Ang Gagawin Mo

  3. Ano ang ibig sabihin ng Jesu-Cristo?

  .... a) Si Jesus, Mananakop' at Hari.

  .... b) Si Jesus, ijari at Tagapag-ligtas .

  .... k) Si J esus, ang Pinahiran ngLangis, ang Mesias.,

  4. Pinahiran ng Langis ang mga lalakiupang maglingkod sa Diyos para saanong 3 katungkulan?

  ' o' ...... , . ......................

  5.. Paano ibinigay ng Diyos ang mgahula tungkol sa Mesias?

  .... a) Unti-unti sa pamamagitan ngmga propeta sa loob ng 4,000taon .

  .... b) Biglaan, may ~,OOOtaon bagosumilang si Jesus .

  .... k) Unti-unti sa loob ng 400 taonbago ipinanganak si Jesus.

  6. Ilang detalye tungkol sa MeSIas angnalilang batay sa mga hula saMatandang Tipan?

  .: a) 3

  .... b) 33

  .... k). 330

  7. Isipin mo: Gaano kahalaga sa iyoang mga hula tungkol sa Mesias?

 • Si Jesus Ang Ipinanga1rong Mesias 33

  Seremonya ng panghuhulaAng mga seremonya sa pagsamba na gina-

  mit ng bayan noong panahon ng MatandangTipan ay may kinalaman sa hula. Itinatag ngDiyos ang paraan ng paghahandog bilang lara-wan ng darating na Mesias na magaalay ngkanyang buhay upang iligtas ang mga tao sakanilang mga kasalanan. Ang gawain ng mgasaserdote ay larawan ng .gawain ni Jesus bi-lang sakdal na saserdote para sa sangkatau-han.

  MatandangTipan E]ebreo.~ ~~----.Ang buong aklat ng lIebro sa Bagong Ti-

  pan ay nagsasaad kung paano kaangkop niJesus ang hulang ibinigay sa pamamagitanng rituwal na may slnasagsag' ng MatandangTipan.

  Sa buong daigdig ngayon, makikita natin angmga. bakas ng mga seremonya ng hula at mgapaghahandog na ipinagawa. ng. Diyos nangmagkasala ang tao. Ang maraming relihiyonsa kanilang pagsamba ay gumaganap ng mgapalatandaang ito na si Jesus ang tunay na ti-nutukoy. Ang mga kaanib ng mga relihiyongito ay dapat na pag-aralau ang BibliangCristia-no upang matuklasan ang tunay na kahu-lugan ng kanilang seremonya.

 • 34 Sino.li Jesla

  Ang Gagawin Mo

  8. Ang mga seremonya ng paghahan-dog at pagka-saserdote sa Matan-dang Tipan ay

  .... a) mahalagang gawain natinngayon .

  .... b) mahalaga bilang larawan nghula tungkol sa Mesias at saKanyang gawain .

  .... k) hindi mahalaga sa atinngayon.

  9. Aling aklat sa Bagong Tipan angnagpapakita kung paano tinutupadni Jesus ang mga seremonya ngMatandang Tipan?

  Mga Hula Tungkol sa MesiasTao at Diyos

  Makikita natin sa unang aklat ng Bibliaang unang IJ>lln.R"8kokaugnay ng Mesias. Tinu-tukoy Siya ng Diyos bilang binhi ng babae. SI-ya'y isisilang ng isang babae. Si Adan atEva, ang unang lalaki at babae ay nagkasa-la. Sila'y pinapaniwala ni Satanas, ang kaa-way np; Diyos, kaya sinuway nila ang Pangi-noon. Ito ang nagtayo sa kanila sa Diyos at tl~palalm sila sa kapangyarihan ni Satanas.Nguni't nangako Mg Diyos a isisilang ang Ta-gapagligtas na lalaban at wawasak sa kapang-yarihan ni Satanas. SinabI ag DLyoskay Sat.a.'nas:

 • i JesU8 Ang Ipinangakong Mesias 35Genesis3:15. At papag-aaltn ko ikaw at angbabae, at ang iyong binhi at ang kanyangbinhi; ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikawang dudurog ng kanyang sakong.

  Sa sumund na mga siglo, sinabi ng Diyossa kanyang bayan ang karagdagan pang ulattungkol sa Tagapagligtas. Siya'y isisilang saBethlehem, sa lupain ng Palestina. Gayunman,hindi siya magging' karaniwang tao lamang.Siya'y walang hanggan. Siya'y walang simula'tkatapusan. Nguni't isisilang siya bilang isangsanggol at magiging pinuno sa Israel. Anghula ni Mikas:

  Mikas 5:2. Nguni't ikaw, Bethlehem Efrata,na maliit upang lumagay sa. libu-libo ngJuda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isana magpupuno sa Israel; na ang pnagbuha-tan ay mula nang una, mula nang walanghanggan.

  Jel" ;ETHLEHEM

  ..... Arabia

 • .36 Sino.9i JcsW/

  Mga 700 taon bago sumilang si Jesus, ipina-kita ng Diyos kay propeta Isaias na ang dara-ting na Tagapagligtas ay totoong tao at toto-ong Diyos. Isisilang siya ng isang dalaga, wa-lang amang tao. Ang Diyos ang kanyang Ama.Isa sa itatawag' sa kanya'y Emmanuel na angibig sabihin ~y "BUn1IJJI11IJtift ang Diyos."

  Isaias 7 :14. Kaya't ang Panginoon nga aymagbibigay sa iyo ng tanda; narito. isangdalaga ay magllh, at manganganak ngisang lalaki, at tatawagin ang kanyang pa-ngalan na Emmanuel.isaias 9 :&. Sapagka't sa atin ay ipinanga-nak Jlg isang bata, sa atin ay ibinigay angisang anak na lalaki; at ang pamamahala aymaaatang sa kanyang balikat; at ang kan-yang pangalan ay tatawaging kamangha-

  mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Di-yos, Walang-hanggang Ama. Pangulo ng .Kapayapaan.

  Sa mga ebanghelyo nina Mateo at Lucas, ma-babasa mo kung paano sumilang sa Bethlehemsi Jeslfs na walang amang tao - anak ni Bir-heng Maria at Anak ng Diyos. Tao't Diyos,siYK ang Emmanuel- sumasaatin ang Diyos.

 • Si Jesus Ang Ipinangakong Mesias

  Ang Gagawin Mo

  10. Ibigay ang kinaroroonan sa Bibliang mga hulang ito tungkol saMesias. May mga talatang inulit ngmaraming beses sa talang ito.

  a) Binhi ng isang babae. . . . . . ..b) Makapangyarihang Diyos . . . .k) Ipinanganak sa Bethlehem .d) Emmanuel .e) Pangulo ng Kapayapaan .g) Isinilang ng isang dalaga .

  11. Kapwa itinuturo ng Matanda at ngBagong Tipan na ang Mesias ay

  a) Karaniwang tao.b) Diyos ngunit hindi tao.k) Tao't Diyos

  Handog at Tagapagligtas

  37

  Ipinakita ng Diyos sa ilang propeta na angTagapagligtas ay mag-aalay ng Kanyang' buhaybilang handog para sa ating mga kasalanan.Lahat ng hayop na inihandog sa Diyos ba