Click here to load reader

Sinj (1).pdf

 • View
  451

 • Download
  26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sinj povijest

Text of Sinj (1).pdf

 • NEVENKA BEZIC-BOZANIC

  STANOVNITVO SINJA U LOVRIEVO DOBA

  Polovicom XVIII stoljea od Sinja je udaljena opasnost od turskih napada, pa se grad pod starom tvravom pomalo poeo izgraivati i nase-ljavati novim stanovnitvom koje je pridolazilo iz okolnih sela Cetinske krajine, ali i iz drugih mjesta Dalmacije te iz susjedne Bosne. Matine knjige vjenanih, roenih i umrlih od 1750. do 1800. godine otkrivaju nam

  itav niz imena stanovnika Sinja tog vremena, porijeklo pojedinih obitelji, veze s drugim mjestima Dalmacije i susjednom Bosnom, drutveni poloaj stanovnitva, vojnu posadu u sinjskoj tvravi i niz drugih podataka, koji s ostalim sauvanim ispravama popunjuju sliku tog kraja u razbolju od pedeset godina.1 Iako su ekonomske prilike bile teke, a Mletaka republika na samrtnoj postelji nije Vlie imala ni snage ni volje da se brine za udaljene krajeve, narod se u Cetinskoj krajini raao, umirao i ivio svoj ivot ikaJko je umio i znao.

  U razdoblju od 1750. do 1800. godine u Sinju se godinje sklapalo dvadeset do pedeset brakova, a raalo od sedamdeset do sto i etrdeset djece. Iz knjiga umrlih vidi se da je umiralo izmeu pedeset i sto i etrdeset stanovnika od petogodinje djece do stogodinjaka. Najvea je smrt-nost bila kod djece od roenja pa do osam godina ivota, no broj nije mo-gue ustanoviti, jer se djeca mlaa od pet godina nisu upisivala u knjige mrtvih do 1797. godine. Smrtnost je bila posebno pojaana kugom, koja je harala 1763. godine, kad su u Sinju umrle sto i dvije osobe, a neka epidemija bila je zacijelo i 1766. godine kad su u Sinju umrle sto etrdeset i etiri osobe, pa zatim ponovno 1783. godine kad se rauna da je na podruju Cetinske krajine umrlo oko tisuu i pet stotina stanovnika, a u samom Sinju prema knjizi umrlih sto i trideset osoba, bez djece koja nisu upisivana.2 Te iste godine sklopljena su u Sinju samo tri braka, a krteno samo trideset i est novoroenadi.

  Sva djeca upisana u Matine knjige krtenih roena su u braku. U pe-deset godina poznato je samo pet sluajeva izvanbrane djece nepoznatog oca, i to: 1761. godine Juraj Rue Rajevi Bonjakovi, 1764. godine Josip Margarite Ouvi~ia. 1768. godine Jalmv Jakice Kukavica iz Turjaka i Ana

  125

 • Ivke Tadi Medikovi, slijedee godine Antica Domine Stonoi, 1774. godi-ne Ana Petronile Milainovi, a 1762. godine umro je priznati sin izvan bra-ka Grgur Marka Trampe. U knjlige je upisano i dvanaestero krtene djece nepoznatih roditelja, koja su se obino ostavljala na pragu crkve ili imunije kue, i to: 1762. godine Vicko, 1767. godine Lucija i Dominik, 1775. godine Nata!, 1776. godine Matija, 1778. Juraj, 1787. Antica, 1795. godine Mato i Ana, 1798. godine Ana i Antun, te 1799. godine Andrija. Oni su zabiljeeni samo s krsnim imenima, bez prezimena. Kad ove podatlke uspo-redimo s onima koji su poznati u primorskim gradovima i na otocima, vidimo koliko je na tom podruju bila vrsta brana zajednica i koliko se vodila u obiteljima briga o djeci.

  I upravo tu brigu o djeci Ivan Lovri opisuje kao posebnu osobinu morlakih ena, kao i privrenost porodici i potovanje roditelja.' Bra-kovi su se sklapali najvie u sijenju i veljai, rijetko u toku ljeta, zacijelo zbog poljskih radova i obaveza prema stoci, pa zatim opet u kasnu jesen. Djeca su se meutim raala cijele godine, u pojedinim porodicama svake godine po jedno dijete, posebno ako su bila enska djeca, no ako je prvo bilo muko, onda je moglo proi dvije do tri godine do roenja novog djeteta. U razdoblju od pedeset godina rodilo se u Sinju pedeset i osam pari blizanaca u obiteljima: 1750. godine Grgura Medvida, 1751. godine Martina Jelinia i Jurja Matia, 1753. godine Ivana Grabovca, Antuna Manenice i Vita Labrovia, 1754. godine Antuna Zupia, 1755. godine Petra Batarela, 1756. godine Ivana della Coste i Mate Strmia, 1757. godine Luke Zupia, Stjepana Ivankovia i Nikole Modria, 1758. godine Jurja Gulia, Ivana Aamije i Ivana Simia, 1761. godine Grgura Raj-

  evia, Tadije Vukovia i Antuna Vuemilovia, 1763. godine Luke Zupia, 1764. godine Grgura Maria, 1766. godine Marka Baia i Bartula Toma-evia, 1767. godine Jerka Batarela, Miha Ljubiia, Ivana Marasa i Antuna

  Glavinovia, 1769. Jakova Jenjia, 1770. godine Ivana Petrovia i Antuna Bulja, 1771. godine Nikole Martinovia, 1772. godine Mate Tomaevia i Mihovila Tiganja, 1774. godine Franje Bikia, 1775. godine Marka Baraa i Petra Pavlovia, 1778. godine Mate Tomaevia, 1780. godine Dujma Erce-ga, 1781. godine Tome Filipovia, 1782. godine Jakova Simia, Antuna Mareschina i Ivana Bogosavljevia, 1784. godine Luke Mastiljia, 1785. godine Marka Miletia i Antuna Bulja, 1786. godine Antuna Tenere, 1787. godine Mate Miloevia i Nikole Dipala, 1787. godine Sime Futara, 1788. godine Antuna Tenere, 1789. godine Lovre Poljaka, 1791. godin~ Jakova Poljaka, 1792. godine Marka Baraa,1793. godine Ilije Mijaa, 1794. godine Antuna Bianchija, 1795. godine Ivana Brainovia, 1797. godine Jurja Mandaza i 1800. godine Franje Anuia. Godine 1767. u obitelji Pavla

  Dolia rodili su se trojci. Pratei imena koja su se djeci davala u pojedinim obiteljima, u Sinju

  nije u tom razdoblju postojao obiaj da se prvom djetetu daje ime oevog oca ili oeve majke, kao to je to uobiajeno u primorju, ve se vie potovala ime kuma i kume ili ime sveca koji je bio najbHi danu dje-tetova krtenja. Zena je raala djecu u razmaku od dvadesetak godina, s tim da je prvih godina braka raala gotovo svake godine, a u poodmaklim godinama u razmacima od tri do etiri godine. Smrtnost djece bila je veli-ka, pa je od brojne novoroenadi vrlo mali broj odrastao. To se u pojedi-nim obiteljima vidi po tome, to se do dva i tri puta daje novoroenom

  126

  djetetu isto ime. Razlog smdnostd djece bile su teke ekonomske prilike. slaba ishrana, neznanje majki, zaostalost i slabe zdravstvene prilike. Pri-rodna selekcija bila je toliko jaka, da je onaj dio stanovnitva koji je preivio rano djetinjstvo bio zaista zdrav i jak da je mogao izdrati svu teinu ivota koju je morao proi do starosti. Pojedinci su doivjeli dul:>oku starost, a u prosjeku ene su umirale starije od mukaraca. Tako je u pedeset godiJna umrlo u Slinju pet mukaraca od devedeset godina, i to: 1755. godine Mihovil Runje, 1760. godine Ivan Buljan, 1765. godine Simun Ivanievi, 1780. godine Ivan Boinovi i 1790. godine Augustin Bianchi, a devedeset i tri godine doivio je 1759. godine Grgur Kelava. Jedanaest ena umrlo je u devedesetoj godini, i to: 1754. godine Magdalena ena Jo-sipa Efendia iz Suhog Doca i Margarita ena Mate Rakia iz sela Obrovca kod Otoka, 1755. godine Ana ena Franje Tomaevia, 1756. godine Klara ena Josipa Nikolia Malore i Jela ena Andrije Kunice, 1763. godine Tomica ena Stjepana Masle, 1764. godine Margarita ena Sime Aniia, 1766. godine Flora ena Mate Vukovia, 1774. godine Ana Zivanovi, 1779. godine Matija ena Antuna Filipovia Gria, 1798. godine Ana ena Stjepana Maurina i 1799. godine Tomica ena Pavla Radonjia. U deve-deset i drugoj godini umrla je 1764. godine Ivka ena Ilije Mandaza, u de-vedeset i etvrtoj godini 1766. godine Ana ena Mate Grabovca, godinu dana starija bila je 1788. godine Katarina ena Andrije Ivanievia, a 1777. godine umrla je Marija ena Mate Milanovia u devedeset i estoj godini. U :stotoj godini umrla je 1763. godine Katarina ena Mate Vulmvia i Ura ena Jakova Lovria, godinu dana starija bila je 1756. godine Ana ena Pavla Batarela iz Luana roena Manuka 1655. godine u Vuskovu kod Rame u Bosni, sto i jedanaest godina doivjela je 1782. godine Lucija ena Ilije Markovia zvanog Jajanin, a 1782. godine spominje se Stanislava ena Radoslava Vujnovia iz Luana, koja je doivjela sto i petnaest go-dina.

  Sinjani su se najvie enili s djevojkama iz okolnih sela Cetinske krajine i susjedne Bosne, ali kuda su se udavale Sinjanke nije bilo mogue utvrditi, jer su se brakovi sklapali obino u mjestu odakle je mladoenja.

  Rjee su zabiljeena vjenanja s momcima iz okolnih sela, ukoliko se one nisu udavale za doljake s primorja ili strance, koji su se ranije naselili u Sinju. Jednako tako spominje se i rodno mjesto roditelja kod upisa dje-teta u matinu knjigu, kao i mjesto roenja umrlog doljaka. U razdoblju od 1750. do 1800. godine u Sinju se spominju iz drugih mjesta: BAJAGi - v j e n a n i:8' 1751. godine udala se Jela Grabovac za Du ju Baraa, 1756. godine Jela Pragustin za Mihovila Bakovia, 1761. Jela Gazija za Ivana akovia, a 1772. Simica Zanko za Jakova Vukovia. Godine 1767. oenio se Ivan Krivi za Jakiu Simi i Filip Markovi za Katarinu Markovi zv. Zaprdica, 1772. Ante Zanko za Filu Radojevi. Godine 1784. Pavao Zanko za Ivku Vukovi, 1799. Ivan Caija za Petronilu Bara, a 1750. Josip Bani za Margaritu Mami. T) mr l i: 1750. Antun Markovi, 1751. Petar Glui, 1752. Andrija Teneri, 1753. Josip Efendi i Antun Ili zv. Teneri, 1754. Simica Bara i Vito Bara, 1757. Josip Bakovi, Stjepan Bakovi i Sime Vrdoljak, 1758. Lovro Bakovi, 1760. Juraj Krivi, Jerko Bara i Dora ena Mate Markovia zv. Varoza, 1761. Jela ki Mihovila Markovia zv. Simlea i Petar Krivi,

  127

 • 1766. Pavao Balai, ime Bakovi, Stanislava ena ime Baraa, Jakica ki Jurja Markovia i Ivka ena Luke Tesaria, 1767. Koleta ena ime Vrdo-ljaka, Marko imi i Bartul Markovi zv. imlea, 1769. Juraj Efendi, 1774. Vasula ena Josipa Tenere, 1777. Juraj Teneri, 1778. Andrija Efendi, te 1779. Petar Bakovi i Mihovil imlei. BISKO - v j e n a n i: 1778. Nikola imunda i Ana Jadri. BITELIC - v j e n a n i: 1754. Matija urkovi i Ante Ivkovi, 1759. Ura Modri i Josip Tenera, 1762. Magdalena Juki i Marko Derviskovi, 1786. Jela anko i Magda Buljan. Godine 1754. Marko Markovi i Ana

  Matelji, 1767. Pavao Konji i Flora ipalo, 1770. Luka Balai i Lucija Ljubi, 1771. Nata! Markovi i Jela Pavi, 1775. Ante anko i Ana Vuko

  vi, 1776. Ivan Filipovi i Magdalena Miloevi, 1776. Franjo Dedi i Marta Marojevi, 1781. Ivan Argovi i Magdalena Vuleti, te 1789. Petar anko i Tomica Romac. R oen i: Stjepan sin Franje Buljana i Magdalene Toki zv. Majstorovi. U mr l i: 1752. Antun Markovi i Petar Tenera, 1753. Mato Iliji zv. Teneri, 1754. Ura ena Petra urkovia, 1756. Mato Vrdoljak, 1757. Magdalena ena Lovre Bakovia, 1758. Pavica ena Josipa Teneria zv. Galzina, 1759. Ivka ena Grgura anka, 1760. Ivan Buljan, 1766. Lovro Buljan, 1775. Juraj urkovi, 1781. Ivan Zgoglio, Duje Bara i Jakov

  Markovi zv. Tarza, te 1872. Lucija Stjepana anko. BRISTIVICA - v j e n a n i: 1761. Grgur Jadri i Anda Milanovi. U m,. l i: 1765. Marko Barak. BRNAZE - u mr l i: 1751. Anastazija Lovri, Marija Carichia, Jakov

  Miloevi, imica Budimir, 1759. Pavica ena Nikole Lovria, 1765. Franjo Calcina, 1785. Jerka ena N atala Mastiljia, Petar Tomasovi, Luka Kuraja, Ivan Pavlovi, Petar Vukovi, Magdalena ena Franje Lonara, Antun

  Zivkovi i Matija ena Jakova Vukovia, 1786. Mato Radonji, Ivka ena Lovre Zupia, Lucija ena Ilije Mandaza, Antun Zivkovi, Mato Mastilji, Ivan Baevan, Rua ena Mate Talaje i Marija ena Stjepana upia, te 1787. Antun ivalj, Matija ena Jakova Vuletia zv. Abram i Lucija ena Mate Miloevia. BROCANAC- umrli: 1751. Saba zvana Sava Segojevi, 1766. Marko Karaman i 1770. Magdalena ena Stjepana Karamana" BRTANOVO -v j e n a n i: 1765. Antun Pipletovi i Kata Biki.

  Ro e n i: 1757. Antica ki Antuna i Ivke Molese. CRIV AC - v j e n a n i: 1763. Matija Domazet i Marko Zupi.5 U m 1' l i: 1776. J erk o Marinkovi i 1777. Petar Giljui. CVRLJEVO - v j e n a n i: 1795. Pavao Peraica i Jerka Mati. DICMO - v j e n a n i: 1758. imica Ginkui i Mato Petrievi, 1759. Flora Batarelo i ime Mati, 1767. Petronila Kutre i Stjepan Doli, 1771. Jela Balai i Mato Ma11i, 1774. Kata Milun i Pavao Medvidovi, 1777. Franka Vei i Ivan Marendi, 1783. Ana ud. Pavla Didaka i Ivan Batarelo, 1787. Jerka Bilani i Duje Ivkovi, 1789. Ana Babi i Mato Jesus, te Ivka Medvidovi i Ante Markovi, a 1792. Ivka Braulj i Josip Maganji.

  128

  Godine 1762. Stjepan ovi i Tomica Kukuz, 1768. Franjo Kovaevi i imica Milanovi, te Luka Vujavi i Ivka Soldi, a 1782. Mihovil Boi i Matija Kezi.

  Ro e n i: 1751. Flora ki Petra Kuraje i Jele Bilokapi. U m 1l i: 1764. Grgur Pani, 1779. Jela ena ime Zaje, 1783. Marko

  atipovi i Lucija ena Ivana Burova.6 DOLAC DONJI - u mr! i: 1776. Lucija ki Marka Media. DOLAC SUHI- v j e n a n i: 1789. Lucija Jakulj i Josip Bogoslav ljevi. Godine 1753. Ante Brajkov,i i Magdalena Biki, 1760. Jmaj Bakovi i imiea Tenera, te 1799. Andr,ija Elak i Ivka Miloevi zv. Arnaut. U m 1! i: 1754. Margarita ena Mate Rakia i Ante Markovi. DRNI- v j e n a n i: 1779. Kata Ramnjak i Marko Pavi. 1794. Andrija Labrovi i Marija Lovri. DUGOBABE - v j e n a n i: 1752. Petar Juri i Natalija ipalovi. DUGOPOLJE - v j e n a n i: 1767. Magdalena Babi i Mato Ratalj. Go-dine 1762. Juraj Vukasovi i Ana Ivanevi, te 1768. Stjepan Debeljak i Magdalena Biki. U m,. l i: 1757. Grgur Debeljak i 1783. Nata! Leti. GALA- u mr l i: 1755. Kata ena Jerka Samardia, 1756. Boe Beli zv. Munivrana, 1760. Mato Porobija, 1761. Jerko Porobija, 1766. Antun Toma-

  novi zv. Porobija, Ivka ena Mate Tomanovia, Mato Tomanovi, Nikola Dedi, Marko Runji, i Kata ena Natala Belia zv. Munivrana, 1768. Ante Milanovi zv. Samardi i Magdalena ena Antuna Baria, 1771. Domina ena Lovre Dedia, Antun Vita Dedijia, Pavica ena Antuna Dedijia i Antun Dedi, 1774. Tomo Dedi i Franjo Milanovi, 1777. Mato

  Dedi, 1778. Magdalena ena Ivana Dedia, 1799. Margarita ena Jakova Milanovia, Luci.ia ena Petra Jenjia i Jela ena Antuna Milanovia, te 1800. Ivan Beli zv. Munivrana.7 GIZDAV AC - v j e n " n i: 1752. Mihovil Patar i Ura Tarigaa. GLAVA- u mr l i: 1772. Mihovil Chopos. GLAVICE - v j e n " n i: 1765. Magdalena ivkovi zv. Suchia i Petar

  Jadrijevi, Ana Miljkovi i Vito Veselica, te Jela Jenji i Pavao Konji. Umrli: 1765. Mato i Ivan Komar, 1783. imica ki Petra Jelinia, Ivka ena i Ana ki Nikole Supljia, Stjepan Maras i Kata . Jakova Vukovia, 1785. Kata ki Jurja Vukovia, Jakica ki Mate Jadrijevia, Magdalena ena Petra Marasa, Andrica ena J,akova Sordia, Lucija ena Franje Polja-ka, Ivka ena Petra Juria i Jakov Juri, 1786. Stanislava ena Grgura

  Jadrijevia, Antun Markovi i Jakov Maganji, 1787. Ivka ena Nikole Brandusa i 1788. Gaetana ki Ivana Barbaria i Magdalena ki Jurja

  Vukovia. G LIJEV- u m 1! i: 1759. Ilija Bilokapi' GRAB - v .i e n a n i: 1774. Matija Marasovi i Ante Mati, 1775. Ivka Kamber i Jakov Jenji. Godine 1768. Grgur Bagarin i imica Omaren, te 1785. Juraj Kurtovi i Ana N ai.

  129

 • U mr l i: 1758. Nikola Kutlai. HRV ACE - v j e n a n i: 1751. Margarita Koli i Antun Kuuk, 1762. Jurka Skari i Mato Jelini, 1762. Klara Jankovi i Antun Kasapovi, 1764. Lucija Bracus i Petar Simi zv. Sisko, 1767. Jela Radanovi i Mihovil Jurjevi, 1771. Lucija Lovri i Nikola Balai, 1774. Simica Miloevi i Petar Karajko, 1779. Lucija Kodoman i Petar Bara, 1782. Ivka Pletikosi i Nikola Radi, 1785. Ana Sedmak i Mato Radojevi, te 1792. Ivka Pleti-

  kosi i Ante Bara. Godine 1754. Mihovil Pletikosi i Kata Boroi, te Ivan Cvitkovi i Kata Sirojevi, 1759. Ante Maras i Ivka Jurjevi, te Ivan Kekez i Lucija Filipovi, 1760. Ivan Zuska i Ana Baevan, Lovro Kekez i Ana Poljak, te Ante Pletikosi i Simica Strmi, 1762. Vito Doljanin i Ivka Pavi-

  i, 1766. Mato Jankovi i Simica Bakovi, te Juraj Korlaet i Flora ipalo, 1767. Mihovil Boinovi i Ana Vukovi, te Ivan Maras i Pavica Mija, 1768. Lovro Kekez i Rua Jelini, Grgur Stipanovi i Ivka Labrovi, te Antun Maras i Si.mica Barnji, 1772. Martin Bonjak i Petronila Mati, 1773. Mruhovil Doljanin i Jela V'lljnovi, 1776. Mato Stani i Petronila

  Jadrijevi, a 1784. Nikola Boinovi i Lucija Masni. U mr l i: 1751. Ivan Cvitkovi, 1752. Martin Zorii, 1753. Kata Kekez, 1754. Matija ena Jurja Kekeza, 1755. Andrija Tenza, 1756. Juraj Kekez i Mato Kodoman, 1758. Kata ena Mlhovila Zoriia, 1760. Lucija ena Lovre Kekeza, 1761. Jakov Zorii, 1766. Nikola Kekez i 1768. Nata! Maras zv. Zua. IMOTSKI - v j e n a n i: 1759. Ana Peri i Filip Dervievi, te 1762. Kata Morzi i Tomo Vukasovi zv. Biki.

  Ro e n i: 1753. Kata Jurja i Kate Kvesi. JAJCE- vjenani: 1750. Franjo Markovi i Ivka Midenjak. KARAKAiCA- ro e n i: 1763. Ilija sin Sime Naia i Sirnice Pavi, te Antun Marka Medija i Petronile Piri. U mr l i: 1751. Nikola Dervievi, 1761. Ivan N ai i Mato Media, te 1786. Pavao Buani. KATEL NOVI- v j e n a n i: 1750. Kata Perii i Ante Zivkovi; 1787. Kata Ganevi i Nikola Jelavi. U mr l i: 1756. Juraj Gizdavi. KATEL ST ARI- u mr l i: 1766. Stjepan Kitin. KATEL SUURAC - v j e n a n i: 1763. Antun Marui i Urula Mar-kovi. U m r l i: 177 8. Kata ena J osipa Koi a. KATEL TAFILI- u mr l i: 1765. Ivan Perii i 1766. Mihovil Milin. KATEL VITURI - v j e n a n i: 1766. Antun Micheli i Veronika Ra-

  donji. Ro e n i: 1751. Josip Mihovila Viturija i Anuncijate Ferro. KIJEVO - v j e n a n i: 1764. Ivan Vojkovi i Margarita Zigo. KLIS - v j e n a n i: 1768. Jakica Radi i Ante Bai, 1773. Stanislava

  Mialjev,i i Pavao Balai. Godine 1784. Stanislav Pari i Pakva Vuleti.

  130

  R o e n i: Marta ki Marka i I v ke Gali. U mr l i: 1766. Juraj I vii, 1783. Josip Krivi i 1787. Ivan Valenti. KONJSKO - v j e n a n i: 1779. Ivka Golem i Ivan Petrovi. Ro e n i: 1787. Pavao Marka Bardacza i Jakica Vlastelica. KOPRINAC- v j e n a n i: 1767. Jakica Rai i Ivan Atlagi. KORCULA - v j e n a n i: 1794. Ana Bai i Antun Cerneja. U mr l i: 1769. Mihovil i sin mu Luka Kinkovi. KORU.LJA- u mr l i: 1763. Jakov Omaren9 K.ORUCI- v j e n a n i: 1759. Filip Dervievi i Ana Peri, 1765. Ivan Bakovi i Ana Jadrijev.i, 1765. Luka Dervievi i Ura Piri, te 1792. Mato Topi i Magda Ljubii.10 Umrl i: 1763. Kata ena Mate Ljubiia. KOSI N AC- u mr l i: 1756. Mato Petrievi." KOSOVO - v j e n a n i: 1784. Mihovil Gojkovi i Lucija Buin. KOUTE- u mr l i: 1770. Kata ena N atala Bikia. KRMAA - v j e n a n i: 1766. Petar Lonar zv. Buljkovi i Lucija Lis-

  eva. KUPRES - ro e n i: 1760. Lucija ki Ivana Curia i Lucije Zlovi. 1 " LABIN - v j e n a n i: 1750. I vlka Giljanovi i Andrija Masni. U mr l i: 1760. Mato Ciani. LECEVICA - u mr l i: 1757. Antun i 1776. Andrija Despotovi. LIVNO - v j e n a n i: 1756. Kata Luci i Ilija Bulj (1762. ponovno se udala za Nikolu Mornaria zv. Peruina). 1764. Kata Bara i Franjo Argo-vi, 1765. Ana Matkovi i Bernard Jurko, te 1774. Lucija Tadijani i Ivan ipalo. Godine 1756. Antun Tomi i Ana Stonoi, 1767. Duje Erceg i Ivka BulJi, te 1768. Nikola Marnjavac i Magdalena Odri. LIV ANJSKO POLJE- v j e n a n i: 1751. Ivka Miljkovi i Stjepan Piri. Godine 1752. Ilija Radovojevi i Flora Radanovi. LUANI - v j e n a n i: 1752. Natalija ipalovi i Petar Juri, 1762. Antica SmoLi i Marko Vidi, te Matija Vuemilovi i Ivan Vukasovi, a 1765. Kata Batarelo i Mihovil Karajko. Godine 1758. Petar Vidi i Ana

  ovi, te Petar ovi i Jela Vuemilovi, 1760. Juraj Batarelo i Simica Bara, te Jakov ovi i Jakica Batus, a 1771. Duje ovi i Jela Mati.

  Ro e n i: 1755. Petronila ki Antuna i Ivke Komadina, 1767. Jakov Ilije ipala i Mato Grgura Vidia, 1768. Marta ki Pavla Dipala, 1769. Marko sin Jurja i Sirnice Batarelo, Antun Ivana ovia i Jele Batarelo, Marija Petra i Kate Zigo, te Lucija Bartula i Marije ipalo, 1770. Mato Duje Zi-gia i Marije Poljak ari, Mato Ivana ipala i Magdalene Suti, te Ilija Mihovila Batarela i Rue Leki, 1771. Ivan Marka Vidia i Antice Smolji, 1775. Josip Ilije Rimca i Ane Senti, Lucija Filipa Zige i Kate Vojkovi, te Simica Ivana lipala i Ane Vukovi, 1776. Mihovil Petra Milia i Jele

  131

 • Cl11~purovl zv. Sentia, Ivan Luke i Sirnice Dipalo, Lucija Martina i Marte Butarelo, 1\na Ivana Dipala i Lucije Tadinovi, te Grgur Mate i Matije Dipala, 1777. Ana Grgura Vidia i Ivke Smolji, Flora Mihovila Batarel1J. i Kate Marojevi zv. Kravi, te Margarita Mihovila Batarela i Rue Visko-

  vi, 1779. Stanislava Ivana i Ane Dipalo, a 1796. Petar Bartula Dipala i Magdalene Varvilo iz Brtanova.'3 U m,. l i: 1756. Ana ena Petra Batarela, 1758. J ela Dipalovi, 1759. Stje-pan Batarelo, 1767. Magdalena ena Jakova Vidia, Sime Zovi, Grgur Zo-

  vi, Petronila ki Ilije ovia, Jela ovi, 1768. Ana ena Ilije ovia i Grgur Vicli, 1771. Kata ena Petra Zigia, 1773. Simica ena Antuna Vu-emilovia, 1774. Petronila ena Blaa Baraa, Klara Batarelo i Juraj Vidi, 1776. Jela ena Luke Vuemilovia, Magdalena ena Ilije Dipala i Bla Dipalo, 1777. Ana ena Petra Dipala, 1780. Ivka ena Josipa Vidia i Ivan

  Boinovi, 1782. Stanislava ena Radoslava Vujnovia, a 1786. Nikola Vujnovi i Pavao ovi. LJUBITOVICA -v j e n a n i: 1750. Marija Mami i Josip Boni.'4 JVIALJKOVO -- v j e n a n i: 1762. Klara Guli i Ivan Vukasov.J zv.

  Lonar, te 1794. Simica Vukovi i Antun Bari. U m,. l i: 1756. Bartul Bilani. MIRILOVI! - v j e n a n i: 1760. Nikola Galiotovi i Ivka Braj anovi. U m ,. l i: 1767. Mihovil Glavi. MOST AR - v j e n a n i: 1754. Magdalena Segi i Lovro Tomaevi. 1 '

  MU- v j e n a n i: 1751. Barbara Roi i Mato Gugi, 1759. Anastazija ProJi i Antun Petrii zv. Guta, te Magdalena Zovkovi i Nikola Mari, 1760. Jela Simii i Ante Ivanevi, 1767. Simica Kroli i Luka ipalo, 1768. Magdalena Egi i Mato Draga, te Rua Jelini i Lovro Kekez, 1774. Marjana Bai i Mihovil Mili, 1776. Matija Soi i Martin Batarelo, te Jurka Jelini i Jakov Glavurdi, 1783. Flora Vidalina i Andrija Dotur, 1784. Lucija Kabi i Petar Filipovi, 1784. Matija Kivela i Jakov Vidi, 1787. Ana Mija i Pavao Brandus zv. Satre, 1788. Eleonora Radman i Ivan Buani, te Kata Vuli i Mihovil Kuuk, a slijedee godine Flora

  Grani i Petar Draga. Godine 1762. Antun Pili pui i Matija Covi, 1772. Tomo Juri i Pavica Kunica, te Martin Relja i Ivka Vukovi, 1773. Ivan Vidalina i Matija Masni, 1776. Nikola Juki i Kata Vujnovi, 1777. V;to

  Jelavi Grgurov i Ana Jelavi Mihovilova, 1789. Mihovil Radman i Ana Antunovi, 1793. Ante Jelii i Pavica Ivkovi, te 1799. Filip Mati i Lucija Runje. U m,. l i: 1763. Mato Aneli, 1775. Mato Kokii i Petar Culum, 1781. Magdalena ena Jakova Mijaa, 1783. Mihovil Ivanevi, Ivan Zerdum, Klara ena Petra Mijaa i Jela ena Jakova Soldia, te 1790. Simun Rad-man.16

  NEORI- v j e n a n i: 1770. Jakica Bai i Pavao Bokovi, 1774. Vita Bobeti i M\hovil Patar, 1786. Rua Vei i Antun Covi, te 1794. Jurka

  Jelii i Stjepan Zupi. Godine 1788. Pavao Serdarevi i Ana Smoljo. U mr l i: 1754. Ura ena Ivana Zubanovia i 1789. Antica ki Ilije Galeia.

  132

  NISKO - u mr l i: 1761. Jelena ena Luke Listea, te 1783. Ana ki Jurja Bilobrka. OBROV AC - v j e n a n i: 1754. Magdalena Mili i Iva Simi, 1756. Magdalena Zanko i Stjepan Tenera zv. Galzina, te 1760. Simica Tenera i Juraj BakoviY OGORJE - v j e n a n i: 1776. Mato Samardi i Ivka Vidi. U mr l i: 1754. Magdalena ena J osipa Efendia, 1755. Mata ena Antuna Zankiovia zv. Betara i Grgur Zanko zv. Betara, 1758. Marko Zanko, 1759. Nikola Zanko, 1760. Filip Zanko, 1761. Juraj Tenera, 1766. Petar Efendi i Mato' Petrievi, te 1768. Ivan Efendi. OGORJE - v j e n a n i: 1766. Lucija Samardi i Antun Smoljo, te 1778. Mandalina Lovri i Juraj Radi. Godine 1785. Nikola Lovri i Lucija Manzan. U mr l i: 1782. Ivan Deli. OTOK - v j e n a n i: 1763. Petronila Vukdelija i Ante Bulj, 1765. Kata

  Mija i Juraj Filipovi zv. Gri, te Ana Plava i Antun Mati, 1766. Magdalena Novacz i Mato Jenji, Simica Bari i Pavao Ljubii, te Kata

  Rai i Ivan Biki, 1767. Kata Jurasovi i Antun Mari, 1773. Flora Ivicza i Mato Cuvizia, 1774. Matija Budak i Filip Milanovi, te Lucija Bari i Tomo Modri, 1775. Jakica Burmaz i Petar Covi, 1779. Antica Vladovi i Nikola Masni, 1781. Tomica Rai i Juraj Pavi, 1784. Jozica Margan i Marko Tomaevi, 1790. Petronila Vuleta i Nata! Malbaa, 1794. Kata Si-kirica i Nata! Marjanovi, te 1796. Margarita Budak i Josip Vidi. Godine 1751. Ante Jenji i Lucija Boroi, 1752. Lovro Tadi i Kata Peri, 1758. Martin Tomaevi i Ana Jedrijevi, te Ilija Skoro i Jela Markovi zv. Zaprdica, 1762. Ivan Konji i Ivja Grandis, te Jakov Devi i Jela Zigo, 1765. Luka Pugia i Ivka Jadri, te Ilija Jenji i Lucija Vuenovi, 1766. Ivan Kutre i Matija Vukovi, 1768. Ante Knezovi i Ivka Grabovac zv. Sagnaza, 1777. Stjepan Male i Petronila Jadrijevi, te Ivan Marendi i Ivka, Malenica, 1778. Juraj Radi i Manda Lovri, 1779. Petar Jenji i Kata Romac, 1784. Nikola Novacz i Kata Strmo.

  Ro e n i: 1796. Juraj sin Mate Malbae i Petronile Vuleta. U mr l i: 1752. Lucija ena Antuna Jenjia, 1754. Ana ena Petra Culia i Simica ena Antuna Jenjia, 1755. Stjepan Mioevi, 1756. Domina ena Antuna Marasovia i Jakov Vojkovi, 1757. Josip Markovi zv. Dedi i Tomo Boroi, 1758. Marko Bari i Vito Markovi zv. Dedi, 1759. Grgur

  Markovi, 1766. Jakica ki Antuna Baria i Lucija ki Mate Dedia, 1768. Kata ena Luke Vujevia, Matija . Grgura Mankovia zv. Dedi, te Ivan Tomanovi, 1780. Marko Dedi, 1781. Ivka ki Ivana Munivrime, Matija ena Luke Dedia i Lucija ena Josipa Jenjia. PODGORA- v j e n a n i: 1787. Matija Pero i Juraj Erceg.18 POSU SJE-v j e n a n i: 1758. Mihovil Karnji i Jela Cviti. POTRAVLJE- vjenani: 1763. Kata Argovi i Petar Karajko, 1772. Lucija Jazak i Duje Filipovi Cugura, 1787. Matija Anii i Pavao Bara, 1788. Pavica Domljanovi i Mato Vukovi. Godine 1763. Stjepan Soldi i Magdalena Tenera, 1764. Pavao Ajdukovi i Pavica Vidurinovi, te Fra-

  133

 • njo Argovi i Kata Bara, 1766. Jakov Soldi i Tomica Vidi, Marjan Babi i Jela Filipovi, te Mihovil Mai i Ivka Zaprdica, 1767. Mato Dela i Mar-garita Dipala, 1771. Juraj Bandi i Ana Glavurdi, 1774. Andrija Liovi i Magdalena ivanovi, te Marjan Gabri i Magdalena Bara, 1776. Grgur Mangeralo i Ana Lovri, 1780. Jakov Argovi i Petronila Milainovi, 1784. Antun Kaleti i Kata Bilobrk, 1786. Pavao Tadi i Kata Maras, 1794. Marko

  Argovi i Ivka Dipala, 1798. Stjepan Lovri i Ana Blai, te 1799. Nikola Argovi i Ana Dipala. U mr l i: 1764. Ivan Tkalji, 1769. Ivan Vidosav ljevi i 1783. Antun Ma-rinovi. PRGOMET- v j e n a n i: 1776. Jelena Brali i Petar Veselica zv. Vule. Godine 1768. Luka Bai i Jakica Radi. U mr l i: Matija ena Antuna Baia. PROMINA- vjenani: 1762. Lovro Matas i Ivka Darskovi, 1767. Martin Matas i Flora igo, te 1795. Stjepan upi i Jurka Jelii. rJ m 1l i: 1778. Ilija Zarlina.19 PRUGOVO - v j e n a n i: 1767. Ana Bezina i Antun Gaurina, 1769. Kata Bezlna i Ivan Maganji, 1770. Matija Civi i Antun Antunovi, 1777. Kata Sari i Ivan Jadri, 1794. Petronila Bai i Franjo Pavii. Godine 1767. Mato Ratalj i Magdalena Babi. V mr l i: 1769. Mihovil Karaman. RADO BOLJA- u mr l i: 1768. Sim un Vodanovi. RADOSIC- v j e n a n i: 1760. Jakica Batus i Jakov Covi, 1766. Lucija Liseva i Petar Lonar zv. Buljkovi. Godine 1772. Ja:kov Mili i Jela Bo-inovi zv. Sentia.

  Ro e n i: 1792. Mihovil Mate Markovia i Kate Manzan. U mr l i: 1775. Vicko Milainovi kapetan sela. SITNO- v j e n a n i: 1764. Ivan Mij arovi i Lucija Korlaet. SKRADIN - v j e n a n i: 1760. Petar Koludrovi i Elizabeta Bareza, te 1763. Antun Marjanovi i Ivka Radonji. SPLIT- v j e n a n i: 1752. Jela Tomi i Stjepan Radonji, 1786. Petra-nila Brean i Antun Frani,1792. Petronila Brean i Jakov Grabovac, 1793. Rua Mioevi i Ivan Recadona. Godine 1759. Franjo Bolis i Justina Ba-reza, 1765. Antun Jurii i Jela Gelmis, 1768. Mato Babi i Domina Milo-evi, 1769. Ivan Mussun i Bartula De Lucea, 1771. Antun Kovai i Bar-bara Treok, 1772. Pavao Kovai i Domina Rajevi zv. Samac, a 1789. Josip Bolis i Kata Lovri.

  Ro e n i: 1782. Franjo sin Bartula Bianchija i Ivke BilianL U mr l i: 1755. Antun i Nikola Antunov Scaraini, 1772. Antun Bolis, 1782. Nikola Bari i 1787. Antun Jurii. STARI GRAD- v j e n a n i: 1762. Klara Treursi ud. Dominika Rossija iz Venecije;. FraiD.jo Rosso.

  134

  SIBENIK - v j e n a n i: 1770. Kata Tercelj i Ivan Buin. Godine 1792. Mato Raji i Pakva Vuleti.20 OLTA- u mr l i: 1751. Sebastijan Micheli. TIJARICA -v j e n a n i: 1777. Ura Gionliich i Tade Maras. Ro e n i: 1771. Matija ki Mate Suia i Jurke Danoli. TRILJ -v j e n a n i: 1751. Mato Boi zv. Karan i Kata Suri. TROGIR - v j e n a n i: 1790. Alojzije Dragazzo i Andrica Bila to, 1794. Lovro Buri i Domina Lovri. U m P l i: 1755. Marko Mari,'1 1772. Mato Quarco, 1780. Jakov Celia Cega i 1799. Vicko Kalafati. TROLOKVE - v j e n a n i: 1754. Luka Boi i Margarita Buaniii, 1762. Margarita Krich zv. Barzi i Ivan Filipovi zv. Gri, 1781. Marta Buke-

  lji i J akav Tunji. U mr l i: 1766. Ana ki Nikole Baia. TRNBUSI- u mr l i: 1762. Marjan Strmi. TURJ ACI- v j e n a n i: 1752. Kata Ili i Mato Mihacz, 1754. Rua Budi-mir i Jakov Brajkovi, 1762. Magdalena Tripalo i Ivan Grabovac, te Rua

  Gali i Nikola Marjanovi zv. Kalcina, 1763. Ivka Gali i Ante Runje, te Lucija Raanja i Jakov Sordi, 1766. Lucija Kutre i Bla Mati, 1771. Ivka Marjanovi i Ivan Markovi, 1773. Ivka Curi i Juraj Filiijevi, 1773. Kata Male i Grgur Jadrijevi, 1775. Petronila Ueti i Ivan Bakovi, te 1771. Kata Gali i Grgur Pendelja. Godine 1750. Mihovil Poljak i Lu-cija Bara, te Petar Pavi i Klara Bakovi, 1759. Petar Ueti i Jela Vujnovi, te Filip Budimir i Kata upi, 1763. Bernard Jurko i Ana Mat-kovi, 1768. Jakov Ani i Kata Atlagi, 1772. Ante PJ.lpi i Manda Libre-njak, 1779. Vicko Gali i Jela Petrii, 1777. Pavao Suplji i Kata Culi, 1783. Andrija Datur i Flora Vidalina, 1788. Ivan Bardar i Franka Zaevich, te 1789. Mato Zubac i Ana Marjanovi.

  Ro e n i: 1768. Jakov izvanbrani Jakice Kukavica. U mr l i: 1757. Mato Bosi zv. Karan, 1760. Andrija Kruevi, 1767. Mato Urseta. UGLJAN, otok- .u mr l i: 1757. Ivan Stoera. VGLJ ANE- v j e n a n i: 1792. Simica Pavi i Jakov Vidi. U mr l i: 1778. Matija ki Ivana Lonara zv. Andrijaevi. VIS - ro e n i: 1785. Antun sin Jakova Jake i Jerke Maschieli. 22 VISOKA- vjenani: 1789. Jela Labrovi i Petar Ivanevi. V mr l i: 1769_. Tomo Galiotovi. VOJ NIC - v j e n a n i: 1799. Ivan Catipovi i Veronika Vuleti i 1795. Antun Bari i Simica Vukovi. VRANJIC - v j e n a n i: 1761. Kata Pokrovevi i Jakov Vidurinovi. VRLIKA- v j e n a n i: 1755. Marta Kiori i Jakov Trboglavljevi, 1758. Lucija Gali i Tomo Piri, te Flora Mireta i Ante Baevan. Godine 1762.

  135

 • Ivan Pipletovi i Ivka Kurzotovi, te Petar Denjui i Margarita Manzan, 1775. Juraj Mireti i Jela Zupi, 1780. Pavao Perkovi i Ivka Boinovi. VUKIC- v j e n a n i: 1761. Josip Mari i Jela Gavran. ZADAR - v j e n a n i: 1789. Ivan Petricioli i Marija Ursi zv. Zaja. ZAGORJE - v j e n a n i: 1752. Magdalena Raki i Marko Markovi. Godine 1794. Mihovil Markovi o Jela Matija i 1762. Mato Plavi i Lucija Ziv kovi."

  Ro e n i: 1772. Ivan sin Mihovila Borcia i Lucije Bakovi, te 1778. Jela ki Jurja Mikaia i Matije i'iilovi. U mr l i: 1771. Nikola Pribudi i 1778. Ivan Jadri. ZASEOK - v j e n a n i: 1799. Juraj Soldi i Rua Erceg. iVINIC - u mr l i:24 1761. N atal Milanovi i Lucija ena Antuna Mila-

  novia. I kumovi na vjenanjima i krtenjima u Sinju spominju se iz raznih

  mjesta. Tako se iz Bosne spominje 1790. godine Mato Restegovac, s otoka Braa 1787. godine Simun Ostoja i 1799. godine Antun Tomaseo, iz Brta nova 1752. godine Marko Juri, iz Gorice 1786. godine Aleksandar Cancia-no, iz Gradca 1760. godine Stjepan Culi, iz Graba 1785. godine Petar Ba-

  ki i Marko Kurtovi, iz Hrvaca 1762. godine Simun Doljanin, iz Kara-kaice 1763. godine Stjepan Dervievi i Ivan Biki, iz Katel Lukia 1774. godine Mihovil Micheli, iz Klisa 1750. godine Stjepan Bitoli, iz Knina 1792. godine Ana ud. Antuna Protia i 1793. godine Juraj Fumis, iz Kotora 1795. godine plemi Paskval Vrachier, iz Luana 1763. godine Antica ena Mihovila Baraa, 1767. godine Juraj Bara i 1768. godine Grgur Batarello, iz Lutice 1795. godine Antun Rado, iz Makarske 1775. godine Antun Dugas, iz Mua 1780. godine Mato Juki, iz Neoria 1788. godine Vicko Soe i Ivan Serdarevi, iz Potravlja 1780. godine Grgur

  Ajdukovi zv. Marulovi, 1781. godine Juraj Mangerallo, 1786. godine Antun Petkovi i 1794. godine Luka Argovi, iz Otoka 1753. godine Pavao Zupa i 1762. godine Ivan Plava i Ivan Bari, iz Promine 1800. Stanislava 9karica, iz Prugova 1774. godine Jelena ena Antuna Bezine, iz Splita 1750. godine Andrija Mussura, 1760. godine Ivan Maler, 1766. godine Antun Radmilovi iz Velog Varoa, 1767. godine Marija ena Petra Bolisa, 1769. godine Duje Mazucatti, izmeu 1775. i 1795. godine Ivan Koi, 1780. godine Tomo Opari, 1781. godine Bartul Karai, 1782. godine Antun Franchini i Jakov Bartulovi, 1785. godine Antun Giogo, Antun Kragu-

  ljevi zv. Sibenica i Franjo Bili, 1793. godine ViclBiljeke o putu po Dalmaciji opata Alberta-Fortisa. Majka mu je bila Marija Bili, ali u knjigama vjenanih nema spomena o

  vjenanju Ivanovih roditelja, kao ni zapis o njegovom roenju. Prema knjigama roenih Ivanovim roditeljima rodila se 1750. godine ki Ana,'" 1756 .. godine Kata, 1758. godine sin Andrija, 1759. godine Lucija, 1764. godine Magdalena, koja je umrla 1774. godine, te 1768. godine Tomica. Prema rodoslovlju imali su jedanaestero djece, ali ostali nisu upisani u knjige krtenih. Ivan je umro 14. studenog 1777. godine u dobi od oko 21 godine, a njegov otac 1785. godine u 64. godini ivota."0

  137

 • Na elu mletake vlasti u Sinju bili su providuri, pa se tokom druge polovice XVII stoljea u Matinim knjigama spominju kao kumovi ili im se raaju u Sinju djeca. Godine 1751. spominje se Franjo Pasquali, slije-

  dee godine Marko Antun Barbaro, 1753. godine Albert Dona, 1756. godine Petar Valier, 1762. godine Ivan Antun Zorzi, 1767. godine Mato Pizamano, 1769. godine Ercole Sansoma, slijedee godine Tomo Sodarini, 1773. godine Cesar de Riva, 1774. godine Franjo Diedo, 1776. godine Petar Franjo Corner, 1779. godine Antun Pasqualigo, 1786. godine Luka Juraj Corner, 1787. godine Franjo Ma de Mero zapisan i kao Medio, 1789. godine Franjo Benzon, 1791. godine Ivan Karlo Zorzi i 1793. godine Lovro Pizamano.'ll

  Spominju se i kancelari providurove kancelarije u Sinju, i to: 1760. godine imun Marko Salamoni, 1762. godine Lovro Dobrojevi, 1766. godine Vicko Ghiriceus, izmeu 1767. i 1782. godine braki plemi imun Ostoja, Mato Quarco iz Trogira, 1775. godine Alojzije Ziletti, slijedee godine Trogiranin Vicko Celio Cega, 1784. godine Pavao Emil Canal, 1785. godine Antun Candido, 1789. godine Antun Sarati, 1793. Antun Papadopulo, a u kancelariji austrijskih vlasti nakon pada Venecije spominju se 1798. godine Antun Carrara i 1799. godine Andrija Rugeri. Kao pomonici kancelara spominju se 1775. godine Vicko Dragani, 1777. godine Ivan Marija Gere-mia i 1792. godine Franjo Antievi zvan Profeti.32

  Godine 1785. spominje se notar Ivan Suri, te tumai za turski jezik 1785. godine Franjo Medun,33 1791. godine Ivan Maria Maschini i 1793. godine Antun Calegari.

  U drugoj polovici XVIII stoljea u Sinju se spominju tri lijeniku fizika, i to izmeu 1761. i 1764. godine Leopold Papadato, a izmeu 1775. i 1798. godine Gabrijel Pettorosso, dok se 1781. godine spominje Bartul

  Karasi. U sinjskoj tvravi spominje se bolnica u kojoj radi 1751. godine kirurg Tomo Cazzaroni, a 1760. godine bolniar Nikola Madekovi.34

  Od sveenika spominju se 1772. kanonik Josip Cambi i franjevac Petar Filipovi, pisac kronike sinjskog Franjevakog samostana, koji je te godine umro u 40. godini ivota,35 a 1785. godine spominje se franjevac Antun Poli. U samostanu se nalazi i eremita Jerolim Marinkovi iz sela Crivaca, a spominju se i sestre treoretkinje 1782. godine Delfina ki Ni-kole Karajka i sestra Serafina bez zabiljeenog prezimena. Godine 1763. spominje se duvna Lucija iz Poljica i 1765. Jelena ranije ena Antuna Galassija, te 1787. godine monahinja Elizabeta.

  Zanatlije se rijetko spominju, jer ih je zacijelo i bilo vrlo malo na tom podruju. Godine 1769. umro je u Sinju korulanski zidar Mihovil Cinkovi i sin mu Luka, a 1776. godine oenio se u Sinju Vicko Bisaggio, zidar iz Apulije.36

  Ivan Lovri u svom djelu spominje nepoznatog kovaa iz Potravlja, koji je uin>o eljezni sat, te Ivana Matia, sinjskog urara. On se u nekim ispravama spominje da je iz Sinja, ali se prema Matinim knjigama ne moe utvrditi, jer nije posebno zabiljeen, a u drugoj polovici XVIII sto-

  ljea spominju se ak tri Ivana Matia.37 Ovaj se kao zlatar spominje krajem tog stoljea u Splitu gdje radi nakit i crkvene predmete. U Franje-vakom samostanu u Sinju uva se rukopisna knjiica s biljekama fra-njevca Ivana Kukavice, koji se bavio izradom satova. U njoj se nalazi zabi-ljeena i receptura srebrne legure za zlatara Mihovila Matia 1763. godine.

  138

  Da li je i to sinjski zlatar nije mogue utvrditi, jer je receptura napisana na otoku Krku, no nije iskljueno da ju je Kukavica tamo prepisao ili sastavio za spomenutog zlatara.

  Jednako tako Lovri spominje i izuzetnu vjetinu drvorezbara u Cetinskoj krajini, kao i izradu zemljanog posua. Obitelj Buljkovi, Andrijaevi i Vukasovi imaju nadimak lonar, zacijelo po tome to su se bavili lonarstvom, a potkraj stoljea ovaj nadimak postaje prezime. Zapazio je i kako njegovi zemljaci izrauju orue i zaprena kola, te da se bave kovakim zanatom, a obitelji Braj anovi i Brajkovi nose nadimak

  kova, koji takoer postaje prezime. U Karakaici pak spominje Cigane, koji kuju potkove i avle za konje, ime se seoski kovai ne bave.

  Jednako tako spominju se i poznati sinjski trgovci Ivan i imun Glun-evi, koji se posebno istiu kumstvima, zatim Ivan Juki, Nikola Dedi, Tomo Smolji, te Ivan Roberti iz Verone i sin mu Andrija, koji se stalno nastanio u Sinju oenivi se domaom djev.ojkom.38

  Kao kumovi na krtenjima spominje se muka i enska posluga poje-dinih imunijih obitelji, oficira i plemia koji su bili u mletakoj slubi ili sluge u samostanu, a obino upisuju samo svoje cime i obitelj kod koje se nalaze na radu. Tako se 1763. godine spominje Magdalena Sapi u kui Nikole Boj ia i Liber-ale Soradini u kui providura Petra Michelija, 1772. godine Petar sluga u kui .Providura Cesara de Riva, 1780. godine Franjo

  Bradanovi s1uga Antuna Suria i Vita Liste djevojka u kui Filipa Lov-ria, slijedee godine spominje se Tomo Berket u kui Ivana Radonia, 1792. godine Antun Rafiol u kui Lovre Pizamana, 1793. godine Antica u kui providura Zapage, a 1799. godine J ela Z am bi u kui Antuna Bareze. Zatim se spominju sluge u samostanu, i to: 1760. godi!lle Mato Ciani, 1781. godine Juraj Karda, 1798. godine imun Brainovi i 1800. godine Stjepa!ll Ploani!ll, a 1787. godine spominje se kod redovnica djevojka Ma-rijeta.

  Cetinska krajina bila je u XVIII stoljeu podijeljena na serdar,ije, unutar serdarija na banderije, a na elu Krajine nalazio se kapetan. Godine 1752. kao kapetan Krajine spominje se Antun Suri, a zatim se iz te obite-lji spominju jo krajiki kapetani imun i Ivan Suri. Godine 1786. kape-tanom Krajine imenovan je Antun Lovri, a krajem stoljea Jakov Gra-bovac. Na elu serdarija nalazili su se serdari, pa se 1760. spominje Justin VuJkovi,39 1761. godine Antu!ll Grabovac, 1767. godine Lovro T-omaevi, 1772. godine Ivan Antun Grabovac, 1774. godine Josip Vukovi, te 1776. godine Bartul Tomaevi. Arambae su bili seoski glavari, a spominju se iz obitelji Buljan, Grabovac, Jadrijevi, Filipovi, Tomaevi i drugih. a 1775. godine spominje se Vicko Milainovi kapetan sela Radoia. Uz njih su jo bili i alfieri - zastavnici iz domaih obitelji, pa se tako 1756. godine spominje Florija!ll zvan Cvitko zastavnik arambae Milainovia, 1773. spominju se zastavnici Ivan sin imuna Crnovidovia i Ivan Filipo-vi, 1774. godine Ivan Radojevi, Jakov Labrovi, te Juraj i Mihovil Vuko-

  vi, a 1792. godine Antun Vukovi. Osim eta domaih ljudi koji su branili Krajinu, Mleani su u sinj-

  skoj tvravi drali i ete konjanika. U tvravi se nalazila kasarna, bolnica i skladite, ali je ve polovicom XVIII stoljea bila trona. Vojnici i oficiri ivjeli su u Sinju sa svojim porodicama, neki se od njih ene sa sinjskim

  139

 • djevojkama, neki dovode ene iz svog kraja, jer su svi odreda stranci, a tek poneki vojnik je Dalmatinac. U Sinju im se raaju i umiru djeca, a neki se od njih spominju samo kao kumovi. Oficiri su plemii, pa im je uz voj-niki in uvijek uredno zabiljeena i plemika titula, a uz ime vojnika zapisano je veinom ime kapetana ete kojoj pripada kao i naziv regimente.

  U drugoj polovici XVIII stoljea umrlo je u Sinju 126 vojnika, od toga 99 sa zabiljeenim godinama ivota, a 27 vojnika nepoznate dobi.

  Najmlai vojnik umro je sa 18 godina, a najstariji sa 83 godine ivota, no veinom su bili starije dobi, tako da je prosjek starosti kod umrlih voj-nika 46,4 godine.

  U Sinjskoj tvravi spominju se kao zapovjednici 1753. godine Antun Lazara, 1762. godine Teodor Alberti, 1767. godine Ivan Salinben, 1770. godine Dominik Muriani, 1777. godine Mato Bizzaro, 1782. godine Federik Zolatti, 1787. godine Stjepan Mazulatto, 1790. Ivan Barbari, i 1793. godine Emanuel Gielina, a kao zamjenici potpukovnici 1761. godine Stjepan Golfioli i 1777. godine Pavao Emil Rizzi.40

  U inu majora su 1754. godine Nikola Contarini, 1774. godine Bernard de Corno i 1795. godine Antun Rado iz Lutice.

  Tokom druge polovice XVIII stoljea spominju se u Sinju konjanike ete iz Regimenti Giacomo Cerotti, Contarini, Despin, Real Rasello, Rovigo i Verona, a uz imena vojnika iz tih eta zabiljeeno je esto u Maticama i ime kapetana, koji je predvodio pojedinu etu. Tako se spominju kape-tani sa svojim vojnicima: Acossa di, Marko - Gaspar Grifalconi. Alberti Todor - I van Padoan iz Trevisa. Allexoo Aleksandar - Antun Parte i Bartul Pa\ni. Aloglio Gaspar- Ivan Mulinari.41

  Antolovi Andrija- Mato Banchias. Arambaldo Aleksandar- Mihovil Biondau, Petar Vergerio iz Seane, Fi-lip Boi i Antun Porta. Arezani I van - Petar Stupari. Arieschi Bonaventura-'- G. B. Geironi, Ivan Marija Berti, Ivan Franceschi, Andrija Milanese, Gaetano Clesio, Nikola Ladin, Petar Fielta, Antun Spe-cia, Nikola Bosio.42

  Baldachini Sorazzo Antun- Tomo Angelini i Ivan Ravizza. Batagnini Petar -J osip d'Oro i Leonard Hars. Begna L.- Antun Var lji. Belotti P.- G. B. Pihutanida, Antun Franchini i Josip Ples. Bevilaqua Antun- G. B. Capra Bolis Antun- Andrija Deovi i Jakov Majeri. Capadoca Antun- imun Mosca Carli Sebastijan- Alojz Bonjak Carrara Petar- Franjo Bertizioli i Petar Costa. Contarini Nikola- Antun Sirotkovi, Marko Prone, Ivan Iviari i Jakov Andrijaevi." Corno del, Bernard - Karol Polacz iz Creme, J osip Mosson, Bla Pozzato i Andrija Stupari."

  140

  De Luca Konstantin - Valentin Turchetto, i Ivan Zafreta."5 Della Zixi Antun- Jerolim Carbulon.

  Dekovi Tomo - Nikola Dadi.' Dima Martin - I van Rigoni.

  Duplani Aleksandar- Marko Markovi i Tomo Rogoznica. Fantinato Antun- Petar de Negro i Ivan Barnaba iz Canoze. Gregorina Grgur - J ura j Gajoldi, I van &bori, Marzio Candid o i Vicko Zipo:oi.47 Grimaldi Ivan- Franjo Francanelli, Ivan Arema i Ivan Dosone. Gualtieri Auroldo- Konstantin Castelli i Stjepan Tenzi.47' Justi Jakov - imun Radeljko, Franjo Mirkovi, Ivan Buranelovi i Dominik Palan. Kukljica Antun- Ivan Jurievi, Antun Badri i Filip Oblanovi.' Lodin Nikola -Ivan Svetinovi. Lucatem Petar- Ivan Peligrani. Luzago Jakov- Ivan Armayon49

  Mareti - Karlo Carapovi. Maruli Petar - I van Ariola. Mazun Ilija- Mato Dobrovi iz Katel tafilia. Meun Ivan- Karlo Peduzzi i Jakov Fedrico. Mezanelli Franjo - Franjo Moretti, Jakov Cusatto i Bartul Meoli.

  Mioevi Petar - Marko i Petar Caristo, Nikola Baredovi i Ivan Ma-dazzi.50 Mussura Andrija- Ludovik Guerra iz Vallese, Ivan Bertolo, Ivan Cutti, Andrija Manzoni i Belina Faragu.51 Nikoli ime zvan Baja - Gabrijel Mandiji, Petar Bilii iz Omia, Aleksandar Montagnana, Valent Marjanovi52 i Bartul Alberta. Pelegrini imun- Mitar Stupari.

  Petrovi Petar- Dominik Pasquin. Pompeo Nikola- Angelo Salgaro, G. B. Rizzi i Antun Sabionato.53

  Rado ili Radni Antun iz Lutice - Antun Cerneja iz Julijske krajine i J osip Siena." Rizzi Leonardo - Franjo Righetti.55 Rizzi Pavao - G. B. Bressan. Salinben Ivan- Ivan Paluzzi.56 Santonrini Tulio- Josip Panada, A'lldrija Rojetti, Andrija Sambelli, Ivan Antun Morloni i Franjo Rosso. 57 Sasonia Ercole - Antun Pozzi. Semitecolo Fortunato - Aleksandar Maestrello i Leopold Chiesa. Terri Gulijelmo- Josip Castelli i G. B. Me1ga. Terri Robert- Bartul Sola, Ivan Baluda i Jerolim Bosello.58

  Vigna Albert - Pavao Magrini i Aleksandar D alan. Vigna Bernard- Ludovik Mazzoco. 60 Vigna Rajmond- Ludovik Paghini, Jakov Zanchetti, Jakov Martinovi, Petar Pressi, Ivan Magrini i Ivan Peloso.61

  141

 • Vlastelinovi Franjo -Petar Maj eri i J osip Siena.62 Zolatti Federik - Tomo Ani, Mato Vujnovi, Bla Masotti, Andrija Bu-dimir, Ivan Radi i Pompeo Uroda.63 Zolatti Spiro- Nikola Dui.

  U Sinju se jo spominju kapetani: 1751. godine Jakov Antemar Gian-ferro, 1759. Franjo Bolis iz Splita, 1767. godine Marko Lazari, 1770. go-dine Petar Pavao Boschi, 1775. godine Antun Buchia, 1763. godine conte Pavao Alberti, 1783. godine Izidor Malagucini, 1785. godine Dominik Tra-parti, 1786. godine Anzolo de Angeli Salar i 1789. godine Ivan Krstitelj Petricioli64

  Zatim nalazimo i porunike, i to: 1751. godine Josip Adama, slijedee godine Mihovil Soffietti, 1754. godine Ubaldo de Nigris, 1757. godine Mavko Simunovi iz Sibenika, 1758. godine Ivan Pavii, 1762. godine Augustin Santonini, 1763. godine Ivan Pisti, 1769. Ivan Muun iz Splita, 1772. godine Paskval San Ferma, 1775. godine conte Josip di Velo, 1778. godine Josip Kati, 1783. godine Ivan Dragazzi, 1784. Andrija Compagni-ela, 1785. godine Vicko Orsi, slijedee godine Bonaventura Chisi, 1787. godine Konstantin Bolis iz Splita, 1789. godine Petar Viani, 1792. godine Josip Bolis i 1793. godine Simun Naki.65

  Kao zastavnici spominju se 1762. Antun Muteri, 1766. godine Andri-ja Va1phi Priphi, 1773. godine Ivan Mazza, 1775. godine Jakov Minetto, 1779. godine Vicko Stantini, 1780. godine Petar Makovi, 1781. godine Vicko Martini, 1786. Augustin Dragazzi, 1787. godine nob. Franjo Meun, Augustin Ostoja i Antun Lazara iz Padove, 1791. godine Vicko Lodena i Lazar Soranzo, te 1794. godine Antun Contareno, Ivan Filanetto i Vicko Cipico.66

  Kao podoficiri spominju se 1766. godine Juraj Barbetta, 1763. godine Ludovik Ferravge, 1786. godine Antun Felicinovi i 1790. godine Antun

  Stipani." Kao podnarednici- sergenti spominju se 1771. godine Gapar Trevisan, 1766. godine Mihovil Faetini, 1775. godine Franjo Ljubotin, 1778. godine Vicko Col ti, 1784. godine Karlo Spantelli, 1791. Mato Palarina i 1794. godine Jakov Poranzzan.68 Zatim se spominju kaplari, i to: 1752. go-dine Pavao Terginio, 1756. godine Luka Golendi, 1758. godine Bernard Spada, 1760. godine Ivan Chaus, 1761. godine Ivan Giovanelli, 1763. goe dine Mihovil Miliani zvan Dosse, G. B. Todesco i Ivan Rossan, 1765. go-dine Juraj D'Alhania, 1766. godine Lazar Sinovi zvan Siena, 1773. godine Jakov Nikoli, 1774. godine Ivan Luci, 1775. godine G. B. Simon, 1788. godine Nikola Gianchi i 1796. godine Mitar Mazzoletti.68

  U etama su jo bili trubai, i to: 1753. godine G. B. Moro, 1761. godine Simun Mariena, 1763. godine Sebastijan Carli, 1776. godine Bartul Zam-pieri, 1784. godine Daniel Uber i 1786. godine Andrija Bartirolovi ili Bertizioli zvan Trombeta.70 Jo se spominju i konjuari, pa je tako u ko-njunici tvrave u Sinju 1754. godine radio Antun Fermenti, 1782. godine Antun Maraschini, 1783. godine Josip Jolani i 1784. godine B. G. Colo-righiani.

  Osim ve spomenutih vojnika koji su zabiljeeni uz ime svog kape-tana u Sinju se jo spominju imena vojnika bez oznake kojoj jedinici pripadaju. To su: Anastazije Basilio, Aneo Bosio, Stjepan Braanski, Tomo Bredi, Antun Bulanovi, Ignjat Coradini, Ilija Curtinovi, Mihovil

  142

  Dalbanior, An~~n Fenzi, A?;tun Ginachi, Nikola Giovanetti, Juraj Ivanevi, Ivan Ivankov!C, Ivan Jak1e, Mato Klarica, Marko Krivi, Ivan Leonardi

  Luk~ Ljuti, Ivan Majeri, Josip Marija Malerbi, Gabrijel Mandi, Jako~ Ma~mov1, Luka Massaco, Antun Mlinarovi, Antun Montignala, Marko Per1c, Petar F1antanuda, Antun Piombini, Bartul Reato iz Padove Ivan Recadona, Cezar Regini iz Trevisa, Antun Sabionato Petar Solcze' Mato Terzi, Stjepan Uroda, Bartul Veronese, Tono Vuko;ep Bartul Za~pieri i I van Ziero. n ' . . Prema Matinirr; k':jigama u Sinju se u drugoj polovici XVIII sto-

  lJeC11 svake godme VJencalo, rodilo i umrlo stanovnitvo:

  Godina

  1750 1751 1W2 1753 l'ii54 1~55

  1~6 1757

  1~8 1759 1760 1761

  l~ tmla 17&4 1165 1766 17611 1768 17.69 1770 17'7'1 !.172 1773 1774 1775 1776 1777 >778 1779 1,7785 1'1'86 1187

  vjenani

  24 18 28 23 32 M 27 24 16 37 36 13 50 31 19 ~l 3$ 30 52 1'4 25 21 2:! 26 28 22 32 36 14 29 17 25

  8 3

  37 21 25 26

  M

  58 58 40 2() 5.7 43 52 67 46 3

  70 63 411 70 58 51 ll2 56 64

  ~ 1;7 62 56 57 ;;g 72 63

  ;;~ 55 55 65 37 37 24 19 43 26 53

  roeni

  2 ukupno M

  46 104 10 43 106 30 43 83 33 25 415 72 19 42 99 20

  ~l 84 83 54 106 34 43 110 32 5!6 liH 52 ll 1473 19 63 13374 22 63 126 37 4!8 97 25 /;7 1211 6() 52 1'10 83 55 100 25 63 145 86 73 ~29 49 49 1,18 21 53 128 12 50 1{)7 13 4!8 124 27 37 !12 36 64 r:n 26 36 95 55 44 116 4!8 56 119 23 46 98 30

  ~l 98 27 41 96 23 33 98 17 31 68 2& 31 68 55 12 3.675 77 15 34 22 47 90 33 33 oo 33 44 97 14

  umrli

  2 ukupno

  6 116 31 >l 33 68 21 40 20 40 27 59 29 83 30 62 39 91 24 43 18 41) 25 62 19 44 42 102 26 58 27 52 5& 144 24 7-3 24 45 9 21

  12 25 22 49 27 63 35 61 47 102 25 67 '17 40 21 51 18 45 26 49 18 31; 30 55 48 103 53 130'

  8 30 29 62 19 52 18 32

  143

 • roeni

  Godina vjenani M z

  1788 26 ll 13 1178-9 27 37 21 1790 15 44 28 1791 29 56 28 1792 31 68 45 1793 1,3 7"5 54 1194 25 >l 36 1.7195 28 50 36 1796 26 65 55 1797 32 58 65 1798 28 49 47 1799 w 66 60 1800 35 90 51

  ukupno

  2476 58 72 S4

  113 129

  87 86

  120 123 96

  128 141

  M

  14 N 18

  5 51 40 40

  umrli -----

  z

  13 10 18

  5 64 44 32

  ukupno

  27 21 36

  10 115 84 72

  U toku druge polovice XVIII stoljea u Matinim knjigama vjen-anih, roenih i umrlih spominju se slijedee obitelji.77 Ajdukovi, Andreuzzi, An~~ijaevi~ _Ani, ~ni~ Ar:~i, Anui, Arbanas, Argovi, Armanda, Armel!m, Arnanc, AtlagiC, AzamiJa.

  Babarovi, Babi, Bagarin, Bai, Bakovi, Balai, Bandi, Bara, Barakov~~: Barbari . Barbi Barcharioli Bari, Bardazza, Bardar, Bareza, Bane, Barii, :Barnji, :Bartolom e i, Bartulovi, Baeva_n,. ~ai~, Bat~:elo, .Bati~~~ Benica Beli Bianchetti Bianchi Bigava, BlkiC, BilanoviC, B1landziC, Bi-lati, Bili, Bhogeri, Bil~kapi, Bilomarkovi,. !3~lmioi, Bilo~ev~~' Bis~~)

  Bii Blaskovi Boban Bogdanovi Bogoslav1c - BogaslavlJeVIC, BoJIC, Bona'sin, Bonin~ontro, :Borkovi, Bo;oi, Bonjak!, Boi~, Boin.?':'~, ~~i

  novi, Brajanovi, Brajkovi, Brali, Brandus,. BrB:t.Ic, Br~~~n, BucicJ.Bucin, Budimir, Bugari, Bulis, Bulj, Buljan, BulJkOVIC, BulJIC, Buzdac1, Bu-

  ani. Calandrini, Calaman, Capozo, Cappari, Cari, Carin, Catani~ Catarini, Cavalcanti, Celmi, Chiabela, Chiagliao, Colicini, Conza, Coras1, Corianti, Costanini, Crnovidovi, Crnjac, Cviti, Cvitkovi,

  aija, Catipovi, Cerina, Cigo, Colak, Cvi, Culi. Dabala, Dali BellD, Debeljak, Dedi, Della C

 • enovi, Vu-ica, Vllli, Vuinovi, Vukovi, Vujavi, Vujnovi, Vukasovi, Vukojevi, Vukovi, Vuleta, Vuleti, Vuli, Vuljevi. Zamaria, Zampieri, Zarnago, Zaroli, Zavali, Zelen, Zgoglio, Zgolji, Zubac, Zubevi, Zuli. Zanko, Zarkovi, Zigi, Zigo, Zivalj, Zivanovi, Zivkovi, Zivinovi, Zmire,

  Zuljevi, Zupi, Zuska, Zura.7s Neka od tih prezimena javljaju se kao nadimci, a zatim kako se poje-

  dina obitelj poveava neki lanovi preuz>maju nadimak kao prezime. Tako se s nadimkom ili s dva prezimena javljaju slijedei: Abram - Vuleti, Alakovi - Selak, Antunovi - Konji, Rebrina, Ar-naut- Miloevi, Atlaga- Atlagi, Baki- Ivanievi, Bane- Trbo-glav, Barbarussa- Milkovi, Begna, Begnia- Matiorovi, BilogeDi- Ja-

  drijevi, Biloi - Mili, Bogdan - Bogdanovi, Bon - ipalo, Boni -Terzi, Bonjak -Rajevi, Bua, Bue- Boroi, Bui- Mitrovi, Chir-chia - Dijakovi, Chiuk- Deli, Pavlovi, Cigo- Zigo, Zigi, Cireneo-Cerina, Culetin- Miljkovi, Cvank- Vujnovi, Cvrlje- Jadrijevi, Caa - Mati, Cari- Poljak, Colo- Anii, Coso- Markovi, Covo- Gagi, Cugura - Filipovi, Culinovi - Librenjak, Dedi - Markovi, Dela -Braj anovi, De1onga - Vici, Dervole- Curi\i, DinaDina, Dinari- Si-

  mi, Drai -DeLi, Fiscaldo -Ivanovi, Fuser - Atlagi, JU!ki, Futar - Filiijevi, Viljeri, Gale- Kuuk, Galiotovi- Pedrug, Gaizina-Ten-era, Gar.gas, Gargat- Simunovi, Gavran, Gavrirrla- Nikoli, Gian1Juaria - Bartolomei, Gri - Filipovi, Guli - Simi, Guta - Petrii, Herceg - Kovaevi, Ivandi - Nalet1li, Ivi- MastiljJ, Jadri- Peri, J ag-neta- Grabovac, Jagustinovi- Ivankovi, Jajanin- Markovi, Jan-

  drijaevi - Mati, Jesus - Jesetovi, Jokostenik - Sari, Juraga -Poli, Juranovi - Lapi, Jurasovi - Soinovi, Kalender - Zivkovi,

  Kalina - Marjanovi, Karajet - Karajko, Karan - Boi, Klianac -Radonji, Knez- Supli, Kodri- Jenji, Kokot- Zivanovi, Komadi-na- Covi, Komar- Jurjevi, Kopa, Kopari- Juri, Kova- Brai-novi, Brajanovi, Krianac, Krianovi - Bogoslavljevi, Kujundi -

  Celmi, Kukura- Klari, Kukuz- Boroi, Kuse- Iliji, Lali- Vui, Lokma - Dedi, Lonar - Andrijaevi, Buljkovi, Vukasovi, Macan-

  Vukojevi, Male - Miloevi, Malora - Nikoli, Mamuzi - Jadri, Marguta- Mati, Maurin- Medvidovi, Medikovi - Tadi, Medvid -Matijaevi, Miat - Budimir, Mravak - Bilomarkovi, Mulan - Bareza, Murat- Markovi, Mu tov ljevi- Vukovi, Pajto- Radojevi, Panza-Budimir, Panda - Budimir, Pai - Doli, Pavii - Strmo, Pepi -

  Bakovi, Peri - Jadri, Perii - Covi, Perii, Perisca - Odri, Peruina - Mornari, Podrug - Brajkovi, Pripuz - Mamuzi, Privig-ni- Bilandi, Putin- Ljubii, Raievi- Erceg- Sabi- Naletili, Saghietta, Sagnaza - Grabovac, Samac - Ivanl

 • MED VIDOVI - Maurin MILANOVI - Trapo MILI - Bilonoi MILJKOVI - Culetin, Barbarussa

  MILOSEVI - Arnaut, Male, Vezili, Arnaut-Stanaje. MIOCEVI, Tiganj, Trboglav MITROVI - Bui MORNARI- Peruina NALETILI - Ivandi, Sabi

  NENADI- Tepo NIKOLI - Gavrina, Gavran, Mal ora

  ODRI- Petisca, Perii PAVLOVI- Chiuk PERI- Jadri PETRICi - Guta PLA Vi - Zivko

  PLETIKOSI - Zorii PODRUG- Ga!iotovi, Brajkovj

  POLI- Juraga POLJAK- Cari, Zani RADNI - Tarigaa RADONJI - Klianac, Verunii

  RADOJEVI - Pajto RAJCEVI- Bonjak REBRINA - Antunovi

  SEGOJEVI- Todor SELAK - Alakovi

  SKOPI - Mialjevi SOINOVI - Jurasovi STIPANOVI- Marinovi, Doljanin

  STRMi, STRMO - Pavii SUPLI -Knez SARi- Jakostenik SIMI - Dinarina, Guli, Sesco, Sisco, Stonoi, Zeljko

  SIMUNOVI- Gargas, Gargat SLIVI- Varina TADi - Medikovi TEN ZERA- Galzina, Zec

  TERZI - Boni TRBOGLAV - Bane, Sare, Tiganj

  TUNJI- Sordi URSi - Zaja VESELICA, VESELICi - Vule

  VICi - Delonga, Zuber VILJERi- Futar, Zuar VUCi - Lali VUCKOVI - Mutovljevi

  VUJNOVI - Cvark VUKOJEVI - Macan VULETI- Abram, Simac ZIV ANOVI- Kokot

  ZIVKOVI - Kalender, Suchia ZUBCEVI - Zloj i

  ZULJEVI - Tricas ZIGO, ZIGI - Cigo

  Osim spomenutih prezimena u razdoblju od pedeset godina u Sinju susreemo imena pojedinaca, koji se spominju kao kumovi, 1 to: _1800. Josip Bitunjac, 1750. Marin Berti, 1774. Antun Bomer, 1751. ManJa de Bufalis, 1800. Pavao Calebotta, 1776. Antun Calegari, 1764. Marko Calo~~ 1793. Vicko Capogrosso, 1752. Petar Antun Caralipeo zv. DespotovlC, 1763. G. B. Carminiati, 1765. Ana ena Dominika Casotija, Jerko Catan, 1779. Gaetan Catti 1777. Andrija Cicotti, 1792. Antun Colach, 1754. Eliza-beta Piovene Cont~rini, 1793. Vicko Contarini, 1750. Antun a Costa, 1769. Ana Crazelani, 1769. Antun Cremone, 1799. Franjo Danese, 1764. Hel

 • BILJESKE

  Knjiga roenih, vjenanih i umrlih 1.728- 17.6:1, Knjiga roenih 1762-1802, Knjiga vjenanih 1762-1829, Knjiga umrlih 1797-1827. Historijski arhiv- Zadar.- Knji-ga umrlih 1750'-1700. Franjevaki samostan - Sinj. Zahvaljujem vlasnicima, koji su mi omoguili rad u svojim arhivima.

  2 J. Soldo, Prilozi za poznavanje razvoja Sinja pod Venecijom. Sinjska spomenica, Sinj 1965, 134, 1~5.

  3 I. 'Lovri, Biljeke o putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa. Zagreb 1968, 85. 3a Kod vjenanih su prvo nabrojene djevojke iz sela o kojem se pie, a koje- su se

  udavale u Sinju, zatim su nabrojeni mukarci iz dotinog mjesta. 4 Broanac, upa Prugova. s Selo se pie kao Czivaz i Crivaz. 6 Iz Dicma Gornjeg su obitelji Kutre i Burov, a iz Donjeg Kovaevi, ostali su

  oznaeni samo iz Dicma. 7 Gala, upa Otok. Prezime Dedi pie se Dedich i Dediich. 8 Glijev, upa Otok. 9 Coruglia, upa Otok. 10 Koruci, upa Trogir. ll Kosinac, upa Biteli. 1.2 ... Chiucich a Cupris ... 13 Djeca rodena u Luanima krtena su u crkvi sv. Kate u Luanima, a upisivana u

  Matinu knjigu u upi Sinj. 14, Ljubitovica, upa Trogir. 15 Magdalena je udovica Ivana Selaka iz Sinja i nastanjena u Sinju, a roena je u

  Mostaru od oca Ivana Sceghicha. 16-.Iz Donjeg Mua je prezime Zerdum, a iz Gornjeg Ivanevi, ostali se spominju

  samo iz Mua. 17 Obrovac, upa Biteli. 18 Podgora u Makarskom primorju. 19 Promina kod Sibenika. 20 Zupa ibenik, a ne grad. 21 Spominje se lokalitet Parcosusci u okolici Trogira. 22 ... Antonium filium Dni Jacobi Jaxa Parochie Lisensis et Hieronyme Maschieli

  Parochie Almisensis ... Knjiga roenih 1.762-1802, !l.6. 23 Zasigurno se smatraju zaseoci za gorom. 24 Zivini, upa Otok. 25 Lanc;:eta je te godine umro u Sinju ... in domo Ill. Domini Comitis Leonardo

  Crussevich ... Knjiga umrlih 1750 ........ 171:10. 1770. Petar, tnl. Ivan, 177-5. Josip, 1.777. Angelo, 1779. Kata i 1.763. Lovro djeca Franje Zorzija roena u Sinju. 1?90. Franciscum Josephi et Elisabeth Trevisi e Fratine Venete i Andrica Ivana Bareze i Apolonije Bolis. Knjiga vjenanih 1782-1826, 57. 1754. Elizabeta ki J osipa Bianchettij a i Dore Dragai.

  26 ... Simeone Surich qui fuit Turcho ... i Ana Ilije Jesetovi i Rue Grabovac. Knjiga vjenanih 1728-1761. Godine 1762. rodio mu se sin Mato, 1763. Juraj, a ll77-5. Ivan .... ex legitimis conjugibus Simeam qui fuit Turcus deinde baptusatus et aducmanet in Villa Much a Suae et Joanne Jesetovich ... Knjiga roenih 1762-1002, 3fi.

  27 J. Soldo, Rudnik obitelji Lovri i Garanjin na Perui kod Sinja. Radovi Centra JAZU u Zadru sv. 25, Zadar 19'18, ~9--377.

  28 J. Soldo, Zemljoposjed obitelji Lovri iz Sinja u XVIII stoljeu. Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 19, Zadar 19'To2, 304.

  29 Angela filiam Dni Filippi Lovrich et Marine Bilich ... Knjiga roenih 1728-1'7'6:1.

  - 150

  '

  l \

  . ,

  l '

  . ,

  i l 30 Die 14 9bris 1777.

  Joannes filius Philiphi Lovrich in Domino munitus omnibus SSmis Sacrani.entis . Etatis sue anno 2l circiter et sepultus est in hac Parochialis Ecclesiae Sanctae Mariae Gratiam Suburbii Sign. Die 1.2 Mazio 1765. Dominus Filipus filius quondam Dominici Matei Lovrich ... etatis sue annorum 64_ ... Knjiga umrlih 1.75(}-179(}, 96, 128.

  31 Godine 1793. rodila se Lukrija ki providura Lovra Pisamana i Jelene Sisgoreo. 32 Godine 1775. rodila se u Sinju Katarina ki kancelara Alojza Zilettija i ene mu

  Konstantine, a iste godine i njegovom pomoniku Vicku Draganiu i njegovoj eni Mariji Grixo ki Marija. Godine 1792. rodio se Ivan sin Franje Antievia i njegove ene Pake Cassekana.

  33 . . . Illmum Dnum Franciscum filium qm Illmi Dni Francisci Meun Republice intepretis idiomatis Turcarum et Nob. Dnam Augustam filiam Illmi Comitis Insule Brachie ... Knjiga vjenanih 1762-1829.

  34 Godine 1761. rodila se Cecilija Dr Sebastijana Leopolda Papadata i njegove ene M arij e Trial i. ... D. Medicus Phisicus Gabriel Pettorosso ... Knjiga krtenih 1176,2------18'02. . .. nella ospidale della questa fortezza ... Knjiga umrlih 1750--1790, 24.

  35 J. Soldo, Poeci historiografije franjevaca provincije presv. Otkupitelja u XVIII stoljeu. Zbornik Kai 9, Split 19r]7, 102.

  36 ... Michael Chincovich cementarius ex civitate Curcula ... 'Knjiga umrlih 175Q--1790. Die 115 februarij 17'7!6. Vincentium filium qm Bernardi Bisaggia Regni Apulie et Marie Vesse et inter Mariam filiam qm Ignatii Franich et Antonie Bianchi hujus Parochie ... _Knjiga

  vjenanih 17162-1629, aG. U Sinju mu se rodio 1776. sin Pako, a 17'77. godine ki Elizabeta. Godine 1773. spominje se kao kum ... Vincentius Bisachio Faber cementarius ... Knjiga roenih 1762----1-802.

  37 I. Lovri, n. dj. 138, 139. - N. Bezi-Boani, Majstori Dalmacije I, Split 1978, 81. I. Soldo (bilj. 27), str. 373. spominje majstore koji su procijenili imanje obitelji

  Lovri 1788. godine, ali ta prezimena ne nalazimo u Sinju, pa oni nisu u Sinju iVjeli, ve su doli iz nekog drugog mjesta. Jedino mesar Luka Stonosi je Si-njanin.

  38 I. Markovi, Sinj i njegovo slavlje. zagreb 1898, 61. 39 O djelatnosti kapetana i serdara vidi potanje u radnji B. Stullija_ u ovom

  Zborniku. l771. Ill. Dominus Justinus Vuscovich Prefectus districtus Signiensis vulgo Ser-dar ... etatis sue 64 ... Knjiga umrlih 1:715.0-1790.

  40 17,62 .... Ulmus Dominus Theodorus Alberti locum .tenens et Armorum gubernator hujus Fortalitii Sign ... Knjiga krtenih 1762~1-81)2, 4. 1793. rodio se Emanuela Gielini i njegovoj supruzi Petronili Bezzi sin Antun. 1Tl7. Tenente colonello conte Paulo Emilio Rizzi e Vice gubernatore dell'armi di questa Fortezza de Signea ... Isto.

  41 17!69. rodio se sin Bonaventura- ena Ana Solegra. 4!2 1767. Antun i 1,7S8. Viktorija djeca Nikole Ledina i Klare Franceschini.

  1'7:68. Magdalena, 1770. Jelena i 1777. Antun djeca Karla Antuna Specia i Elizabete Derochi. 1774. Nikola sin Angela Bosija i Kamile Boni.

  43 1765. Ana ki Jakova Andrijaevia i Laure Serobogna. 44 1776. Elizabeta ki Andrije Stuparia i Ane Latinevi. 45 1769. Andrica i 1770. Veter djeca Antuna Zafreta i Agate Sorza. 46 1790. Lucija ki Nikole Dadia i Margarite Scotti. 47 1'M7. Ivan sin Vicka Zipori i Domine Pocelati. 47a 1750. Stjepan sin Antuna Fenzi i Kate Poleti. 48 177