of 14 /14
Visoka škola tehničkih strukovnih studija Čačak Specijalističke studije Softverski alati Seminarski rad Tema: Simulacija zaštite transformatora od visoke temperature Profesor Student Vlade Urošević Siniša Vukojević 05/2013 -s

simulacija TZT

Embed Size (px)

Text of simulacija TZT

 • Visoka kola tehnikih strukovnih studija

  aak Specijalistike studije

  Softverski alati

  Seminarski rad

  Tema: Simulacija zatite transformatora od visoke

  temperature

  Profesor Student

  Vlade Uroevi Sinia Vukojevi 05/2013-s

 • 2

  Sadraj 1.Uvod ........................................................................................................... 2

  2. Labview okruenje..................................................................................... 4

  3.Zagrevanje transformatora ......................................................................... 5

  4.Simulacija zatite transformatora od poviene temperature...................... 7

  4.1 Alati koje samkoristio za simulaciju ...................................................... 7

  4.2 Front panel ........................................................................................... 9

  4.3 Blok dijagram ...................................................................................... 11

  5.Zakljuak .................................................................................................. 13

  6.Autor ......................................................................................................... 14

 • 3

  1.Uvod

  Ekonominost i velike mogunosti koje prua PC raunar doveli su do revolucije u

  oblasti merenja, automatizacije i instrumetacije. Da bi se poveala produktivnost i

  olakao rad inenjerima i naunicima poelo se sa povezivanjem instrumenata i PC

  raunara, kako bi se podaci mogli prebaciti sa instrumenta na PC raunar za dalju

  obradu i prezentaciju. Ovo je bio poetak novog koncepta poznatog pod nazivom

  virtuelna instrumentacija.

  Dalji razvoj virtuelne instrumentacije bio je fokusiran ka PC raunaru. Poelo se sa

  razvojem instrumentacionog hardvera u formi akvizicionih modula (kartica) za direktno

  povezivanje na zajedniku magistralu personalnog raunara. Ove kartice su preko

  drajverskog softvera povezane sa aplikacionim razvojnim softverima. Korisnici sada

  imaju kontrolu nad funkcionalnou svoje merne aplikacije. Ona nije vie ograniena sa

  funkcionalnou koju definie proizvoa, to je sluaj kod klasinih ureaja. Virtuelni

  instrument koristi standardni raunar otvorene arhitekture, njegovu memoriju i

  raznovrsne mogunosti za prezentaciju, dok specijalizovani hardverski modul za

  akviziciju i/ili generisanje signala povezan na otvorenu, standardizovanu magistralu

  raunara, definie osnovne karakteristike instrumenta. Funkcije ureaja definie sam

  korisnik.

  Koncept virtuelne instrumentacije je postavila firma National instruments koja je vodea

  firma u svetu po pitanju PC baziranih merno-akvizicionih sistema.

  Najpoznatiji softver za grafiko programiranje jeste LabVIEW firme National

  Instruments.

  http://www.unoluxns.com/ni.htmhttp://www.unoluxns.com/labVIEW.htm

 • 4

  2. Labview okruenje LabVIEW je grafiki orijentisan programski jezik koji koristi ikonice umesto teksa za

  kreiranje aplikacija. LabVIEW - Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench.

  Umesto pisanih instrukcija, koristi se tok podataka (data-flow) dijagram za pisanje

  koda. Sastoji se iz front panela(slika 2.1) u kome se projektuje korisniki interfejs i block

  diagram-a(slika 2.1) u kome se programira kod. U LabVIEW- u, korisniki interfejs se

  pravi koristei ve gotov set kontrola, indikatora i objekata (prekidai, grafici, digitalne

  kontrole). Kada se isprojekuje interfejs, tada se u block diagram prozoru pie kod. Blok

  dijagram predstavlja mesto gde se pie kod - logiki se povezuju kontrole i uslovi

  izvravanja programa.

  Slika 2.1

  U blok dijagramu se koristi tok podataka (data flow), a ne sekvencijalne instrukcije kao u

  tekstualnim programskim jezicima. Upravo tok podatak odreuje redosled izvravanja

  delova programa.

 • 5

  3.Zagrevanje transformatora Pri procesu preobraaja elektrine energije u transformatoru jedan deo energije se

  pretvara u toplotu, to sa stanovita korisnika predstavlja gubitke. Toplota proizvedena

  gubicima zagreva delove transformatora (magnetno kolo, namotaje, izolaciju, sud) i

  izaziva porast njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent). U odnosu na

  gubitke usled magneenja ("gubici u gvou"), gubici u usled optereenja ("gubici u

  bakru") su znaajniji po veliini i posledicama, zato to izolacija provodnika namotaja

  predstavlja najosetljiviji deo transformatora s obzirom na toplotna naprezanja. Porast

  temperature, u optem sluaju, zavisi od veliine i vremenske funkcije optereenja

  (trajni rad, ciklini rad i rad u vanrednim uslovima) i naina i efikasnosti hlaenja. Sa

  porastom snaga transformatora problem zagrevanja postaje sve izraeniji, jer su gubici

  priblino srazmerni sa zapreminom, a odvoenje toplote sa povrinom. Ogranienja

  temperature su razliita za razne materijale. Kao to je ve istaknuto, najosetljivija je

  izolacija provodnika, koja sa vremenom stari, tj. smanjuje joj se kvalitet I to utoliko bre

  ukoliko joj je vea temperatura na kojoj se nalazi. Dakle, vek trajanja izolacije zavisi od

  radne temperature maine. Srednja vrednost veka trajanja dananjih transformatora

  iznosi nekoliko decenija. Naznaena snaga je ona koja je istaknuta na natpisnoj ploici,

  to jest ona za koju je transformator deklarisan. Stvarna snaga je ona pri kojoj je

  zagrevanje transformatora jednako dozvoljenom. Sa stanovita korisnika prihvatljivo je

  da stvarna snaga bude vea od naznaene snage, tj. da se transformator moe

  opteretiti veom snagom u odnosu na deklarisanu.

  Slika 3.1

 • 6

  Transformator u mom primeru je suvi transformator (slika 3.1), snage1000kVA i ima

  vazduno hlaenje. Njegova temperature zavisi od temperature okoline i najvie od

  stanja magnetnog kola.

  Merenje temperature magnetnog kola vrimo pomou otpornog termoelementa Pt100

  (slika 3.2). Termoelement radi na principu promene otpornosti srazmerno sa promenom

  temperature. Zbog mogunosti promene otpora potrbno je promenu otpora pretvoriti u

  promenu struje radi prenosa na daljinu. To se vri pomou R/I pretvaraa(slika 3.3)

  jednosmerne struje, a strujni signal je od 4-20mA. Pored strujnog podeavanja potrbno

  je podeseti I opseg merenja temperature, u ovom sluaju je od 0-120C

  Slika 3.2 Slika 3.3

 • 7

  4.Simulacija zatite transformatora od poviene temperature

  4.1 Alati koje samkoristio za simulaciju

  Meu mnotvom alata koje nam nudi Labview za realizaciju eljenih simulacija, ja sam

  iskoristio samo jedan deo za ovaj rad, koje u prezentovati.

  Prve alate koje u predstaviti iskoristio sam u Front panel-u i u pitanju su numerike

  kontrole(slika 4.1).

  Slika 4.1

  Iz numerikih kontrola iskoristio sam Knob za zadavanje mA signala koji simulira

  izlazni signal iz pretvaraa(transmitera) R-I. Iz numerikih indikatora iskoristio sam tri

  alata. Prvi je Meter koji mi slui za pokazivanje koliko zadajemo mA, drugi je Gauge

  koji kao i trei alat Thermometer pokazuje koja je temperature za odreen mA signal.

  Iz dela LEDs iskoristio sam dva Round LED od kojih jedan signalizira povienu

  temperature, a drugi iskljuenje transformatora.

 • 8

  Da bih ostvario eljenu simulaciju u Blok dijagramu je potebno isprogramirati simulaciju

  na osnovu vrednosti koje zadajemo. Objekti koji se nalaze na front panelu predstaljeni

  su u blok dijagramu kao terminali Povezivanje kontrola (oiavanje) i dodavanjem

  razliitih programskih funkcija formira se programski kod LabVIEW-a. Od alata sam

  prvo iskoristio While petlju(slika 4.2).

  Slika 4.2

  While petlja (prikazana na slici) je predstavljena kao kvadrat sivih zadebljanjih stranica.

  Ovaj kvadrat moe proizoljno da se smanjuje ili poveava. Sve to se nalazi unutar

  kvadrata predstavlja programski kod koji se izvrava unutar While petlje. Petlja se

  izvrava dok nije zadovoljen uslov. Uslov za zaustavljanje petlje se zadaje preko

  kondicionog terminala (conditional) koji je Boolean tipa Index terminal vri brojanje

  iteracija While petlje. While petlja se ne moe zaustaviti naredbom koja se zadaje van

  petlje u trenutku izvrenja.

  LabVIEW poseduje implemeniran veliki broj funkcija koje vre numerike operacije.Na

  slici 4.3 je prikazana paleta Numeric (Function>>Numeric) u kojoj se mogu nai

  osnovne funkcije za sabiranje oduzimanje, mnoenje, korenovanje, trigonometrijske

  funkcije, logaritamske funkcije, rad sa kompleksnim brojevima i druge.

 • 9

  Slika 4.3

  Od numerikih funkcija koje sam iskoristio za ovu simulaciju su funkcije sabiranja i

  oduzimanja.

  U funkcije za komparaciju(slika 4.4) spadaju standardne funkcije koje su podrane i u

  tekstualnim programskim jezicima. To su: vee, manje, jednako, razliito, jednako nuli i

  druge. Primena ovih funkcija je veoma esta pri konroli izvrenja toka programa.

  Slika 4.4

  Od funkcija za kormparaciju iskoristio sam funkciju Greater? dva puta. Kod poreenja

  temperature za signalizaciju i kod poreenja temperature za iskljuenje.

  4.2 Front panel

  U front panelu nalazi se komanda kojom simuliramo mA signal, pokazivai, signalne

  lampice. Taj signal se na pokzivaima temperature prikazuje kao vrednost temperature

  za tu zadatu vrednost. Primer: sredina mA opsega je 12mA i tada termometar pokazuje

  sredinu temperaturnog opsega od 60C. To je ujedno i prva sluaj simulacije koji u

 • 10

  prikazati. Transformator je u ustaljenom reimu rada( slika 4.5) i ima standardnu

  vrednost temperature.

  Slika 4.5

  Drugi primer simulacije je kada transformator zbog preoptereenja ili nekih drugih

  razloga radi sa povienom temperaturom. Za povienu temperaturu smatramo vrednost

  veu od 80C(Slika 4.6).

 • 11

  Slika 4.6

  Trei primer simulacije je kada transformator ima jako povienu temperature i kada

  zatita treba da odregaju u vidu javljanja signala i iskljuenju transformatora(Slika 4.7)

  Slika 4.7

  4.3 Blok dijagram

  U blok dijagramu imamo elemente( alate) pomou kojih zadati mA signal pretvara u

  temperaturnu vrednost. Poto je opseg pretvaraa 4-20mA, zadatu vrednost prvo

  oduzimamo sa brojem 4. Pa onda poto je opseg merenja 0-120C, a pretvara ima 16

  podeoka opseka, zadatu vrednost koja je predhodno oduzeta sa 4 mnoimo sa brojem

  7,5 i dobijamo vrednost temperature. Za signal poviene temperature vrimo poreenje

  sa signalom koji je oduzet sa brojem 4 i ako je vee od 10,66mA( na skali 14,66mA)

  javlja se signal u vidu paljenja crvene lampice.

 • 12

  Slika 4.8

  Poto iskljuenje ide na 105C odnosno za zadatu vrednost od 18mA(14mA oduzeto)

  javlja se signal iskljuenja u vidu paljenja crvene lampice I delovanja na prekid simlacije.

 • 13

  5.Zakljuak Labview program za simuliranje omoguava nam , izmeu ostalog pored svoje iroke

  palete mogunosti, da simuliramo neke delove pogona koji sun am potrebni za lake

  obavljanje posla. Konkretno u mom primeru, Labviem mi je pomogao da programiram

  ispitivanje termozatite transformatora. Termozatita transformatora vana je zbog vie

  stvari. Vana je i zbog toga to nam temperature govori o tome koliko je optereenje

  transformatora; vano je da reaguje na visoke vrednosti temperature da ne bi dolo do

  oteenja izolacije izmeu namotaja i onesposabljavanju transformatora na due

  vreme, to bi dovelo i do problema snabdevanja potroaa.

 • 14

  6.Autor

  Vukojevi Sinia, roen 13.9.1983. godine u Beogradu. Zavrio Tehniku kolu u

  Obrenovcu-Elektrotehnika 2002.godine. Diplomirao na Visokoj koli tehnikih

  strukovnih studija u aku, smer elektroenergetika 2009.godine. Zaposlen u PD PRO-

  TENT kao elektromeniar u odravanju TE Nikola Tesla u Obrenovcu. Oenjen, dvoje

  dece.