SILOSI - punjenje i praznjenje

 • Author
  brkcic

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of SILOSI - punjenje i praznjenje

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  1/13

  1. Opte

  1.1.Osnovneoznake

  dc preniknajveeupisanekruniceu

  poprenompresekusilosa

  hcvisinacilindrinogdela,odspojasalevkomdo

  ekvivalentnepovri

  hhvisinalevka

  rradijussilosa

  A/Uodnospovrineiobimapoprenogpreseka

  silosa

  efmaksimalniostvareniekscentricitetpunjenja

  etekscentricitetnavrhusilosa(silosjepun)

  Ekvivalentnapovrnivonakojemnasuti

  materijalimaistuzapreminukaomaterijalsa

  horiyontalnompovrinom

  1.2.

  Klasepouzdanosti

  Slika1

  Podelasilosapoklasamapouzdanostizavisnoodpouzdanostikonstrukcijeipodlonostirazliiti

  modovimaotkazakonstrukcije

  Klase

  pouzdanosti Opis

  Klasa

  pouzdanosti3

  Silosisakapacitetomveimod10000t

  Silosisakapacitetomod1000tkodkojihje:

  a) Ekscentrinopranjenjekodkogajeeo/dc>0.25slika

  1.1b.

  b) zdepastisilossaekscentricitetomgornjeploe

  et/dc>0,25

  Klasa

  pouzdanosti2

  Svisilosikojinisusvrstaniudrugekategorije

  Klasa

  pouzdanosti1

  Svisilosikapacitetamanjegod100t

  Tabela1

  eo ekscentricitetcentraotvora

  Najstroeparametreproraunaimaklasapouzdanosti3,doksekodklasepouzdanosti1doputaju

  nekapojednopstavljenja.

  Dozvoljenjeodabirvieklasepouzdanosti(udogovorusainvestitorom)

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  2/13

  1.3 Vitkostsilosa

  Vitkisilosi2,0

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  3/13

  Dodatnalokalnaoptereenja

  Tzv.PatchLoad

  Pomounjihseopisujumanjaekscentrinaoptereenja

  Dodatnalokalnaoptereenjazadanasuuviduhorizontalnihoptereenjanavertikalnizid

  Karakteristinevrijednostimehanikihsvojstavasipkihmaterijala

  Zaoptereenjauzimasepunaispunjenostsilosa

  Zasvakisluajoptereenjatrebadefinisatijedansetvrednostisvojstavaskladitenogmaterijala,Kii,

  takodajesvakograninostanje povezanouzodgovarajuimaterijal

  Razliitekombinacijeopteenjausledpunjenjaipranjenjamogusekoristipriproraunimagraninih

  stanja.

  Zaproraunsvakogpojedinogdelasilosauzimajusegornjeilidonjekarakteristinevrednosti,Kiiza

  klasepouzdanosti2i3,dokzaklasu1semogu koristitisrednjevrednosti.

  Tabela2

  koeficjenttrenjaizmeuuskladitenogmaterijalaIzidovasilosa

  Kkoeficjentbonogpritiska

  iugaounutranjegtrenja

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  4/13

  GornjekarakteristinevrednostizaK,,i:

  K=aKKm

  =am

  i=aiim

  DonjekarakteristinevrednostizaK,,i:

  K=Km/aK

  =m/a

  i=im/ai

  SrednjevrednostiKm,m,im,zanajeeskladitenematerijale,oitavamoiztabeleE1AnexE:

  Tabela3

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  5/13

  2.1.

  Optereenjeodpunjenjanavertikalnezidovesilosa

  2.1.1 Simetrinideooptereenja

  Slika3

  Ovajdeooptereenjazavisiodkoordinatezkojasemeriodekvivalentnepovri

  Gdesu

  Uslucajusilosaklase1mogusekoristitisrednjevrednostikarakteristikamaterijalaK, (Tabela3), azasiloseklasa

  2i3ovevrednostiseuzimajusaglasnosaTabelom2.

  zapreminskateinamaterijala

  Apovrinapoprenogpresekasilosa

  Uobimpoprenogpresekasilosa

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  6/13

  2.1.2.Dodatnolokalnooptereenje(patchload)

  Zasiloseklasepouzdanosti1ovooptereenjemoesezanemariti

  Zasiloseklasapouzdanosti2i3odreujesezamaxekscentricitetef(Slika1.b)

  Slika4

  Gdesu

  phfizracunatoustavci2.1.1.

  Cpf 0

  CopTabela3

  Visinazonenakojojsepojavljujepatchload:

  s= dc/16 0.2dc

  Ukupnahorizontalnasilaoddodatnoglokalnogoptereenja:

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  7/13

  2.2.

  Optereenjaodpranjenjanavertikalnezidovesilosa

  2.2.1 Simetrinideooptereenjapripranjenjusilosa

  Normalnipritisak:

  phe=Chphf

  Tangencijalnipritisak:

  pwe=Cwpwf

  phfipwfizraunatiutacki2.1.1

  Cw=Ch=1,0zasvesilosekojiseprayneodozgo

  Zasiloseklasapouzdanosti2i3,kojiseprayneodozdoCh=Co=1,15;Cw=1,10

  Zasiloseklasepouzdanosti1,akosukoritenesrednjevrednostiK,,i:

  efmaksimalniekscentricitettokompunjenja(Slika1)

  eoekscentricitetoseotvora

  dcpreniksilosaCop ocitavaseiztabelice3

  2.2.2Dodatnolokalnooptereenje(patchload)pripranjenjusilosa

  Zasiloseklasepouzdanosti1ovooptereenjesemoezanemariti

  Zasiloseklasapouzdanosti2i3odreujesenasledeinain:

  Akoekscentricitetotvoraprelazikritinuvrednosteo,cr=0,25dciliakojeekscentricitettokompunjenja

  ef,cd=0,25dciakojevitkostsilosaveaodgraninevrednostihc/dc=4ondadodatnolokalno

  optereenje(patchload)racunamonanacin1.)

  Usvimostalimsluajevimadodatnolokalnooptereenje(patchload)racunamonanain2.)

  1.) Kadasezaodreivanjedodatnoglokalnogoptereenja(patchload)koristiovajmetod,uticajtako

  dobijenogoptereenjanakonstrukcijutrebadaseposmatrakaoposebanInezavisansluaj

  optereenja.

  Priovomproraunukoristiseniavrednostza,Iviavrednostzai.

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  8/13

  Slika5

  Zasiloseklasepouzdanosti2sprovodiseuproteniproraun1a),doksezasiloseklasepouzdanosti3

  koristiproraun1b)

  1a) Proraunsesprovodizasamojednuveliinuprotonogkanala

  Uzoniprotoka(broj4naslici5a)pritisaknazidsilosa:

  phce=0

  Uzonimirovanja(broj2naslici5a):

  Normalnipritisaknazidovesilosanaudaljenostizodekvivalentneploe:

  phse=phf

  phae=2phf , (Slika5c)

  Tangencijalninaponnaudaljenostizodekvivalentneploe:

  pwse=pwf

  pwae=2pwf

  phf,pwfizraunatipodtakom2.1.1

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  9/13

  1b)Tamogdepoznajemogeometrijuflowchannelazaprorauntrebaprimenititugeometriju,aakota

  geometrijanijepoznatatrebaizvritiproraunzatrivrednostiradijusaflowchannela.

  r=dc/2

  Koeficjentik1,k2,k3datesuunacionalnimanexima,preporuenevrednostisurespektivno0,25;0,4;0,6

  1

  donjakarakteristinavrednostkoeficjentatrenja

  igornjakarakteristinavrednostuglaunutranjegtrenja

  DuinalukanakontaktuflowchannelaIzidasilosaodreujesepremaizrazu

  Duinalukaizmedljuflowchannelainepomerljivogdelauskladistenogmaterijala

  Povrinaprotonogkanala

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  10/13

  Pritisaknazidovesilosanarastojanju(z)odekvivalentneploe:

  Zonateenja(pranjenja)

  Normalninapon:

  Tangencijalni

  Gdesu

  Zonamirovanja

  Normalninapon:

  Tangencijalninapon:

  phf,pwfsracunatipodtakom2.1.1

  Zonamirovanjedozoneteenja

  Normalninapon:

  Tangencijalninapon:

  2.) Veliinadodatnogpritiska(patchload)kadasenekoristiproraunpod1.):

  Akojehc/dc>1.2 tadaje

  Akojehc/dc1.2tadaje Cpemaksimalnaodovedvevrednosti:

  Gdeje

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  11/13

  2.3.Optereenjenazidovelevkasilosaodpunjenjaipranjenja

  Zavisiodnagibalevka:

  Saravnimdnom50;=900

  Strmilevci

  Kgornjakarakteristinavrednostbonogpritiska

  hdonjakarakteristinavrednostkoeficjentatrenja

  Plitkilevcisvionikojinepripadajunijednojdrugojgrupi

  Odredjivanjeoptereenja

  GlavnivertikalnipritisaknaprelazuizmeuzidovaIlevka

  pvfizracunatopod2.1.1

  Cbkoeficjentkojipokrivamogunostdaseveeoptereenjeprenesesavertikalnogsegmentanalevak

  o Zasilose2I3klasepouzdanosti

  Cb=1

  Osimakopostojimogunostdaseusleduskladitenjamaterijapojavedinamikaoptereenja,tadaje

  Cb=1,2o Zasiloseklasepouzdanost1

  Cb=1,3

  Osimakopostojimogunostdaseusleduskladitenjamaterijapojavedinamikaoptereenja,tadaje

  Cb=1,6

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  12/13

  Srednjevertikalnooptereenjeumaterijalunavisini(x)oddnalevka

  Skoeficjentoblikalevka

  o S=2zakonusneIpiramidalnelevke

  o S=1zaklinastelevke

  effkoeficjentefektivnogtrenjalevka

  o eff=h zastrmelevke

  o eff=(1K)/(2tg)zaplitkelevke

  Fkarakteristinavrednostpritiskazalevak

  o Strmilevci

  Punjenje

  bempirijskikoeficjentb=0,2

  Pranjenje

  Gdeje

  hdonjakarakteristinavrednostkoeficjentatrenja

  iugaounutranjegtrenjaovdenepisekojajevr,donjailidornja?!?!

  o Plitkilevci

  Punjenje

 • 8/10/2019 SILOSI - punjenje i praznjenje

  13/13

  Optereenjanazidovelevka

  o Vitkisilosisaravnimdnom

  o Strmilevci

  Punjenje

  Normalninapon

  Tangencijalninapon

  Pranjenje

  Normalninapon

  Tangencijalninapon

  o Plitkilevci

  PunjenjeIpranjenje

  Normalninapon

  Tangencijalninapon