Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

Embed Size (px)

Text of Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  1/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Historija pisma i knjige; FIL KBH 484

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Sead emsoviSaradnik ///

  Sedmica Nastavna jedinka

  1. Pisma u Bosni. Prisustvo i upotreba.Glagoljica

  2. BosanicaArebica

  3. Rukopisna knjiga

  4. Pisma u Bosni. Prisustvo i upotreba.

  Glagoljica

  5. Bosanica

  Arebica6. Rukopisna knjiga

  7. Pisma u Bosni. Prisustvo i upotreba.

  8. Provjera znanja studenata

  9. Prve tampane knjige i prvi asopisi u BiH

  .

  10. Glavni dijelovi knjige

  11. Izrada knjige

  12. Uloga i zadaci urednika, recenzenta i redakcije

  13. Uloga i zadaci lektora i korektora

  14. Uloga i zadaci likovnog i tehnikog urednika

  15. Nove tehnike u tampanju knjige i knjiga u elektronskom mediju.

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  PROVJERE ZNANJA

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  2/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  - Aktivnosti na nastavi 10%

  - Esej 40 %

  -

  Usmeni ispit 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se iocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata

  nego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  3/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Hrvatska knjievnost prve polovine 20. stoljea; FIL KBH 331

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik Mr. Ena Begovi-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka

  1.Poetika impresionizma, simbolizma u hrvatskoj knjievnosti i evropskim knjievnostima

  2.

  Poetika impresionizma, simbolizma u hrvatskoj knjievnosti i evropskim knjievnostima

  3.

  Matoev model moderne

  4.

  Matoev model moderne

  5.

  Poetika ekspesionizma u evropskim knjievnostima i hrvatskoj knjievnosti

  6.

  Poetika ekspesionizma u evropskim knjievnostima i hrvatskoj knjievnosti

  7.

  A. B. imi i avangarda

  8.

  Polusemestralni ispit

  9.

  A. B. imi i avangarda.

  10.J. P. Kamov, pobunjeni pjesnik

  11.

  J. P. Kamov, pobunjeni pjesnik

  12.

  Miroslav Krlea u hrvatskom knjievnom kanonu

  13.

  Miroslav Krlea u hrvatskom knjievnom kanonu

  14.

  Tin Ujevi u hrvatskom knjievnom kanonu

  15.

  Tin Ujevi u hrvatskom knjievnom kanonu

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  4/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Poetike hrvatske knjievnosti 20. stoljea; FIL KBH 531

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik Mr. Ena Begovi-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka

  1.imiev ekspresionizam i preobraenja

  2.

  imiev ekspresionizam i preobraenja

  3.

  Krleini romani

  4.

  Krleini romani

  5.

  Ujevievo poklasienje avangarde6.

  Ujevievo poklasienje avangarde

  7.

  Marinkoviev romaneskni karneval

  8.

  Polusemestralni ispit

  9.

  Marinkoviev romaneskni karneval.

  10.Ideologija i Novakov romanMirisi, zlato i tamjan

  11.

  Ideologija i Novakov romanMirisi, zlato i tamjan

  12.

  Jergoviev opus u kontekstu postmoderne epohe

  13.

  Jergoviev opus u kontekstu postmoderne epohe

  14.

  Vitomir Luki i Ivan Lovrenovi od modernizma do postmoderne

  15.

  Vitomir Luki i Ivan Lovrenovi od modernizma do postmoderne

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  5/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Umijee interpretacije romana; FIL KBH 593

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik Mr. Ena Begovi-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka

  1.Romaneskni opus Mirka Kovaa

  2.

  Romaneskni opus Mirka Kovaa

  3.

  Na Drini uprija, Prokleta avlija iTravnika hronikaIve Andria

  4.

  Na Drini uprija, Prokleta avlija iTravnika hronikaIve Andria

  5.

  Nestali u stoljeuiLiber memorabiliumIvana Lovrenovia6.

  Nestali u stoljeuiLiber memorabiliumIvana Lovrenovia

  7.

  TvravaiDervi i smrtMee Selimovia

  8.

  Polusemestralni ispit

  9.

  TvravaiDervi i smrtMee Selimovia.

  10.Orhan Pamuk i postmodernizam

  11.

  Orhan Pamuk i postmodernizam

  12.

  Dubravka Ugrei i postmodernizam u romanu

  13.

  Dubravka Ugrei i postmodernizam u romanu

  14.

  Roman i rat 1991.-1995. na junoslavenskom govornom podruju

  15.

  Roman i rat 1991.-1995. na junoslavenskom govornom podruju

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  6/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 4

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Knjievnost, mitologija, ideologija; FIL KOB 419

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Enver Kazaz

  Saradnik

  Sedmica Nastavna jedinka

  1. Junoslavenske knjievnosti u kontekstu osmanofobije, austrofobije i ideologija osloboenjau 19. stoljeu

  2. Junoslavenske knjievnosti u kontekstu osmanofobije, austrofobije i ideologija osloboenjau 19. stoljeu

  3.

  Ilirizam i utopija junoslavenskog jedinstva

  4.

  Ilirizam i utopija junoslavenskog jedinstva

  5.

  Gorski vijenaci Smrt Smail-age engia, interpretativne zamke i ideologije

  6.

  Gorski vijenaci Smrt Smail-age engia, interpretativne zamke i ideologije

  7.

  Dobrica osi u kontekstu ratnih zbivanja 1991.-1995. na junoslavenskom podruju

  8.

  Polusemestralni ispit

  9.

  Dobrica osi u kontekstu ratnih zbivanja 1991.-1995. na junoslavenskom podruju.

  10.Knjievnost, rat, kolektivno pamenje

  11.

  Knjievnost, rat, kolektivno pamenje

  12.

  Subverzivni otpor romana i politika mo

  13.

  Subverzivni otpor romana i politika mo

  14.

  Politiki roman

  15.

  Politiki roman

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  7/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015/2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Kulturalna znanost o knjievnosti; FIL KBH 263

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Sanjin Kodri

  Sedmica Nastavna jedinka1. Savremeni zaokret ka kulturi u nauci o knjievnosti

  2. Savremene knjievne teorije i kultura (I)

  3. Savremene knjievne teorije i kultura (II)

  4. Savremene knjievne teorije i kultura (III)

  5. Historija knjievnosti i kultura (II)

  6. Historija knjievnosti i kultura (II)

  7. Historija knjievnosti i kultura (III)

  8. Provjera znanja studenata

  9. Analiza polusemestralnog ispita.

  10. Kulturalno itanje knjievnosti u Bosni i Hercegovini (I)

  11. Kulturalno itanje knjievnosti u Bosni i Hercegovini (II)

  12. Kulturalno itanje knjievnosti u Bosni i Hercegovini (III)

  13. Kulturalno itanje knjievnosti u Bosni i Hercegovini (IV)

  14.Kulturalno itanje knjievnosti u Bosni i Hercegovini (V)

  15. Kulturalno itanje knjievnosti u Bosni i Hercegovini (VI)

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  8/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u tokusemestra, kao i na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  a) - Prisustvo nastavi i aktivno uee u nastavnom radu 25%

  b) - Prva provjera znanja / seminarski rad50%

  c) - Druga provjera znanja / zavrni ispit (odbrana seminarskog rada / usmeni)25%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata,nego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  9/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 5

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Starija hrvatska knjievnost; FIL KBH 231

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Muhidin Danko

  Saradnik Mr. Ena Begovi-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka

  1.imiev ekspresionizam i preobraenja

  2.

  imiev ekspresionizam i preobraenja

  3.

  Krleini romani

  4.

  Krleini romani

  5.

  Ujevievo poklasienje avangarde6.

  Ujevievo poklasienje avangarde

  7.

  Marinkoviev romaneskni karneval

  8.

  Polusemestralni ispit

  9.

  Marinkoviev romaneskni karneval.

  10.Ideologija i Novakov romanMirisi, zlato i tamjan

  11.

  Ideologija i Novakov romanMirisi, zlato i tamjan

  12.

  Jergoviev opus u kontekstu postmoderne epohe

  13.

  Jergoviev opus u kontekstu postmoderne epohe

  14.

  Vitomir Luki i Ivan Lovrenovi od modernizma do postmoderne

  15.

  Vitomir Luki i Ivan Lovrenovi od modernizma do postmoderne

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  10/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 6

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Starija hrvatska knjievnost; FIL KBH 231

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Muhidin Danko

  Saradnik Mr. Ena Begovi-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka

  1.Poetike osnove hrvatske srednjovjekovne knjievnosti

  2. Poetika mirakula u hrvatskoj srednjovjekovnoj knjievnosti i analiza tekstova hrvatskoghumanizma

  3.

  MarulievaJudita i poetika herojskog modela kulture

  4.

  Poezija ore Dria poetika hrvatskog petrarkizma

  5.

  Poezija ika Menetia poetika hrvatskog petrarkizma6.

  Drieva Tirenai anr pastorale u hrvatskoj renesansnoj knjievnosti

  7.

  DrievaNovela od Stanca

  8.

  Polusemestralni ispit

  9.

  Poetike i anrovske karakteristike knjievnog opusa Marina Dria.

  10.Driev Dundo Maroje prema anru eruditne komedije i prema anru komedije del arte uevropskoj renesansnoj knjievnosti

  11.

  Driev Dundo Maroje prema anru eruditne komedije i prema anru komedije del arte uevropskoj renesansnoj knjievnosti

  12.

  Poetika pastorale u hrvatskoj baroknoj knjievnosti na primjeru GundulieveDubravke

  13.

  Poetika pastorale u hrvatskoj baroknoj knjievnosti na primjeru Gundulieve Dubravke

  14.Poetika epa u hrvatskom baroku na primjeru Gundulievog Osmana

  15.

  Gunduliev Osman i panslavenska ideja

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  11/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 7

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2015. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Umijee interpretacije poezije (1); FIL KBH 201

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Alija Piri

  Saradnik Mr. Ena Begovi-Sokolija

  Sedmica Nastavna jedinka1. Posebnost lirskog govora. Sublimirani, alegorijski govor. Osnovne karakteristike lirskog

  diskursa. Pojam tradicionalne i moderne poetike. (Gri, Dui, ati, imi)

  2. Posebnost lirskog govora. Sublimirani, alegorijski govor. Osnovne karakteristike lirskog

  diskursa. Pojam tradicionalne i moderne poetike. (Gri, Dui, ati, imi)

  3.

  Kompozicija lirske pjesme. Motivi i naini ulanavanja.

  4.

  Sonet i njegova struktura. Prepoznavanje na tekstu. (Kulenovi, anti, Hajdarevi)

  5.

  Sonet i njegova struktura. Prepoznavanje na tekstu. (Kulenovi, anti, Hajdarevi)

  6. Poezija i drutvena stvarnost. Refleksivnost pjesnikog izraza. Postmodernistikorazumijevanje poezije. (Sidran, Stoji, Tonti)

  7. Poezija i drutvena stvarnost. Refleksivnost pjesnikog izraza. Postmodernistikorazumijevanje poezije. (Sidran, Stoji, Tonti)

  8.

  Polusemestralni ispit

  9. Jezik i poezija. Odnos prema jeziku i mogunosti stilistike metode. Odnos prema tradiciji.

  Modeli interpretacije poezije. (Dizdar, Popa).10. Jezik i poezija. Odnos prema jeziku i mogunosti stilistike metode. Odnos prema tradiciji.

  Modeli interpretacije poezije. (Dizdar, Popa)

  11.

  Lirska apstrakcija. Hermetinost pjesnikog jezika.

  12.

  Lirska apstrakcija. Hermetinost pjesnikog jezika.

  13. Prepoznavanje poetskih modela na tekstovima savremenih bosanskohercegovakih pjesnika.Reverzibilnost motiva, savremeni senzibilitet.

  14. Prepoznavanje poetskih modela na tekstovima savremenih bosanskohercegovakih pjesnika.Reverzibilnost motiva, savremeni senzibilitet.

  15.

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  12/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  OPI PODACINaziv fakulteta:Filozofski fakultet u Sarajevu

  Odsjek:Odsjek za knjievnosti naroda Bosne i Hercegovine Naziv predmeta : Knjievnost za djecu i omladinu- bajka, basna, poezija i granine vrste

  ifrapredmetai broj ECTS: FILKBH161, 4 ECTS

  Ciklus studija i semestar: I ciklus I semesterStatus predmeta: obavezni

  Preduvjeti za upis predmeta: nema preduvjeta

  SPECIFINI PODACI:Sedmini broj kontakt sati:Predavanja 2, seminar 0, vjebe 2.Ukupan broj kontakt sati u semestru:

  Predavanja 30, seminar o, vjebe 30.

  Cilj programa:Cilj je objasniti studentima osnovne odlike knjievnosti za djecu i omladinu. Pojmovi koji sevezuju za rani razvoj i odgoj itatelja; slikovnica, pria,bajka, djetinjstvo povezuju se sa pojavom prie i njenznaajem za ljudsko drutvo, kao i poticaj za formiranjem itatelja. Vano je da studenti uoe znaaj ranogsusreta djeteta sa literaturom u svim njenim vrstama i pojavama. Za ovaj segment izuzetnoje i vaan pojamintermedijalnosti( pria, slikovnica, zvuna/muzika slikovnicacrtani film, igrani film, predstava...).

  Oekivani ishodi uenja:Oekuje se da studenti nakon poloenog ispita iz predmeta Knjievnosti za djecu iomladinubajka, basna,poezija i granine vrste mogu:

  -razvijati sposobnost samostalnog kritikog prosuivanja knjievnih tekstova za djecu i mlade-razvijati sposobnost sinteze i analize pri interpretaciji knjievnih tekstova za djecu i omladinu-pravilno tumaiti i analizirati temeljne pojmove djeije knjievnosti-samostalno interpretirati knjievne tekstove za djecu i omladinu.

  Sadraj predmeta:Studenti i studentice se trebaju upoznati sa znaajem i znaenjem kljunih pojmova u vezpredmetom : djeija knjievnost, djetinjstvo, slikovnica, knjiga.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  13/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Sedmica Nastavna jedinka1. Knjievnost za djecu i omladinu:terminologija, definicije, knjievne vrste, klasifikacija i

  periodizacija

  2. Relacija izmeu djeije i nedjeije, odnosno knjievnosti za odrasle

  3. Bajka(teorije o postanku bajki, nauni metodi prouavanja bajki)

  4. Narodna bajka i internacionalni motivi

  5. Narodne i umjetnike bajke(Perrault, Braa Grimm, Andersen)

  6. Basna(od Ezopa do La Fontaina)

  7. Znaaj i mjesto bajke i basne u ranom i ukupnom odgojno-obrazovnom procesu

  8. Provjera znanja studenata (test)

  9. Razvoj i prisustvo poezije za djecu i omladinu u literaturi i obrazovnom procesu

  10. Razvoj poezije za djecu u juoslavenskoj interliterarnoj zajednici sa posebnim osvrtomna bosanskohercegovaku knjievnost

  11. Poezija: Branko opi

  12. Poezija:Nasiha Kapidi Hadi

  13. Poezija(izbor): (ukrija Pando,Velimir Miloevi...)

  14. Dnevnik kao granina knjievna vrstaDnevnik i djetinjstvo

  15. Dnevnik Anne Frank

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu(esej)

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  14/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  Obaveze studenata: Studenti su obavezni prisustvovati nastavi, aktivno uestvovati, pripremitikratka samostalna izlaganja za dogovorenu temu na vjebama, kao i uestvovati u razgovoru ozadanim temama u toku nastave.

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri polusemestralnim testom 20%, zavrni ispit 40%, usmeni ispit 30%, a

  boduje se i uee i aktivnost na nastavi10%.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se iocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95 -100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Literatura

  Obavezna literatura:

  Naronde bajke i usmena pria (Karadi, V., Softi, A.)

  Bajke (H.C.Andersen; Grimm, braa; Perrault, Ch)

  Basne (Ezop i La Fontaine)

  opi, Branko, Jeeva kuica, Pjesme

  Kapidi-Hadi, Nasiha( Vezeni most- zbirka pjesama)Miloevi, Velimir (Djeca su vojska najaa)

  Pando, ukrija, Pjesme za djecu

  Zbornik 1001.no, preveo Esad Durakovi( bajke i basne, izbor prema dogovoru)

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  15/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 4

  Dodatna literatura:

  Crnkovi, Milan,Djeja knjievnost

  Djeija knjievnost naroda i narodnosti BiH(studija),Veselin Maslea (1990)

  Filipovi, Zlata, Dnevnik Zlate Filipovi

  Idrizovi, Muris,Knjievnost za djecu u Bosni i Hercegovini

  Nastavnik:doc.dr.Edina Murti

  Kontakt podaci: [email protected]

  Konsultacije: Ponedjeljkom(13-14), utorkom(17.18) i petkom(9-10)

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  16/47

  1

  RASPORED PREDAVANJA PO SEDMICAMA

  NAZIV PREDMETA Moderna u srpskoj knjievnostiIFRA PREDMETAV semestar; 1 P+ 1 V+ 0 S; 2 ECTSZIMSKI-LJETNI SEMESTAR/AKADEMSKA GODINA 2015/16

  PREDMETNI NASTAVNIK: ___prof. Dr. Alija Piri______________________SARADNIK: _________________________

  Sedmica Nastavna jedinka

  1Kulturne i politike prilikeu srpskom narodu na kraju devetnaestog vijeka.Knjievni uticaji, ruski i grki, vojislavizam i njegov uticaj na generaciju

  novih pjesnika . Kult lijepog, formalno savrenstvo, estetizam. Hegemonijakritike. Bogdan Popovi, Ljubomir Nedi i Jovan Skerli

  2 Pjesnitvo izmeu oarnasa i simbolizma. Poezija izmeu linih i kolektivnihosjeanja , ljubavi i rodoljublja, izmeu napaenog naroda i idealne drage.

  Dui i anti kao antipodi.

  3 Tradicionalizam i modernizam shvaen kao zapadnjatvo i evropski duh.Vojislavizam, simboistiko-parnasovska poezija i postsimbolistika faza

  Jovana Duia.Poetika simbolizma, prednosti i slabosti, odnosno formalizmau srpskoj knjievnosti.

  4 Intelektualna skepsa i pesimizam u poeziji Milana Rakia i S. Pandurevia.Slutnje i iracionalne vizije u poeziji V. Petkovia Disa

  5 Obnova patriotske poezije. Neoromantizam i socijalna poezija (A. anti).Uticaj sevdalinke na ljubavnu poeziju.

  6 Provjera seminara

  7

  8

  9

  10

  11

  12

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  17/47

  2

  13

  14

  15

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  18/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Odnos usmene i pisane knjievnosti FIL KBH 491

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Sead emsovi

  Saradnik ///

  Sedmica Nastavna jedinka

  1. Knjievnoteorijska propitivanja odnosa usmene i pisane knjievnosti. Pisano kaointertekst usmenog i usmeno kao intertekst pisanog

  2. Odnos usmene i pisane knjievnosti u bosanskohercegovakim knjievnostima do 1878.godine.

  3. Poetika podraavanja usmenoknjievnih oblika

  4. Odnos usmene i pisane knjievnosti u bosanskohercegovakim knjievnostima preporodnogdoba.

  5. Poetika citatnosti

  6. Odnos usmene i pisane knjievnosti u bosanskohercegovakim meuratnim knjievnostima.

  7. Raznoliki oblici referiranja pisane knjievnosti na usmenu

  8. Provjera znanja studenata

  9. Odnos usmene i pisane knjievnosti u bosanskohercegovakim knjievnostima nakonDrugog svjetskog rata.

  .

  10. Refleksije usmene knjievnosti u poeziji naroda BiH nakon Drugog svjetskog rata

  11. Refleksije usmene knjievnosti u prozi naroda BiH nakon Drugog svjetskog rata

  12. Refleksije usmene knjievnosti u drami naroda BiH nakon Drugog svjetskog rata

  13. Dosadanja knjievnoteorijska propitivanja odnosa usmene i pisane knjievnosti

  14. Dosadanja knjievnohistorijskapropitivanja odnosa usmene i pisane knjievnosti

  15. Kulturoloka itanja odnosa usmeno pisano

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  19/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeimelementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  - Aktivnosti na nastavi 10%

  - Esej 40 %

  -

  Usmeni ispit 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenatanego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  20/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  OPI PODACINaziv fakulteta:Filozofski fakultet u Sarajevu

  Odsjek:Odsjek za knjievnosti naroda Bosne i Hercegovine Naziv predmeta : Poetika knjievnosti za djecu i omladinu

  ifrapredmetai broj ECTS: FILKBH481, 4 ECTS

  Ciklus studija i semestar: II ciklus VII semesterStatus predmeta: obavezni

  Preduvjeti za upis predmeta: nema preduvjeta

  SPECIFINI PODACI:Sedmini broj kontakt sati:Predavanja 2, seminar 0, vjebe 1.Ukupan broj kontakt sati u semestru:

  Predavanja 30, seminar o, vjebe 15.

  Cilj programa:Cilj je objasniti studentima specifinost razvoja i osnovne poetike odlike knjievnosti za djeomladinu, njene dodirne take sa usmenom knjievnou, te uticaj na suvremenu knjievnost za djecu iomladinu, kao i ope proimanje knjievnosti za djecu i knjievnosti za odrasle.

  Oekivani ishodi uenja:Oekuje se da studenti nakon poloenog ispita iz predmetaPoetika knjievnosti zadjecu i omladinumogu:

  -razvijati sposobnost samostalnog kritikog prosuivanja knjievnih tekstova za djecu i mlade-razvijati sposobnost sinteze i analize pri interpretaciji knjievnih tekstova za djecu i omladinu-pravilno tumaiti i analizirati temeljne pojmove djeije knjievnosti-samostalno interpretirati knjievne tekstove za djecu i omladinu-samostalno vrednovati knjievne tekstove za djecu i omladinu.

  Sadraj predmeta:Predmet upoznaje studente i studentice sa kljunim pojmovima u vezi sa predmetom :djeija knjievnost, djetinjstvo, implicitni itatelj, kao i sa vjenom dilemom o tome postoji li knjievnost za

  djecu odvojeno od knjievnosti za odrasle.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  21/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Sedmica Nastavna jedinka1.

  Definicija, terminolokoodreenje, teorijska i kritika tumaenja knjievnosti za djecu iomladinu

  2.

  Junoslavenske i bh .kole prouavanja knjievnosti za djecu i omladinu

  3. Historija djetinjstva i djeija knjievnost

  4.

  Teorijsko metodoloki problemi u izuavanju knjievnosti za djecu i omladinu

  5.

  Uticaj narodne bajke na umjetniku, autorsku bajku

  6. Najznaajniji teorijski pravci i modeli prouavanja bajke

  7.

  Najznaajniji teorijski pravci i modeli prouavanja basne

  8. Provjera znanja studenata (test)

  9. Pregled i historija knjievnosti za djecu i omladinu uB i H, i junoslavenskom kontekstuProblem periodizacije knjievnosti za djecu i omladinu

  10.

  Poetike i djela: Branko opi i Ivo Andri11.

  Poetike i djela: Ivana Brli Maurani

  12.

  Poetike i djela: Nasiha Kapidi Hadi

  13.

  Poetike i djela: S.Kulenovi

  14.

  Poetike i djela:Ahmet Hromadi

  15.

  Poetike i djela: Velimir Miloevi i suvremena bh poezija za djecu

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu(esej)

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  22/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  Obaveze studenata: Studenti su obavezni prisustvovati nastavi,aktivno uestvovati , pripremitikratka samostalna izlaganja za dogovorenu temu na vjebama, kao i uestvovati u razgovoruopredmetuprouavanja u toku nastave.

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri polusemestralnim testom 20%, zavrni ispit 40%, usmeni ispit 30%, a

  boduje se i uee i aktivnost na nastavi10%.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se iocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95 -100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Literatura

  Obavezna literatura:

  Naronde bajke i usmena pria (Karadi, V., Softi, A.)

  Bajke (H.C.Andersen; Grimm, braa; Perrault, Ch)

  Basne (Ezop i La Fontaine)

  Zbornik 1001.no, preveo Esad Durakovi( bajke i basne, izbor prema dogovoru)

  Andi, Ivo: Izbor ( Deca i dr. pripovijetke o djeci)

  Brli-Maurani, Ivana ( udnovate zgode egrta Hlapia, Prie iz davnine)

  opi, Branko (Orlovi rano lete, Magaree godine, Jeeva kuica, Pjesme pionirke i dr.ppjesmeiz zbirke Ognjeno raanje domovine)

  Hromadi, Ahmet(Patuljak iz zaboravljene zemlje)

  Kapidi-Hadi, Nasiha( Vezeni most- zbirka pjesama)

  Kulenovi, Skender (Gromovo ule)

  Miloevi, Velimir (Djeca su vojska najaa)

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  23/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 4

  Dodatna literatura:

  Bettelheim, Bruno,Znaenje bajki

  Crnkovi, Milan,Djeja knjievnost

  Djeija knjievnost naroda i narodnosti BiH(studija),Veselin Maslea (1990)

  Drndarski, Mirjana,Narodna bajka u modernoj knjievnosti

  Idrizovi, Muris,Knjievnost za djecu u Bosni i Hercegovini

  Prop, Vladimir,Morfologija bajke

  Zima, Dubravka,Ivana Brli Maurani

  Nastavnik:doc.dr.Edina Murti

  Kontakt podaci: [email protected]

  Konsultacije: Utorkom - sat vremena utorkom prije i nakon nastave

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  24/47

  Raspored predavanja i vjebi

  Poetike srpske knjievnosti 20 vijeka(FIL KBH 541)

  Predmetni nastavnik: doc. dr. Nenad Velikovi Zimski semestar: 5. 10. 2015.15. 01. 2016.Predavanja: Srijedom od 8.00 do 10.00

  Vjebe: etvrtkomod 10.00 do 12.00Konsultacije: utorak 10 do 13 i srijeda 12 do 14

  Sedmica/datum

  (vrijeme za

  pripremu)

  Nastavna jedinica

  pred + vjebe

  1. / 7.10. (8.10)

  (6 sati)

  Predstavljanje silabusa, dogovor o nainu rada. Kalendar rada.Predavanje:Pojam poetike u istoriji knjievnosti

  M.R. Majenova: Teorijska poetika (uvodno poglavlje)

  Literatura: Svetozar Petrovi:Pojam paradigme u prouavanju knjievnosti, Stanovite sadanjosti istanovite prolosti u historiji knjievnosti, Knjievno djelo kao igra, Knjievna kritika i nauka oknjievnostiVjebe: Analiza Petrovievih stavova, razgovor o upotrebiknjievnosti u obrazovanju.

  2+1

  2./ 18.11. (19.10)(4 sata)

  Predavanje:I voAndri i pojam jugoslavenske knjievnosti

  Literatura: D. Gajevi,Jugoslavenstvo izmeu stvarnosti i iluzija; A. Barac,Jugoslavenska knjievnost, S.

  Maleevi,Ideologija, legitimnost i nova dravaVjebe: Interpretacija pripovijetke u nastavi. Vrijednosti u obrazovanju.

  2+1

  3. / 14.10. (15.10)

  (3 sata)

  Predavanje:Postmodernizam u srpskoj knjievnosti

  Literatura: (Grobnica za Borisa Davidovia);Hazarski renikMilorada Pavia i Opsada crkve SvetogSpasaGorana Petrovia; Boro Krivokapi: Treba li spaliti Kia; Jasmina Ahmetagi: Unutranja stranapostmodernizma; Nenad Velikovi:Empirija uzvraa udarac.Vjebe: Razgovor o praktinim rezultatima postmodernog relativizma u nastavi knjievnosti

  6+4

  4. / 21.10. (22.10)

  (3 sata)

  5. / 28.10 (29.10)

  (3 sata)

  6. / 4.11. (5.11)

  (4 sata)

  Predavanje: Populistiki talas u srpskoj knjievnosti osamdesetih

  Literatura: VaznesenjeVojislava Lubarde, i/iliKnjiga o MilutinuDanka Popovia, i/iliVreme smrtiDobrice osia, i/ili Sveti Georgije ubija adahuDuana Kovaevia; Nikola Bertolino:Vreme inkubacije(u Sarajevskim sveskama); N. VelikoviDijagnoza patriotizami kolokreina.

  Vjebe: Interpretacija romana, razgovor o sprezi knjievnosti i nacionalizma, nacionalizam i nastavaknjievnosti u obrazovanju4+2

  7. / 11.11. (12.10)

  (4 sata)

  8. / 25.11. (26.10)Prvi polusemestralni ispit

  2

  9./ 2.12. (3.12)

  (3 sata)

  Predavanje:Knjievna kritika i rat

  Literatura: Top je bio vreoVladimira Kecmanovia; Branko opiNasradin-hoda u Bosni; kritika onavedenim djelima; zbornikNacija i poststrukturalizam.

  Vjebe: Razgovor na temu ta jeideolokakritika.Nacionalizam ipoststrukturalistika kritika.Ideologija iindoktrinacija u nastavi knjievnosti.

  4+2

  10./ 9.12. (10.12)

  (3 sata)

  11./ 16.12. (17.12)

  (4 sata)

  Predavanje:Knjievnost i angaman

  Literatura:Najboljepripovjetke Milovana ilasa u izboru Matije BekoviaVjebe: Interpretacija pripovjedaka, analiza izbora i kriterija selekcije; ciljevi nastave knjievnosti u

  Nastavnim planovima i programima2+1

  12./ 23.12. (24.12)

  (4 sata)

  Predavanje:Feminizam u savremenoj srpskoj poeziji

  Literatura: Elen ouvalter,Feministika kritika u divljini, Radmila Lazi:Prie i druge pesme, Crna knjiga,Podele uloga, Antologija;Make ne idu u rajVjebe: Rodna ravnopravnost u nastavi knjievnosti

  2+1

  13./ 30.12. (31.12)

  (4 sata)

  Predavanje:Savremena srpska drama

  Literatura: Slobodan Seleni:Antologija savremene srpske drame, Izbor jedne drame iz opusa: D.Kovaevia, . Lebovia, G. Mihia, B. Srbljanovi, A. PopoviaVjebe: Scenska umjetsnost u nastavi knjievnosti, mediji i medijska kultura

  2+1

  14./ 6.1. (7.1) Pregled proitanih djela i priprema za ispit 3

  15. / 13.1. Drugi polusemestralni i zavrni ispit.2

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  25/47

  Informacije o optereenju i nainu polaganja ispita

  Optereenje (4 ETCS, 100 sati)44 sati itanja i pripreme42 sati predavanja i vjebi14 sati seminarski rad i konsultacije

  Nain polaganja ispita:

  Pismeni ispit 50 bodova. (Ispit se polae pismeno, po potrebi ili na zahtjev studentice/studenta usmeno.)Redovan dolazak na predavanja i vjebe: 10bodovaSeminarski rad, ili uvodni referati i moderiranje razgovora na vjebama: 40bodova

  Skala bodovi/ocjena

  ocjena (10) od 91 do 100 bodova

  ocjena (9) od 81 do 90 bodovaocjena (8) od 71 do 80 bodova

  ocjena (7) od 61 do 70 bodova

  ocjena (6) od 51 do 60 bodova

  U Sarajevu, 22.9.2015.

  Nenad Velikovi

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  26/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Poetika usmene knjievnosti FIL KBH 411Predmetni nastavnik Doc. dr. Sead emsovi

  Saradnik ///

  Sedmica Nastavna jedinka

  1. Elementi naslijeai nanosi u bosanskohercegovakoj lirici

  2. Sevdalinkapoetike osobine i osobenosti

  3. Usmena balada u Bosni i Hercegovinipoetika obiljeja i tematski raspon

  4. Lokalna obiljeja u bonjakoj usmenoj baladi

  5. Poetika obiljeja usmene romanse u Bosni i Hercegovini

  6. Krajina, pjeva, epski lik

  7. Teorijske postavke evropskih i angloamerikih pristupa prouavanju usmene proze

  8. Provjera znanja studenata

  9. Bosanskohercegovaka bajka u evropskom kulturnohistorijskom okviru

  .

  10. Tematsko-motivski raspon u bosanskohercegovakoj novelistikoj prii

  11. Usmena predajatemeljna obiljeja anra

  12. Odnos univerzalnog i zaviajnog u bosanskohercegovakoj usmenoj predaji

  13. Usmena predajatemeljna obiljeja anra

  14. Odnos univerzalnog i zaviajnog u bosanskohercegovakoj usmenoj predaji

  15. Junaci historijske usmene predaje u Bosni i Hercegovini

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  PROVJERE ZNANJA

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  27/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  - Aktivnosti na nastavi 10%

  - Esej 40 %

  - Usmeni ispit 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenatanego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  28/47

  1

  RASPORED PREDAVANJA PO SEDMICAMA

  NAZIV PREDMETA Srpska knji. prve pol. XX vijekaIFRA PREDMETAV semestar; 2 P+1 V+ 0 S; 3 ECTS (KBH i BHS, JS)/ 1P+1V+0S;3 ETCS (BHS i KBH, JS)

  ZIMSKI SEMESTAR/AKADEMSKA GODINA 2015/16PREDMETNI NASTAVNIK: __prof. dr. Alija Piri_______________________SARADNIK: _________________________

  Sedmica Nastavna jedinka

  1 Simbolizam i parnas. Francuski uticaj. Zaokret prema Evropi. Poetikamoderne, neoromantizam i socijalna poezija. (J. Dui, anti, Raki)

  2 Druga faza moderne, nova stremljenja, novi senzibilizam u srpskoj poeziji.(Petkovi, Pandurevi). Nerazumijevanje i sukob sa racionalnom kritikom

  (Skerli, Popovi). Lirski realizam i monumentalizam u djelu Petra Koia.Psiholoka introspekcija i pitanje enskogidentiteta u djelu B.Stankovia.Kritiki esej i njegov uticaj na razvoj knjievnosti.

  3 Dramska knjievnost; folklorno-narodna proza (orovi, anti), poetskonarodna (B. Stankovi), kritika seosko-socijalna (I. ipiko, P. Koi),

  graanska (S. Matavulj, V. Jovanovi), istorijska (M. Boji). Dramsko djeloB. Nuia.

  4 Avangardna poezija u srpskoj knjivnosti. Sumatraizam, kosmizam,zenitizam. (Crnjanski, Andri, Vinaver). Pripovjedna proza Isidore Sekuli.

  Putopisi u srpskoj knjievnosti (Sekuli, Petrovi). Knjievni esej.

  5 Zrela moderna i obnovljeni realizam u pripovijetkama Ive Andria. Reliktitradicionalne poetike i njihovo prevazilaenje.

  6 Socijalna i ratna literatura (J. Popovi i N. Simi). Angaovana irevolucionarna literatura; dnevnik, zapis, poezija (Minderovi, olakovi,

  Dedijer, opi)

  7

  8

  9

  10

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  29/47

  2

  11

  12

  13

  14

  15

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  30/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015/2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  NAZIV PREDMET: Starija bonjaka knjievnostIFRA PREDMETA: 221 (2P+2V)ZIMSKI SEMESTAR / AKADEMSKA GODINA: 2015./2016.PREDMETNI NASTAVNIK: Prof. dr. Sanjin KodriSARADNIK: Ass. Nehrudin Rebihi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka1.

  Podjela starije bonjake knjievnosti:- Knjievnost srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva- Knjievnost na orijentalnim jezicima- Alhamijado knjievnost- Krajinika pisma

  2. Knjievnost srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva: Crkva Bosanska. Prvi pisanispomenici.

  3. Natpisi na kamenim ploama i stecima. Mak Dizdar: Stari bosanski tekstovi. Poetska,filozofska, povijesna i egzistencijalna osobina steka.

  4.

  Evanelja, Zbornici i ostali crkveni tekstovi.Ideja o srednjovjekovnoj bosanskoj knjievnosti.

  5.

  Aleksandrida. Viteki roman. Svjetovan knjievnost.6.

  Sauvani i izgubljeni spomenici srednjovjekovne bosanske kulture.

  7.Sistematizacija: Temeljni pojmovi i knjievnohistorijski znaajknjievnostisrednjovjekovnog bosanskog kraljevstva.

  8. Polusemestralni ispit.

  9.

  Knjievnost na orijentalnim jezicima: osobine, klasifikacija i poetika naela.10.

  Tesavvufska poezija: Ahmed Vahdeti Bonjak, Dervi-paa Bajezidagi, MehmedMejlija Guranija, Abdurrahman Sirrija i dr.

  11. Laika poezija: Dervi-paa Bajezidagi, Mehmed Mejlija Guranija, AbdulvehabIlhamija i dr.

  12.

  Knjievnohistorijski i poetiki znaaj proze na orijentalnim jezicima. Pisci:MustafaEjubovi, Mula Mustafa Baeskija, Jusuf Livnjak i dr.

  13.

  Alhamijado knjievnost: osobine, kasifikacija i poetika naela.14.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  31/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Knjievnohistorijski i poetiki znaaj alhamijado knjievnost. Alhamijado knjievnostizmeu poezije na orijentalnim jezicima i usmene poezije. Pisci: Abdulvehaba Ilhamija,Umihane uvidina, Hasana Kaimija, Abdurahmana Sirrije, Muhamed Rudii dr.

  15.

  Krajinika pismaknjievnohistorijski i jeziki kontinuitet.16. Sistematizacija gradiva

  LITERATURA: Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska knjievnost, Forum. Bosnae,

  Sarajevo, 2008.efik Belagi; Leksikon steaka, Kulturno nasljee, Sarajevo, 2004; MarianWenzel: Ukrasni motive na stecima, Kulturno nasljee, Veselin Maslea, Sarajevo, 1965.;Dubravko Lovrenovi: Steci, Rabic, Sarajevo, 2010.; Muhamed Hadijahi: Od tradicije doidentiteta, Sarajevo, Putokaz, Zagreb, 1990.;Bonjaka knjievnost u knjievnoj kritici, knj. I,

  prir. Enes Durakovi i dr., Alef, Sarajevo, 1998; Fehim Nametak: Pojmovnik divanske itesavvufske knjievnosti, Orijentalni institute, Sarajevo, 2007.; Fehim Nametak: Divanskaknjievnost Bonjaka, Orijentalni institute, Sarajevo, 1997.; Annemarie Schimel: Odgonetanje

  Boijih znakova, El-Kalem, Sarajevo, 2001.; Mustafa eman: Bibliografija bonjakeknjievnosti, Sebil, Sarajevo, 1994.; Ivan Lovrenovi: Labirint i pamenje, NIRO

  Osloboenje, Sarajevo, 1990.; Mak Dizdar: Stari bosanski tekstovi, Kulturno nasljee,Sarajevo, 2001.; Emina Memija i Lamija:Poezija Bonjaka na orijentalnim jezicima, Preporod,Sarajevo, 1999; Adnan Kadri: Mostarski bulbuli, Fondacija Batina duhovnosti, Mostar,2012.Muhamed Hukovi(prir):Zbornik alhamijado knjievnosti, Kulturno nasljee, Svjetlost,Sarajevo, 1986.; Abdrahman Nametak: Hrestomatija bosanske alhamijado knjievnosti,

  Kulturno nasljee, Svjetlost, Sarajevo, 1981.; Annemarie Schimel: Geografija pjesnika,Bemust, Sarajevo, 2004.; Esad Durakovi: Orijentologija: univerzum sakralnoga teksta, Tugra,Sarajevo, 2007.; Muhamed Nezirovi (prir): Krajinika pisma, Preporod, Sarajevo, 2004.;Kerima Filan: Sarajevo u Baeskijino doba, Connectum, Sarajevo, 2014.; Kadri, Adnan iKaladija, Alen: O jezikim osobitostima prijevodne alhamijado literature u kontekstupreporodnog prosvjetiteljstva druge polovine 19. stoljea, Knjievni jezik br. 25/1-2, Institut zajezik, Sarajevo, 2014, str. 67-94.; Kadri, Adnan: Krai osvrt na neke probleme razgranienjastarije i preporodne bonjake knjievnosti: od knjievnosti na orijentalnim ka knjievnosti na

  maternjem jeziku, POF, Institut za historiju, Sarajevo, 2013, str. 111-141.

  (Napomena:Literatura se koristi selektivno, prema uputama koje e studentima biti predoenepoetkom nastave.)

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u tokusemestra, kao i na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  a) - Prisustvo nastavi i aktivno uee u nastavnom radu 25%

  b) - Prva provjera znanja (pismeni)25%

  c) - Druga provjera znanja / zavrni ispit (pismeni i usmeni) 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  32/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se iocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnogroka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studena ta,nego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  33/47

  Raspored predavanja i vjebiStarija srpska knjievnost

  (FIL KBH 241)

  Zimski semestar akademske 2015/2016. godine

  Predmetni nastavnik: doc. dr. Nenad VelikoviZimski semestar: 5.10.2015.15.2.2016.

  Predavanja: etvrtkom od 10.00 do 12.00Vjebe: etvrtkom od 12.00 do 14.00Konsultacije: utorak 10.00 do 13.00 i srijeda 12.00 do 14.00

  Naziv predmeta i kod: Srpska knjievnost 19. vijeka; FIL KBH 241Semestar i broj bodova: III semestar; 2 P + 2 V 4 ECTS

  Trajanje: 1 semestar

  Tip kolegija: Predavanja i vjebeStatus predmeta: Obavezni + temeljni

  Cilj i sadraj predmeta: Upoznati studente i studentice glavnim djelima pisaca srednjovjekovne srpskeknjievnosti, sa nekim vidovima usmenog stvaralatva, te sa prosvjetiteljskim radom i djelom DositejaObradovia. Istovremeno, kritiki preispitati funkciju navedenih djela u savremenom kanonu i nain na koji se

  pojavljuju u nastavi knjievnosti u osnovnoj i srednjoj koli. Najzad, ukazati na intertekstualne veze sa nekimdjelima savremene srpske knjievnosti.Preduvjeti za upis predmeta: nema

  Nain provjere znanja: Kontinuirano tokom semestra, na osnovu sakupljenih bodova; bodovi se dobijaju zaredovno prisustvovanje nastavi, za polusemestralne ispite ili za zavrnipismeni ispit i za seminarski rad ili drugivid samostalnog istraivakog rada.Lektira:R. Grevs, Grki mitovi,Beograd, 1987.Z. Kosidovski,Prie evanelista, 1982.Sv. Sava:itije sv. Simeona, edicija Srpska knjievnost u 100 knjigaTeodosije:ivot svetog Save, edicija Srpska knjievnost u 100 knjiga

  Jefimija:Pohvala knezu Lazaru, ista knjiga, edicija Srpska knjievnost u 100 knjigaVuk Karadi, Srpske narodne pjesme, izbor, edicija Srpska knjievnost u 100 knjigaDositej Obradovi:ivot i prikljuenija,Basne, edicija Srpska knjievnost u 100 knjigab) Literatura:

  V. orovi,Istorija Srba,poglavlje o dinastiji NemanjiaD. Frejzer,Zlatna grana, Beograd, 2003.E.M. MaletinskiPoetika mita, Beograd 1983.

  Slovenska mitologija, Enciklopedijski renik, red. S. Tolstoj, Lj. Radenkovi, Beograd, 2001.V. ajkanovi,Mit i religija kod Srba, Beograd 1973.E.O. WilsonPomirenje, Zagreb, 2010.

  B. Rasel,Religija i nauka, Sarajevo, 1976.

  D. Bogdanovi:Istorija stare srpske knjievnosti, Beograd, 1980.M. Kaanin: Srpska knjiievnost u srednjem veku, Beograd 2002.

  D. Pavlovi i R. Marinkovi,Iz nae knjievnosti feudalnog doba, Beograd, 1975.J. Skerli:Istorija nove srpske knjievnosti, Beograd, 1953. (Prva dva poglavlja, do 110. stranice).M. Popovi, Vidovdan i asni krst,S. Petrovi, O izdavanju srednjovjekovnog pjesnikog teksta, u Spisi o starijoj knjievnosti, 2007.S. Kovaevi, Sveti Sava, drama, prema tekstu u arhivu BNP Zenica

  Posljednja promjena silabusa: 15.9.2015.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  34/47

  Sedmica/datum

  (vrijeme za

  pripremu)

  Nastavna jedinica

  pred + vjebe1. / 8.10.

  (4 sata)

  Tekst i svetost

  Pojam mita. Mitovi starih civilizacija. Slovenski mitovi. Grki mitovi.Prie evanelista.Nauni metod i religija.Intertekstualnost svetih tekstova.

  4+4

  2. /15.10.

  (4 sata)

  3. / 22.10(4 sata) Knjievnost u doba Nemanjia

  anrovi srednjovjekovne knjievnosti;itija svetog Simeonaod sv. Save;itije sv. Saveod Teodosija. Odnosprema jevaneljima. Osobine stila, ideja, fabula.Koju ulogu ima knjievnost u funkciji jaanja dinastije? U emu se razlikuju itije sv. Save od Domentijana iitije sv. Save od Teodosija?ta je naunidoprinosstvaranju mita o zlatnom dobu nacije?Lik sv. Save kao motiv savremene poezije u ciklusu Vaska Pope pagansko i hriansko.Kult sv. Save i razlozi za skidanje sa repertoara drame Sveti SavaSinie Kovaevia.

  6+6

  4. / 29.10.(4 sata)

  5. / 5.11.

  (4 sata)

  6. / 12.11.

  (2 sata)

  Knjievnost nakon kosovskog boja 1389.JefimijinaPohvala knezu Lazaru. Slovo ljubvedespota Stefana Lazarevia.Kako i zato nastajukultovi caraLazara i Miloa Obilia?Koja je funkcija Vidovdana u formiranju srpske nacije?

  2+2

  7./ 19.11.Polusemestralni ispit.

  2

  8. /26.11.

  (3 sata)

  Narodna poezija u Vukovim zbirkama

  Podjela na mukeienskepjesme. Vrste usmenih lirskih pjesama. Balade enidba Milia barjaktara i SmrtOmera i Merime. Zbirka Crven ban.Predkosovske pjesme, ciklusi o Kosovu i o Marku Kraljeviu. Istorijske injenice i epskapotreba. Feministiko itanje enskih likova: majke Jugovia, sestre LekeKapetana, Kosovke djevojke, Gojkovice. Epske osobine i etika junaka Marka Kraljevia.

  4+4

  9. / 3.12.

  (3 sata)

  10. / 10.12.

  (3 sata)

  ivot i djelo Dositeja Obradoviaivot i prikljuenija. Basne.Opte osobine prosvjetiteljstva. Najznaajniji evropski prosvjetitetlji.Zato je patron srpskog javnog kolstva sv. Sava a ne Dositej?

  4+4

  11. / 17.12.

  (3 sata)

  12. / 24.12. Djela stare srpske knjievnosti u nastaviZato se broj djela srednjevjekovnih pisaca u lektiri za osnovnu i srednju kolu poveava? Koja je funkcija tihdjela u obrazovanju? Koja je funkcija usmene poezije u obrazovanju?

  4+4

  13. / 31.12.

  14. / 7.1. Pregled proitanih djela i priprema za ispit2+2

  15. / 14.1. Drugi polusemestralni i zavrni ispit.2

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  35/47

  Informacije o optereenju i nainu polaganja ispita

  Optereenje (4 ETCS, 100 sati)34 sati itanja i pripreme56 sati predavanja i vjebi10 sati seminarski rad, ili priprema prezentacije; konsultacije

  Nain polaganja ispita:

  Ispit se polae pismeno, po potrebi ili na zahtjev studentice/studenta usmeno. Ocjena se zakljuuje na osnovusakupljenih bodova: ispit(i) max. 50, seminarski rad ili prezentacija max. 30, pohaanje nastave i aktivnostitokom semestra max. 20.

  Skala bodovi/ocjena

  ocjena (10) od 91 do 100 bodova

  ocjena (9) od 81 do 90 bodovaocjena (8) od 71 do 80 bodovaocjena (7) od 61 do 70 bodovaocjena (6) od 51 do 60 bodova

  U Sarajevu, 22.9.2015.

  Nenad Velikovi

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  36/47

  1

  RASPORED PREDAVANJA PO SEDMICAMA

  NAZIV PREDMETA: Umijee interpretacije poezijeIFRA PREDMETA: FIL KBH 591, IX semestar, 1 P+1V; 2 ECTSZIMSKI-LJETNI SEMESTAR/AKADEMSKA GODINA: 2015/16

  PREDMETNI NASTAVNIK: _____prof. Dr. Alija Piri____________________SARADNIK: _________________________

  Sedmica Nastavna jedinka

  1 Posebnost lirskog govora. Sublimirani, alegorijski govor. Osnovnekarakteristike lirskog diskursa. Pojam tradicionalne i moderne poetike.

  (Gri, Dui, ati, imi)

  2 Kompozicija lirske pjesme. Motivi i naini ulanavanja. Sonet i njegovastruktura. (Kulenovoi, anti, Hajdarevi). Prepoznavanje na tekstu.

  3 Poezija i drutvena stvarnost. Refleksivnost pjesnikog izraza.Postmodernistiko razumijevanje poezije. (Sidran,Stoji, Tonti)

  4 Jezik i poezija. Odnos prema jeziku i mogunosti stilistike metode.Odnosprema tradiciji. Modeli interpretacije poezije. (Dizdar, Popa)

  5 Lirska apstrakcija. Hermetinost pjesnikog jezika.

  6 Prepoznavanje na poetskih modela tekstovima savremenih

  bosanskohercegovakih pjesnika. Revirzibilnost motiva, savremenisenzibilitet.

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  37/47

  2

  14

  15

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  38/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Usmena knjievnost pjesnike vrsteFIL KBH 111

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Sead emsoviSaradnik ///

  Sedmica Nastavna jedinka

  1. Pojavni oblici bosanskohercegovake lirike na odabranim primjerima od uspavanki doaljivih pjesama

  2. Starobosanski slojevi na primjerima mitolokih, obrednih i obiajnih pjesama

  3.

  Primjeri uticaja kulturolokih promjena u Bosni na sevdalinku sa lokalnim obiljejima

  4. Tematska usredsreenja ljubavne i svadbene lirike u najomiljenijim pjesnikim uoblienjima

  5. Reprezentativni primjeri za oblike stiha u bosanskohercegovakoj usmenoj lirici

  6. Teorijsko odreenje balade vieno kroz najuestalije pjesnike teme

  7. Balade o smru rastavljenim dragim u bosanskohercegovakoj usmenopjesnikoj radionici

  8. Provjera znanja studenata

  9. Lokalna obiljeja u bonjakoj usmenoj baladi

  .

  10. Lokalna obiljeja balade na primjeru pjesme o Moriima

  11. Najuestaliji primjeri usmene romanse u Bosni i Hercegovini

  12. Zbilja krajinikog etovanja u najreprezentativijim pjesmama u bonjakoj epici

  13. Postupak epskog pjesnika u oblikovanju lika erzelez Alije na primjeru pjesme iz

  Hormannove zbirke

  14. Izrastanje epskog junaka na primjeru pjesama o Mustaj-begu Likom

  15. Glavna teorijska postignua u prouavanju usmene epike u Bosni i Hercegovini

  16. Zavrni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  39/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeimelementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  - Aktivnosti na nastavi 10%

  - Esej 40 %

  -

  Usmeni ispit 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenatanego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  40/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015/2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Uvod u teoriju knjievnosti; FIL KBH 161

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Sanjin Kodri

  Saradnik Ass. Nehrudin Rebihi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka1. Nauka o knjievnosti, historija knjievnosti, teorija knjievnosti i knjievna kritika.

  2. Knjievnost kao mimezis, ekspresija i simbolika forma.

  3. Knjievnost kao jezika umjetnost. Knjievnost kao komunikacija; knjievnost, tekst,

  tekstualnost.

  4. Struktura knjievnog teksta.

  5. Eufonija, organizacija fonikog sloja knjievnoumjetnikogteksta; glasovne figure (osnovni

  pojmovi). Ritam, funkcije i oblici ritmike organizacije; sintaktiko-intonacione figure

  (osnovni pojmovi). Metar, metriki sistemi i metrike forme (osnovni pojmovi).6. Semantiki sloj knjievnoumjetnikogteksta; figure znaenja (osnovni pojmovi); metafora i

  metonimija.

  7. Sistematizacija: Temeljni knjievnoteorijski koncepti i pojmovi (I dio).

  8. Provjera znanja studenata

  9. Analiza polusemestralnog ispita.

  10. Podjela knjievnosti na rodove i vrste: tradicionalna estetika podjela i savremenorazumijevanje anra. Stih i proza. Problemi knjievne genologije.

  11. Lirika i lirska pjesma; osnovne vrste lirskih pjesama. Ep i epska pjesma. Lirsko-epske

  (lirsko-narativne) vrste.

  12. Proza; osnovne prozne vrste.

  13. Temeljni pojmovi naratologije.

  14. Drama; osnovne dramske vrste; temeljni pojmovi dramatologije.

  15. Sistematizacija: Temeljni knjievnoteorijski koncepti i pojmovi (II dio).

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  41/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u tokusemestra, kao i na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  a) - Prisustvo nastavi i aktivno uee u nastavnom radu 25%b) - Prva provjera znanja (pismeni)25%

  c) - Druga provjera znanja / zavrni ispit (pismeni i usmeni) 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata,

  nego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  42/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 3

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015/2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Bonjaka knjievnost prve polovine 20. vijeka; FIL KBH 321

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Sanjin Kodri

  Saradnik Ass. Nehrudin Rebihi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka1. Kulturalno-poetiki makromodeli novije bonjake knjievnosti.

  2. Kulturalno-poetiki makromodelibonjake knjievnosti prve polovine 20. st.

  3. Neosimbolizam, neoimpresionizam i ekspresionizam u poeziji H. Humo, A.

  Muradbegovi, S. Ali i dr. (I dio).

  4. Neosimbolizam, neoimpresionizam i ekspresionizam u poeziji H. Humo, A.

  Muradbegovi,S. Ali i dr. (II dio).5. Poetika tradicija i avangardna inovacija. Ekspresionizam u pripovjedakoj i dramskoj

  knjievnosti.

  6. Novelistika i Grozdanin kikotH. Hume.

  7. Novelistika i dramatika A. Muradbegovia.

  8. Provjera znanja studenata

  9.Pojava socijalne literature, lijevo orijentirani mladi knjievni narataj i asopis Putokaz.

  10. Interferencije socijalne literature i ekspresionistiko-avangardne poetike.

  11. Poezija, rana novelistika i novelistiki ciklus Provincija u pozadiniH. Kikia.

  12. Romani Ho-ruki BukveH. Kikia.

  13. Kratka pria Z. Dizdarevia.

  14. Relikti tradicionalnih poetika novelistika A. Nametka, roman PonosA. Muradbegoviai dr.

  15. Knjievni saputnici. Najave novih knjievnih tendencija.

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  43/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 4

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u tokusemestra, kao i na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  a) - Prisustvo nastavi i aktivno uee u nastavnom radu 25%b) - Prva provjera znanja (pismeni)25%

  c) - Druga provjera znanja / zavrni ispit (pismeni i usmeni) 50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama,nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata,

  nego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  44/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 5

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015/2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Knjievna historija i knjievnokritika terminologija; FIL KBH461

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Sanjin Kodri

  Saradnik Ass. Nehrudin Rebihi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka1. Znanost o knjievnosti i njezina metodologija. Poloaj historije knjievnosti/knjievne

  historije i knjievne kritike u tradicionalnoj i savremenoj znanosti o knjievnosti.

  2. Ideja ope, komparativne i nacionalne historije knjievnosti (I dio).

  3. Ideja ope, komparativne i nacionalne historije knjievnosti (IIdio).

  4. Komparativno i/ili interkulturalno prouavanje knjievnosti i ideja nacionalne

  knjievne historije u savremenom teorijskom kontekstu.5. Savremeni zaokret k historiji nova kulturalna historija. Historinostknjievnosti u

  perspektivi novog historicizma, kulturalnog materijalizma, postkolonijalne teorije i

  kritike, feminizma te rodnih i kulturalnih studija.6. Knjievna historija i teorije kulturalnog pamenja.

  7. Knjievna historija i imagologija.

  8. Provjera znanja studenata

  9. Samostalni istraivaki rad (I).

  10. Samostalni istraivaki rad (II).

  11. Samostalni istraivaki rad (III).

  12. Samostalni istraivaki rad (IV).

  13. Samostalni istraivaki rad (V).

  14. Samostalni istraivaki rad (VI).

  15. Samostalni istraivaki rad (VII).

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  45/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 6

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u tokusemestra, kao i na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  a) - Prisustvo nastavi i aktivno uee u nastavnom radu 25%b) - Seminarski rad i odbrana seminarskog rada75%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata,

  nego pod brojem indeksa.

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  46/47

  Filozofski fakultet u Sarajevu 7

  S I L A B U S

  AKADEMSKA 2015/2016. GODINA ZIMSKISEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra Poetike bonjake knjievnosti 20. vijeka; FIL KBH 521

  Predmetni nastavnik Prof. dr. Sanjin Kodri

  Saradnik Ass. Nehrudin Rebihi, MA

  Sedmica Nastavna jedinka1. Ideja historije novije bonjake knjievnosti i mogunosti odreenja kanona novije

  bonjake knjievnosti.

  2. Novija bonjaka knjievnost u kontekstu bosanskohercegovake i junoslavenske

  interliterarne zajednice.

  3. Novija bonjaka knjievnost u komparatistikoj perspektivi.

  4. Kulturalno-poetiki makromodeli, konektivne strukture i razvojne tendencije novije

  bonjake knjievnosti.5. Poetike bonjake knjievnosti tokom prve polovine 20. st. postpreporodni

  tradicionalizam, avangardizam, poetike alijanse i neoizmi meuratnogdoba, socijalna

  literatura, knjievnost NOB-a i socijalistiki realizam u bonjakoj knjievnosti.6. Poetike bonjake knjievnosti tokom druge polovine 20. st. poratni predmodernizam

  i modernizam u bonjakoj knjievnosti.

  7. Poetike bonjakeknjievnosti krajem 20. i poetkom 21. st. poetika postmodernizma,ratno pismo i poetika svjedoenja u bonjakoj knjievnosti.

  8. Provjera znanja studenata

  9. Samostalni istraivaki rad (I).

  10. Samostalni istraivaki rad (II).

  11. Samostalni istraivaki rad (III).

  12. Samostalni istraivaki rad (IV).

  13. Samostalni istraivaki rad (V).

  14. Samostalni istraivaki rad (VI).

  15. Samostalni istraivaki rad (VII).

  16. Zavrni ispit

 • 7/26/2019 Silabus Knjizevnosti Naroda Bih

  47/47

  PROVJERE ZNANJA

  Provjera znanja vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u tokusemestra, kao i na zavrnom ispitu, na kojem se utvruje konana ocjena, po slijedeim

  elementima aktivnosti, odnosno propisanih oblika provjere znanja:

  a) - Prisustvo nastavi i aktivno uee u nastavnom radu 25%b) - Seminarski rad i odbrana seminarskog rada25%

  c) - Zavrni ispit (usmeni)50%

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) -prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  Po zavretku redovnih zimskih i ljetnih ispitnih rokova, kao i poslije jesenjeg ispitnog

  roka, rezultati ispita objavljuju se na WEB stranici Faklulteta.

  Rezultati ispita moraju biti objavljeni po svim segmentima vrednovanja znanja studenata,

  u skladu sa Zakonom i Odlukom Nastavno-naunog vijea Fakulteta.

  Zbog zatite privatnosti, rezultati ispita ne smiju se objavljivati po imenima studenata,

  nego pod brojem indeksa.