Sila (Pancasila)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  1/57

  Menyiksa diri selama 6tahun

  Mencapai Penerangan SempurnaKotbah pe

  rtama kali pada 5 org

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  2/57

   ARIYASACCANI

  EMPAT KESUNYATAANMULIA

   Yang terdiri dari:

  1.Dukkha = Penderitaaan2.Dukkha Samudaya = Sumber Dukkha.Dukkha !irodha = "erhentinya Dukkha

  #.Magga = $alan menu%u terhentinyaDukkha 

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  3/57

   $&'&! M(')& *+,(!S(, - :

  1. Pandangan /Pengertian benar 2. Pikiran benar 3. Ucapan benar 

  4. Perbuatan benar 5. Penghidupan benar 6. Usaha benar 7. Perhatian benar 8. Konsentras i benar 

  Panna

  Sila

  Samadhi

  Dhamacakkha Paatthana

  Sutta

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  4/57

  S)'&

  /ung0i Sila : Menghancurkan kelakuan yg 0alah Men%aga agar orang tetap tidak ber0alah

  +")K& K+M,&'&!

  Sebab yg menimbulkan Sila: 3iri : Malu untuk berbuat %ahat ttapa : "akut akan akibat perbuatan

   %ahat

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  5/57

  SEPULUH PERILAKU BAIK

  1Tidak melakukan !em"unuhan#Tidak melakukan !en$urian%Tidak melakukan !er"uatan

  asusila

  &Tidak "ekata tidak "enar'Tidak mem(tnah6Tidak "erkata kasar

  )Tidak mem"i$arakan hal yan*tidak "er*una

  +Tidak tamak ,si-at den*ki./Tidak "eritikad 0ahat1Tidak "er andan an salah

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  6/57

  S ) ' &

  Pengertian :

  Sempit : Perbuatan lahiriah berupaucapan dan perbuatan

   jasmani

  Luas : Moralitas/Termasuk

  kedalamnya perilaku pikiransesuai dengan norma baik

  atau kehendak

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  7/57

  PANCASILA

  2U334ISSaya bertekad untuk melatih diri

  menghindari:P  +  

  M  *  

  (  !  

  (  3  

  & !  

  S)'&1

  Makhluk hidup

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  8/57

  PANCASILA2U334ISS)'& 2

  Saya bertekad untuk melatih diri

  menghindariPengambilan *arang tanpa 0ei%in pemiliknya

   c u r

    i

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  9/57

  PANCASILA

  2U334IS

  S)'& K+

  Saya "ertekad untuk melatih dirimen*hindari

  Per"uatan Asusila

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  10/57

  PANCASILA2U334IS

  Saya "ertekad untuk melatih diri men*hinda

  SILA KE &

  2er"i$ara tidak "enar

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  11/57

  PANCASILA 2U334IS

  Silake '

  Saya "ertekad untuk melatih dirimen*hindarimakanan atau minuman yang dapat

  melemahkan ke0adaran

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  12/57

  Melak0anakan Sila Man4aatnyaadalah:(0ia Pan%ang (au!

   Keindahan ("anno!

   Kebahagiaan(sukkha! Kekuatan (ba#a!

  Kebahagiaanduniai

  5ndasi "a*i ter$a!ainyaNi""ana

  tiada

  !enyesalan

  Ketenan

  *an

  Meditas

  i

  Ni""a

  na"anyak hartakekayaan nama dan kemasyuran tidak merasa takut

  dimana!un menin**al d*n hati

  tentram

   terlahir dialam sur*a

  MahaparinibbanaSutta

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  13/57

  SYARAT TR!A"#$YA PM%&$&'A$

  1 Adanya makhluk hidup

  2  "au kalau makhluk itu ma0ih

  hidup

  niat (ntuk membunuh

  # Melakukan u0aha untukmembunuh

  5 6Makhluk itu mati melalui

  u0aha itu

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  14/57

  SYARAT  TR!A"#$YA P$(&R#A$

  1 Ada"aran*milik ran*lain

  # Men*etahui"ah7a

  "aran* ituada!emiliknya

  % 2erniatuntuk

  men$urinya

  & 2erusahauntuk

  men*am"ilnya

  ' 2erhasil men*am"ilmelalui usaha itu

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  15/57

  RAT TER8A3INYA PER2UATAN ASUS

  1. &danya orang ataumakhluk yang bukan

  pa0angan re0minya2. Mempunyai niat untuk

  berbuata a0u0ila denganorang atau makhluk

  ter0ebut. Melakukan u0aha#. *erbuat &0u0ila

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  16/57

  SYARAT TER8A3INYA

  MUSA9A3A:1. &danya 0e0uatu yang tidak

  benar

  2.Mempunyai niat untukmenye0atkan

  . *eru0aha menye0atkan#. rang lain %adi ter0e0at

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  17/57

  Syarat ter%adinya Surameraya

  1Adanya sesuatu yan*mema"ukkan

  #Ada niat untuk meminumatau men**unakannya%Meminum atau

  men**unakanya&Tim"ulnya *e0ala ma"ukatau keta*ihan

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  18/57

  5 7lima8 S)/&" mulia

  A3ALA4 Cinta kasih tan!a"atas ,uni;ersal. ke!ada

  semua makhluk

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  19/57

  #SAMMA

  A8I9A&D&'&3 Ke0abaran dalamcara;cara penghidupan benar

  mencari penghidupan denganbaik.

   "idak mengakibatkan

  pembunuhan mencopetpencurian penipuanmeramal maupun perdukunan

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  20/57

  %SANTUTT4I

  ADALAH, Perasaan puas

  terhadap apa yang telah menjadi

  milikinya atau kepuasan dalam

  hidup perkawinan

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  21/57

  & S&99&A3ALA4> Ke0u0uran

  se"a*ai keadailan>kemurnian> kesetianan dan!erasaan terimakasih

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  22/57

  ' SATISAMPA8ANNA

  A3ALA4>

  Kesadaran dan!en*ertian"enar,ke7as!adaan.

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  23/57

  METTA ,CINTAKASI4.

  CINTA KASI4 yan* tan!a "atas,uni;ersal.Men$intai sia!a sa0a tan!a

  in*in memilikinya atau melekat!adanya tan!a memandan*latar "elakan* makhluk

  terse"utPahala memiliki metta ? akandisenan*i ran* dimana sa0a>

  7a0ah akan "erseri@seri> tidur

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  24/57

  KARUNA ,2ELAS KASI4AN.

  &D&'&3 bela0 ka0ihan kepada 0emuamakhluk yang membutuhkan

  pertolongan.Pahalanya: 4idu!nyasenantiasa "aha*ia> "ilamenda!at suatu halan*an

  maka akan $e!at menda!at"antuan

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  25/57

  M&"#TA )RA A

  #MPAT#*

  &D&'&3 Pera0aan 0impatiterhadap kebahagiaan orang

  lain 0eperti kita 0endirimengalaminya.Pahala memiliki mudita =

  di0enangi dalam pergaulanpunya teman 0e%ati mendapatbantuan dalam ke0ukaran.

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  26/57

  UPEKK4A ,KESEIM2ANAN2ATIN.

  A3ALA4> KETEPATAN 4ATI>KESEIM2ANAN 2ATIN> KEYAKINAN YAN TI3AK TERBYA4KAN> TIM2ULKARENA MEMILIKI METTA> KARUNA>

  MU3ITA

  PA4ALA MEMILIKI UPEKK4A ?KETENANAN 4I3UP 3AN2ERPEN3IRIAN TEU4> SE4INA3I4BRMATI BRAN YANMEM2ENCINYA AKAN MENYA3ARI

  KESALA4AN 

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  27/57

  % AKAR KE8A4ATAN

  LB24A: Keserakahan

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  28/57

  % AKAR KE8A4ATAN

  3BSA: Ke"en$ian

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  29/57

  % AKAR KE8A4ATAN

  B4A: Ke"dhan 2ati

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  30/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  31/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  32/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  33/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  34/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  35/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  36/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  37/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  38/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  39/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  40/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  41/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  42/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  43/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  44/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  45/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  46/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  47/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  48/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  49/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  50/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  51/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  52/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  53/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  54/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  55/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  56/57

 • 8/19/2019 Sila (Pancasila)

  57/57