of 6/6
Sigurnost prije svega savjeti i informacije o popravku i ispitivanju disk koènica

Sigurnost prije svega savjeti i informacije o popravku i ...simimpex.ba/download/kocioni_sistem/popravak_i_ispitivanje_kocionih... · primijeniti na sva vozila i sve izvedbe disk

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sigurnost prije svega savjeti i informacije o popravku i...

 • Sigurnost prije svega – savjeti iinformacije o popravku iispitivanju disk koènica

 • Savjeti i informacije o popravku i ispitivanju: disk koènica

  Uvodne primjedbeOpisi koji slijede namjerno su opæeniti i ne mogu se primijeniti na sva vozila i sve izvedbe disk koènica.

  ESI[tronic] sadrži daljnje, opsežnije upute specifiène za vozilo u sustavu informacija za rješavanje problema s uputama za rješavanje problema, ugradne položaje, uklanjanje, ugradnju i postavljanje, kao i vrijednosti momenata pritezanja, ispitivanja i postavljanja.

  Važno!Nakon završetka popravka potrebno je izvesti još i zadatke konaènog sastavljanja i provjere, primjerice, ispitivanje uèinkovitosti i pokusnu vožnju.

  1. Pripremne mjereIspitati uèinkovitost na dijagnostièkom ureðaju za koèniceIzvesti probnu vožnju ovisno o pritužbi klijentaProvjeriti ležajeve kotaèa, ovjes kotaèa, potporne i vodeæe zglobove, osovine, ovjes, sustav upravljanja, gume i naplatkeOšteæenje podvozja može imati negativan utjecaj na koèenjeProvjere prema kontrolnoj listi za koènice

  f f f

  f f

  2. RastavljanjePrije rastavljanja ukloniti grubo oneèišæenje Rastaviti koèione èeljusti i koèione ploèice

  f f

  3. Rastavljanje?Objesiti koèione èeljusti tako da na koèiono crijevo ne djeluju prekidne sile f

  4. Provjera koèionog diska (stupanj habanja)Uèvrstiti koèioni disk držaèima razmaka 0 986 625 042 i vijcima kotaèaOdrediti dimenzije habanja diska koènice mjeraèem 0 986 625 012

  f f

 • 5. Provjera koèionog diska (boèno odstupanje)Stegnuti ureðaj za ponovno podešavanje klipa 0 986 625 023 na opružnoj noziMontirati magnetno podnožje (dostupno u prodaji) na temeljnu ploèu ureðaja za ponovno podešavanje klipaPostaviti instrument za mjerenje s brojèanikom na magnetno podnožjePodesiti magnetno podnožje tako da je igla instrumenta za mjerenje s brojèanikom u kontaktu približno 10 – 15 mm od vanjskog ruba na površini trenja i da je blago prednapetaPažljivo okrenuti koèioni disk i izmjeriti boèno odstupanje

  f f

  f f

  f

  6. Provjera koèionog diska (boèno odstupanje)?Nakon èišæenja koèionih diskova provesti mjerenje i u unutrašnjosti koèionog diska f

  7. Provjera koèionog diska (razlika u debljini)Koristiti vanjski mikrometar za odreðivanje debljine koèionog diska na minimalno 8 mjesta i zabilježiti izmjerene vrijednostiRazlika izmeðu najviše i najniže izmjerene vrijednosti jest razlika u debljini

  f

  f

  Važno!Preporuèljivo je izvesti ova mjerenja i nakon sastavljanja novog koèionog diska

  8. Provjera susjednih komponentiKomponente poput nosive ploèe koènice itd. potrebno je rastaviti, oèistiti i provjeritiProvjeriti susjedne komponente, poput koèionih crijeva

  f

  f

  9. Priprema glavèine kotaèaPrije ugradnje nove disk koènice krajnju prednju stranu glavèine kotaèa potrebno je oèistiti i provjeritiOèistiti krajnju prednju stranu glavèine kotaèa posebnom èetkom za poliranje

  f

  f

  Važno!Ovo nije postupak strojne obrade materijala

  Savjeti i informacije o popravku i ispitivanju: disk koènica

 • Važno!· Nakon èišæenja koèionih diskova provesti mjerenje boènog odstupanja i

  u unutrašnjosti koèionog diska

  10. Provjera glavèine kotaèa (nestabilnost)Stegnuti ureðaj za ponovno podešavanje klipa 0 986 625 023 na opružnoj noziMontirati magnetno podnožje (dostupno u prodaji) na temeljnu ploèu ureðaja za ponovno podešavanje klipaPostaviti instrument za mjerenje s brojèanikom na magnetno podnožjePodesiti magnetno podnožje tako da je igla instrumenta za mjerenje s brojèanikom u kontaktu približno 2 – 4 mm od vanjskog ruba na krajnjoj prednjoj strani i da je blago prednapetaIgla ne smije uæi u provrte navojnih vijaka kotaèaPažljivo pokrenuti glavèinu kotaèa i izmjeriti nestabilnost

  f f

  f f

  f f

  11. Sastavljanje novog koèionog diskaNe nanositi maziva ni lakove na oèišæenu sjajnu metalnu krajnju prednju stranu glavèine kotaèaMontirati novi koèioni disk i osigurati držaèima razmaka 0 986 625 042 i vijcima za kotaèeProvesti mjerenje boènog odstupanja; možda æe biti potrebna instalacija s razmakom

  f

  f

  f

  Važno!? Nikada ne koristiti maziva koja sadrže bakar? Ovisno o vozilu, potrebno je koristiti nove vijke? Stare vijke potrebno je oèistiti prije ponovnog korištenja

  12. Sastavljanje nosive ploèe koènicePrije sastavljanja nosive ploèe koènice potrebno je podmazati vodilice koèionih ploèica i, ovisno o izvedbi èeljusti, vodilice koèionih èeljusti sredstvom Bosch Superfit 5 000 000 150Prièvrstiti vijke nosive ploèe koènice koristeæi smjesu za brtvljenje vijaka i zategnuti (specificiranim momentom pritezanja)

  f

  f

  Važno!? Nikada ne koristiti maziva koja sadrže bakar? Podmazivanje koèionih ploèica adhezivnim slojem nije dopušteno·

  13. Ponovno podešavanje klipa (èeljusti koènice bez mehanizma blokiranja)Potpuno ponovno podesiti klip èeljusti koènice bez mehanizma blokiranja koristeæi ureðaj za ponovno podešavanje 0 986 625 023Nakon prièvršæenja èeljusti provjeriti položaj klipa na 20° i po potrebi ispravitiProvjeriti položaj brtve protiv prašinePremazati kontaktne površine na klipu i èeljusti koènice sredstvom Bosch Superfit

  f

  f

  f

  f

  Važno!? Parkirna koènica mora biti potpuno otpuštena tijekom ponovnog podešavanja klipa, a poluge za blokiranje moraju biti u završnom položaju? Za vozila s elektromehanièkom ruènom koènicom sustav mora biti u servisnom režimu rada, što zahtijeva korištenje dijagnostièkog ureðaja KTS

  14. Ponovno podešavanje klipa (èeljusti koènice s mehanizmom blokiranja) Ponovno podesiti klip èeljusti koènica s mehanizmom blokiranja koristeæi ureðaj za ponovno podešavanje klipa 0 986 625 021 kad je pod tlakom i u rotacijskom kretanju do krajaNakon toga odmaknuti približno 1/4 – 1/2 rotacije dok se oznake na klipu ne poravnaju s oznakama na kuæištu èeljusti koèniceProvjeriti položaj brtve protiv prašinePremazati kontaktne površine na klipu i èeljusti koènice sredstvom Bosch Superfit

  f

  f

  f

  f

  Savjeti i informacije o popravku i ispitivanju: disk koènica

 • Po potrebi umetnuti klizne ploèe u koèione èeljustiPodmazati vodilice koèionih ploèica sredstvom Bosch Superfit 5 000 000 150

  f f

  16. Sastavljanje koèionih ploèicaUmetnuti koèionu ploèicu u nosivu ploèu koèniceOsigurati pravilan položaj ugradnje, osobito s oblogama povezanima sa specifiènim smjerom

  f f

  17. Sastavljanje koèionih ploèica?Pokrov adhezivnog sloja skinuti tek netom prije ugradnje f

  18. Sastavljanje koèionih èeljusti, prednja osovinaMontirati èeljusti koènice na nosivu ploèu koènice, osiguravajuæi pravilan položajVijcima prièvrstiti vodilice èeljusti koèniceStaviti vijke èeljusti koènice i zategnuti (specificiranim momentom pritezanja)Zamijeniti dodatne dijelove, opruge, stezaljke, itd.Nakon završenog sastavljanja nekoliko puta pokrenuti papuèicu koènice

  f f f f f

  19. Sastavljanje koèionih èeljusti, stražnja osovinaMontirati èeljusti koènice na nosivu ploèu koènice, osiguravajuæi pravilan položaj. Spojna ploèica na stražnjoj ploèi obloge mora ležati u udubljenju klipaVijcima prièvrstiti vodilice èeljusti koènice, zamijeniti dodatne dijelove, opruge, stezaljke, itd.Staviti vijke èeljusti koènice i zategnuti (specificiranim momentom pritezanja)Nakon završenog sastavljanja nekoliko puta pokrenuti papuèicu koènice. Tek tada prièvrstiti sajle ruène koènice i obaviti osnovno podešavanje sustava ruène koènice

  f

  f

  f f

  Važno! ? Ovisno o vozilu, potrebno je koristiti nove vijke� Stare vijke potrebno je oèistiti prije ponovnog korištenja?

  Važno!? Ovisno o vozilu, potrebno je koristiti nove vijke�Stare vijke potrebno je oèistiti prije ponovnog korištenja?

  Važno!? Ne nanositi maziva na adhezivni sloj

  Važno!? Nikada ne koristiti maziva koja sadrže bakar

  Savjeti i informacije o popravku i ispitivanju: disk koènica

  15. Sastavljanje koèionih ploèica

 • Kontrolna lista za koènice, 20 sigurnosnih toèaka

  Sljedeæi zadaci ispitivanja i kontrole sastoje se od vizualnih i funkcionalnih provjera te provjere na istjecanje. Njih nadopunjuju interni pregledi i provjere uèinkovitosti. To može zahtijevati rastavljanje i sastavljanje. Opis rastavljanja i sastavljanja dostupan je u sustavu ESI[tronic].

  1. Ispitivanje uèinkovitosti na dijagnostièkom ureðaju za koènice

  ? ?

  U REDUNIJE

  U REDU

  Sile koèenja / odstupanje sila koèenja / odreðivanje faktora koèenja / promatranje specificiranih vrijednosti Za više informacija vidjeti ESI[tronic]

  2. Pokusna vožnjaZvukovi / pulsirajuæa papuèica koènice / torzijska vibracija upravljaèa / upravljaè nije u središnjem položaju / vozilo se zanosi ulijevo ili udesno

  3. Ležajevi kotaèaStanje, zvukovi okretanja / dopušteno odstupanje nagibanja / aksijalna zraènost / sigurnost

  4. Ovjes kotaèaPotporni i vodeæi zglobovi / glavèina kotaèa / sustav osiguranja kotaèa

  5. Osovine, ovjes, sustav upravljanjaOpružna noga / amortizer / opruge ovjesa / vodilica osovine / gumeni okvir / sustav upravljanja

  6. Gume / naplatciDubina profila / habanje / tlak / balansiranje guma / primjerenost vozilu / ošteæenja

  7. Aktuator za radnu koènicuGuma na papuèicama / slobodni hod / hod pokretaèke šipke / olakšano kretanje vratila papuèice / prekidaè koèionih svjetala

  8. Aktuator za sustav parkirne koèniceHod poluge / ureðaj za zadržavanje kretanja / olakšano kretanje / lampica za prikaz / aktuator s elektromehanièkim FBA

  9. Pojaèivaè sile koèenja, nepovratni ventilVanjska ošteæenja / elementi za uèvršæivanje / nepovratni ventil / crijevo i cijevi / funkcija i nepropusnost pojaèivaèa sile koèenja / nepovratni ventil. Za više informacija vidjeti ESI[tronic]

  10. Rezervoar za tekuæinuPoklopac / spremnik / element za uèvršæivanje / prekidaè za upozorenje

  11. Koèiona tekuæinaRazina / izgled / izmjena koèione tekuæine / sadržaj vlage / toèka vrelišta

  12. Glavni koèioni cilindarVanjska ošteæenja / ispravno uèvršæivanje / prikljuèci cijevi / nepropusnost

  13. ABS/ASR/ESP®/SBC – hidraulièna jedinicaVanjska ošteæenja / ispravno uèvršæivanje / prikljuèci cijevi / poklopci, funkcijaVAŽNO: Možda æe biti potrebno provjeriti hidrauliku i elektriku radi zamjene!

  14. Cijevi koènica, koèiona crijevaVanjska ošteæenja / ispravno uèvršæivanje / korozija / ugradnja, nije savinuto / starost

  15. Regulator sile koèenja, ogranièavaè sile koèenjaVanjska ošteæenja / ispravno uèvršæivanje / prikljuèci cijevi / spojevi, poluga / opruga za hod / funkcijaZa više informacija vidjeti ESI[tronic]

  16. Èeljusti koènicaVanjska ošteæenja / ispravno uèvršæivanje / ventil za otpuštanje / poklopci za zaštitu od prašine / žljebovi na koèionim ploèicama / elementi za usmjeravanje / olakšano kretanje klipova /brtva za prašinu/osnovno postavljanje

  17. Ploèice disk koènicaDebljina koèione ploèice (*) ošteæenja / pukotine / sjaj / ugradni položaj / vodilice koèionih ploèica / klizne ploèeVažno: (*) Ogranièenje habanja na debljini ploèice od 4 mm, mjereno bez stražnje ploèe ploèice

  18. Koèioni disk, bubanj koèniceDimenzije habanja / ošteæenja / formiranje pukotina / korozija / boèno odstupanje / dopušteno odstupanje debljine / radijalno odstupanje

  19. Bubanj koènicaNosiva ploèa koènice / koènièki cilindar kotaèa / poluga parkirne koènice / podešivaè / èeljusti koènice / koèione ploèice / povratne opruge / osnovno postavljanje

  20. Sajle koènice, spojevi koèniceVanjska ošteæenja / elementi za uèvršæivanje / ispravna ugradnja / lomovi

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6