of 12 /12
PATVIRTINTA Sidabravo gimnazijos direktoriaus įsakymu 2016 m. rugsėjo 5 d. Nr.V1– 224 SIDABRAVO GIMNAZIJOS MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių asmeninės pažangos (MAP) stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje. Tikslai: padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti savo sėkmes ir nesėkmes, kelti mokymosi tikslus; stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą siekiant užtikrinti palankiausias sąlygas vaikams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų; laiku nustatyti iškylančius ugdymosi nesėkmių priežastis ir numatyti būdus jiems likviduoti. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka: 1. Kiekvienas 58 ir 1g–4g klasės mokinys ne mažiau nei 4 kartus per metus pildo MAP įsivertinimo anketą (2 priedas), pradinių klasių (5 priedas). 2. Pradinių klasių mokiniai asmeninę pažangą įsivertina 3 spalvomis (,,Šviesoforo“ įsivertinimo metodas) (6 priedas). 3. Pradinių klasių mokytojai mokinių rašybos ir skyrybos pasiekimus visus metus stebi, fiksuoja ir analizuoja pildydami vertnimo lenteles (1 klasė – 7 priedas, 2 klasė – 8 priedas, 3 ir 4 klasės – 9 priedas). 4. Klasės auklėtojas nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) peržiūri mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus, pastabas ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir kartu su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos. Jei mokiniui kyla mokymosi , elgesio ar lankomumo problemų, į mokyklą gali būti kviečiami tėvai ir kartu priimami sprendimai, kurie fiksuojami asmeninės pažangos plane. 5. Signalininų pusmečių, pusmečių pabaigoje mokiniai pildo visų mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimų rezultatus (1 priedas) ir vidurkių diagramas (3 priedas), nuolat juos aptaria su klasės auklėtoju, su mokytojais ir kitais specialistais. Metų pabaigoje mokiniai įsivertina ir su klasės auklėtoju aptaria, kaip pavyko siekti asmeninės pažangos, kokios priežastys trukdė, ir numato būdus, kaip toliau tobulėti. 6. Mokytojai ugdymo proceso metu nuolat stebi mokinius, pasirinktu būdu fiksuoja jų asmeninę pažangą, analizuoja rezultatus, ir, reikalui esant, juos aptaria individualiai su mokiniu ir tėvais ir kitais pagalbos mokiniui specialistais (logopedas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas). 7. Siekiant tobulinti socialinę pilietinę veiklą 5–8 ir 1g–2g klasėse apskaitos lentelėse mokinių veikla vertinama ne tik valandomis, bet atsižvelgiama į stropumą, iniciatyvą ir kitus veiklos aspektus (4 priedas). 8. Mokslo metų pabaigoje klasės vadovas organizuoja susitikimus, kuriuose dalyvauja mokinys ir jo tėvai (pageidautina abu). Susitikimų formas, laiką ir kitus klausimus klasės vadovas iš anksto suderina abiem pusėms priimtinu būdu. 9. Klasių auklėtojai mokslo metų pabaigoje mokyklos vadovams pateikia ataskaitas , kuriose nurodo, kiek mokinių klasėje, lyginant I ir II pusmečius, padarė mokymosi pažangą, bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinti pagal skatinimo tvarkos aprašą.

SIDABRAVO GIMNAZIJOS MOKINIO ASMENINĖS FIKSAVIMO IR ...sidabravo-gimnazija.lt/images/dokumentai/adminis... · LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA PASAULIO PAŽINIMAS RENKUOSI SPALVAS –

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SIDABRAVO GIMNAZIJOS MOKINIO ASMENINĖS FIKSAVIMO IR...

 • PATVIRTINTA

  Sidabravo gimnazijos

  direktoriaus įsakymu

  2016 m. rugsėjo 5 d. Nr.V1– 224

  SIDABRAVO GIMNAZIJOS MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO,

  FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

  Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių asmeninės pažangos (MAP) stebėjimo, fiksavimo ir

  pagalbos mokiniui teikimo tvarką gimnazijoje.

  Tikslai:

  padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti savo sėkmes ir nesėkmes, kelti mokymosi tikslus;

  stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą siekiant užtikrinti palankiausias sąlygas vaikams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų;

  laiku nustatyti iškylančius ugdymosi nesėkmių priežastis ir numatyti būdus jiems likviduoti.

  Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka:

  1. Kiekvienas 5–8 ir 1g–4g klasės mokinys ne mažiau nei 4 kartus per metus pildo MAP įsivertinimo anketą (2 priedas), pradinių klasių (5 priedas).

  2. Pradinių klasių mokiniai asmeninę pažangą įsivertina 3 spalvomis (,,Šviesoforo“ įsivertinimo metodas) (6 priedas).

  3. Pradinių klasių mokytojai mokinių rašybos ir skyrybos pasiekimus visus metus stebi, fiksuoja ir analizuoja pildydami vertnimo lenteles (1 klasė – 7 priedas, 2 klasė – 8 priedas, 3 ir 4

  klasės – 9 priedas).

  4. Klasės auklėtojas nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) peržiūri mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus, pastabas ar kitus elgesį fiksuojančius dokumentus ir kartu su

  mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos. Jei mokiniui kyla mokymosi , elgesio ar

  lankomumo problemų, į mokyklą gali būti kviečiami tėvai ir kartu priimami sprendimai, kurie

  fiksuojami asmeninės pažangos plane.

  5. Signalininų pusmečių, pusmečių pabaigoje mokiniai pildo visų mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimų rezultatus (1 priedas) ir vidurkių diagramas (3 priedas), nuolat juos aptaria su

  klasės auklėtoju, su mokytojais ir kitais specialistais. Metų pabaigoje mokiniai įsivertina ir su klasės

  auklėtoju aptaria, kaip pavyko siekti asmeninės pažangos, kokios priežastys trukdė, ir numato

  būdus, kaip toliau tobulėti.

  6. Mokytojai ugdymo proceso metu nuolat stebi mokinius, pasirinktu būdu fiksuoja jų asmeninę pažangą, analizuoja rezultatus, ir, reikalui esant, juos aptaria individualiai su mokiniu ir

  tėvais ir kitais pagalbos mokiniui specialistais (logopedas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas).

  7. Siekiant tobulinti socialinę – pilietinę veiklą 5–8 ir 1g–2g klasėse apskaitos lentelėse mokinių veikla vertinama ne tik valandomis, bet atsižvelgiama į stropumą, iniciatyvą ir kitus

  veiklos aspektus (4 priedas).

  8. Mokslo metų pabaigoje klasės vadovas organizuoja susitikimus, kuriuose dalyvauja mokinys ir jo tėvai (pageidautina abu). Susitikimų formas, laiką ir kitus klausimus klasės vadovas iš

  anksto suderina abiem pusėms priimtinu būdu.

  9. Klasių auklėtojai mokslo metų pabaigoje mokyklos vadovams pateikia ataskaitas , kuriose nurodo, kiek mokinių klasėje, lyginant I ir II pusmečius, padarė mokymosi pažangą, bei siūlo

  didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinti pagal skatinimo tvarkos aprašą.

 • 10. Mokinių asmeninės pažangos rezultatai ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus aptariami metodinių grupių pasitarimuose.

  Baigiamosios nuostatos:

  1. Mokydamiesi vertinti save, mokiniai tobulina kritinio mąstymo įgūdžius, analizuoja individualią pažangą, numato tolimesnius ugdymo(si) uždavinius, ugdo mokymosi visą gyvenimą

  kompetencijas.

  2. Siūlymus dėl MAP lapų pildymo ir mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, analizavimo, vertinimo, fiksavimo procedūrų keitimo teikia gimnazijos pedagogai, mokiniai, tėvai.

  3. Mokinys, kurio daugiau nei 70 proc. I ir II pusmečių įvertinimų yra aukštesni, arba lieka

  tokie patys, laikoma, kad padarė pažangą.

  4. Aprašas koreguojamas direktoriaus įsakymu.

  Pagalbos mokiniui teikimo modelis:

 • 1 priedas

  SIDABRAVO GIMNAZIJA

  PAŽANGOS VERTINIMO REZULTATAI

  2015-2016 m. m.

  (Klasė, vardas, pavardė)

  Mokomasis dalykas

  2014-

  2015

  m.m.

  2015-

  2016

  2015-

  2016

  2015-

  2016

  2015-

  2016

  2015-

  2016

  2016-

  2017

  I sign.

  pusm.

  I

  pusm.

  II sign.

  pusm.

  II

  pusm. Metinis

  Siekia-

  mybė

  Lietuvių kalba (gimtoji)

  Istorija

  Užsienio kalba (prancūzų)

  Užsienio kalba (anglų)

  Užsienio kalba (rusų)

  Chemija

  Biologija

  Fizika

  Geografija

  Matematika

  Pilietiškumo pagrindai

  Gamta ir žmogus

  Informacinės technologijos

  Technologijos

  Dailė

  Muzika

  Ekonomika

  Kūno kultūra

  Žmogaus sauga

 • 2 priedas

  SIDABRAVO GIMNAZIJA

  2016 - 2017 m. m._________________________________________________

  (Vardas, pavardė)

  MAP (mokinio asmeninė pažanga) ĮSIVERTINIMO LAPAS

  Vertinimas: 0 – niekada 1 – retai 2 – dažnai 3 – labai dažnai

  Eil.

  Nr. Vertinimo kriterijus

  Data Vidurkis

  Mokymasis

  1. Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju pamokose.

  2. Visada ir laiku atlieku namų darbus, į pamokas einu pasiruošęs.

  3. Esu drausmingas, netrukdau kitiems dirbti.

  4. Visada turiu reikiamas priemones.

  5. Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti mokymąsi.

  6. Savarankiškai gebu atlikti daugumą užduočių.

  7. Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už atliktus darbus.

  8. Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į mokytoją ar draugus.

  Neformalus ugdymas

  1. Laisvalaikiu lankausi teatre/koncerte/ kine/parodoje/renginyje.

  2. Lankau būrelį (sporto, muzikos, dailės ir pan. mokyklas).

  3. Dalyvauju įvairiuose mokyklos ir klasės renginiuose.

  4. Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, varžybose.

  5. Laisvalaikiu skaitau knygas.

  6. Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu aktyvius žaidimus.

  7. Esu kūrybingas, man patinka ką nors kurti, piešti, konstruoti.

  Socialiniai įgūdžiai

  1. Padedu draugams, mokytojams, kitiems žmonėms.

  2. Esu draugiškas, geranoriškas, mandagus.

  3. Siūlau idėjas klasės ir mokyklos veiklai, drąsiai išsakau savo

  nuomonę.

  4. Gebu ir mėgstu dirbti komandoje.

  5. Gebu valdyti savo emocijas.

  6. Stengiuosi save pažinti.

  7. Pasitikiu savimi, nebijau klysti.

  8. Lengvai bendrauju.

  REFLEKSIJA:

 • 3 priedas

  MAP (mokinio asmeninės pažangos) stebėsena

  __________________________________________________________ (Vardas, pavardė)

  Metai

  Klasė

  Laikotarpis I II M I II M I II M I II M I II M I II M I II M 10

  9,9

  9,8

  9,7

  9,6

  9,5

  9,4

  9,3

  9,2

  9,1

  9,0

  8,9

  8,8

  8,7

  8,6

  8,5

  8,4

  8,3

  8,2

  8,1

  8,0

  7,9

  7,8

  7,7

  7,6

  7,5

  7,4

  7,3

  7,2

  7,1

  7,0

  6,9

  6,8

  6,7

  6,6

  6,5

  6,4

  6,3

  6,2

  6,1

  6,0

  5,9

  5,8

  5,7

  5,6

  5,5

  5,4

  5,3

  5,2

  5,1

  5,0

  4,9

  4,8

  4,7

  4,6

  4,5

  4,4

  4,3

  4,2

  4,1

  4,0

  3,9

  3,8

  3,7

  3,6

  3,5

  3,4

 • 4 priedas

  SIDABRAVO GIMNAZIJA

  Socialinės veiklos apskaitos lapas

  __________________________________________________________________ (Klasė, vardas, pavardė)

  Data Veiklos turinys Valandų

  skaičius

  Įvertinimas

  (balais)

  Atsakingo

  asmens vardas,

  pavardė

  Parašas

  Įvertinimas:

  4 balai: Veiklą atliko labai gerai, pats ją susiieškojo, vadovavo kitiems.

  3 balai: Veiklą atliko stropiai, rodė iniciatyvą.

  2 balai: Tiksliai atliko nurodytą veiklą.

  1 balas: Veiklą atliko nuolat raginamas.

 • 5 priedas

  MOKINIO ĮSIVERTINIMO ANKETA

  Mokinio vardas, pavardė ___________________________________________________

  Klasė _____________

  Nuostatos, gebėjimai, pastangos Įsivertink 10 mėn. 12 mėn. 02 mėn. 04 mėn. 05 mėn.

  1.Suprantu, kodėl svarbu mokytis,

  kaip tai siejasi su mano ateitimi.

  2. Esu patenkintas savo mokymosi

  rezultatais.

  3. Pamokose stropiai dirbu, netrukdau

  kitiems.

  4. Visada turiu visas pamokai

  reikalingas mokymosi priemones.

  5. Laiku ir stropiai atlieku visus namų

  darbus.

  6. Nevėluoju į pamokas, nepraleidžiu

  jų be pateisinamos priežasties.

  7. Jaučiuosi saugus klasėje,

  mokykloje, palaikau draugiškus

  santykius su mokiniais, mokytojais.

  8. Per pertraukas ir po pamokų

  elgiuosi drausmingai, laikausi tvarkos.

  – puikiai

  – gerai

  – patenkinamai

  Klasės auklėtojo parašas ...........................................................................................................

  Tėvų parašas, komentaras ..........................................................................................................

  Geltona

  Žalia

  Raudona

 • 6 priedas

  MOKINIO ASMENINĖ PAŽANGA

  Mokinio vardas, pavardė ______________________________________________________________

  LIETUVIŲ KALBA MATEMATIKA

  PASAULIO PAŽINIMAS RENKUOSI SPALVAS

  – puikiai, labai gerai, gerai

  – patenkinamai, reikėtų pasistengti

  – nepatenkinamai, reikia pagalbos

  Pastaba: mokiniai įsivertina kiekvieną savo darbą pasirinkdami atitinkamą spalvą ir

  nupiešia kirmėlaitę iš skrituliukų.

  Žalia

  Geltona

  Raudona

 • 7 priedas

  I KLASĖ. VERTINAME IR ĮSIVERTINAME.

  __________________________________________________

  (Vardas, pavardė)

  I užduotis

  Parašyk mokytojo diktuojamas rašytines raides: S (s didžioji – tariame garsą, o ne raidės

  pavadinimą) l (l mažoji) A (a arba ā didžioji) O ė s š N r m e K v R n E L k M a

  Parašė raides taisyklingai _____, netaisyklingai _____.

  II užduotis

  Parašyk mokytojo diktuojamų žodžių pirmojo garso raidę (susitariame, kad pirmą raidę

  rašysim didžiąją, kitas – mažąsias raides, kablelių nedėsime): Mama lokys kalba ežeras obelys

  ašara šaltis ėdžios noras valtis saulė rūkas

  Išgirdo ir pažymėjo garsus teisingai ______, neteisingai _______.

  III užduotis

  Žodžių diktantas: Ona ėmė kasa salė šonas mėsa lova.

  Be klaidų parašė ______ žodžius, padarė klaidų _____ žodžiuose.

  Klasės mokinių rezultatų suvestinė

  I užduotis II užduotis III užduotis

  Data taisykl. netaisykl. teisingai neteisingai be klaidų su klaid.

 • 8 priedas

  II KLASĖ. VERTINAME IR ĮSIVERTINAME.

  _________________________________________

  (Vardas, pavardė)

  Klasės mokinių rezultatų suvestinė:

  Data y – i

  ū – u

  ai, au,

  ie, uo

  Netar.

  i

  Ką? Ką

  veikia?

  Vardų

  rašymas

  Sakinio

  skyryba

  Kitos

  klaidos

  Veiksmo

  žodžiai

 • 9 priedas

  3-4 klasės mokinių rašybos ir skyrybos pasiekimų vertinimo lentelė

  ____________________________________________________

  (Mokinio vardas, pavardė)

  Data

  Žod

  žiai,

  ku

  rių

  rašy

  ba n

  esi-

  skir

  ia n

  uo t

  ais

  yk

  lin

  go t

  ari

  mo

  Esa

  mojo

  l. vei

  ksm

  ažo

  dži

  ai

  tojo

  k. l.

  vei

  ksm

  ažo

  dži

  ai

  tojo

  d. l.

  vei

  ksm

  ažo

  dži

  ai

  Daik

  t. i

  r b

  ūd

  v.:

  ką? (

  vn

  s.)

  kok

  į? k

  ok

  ią?

  Daik

  t. i

  r b

  ūd

  v.:

  ko? (

  dgs.

  )

  kok

  ių?

  Daik

  tavard

  žiai:

  k

  ur?

  kam

  e?

  Vard

  ai,

  pavad

  inim

  ai

  Įsid

  ėmėt

  inos

  rašy

  bos

  žod

  žiai

  Sak

  inio

  rib

  ų ž

  ym

  ėjim

  as

  Vie

  narū

  šės

  sak

  inio

  daly

  s

 • APTARTA

  Sidabravo gimnazijos Metodinės tarybos

  2016-09-05 posėdyje, protokolo Nr.8