si situatia economico-financiara dar si situatia politica actuala sunt factorii c.are pot avea o influertta

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of si situatia economico-financiara dar si situatia politica actuala sunt factorii c.are pot avea o...

 • Dorrreniul principal de activitate al SC TRANSCOM SA este lntretinerea si repararea autovehiculelor,

  conform codului CAEN 4520 si a actului constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor ia actele de constituire ale societatii. Activitatea S.C. TRANSCOM S.A, se axeaza pe urmatoarele domenil de

  activitate: intretinerea si repararea autovehiculelor, transportul de marfa intern si international, servicii de lTP, servicii de tahograf, servicii de cazare Camin Studentesc,servicii GPL.

  La momentul intocmirii prezentului Raport, SC TRANSCOM SA are autorizate urmatoarele sedii:

  ss-dii"s-ep-undare"deilp-"s"u-g\.1rffi la'l"i

  L. Sucursala Sibiu

  Str. FRIGORIFERULUI, nr.1,550234, Sibiu, jud. Sibiu

  Tel: +40 269 228 040 Fax: +40 269 228 1.1.0

  DENUMIRE.BAZA DE

  PRODUCTIE

  , I Faa'rLrrAn Di,p,n'oilufiii"'] I".-,- -,

  -r-llll::."-]

  tlaza Productie str. Frigoriferului

  nr.L tatie Tahograf

  Atelier reparatii auto si

  utila je

  Statie CPL.

  2,Punct de lucru Ger obiect activitate Co nfecti i -meta I ice-lary. 31.03.20!6- s-il a probatsi-a incetat activitatea incepand cu 01.96.2013. ln sedinta AGEA di

  irrchiderea punctului de lucru.

  Evslvsrs.ssrcIek SC T"RANSCOM SA s-a corrfrLrntat cu o situatie econornic.a llificila st irr airul ).C)1': i.t;rltlLl('ereil

  sor-ii:tatii a ajuls la concluzia ca se irrrpune luarea in cctntirluare de rnasuri de rcstructurart

  oper-ationala si financiara a societatii insotita cle inchiriere'a saLl vanzarea l.ll)r)r bunuri Cirr

  patriinoniu. Cifra cle afaceri pe anul 2015 a irrregistrat o scadere fata de 2074 r.ti zlfi8.531 let ,

  datorita implementarii planului de redresare economico-financiara. ln anul 2015 s-a obtir-rut un profit

  irr suma de 1.68.077 lei fata de anul 2014 cand s-a inregistrat o pierdere de 31.551 lei, profit care

  acopera pierderile din anii precedentl , hotarare luata in Adunarea Generala Ordinara din 31.03'2016'

  !-rs"Ie;isg jvJ9li Activitatea S.C. fRANSCOM S.A. se axeaza in principal pe urmatoarele dorrenii dc ilctivitate:

  trarisportul intern si international, intretinerea si repararea autovehiculelor, servicii de l-i P, servicii de

  Tahograf , cazare Camln Studentesc, activitati cale sunt sustirtute de un sector logistic de asigurare a

  mijloacelor auto, echipamentelor si utilalelor specializate in dorneqiile de activitate

  Li st a se rv i ci i I o rgf e rite : - lucrari cle intretinere si reparatii autovehicule;

  -servicii G PL

  - servicii ITP

  I servicii TAHOGRAF - inchiriere locuri de Parcare -servicii de cazare Camin Studentesc

  Statii ITP

  I

  l

  I

  :

  c J

  I

  I

  I

  I

  f-- lA

  IUDETU I9.O ITATEA

  SlBtU,.

 • pelliclle Tronscom se structu-reozo pe trei m-ori directli:

  -satisfacerea deplina a cerintelor clientilor societatii;

  -crearea unui mediu de lucru adecvat si performant pentru totl angaJatii;

  -rntegrarea proiectelor in programele nationale de dezvoltare durabtla.

  Societatea lsi desfasoara activitatea pe piata nationala a transporturilor. Din punct de vedere

  geografic, Emitentul si Grupul din care acesta face parte activeaza pe raza judetelor: sibiu, Brasov,

  Timisoara, constanta, cluj-Napoca, Valcea, Gorj si Galati si extern Turcia'

  Aria geografica in care activeaza societatea variaza in functie de lucrarile si serviciile pe care le

  contracteaza c-u diversi beneficiari'

  situatia economico-financiara dar si situatia politica actuala sunt factorii c.are pot avea o influertta

  negativa asupa relatiei societatii atat cu furnizorii cat sr cLr clientir La acestea se adauga si factori

  punctuali, precum neincasarea la timp a contravalorii prestatiilor executate.

  Repercursiunile s-au situat in primul rand la nivelui lichirlitatir, dettorita inc-asarii c-u 0ificultate;l

  serviciilor prestate.

  P rin gipa I i i c\e nti oi soci e,tati i :

  ln dornertiul transPorturilor: o SCHENKER ROMTRANS SA BUCURT-STI ' e B.M. EUROTRANS SRL

  in clomeniul prestarilor de servicii clientii sunt atat persoane fizice cat si persoane juridice'

  P ri n ci o a I iilu r ni zo ri o i s?ci etati i : O ROMPETROL DOWNSTREAM SRL o LUKOIL ROMANIA SRL e F.ON ENtRGIE ROMANIA e fi I P. IXODUS SRL .I AUTOLAND SRL s FOMCO SRL e ORANGE C ASSAULT SECURITY SRL r TELTKOM ROMANIA SRL

  SitUqUgSaAcqreltiaIo C'ncrrrenta in !.ransporturi este reprezentata de firrne roiti

 • Salariatilor le sunt acordate sporuri de vechime, de conditii riocive-titxicitate, de noapt6), de Iuc.ru la inaltime, de gestiune, de fidelitate. De asenrenea, angajatii beneficiaza de zile rle r.oncediur suplimentar pentru situatii familiale deoserbite si totodata [:eneficiaza de controlul rnedical la angajare si cel periodic, ajutoare sociale si inciernnrzatir. Ev o I u a re a -a cLv itat i i s oci etot i.i .p.rj v i n d m a n o a e m e nt u I r i s c u I u i. Societatea este expusa mai multor tipuri de riscuri financiare care sunt descrise si comentate nraijos. l.Riscul valutar- este riscul pe care societatea si l-a asumat in nromentul in care a angajat credite in valuta, deoarece specificul activitatii nu are incasari in valuta care ar putea acoperi acest risc. Diferentele de curs valutar au fost evidentiate lunar pentru operatiunile in valuta. Societatea nu are angajate credite in valuta.

  _2.*Riscul ratei dobanzii la valoafea [usta - este riscul pe care societatea si-l asurna din caura variatiilclr ratelor de piata ale dobanzii (atat pentru creditele in lei, dar si pentru creditele in valuta) prin valorile care sunt stabilite de catre organismele financiare (BNR, Banca Mondiala de Dezvoltare in cazui ['URIBOR si BUBOR.) Societatea nu are angajate credite in valuta. 3.Riscul de pret - este riscul ca valoarea unui (instrurnent) credrt angajat sa fluctLlezc ( a retLrltat al schimbarilor cauzate de factori specifici instrumentelor financiare, sau alti factori care afecteaza toate Instrumentele tranzactionale pe piata. A.Riscul de credit . Ar-tivele financiare supuse riscului de credit sunt reprelentate in prirrcipal de creantele correrciaie Societatea a elaborat politici potrivit carora inchererea contrar-telor si subcontractelor sa se faca primordial cu clientii care nu au ridicat problerne la plata, 5.Riscul de lichiditate - riscul de finantare rezulta din incapacitatea de a vinde repede un;:ctiv financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din incapacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate. 6.Biscul de rata a dob6Eii la fluxul delezorerie. Veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial irrdependente de modificarile de piata ale ratelor dobanzii; societatea nu detine active semnificative purtatoare de dobanzi. 7.Ris_LULafectir-rji principiului continu-itatii aclivitatii datorat crizei . Srtcietatea TRANSCOM SA se confrunta in continuare cu o situatie economica dificila, rnotiv pentru care conducerea societatii a ajuns la concluzia ca se impune o reaanalizare a tututor centrele de profit.

  ?,Aet-iv"ele--s-oJ-ns-"rale-ile-s-spicj-atii

  Suj.lgiglgg:i p rj n c i p a I e I e c s p g ci t q t i d e p ro d u ct i Q 5C 'TRANSCOM" SA detine in proprietate ,conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, terenuri in Sibiu, unde sunt amplasate constructii pentru birouri, hale de productie, spatii de depozitare, situate in Sibiu,str.Frigoriferului,nr,l. Capacitatile de productie ale societatii sunt:

  e Hala Atelier de reparatii , statie lTP,statie Tahograf . e Scoala de Arte si Meserii(Liceul Tehnologic ) " lnBinerial-ransporturilor E Spatii biroruri,admnistrativ . o Spatii pentru cazare Camin Studentesc

  G.radul de uzura q miiloacelof fixe pe ar-upe.se prezirllgt astfel: Gradul de uzura al mijloacelr-lr fixe pe grupe se prezinta astfel :

 • ,Amortizare lalGradul de uzura isfarsitul (%l

  ili5 iexercitiu lu i i financiar 4 5 (t l3)* 100 r. l

  0r00r I

  5 8401 0, 0 1i

  6.574 13,333 0,42Yot I - ::::--+ ]

  5.982i O1B,29ol 7L,B5%i1 !irr"- - + .lri

  1. Z9Bl 466) 35 ,59Y;, I. -1.-.. i

  Ilr 2.797 o 0

  j

  I

  la

  01

  93

  U/

  BO

  ') L

  Sold

  3L.1.2.2

  uceri

  .607 4.

  .792

  I

  I

  nl i

  I

  :

  lCresteri i i iRed Ill r' .l -.

  0t 0: lr0i s ii

  2t 1,.41,1.0991508 I

  1.26221 ,55ll'-i-- - " - |lr BI Oi il--+---. .- +--. ll I2 12, lil, ll

  t .T - -- iELEMENTE DE ISOLD LA 01.ia ]ACTIVE 12015 ,l

  I

  I

  j

  I

  ,' . l

  lo ir r' -- -i- -- Alte inrc-rbilizari

  ,l"erenuri i g35.84 i

  onstrqgljj i _ 1,168108 rstalatii tehnice

  Ite insta latii.l'l 1.29 rtilajesi mobiLfgt_l_ __ _::' nrobiliza ri -T--- in a rrcia re 22.7

  I

  i

  La clata intrarli in patrimoniu activele imobilizate sunt inregistrate la costul de achizitie din factura fiscala, urrnand a fi amortizate dupa regirnul de amortizare liniara pe parcursul duratei utilizabile a ar:tivelor respective. Nu sau cclnstitr.rit provizioane pentru deprecierea activelor irrtobilizate.

  Sor-iatatea noastra a optat pentru tratarnentul contabil dc baza,corespLtnzalor politir:ri contabrle apiic.ate si respecta aceasta optiLrne pentru irrtreaga clasa de irnobilizari corporale.Potrivit acestur tratament o imobilizare corporala trebuie inregistrata la cost, mai putin antortizarea cumulata aferenta si orice pierderi cumulate din depreciere-lAS 16.

  Pentru a aprecia ma