Click here to load reader

SG Capabilities in Sertifikat se dodeljuje u kategoriji zgrada u čijoj izgradnji su primenjini visoki ekološki standardi, kao i postojećim zgradama koje se adaptiraju u skladu sa

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SG Capabilities in Sertifikat se dodeljuje u kategoriji zgrada u čijoj izgradnji su primenjini...

 • CONFIDENTIAL

 • March 2010

  Societe Generale - zeleno finansiranje

   Societe Generale je prva banka sa većinskim stranim kapitalom koja u Srbiji

  posluje već 33 godine;

   Societe Generale Srbija deo je bankarske grupacije koja posluje u 83 zemlje

  širom sveta, sa 157 000 zaposlenih koji brinu o preko 30 miliona klijenata;

   Societe Generale Grupa primenjuje visoke standarde društveno odgovornog

  poslovanja, uključujući integraciju osnovnih CSR /corporate socialy responsibility/

  principa u svakodnevne aktivnosti;

   Grupa je tokom 2009 uložila 1,2 bln EUR u projekte zelenog finansiranja

  (obnovljivi izvori energije, biogoriva, reciklaža, upravljanje otpadom);

   Societe Generale Srbija potpisala ugovor sa EBRD o kreditnoj liniji za energetsku

  efikasnost (projekti racionalnog korišćenja i obnovljivih izvora energije);

 • March 2010 3

  Kreditna linija za energetsku efikasnost - ciljevi projekta

  Finansiranje i obezbeĎivanje stručne tehničke podrške kompanijama pri

  implementaciji investicija iz oblasti energetske efikasnosti I oblasti održive energije.

  U cilju uspešne realizacije projekata, sprovoĎenja mera energetske efikasnosti,

  EBRD je obezbedio BESPLATNU KONSULTANTSKU PODRŠKU stručnjaka iz

  ove oblasti za sve potencijalne klijente;

  Nakon uspešno implementiranog projekta klijent stiče pravo na DONACIJU u

  iznosu od 15%-20% realizovanog kredita, koju EBRD direktno uplaćuje na njegov

  račun u Societe Generale banci;

  Klijent dugoročno štedi energiju, smanjuje troškove , poboljšavaju svoju

  konkurentnost na tržištu kako kvalitetom tako I cenom;

  Postavljanje investicije po standardima EU;

 • March 2010 4

  Ko moze da bude korisnik ove linije

  Sredstva iz ove kreditne linije MOGU koristiti preduzeća:

  SVIH VELIČINA (mala, srednja, velika) registrovana u Srbiji;

  u privatnom vlasništvu (bez većinskog vlasništva I kontrole države);

  kreditno sposobna u skladu sa poslovnom politikom Banke;

  Sredstva iz ove kreditne linije NE MOGU se koristiti za finansiranje:

  Osiguravajućih društava;

  Privrednih subjekata sa većinskim vlasništvom ili pod direktnom kontrolom države;

  Projekti iz oblasti razonode/zabave, igara na sreću, stambenih nepokretnosti;

  Projekata za kampanje koje su povezane sa proizvodnjom, marketingom, distribucijom duvanskih proizvoda (osim maloprodaja u trgovinama restoranima I hotelima), alkoholnih pića (osim pivara I vinarija), oružja I municije, kao I kockarnice;

 • March 2010 5

  Ciklus projekta

  U realizaciji projekta, pored Banke, podršku pružaju dve konsultantske kuće.

  Konsultant za tehničku podršku i konsultant verifikator, angazovani od strane EBRD-a i čije usluge su

  BESPLATNE ZA KLIJENTA.

  I FAZA realizacije:

  - konsultant za tehničku podršku: proverava podobnost projekta / priprema REUP- rational utilization energy plan

  - Societe General Banka: proverava kreditnu sposobnost klijenta/odobrava kredit

  II FAZA realizacije:

  - konsultant-tehnička podrška; monitoring namenskog trosenja sredstava

  - Societe General Banka: isplaćuje kredit

  III FAZA realizacije:

  - konsultant-verifikator: proverava da li su ciljevi EBRD kreditne linije ispunjeni tj. da li je projekat implementiran u skladu sa pripremljenim REUP-om. (uslov za dobijanje GRANT-a)

  - klijent: dobija DONACIJU od 15% do 20% (u periodu od 1 meseca sredstva se uplaćuju na račun klijenta u Societe Generale Serbia, a od strane EBRD-a)

 • March 2010 6

  Prihvatljive investicije

  Iz oblasti energetske efikasnosti moraju da budu u skladu sa najmanje jednim od sledećih navedenih kriterijuma podobnosti:

  Koeficijent uštede energije (ESR*) - jednak ili veći od 30%, u sektoru komercijalnih graĎevinskih

  objekata, na godišnjem nivou

  *Note: Energy Saving Rracio – odnos utroška energije nakon implementacije i pre implementacije projekta izražen u MHW

  (megavar casu)

  ESR jednak ili veći od 20%, u svi ostalim slučajevima (industrijskim objektima) na godišnjem

  nivou

  Smanjenje efekta staklene bašte, tj. emisije CO2, koje je jednako ili veće od 20%, na godišnjem

  nivou izraženo u tonama CO2

  Iz oblasti obnovljivih izvora energije su one koje se odnose na energetsku potražnju i snabdevanje, koje dolaze kao podrška pri proizvodnji električne energije i/ili toplotne i/ili rashladne

  energije

 • March 2010 7

  EBRD Loan – osnovne karakteristike

  OSNOVNE KARAKTERISTIKE

  MAKSIMALNA vrednost projekta: do EUR 5.000.000

  Sopstveno uešće: U zavisnosti od kreditne sposobnosti, veličine i obima

  saradnje sa bankom

  Iznos kredita: od EUR 100.000 do EUR 2.000.000

  Rok otplate : 5 godina uključujući grejs period najviše do 2 godine,

  koji se određuje u zavisnosti od potrebe konkretnog

  projekta

  Dinamika otplate: mesečne/kvartalne rate po isteku grejs perioda

  Kamatna stopa: U zavisnosti od kreditne sposobnosti, veličine i obima

  saradnje sa bankom

  Naknada za obradu zahteva:

  Naknada za neiskorišćena sredstva u

  periodu otplate kredita:

  Naknada za prevremenu otplatu:

  U zavisnosti od kreditne sposobnosti, veličine i obima

  saradnje sa bankom

  Instrumenti obezbeĎenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti, veličine i obima

  saradnje sa bankom

  DONACIJA u korist korisnika kredita za

  uspešan završetak projekta: od 15% do 20% od iznosa realizovanog kredita

 • March 2010

  Procenat DONACIJE

  Procenat DONACIJE zavisi od projekta i mere koja se primenjuje.

  Projekti za energetsku efikasnost u industriji:

  15% za sve mere

  20% za zamenu kotlova

  Projekti primene obnovljivih izvora energije:

  15% u državama gde su usvojene feed-in tarife (Srbija)

  20% gde nisu usvojene feed-in tarife

  Projekti vezani za energetsku efikasnost objekata i projekte vezane za obnovljive izvore

  energije: 20% za sve mere

 • March 2010 9

  Primeri projekata za energetsku efikasnost

  u industriji

  Rekonstrukcija postojećih kotlova (automatska kontrola, poboljšanje termoizolacije,

  regenerativni gorionici, itd.);

  Prozvodnja toplotne i električne energije (kogeneracija);

  Zamena starih gasnih kotlova sa novim kondenzacionim kotlovima;

  Prelazak sa grejanja na struju, na grejanje sa direktnim sagorevanjem goriva kao energent;

  Rekonstrukcija sistema za distribuciju pare, povećanje povraćaja kondenzata, zamena

  dotrajalih cevovoda;

  Ugradnja ureĎaja za iskorišćenje otpadne toplote -ekonomajzera za zagrevanje sekundarnog

  vazduha, za grejanje prostora;

  Instalacija absorpcionih čilera;

  UnapreĎenje efikasnosti postojećih hladnjača.

  Zamena predimenzionalnih starih motora

  Rekonstrukcija sistema komprimovanog vazduha

  Rekonstrukcija sistema distribucije električne energije

  UvoĎenje energetskog menadžmenta u industriji

  Implementacija mera energetske efikasnosti u industrijskim objektima, halama (npr. izolacija

  zidova, krovova i podova; ugradnja rolo vrata; ugradnja novih energetski efikasnih prozora;

  ugradnja novih grejnih i ventilacionih sistema; ugradnja visoko energetsko efikasnog

  osvetljenja, itd.)

 • March 2010

  Primeri projekata obnovljivih izvora energije Farme vetrenjača

  Male hidrocentrale

  Solarno-termalni sistemi za grejanje ili hlaĎenje vode za industrijske

  procese ili prostore

  Solarno-termalni sistemi za procese sušenja

  Sistemi za grejanje ili proizvodnju struje na bazi biomase

  Generacija biogasa i ugradnja gasnih turbina za proizvodnju električne

  energije

  Biogasne stanice

  Geotermalne toplotne pumpe

  Zamena kotlova sa ili bez promene baznog energenta

  Implementacija sistema mikrogeneracije/tri generacije

  Rekonstrukcija toplotnih podstanica, balansiranje sistema grejanja

  i ugradnja pojedinačnih kontrolera toplote

  Primeri projekata za energetsku efikasnost zgrada

 • March 2010

  Primer kredita Vrednost projekta: EUR 1.200.000

  Sopstveno učešće: EUR 200.000

  Iznos kredita: EUR 1.000.000

  Rok otplate : 5 godina uključujući grejs od 2 godine

  Dinamika otplate: 36 mesčnih rata nakon isteka grejs perioda

  Kamatna stopa: EURIBOR 3M + 6,00% p.a.

  (EURIBOR 3M value is 0,83 dated 28/09/2010)

  Naknada za obradu zahteva: 0.5% , EUR 5.000

  Efektivna kamatna stopa: 7.39% p.a.

  Iznos kamate u periodu otplate kredita: EUR 247.425,86

  DONACIJA u korist korisnika kredita za uspešan

  završetak projekta: EUR 200.000

  tj. 20% od iznosa kredita, EBRD plaća direktno klijentu

  Realna kamatna stopa po prijemu donacije za

  završetak projekta EURIBOR 3M + 0.45% p.a.

  Realna efektivna kamatna stopa po prijemu

  donacije za završetak projekta 1.51% p.a.

 • March 2010

  LEED SERTIFIKAT

  Societe Generale banka je registrovala svoju upravnu zgradu za Leed

  sertifikat (LEED - Liderstvo u oblasti energetike i zaštite životne sredine) ,

  n

Search related