Setyembre 16, 2020 ... ng mga empleyado na pisikal na bahagi ng pasilidad, at kinakailangan upang patakbuhin

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Setyembre 16, 2020 ... ng mga empleyado na pisikal na bahagi ng pasilidad, at kinakailangan upang...

 • Gabay

  ALERTO: Manatiling Maingat

  Alinsunod sa mga rekomendasyon ng Estado, magbubukas na ulit ang San Francisco sa Orange na Tier ng Estado simula sa Marso 24, 2021. Binabalanse ng pagpapasya kaugnay ng muling pagbubukas ang mga panganib sa pampublikong kalusugan ng pagkalat ng COVID-19 at ang mga panganib sa pampublikong kalusugan ng mga problema sa ekonomiya at kalusugan ng pag-iisip.

  Kahit bumaba na ang mga rate ng kaso ng COVID-19, at mas marami nang tao ang nababakunahan, mayroon pa ring posibilidad na may COVID-19 ang mga taong nakaka-ugnayan mo. Ang karamihan sa mga impeksyon sa COVID-19 ay dulot ng mga taong walang sintomas ng sakit. Nakumpirma rin naming may mga bago at mas nakakahawang variant ng virus sa San Francisco Bay Area at malamang ay magdulot ng malubhang sakit at pagkamatay ang ilan sa mga variant na ito sa mga hindi pa nababakunahang indibidwal. Hindi pa natin alam kung paano makakaapekto ang mga variant na ito sa bisa ng bakuna, pero ayon sa mga klinikal na pagsubok at real-world na datos, eepekto pa rin ang mga ito gaya ng inaasahan. Ang pagbubukas ng mga sektor ay hindi ganap na nangangahulugang “ligtas” ang mga aktibidad na ito.

  Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang makagawa ng gabay na makakatulong sa mga aktibidad at sektor na ito na makapagbigay ng mga mas ligtas na kapaligiran para sa mga manggagawa at sa publiko. Gayunpaman, kailangang gawin ng lahat ang kanilang bahagi para magawang ligtas ang mga aktibidad na ito hangga't posible, kabilang ang pagsusuot ng mga mask na sakto ang fit, na tumatakip sa iyong bibig at ilong lalo na kapag nagsasalita, pag-iwas sa mga indoor na setting hangga't posible, pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo sa mga taong hindi mo kasama sa bahay, pagpapasuri at pag-isolate kung ikaw ay may sakit, at pagsunod sa mga karagdagang protokol na pangkalusugan na iniaatas sa mga bukas na negosyo. Ang mga taong may posibilidad na magkaroon ng matinding karamdaman dahil sa COVID-19 — gaya ng mga hindi pa nababakunahang nakatatanda at hindi pa nababakunahang indibidwal na may mga panganib sa kalusugan — at ang mga nakatira o nag-aalaga sa kanila ay hinihikayat na huminto sa paglahok sa mga aktibidad kasama ang ibang taong hindi nila kasama sa bahay, kung saan mahirap ang pagsasagawa ng mga pamproteksyong hakbang na pagsusuot ng face mask at social distancing, lalo na indoors o sa matataong lugar.

  Kung ganap ka nang nabakunahan (ibig sabihin, 14 na araw na ang lumipas matapos ang huli mong bakuna), mas makakampante ka na sa iyong mga panganib sa kalusugan kapag nakibahagi ka sa mga aktibidad na pinapahintulutan ng mga departamento sa kalusugan ng ating estado at lokal. Gayunpaman, isaalang-alang ang posibleng panganib na puwedeng dalhin ng pagkakalantad mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga kasama mo sa bahay at hindi pa nababakunahan, kapag nakibahagi ka sa mga aktibidad kasama ng mga taong hindi bahagi ng iyong sambahayan.

  Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad ng Negosyo o BCAT Iniatas ng Opisyal sa Kalusugan na suspindihin o paghigpitan ang mga limitasyon sa kapasidad ng mga aktibidad na ipinapakita sa talahanayan. Sususugan ng mga pagsuspinde o paghihigpit na ito ang anumang kaugnay na utos, direktiba, o gabay. Inaatasan ang lahat ng apektadong indibidwal na sumunod sa mga bagong limitasyong ito, at patuloy na subaybayan at sundin ang lahat ng naaangkop na Utos sa Kalusugan at Direktiba.

  Sumangguni sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad ng Negosyo (Business Capacities and Activities Table, BCAT) (Ingles, Chinese , Spanish , Tagalog , Vietnamese , Russian) para sa lahat ng kasalukuyang paghihigpit, limitasyon, at pagsuspinde.

  https://www.sfdph.org/healthorders https://www.sfdph.org/directives http://www.sfdph.org/dph/alerts/Business-and-Activities-Table.pdf http://www.sfdph.org/dph/files/ig/tier-restrictions/pagezero-chinese.pdf http://www.sfdph.org/dph/files/ig/tier-restrictions/pagezero-spanish.pdf http://www.sfdph.org/dph/files/ig/tier-restrictions/pagezero-tagalog.pdf http://www.sfdph.org/dph/files/ig/tier-restrictions/pagezero-vietnamese.pdf http://www.sfdph.org/dph/files/ig/tier-restrictions/pagezero-russian.pdf

 • Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco Na-update noong 3/23/2021. http://www.sfcdcp.org/businesses Pahina 1 ng 20

  Pansamantalang Gabay: Mga Gym at Fitness Center (Indoor at Outdoor)

  Sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19

  NA-UPDATE NOONG Marso 23, 2021

  AUDIENCE: Mga Gym at Fitness Center na nagpapatakbo indoors at/o outdoors, at ang kanilang mga kliyente. Kailangang basahin ito ng mga kliyente ng mga Gym at Fitness Center dahil binabanggit nito ang mga panganib na nauugnay sa indoor na pag-eehersisyo kung ihahambing sa outdoor na pag- eehersisyo, at naghahatid ito ng mga pinakamahusay na hakbang upang panatilihing malusog at ligtas ang mga kliyente at Tauhan.

  PAUNAWA: Ang sumusunod na gabay ay binuo ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) para gamitin ng mga Gym at Fitness Center, at ipo-post ito sa http://www.sfcdcp.org/businesses. Maaaring baguhin ang gabay sa dokumentong ito dahil sa mga pagbabago sa tier ng antas ng panganib ng COVID-19 para sa San Francisco ayon sa itinalaga ng California Department of Public Health. Pakitingnan ang mga nauugnay na pagbabago sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad ng Negosyo (Business Capacities and Activities Table, BCAT) sa itaas ng dokumentong ito: mao-override ng anumang pagbabagong gagawin sa Talahanayan ang magkasalungat na impormasyon sa dokumentong ito.

  BACKGROUND: Pinapayagan ng Kautusang Manatiling Mas Ligtas sa Bahay (Stay Safer at Home Health Order) (C19-07l) ang mga Outdoor na Gym at Fitness Center at Indoor na Gym at Fitness Center na magbukas. Kailangang gawin ng mga Outdoor at Indoor na Gym at Fitness Center na sumunod sa mga alituntuning ito at subaybayan ang mga paparating na Kautusan at Direktiba sa Kalusugan na naka-post sa https://www.sfdph.org/healthorders at https://sfdph.org/healthdirectives.

  Buod ng Mga Pagbabago mula sa Bersyon noong 3/2/2021

  • Hindi na pinagbabawalan ang mga batang wala pang 18 taong gulang sa pagbisita sa gym o fitness center.

  • Pinapayagan ang mga indoor na aerobic na klase sa fitness nang may mga paghihigpit.

  • Pinapayagang magbukas ang mga locker room sa Orange nang may mga paghihigpit.

  • Pinapayagang magbukas ang mga kainan sa loob ng mga pasilidad ng gym nang may mga paghihigpit.

  Mga Nilalaman MAHAHALAGANG IMPORMASYON ........................................................................................................ 3

  Paano Kumakalat ang COVID-19?......................................................................................................... 3

  Pag-iwas sa COVID-19 .......................................................................................................................... 3

  Mga bakuna para sa trangkaso ............................................................................................................ 4

  Narito na ang bakuna laban sa COVID-19! ............................................................................................ 4

  CA Notify – isa pang paraan para mapigilan natin ang hawahan ........................................................... 4

  Mga Karagdagang Ipinag-aatas para sa Mga Gym/Fitness Center ......................................................... 5

  PAGPAPLANO – Naaangkop sa Mga Outdoor at Indoor na Establisamiyento ........................................... 5

  http://www.sfcdcp.org/businesses http://www.sfcdcp.org/businesses https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf https://www.sfdph.org/healthorders https://sfdph.org/healthdirectives

 • Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco Na-update noong 3/23/2021. http://www.sfcdcp.org/businesses Pahina 2 ng 20

  Metering System - Magpatupad ng Mga Limitasyon sa Kapasidad ........................................................ 6

  MGA IPINAG-AATAS NA MANDATORYONG KARATULA .......................................................................... 8

  Mga Indoor na Gym/Indoor na Fitness Center ..................................................................................... 8

  MGA TAKIP SA MUKHA ........................................................................................................................... 9

  Dapat ipabatid ng karatula tungkol sa kalidad ng pantakip sa mukha ang sumusunod........................ 10

  MAPAPABABA NG MAGANDANG BENTILASYON ANG PAGKALAT NG COVID-19 .................................. 10

  Ang Layunin ng Bentilasyon ............................................................................................................... 10

  Gumawa ng Mga Kinakailangang Pagpapahusay sa Bentilasyon, Kung Posible, Kabilang ang: ............. 11

  Contact Tracing ................................................................................................................................. 12

  PAGTAGUYOD NG ESPASYO .................................................................................................................. 12

  Physical Distancing para sa Mga Indoor na Gym................................................................................. 12

  Physical Distancing para sa Mga Outdoor na Gym at Fitness Center ..................................................