Click here to load reader

SERBISYO SA PAGPAPAGAMOT SA GUMAMIT NG DROGA LIBRO NG · PDF filePara sa mga residente ng County ng Los Angeles na humihingi ng tulong sa isang krisis at makakuha ngmga lokal na programa

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SERBISYO SA PAGPAPAGAMOT SA GUMAMIT NG DROGA LIBRO NG · PDF filePara sa mga residente ng...

 • County ng Los Angeles

  Department of Public Health

  Substance Abuse Prevention and Control

  SERBISYO SA PAGPAPAGAMOT SA GUMAMIT NG DROGA

  LIBRO NG PASYENTE

  Bersyon 3.0

  HUNYO 2019

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 2 of 48

  English ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-742-7900 (TTY: 711).

  PAUNAWA: Ang mga tulong at serbisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa mga malalaking dokumento sa pag-limbag at mga alternatibong ayos, ay magagamit sa iyo nang libre kapag hiniling. Tumawag sa 1-888-742-7900 (TTY: 711).

  Espaol (Spanish) ATENCIN: Si habla espaol, tiene a su disposicin servicios gratuitos de asistencia lingstica. Llame 1-888-742-7900 (TTY: 711).

  Ting Vit (Vietnamese) CH : Nu bn ni Ting Vit, c cc dch v h tr ngn ng min ph dnh cho bn. Gi s 1-888-742-7900 (TTY: 711) . Tagalog (Tagalog/Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-742-7900 (TTY: 711).

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 3 of 48

  (Korean)

  : ,

  . 1-888-742-7900 (TTY: 711)

  .

  (Chinese)

  1-888-742-7900 (TTY: 711)

  (Armenian) , : 1-888-742-7900 (TTY () 711): (Russian) : , . 1-888-742-7900 (: 711 ).

  (Farsi)

  : (TTY: 711) 7900-742-888-1 .

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 4 of 48

  (Japanese)

  1-888-742-7900 (TTY: 711)

  Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-742-7900 (TTY: 711) .

  (Punjabi)

  : ,

  1-888-742-7900 (TTY: 711) '

  (Arabic)

  :

  (. (711 ) 7900-742-888-1.

  (Hindi)

  :

  1-888-742-7900 (TTY: 711)

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 5 of 48

  (Thai)

  :

  1-888-742-7900 (TTY: 711) . (Cambodian) , 1-888-742-7900 (TTY: 711)

  (Lao)

  : ,

  ,

  , . 1-888-742-7900 (TTY: 711) .

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 6 of 48

  TALAAN NG NILALAMAN

  PANGKALAHATANG IMPORMASYON ........................................................................ 10

  Mga Serbisyo sa Panahon ng Emerhensiya ................................................................. 10 Labis na dosis ............................................................................................................... 10 Sinong pwedeng tawagan kung gusto ko nang magpakamatay? ................................. 10 Bakit Importanteng Basahin ito? ................................................................................... 12 Mga Importanteng Impormasyon tungkol sa Aking Kalusugan LA ................................ 13 Bilang miyembro ng START-ODS, Ang SAPC ang responsable sa: ............................ 13

  TULONG SA MGA MIYEMBRO .................................................................................... 14

  Impormasyon para sa Mga Miyembro na Kailangan ng Mga Materyales sa Iba't Ibang Wika .............................................................................................................................. 14 Impormasyon para sa mga Miyembro na May Problema sa Pagbabasa ...................... 14 Impormasyon para sa mga Miyembro na Pinagmumulan ng Pagdinig o Pagsasalita ... 15 Impormasyon para sa Mga Miyembro na Malabo o May Sira ang Mata ....................... 15 Paunawa ng Mga Kasanayan sa Pagkapribado ............................................................ 15 Sino ang dapat tawagan kung nararamdaman ko na ako ay nagdidiskrimina? ............. 15

  MGA SERBISYO NG START ODS ............................................................................... 17

  Ano ang mga Serbisyo ng START-ODS? ..................................................................... 17 Ang Maagang Panapanahong Screening, Dayagnosis, at Paggamot (EPSDT) ........... 23

  PAANO SIMULAN ANG SERBISYO NG START ODS ................................................. 23

  Paano makakakuha ng serbisyo ng START ODS? ....................................................... 23 Saan makakakuha ng serbisyo ng START ODS? ......................................................... 24 Pangangalaga Labas sa Oras ....................................................................................... 24 Paano ko malalaman kung Kailangan ko ng Tulong? ................................................... 24 Paano ko malalaman kung ang isang bata o tinedyer ay nangangailangan ng tulong? 25

  PAANO KUMUHA NG SERBISYO PARA SA KALUSUGANG PANGKAISIPAN .......... 25

  Saan makakakuha ng mga espesyal na serbisyo sa kalusugang pangkaisipan? ......... 25

  MEDIKAL NA PANGANGAILANGAN............................................................................ 25

  Ano ang medikal na pangangailangan at bakit importante ito? ..................................... 25

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 7 of 48

  Ano ang pamantayan ng 'medikal na pangangailangan' para sa pagsakop sa mga serbisyo sa paggagamot sa paggamit ng karamdaman? .............................................. 26

  PAGPILI NG PROVIDER .............................................................................................. 27

  Paano ako makakahanap ng isang provider para sa mga serbisyo sa paggamit ng disorder sa paggamit ng substansiya na kailangan ko? ................................................ 27 Sa sandaling makahanap ako ng isang provider, maaari bang sabihin ng aking plano sa County ang provider kung anong mga serbisyo ang makukuha ko? ............................. 27 Aling mga provider ang ginagamit ng aking plano sa START-ODS? ............................ 28

  PAUNAWA SA PAGBABAGO NG BENEPISYO ........................................................... 28

  Ano ang Paunawa sa Pagbabago ng Benepisyo? ........................................................ 28 Kailan ako makakatanggap ng Paunawa sa Pagbabago ng Benepisyo? ..................... 29 Lagi ba akong makakatanggap ng Paunawa sa Pagbabago ng Benepisyo kung hindi ko nakukuha ang gusto kong serbisyo? ............................................................................. 29 Ano ang sasabihin sa akin ng Paunawa sa Pagbabago ng Benepisyo? ....................... 30 Ano ang Dapat Gawin Kapag Nakatanggap ng Paunawa sa Pagbabago ng Benepisyo? ...................................................................................................................................... 30

  PROSESO SA RESOLUSYON NG PROBLEMA .......................................................... 31

  Paano kung hindi ko makuha ang mga serbisyo na gusto ko mula sa aking plano sa County?? ....................................................................................................................... 31 Makakakuha ba ako ng tulong upang magsampa ng apela, karaingan o Makatarungang Pagdinig ng Estado? ..................................................................................................... 31 Paano kung kailangan ko ng tulong upang malutas ang problema sa aking plano ng County ngunit ayaw kong magsampa ng karaingan o apela? ....................................... 32

  ANG PROSESO NG KARAINGAN ............................................................................... 32

  Ano ang Karaingan?...................................................................................................... 32 Kailan ako makakapag-hain ng karaingan? .................................................................. 33 Paano ako makakapag-hain ng kairingan? ................................................................... 33 Paano ko malalaman kung natanggap ng plano ng county ang aking karaingan? ........ 33 Kailan magkakaroon ng desisyon ang aking karaingan? .............................................. 33 Paano ko malalaman kung ang plano ng county ay nakagawa ng desisyon tungkol sa aking karaingan? ........................................................................................................... 34 Mayroon bang huling araw na maghain ng karaingan? ................................................. 34

  ANG PROSESO NG APELA (KARANIWAN AT PINABILIS) ........................................ 34

 • Substance Use Treatment Services PATIENT HANDBOOK - Version 3.0 Last Updated: June 2019 Page 8 of 48

  Ano ang karaniwan na apela? ....................................................................................... 34 Kailan ako pwedeng maghain ng apela? ....................................................................... 35 Paano ako makakapaghain ng apela? .......................................................................... 36 Paano ko malalaman kung may desisyon ang aking apela? ......................................... 36 Mayroon bang huling araw na magsampa ng apela? .................................................... 37 Kailan gagawan ng desisyon ang aking apela? ............................................................ 37 Paano kung hindi ako makapaghintay ng 30 araw para sa desisyon sa aking apela? .. 37 Ano ang isang pinabilis na apela? ....................................................................

Search related