Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  1/28

  Seorang PerempuanDengan Riwayat Seksio

  sesareaSTEVAN (406151036)

  UNTAR

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  2/28

  ◦ Nama : ny. E

  ◦  Jenis kelamin : Perem!an

  ◦ Um!r : 31 "a#!n

  ◦ Pen$i$ikan : S%P

  ◦ Peker&aan : 'R◦ Aama : 'slam

  ◦ S!k!*ansa : Ja+a*'n$,nesia

  ◦ Alama" : Alas$,+, 5*1 -!k!# Se"i

  Identitas Pasien

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  3/28

  U : en&,lan $i er!" Ri+aya" Penyaki" Sekaran

  ◦ /ani"a 31 "a#!n P1A0 $a"an ke

  P,nek RSU- RAA S,e+,n$, Pa"i$enan r!&!kan $ari 2i$an $enankela#iran anak er"ama $i lak!kan

  seara seksi, sesarea. enenkenen $i rasakan se&ak "a$i ai.

  Anamnesa

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  4/28

  Ri+aya" Penyaki" -a#!l!◦ Ri+aya" ier"ensi : -isankal

  ◦ Ri+aya" -% : -isankal

  ◦ Ri+aya" Asma : -isankal

  ◦ Ri+aya" Aleri : -isankal

  ◦  Jan"!n : -isankal

  Anamnesa

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  5/28

  Ri+aya" %ens"r!asi◦ ai$ er"ama !m!r 1 "a#!n

  ◦ PT : 0015

  ◦ P7 : 4016

  ◦ Sikl!s : Tera"!r

  ◦ 7amanya : #ari

  ◦ Saki" saa" ai$ : "i$ak a$a

  Anamnesa

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  6/28

  Ri+aya" An"e Na"al 8are◦ i$an (9); -,k"er s.

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  7/28

  Ri+aya" el!ara erenana◦ Perna# memakai s!n"ik 3 2!lan se"ela# #amil

  anak er"ama selama 3 "a#!n

  Ri+aya"

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  8/28

  ea$aan Um!m* esa$aran: 8,m,s %en"is Tan$a"an$a =i"al

  ◦  Tekanan $ara# : 130*90 mm

  ◦ >rek!ensi na$i : 9 *meni"

  ◦ S!#! : 36; 8

  ◦ >rek!ensi na?as: 19 *meni"

  %a"a : ,n&!n"i=a Anemis(*); Sklera 'k"erik(*)

   T#,ra :8

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  9/28

  A2$,men :◦ 'nseksi : 7!ka ekas S8 ('nsisi semen 2a+a#

  ra#im Trans=ersal)

  ◦   A!sk!l"asi : U(@)

  ◦   Palasi : Nyeri Tekan ()

  ◦   7e,,l$   ' : !la"; esar; 7!nak

    '' : PUA

    ''' : !la"; esar; eras

    'V : -i=eren

  Permeriksaan Fisik 

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  10/28

   Tini >!n$!s U"eri : 31 m -eny!" Jan"!n Janin: 136 *meni" is : *10B*0C

  VT◦ Pem2!kaan : 4 m

  ◦ Peniisan : 5D

  ◦ !li" e"!2an : @

  aian a+a# : ,$e 1◦ P,in" ,? -ire"i,n : eala

  ◦ Uk!ran Pan!l -alam : 11 m

  Permeriksaan Fisik 

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  11/28

  1. /ani"a 31 "a#!n; P1A0; U 3 min! @5 #ari

  . Anak #i$!; in"ra!"erine

  3. aian 2a+a keala;keala s!$a# mas!kPAP; PUA

  4. 'nar"! ala '

  5. P,s" seksi, sesarea 5 "a#!n lal!

  Diagnosis

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  12/28

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  13/28

  Seksi, sesarea iala#em2e$a#an !n"!k

  mela#irkan &anin $enanmem2!ka $in$in er!" $an$in$in !"er!s.

  Defnisi

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  14/28

  'n$ikasi i2! Plaen"a re=ia ","alis $an marinalis (P,s"eri,r). Pan!l semi" 8,n&!a"a Vera (8V) 9 m Ri+aya" S8 a$a ke#amilan se2el!mnya 8e?al,el=i $isr,,r"i,n (8P-) yan mer!akan ke"i$ak

  seim2anan an"ara !k!ran keala $enan an!l. T!m,r &alan la#ir yan menim2!lkan ,2s"r!ksi. S"en,sis ser=i*=aina. R!"!r !"eri imminens. Par"!s lama. Par"!s "ak ma&! Preeklamsi $an ier"ensi.

  Indikasi Seksio Sesaria

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  15/28

  elainan le"ak; resen"asi; sika $an ,sisi &anin.Presen"asi 2,k,n a$a ke#amilan !k! 2!lan#anya 3D4D sa&a; "e"ai $i Amerika serika"a$a "a#!n 1F95 $ila,rkan; FD $ari sel!r!#

  resen"asi 2,k,n $ila#irkan $enan ,erasisesar.

  a+a" &anin.◦ a+a" &anin $inya"akan se2aai k,n"ri2!",r kenaikan

  anka ,erasi sesar se2esar 10D15D a"a! sama$enan 10D $ari sel!r!# in$ikasi ,erasi sesar.

  Sy,k; Anemia 2era". elainan k,neni"al. 

  Indikasi Janin

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  16/28

   Jenis-jenis Seksio Sesaria.

  A.Classi! ".#ow $ertial!

  C.%rans$erse Inition

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  17/28

  R!"!ra !"eri mer!akank,mlikasi lans!n yan $aa""er&a$i a$a persalinan

   pervaginam pada bekas SC(PPS); meski!n ke&a$iannyakeil; "ai $aa" menye2a2kanm,r2i$i"as $an m,r"ali"as 2aii2! $an &anin.

   persalinan pervaginam padabekas SC

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  18/28

  Tipe insisi uterus Perkiraan ruptur (%)

  Klasik 4-9

  Bentuk T 4-9

  Vertikal rendah 1-7

  Tranversal rendah 0.2-0.5

  %a&el '. Angka Ruptur (terus "erdasarkan Jenis dan #okasi Insisi (terus Se&elumnya

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  19/28

  Riwayat persalinan Faktor I&u )arakteristik ke*amilan saat ini

  +anajemen Persalinan pada "ekas SC Jumla* Sesar Se&elumnya

  Faktor risiko ruptur padaPP"S

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  20/28

   J!mla# S8 se2el!mnya Jenis ar!" 'n"er=al ersalinan

  -emam ,s" ar"!m se"ela# S8 Ri+aya" ersalinan er=ainam

  Riwayat persalinan

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  21/28

  Um!r An,mali !"er!s

  Faktor I&u

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  22/28

  %akr,s,mia e#amilan an$a  e"e2alan semen 2a+a# ra#im (SU)

  %alresen"asi

  )arakteristik ke*amilan saat ini

  No Skor Alamia Nilai

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  23/28

  No. Skor Alamia Nilai

  1 Riwayat persalinan pervaina! se"elu!ya 2

  2 #ndikasi $% se"elu!nya

  $unsan& awat 'anin& plasenta previa& elekti( 2

  )ist*sia pada pe!"ukaan + 5 ,! 1

  )ist*sia pada pe!"ukaan 5 ,! 0

  )ilatasi serviks

  4 ,! 2

  2&5 + 4 ,! 1

  + 2&5 ,! 0

  4 $tati*n di"awah /2 1

  5 an'an serviks + 1 ,! 1

  ersalinan ti!"ul sp*ntan 1

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  24/28

  Sk,r H 10; ke2er#asilan F4;5D 4 H 6 ; ke2er#asilan 9;9D 0 H 3 ; ke2er#asilan 60;0D

   Interpretasi Skor Alamia ,

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  25/28

   Ter&a$i eninka"an seki"ar "ia kali lia"resik, r!"!r !"er!s a$a +ani"a yanmen,2a mela#irkan er =ainam $enanri+aya" sesar $i2an$inkan $enanri+aya" 1kali sesar. American College ofObstetricians and Gynecologists menam2il,sisi 2a#+a +ani"a $enan ri+aya" $!akali sesar "rans=ersalren$a# $aa"$i&a$ikan kan$i$a" !n"!k VA8.

   Jumla* Sesar Se&elumnya

  Rekomendasi Amerian College o

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  26/28

  Rekomendasi Amerian College o&stetriians and /yneologists 0'1112untuk Pemili*an )andidat Persalinan

  per 3aginam Setela* Sesar 03"AC2Kriteria Seleksi

  Riwayat satu atau dua sesar transversal rendah

  anul se,ara klinis lapan

  Tidak ada 'arinan parut uterus lain atau riwayat ruptur 

  Tersedia d*kter sela!a persalinan akti( yan !a!pu!e!antau persalinan dan !elakukan sesar darurat

  Ketersediaan anestesi dan petuasnya untuk sesar darurat

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  27/28

  Persalinan s,n"an le2i# $i#arakan a$a+ani"a $enan ri+aya" S8; eneli"ian yan"ela# $ilak!kan selama ini menya"akan2a#+a in$!ksi ersalinan aman selama

  "er$aa" in$ikasi a$a i2! $an &anin ser"aasien mer!akan kan$i$a" yanmemen!#i syara" !n"!k ersalinaner=ainam 2ekas seksi, sesarea (PPS).

  )esimpulan

 • 8/17/2019 Seorang Perempuan Dengan Riwayat Seksio Sesarea

  28/28

  8!nnin#am; %a-,nal$; ran":