of 9 /9
 Seni Budaya Nama : Renaldy Oscar Gunawa Kelas : IX-9 Indonesia 1. WAYANG KULIT. UNESCO pada tanggal 7 November 2003 telah MENETAPKAN  bahwa A ! A N" KU#$T adalah war%&an b'da(a d'n%a (ang )E*ASA# +A*$ $N+ONES$A,Menter% Negara Keb'da(aan dan Par%w%&ata $ "ede Ard%-a meng'ng-ap-an. &e/a- 7 November 2003 lal' Organ%&a&% Pend%d%-an. $lm' Pengetah'an dan Keb'da(aan P)) UNESCO1 telah menga-'% wa(ang &ebaga% o rld Ma&ter P%ee o Oral and $ntang%ble 4er%tage o 4'man%t(,  2. KERIS.

Seni Budaya Aldi

Embed Size (px)

Text of Seni Budaya Aldi

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  1/9

  Seni Budaya

  Nama : Renaldy Oscar Gunawa

  Kelas : IX-9

  Indonesia1. WAYANG KULIT.

  UNESCO pada tanggal 7 November 2003 telah MENETAPKANbahwa A!AN" KU#$T adalah war%&an b'da(a d'n%a (ang )E*ASA# +A*$$N+ONES$A,Menter% Negara Keb'da(aan dan Par%w%&ata $ "ede Ard%-a meng'ng-ap-an. &e/a-7 November 2003 lal' Organ%&a&% Pend%d%-an. $lm' Pengetah'an dan Keb'da(aan P))UNESCO1 telah menga-'% wa(ang &ebaga% orld Ma&ter P%ee o Oral and $ntang%ble 4er%tageo 4'man%t(,

  2. KERIS.

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  2/9

  Un%ted Nat%on Ed'at%onal S%ent%% and C'lt'ral Organ%5at%on UNESCO1 (ang mer'pa-anorgan%&a&% b%dang pend%d%-an dan -eb'da(aan Per&er%-atan )ang&a6)ang&a P))1MEN"UKU4KAN KE*$S $N+ONES$A &ebaga% -ar(a ag'ng war%&an -eman'&%aan m%l%-

  &el'r'h bang&a d% d'n%a, +'n%a telah menga-'% -eberadaan -er%& $ndone&%a. &e-al%g'& mendapatpenghargaan d'n%a &e/a- 28 November 2008. -ata pend%r% &e-al%g'& +%re-t'r M'&e'm Ne-aUb'd. Pande a(an S'te/a Ne-a. Kam%& 97:71,

  3. BATIK.

  Per/'angan $ndone&%a 'nt'- mendapat-an penga-'an d'n%a ata& bat%- &ebaga% war%&an b'da(aa&l% $ndone&%a t%da- &%a6&%a, Un%ted Nat%on Ed'at%onal. S%ent%% and C'lt'ral Organ%5at%onUNESCO1 +$PAST$KAN a-an meng'-'h-an trad%&% bat%- &ebaga% &alah &at' b'da(a war%&and'n%a AS#$ $N+ONES$A pada O-tober 200; mendatang d% Peran%&,

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  3/9

  6. REOG PONOROGO.

  Pemer%ntah Mala(&%a a-h%rn(a MEN"AKU$ )A4A *EO" PONO*O"O A+A#A4 M$#$K$N+ONES$A, Tetap%. memang -eb'da(aan ter&eb't telah d%&ebar-an d%

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  4/9

  tarian singa

  Tar%an S%nga baha&a C%naB p%n(%n w&hD1 adalah &ebahag%an dar%pada tar%an trad%&%onaldalam adat war%&an ma&(ara-at C%na. (ang mana penar% a-an men%r' pergera-an &%nga denganmengg'na-an -o&t'm &%nga, Ko&t'm &%nga %t' d%ma%n-an oleh d'a penar% %a%t' &eorang

  mema%n-an d% bahag%an hadapan dengan menggera-an -epala -o&t'm. mana-ala pa&anganpenar% a-an mema%n-an bahag%an bela-ang -o&t'm &%nga ter&eb't, Ked'a6d'a penar% %t' a-anbergera- &ea-an6a-an &%nga d% ata& penta& (ang d%&ed%a-an, Tar%an &%nga %n% a-an d%%r%ng% olehgong. dram. dan dent'man mer'n (ang d%-ata-an a-an membawa t'ah

  Tarian naga

  Tar%an nagaC%na. p%n(%n w lng1 %alah &ebent'- tar%an dan per&embahan trad%&%onaldalam b'da(a C%na, Sepert%lah tar%an &%nga. tar%an naga &er%ng d%per&embah-an pada m'&%mpera(aan, Orang C%na &elal' men(eb't Ket'r'nan Naga C%na Trad%&%onal. C%na

  *%ng-a&. p%n(%n lng de h'Fn rGn1 &ebaga% lambang %dent%t% etn%-,

  Pada %-%ran orang C%na. naga adalah &e/en%& h%d'pan (ang meng'nt'ng-an, Naga mewa-%l%-e-'atan (ang t%ada band%ngan (ang boleh mengh%lang-an na&%b b'r'- dan menegah /ena(ah,Oleh &ebab %t'. &e/a- 5aman nene- mo(ang &ema&a mere-a mera(a-an Tah'n )ar' C%na. ata'mem%mp%n pro&e&% 'nt'- men(amb't &eorang dewa. bah-an -et%-a ada benana alam ata'benana per%bad% berla-'. mere-a a-an mengada-an tar%an naga 'nt'- berdoa &'pa(a mendapatber-at dar% &('rga,

  Korea Selatan)erandaH EPS6Top%- KoreaH )er%-'t +atar Keb'da(aan Sehar%6har% Korea Selatan

  Berikut Daftar Kebudayaan Sehari-hari Korea SelatanInfoMenarik!S-"o#ik Korea$% Komentar&'(&'($&') '9) "am#ilan

  Beri!t "a#tar Ke$!%a&aan Sehari'hari K(rea Se)atanI Set%ap negara pa&t% memp'n(a%-eb'da(aan ata' -eb%a&aan (ang t'r'n6tem'r'n dar% genera&% -e genera&% ber%-'tn(a, +anber%-'t &a(a a-an berbag% tentangDaftar Kebudayaan Sehari-hari Korea Selatan (ang &a(a

  dapat dar% mater% TeJtboo- 2093EPS6Top%-,

  )aa

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  5/9

  Keb'da(aan Sehar%6har% Korea Selatan 1 %n% d%amb%l &eara gar%& be&arn(a &a/a, Unt'- leb%hr%n%n(a lag%. &%la-an Anda &earh d%"oogle,

  Berikut DaftarKebudayaan Sehari-hari Korea Selatan

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  6/9

  T%da- &opan -ala' member% &alam &amb%l melamba%-an tangan -epada ata&an ata' re-an-er/a (ang leb%h t'a, T%da- &opan -ala' memel'- ata' menar'h tangann(a d% ata& bah'ata&an ata' re-an -er/a (ang leb%h t'a,

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  7/9

  M'5%- -la&%- @%etnam boleh d%-ata-an bera&al dar%pada &erangan Mongol. apab%la orang @%etnammenawan &e-'mp'lan operaCh%na, M'5%- -la&%- Tengah men'n/'--an pengar'h b'da(aChampadengan melod%n(a (ang melan-ol%-, M'5%- &elatan p'la mengha&%l-an &%at la%&&e56a%re(ang bertenaga,

  )ola &epa-%alah &'-an pal%ng pop'lar d% @%etnam, Sela%n %t'.badm%nton. ten%&.p%ng pong. danat'r/'ga t%da- -'rang pop'lar d% -alangan ra-(at, )ola tampar.-h'&'&n(a (ang bola tamparwan%ta. t'r't d%&a-&%-an rama% orang @%etnam, Ma&(ara-at e-&patr%at @%etnam membent'-&ebahag%an pent%ng dalam -eh%d'pan -eb'da(aan @%etnam dengan memper-enal-an &'-an.%lem. m'5%- dan -eg%atan -eb'da(aan )arat (ang la%n -epada negara, @%etnam /'gamer'mah-an &eb'ah %nd'&tr% per%leman (ang -e%l,

  +% -alangan pelbaga% ma/l%& trad%&%onal @%etnam.per-ahw%nan trad%&%onal @%etnamadalah antara(ang terpent%ng, Me&-%p'n mengalam%pembaratan.-eban(a-an adat lama dalam per-ahw%[email protected]%etnam ma&%h d%ra% oleh orang @%etnam d% dalam dan l'ar neger%. dengan &er%ngmenggab'ng-an 'n&'r t%m'r dan barat,

  "imor 5este

  BUDAYA DAN SENI

  1. Seni Tari

  Di Distrik Dili terdapat beberapa tarian daerah yang

  mempesona. Tarian-tarian tersebut antara lain : Tari Lorsa, Tari

  Simu Surik, Tari Boot, Tari Likurai, Tari Tebe-Tebe, dan Tari

  Folklore. Tari Likurai lebih popular sampai ditingkat nasional,

  tarian ini dilakukan untuk menyambut para prajurit yang baru

  pulang dari medan pertempuran dan juga untuk menyambut

  Tamu gung yang datang. Selain itu jenis tari yang menonjol

  dan sangat digemari generasi muda di Dili adalah ! "olklore !

  yaitu bentuk tari pengaruh dari #ortugal, yang telah merakyat

  di Dili.

  $. Seni Sastra

  Seni sastra yang berkembang didalam %asyarakat Dili dan

  Timor Leste umumnya dan masih dilestarikan sampai sekarang

  adalah kanunuk & #antun ', Dadolik & #uisi ', knanoik

  & (erita ', Baitoa & )yanyian Sedih '. *enis-jenis ini adalah

  sastra lisan yang dituturkan oleh seorang %akoa pada a+araadat tertentu. %engenai anunuk, ada berbagai ma+am

  jenisnya, diantaranya pantun yang menjadi bagian dari suatu

  tarian, adapula pantun yang untuk bersahut-sahutan yang

  dilakukan oleh para muda-mudi pada a+ara tertentu. dapun

  Dadolik, adalah bentuk sastra yang bersi"at sangat ritual,

  digunakan untuk memuja para leluhur. knanoik, adalah +erita

  https://ms.wikipedia.org/wiki/Operahttps://ms.wikipedia.org/wiki/Champahttps://ms.wikipedia.org/wiki/Laissez-fairehttps://ms.wikipedia.org/wiki/Bola_sepakhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Badmintonhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Tenishttps://ms.wikipedia.org/wiki/Ping_ponghttps://ms.wikipedia.org/wiki/Ping_ponghttps://ms.wikipedia.org/wiki/Caturhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Bola_tamparhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Bola_tamparhttps://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkahwinan_tradisional_Vietnam&action=edit&redlink=1https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkahwinan_tradisional_Vietnam&action=edit&redlink=1https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembaratan&action=edit&redlink=1https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembaratan&action=edit&redlink=1https://ms.wikipedia.org/wiki/Operahttps://ms.wikipedia.org/wiki/Champahttps://ms.wikipedia.org/wiki/Laissez-fairehttps://ms.wikipedia.org/wiki/Bola_sepakhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Badmintonhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Tenishttps://ms.wikipedia.org/wiki/Ping_ponghttps://ms.wikipedia.org/wiki/Caturhttps://ms.wikipedia.org/wiki/Bola_tamparhttps://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkahwinan_tradisional_Vietnam&action=edit&redlink=1https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembaratan&action=edit&redlink=1
 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  8/9

  rakyat yang dituturkan oleh %akoa atau oleh orang-orang tua.

  (erita tersebut umumnya berisi mitos, keper+ayaan, dan asal-

  usul nenek moyang masyarakat setempat.. Seni erajinan dan ndustri ke+il

  Seni dan kerajinan industri ke+il yang ada di Dili antara lain:

  /erabah, %armer, eramik, erajinan anyaman dari tari agel,aneka kerajinan dari daun pandan dan lontar, tenun ikat yang

  hasilnya disebut kain 0Tais0, aneka ukiran dari kayu dan

  lainnya.

  . Seni Suara

  Bentuk seni musik yang paling kuno di distrik Dili adalah %aloi

  dan kore-metan. %aloi adalah nama suatu jenis nyanyian, yang

  diiring dengan alat musik Lakadou &alat musik yang di buat

  dari bambu'. Dapat juga di iringi dengan alat musik kakeit&alat

  musik dari logam2bambu' yang dimainkan dengan mulut dan

  jari.

  3ang terkenal hingga sekarang adalah 0kore-metan0.

  Sebenarnya 0kore-metan0 adalah nama upa+ara adat yang

  menandai selesainya masa berkabung bagi suatu keluarga

  selama 1 tahun sebagai masa berkabung karena salah seorang

  anggota keluarga dekat meninggal. 0ore0 berarti melepaskan,

  0%etan0 berarti hitam. *adi 0kore-metan0 adalah upa+ara

  melepaskan kain hitam yang dipakai oleh sekelompok

  keluarga. %usik ini mula-mula adalah musik upa+ara adat

  dalam melepaskan kain hitam. dalah suatu keper+ayaan yang

  turun-temurun berlaku tidak hanya di Dili saja tetapi diseluruhTimor Leste bah4a apabila seseorang meninggal dunia, maka

  ji4anya belum dapat berpindah ke alam lain sebelum diadakan

  upa+ara pelepasan oleh keluarganya. %usik ini diiringi oleh

  alat musik seperti : biola, gitar, okolele, babadok bandolin dan

  tambur.

  5. #ermainan 6akyat

  #ermainan rakyat masyarakat Dili pada umumnya menyukai

  kuru-kuru &permainan dadu' dan sabung ayam adalah

  permainan tradisi dari 7aman )enek %oyang dulu sampaisekarang. #ermainan ini dapat di jumpai di setiap desa,

  maupun ke+amatan

 • 7/24/2019 Seni Budaya Aldi

  9/9