9
 Seni Budaya Nama : Renaldy Oscar Gunawa Kelas : IX-9 Indonesia 1. WAYANG KULIT. UNESCO pada tanggal 7 November 2003 telah MENETAPKAN  bahwa A ! A N" KU#$T adalah war%&an b'da(a d'n%a (ang )E*ASA# +A*$ $N+ONES$A,Menter% Negara Keb'da(aan dan Par%w%&ata $ "ede Ard%-a meng'ng-ap-an. &e/a- 7 November 2003 lal' Organ%&a&% Pend%d%-an. $lm' Pengetah'an dan Keb'da(aan P)) UNESCO1 telah menga-'% wa(ang &ebaga% o rld Ma&ter P%ee o Oral and $ntang%ble 4er%tage o 4'man%t(,  2. KERIS.

Seni Budaya Aldi

Embed Size (px)

Citation preview

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 1/9

  Seni Budaya

Nama : Renaldy Oscar Gunawa

Kelas : IX-9

Indonesia1. WAYANG KULIT.

UNESCO pada tanggal 7 November 2003 telah MENETAPKAN bahwa A!AN" KU#$T adalah war%&an b'da(a d'n%a (ang )E*ASA# +A*$$N+ONES$A,Menter% Negara Keb'da(aan dan Par%w%&ata $ "ede Ard%-a meng'ng-ap-an. &e/a-7 November 2003 lal' Organ%&a&% Pend%d%-an. $lm' Pengetah'an dan Keb'da(aan P))UNESCO1 telah menga-'% wa(ang &ebaga% orld Ma&ter P%ee o Oral and $ntang%ble 4er%tageo 4'man%t(,

 

2. KERIS.

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 2/9

 

Un%ted Nat%on Ed'at%onal S%ent%% and C'lt'ral Organ%5at%on UNESCO1 (ang mer'pa-anorgan%&a&% b%dang pend%d%-an dan -eb'da(aan Per&er%-atan )ang&a6)ang&a P))1MEN"UKU4KAN KE*$S $N+ONES$A &ebaga% -ar(a ag'ng war%&an -eman'&%aan m%l%-

&el'r'h bang&a d% d'n%a, +'n%a telah menga-'% -eberadaan -er%& $ndone&%a. &e-al%g'& mendapat penghargaan d'n%a &e/a- 28 November 2008. -ata pend%r% &e-al%g'& +%re-t'r M'&e'm Ne-aUb'd. Pande a(an S'te/a Ne-a. Kam%& 97:71,

3. BATIK.

Per/'angan $ndone&%a 'nt'- mendapat-an penga-'an d'n%a ata& bat%- &ebaga% war%&an b'da(aa&l% $ndone&%a t%da- &%a6&%a, Un%ted Nat%on Ed'at%onal. S%ent%% and C'lt'ral Organ%5at%onUNESCO1 +$PAST$KAN a-an meng'-'h-an trad%&% bat%- &ebaga% &alah &at' b'da(a war%&and'n%a AS#$ $N+ONES$A pada O-tober 200; mendatang d% Peran%&,

 

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 3/9

 

6. REOG PONOROGO.

 

Pemer%ntah Mala(&%a a-h%rn(a MEN"AKU$ )A4A *EO" PONO*O"O A+A#A4 M$#$K$N+ONES$A, Tetap%. memang -eb'da(aan ter&eb't telah d%&ebar-an d% <ohor dan Selangor olehma&(ara-at Ponorogo (ang t%nggal d% Mala(&%a &e/a- bertah'n6tah'n lal'

Ch%na

Bahasa

)aha&a C%na l%&an terd%r% dar%pada &eb%langan d%ale- C%na &epan/ang &e/arah, Ket%-a +%na&t%M%ng. baha&a Mandar%n ba-' d%na&%onal-an, Sengg'hp'n beg%t'. bar'lah -et%-a 5aman *ep'bl%-Ch%na pada awal abad -e620 apab%la -el%hatan apa6apa ha&%l (ang n(ata dalam mem'p'- &at' baha&a &eragam d% Ch%na,

Pada 5aman -'no. baha&a C%na Kla&%-  men/ad% &tandard pen'l%&an &elama ber%b'6r%b' tah'n.tetap% ban(a- terhad -epada golongan &ar/ana dan ende-%awana, Men/elang abad -e620. /'taanra-(at. terma&'- (ang d% l'ar -erabat d%ra/a b'ta h'r'=9>, 4an(a &elepa& "era-an ? Me% bar' berm'lan(a '&aha beral%h -e  baha&a C%na @erna-'lar  (ang memboleh-an ra-(at b%a&a membaa-erana d%rang-a bera&a&-an l%ng'%&t%- dan onolog% bag% &'at' baha&a l%&an,

tarian tradisional cina

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 4/9

tarian singa

Tar%an S%nga baha&a C%na舞獅B p%n(%n w&hD1 adalah &ebahag%an dar%pada tar%an trad%&%onaldalam adat war%&an ma&(ara-at C%na. (ang mana penar% a-an men%r' pergera-an &%nga denganmengg'na-an -o&t'm &%nga, Ko&t'm &%nga %t' d%ma%n-an oleh d'a penar% %a%t' &eorang

mema%n-an d% bahag%an hadapan dengan menggera-an -epala -o&t'm. mana-ala pa&angan penar% a-an mema%n-an bahag%an bela-ang -o&t'm &%nga ter&eb't, Ked'a6d'a penar% %t' a-an bergera- &ea-an6a-an &%nga d% ata& penta& (ang d%&ed%a-an, Tar%an &%nga %n% a-an d%%r%ng% olehgong. dram. dan dent'man mer'n (ang d%-ata-an a-an membawa t'ah

Tarian naga

Tar%an nagaC%na舞龙. p%n(%n w lng1 %alah &ebent'- tar%an dan per&embahan trad%&%onaldalam b'da(a C%na, Sepert%lah tar%an &%nga. tar%an naga &er%ng d%per&embah-an pada m'&%m pera(aan, Orang C%na &elal' men(eb't Ket'r'nan Naga C%na Trad%&%onal龍的傳人. C%na

*%ng-a&龙的传人. p%n(%n lng de h'Fn rGn1 &ebaga% lambang %dent%t% etn%-,

Pada %-%ran orang C%na. naga adalah &e/en%& h%d'pan (ang meng'nt'ng-an, Naga mewa-%l%-e-'atan (ang t%ada band%ngan (ang boleh mengh%lang-an na&%b b'r'- dan menegah /ena(ah,Oleh &ebab %t'. &e/a- 5aman nene- mo(ang &ema&a mere-a mera(a-an Tah'n )ar' C%na. ata'mem%mp%n pro&e&% 'nt'- men(amb't &eorang dewa. bah-an -et%-a ada benana alam ata' benana per%bad% berla-'. mere-a a-an mengada-an tar%an naga 'nt'- berdoa &'pa(a mendapat ber-at dar% &('rga,

Korea Selatan)eranda H EPS6Top%- Korea H )er%-'t +atar Keb'da(aan Sehar%6har% Korea Selatan

Berikut Daftar Kebudayaan Sehari-hari Korea SelatanInfoMenarik !S-"o#ik Korea $% Komentar &'(&'($&') '9) "am#ilan

Beri!t "a#tar Ke$!%a&aan Sehari'hari K(rea Se)atan I Set%ap negara pa&t% memp'n(a%-eb'da(aan ata' -eb%a&aan (ang t'r'n6tem'r'n dar% genera&% -e genera&% ber%-'tn(a, +an ber%-'t &a(a a-an berbag% tentang Daftar Kebudayaan Sehari-hari Korea Selatan  (ang &a(a

dapat dar% mater% TeJtboo- 2093 EPS6Top%-,

)aa <'ga Contoh orm'l%r Pendataran EPS6Top%- dan Cara Peng%&%ann(a

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 5/9

Keb'da(aan Sehar%6har% Korea Selatan 문화1 %n% d%amb%l &eara gar%& be&arn(a &a/a, Unt'- leb%hr%n%n(a lag%. &%la-an Anda &earh d% "oogle,

Berikut Daftar Kebudayaan Sehari-hari Korea Selatan

<en%&6<en%& Salam d% Korea 한국의 인사 종류1

1. Sa)a* Bersi#at S(+an ,정중한 인사-

• Mem*eri salam sam*il mem*un+kuk *adan *a+iat atas den+an ,). /!adasaat *ersalaman den+an #ak(*u #residen direktur atau mandor #ertama kali0waktu men+uca#kan terima kasi1 dan meminta ma2af3.

2. Sa)a* Bersi#at Biasa ,보통의 인사-

• Mem*eri salam sam*il mem*un+kuk *adan *a+ian atas den+an %&./*iasanya di+unakan #ada saat mem*eri salam ke#ada atasannya3.

3. Sa)a* Bersi#at Ringan ,가벼운 인사-

• Mem*eri salam sam*il mem*un+kuk *adan 1anya sedikit. /ketika *ertemukem*ali atasannya atau le*i1 dari dua kali di tem#at se#erti loron+ atau lift3.

. /atatan Unt! 0e*$eri Sa)a* ,인사할 때 주의할 점-

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 6/9

• T%da- &opan -ala' member% &alam &amb%l melamba%-an tangan -epada ata&an ata' re-an-er/a (ang leb%h t'a, T%da- &opan -ala' memel'- ata' menar'h tangann(a d% ata& bah'ata&an ata' re-an -er/a (ang leb%h t'a, <%-a member% &alam -epada ana- -e%l. t%da- perl'membeng-'- -epala ata' badan,

4ietnam

Ke$!%a&aan ietna* ban(a- d%pengar'h% /%rann(a Ch%na, Oleh &ebab -a%tan @%etnam dengan&elatan Ch%na &epan/ang 5aman. &alah &at' dar%pada %r%6%r% b'da(a @%etnam %alah t'ga&-ewangan, Pend%d%-an dan -eba%-an d%r% d%harga% t%ngg%, Meng%-'t &e/arah. l'l'& dalam peper%-&aan Mandar%n d%ra/a pernah men/ad% &at'6&at'n(a ara bag% orang @%etnam 'nt'-mema/'-an d%r% mere-a &eara &o&%al,

Ket%-a 5aman &o&%al%&. -eh%d'pan -eb'da(aan @%etnam ban(a- d%pengar'h% oleh med%a (angd%-awal -era/aan dan pengar'h -eb'da(aan ranangan &o&%al%&, Selama berde-ad6de-ad. pengar'h b'da(a l'ar d%h%ndar% dan pene-anan d%ber% -epada penghargaan dan per-ong&%an b'da(a negara -om'n%& &epert% Ke&at'an Sov%et. Ch%na. C'ba dan la%n6la%n, Se/a- 9;;06an.@%etnam mel%hat-an d%r%n(a leb%h terdedah -epada b'da(a dan med%a A&%a Tenggara. Eropah danAmer%-a,

+ewan Opera 4ano% %alah &at' ontoh &en% b%na Kolon%al Peran%& d% @%etnam,

Salah &e/en%& pa-a%an trad%&%onal @%etnam (ang terlar%& %alah Lo +% (ang d%pa-a% 'nt'- per%&t%wa -ha& &epert% per-ahw%nan ata' pe&ta, Lo d% berwarna p't%h d%/ad%-an pa-a%an &eragam(ang d%wa/%b-an 'nt'- pela/ar peremp'an d% -eban(a-an &e-olah t%ngg% d% @%etnam, Lo +%dah'l'n(a d%pa-a% oleh -ed'a6d'a /ant%na tetap% -%n% han(a d%pa-a% oleh peremp'an. -e'al%'nt'- per%&t%wa -eb'da(aan trad%&%onal pent%ng (ang tertent' d% mana ada lela-% (angmema-a%n(a,

Ma&a-an @%etnam -'rang berm%n(a- dan ban(a- ber&a('r, 4%dangan6h%dangan 'tama ban(a- berda&ar-an na&%. -%ap. dan &o& %-an, *a&a6ra&a ma-anan %n% b%a&an(a man%& g'la1. peda& lada&errano1. ma&am l%ma'1. nuoc mam &o& %-an1. dan d%per%&a-an lag% oleh berane-a p'd%na dan&ela&%h,

M'5%- @%etnam meanmpa--an &ed%-%t perbe5aan antara t%ga ranta' ) Utara1. Tr'ng Tengah1.dan Nam Selatan1, M'5%- -la&%- Utara adalah (ang tert'a d% @%etnam dan leb%h ber&%at ormal,

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 7/9

M'5%- -la&%- @%etnam boleh d%-ata-an bera&al dar%pada &erangan Mongol. apab%la orang @%etnammenawan &e-'mp'lan opera Ch%na, M'5%- -la&%- Tengah men'n/'--an pengar'h b'da(aChampa dengan melod%n(a (ang melan-ol%-, M'5%- &elatan p'la mengha&%l-an &%at la%&&e56a%re(ang bertenaga,

)ola &epa-  %alah &'-an pal%ng pop'lar d% @%etnam, Sela%n %t'. badm%nton. ten%&.  p%ng pong. danat'r  /'ga t%da- -'rang pop'lar d% -alangan ra-(at, )ola tampar . -h'&'&n(a (ang bola tamparwan%ta. t'r't d%&a-&%-an rama% orang @%etnam, Ma&(ara-at e-&patr%at @%etnam membent'-&ebahag%an pent%ng dalam -eh%d'pan -eb'da(aan @%etnam dengan memper-enal-an &'-an.%lem. m'5%- dan -eg%atan -eb'da(aan )arat (ang la%n -epada negara, @%etnam /'gamer'mah-an &eb'ah %nd'&tr% per%leman (ang -e%l,

+% -alangan pelbaga% ma/l%& trad%&%onal @%etnam. per-ahw%nan trad%&%onal @%etnam adalah antara(ang terpent%ng, Me&-%p'n mengalam% pembaratan. -eban(a-an adat lama dalam per-ahw%nan@%etnam ma&%h d%ra% oleh orang @%etnam d% dalam dan l'ar neger%. dengan &er%ngmenggab'ng-an 'n&'r t%m'r dan barat,

 "imor 5este

BUDAYA DAN SENI

1. Seni Tari 

Di Distrik Dili terdapat beberapa tarian daerah yang

mempesona. Tarian-tarian tersebut antara lain : Tari Lorsa, Tari 

Simu Surik, Tari Boot, Tari Likurai, Tari Tebe-Tebe, dan Tari

Folklore. Tari Likurai lebih popular sampai ditingkat nasional,

tarian ini dilakukan untuk menyambut para prajurit yang baru

 pulang dari medan pertempuran dan juga untuk menyambut

Tamu gung yang datang. Selain itu jenis tari yang menonjol

dan sangat digemari generasi muda di Dili adalah ! "olklore !

yaitu bentuk tari pengaruh dari #ortugal, yang telah merakyat

di Dili.

$. Seni Sastra

Seni sastra yang berkembang didalam %asyarakat Dili dan

Timor Leste umumnya dan masih dilestarikan sampai sekarang

adalah kanunuk & #antun ', Dadolik & #uisi ', knanoik

& (erita ', Baitoa & )yanyian Sedih '. *enis-jenis ini adalah

sastra lisan yang dituturkan oleh seorang %akoa pada a+araadat tertentu. %engenai anunuk, ada berbagai ma+am

 jenisnya, diantaranya pantun yang menjadi bagian dari suatu

tarian, adapula pantun yang untuk bersahut-sahutan yang

dilakukan oleh para muda-mudi pada a+ara tertentu. dapun

Dadolik, adalah bentuk sastra yang bersi"at sangat ritual,

digunakan untuk memuja para leluhur. knanoik, adalah +erita

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 8/9

rakyat yang dituturkan oleh %akoa atau oleh orang-orang tua.

(erita tersebut umumnya berisi mitos, keper+ayaan, dan asal-

usul nenek moyang masyarakat setempat.. Seni erajinan dan ndustri ke+il 

Seni dan kerajinan industri ke+il yang ada di Dili antara lain:

/erabah, %armer, eramik, erajinan anyaman dari tari agel,aneka kerajinan dari daun pandan dan lontar, tenun ikat yang

hasilnya disebut kain 0Tais0, aneka ukiran dari kayu dan

lainnya.

 . Seni Suara

Bentuk seni musik yang paling kuno di distrik Dili adalah %aloi 

dan kore-metan. %aloi adalah nama suatu jenis nyanyian, yang

diiring dengan alat musik Lakadou &alat musik yang di buat

dari bambu'. Dapat juga di iringi dengan alat musik kakeit&alat 

musik dari logam2bambu' yang dimainkan dengan mulut dan

 jari.

3ang terkenal hingga sekarang adalah 0kore-metan0.

Sebenarnya 0kore-metan0 adalah nama upa+ara adat yang

menandai selesainya masa berkabung bagi suatu keluarga

selama 1 tahun sebagai masa berkabung karena salah seorang

anggota keluarga dekat meninggal. 0ore0 berarti melepaskan,

0%etan0 berarti hitam. *adi 0kore-metan0 adalah upa+ara

melepaskan kain hitam yang dipakai oleh sekelompok

keluarga. %usik ini mula-mula adalah musik upa+ara adat

dalam melepaskan kain hitam. dalah suatu keper+ayaan yang

turun-temurun berlaku tidak hanya di Dili saja tetapi diseluruhTimor Leste bah4a apabila seseorang meninggal dunia, maka

 ji4anya belum dapat berpindah ke alam lain sebelum diadakan

upa+ara pelepasan oleh keluarganya. %usik ini diiringi oleh

alat musik seperti : biola, gitar, okolele, babadok bandolin dan

tambur.

5. #ermainan 6akyat 

#ermainan rakyat masyarakat Dili pada umumnya menyukai

kuru-kuru &permainan dadu' dan sabung ayam adalah

 permainan tradisi dari 7aman )enek %oyang dulu sampaisekarang. #ermainan ini dapat di jumpai di setiap desa,

maupun ke+amatan

7/24/2019 Seni Budaya Aldi

http://slidepdf.com/reader/full/seni-budaya-aldi 9/9