SENARAI!SEMAK!VLEFROG!SELANGOR!2014! disekolah 1. LAMBAT 2. SEDERHANA 3. ... Microsoft Word - Senarai Semak VLE Selangor 2014 doc.docx

 • Published on
  30-May-2018

 • View
  336

 • Download
  22

Transcript

 •  SENARAI  SEMAK  VLE  FROG  SELANGOR  2014   PENGETUA/GURU  BESAR/GURU  PENOLONG  KANAN  AKADEMIK    

  BIL   PERKARA   STATUS   (sila  bulatkan)  

  EVIDENS   CATATAN  

  1.   KELAJUAN  TALIAN     Kelajuan  Talian  

  1BestariNet   di  sekolah  

  1. LAMBAT   2. SEDERHANA   3. LAJU  

  Sertakan  salinan  speed  test  dalam  tempoh  1   minggu  

   

  2.   LAPORAN  TALIAN     (Berdasarkan  soalan  1,  Jika  status  1  atau  2)     Laporan  telah  dibuat  oleh  

  sekolah  ke  meja  bantuan   1BestariNet  :   018  799  8787  

  1. Belum   2. Sudah   3. Dalam  proses  

  Sertakan  no.  rujukan/tiket  aduan  atau   Sertakan  surat  aduan  

   

  3.   LATIHAN  VLE  GURU     i.Latihan  1BestariNet  VLE  

  Frog  telah  dilaksanakan  di   sekolah             ii.Dongle  telah  diedar   kepada  guru  untuk  tujuan   PdP     iii.Dongle  digunakan   untuk  tujuan  PdP  guru   dan  murid  di  dalam  dan   luar  bilik  darjah    

  1. Belum   2. Sudah   3. Dalam  

  perancangan                        1.Sudah                2.Belum      

  1. Ya   2. Tidak   3. Sedang  

  dirancang  

  1.Jumlah  guru  di  sekolah  :………..     2.Jumlah  guru  yang  telah  menghadiri  kursus  :   …………..     3.Jumlah  guru  yang  belum  menghadiri  kursus   :….……….     4.Berikan  rekod  penyerahan  dongle  dan  senarai   penerima.       5.Nyatakan  berapa  kali  digunakan  dalam   seminggu  

   

 • 4.   JAWATAN  KUASA  PEMANDU  1BESTARINET  VLE  SEKOLAH     Sekolah    telah  

  menubuhkan   jawatankuasa  1BVLE   sekolah        

  1. Belum   2. Sudah   3. Dalam  proses  

  Sertakan  senarai  nama  jawatankuasa  Pemandu   1BVLE  sekolah  

   

  5.   PERANCANGAN  STRATEGIK  &  PELAN  TAKTIKAL  1BVLE  SEKOLAH     Perancangan  strategik  

  dan  pelan  taktikal  telah   disediakan  

  1. Belum   2. Sudah   3. Dalam  proses  

  Sertakan  perancangan  strategik  dan  pelan  taktikal   sekolah        

   

  6.   LAWATAN  PENANDARASAN  DAN  JARINGAN  KOLABORATIF       i.Sekolah  telah  memanggil  

  penceramah  luar  untuk   membantu  meningkatkan   pengetahuan  dan   kemahiran  guru-­‐guru  di   sekolah     ii.Sekolah  telah  membuat   lawatan  penandarasan  ke   sekolah  di  dalam  daerah,   dalam  negeri  dan  luar   negeri                    

  1. Ya   2. Tidak  

           

  1. Daerah   2. Negeri   3. Luar  Negeri   4. Belum  laksana  

       

                Nyatakan  nama  sekolah  yang  dilawati  :     …………………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………….  

   

 • 7.   KHIDMAT  BANTUAN  DAN  PENCERAPAN      

  i.Khidmat  bantu   disediakan  untuk  guru-­‐ guru  merujuk  sekiranya   menghadapi  masalah   berkenaan  penggunaan   VLE  Frog     ii.Pentadbir  mencerap   PdP  guru  menggunakan   VLE  Frog    

    1. Ya   2. Tidak  

             

  1. Ya   2. Tidak  

                    Sertakan  senarai  nama  guru  yang  telah  dicerap   menggunakan  VLE    

   

  8.   PENGHARGAAN     Sekolah  menghargai  guru-­‐

  guru  yang  aktif   menggunakan  VLE  dengan   memberi  penghargaan   kepada  mereka  

  1. Ya   2. Tidak  

     

                           

 • SENARAI  SEMAK  VLE  FROG  SELANGOR  2014    GURU   Nama  Guru  :  ……………………………………………………………  Kelas  Mengajar  :  …………………………………  

    BIL   PERKARA   STATUS  

  (sila  bulatkan)   EVIDENS   CATATAN  

  1.   DASHBOARD     Guru  sudah  membina  

  dashboard  dan  site   1. Peribadi  Guru   2. Panitia  (Site)  

     

  2.   DASHBOARD  PANITIA     Guru  menggunakan  

  widget  berikut  dalam   site  panitia  

  1. Text   2. Imej   3. Kuiz   4. Chat   5. Link   6. video  

     

  3.   PENGGUNAAN  VLE  DI  DALAM  PdP     Guru  menggunakan  VLE  

  di  dalam  kelas     1. Setiap  hari   2. 1  kali  seminggu   3. 2  kali  seminggu   4. 3  kali  seminggu   5. 1  bulan  sekali   6. 2  bulan  sekali   7. Tidak  laksana  

                 

     

 • 4.   INTERAKSI  VLE  DENGAN  MURID      

  Guru  berinteraksi   dengan  murid  secara    

    1. Memberi  latihan   2. Membuat  tugasan   3. Memberi  markah   4. Kuiz   5. Chat   6. Forum  

     

                 

   

  5.   KELAS  TERLIBAT  MENGGUNAKAN  VLE     Sila  Nyatakan  kelas  

  terlibat  dengan   penggunaan  VLE             Guru  mengadakan  sesi   latihan  VLE  Frog  kepada   pelajar    

  Nyatakan  kelas/darjah  :     1.  …………………….   2………………………   3………………………   4………………………   5………………………     1. Ya   2. Tidak  

     

  6.   Membina  Laman  Pembelajaran       Bina  Laman  

  Pembelajaran       4.1  Pilih  sub  topik  (RPH)     4.2  Wujudkan  tab  :   4.2.1  Objektif     4.2.2  Pengenalan  (set  induksi)   4.3.3  Nota  pelajaran     ●  teks,  gambar,  jadual     4.  Latihan  (Google  Drive)     5.  Refleksi     ●  Wall,  Poll,  Padlet     6.  Rujukan      

        1. Berjaya  dibina   2. Belum  dibina  

     

 • 7.   KAJIAN  TINDAKAN/KAJIAN  IMPAK/PENYELIDIKAN     i.  Guru  membuat  kajian  

  tentang  penggunan  VLE   kepada  murid       ii.Jika  berkaitan  dengan   soalan  6.i.  

    1. Ya   2. Tidak  

    I. Keseronokan  

  menggunakan  VLE   II. Keberkesanan  PdP  

  melalui  VLE   III. Widget  yang  perlu  

  ditambah  dalam  PdP   IV. Lain-­‐lain  tajuk  

  nyatakan  :  

          Sila  nyatakan  tajuk  Kajian  Tindakan  VLE  anda;     …………………………………………………………………….     …………………………………………………………………….     ……………………………………………………………………..  

   

  8.   SESI  PERKONGSIAN     Guru  telah  berjaya  

  berkongsi  hasil  PdP   dalam  repository     PdP  yang  dihantar  ke   repository  telah   diluluskan  

  1. Ya   2. Tidak  

     

  3. Ya   4. Masih  menunggu  

  kelulusan    

    Nyatakan  tajuk  yang  telah   diterima/diluluskan  :      

          Sila  sediakan   lampiran  untuk   dirujuk  tajuk  yang   telah  diluluskan  

     

  Guru  telah  membuat   kolaborasi  di  dalam   ‘google  drive’  

    1. Ya   2. Tidak  

  Nyatakan  Aktiviti  Kolaborasi  google  drive   yang  telah  dibuat  :        

   

  Disediakan  oleh                     Disemak  oleh  

  ...................................................                 ............................................................   (Nama  Guru)                     (Guru  Kanan  Akademik)    

  Disahkan  oleh  

  ……………………………………………….   (Pengetua/Guru  Besar)