Seminarski Rad_Javni Dug i Monetarna Politika _ Final

Embed Size (px)

DESCRIPTION

economic paper

Citation preview

Mia Validi

KOORDINACIJA UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM I VOENJA MONETARNE POLITIKE U HRVATSKOJSEMINARSKI RAD

Sveuilite u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Monetarna politika Mentor: dr. sc. Tomislav ori Broj indeksa autora: 002455

Zagreb, oujak 2013.

SADRAJ

1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada 2. ODNOS POLITIKE UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM I MONETARNE POLITIKE 2.1. Upravljanje javnim dugom 2.1.1. Institucionalni okvir za upravljanje javnim dugom 2.1.2. Transparentnost sustava upravljanja javnim dugom 2.2. Monetarna politika 2.2.1. Poloaj i neovisnost sredinje banke 2.2.2. Mehanizmi monetarnog reguliranja 3. RJEENJA ZA KOORDINACIJU UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM I VOENJA MONETARNE POLITIKE 3.1. Modeli koordinacije 3.2. Preduvjeti koordinacije 3.3. Iskustva drugih zemalja 3.3.1. Tranzicijske zemlje 3.3.2. Razvijene zemlje 3.4. Osnivanje radnih grupa 3.5. Uzroci sukoba politike upravljanja javnim dugom i monetarne politike 3.5.1. Kako poboljati koordinaciju? 3.6. Operacije na otvorenom tritu 4. KOORDINACIJA UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM I MONETARNE POLITIKE U HRVATSKOJ 4.1. Neovisnost Hrvatske narodne banke 4.2. Koordinacija HNB-a i Ministarstva financija 4.3. Mjere monetarne politike za bolje upravljanje javnim dugom 4.4. Vanost uvoenja operacija na otvorenom tritu 4.5. Uloga razvoja trita dravnih vrijednosnica 5. ZAKLJUAK

2

1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Ovaj rad se bavi pitanjem koordinacije monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom te ukazuje na znaaj te koordinacije za makroekonomsku stabilnost zemlje. Cilj je rada usporediti modele i preduvjete koordinacije u tranzicijskim i razvijenim zemljama s onima u Hrvatskoj. Prikazom institucionalnih okvira upravljanja javnim dugom istaknut e se nunost transparentosti sustava upravljanja javnim dugom. Istrait e se odnos sredinje banke i Vlade, odnosno Ministarstva financija te njihova sprega u donoenju odluka. Nakon to se definiraju osnovni pojmovi i utvrde uzroci sukoba politike upravljanja javnim dugom i monetarne politike, ponudit e se rjeenja za poboljanje koordinacije. Zavrni dio rada prikazuje dosadanju koordinaciju upravljanja javnim dugom i voenje monetarne politike u Hrvatskoj, iznosi glavne prepreke i najvanije mjere za unaprjeenje koordinacije, s posebnim osvrtom na odnos Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija. Prikazom vanosti uvoenja operacija na otvorenom tritu i uloge razvoja trita dravnih vrijednosnica u zakljuit e se pitanje koordinacije upravljanja javnim dugom i voenja monetarne politike u Hrvatskoj. 2.1. Upravljanje javnim dugom Javni dug su sve akumulirane obveze drave odnosno sva potraivanja koja prema javnom sektoru imaju njegovi vjerovnici u odreenom trenutku. Izravni javni dug ine ugovorene obveze drave prema vjerovnicima, dok je potencijalni javni dug dio duga ije dospijee nije sigurno. Upravljanje javnim dugom je proces uspostave i provedbe strategije za upravljanje javnim dugom s ciljem prikupljanja potrebnih financijskih sredstava, vodei rauna o odnosu trokova i rizika te ostvarivanje i nekih drugih ciljeva koje je drava odredila poput razvitka i odravanja uinkovitog trita dravnih vrijednosnica. Upravljanjem javnim dugom osigurava da fiskalne vlasti budu svjesne utjecaja financiranja duga zaduivanjem, razine duga i trokova zaduivanja. Ono mora biti povezano s jasnim makroekonomskim okvirom u kojem drava eli osigurati

3

odrive stope rasta javnog duga te ne moe biti zamjena zdravoj makroekonomskoj i fiskalnoj politici.1 2.1.1. Institucionalni okvir za upravljanje javnim dugom Zakon o dravnom proraunu (Narodne novine, br 96/03) propisuje zakonodavni i institucionalni okvir upravljanja javnim dugom. Njime je utvren obuhvat javnog duga, ciljevi upravljanja javnim dugom, uvjeti i ovlasti zaduivanja te obveze izvjetavanja. Institucionalni okvir za upravljanje javnim dugom treba osigurati jasnu podjelu uloga i odgovornosti svih tijela ukljuenih u taj postupak, podlijegati sustavu provjere i nadzora provoenja ovlasti te jasnim linijama odgovornosti. 2 Glavna tijela ukljuena u upravljanje javnim dugom su: Uprava za upravljanje javnim dugom, Vlada/Ministarstvo financija, Parlament, Dravni ured za reviziju i Sredinja banka.3 Uloga predstavnikog tijela u upravljanju dugom razlikuje se od zemlje do zemlje, od delegiranja ukupne ovlasti zaduivanja na vladu/ministarstvo financija bez naknadne obveze izvjetavanja, do toga da predstavniko tijelo odobrava svaku transakciju zaduivanja.4 Ministarstvo financija povezuje fiskalnu politiku, izvrenje prorauna i izvore proraunskog financiranja, a u suradnji s Vladom na temelju dugoronih opih fiskalnih ciljeva oblikuje strategiju upravljanja javnim dugom vodei rauna o odnosu oekivanih trokova i rizika te uspostavlja sustav izvjetavanja i ocjene ostvarenoga. 5 Uloga parlamenta u upravljanju javnim dugom se sastoji u prijenosu svih ovlasti zaduivanja na Vladu i ministra financija, davanju suglasnosti za svako pojedino zaduenje. Parlament utvruje dugorone ciljeve upravljanja javnim dugom te1 2 3 4 5 Bajo, A.: Osnove upravljanja javnim dugom, Institut za javne financije, Zagreb, 2010. Ministarstvo financija Republike Hrvatske: Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011.-2013., Zagreb, 2011., str. 5. Bajo, A.: op. cit. Ministarstvo financija Republike Hrvatske: op.cit. str. 5. Bajo, A.: op. cit.

4

odobrava Strategiju upravljanja javnim dugom. Putem zakona o izvravanju dravnog prorauna, koji se svake godine donosi uz dravni proraun, utvruje ukupan iznos novog dravnog duga i dravnih jamstava koja se mogu preuzeti ili izdati u tijeku proraunske godine. Hrvatski sabor izvjeuje se dva puta godinje, kroz polugodinji i godinji izvjetaj o izvrenju dravnog prorauna, o zaduivanju na domaem i stranom tritu novca i kapitala te o danim dravnim jamstvima i izdacima po dravnim jamstvima. Uloga Dravnog ureda za reviziju obuhvaa ocjenu sustava nadzora (ukljuujui organizacijski ustroj i informacijski sustav), rizika poslovanja, protoka informacija i komunikacije te praenja unutarnjih postupaka nadzora koje provode interni revizori. Institucionalni okvir zaduivanja i upravljanja javnim dugom ukljuuje dravna ovlatenja za zaduivanje, ogranienja zaduivanja i izdavanja jamstava, dravna ovlatenja za izdavanje jamstava te procedure koje drava mora potivati pri ulasku u financijske transakcije. Tri modela institucionalnog upravljanja javnim dugom: Ured za upravljanje dugom (UUD) unutar Ministarstva financija Ured za upravljanje dugom (UUD) u okviru sredinje banke Agencija za upravljanje javnim dugom Ured za upravljanje dugom unutar Ministarstva financija je ustrojen je kao institucionalno konsolidirana i specijalizirana jedinica s jasnim sustavom delegacije ovlasti s ministra financija na direktora ureda zaduenog za dug. Model prikladan za situaciju u kojoj se kroz upravljanje javnim dugom i upravljanje portfeljem drave nastoje ostvariti i drugi ciljevi dravne politike poput razvoja domaeg trita duga. Ured za upravljanje dugom u okviru sredinje banke olakava koordinaciju izmeu monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom, ali postoji opasnost od pojave konflikta interesa i ciljeva. Prva agencija za upravljanje javnim dugom je osnovana 1789. godine - Swedish National Debt Office (SNDO). Agencija bi trebala biti odvojena i neovisna o politikom procesu, a njezina uloga se sastoji u primjeni strategije upravljanja javnim dugom koju donosi Ministartsvo financija te dnevnim upravljanjem rizikom izloenosti dravnog portfelja duga. 6

6

Andabaka, A.: Institucionalno ustrojstvo upravljanja javnim dugom: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 6., No. 1., Zagreb, 2008., str. 147 - 157

5

2.1.2. Transparentnost sustava upravljanja javnim dugom Ciljevi i metode upravljanja dugom trebale bi biti jasne i dostupne javnosti. Javnosti bi trebale biti dostupne sve informacije o proraunskim aktivnostima, o valutnoj i kamatnoj strukturi duga i financijske imovine, strukturi dospijea te o svim uvjetnim obvezama drave kao i o poreznom tretmanu dravnih obveznica kada ih se prvi put emitira. 2006. godine je u Hrvatskoj donesena Strategija upravljanja javnim dugom za trogodinje razdoblje, meutim zbog manjkavosti iste veina ciljeva nikada nije realizirana. Strategija je izostavila ponuditi odgovarajue modele upravljanja rizicima koji su izuzetno vani za ostvarivanje niih trokova upravljanja dugom, a uvoenje sustava primarnih dilera nije realizirano. 2011. godine Vlada donosi Strategiju upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011-2013. to uvelike doprinosi transparentnosti fiskalne politike. Vani elementi Strategije su: objava kalendara aukcija trezorskih zapisa, produljenje prosjene ronosti dospijea duga i smanjenje udjela kratkoronog duga sa 16,1% na 12-14%, uvoenje mehanizma zatite od valutnog rizika kojim e se dio duga u dolarima (oko 13% dravnog duga) zamijeniti dugom u eurima ime e se ublaiti rizik veih promjena teaja dolara, usmjerenost ka kontinuiranom razvoju i unapreenju domaeg trita dravnih vrijednosnica.7

2.2. Monetarna politika

Monetarna politika je skup svih pravila, propisa, mjera i instrumenata kojima se u monetarnoj sferi drutvene reprodukcije regulira nivo, struktura i dinamika novane mase, kao i cirkulacija novca u prometnim kanalima reprodukcije. Cilj ove politike je regulirati obim novane mase, brzinu novanog opticaja, koliinu novca u prometu, radi ostvarivanja planiranih ekonomskih ciljeva. Monetarna politika predstavlja primijenjenu ovlast koja se sastoji od emisijske, kreditne i devizne politike, a usko je 7Raspudi Golomeji, Z.: Koordinacija monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom u Hrvatskoj: Stanje i izazovi, financije, Zagreb, 2011., str. 149 - 150 zbornik radova s konferencije, Institut za javne

6

vezana sa fiskalnom politikom u sklopu financijske, odnosno makroekonomske politike. Kako se monetarna politika bavi novcem kao sredstvom razmjene, kreditima, novano-kreditnim odnosima, ona prouava cjelovitost novanih odnosa, sve komponente novane mase i uzroke njihovih promjena. Monetarnu politiku utvruje i provodi centralna banka.8

2.2.1. Poloaj i neovisnost sredinje banke

U mnogim nerazvijenim zemljama sredinje su banke jo uvijek pod snanim utjecajem drave i jedna od njihovih zadaa jest i kreditiranje drave, uz minimalnu kamatnu stopu. Takvo financiranje drave potpuno je protivno trinim naelima, koja zahtijevaju da svi, pa tako i drava, sve svoje financijske potrebe moraju podmirivati na tritu, uz jednake uvjete. Ugovor iz Maastrichta zabranjuje sredinjim bankama financiranje drave te jami neovisnost Europske sredinje banke i sredinjih nacionalnih banaka svih zemalja lanica. Sredinje banke zemalja lanica EU ne smiju traiti ni primati nikakve instrukcije od vlade ili bilo koje druge institucije EU, a sve te institucije trebaju se suzdravati od bilo kakvog utjecaja na politiku ECB-a ili nacionalnih banaka. Za ostvarivanje temeljnog cilja monetarne politike, ouvanje stabilnosti cijena, izuzetno je vana neovisnosti sredinje banke od ministarstvu financija ili druge institucije zaduene za upravljanje javnim dugom. Iako Maastrichtski ugovori zabranjuje zaduivanje drave kod sredinje banke, jo uvijek postoje politiki pritisci na sredinje banke i njihovu monetamu politiku. Tako je i Europska sredinja banka zbog svoje politike kamatnih stopa i snage eura esto meta kritika nacionalnih vlada zemalja EU.9156

Unato potrebi za neovisnou, meu funkcijama sredinjih banaka razvijenih zemalja navode se i one koje se odnose na odreenu odgovornost za upravljanje dugom, koja ne smije biti u suprotnosti s osnovnim ciljem sredinje banke, tj. ouvanjem stabilnosti cijena. Sredinja banka ima savjetodavnu funkciju, funkciju agenta pri emisiji te funkciju fiskalnog agenta. Obavljanjem funkcija vezanih za upravljanje javnim8 9 Lovrinovi, I., Ivanov, M.: Monetarna politika, RRiF plus, Zagreb, 2009. Vlada Republike Hrvatske: Izvjee o ispunjavanju obveza u okviru poglavlja 17. Ekonomska i monetarna politika, Zagreb, 2008., str. 2 - 5

7

dugom ostvaruje bolju koordinaciju s politikom upravljanja javnim dugom te osigurava i ostvarenje svojih ciljeva.10

2.2.2. Mehanizmi monetarnog reguliranja

Centralna banka se u voenju monetarne politike slui sljedeim mehanizmima: Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka monetarne politike, Hrvatska narodna banka utvruje i provodi politiku operacija na otvorenom tritu, refinanciranja, politiku obvezne rezerve, politiku eskontne stope te politiku intervencija na deviznom tritu Reguliranje koliine novca HNB provodi sljedeim mehanizmima: provodi operacije na otvorenom tritu, refinancira kredite na osnovu odreenih kratkoronih vrijednosnih papira u okviru reeskontnih kontigenata, izdaje i povlai blagajnike zapise, kupuje i prodaje inozemna sredstva plaanja, utvruje obveznu rezervu banaka, opu eskontnu stopu te druge kamatne stope. Reguliranje ponude i potranje novca HNB postie kupovinom i prodajom blagajnikih zapisa, mjenica te kratkoronih vrijednosnih papira. Regulira likvidnost banaka i drugih organizacija odreivanjem visine i naina odravanja minimalne likvidnosti banaka, definiranjem uvjeta za sigurnost i likvidnost tednih uloga graana kod kod banaka i tedionica. Takoer regulira visinu i rokove koritenja i vraanja te druge uvjete za davanje kratkoronih kredita banaka za odravanje dnevne likvidnosti. Utvruje politiku teaja kune Regulira likvidnost u plaanjima s inozemstvom. HNB je odgovoran za platni promet u zemlji i izdavanje novanica i kovanog novca.11

10 Raspudi Golomeji, Z.: Koordinacija upravljanja javnim dugom i voenja monetarnepolitike u Hrvatskoj, Financijska teorija i praksa 31, Zagreb, 2007, str. 155 - 156 11 Lovrinovi, I., Ivanov, M.: op. cit.

8

3. RJEENJA ZA KOORDINACIJU UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM I VOENJA MONETARNE POLITIKE

U veini zemalja postoje formalna i neformalna rjeenja za koordinaciju i razmjenu informacija meu fiskalnim i monetamim agencijama, te eksplicitna i implicitna rjeenja koordinacije. Eksplicitna su rjeenja nuna u zemljama koje nemaju dovoljno razvijeno trite dravnih vrijednosnica. Implicitna koordinacija postoji u zemljama s razvijenim financijskim tritima. Koordinacija je mnogo tea u zemljama u kojima je financijsko trite nedovoljno razvijeno, jer su tada i izvori financiranja drave ogranieni, to ograniava i neovisnost sredinje banke.12 3.1. Modeli koordinacije 1. Monetarne vlasti odreuju ponudu novca, a time i veliinu monetarne baze M t, t=1,2,3,..., u skladu sa ciljem kontrole inflacije. Proraunski deficit drave tada ovisi o monetarnim ciljevima i financijskim mogunostima. 2. Fiskalne vlasti odreuju visinu deficita D t, t=1,2,3..., a monetarne vlasti osiguravaju koliinu novane mase potrebne za financiranje deficita. 3. Fiskalne i monetarne vlasti donose neovisne odluke o veliini proraunskog deficita i monetarne baze. Na razvijenim tritima dravnih vrijednosnica deficit se financira prodajom obveznica B t, t=1,2,3..., (izvan sredinje banke) poslovnim bankama, te nebankovnim institucijama i pojedincima. 3.2. Preduvjeti koordinacije Osnovni preduvjet za dobru koordinaciju upravljanja javnim dugom i monetarne politike je ograniavanje sredinje banke u kreditiranju drave, ime se mogu smanjiti potencijalni sukobi sredinje banke i ministarstva financija. Drugi preduvjeti su osnivanje odreenog tijela koje bi koordiniralo opseg izdavanja duga na primarnom tritu i ciljeve monetarne politike, zatim razmjena informacija i prognoza kretanja dravne bilance te zajedniko poticanje razvoja sekundarnog trita dravnih vrijednosnica od strane sredinje banke i ministarstva financija. 13 12 Raspudi Golomeji, Z.: op. cit., str. 156 - 15713 Bajo, A.: op. cit.

9

3.3. Iskustva drugih zemalja 3.3.1. Tranzicijske zemlje U zemljama u tranziciji s nedovoljno razvijenim financijskim tritem, upravo je razvoj tog trita zajedniki je cilj monetarnih i fiskalnih vlasti, pa monetarno upravljanje i upravljanje javnim dugom ne bi trebali biti potpuno odvojeni. Ako se osvrnemo na ranije prikazane modele koordinacije, situacija opisana u treem primjeru bila bi poeljna, ali esto nije realna u zemljama u tranziciji jer je zbog nerazvijenog fmancijskog trita nemogue utvrditi deficit i neovisno utjecati na ponudu novca. Zemlje u tranziciji, koje jo uvijek imaju slinu situaciju kao to je ona opisana u drugom primjeru, radi koordinacije fiskalne i monetame politike moraju voditi brigu ne samo o usklaivanju ciljeva tih politika ve i o razvoju financijskog trita. U zemljama u tranziciji su stabilizacija i razvoj financijskog trita zajedniki cilj monetame politike i politike upravljanja dugom te stoga ne bi trebale biti strogo odvojene.14

3.3.2. Razvijene zemlje

Utvreni kriteriji iz Maastrichta koji svakoj zemlji lanici EU odreuje da svoj proraunski deficit ogranii na 3% BDP-a, ukupni javni dug na 60% BDP-a, a inflaciju na najniu moguu razinu (oko 2%), pretpostavljaju dobru koordinacije izmeu fiskalne, monetarne i politike upravljanje dugom. Nedostatak koordinacije tih politika moe dovesti do makroekonomske nestabilnosti i nesigurnosti za privatni sektor te do vee inflacije od planirane. Veina razvijenih zemalja veliku pozornost pridaje pitanjima koordinacije monetarne politike i politike upravljanja dugom, pa tako u Velikoj Britaniji sredinja banka savjetuje dravnu rinzicu u pitanjima koordinacije te u ime riznice vodi trine operacije s dravnim vrijednosnicama. U Irskoj se redovito sastaje radna grupa na najvioj razini ministarstva financija, sredinje banke i agencije za upravljanje dugom kako bi se to bolje uskladile monetarna politika i politika upravljanja dugom. U vedskoj je Ured za upravljanje dugom zakonski obvezan sastajati se i dogovarati sa sredinjom bankom o monetarnoj politici, a u 14 Raspudi Golomeji, Z.: op. cit., str. 157 - 159 10

vedskoj postoje dvije komisije za koordinaciju, za domai i za inozemni dug (Crona, 1997).

Moemo zakljuiti da unato iznimno razvijenom financijskom tritu gdje se koordinacija uglavnom ostvaruje djelovanjem trinih mehanizama, i dalje postoji potreba za koordinacijom ovih vanih politika.

3.4. Osnivanje radnih grupa

U cilju to bolje koordinacije upravljanja dugom i voenja monetarne politike, osnivaju se formalne ili neformalne radne grupe koje imaju vanu ulogu u smanjivanju ili potpunom uklanjanju sukoba ciljeva sredinje banke, ministarstva financija i agencije za upravljanje dugom. lanovi radnih grupa su visoki predstavnici navedenih institucija. Aktivnost radnih grupa obuhvaa: planiranje prodaje dravnih vrijednosnica uz definiranje kvartalnih i godinjih ciljeva na temelju procjene proraunskih prihoda i rashoda; suradnju i savjetovanje s financijskim institucijama o njihovim preferencijama obiljeja postojeih instrumenata duga; raspravu o koritenju instrumenata duga u monetarne svrhe i o modernizaciji trita dravnih vrijednosnica; raspravu o potrebnim promjenama na primarnom tritu, kao to su promjene postupaka i uestalosti aukcija te uvoenju novih instrumenata. 3.5. Uzroci sukoba politike upravljanja javnim dugom i monetarne politike Do sukoba politike upravljanja dugom i monetame politike dolazi jer je cilj upravljanja javnim dugom je pronalaenje optimalnog omjera trokova i rizika, a cilj monetarne politike je ouvanje stabilnosti cijena. Najea podruja sukoba su: razina kamatnih stopa, rast zaduivanja drave na financijskom tritu, slinost instrumenata te djelovanje na istom dijelu trita.

11

Kako su ciljevi ovih dviju politika katkad u suprotnosti, teko je izbjei sukobe, ali bi se boljom koordinacijom njihovih aktivnosti i utvrivanjem zajednikih ciljeva mogli smanjiti na najmanju moguu mjeru.15 3.5.1. Kako poboljati koordinaciju? Na ostvarenje ciljeva monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom te poboljanje koordinacije ovih dviju politika, utjee razvoj trita dravnih vrijednosnica. Osigurava se vea transparentnost i predvidivost politike upravljanja javnim dugom, ime se onda olakava i provoenje monetarne politike. Sredinja banka, institucija nadlena za provoenje monetarne politike, promovira efikasno utvrivanje kamatnih stopa kao vanog elementa transmisijskog mehanizma monetarne politike. Sredinja banka je esto primorana intervenirati putem trita dravnih vrijednosnica, pa je dobro funkcioniranje tog trita vrlo je vano za ostvarivanje ciljeva monetarne politike. Razvoj efikasnog trita dravnih vrijednosnica u interesu je i privatnoga i javnog sektora i moemo ga smatrati javnim dobrom to koristi svima koji plaaju porez, jer osigurava nie trokove servisiranja duga. Obzirom da promovira sigurne i djelotvorne oblike tednje i investiranja, koristi i cjelokupnom financijskom sektoru. Za dobro funkcioniranje trita vrlo je vano odabrati i trinu strukturu koja najbolje odgovara potrebama i mogunostima svake zemlje. Nekada su dominirala aukcijskoagencijskih trita, a danas u praksi sve ee djeluju dilerska. Takav trend esto potie i drava, u ijem je interesu postojanje specijaliziranih prmamih dilera dravnih vrijednosnica, koji olakavaju provoenje monetamih operacija i operacija upravljanja dugom. Kako je tehnologija sve naprednija, trina se struktura mijenja te veina razvijenih trita ima elektroniki sustav trgovanja.16 3.6. Operacije na otvorenom tritu

15 Ibid., str. 159 - 161 16 Ibid., str. 162 - 163 12

Operacije na otvorenom tritu su akcije centralne banke na tritu novca radi prilagodbe koliine novca i kredita u opticaju. Operacije na otvorenom tritu obuhvaaju redovite operacije, operacije fine prilagodbe i strukturne operacije, a mogu se provoditi: operacijama povratne kupnje vrijednosnih papira (repo operacijama), obratnim operacijama povratne kupnje vrijednosnih papira (obratnim repo operacijama), izravnim kupnjama vrijednosnih papira, izravnim prodajama vrijednosnih papira.17

Tablica I. OPERACIJE NA OTVORENOM TRITUVRSTA OPERACIJE OPIS INSTRUMENATA

Kreiranje likvidnosti Obratne repo operacije Obratne repo operacije Izravne kupnje trezorskih zapisa

Povlaenje likvidnosti -

UESTALOST

DOSPIJEE

NAIN PROVOENJA

Redovite operacije Operacije fine prilagodbe

Jednom tjedno

Za 1 tjedan

Aukcija

Repo operacije Neredovito Izravne prodaje Prema potrebi trezorskih zapisa

Nestandardizirano Aukcija Bilateralni dogovor

Strukturne operacije

Izravne kupnje trezorskih zapisa Obratne repo operacije

Izravne prodaje Neredovito Nestandardizirano Aukcija trezorskih zapisa Prema potrebi Bilateralni Repo operacije dogovor

Izvor:

"Procedure provoenja operacija na otvorenom tritu", Hrvatska narodna banka, Zagreb, 2008., str. 3.

Repo ugovor je kolateralizirani zajam koji se realizira kroz prodaju i ponovnu kupnju vrijednosnica na tono odreeni dan i po tono utvrenoj cijeni koja ukljuuje i kamatu. U repo transakcijama stranke imaju razliite interese, pa se za istu transakciju moe rei i da je repo i da je obratna repo operacija, u ovisnosti o tome

17 Hrvatska narodna banka: Procedure provoenja operacija na otvorenom tritu , Zagreb, 2008., str.3.

13

sa ije strane se promatra. Za zajmoprimca (stranku koja prodaje vrijednosnice) ona je repo operacija, a za zajmodavca ta ista transakcije je obratna repo operacija. 18

4. KOORDINACIJA UPRAVLJANJA JAVNIM DUGOM I MONETARNE POLITIKE U HRVATSKOJ 4.1. Neovisnost Hrvatske narodne banke

Hrvatski sabor je u lipnju 2008. usvojio novi Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, br. 75/08) koji je stupio na snagu 9. srpnja 2008. te je u potpunosti usklaen s pravnom steevinom Europske unije. Sukladno novom Zakonu Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna pri ostvarivanju svojeg cilja i u izvravanju svojih zadataka (stavak 2. lanka 2.). Ukida se nadlenost Hrvatskog sabora, a opseg odgovornosti HNB-a Hrvatskom saboru jasno je smanjen na ex-post izvjetavanje Hrvatskog sabora. Funkcionalna neovisnost se izraava kroz jasno definirane ciljeve Hrvatske narodne banke, a to su odravanje stabilnosti cijena te podupiranje gospodarske politike Republike Hrvatske ne dovodei u pitanje odravanje stabilnosti cijena. Institucionalna neovisnost sredinje podrazumijeva da su Hrvatska narodna banka i lanovi njezinih tijela neovisni su pri donoenju i provoenju svojih odluka te ne trae niti su vezani uz upute Republike Hrvatske, njezinih institucija ili tijela, lanova tih tijela ili drugih osoba. Republika Hrvatska, njezine institucije ili tijela, lanovi tih tijela ili druge osobe ne smiju utjecati na neovisnost Hrvatske narodne banke, donoenje i provedbu odluka Hrvatske narodne banke i njezinih tijela, niti smiju odobravati, ponitavati, odgaati, ukidati ili na bilo koji drugi nain utjecati na bilo koju odluku Hrvatske narodne banke u djelokrugu njezine nadlenosti. Financijska neovisnost sredinje banke osigurana je eliminiranjem mogunosti pokrivanja manjka prihoda nad rashodima dunikim vrijednosnim papirima koje za tu svrhu izdaje Republika Hrvatska. Manjak prihoda nad rashodima Hrvatska narodna banka tako moe pokriti iskljuivo iz opih priuva HNB-a ili iz dravnog prorauna. Novim zakonom je takoer osigurana osobna neovisnost guvernera i drugih lanova Savjeta banke te ne mogu biti razrijeeni dunosti prije18 Raspudi Golomeji, Z.: Koordinacija upravljanja javnim dugom i voenje monetarne politike s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj, magistarski rad, Zagreb, 2007., str. 168.

14

isteka mandata. Zabranjeno je izravno monetarno financiranje javnog sektora te povlateni pristup javnog sektora financijskim institucijama. 19

4.2. Koordinacija HNB-a i Ministarstva financija Slaba usklaenost izmeu Vlade, odnosno Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke pridonijela je destabilizaciji makroekonomske situacije u Hrvatskoj. Od uspostave neovisnosti do danas nije pridana dovoljna pozornost koordinaciji upravljanja javnim dugom i voenja monetarne politike tako da su instrumenti koji su pritom primjenjivani (blagajniki i trezorski zapisi) bili vrlo slini i djelovali su na istom segmentu nedovoljno razvijenoga financijskog trita. Znatniji pomak u koordinaciji, kako u formalnom, tako i u praktinom smislu donosi novi Zakon o HNB-u, kojim je zabranjeno izravno zaduivanje drave u HNB-u te odluka HNB-a o ukidanju redovitog izdavanja blagajnikih zapisa istog dospijea kakvo je bilo o i dospijee trezorskog zapisa Ministarstva financija. Unato postojanju Odbora za suradnju Ministarstva financija i HNB-a, te odredbama Zakona o HNB-u koji obvezuje Ministarstvo fmancija da redovito izvjetava HNB o svim transakcijama dravnog prorauna i svim operacijama vezanim za javni dug, suradnja nije dovoljno dobra i treba je unaprijediti. Na primjer, prilikom izrade svih monetamih projekcija HNB-a vrlo je vano pravodobno dobivanje relevantnih podataka o svim tekuim i planiranim transakcijama dravnog prorauna. Unato tome, dogaalo se da HNB ne dobije na vrijeme takve informacije, to je dovodilo u pitanje pouzdanost njezinih monetarnih projekcija. U posljednje se vrijeme uoavaju pozitivni signali u koordinaciji HNB-a i Ministarstva financija, posebno kad je rije o odreenim aranmanima vezanim za novano trite. Naime, zbog sve znaajnijih novanih vikova koji se povremeno pojavljuju na raunima drave, Ministarstvo financija planira te vikove plasirati na trite novca i o tome se konzultira s HNB-om. Na depozite koje dri u HNB-u drava dobiva kamatu od 0,68%, pa bi plasiranjem dijela sredstava na novano trite mogla ostvariti povoljniju kamatnu stopu. Zakljuno, danas je nuna koordinacija izmeu Ministarstva financija i HNB-a na gotovo dnevnoj razini, kako bi obje institucije

19 Vlada Republike Hrvatske: Izvjee o ispunjavanju obveza u okviru poglavlja 17. Ekonomska i monetarna politika, Zagreb, 2008., str. 2 - 5

15

dugorono suraivale na upravljanju javnim dugom i na jaanju makroekonomske stabilnosti.20 4.3. Mjere monetarne politike za bolje upravljanje javnim dugom Radi institucionalne i operativne neovisnosti, sredinja banka ne smije donositi mjere koje bi bile izravno usmjerene na sniavanje trokova upravljanja dugom, ali je ta neovisnost ne spreava u ostvarenju bolje koordinacije s Ministarstvom fmancija i u poduzimanju mjera koje e posredno olakati upravljanje dugom. HNB-a je u skladu s praksom razvijenih zemalja poduzeo niz mjera koje su olakale upravljanje javnim dugom. U listopadu 2004. stopa obvezne priuve smanjena je s 19 na 18%, ime je olakana realizacija emisije dravnih obveznica pomou kojih Ministarstvo financija nastoji zamijeniti dio prevelikoga inozemnog duga domaim zaduenjem. U sijenju 2006. stopa obvezne priuve ponovno je smanjena s 18 na 17%, ime je osigurana dovoljna koliina likvidnih sredstava za realizaciju emisije kunskih obveznica Ministarstva financija u prosincu 2005. i veljai 2006. godine. U veljai 2005. godine smanjena minimalna stopa pokrivenosti deviznih obveza banaka deviznim potraivanjima s 35 na 32%. Na taj nain se oslobodilo oko 4 milijarde kuna, to je bankovnom sustavu osiguralo dovoljno likvidnih sredstava, smanjilo dodatno zaduivanje u inozemstvu. U travnju 2005. godine na otvorenom tritu pokrenuo operacije, ime je olakano zaduivanje Ministarstva financija na domaem financijskom tritu i poveana potranja banaka za trezorskim zapisima Ministarstva financija. Razvijanje operacija na otvorenom tritu zahtijeva izravne kontakte sa sudionicima trita i intenzivniju koordinaciju svih instrumenata monetarne politike. 21 Rezimirajmo, mjere monetarne politike za bolje upravljanje dugom su: obvezna priuva, minimalna stopa pokrivenosti deviznih obveza banaka deviznim potraivanjima, operacije na otvorenom tritu.22

20 Raspudi Golomeji, Z.: op. cit., str. 163 - 166 21 Ibid., str. 167 - 16822 Bajo, A.: op. cit.

16

4.4. Vanost uvoenja operacija na otvorenom tritu Temeljna funkcija operacija na otvorenom tritu, kao najeksibilnijeg instrumenta upravljanja likvidnou, je ublaavanje velikih fluktuacija kamatnih stopa na tritu novca. Od 2000. do 2004. godine kamatne stope su na prekonone kredite oscilirale u rasponu izmeu 1% i 11%, to izravno onemoguava formiranje referentnih kamatnih stopa na kratkorone i dugorone izvore sredstava, bez kojih nema razvoja i produbljivanja nancijskih trita. Radi stabilizacije tih stopa, HNB zapoinje s inverznim repo repo poslovima, uz tjedne aukcije u kojima kao kolateral u poetku slue iskljuivo trezorski zapisi Ministarstva financija u kunama bez valutne klauzule. Kasnije se poslovi mogu proiriti i na kunske papire duih rokova dospijea. Istodobno, HNB uvodi promjene u sustavu lombardnih kredita, a razmatra i mogunost uvoenja unutardnevnih kredita te deponiranja sredstava kod HNB krajem radnog dana. Pored toga, a u funkciji dodatnog produbljivanja nancijskih trita, vri se daljnja liberalizacija kapitalnih transakcija s inozemstvom, u smislu ukidanja ogranienja ulaganja nerezidenata u domae vrijednosne papire na tritima kapitala i novca. Operacije na otvorenom tritu pozitivno utjeu i na mogunost veeg i povoljnijeg zaduivanja drave na domaem tritu i time djelomine supstitucije eksternog nanciranja tekueg proraunskog decita nanciranjem iz domaih izvora. Razvojem operacija na otvorenom tritu postupno se akumulira odreeni iznos dravnih vrijednosnih papira u portfelju HNB, koji e poeti njime aktivno upravljati. Vano je naglasiti da su operacije na otvorenom tritu instrument monetarne politike, a ne javnih nancija, tako da e i upravljanje vrijednosnim papirima drave u portfelju sredinje banke biti iskljuivo motivirano razlozima monetarnog karaktera. Zato to ni na koji nain ne supstituira djelokrug i odgovornost Ministarstva nancija za upravljanje javnim dugom u cjelini. Sve ostalo predstavljalo bi isti sukob interesa. 23 4.5. Uloga razvoja trita dravnih vrijednosnica Trite dravnim vrijednosnicama vano je sa stajalita financijskoga trita koje ima veoma jak utjecaj na kreiranje monetarne politike. Uobiajeno je da se u monetarnim23 Rohatinski, .: Monetarna politika, Ekonomski pregled, 55 (11-12), Zagreb, 2004, str. 1022.

17

operacijama

sredinja

banka

kao

podlogom

koristi

visokokvalitetnim

vrijednosnicama. Kupnjom dravnih vrijednosnica na financijskome tritu sredinja banka poveava likvidnost i nastoji smanjiti kamatnu stopu, odnosno prodajom vrijednosnica povlai likvidnost s trita i poveava kamatnu stopu. Za izdavanje i plasman dravnih vrijednosnica su izuzetno vani stabilno makroekonomsko okruenje i zdrav financijski sektor. Vani elementi koji utjeu na razvitak trita dravnih vrijednosnica su i pravni sustav, regulativa i razvijena infrastruktura financijskoga trita, efikasan sustav namire u trgovanju vrijednosnicama, liberalan i transparentan financijski sustav. U suprotnom, nekonzistentnost i nekredibilitet monetarne i fiskalne politike uz plitko financijsko trite i fluktuacije teaja domae valute mogu obeshrabriti investitore od znaajnijeg ulaganja u domae obveznica. Kvalitetnom koordinacijom sredinja banka i Ministarstvo financija ostvaruju kredibilitet kod investitora, ime stjeu mogunost lakeg izdavanja vrijednosnica na tritu, a time i aktivnije trgovanje dravnim vrijednosnicama. 24 Smanjenjem stope obvezne priuve, koja je u Hrvatskoj 2000. godine iznosila 30,5%, a danas iznosi 13,5% uinjen je znatan pomak u razvoju trita dravnih vrijednosnica. Razvoj sputava prekomjerno oslanjanje na euro-obveznice i prevladavajui udio obveznica vezanih za euro na domaem tritu te nedovoljna transparentnost primarnog trita dravnih vrijednosnica. Poticaj razvoju ovog trita bilo je uvoenje operacija na otvorenom tritu te osnivanje niza mirovinskih fondova koji su velik dio svoje imovine obvezni ulagati u dravne vrijednosnice. O intenzivnijem razvoju trita dravnih vrijednosnica svjedoi i injenica da je Zagrebaka burza krajem 2002. godine uvela poseban obvezniki indeks CROBIS, koji se esto revidira zbog ukljuivanja sve veeg broja dravnih obveznica. 25 Kako bi se poboljala koordinacija upravljanja javnim dugom i monetarne politike, pravila i procedure izdanja dravnih vrijednosnih papira trebaju biti jasno definirana i poznata sudionicima na tritu te je potrebno odravati stalni dijalog sa sudionicima trita i pratiti trina kretanja.2624 Dragi, K., Lamza, D.: Determinante dizajniranja domaeg trita dravnih vrijednosnica , Ekonomski pregled, 55 (11-12), str. 968 - 972, Zagreb, 2004

25 Raspudi Golomeji, Z.: op. cit., str. 173 - 17626 Ministarstvo financija Republike Hrvatske: Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011.-2013., Zagreb, 2011., str. 26.

18

6. ZAKLJUAK Upravljanje javnim dugom je povezano s jasnim makroekonomskim okvirom u kojem drava eli osigurati odrive stope rasta javnog duga, a postizanje ovog cilja je mogue samo uz dobru koordinaciju s upravljanjem monetarnom politikom. Ciljevi i metode upravljanja dugom trebale bi biti jasne i dostupne javnosti, a institucionalni okvir za upravljanje javnim dugom treba osigurati jasnu podjelu uloga i odgovornosti svih tijela ukljuenih u taj postupak. Za ostvarivanje temeljnog cilja monetarne politike, ouvanje stabilnosti cijena, izuzetno je vana neovisnosti sredinje banke od ministarstvu financija ili druge institucije zaduene za upravljanje javnim dugom, to je osigurano novim Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci. U zemljama u tranziciji s nedovoljno razvijenim financijskim tritem, kakva je i Hrvatska, zajedniki cilj monetranih i fiskalnih vlasti je upravo njegov razvoj, a potpuno odvajanje monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom moe predstavljati problem. U Hrvatskoj je do potpunog odvajanja tih vanih politika dolo prije nego to su stvoreni osnovni preduvjeti, a najvaniji je dosezanje odreenog stupnja razvoja financijskog trita, prije svega trita dravnih vrijednosnica. Za poticanje razvoja trita dravnih vrijednosnica i njegovu veu likvidnost Ministarstvo financija i HNB bi zajedniki trebali razviti sustav primarnih dilera dravnih vrijednosnica.Uvoenje operacija na otvorenom tritu dobar je korak prema unapreenju koordinacije upravljanja javnim dugom i voenja monetarne politike, jer otada kamatne stope na meubankarskom tritu sve manje osciliraju i na nioj su razini. Zakljuno, kvalitetna koordinacija politike upravljanja javnim dugom i upravljanja monetarne politike je vana, ako ne i kljuna, za opu makroekonomsku stabilnost Hrvatske. Izmjenama legislative i uvoenjem novih instrumenata osigurani su formalni okviri te je dolo do primjetnih pomaka u koordinaciji. Danas je nuna koordinacija izmeu Ministarstva financija i HNB-a na gotovo dnevnoj razini, kako bi obje institucije dugorono suraivale na upravljanju javnim dugom i na jaanju makroekonomske stabilnost.

19

LITERATURA 1. Andabaka, A.: Institucionalno ustrojstvo upravljanja javnim dugom: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 6., No. 1., Zagreb, 2008. 2. Bajo, A., Ott, K., Mihaljek, D,: Hrvatski javni dug : upravljanje i izazovi razvoja trita: zbornik radova s konferencije, Institut za javne financije, Zagreb, 2011. 3. Bajo, A.: Osnove upravljanja javnim dugom , Institut za javne financije, Zagreb, 2010. 4. Dragi, K., Lamza, D.: Determinante dizajniranja domaeg trita dravnih vrijednosnica, Ekonomski pregled, 55 (11-12), str. 967 - 1001, Zagreb, 2004 5. Vlada Republike Hrvatske: Izvjee o ispunjavanju obveza u okviru poglavlja 17. Ekonomska i monetarna politika , Zagreb, 2008. 6. Lovrinovi, I., Ivanov, M.: Monetarna politika, RRiF plus, Zagreb, 2009. 7. Hrvatska narodna banka: Procedure provoenja operacija na otvorenom tritu, Zagreb, 2008. 8. Raspudi Golomeji, Z.: Koordinacija monetarne politike i politike upravljanja javnim dugom u Hrvatskoj: Stanje i izazovi, zbornik radova s konferencije, Institut za javne financije, Zagreb, 2011. 9. Raspudi Golomeji, Z.: Koordinacija upravljanja javnim dugom i voenja monetarne politike u Hrvatskoj, Financijska teorija i praksa 31, Zagreb, 2007, str. 151 - 179 10. Rohatinski, .: Monetarna politika, Ekonomski pregled, 55 (11-12), str. 1018 1023, Zagreb, 2004 11. Ministarstvo financija Republike Hrvatske: Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011.-2013., Zagreb, 2011. 12. valjek, S., Andabaka Badurina, A.: Upravljanje javnim dugom prije, tijekom i nakon krize, Institut za javne financije, 2011. 13. Web stranica Hrvatske narodne banke na adresi http://www.hnb.hr/mmf/kodeks-dobrih-praksa/2-dio/h-dio-2-i.pdf Dobre prakse transparentnosti monetarne politike sredinjih banaka

20

POPIS TABLICA

Tablica I. Operacije na otvorenom tritu

Stranica 13

21