of 32 /32
UNIVERZITET U NIŠU Fakultet zaštite na radu Predmet: Hemijski parametri SEMINARSKI RAD Tema: Površinski napon Mentor: Studenti:

Seminarski rad: Povrsinski napon

  • Author
    asanin

  • View
    3.967

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad: Povrsinski napon

Text of Seminarski rad: Povrsinski napon

UNIVERZITET U NIU Fakultet zatite na raduPredmet: Hemijski parametri

SEMINARSKI RADTema: Povrinski napon

Mentor:

Studenti:

Ni, 2009.UVOD 1. FLUIDI 1.1 Sile koje deluju na fluid 2. POVRINSKI NAPON 2.1 Povrinski napon na granici tenosti-tenost 2.2 Povrinski napon rastvora 2.3 Kohezija 2.4 Dodirni uglovi2.4.1 Posebni dodirni uglov

2 3 4 6 8 9 14 14 17 18 18 20 21 22

3. SURFAKTANTI 3.1 Struktura i djelovanje surfaktanata 4. WEBEROV BROJ ZAKLJUAK LITERATURA

2

UVOD

Tenost, ili tena tela prestavljaju jedno od etiri agregatna stanja1. Ona se bitno razlikuje od, po osobinama, vrstih tela sa jedne, i gasova sa druge strane. Ovo pravilo vai zbog medjumolekulskih sila koje su jae nego kod bilo kog vrstog tela i slabije od bilo kog gasa, u odnosu na isti kod tenosti. Is toga proizilaze i neke osnovne osobine tenosti, kao to su, nepostojnost stalnog oblika, translatorno kretanje molekula tenosti od sudara do sudara, njena nestiljivost i nepostojanje unutranjeg trenja. Takodje vano je napomenuti da te osobine stvaraju razliite posledice, primer posledica koje nastaju dejstvom medjumolekulskih sila, je sigurno pojava povrinskog napona.

1

vrsto, teno, gasovito, plazma. Danas se plazma ne moe zaobii kao etvrto stanje zbog svojih karakteristika.

3

1. FLUIDI

Fluid prestavalja stanje materije u kome ona moe da tee i menja oblik i zapreminu pod dejstvom veoma slabih sila. Takodje on prestavlja i neprekidnu sredinu, kontinijum. Hipotezu o neprekidnosti fluidne sredine postavio je Dalamber 1744. godine. I fluid se u Hidraulici posmatra kao neprekidna sredina koja ispunjava prostor bez ikakvih upljina, tj. kao kontinuum. Zanemaruje se molekularni sastav materije i smatra da se tenosti i gasovi sastoje iz delia koji sadre vrlo veliki broj molekula. Pod deliem se podrazumeva elementarna koliina tenosti ili gasa iji oblik ne igra ulogu ni pri mirovanju ni pri kretanju. Zato deli moe da se zamisli kao sasvim mala kocka, lopta, valjak, tetraedar ili bilo koje drugo geometrijsko telo. Deli je potpuno ispunjen materijom i ima uvek istu masu. Masa dm delia fluida ne menja se za vreme kretanja ili mirovanja ali se oblik i zapremina delia mogu menjati u toku vremena. U prostoru koji fluid zauzima raspored delia fluida je takav da se ne javljaju praznine. Dimenzije delia ne smeju se poistovetiti sa molekulom. Pretpostavka o neprekidnom ispunjavanju prostora omoguava primenu diferencijalnog i integralnog rauna u Hidraulici, ime su matematiki obuhvaeni i reeni mnogi problemi. Delii tenosti su veoma pokretljivi. Pokretljivost delia gasova je jo vea. Zbog ove pokretljivosti na tenost ne mogu da deluju koncentrisane sile ve samo sile neprekidno rasporeene po itavoj masi ili povrini tenosti.

4

1.1 Sile koje deluju na fluid

Posmatra se zapremina V fluida ispunjena masom m. Ako fluid miruje, na ovu masu deluje Zemljina tea i pritisne sile okolnog fluida. Ako se fluid kree, deluju jo i sile inercije i sile trenja. Sila Zemljine tee (zapreminska sila) deluje na svaki deli fluida u posmatranoj zapremini, a time i na ukupnu masu m. Zapreminske sile su posledica polja sila u kome se fluid nalazi, pa se nazivaju jo spoljanjim ili silama polja. Zapreminske sile se raunaju u odnosu na jedinicu mase fluida. Ako je sila f koja deluje na jedinicu mase, onda na elementarnu masu dm delia fluida deluje zapreminska sila. f dm, f{X,Y, Z} Zapremina V fluida podelie se na delove 1 i 2. Uticaj dela 2 na deo 1 moe da se zameni malom silom R koja deluje na proizvoljno izabranu povrinicu A Na svaki drugi deo A povri A delovae neka sila R pri emu ove sile nisu meusobno jednake. Povrinska sila moe se razloiti na komponentu N normalnu na povrinicu i na komponentu T koja lei u ravni povrinice.

normalni

tangentni

Kod fluida od normalnih napona moe da postoji samo pritisak p (napon na istezanje bi vrlo lako razdvojio delie fluida).

5

Pritisak se u proizvoljnoj taki M fluida definie kao

Intenzitet elementarne sile pritiska dp iznosi:

dP = p dA Elementarna sila pritiska:

dP = p dA. Natpritisak ili manometarski pritisak:

pm = p pa Potpritisak ili vakuumski pritisak:

pv = pa- p

6

2. POVRINSKI NAPON

Molekul u unutranjosti tenosti (vidi sliku) okruen je sa svih strana istim takvim molekulima tako da je rezultujua sila meumolekulskog privlaenja nula. Molekul na povrini tenosti okruen je s jedne strane istim takvim molekulima tenosti, a s druge strane molekulima gasa (vazduha). Poto se u jedinici zapremine gasne faze nalazi znatno manji broj molekula nego u istoj zapremini tene faze, meumolekulska privlaenja nee biti uravnoteena, ve e postojati rezultujua sila usmerena ka unutranjosti tenosti. Ovo nesimetrino polje sila oko molekula na povrini dovodi do pojave povrinskog napona, , koji predstavlja silu koja deluje tangencijalno na povrinu tenosti, [N/m]. Povrinski napon se javlja kao posledica postojanja kohezionog (unutranjeg) pritiska, tj. sile koja povlai molekule ka unutranjosti tenosti i iji je pravac normalan na povrinu tenosti. Zahvaljujui tome tenost tei da smanji povrinu na minimalnu pri datim uslovima. Zato tenost u odsustvu spoljnih sila tei da zauzme oblik lopte (kapi tenosti), jer je povrina lopte najmanja povrina za datu zapreminu, pa e povrinska energija sistema pri tome biti minimalna. Da bi se poveala povrina tenosti neophodno je da se utroi rad da se molekuli iz unutranjosti tenosti dovedu na povrinu. Rad se troi na savladavanje meumolekulskih sila pri prelaenju molekula iz unutranjosti tenosti na povrinu. Rad izvren za stvaranje jedinice povrine, pri povratnom izotermskom procesu, pre-dstavlja povrinsku slobodnu energiju. Povrinska slobodna energija u J/m2 brojno je jednaka povrinskom naponu u N/m u sluaju jednokomponentnih tenosti.

7

Povrinski napon tenosti zavisi od intenziteta meumolekulskih sila privlaenja unutar tenosti. Tako je povrinski napon tenosti, iji molekuli ne poseduju dipole relativno mali i iznosi oko 30103 N/m. Voda iji molekuli predstavljaju izrazite dipole ima relativno veliki povrinski napon koji na 20C iznosi 72,75103 N/m (tabela 1).

Tenostiva Voda Glicerin Benzol Hloroform Etilalkohol Heksan

t [C] 103 [N/m] enost T20 20 20 20 20 20 20 485 72.75 66 28,86 27,1 21,6 18,5 Zlato Olovo NaCl Kiseonik Vodonik Helijum

t [C]l200 900 811 -198 -252 -270

(tabela 1) Sa porastom temperature povrinski napon tenosti opada (tabela 2) sve do temperature bliske kritinoj. Na kritinoj temperaturi nestaju razlike izmeu gasne i tene faze i povrinski napon postaje jednak nuli. Smanjenje povrinskog napona sa porastom temperature se odigrava zato to na viim temperaturama dolazi do poveanja intenziteta toplotnog kretanja molekula, to deluje na smanjenje sila privlaenja izmeu njih, pa prema tome i do snienja povrinskog napona.t [C] H2O CCl4 C6H6 C6H5NO2C2H5OH CH3COOH

0 25 50 75

75,64 71,97 67,91 63,35

29 26,1 23,1 20.20

31,6 28,2 25 21,9

46.40 43,2 40,2 37,3

24 21,8 19.80 /

29.50 27,1 24,6 22

(tabela 2)

8

2.1 Povrinski napon na granici tenosti-tenost

Za tenosti koje se ne meaju i koje se ogranieno rastvaraju jedna u drugoj vai pravilo Antonova- povrinski napon na graninoj povrini izmedju tenosti A i B je priblino jednak razlici povrinskih napona, uzajamno zasienih tenosti jedne s drugom (AZ, BZ), na granici s vazduhom: (tabela 1) nemeljive tenosti : voda-benzol (C6H6), voda-ugljentetrahlorid (CCl4), voda bromoform (CHBr3), voda-hloroform (CHCl3), Prisustvo jedne tenosti iznad sloja druge dovodi do snienja povrinskog napona, poto se smanjuje nekompenzovanost sila na graninoj povrini dveju tenosti koje su u kontaktu, to je vee privlaenje izmeu molekula dva razliita sloja tenosti na graninoj povrini to e meupovrinski napon biti manji (snienje povrinskog napona na graninoj povrini tenost-tenost je utoliko vee to je manja razlika u polarnosti dveju tenosti koje se ne meaju; tenosti bliske po polarnosti meaju se jedna s drugom u svim odnosima i zato je meupovrinski napon za njih jednak nuli).

U tabeli (3) dati su povrinski naponi na graninoj povrini dva sloja tenosti koje su uzajamno zasiene jedna s drugom, pri emu je jedna od tenosti voda a druga organska tenost i povrinski naponi tenosti zasienih jedna s drugom na granici s vazduhom. Vidi se da postoji odli-no slaganje izmeu izraunatih vrednosti povrinskog napona na granici organska tenost-voda po pravilu Antonova I eksperimentalno odreenih vrednosti.

9

Tenost-vazduh Tenost t [C] vodeni sloj63,2 46,4 59,8 70,2 26,3 37,8

Tenost-voda eksperi organsk izrauna mentaln a tavredno a tenost st vrednost28,8 42,2 26,4 26,7 21,5 34,3 34,4 4,2 33,4 43,5 4,8 3,5 34,4 4,8 33,8 43,8 4,8 3,9

Benzol Anilin Hloroform CCl4 Amil alkohol Krezol

19 26 18 17 18 18

(tabela 3)

Meupovrinski napon opada sa porastom temperature i pribliava se nuli kada se temperatura pribliava kritinoj temperaturi rastvorljivosti. Na nekoj temperaturi na kojoj dolazi do potpunog meanja dve posmatrane tenosti nestaju dve faze pa se moe rei da je u takvim uslovima meupovrinski napon jednak nuli. Povrinski napon vrstih tela, kako na granici sa gasnom tako i sa tenom fazom ne moe se direktno meriti. Za njegovo odreivanje koriste se indirektne metode.

2.2 Povrinski napon rastvora

1. Materije koje nemaju uticaja na povrinski napon rastvaraa - Takve materije imaju povrinski napon blizak povrinskom naponu rastvaraa(u odnosu na vodu takva materija je npr. saharin). 2. Povrinski neaktivne materije imaju povrinski napon vei od povrinskog napona rastvaraa, relativno veliku rastvorljivost, u odnosu na vodu povrinski neaktivne materije su elektroliti ( kiseline, baze i soli). 10

3. Povrinski aktivne materije (PAM) adsorbuju se na graninoj povrini tenost-gas

Adsorpcija PAM na graninoj povrini voda-vazduh2

-

slabo rastvorljive u vodi mali povrinski napon Povrinski aktivne materije ve pri malim koncentracijama dovode do znatnog snienja povrinskog napona vode Tako, ve pri koncentraci-jama povrinski aktivnih materija od 0,4% i manjim, povrinski napon vode se sniava od 72,75103 N/m do 40103 - 20103 N/m na 20C. Npr. 0,1% vodeni rastvor Na-oleata ima povrinski napon 27,2103 N/m na 20C

-

U odnosu na vodu povrinski aktivnim materijama smatraju se mnoge organske materije i to: masne kiseline, soli masnih kiselina (sapuni), sulfo kiseline i njihove soli (sulfonati), alkoholi, amini itd. Za molekule ovih supstanci karakteristina su dva dela: polarna grupa (COOH, COONa, SO3H, SO3Na, OH, NH2 itd.) i apolarni ugljovodonini radikal. Polarna grupa je hidrofilni deo molekula poto raspolae znatnim dipolnim

2

Adsorpcija je proces poveanja koncentracije neke komponente na graninoj povrini dve faze. Pri tome supstanca koja se adsorbuje naziva se adsorbat, a materija koja adsorbuje naziva se adsorbens ili adsorbent

11

momentom i lako hidratie, pa uslovljava afinitet povrnski aktivne materije prema vodi Povrinski aktivne materije (PAM) prema tipu polarne (hidrofilne) grupe mogu biti: 1. anjonske, raspolau na kraju ugljovodoninog lanca nekom od anjonskih grupa kao o su: COOH, COONa, OSO3H, OSO3Na, SO3Na itd. Anjonski PAM su npr.: K-laurat (CH3(CH2)10 COO K+), Nadodecilsulfat (CH3(CH2)11 SO4 Na+), Na-dodecilsulfonat (CH3 (CH2)11SO3 Na+). 2. katjonske, su heksadecil-trimetilamonijum bromid (CH3(CH2)15 N+ (CH3)3 Br), dodecilamin hidrohlorid (CH3 (CH2)11 N+ H3Cl) i dr. 3. nejonske, najee imaju u svom sastavu hidroksilnu (OH) grupu ili polioksietilenski lanac [(CH2CH2O)n)] koji predstavljaju hidrofilni, polarni deo molekula. Supstance koje se u svojstvu PAM koriste za regulisanje povrinskog napona na granici vodeni rastvorvazduh i stvaranje pene (tzv. pe-nuai) u procesima flotacijske koncentracije razliitih ruda pripadaju ba grupi nejonskih PAM 4. amfolitike, se mogu, zavisno od pH da se u vodenom rastvoru ponaa kao anjonska, katjonska ili nejonska PAM Molekuli povrinski aktivne supstance se orijentiu pri adsorbovanju na povrini tako da im se hidrofobni deo, tj. ugljovodonini lanac orijentie prema vazduhu, a polarna hidrofilna grupa prema vodi, to se da videti na donjoj slici.

3

3

Zavisnost povrinskog napona () u N/m od koncentracije (c)

12

4. Metode odreivanja povrinskog napona tenosti metoda stalagmometra, odreivanje povrinskog napona preko odreivanja mase kapi Masa kapi tenosti koja istie iz kapilare je proporcionalna povrinskom naponu tenosti. Da bi se kap, koja se formira na kraju kapilare, otkinula potrebno je da se savlada povrinski napon. Ukoliko je povrinski napon vei potrebna je vea masa kapi da bi se savladao povrinski napon i utoliko e manji broj kapi da se formira iz iste zapremine tenosti. Dakle, masa kapi upravo je proporcionalna, a broj kapi iz odreene zapremine tenosti obrnuto proporcionalan povrinskom naponu. Metodom stalagmometra povrinski napon se odreuje poreenjem broja kapi koji istee iz zapremine V (zapremina proirenja A) ispitivane tenosti sa brojem kapi iste zapremine tenosti-etalona (najee destilovana voda), iji je povrinski napon poznat. Poto je Vd jednako masi ukupne zapremine tenosti, gde je d gustina tenosti, to e masa jedne kapi da bude jednaka Vd/n, gde je n broj kapi iz zapremine V. Kako je masa kapi srazmerna povrinskom naponu sledi :

Isti izraz se moe napisati i za destilovanu vodu, koja u ovom sluaju slui kao etalon:

pri emu je k - konstanta koja zavisi od dimenzija i konstrukcije stalagmometra. Deljenjem prve jednaine sa drugom jednainom dobija se konaan izraz za odreivanje povrinskog napona tenosti: 13

-

Metoda odreivanja povrinskog napona torzionom vagom ili tenziometrom po Di Noju (Du Noy), zasniva na odreivanju sile potrebne da se platinski prsten odvoji od povrine tenosti nasuprot delovanju povrinskog napona

Torziona vaga

Povrinski napon se izraunava iz izraza:

Gde je F - sila u N, R - poluprenik platinskog prstena u m, a K - konstanta koja zavisi od dimenzija platinskog prstena, kao i od gustine i povrinskog napona tenosti

2.3 Kohezija14

Kohezija (lat. cohaerere "drati se skupa") ili kohezivna privlanost ili kohezivna sila je fizikalna osobina supstance, uzrokovana meumolekularnim privlaenjem izmeu slinih molekula unutar tela ili supstance koja ih nastoji ujediniti. Voda, na primer, je jako kohezivna zbog velike polarnosti koju prave hidrogenske veze u tetraedarskoj konfiguraciji. Rezultat je relativno jaka Coulombova sila (itaj: Kulonova sila) izmeu molekula. Van der Waalsovi plinovi kao to su metan, meutim, imaju slabu koheziju samo zbog Van der Waalsove sile koji postoje zbog nastalog polariteta u nepolarnim molekulama. Kohezija, zajedno sa adhezijom (privlaenje izmeu razliitih molekula), pomae u objanjavanju fenomena kao to su povrinski napon i kapilarnost.

2.4 Dodirni uglovi

Poto nijedna tenost ne moe dugo opstati u savrenom vakuumu, povrina bilo koje tenosti i granica izmeu te tenosti i nekog drugog medija. gornja povrina bare, na primer, je granica izmeu vode iz bare i vazduha. Povrinski napon, tada, nije osobina samo tenosti, nego i osobina granice te tenosti sa drugim medijem. Ako je tenost u spremniku, tada, osim granice tenost-gas na gornjoj povrini, postoji, takoer, granica izmeu tenosti i zidova spremnika. Povrinski napon izmeu tenosti i vazduha obino je razliit (vei) od povrinskog napona sa zidovima spremnika. A gde se dve povrine sreu, njihova geometrija mora biti takva da se sve sile uravnotee.

Sila u takama dodira prikazana za ugao dodira vei od 90 (levo) i manju od 90 (desno)

15

Gdje se dve povrine sreu, one formiraju dodirni ugao , koji je ugao kojeg tangenta na povrinu pravi sa vrstom povrinom. Dijagram na desnoj strani prikazuje dva primera. Naponske sile su prikazane na granicama tenost-vazduh, tenost-vrsto telo i vrsto telo-vazduh. Primer levo prikazuje sluaj kada je razlika izmeu povrinskog napona tenost-vrsto telo i vrsto telo-vazduh, tenost-vazduh, , ali je i pored toga pozitivna, to jest , manja od povrinskog napona

Na dijagramu, i vertikalne i horizontalne sile moraju se ponititiu istoj taki. Horizontalna komponenta od se poniti sa adhezivnom silom, :

Vertikalna komponenta od

mora ponititi silu,

:

Poto su sile direktno proporcionalne njehovim povrinskim naponima (respektivno), imamo da je:

Ovo znai da je, uprkos potekoama u direktnom merenju razlike izmeu povrinskih napona tenost-vrsto telo i vrsto telo-vazduh, povrinski napon tenost-vazduh, , poznat. , mogue zakljuiti , ako je koliko oni iznose pomou merenja dodirnog ugla (koji se lako izmeri),

Isti odnos postoji i kod dijagrama na slici. Ali u ovom sluaju vidimo da je, zbog injenice da je dodirni ugao manji od 90, razlika povrinskog napona tenostvrsto telo/vrsto telo-vazduh mora biti negativna: 16

Tenostvoda etanol dietil eter karbon tetrahlorid glicerol siretna kiselina voda metil jodid iva

vrsto telostaklo od natrijum karbonata olovno staklo taljeni kvarc

Dodirni ugao

0

parafinski vosak srebro staklo od natrijum karbonata olovno staklo taljeni kvarc staklo od natrijum karbonata

107 90 29 30 33 140

Neki dodirni uglovi tenost-vrsto telo[2]

2.4.1 Posebni dodirni uglovi

Uoite da je, u posebnom sluaju granice voda-srebro, gde je dodirni ugao jednak 90, razlika povrinskog napona tenost-vrsto telo/vrsto telo-vazduh razlika jednaka nula. Drugi posebni sluaj je kada je dodirni ugao 180. Voda sa posebno pripremljenim teflonom priblino ima tu vrednost dodirnog ugla. Dodirni ugao od 180 pojavljuje se kada je povrinski napon tenost-vrsto telo tano jednak povrinskom naponu tenost-vazduh.

17

3. SURFAKTANTI

18

Surfaktanti ili tenzidi su supstance koje sniavaju povrinski napon vode u odnosu na vazduh ili u odnosu na graninu povrinu sa drugim supstancama. Re surfaktant potie od engleskog naziva za povrinski aktivne supstance - surface acting agent. Surfaktanti se primjenjuju kao sredstva za ienje, a takoer i u tekstilnoj industriji kao sredstva za kvaenje, emulgaciju i omekavanje.

3.1 Struktura i delovanje surfaktanata

Povrinski aktivne supstance se u rastvoru rasporeuju tako da je njihova koncentracija na graninoj povrini vea od koncentracije u unutranjosti rastvora. To omoguava njihova struktura koja se sastoji od hidrofobnog i hidrofilnog dela molekule. Hidrofobni deo je alifatski ugljikovodini lanac (ravan ili razgranat). Hidrofilni deo molekule ima afinitet prema vodi, a to moe biti hidrofilna grupa npr. karboksilna, sulfatna, sulfonska, ortofosforna, amino grupa, sulfonamidna, itd. Pri poveanoj koncentraciji surfaktanta dolazi do formiranja submikroskopskih estica (micele) u unutranjosti rastvora. Micele su graene od nekoliko stotina molkula iji su hidrofilni delovi okrenuti prema vodi, a hidrofobni lanci prema unutranjosti. Ova pojava omoguava solubiizaciju dve tenosti koje se ne meaju, tj. prividno poveanje

19

rastvorljivosti. Npr. emulzija vode i ulja bie stabilna u prisustvu povrinski aktivne supstance.

4. WEBEROV BROJ

20

Weberov broj je bezdimenzionalni broj u mehanici fluida koji je esto koristan u analizi strujanja fluida gde postoji granica izmeu dva razliita fluida, posebno za viefazna strujanja kod jako zakrivljenih povrina. Ovaj broj moe se predstaviti kao mera relativne vanosti inercije fluida u poreenju sa njegovim povrinskim naponom. Ova veliina je jako korisna u analiziranju strujanja tankih slojeva i formiranja kapljica i mehuria. Naziv je dobio po Moritzu Weberu (18711951), a moe se pisati kao:

Gde je: gustoa fluida v brzina fluida l karakteristina duina, na primjer, dijametar kapljice povrinski napon.

Modifikovani Weberov broj:

Jednak je meri kinetike energije pri radu i povrinske energije:

Gde je:

i

ZAKLJUAK

21

Povrinski napon je privlana osobina povrine tenosti. On uzrokuje da povrina dela tenosti bude privuena do druge povrine. Primenjujui Njutnovu fiziku na sile koje nastaju zbog povrinskog napona, moemo tano predvideti mnoga ponaanja tenosti koja su tako uobiajna da ih veina ljudi uzima zdravo za gotovo. Primenjujui zakone termodinamike na te iste sile, moemo predvideti i suptilnija ponaanja tenosti. Povrinski napon ime dimenziju sila po jedinici duine, ili energija po jedinici povrine. Ove dve jedinice su ekvivalentne ali kada se govori o energiji po jedinici povrine, ljudi najee koriste termin povrinska energija koji je optiji termin u smislu da se primijenjuje, takoer, i na vrsta tela, a ne samo na tenosti.

LITERATURA

22

www.google.com Dr ivotije Topolac, Fizika, Beograd 1978.

23