Seminarski rad Odlučivanje o uspješnosti ljudkih potencijala na promijeru poduzeća Sunce Turist d.o.o

Embed Size (px)

Text of Seminarski rad Odlučivanje o uspješnosti ljudkih potencijala na promijeru poduzeća Sunce Turist...

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  1/40

  SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Odluivanje o uspjenosti ljudskih potencijala na primjeru

  poduzea Sunce Turist d.o.o.

  Seminarski rad

  STUDENT: Valentina Prugoveki, 0135196726

  MENTOR: dr.sc. Dubravko Tomai

  KOLEGIJ: Teorija logistikog odluivanja

  Zagreb, 2011.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  2/40

  SADRAJ

  UVOD ........................................................................................................................................ 1

  1. UPRAVLJANJE RADNOM USPJENOU...................................................................... 3

  1.1. Organizacijski model i namjene upravljanja radnom uspjenou ................................. 3

  1.2. Kriteriji mjerenja uspjenosti .......................................................................................... 5

  1.3. Pristupi mjerenju uspjenosti .......................................................................................... 8

  1.4. Odabir izvora informacija za donoenje odluka o uspjenosti ...................................... 11

  2. ODLUIVANJE O USPJENOSTI LJUDSKIH POTENCIJALA................................. 14

  2.1. Taktike odluke za ocjenjivanje uspjenosti ................................................................. 17

  2.2. Odluivanje o uspjenosti pomou verificiranih ciljeva ............................................... 19

  2.3. Odluke sustava kompenzacija i nagrada za izvreni rad ............................................... 21

  3. ODLUIVANJE O USPJENOSTI LJUDSKIH POTENCIJALA U PODUZEUSUNCE TURIST D.O.O. ......................................................................................................... 25

  3.1. Organizacijska i kadrovska struktura poduzea Sunce turist d.o.o. .............................. 25

  3.2. Odluivanje o uspjenosti ljudskih potencijala u poduzeu Sunce turist d.o.o. ............ 28

  ZAKLJUAK.......................................................................................................................... 36

  LITERATURA ......................................................................................................................... 38

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  3/40

  1

  UVOD

  Odluivanje je osnovno sredstvo pri evaluaciji rada, te postavljanju i postizanju ciljeva

  poduzea. Prua mogunost promatranja i uenja iz neuspjeha i uspjeha te stoga ima vanu

  ulogu u neprekidnom razvoju. Uspjeh je proces planiranja, poduzimanja i postizanja rezultata,

  bez obzira na trenutani zadatak. Poduzea koja ele postii konkurentsku prednost i uspjeh

  putem zaposlenika moraju biti sposobna upravljati ponaanjem i rezultatima svih zaposlenika.

  Dobrom analizom, procjenama i prognozama moe se uspjeno poslovati, i velika poduzea

  toga su potpuno svjesna.

  Glavna karakteristika odluivanja o uspjenosti kadrova je ocjenjivanje proizvodnih

  aktivnosti pojedinca da bi se odluilo o njegovom doprinosu u postizanju ciljeva sustava

  upravljanja. Poput edukacije, ocjena poslovanja koja se takoer naziva revizijom radnih

  rezultata ili evaluacijom radnog uinka - trajna je aktivnost koja je usredotoena na ljudske

  potencijale koji ve postoje u organizaciji i novozaposlene. Ako se odluivanjem o

  uspjenosti kadrova ne upravlja dobro, njegova e korist za organizaciju biti minimalna.

  Svrha seminarskog rada je prikazati nain odluivanja o uspjenosti kadrova u

  poduzeima, gdje je glavna svrha odluivanja davanje povratnih informacija lanovimaorganizacije o tome kako mogu postati proizvoljniji i korisniji organizaciji u njenoj potrazi za

  kvalitetom.

  Cilj rada je ukazati na znaaj procjene radne uspjenosti u svrhu boljeg upravljanja

  koje je od kljune vanosti u postizanju konkurentskih prednosti poduzea.

  Pri izradi seminarskog rada koritene su sljedee metode znanstvenog istraivanja:metoda deskripcije, metoda kompilacije, metoda komparacije, metoda intervjua, metoda

  analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije.

  Rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju ukazano je na znaaj upravljanja

  radnom uspjenou kojom menaderi osiguravaju da su aktivnosti i rezultati zaposlenika u

  skladu s ciljevima organizacije. Drugo poglavlje obrauje odluivanje o uspjenosti kadrova

  te se iznose prednosti i slabosti odluivanja o uspjenosti kadrova. Tree poglavlje predstavlja

  ope podatke o poduzeu Sunce turist d.o.o., analizira odluivanja o uspjenosti kadrova u

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  4/40

  2

  istom, te ukazuje na njihov znaaj u postizanju konkurentske prednosti na turbulentnom

  tritu.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  5/40

  3

  1. UPRAVLJANJE RADNOM USPJENOU

  Upravljanje radnom uspjenou definiramo kao proces kojim menaderi osiguravaju

  da su aktivnosti i rezultati zaposlenika u skladu s ciljevima organizacije. 1

  Upravljanje uspjenou je od kljune vanosti za postizanje konkurentske prednosti,

  a tvrtke koje ju ele ostvariti putem zaposlenika moraju biti sposobne upravljati ponaanjem i

  rezultatima svih zaposlenika. Menader mora biti siguran da njegov sustav upravljanja

  uspjenou moe odoljeti pravnim ispitivanjima, osobito ako se koristi za discipliniranje ili

  otputanje osoba sa slabim rezultatima.

  1.1. Organizacijski model i namjene upravljanja radnom uspjenouUpravljanje radnom uspjenou je okvir za organiziranje, automatizaciju i

  analiziranje poslovnih metodologija, metrika, postupaka i sustava koji utjeu na uspjenost

  poslovanja. Bez obzira na posao ili tvrtku, uinkoviti sustavi upravljanja radnom uspjenou

  mjere kriterije uspjenosti to je mogue tonije. Uinkoviti sustavi imaju i strategijsku

  funkciju tako to povezuju kriterije uspjenosti sa zahtjevima unutarnjih i vanjskih klijenata.Takoer ukljuuju proces za mjerenje sustava ovisno o uincima situacijskih ogranienja. U

  podruju menadmenta ljudskih potencijala i psihologije industrijske organizacije dugo se

  usmjeravalo na procjenu radne uspjenosti kao tehnike mjerenja. Cilj ovih sustava procjene

  uspjenosti bio je pouzdano i valjano izmjeriti pojedinanu radnu uspjenost zaposlenika. Ta

  je perspektiva esto ignorirala neke vrlo vane utjecaje na proces upravljanja uspjenou,

  stoga se prvo predstavljaju glavne svrhe upravljanja uspjenou, a zatim perspektive

  mjerenja. Glavne svrhe upravljanja uspjenou iz organizacijske perspektive predstavljene suu modelu procesa radne uspjenosti, koji je prikazan na shemi 1.

  1Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala.postizanje konkurentske prednosti, Mate, Zagreb, 2006.. str.276

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  6/40

  4

  Shema 1. Model upravljanja uspjenou u organizacijama

  Izvor: Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala. postizanje konkurentske prednosti,

  Mate, Zagreb, 2006.. str.277

  Kako shema 1. pokazuje, osobine pojedinca vjetine, sposobnosti, itd. su sirovine

  za radnu uspjenost. Ove se sirovine transformiraju u objektivne rezultate kroz ponaanje

  zaposlenika. Zaposlenici mogu pokazati ponaanja samo ako imaju potrebno znanje, vjetine,

  sposobnosti i druge karakteristike. Objektivni rezultati su mjerljivi, opipljivi rezultati rada i

  posljedica su ponaanja zaposlenika ili grupe. Vana komponenta organizacijskog modela

  sustava upravljanja uspjenou je i strategija organizacije. Odsjeci, odjeli, radne grupe, i

  pojedinci u poduzeu moraju ujednaiti svoje aktivnosti sa strategijama i ciljevima, jer ako

  nisu ujednaeni, vjerojatnost postizanja ciljeva se smanjuje. Ciljevi predstavljaju eljeno

  stanje, tj. stanje kojem poduzee tei, a zadaci omoguavaju da se eljeno stanje ostvari. U

  modelu se navode uvijek prisutni situacijski pritisci u sustavima upravljanja uspjenou, jer

  zaposlenik moe imati potrebne vjetine a ipak ne pokazati potrebna ponaanja. Ponekad

  organizacijska kultura obeshrabruje zaposlenike da rade stvari koje bi mogle biti uinkovite,

  jer norme radne grupe esto diktiraju to rade lanovi grupe i rezultate koje proizvode.

  Ekonomski uvjeti su bitni kako bi se motiviralo zaposlenike kroz poveanje plae,

  promaknua itd., iako se to ponekad ne moe realizirati ako je gospodarstvo u loem stanju.

  Da bi se postigla konkurentna prednost, osobine, ponaanja i rezultati moraju biti povezani sa

  strategijom tvrtke.

  StrategijaOrganizacije

  Dugoroni ikratkoroni ciljevi ivrijednosti

  Individualnekarakteristike(npr. vjetine isposobnosti)

  Individualna

  ponaanjaObjektivni

  rezultati

  Situacijskaogranienja

  Organizacijskakultura

  Ekonomski uvjeti

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  7/40

  5

  Namjene uinkovitog sustava upravljanja uspjenou su povezati aktivnosti

  zaposlenika sa strategijskim ciljevima organizacije, iskoristiti valjane i korisne informacije u

  donoenju administrativnih odluka o zaposlenicima i pruiti zaposlenicima povratne

  informacije koje e im koristiti u razvoju. Postoje tri vrste namjena sustava upravljanja

  uspjenou: strategijska, administrativna i razvojna.2

  Strategijska namjena predstavlja sustav za postizanje ciljeva poduzea. Primarni

  nain primjene strategija je kroz definiranje rezultata, ponaanja te karakteristika zaposlenika

  koje su potrebne za izvravanje strategije, a potom razvijanja sustava mjerenja i povratnih

  informacija koji e maksimizirati stupanj do kojeg zaposlenici pokazuju karakteristike,

  angairajuse u ponaanjima i proizvode rezultate.

  Administrativna namjena se provodi koritenjem informacija o procjeni uspjenosti

  u administrativnim namjenama: administraciji plaa (poviice), promaknuima,

  zadravanjima-prekidima, otkazima i priznavanju pojedinane radne uspjenosti. Unato

  vanosti ovih odluka, mnogi menaderi, koji su izvor informacije, proces procjene uspjenosti

  smatraju nunim zlom. Ukoliko nisu realni u davanju ocjena, informacije o procjeni

  uspjenosti time ine relativno beskorisnim.

  Razvojna namjena je razviti zaposlenike koji su uinkoviti u svom poslu. Kada

  zaposlenici ne postiu rezultate kakve bi trebali, za poboljavanje njihovog rada koristi se

  upravljanje uspjenou, gdje se prepoznaju manjkavosti rezultata rada zaposlenika, ali i

  njihovi uzroci, to esto uzrokuje napetost u svakodnevnim odnosima na poslu.

  1.2. Kriteriji mjerenja uspjenostiKriteriji slue iskljuivo u odreivanju ciljeva razvoja djelatnika. Iako se koriste

  razliiti kriteriji procjene upravljanja uspjenou, slijedeih pet se navode kao najvaniji:

  strategijsko podudaranje, valjanost, pouzdanost, prihvatljivost i specifinost, to je i

  prikazano u shemi 2.

  2Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala,postizanje konkurentske prednosti, Mate, Zagreb, 2006. str.279

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  8/40

  6

  Shema 2. Kriteriji mjerenja uspjenosti

  Izvor: Vlastita izrada

  STRATEGIJSKO PODUDARANJE je stupanj do kojeg sustav upravljanja

  uspjenou potie uspjenost u obavljanju posla , a podudara se s organizacijskom

  strategijom, ciljevima i kulturom. Naglaava potrebu da sustav upravljanja uspjenou prui

  smjernice zaposlenicima kako bi mogli doprinjeti uspjehu organizacije. Ako poduzee

  naglaava uslugu potroaa, njen sustav upravljanja uspjenou mora procijeniti koliko dobrozaposlenici usluuju potroae. Veina sustava procjene u poduzeima ostaje ista kroz due

  vremensko razdoblje i razne strategijske izmjene, to ne bi trebalo biti tako. Kada se mijenja

  strategija poduzea, mora se promijeniti i ponaanje njenih zaposlenika.

  VALJANOST je stupanj do kojeg mjerenje uspjenosti procjenjuje sve relevantne

  aspekte uspjenosti, a esto se naziva valjanost sadraja. Da bi mjera uspjenosti bila

  valjana, ne smije biti manjkava to je i prikazano na shemi 3.

  STRATEGIJSKO

  PODUDARANJE

  SPECIFINOST

  POUZDANOSTVALJANOST

  PRIHVATLJIVOST

  Kriteriji

  mjerenja

  uspjenosti

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  9/40

  7

  Shema 3. Nerealne i manjkave mjere radne uspjenosti

  Izvor: Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala,postizanje konkurentske prednosti, Mate,

  Zagreb, 2006., str.281

  Kao to je prikazano na shemi 3., jedan krug predstavlja stvarnu radnu uspjenost

  posla, dok s druge strane poduzea moraju koristiti neke mjere uspjenosti poput ocjene

  nadreenog na temelju niza dimenzija i mjera objektivnih rezultata posla. Valjanost se bavimaksimalizacijom preklapanja izmeu stvarne radne uspjenosti i mjere uspjenosti.3 Mjera

  uspjenosti manjkava je ako ne mjeri sve aspekte uspjenosti. Nestvarna mjera procjenjuje

  nevane aspekte uspjenosti ili aspekte koji nisu povezani s poslom.

  POUZDANOST se odnosi na dosljednost mjere uspjenosti. Vana vrsta pouzdanosti

  je meuocjenjivaka pouzdanost: dosljednost meu pojedincima koji procjenjuju uspjenost

  zaposlenika. Mjera uspjenosti ima ocjenjivaku pouzdanost ako dvije osobe daju jednake iliskoro jednake procjene neije radne uspjenosti.

  PRIHVATLJIVOST podrazumijeva prihvaaju li ljudi mjeru uspjenosti koju

  koriste. Na prihvatljivost utjee i koliko zaposlenici vjeruju da je sustav upravljanja

  uspjenou pravedan.

  3Ibidem, str. 281

  Stvarna ili istinitauspjenost posla

  Mjera

  uspjenosti posla

  Nerealnost Val anostMan kavos

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  10/40

  8

  SPECIFINOST je stupanj do kojeg mjera uspjenosti daje odreene smjernice

  zaposlenicima o tome to se od njih oekuje i kako to ispuniti. Povezana je sa strategijskim i

  razvojnim namjenama upravljanja uspjenou. Ukoliko mjera propusti istaknuti

  zaposlenikove probleme, gotovo je nemogue da e on ispraviti svoju uspjenost.

  1.3. Pristupi mjerenju uspjenostiRazvijanje sustava mjerenja uspjenosti koji objedinjuje neke od prethodnih mjera,

  predstavlja kvalitetni odluku o mjerenju uspjenosti. Razliite tehnike povezane su sa svakim

  od pristupa, a procjenjuju se prema kriterijima strategijskog podudaranja, valjanosti,

  pouzdanosti, prihvatljivosti i specifinosti.

  Pristupi mjerenju uspjenosti su:

  o Usporedni pristupo Pristup temeljen na osobinamao Pristup temeljen na ponaanjuo Pristup temeljen na rezultatuo Kvalitativni pristup4

  Usporedni pristup upravljanja uspjenou sastoji se od tehnika koje zahtijevaju

  usporedbu uspjenosti pojedinca s uspjenou drugih. Obino koristi neki sveobuhvatni

  pristup uspjenosti ili vrijednosti pojedinca, a tei razvijanju nekog rangiranja pojedinaca u

  radnoj grupi. U usporedni pristup spadaju najmanje tri tehnike: rangiranje, prisilna

  distribucija i usporeivanje u parovima.Rangiranjeje najjednostavnija i najstarija metoda za

  za donoenje odluka ouspjenosti ali koristi se kod malog broja ljudi (10 do 20). Mogue je

  provoditi obino rangiranje kada menader lanove svoje grupe ili odjela rangira prema

  njihovoj radnoj uspjenosti od najvieg do najnieg ranga. Ovaj postupak je relativnojednostavan kod donoenja odluka ocjenjivanja najboljeg i najloijeg zaposlenika, dok je tee

  ocijeniti one koji su u srednjem dijelu ranga. Prisilna distribucija takoer koristi oblik

  rangiranja, ali rangira zaposlenike u grupe. Usporeivanje u parovimaje metoda koja trai od

  menadera usporeivanje zaposlenika po parovima u radnoj grupi, gdje krajnji zbroj bodova

  predstavlja ocjenu radne uspjenosti zaposlenika.

  4Ibidem, str. 283

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  11/40

  9

  Pristup temeljen na osobinama usredotouje se na stupanj do kojeg pojedinci imaju

  neke osobine koje se smatra potrebnima za uspjeh poduzea, a kroz tehnike koje definiraju niz

  osobina (inicijativa, vodstvo i natjecateljski duh), procjenjuju se pojedinci. Metode

  odluivanja uspjenosti temeljene na osobina najpopularnije su metode u organizaciji, a

  prilino ih je lako razviti i uopiti za razne poslove, strategije i organizacije. Najei oblici

  pristupa temeljenog na osobinama su grafike ljestvice procjene prikazane u tablici 1., te

  ljestvice mjeovitih standardakoje su nastale kao sredstvo da se izbjegu problemi s grafikim

  ljestvicama procjene.

  Tablica 1.Primjer grafike ljestvice procjene

  Navedena podruja uspjenosti znaajna su za veinu radnih mjesta. Oznaite svoju procjenu uspjenosti po

  svakoj dimenziji zaokruivanjem odgovarajue ocjene

  OCJENJIVANJE

  DIMENZIJA

  USPJENOSTIIZNIMNO IZVRSNO POHVALNO ZADOVOLJAVAJUE LOE

  Znanje 5 4 3 2 1

  Komunikacija 5 4 3 2 1

  Prosudba 5 4 3 2 1

  Menaderske vjetine 5 4 3 2 1Uspjenost kvalitete 5 4 3 2 1

  Timski rad 5 4 3 2 1

  Meuljudske vjetine 5 4 3 2 1

  Inicijativa 5 4 3 2 1

  Kreativnost 5 4 3 2 1

  Rjeavanje problema 5 4 3 2 1

  Izvor: Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala, postizanje konkurentske prednosti,

  Mate, Zagreb, 2006.. str.286

  Kako se moe vidjeti iz tablice 1., u grafikoj ljestvici procjene popis osobina

  procijenjen je s pet stavaka. Menader na temelju promatranja svakog zaposlenika zasebno,

  zaokruuje broj koji pokazuje koliko odreene osobine taj zaposlenik ima

  .

  Pristup temeljen na ponaanjudefinira ponaanja koja zaposlenik mora pokazati da

  bi bio uspjean u poslu. Razliite tehnike definiraju ta ponaanja, a od menadera zahtijevaju

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  12/40

  10

  procjenu stupnja do kojeg ih zaposlenici pokazuju. Neke od tehnika koje se oslanjaju na ovaj

  pristup su: kritini sluajevi, ljestvice ponaajnih oekivanja (ljestvice primjera ponaanja),

  ljestvice opaanja ponaanja, modifikacija organizacijskog ponaanja, centri procjene

  individualnih potencijala...

  Pristup temeljen na rezultatima usredotouje se na upravljanje objektivnim,

  mjerljivim rezultatima posla ili radne grupe, a pretpostavlja da se subjektivnost moe ukloniti

  iz procesa mjerenja i da su rezultati najblii pokazatelj neijeg doprinosa uinkovitosti

  organizacije. Njegova prednost je u minimaliziranju subjektivnosti oslanjajui se na

  objektivne, prebrojive pokazatelje uspjenosti. Od sustava mjerenja uspjenosti koji koriste

  rezultate istiu se upravljanje pomou ciljeva isustav mjerenja i procjene produktivnosti.

  Upravljanje pomou ciljeva popularno je u privatnim i u javnim poduzeima.

  Menadment pomou ciljeva je skup znanja i vjetina, u kreiranju ciljeva u kojima svi

  uposleni ele sudjelovati. U realizaciji postavljenog zajednikog cilja, kao skupa

  individualnih ciljeva, kojima se zadovoljavaju potrebe i motivi gostiju i tako djelotvorno i

  efikasno, od interesa za sve, ostvaruje organizacijska i individualna skupina ciljeva.5 Ciljevi

  su uvijek krajnje toke, prema kojima menadment usmjerava sve svoje odluke, a moraju biti

  uvijek u nekom vremenskom razdoblju prepoznatljivi i mjerljivi, kako bi se mogli pratiti kao

  osnovu za uspjenost poslovanja.6

  Sustav mjerenja i procjene produktivnosti je sustav kojemu je glavni cilj motivirati

  zaposlenike da povise razine produktivnosti, te je sredstvo mjerenja i povrata informacija o

  produktivnosti osoblja.

  Kvalitativni pristup je sustav upravljanja uspjenou koji oblikovan jakom

  orijentacijom na kvalitetu moe:

  Naglasiti procjenu kako faktora osobe i faktora sustava u sustavu mjerenja Naglasiti da menaderi i zaposlenici rade zajedno na rjeavanju problema uspjenosti Ukljuiti unutarnje i vanjske klijente u postavljanje standarda i mjerenje uspjenosti Koristiti viestruke izvore za procjenu faktora osoba i sastava.7

  Kvalitativni pristup naglaava da sustav procjene uspjenosti mora izbjegavati ukupne

  procjene zaposlenika, te vjeruje da kategoriziranje potie zaposlenike da se ponaaju onako

  5Cerovi, Z.:Hotelski menadment, Fakultet za turistiki i hotelski menadment, Opatija, 2003., str.2236

  Ibidem, str. 2457

  Noe, A. i dr.: op.cit.,str.296

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  13/40

  11

  kako se od njih oekuje na osnovi njihovih ocjena. U ovom pristupu vane su i statistike

  tehnike koje pruaju zaposleniku objektivno sredstvo za prepoznavanje problema i

  potencijalna rjeenja. Statistike tehnike ukljuuju analize tijeka procesa, dijagrame uzroka i

  posljedica, Paretove dijagrame, kontrolne dijagrame, histograme i dijagrame rasipanja.

  1.4. Odabir izvora informacija za donoenje odluka o uspjenostiPotrebno je odluiti koga koristiti kao izvor mjera uspjenosti, bez obzira koji se

  pristup upravljanja uspjenou koristi. U pet primarnih izvora spadaju: menaderi, kolege,

  podreeni, samoocjenjivanje te klijenti.

  Menaderi su najee koriteni izvor informacija, to opravdava pretpostavka da

  nadreeni imaju opseno znanje o zahtjevima posla te sposobnost procjene zaposlenika.

  Menader donosi odluke o uspjenost svih sudionika u radnom procesu koji su njemu

  odgovorni, posredno ili neposredno. Oni dobivaju ili gube s obzirom na visoku ili nisku

  uspjenost, stoga oni imaju najveu motivaciju napraviti tone procjene. Sustav procjene

  uspjenosti takoer mora nastojati minimalizirati utjecaj favoriziranja na rangiranje. U

  pojedinim situacijama se javljaju problemi s koritenjem nadreenih kao izvora informacija o

  uspjenosti. Npr. u nekim poslovima nadreeni nema odgovarajuu mogunost promatranja

  zaposlenika kako izvrava svoje poslovne dunosti, pa povremeno provede dan u pratnji

  zaposlenika. Tada zaposlenik pokazuje svoje najbolje ponaanje, na temelju kojih ga

  menader ocjenjuje. Ne postoji sigurnost da radna uspjenost tog dana odraava uspjenost

  kada menader nije prisutan, to znai da moda ni ocjena nije u skladu s radom zaposlenika.

  Zanimljiva je informacija da se uspjenost menadera vie razine ili generalnih direktora, ije

  su odluke kljune i utjeu na dioniare, rijetko procjenjuje.

  Kolege su izvrstan izvor informacija o poslovima suradnika kao to je primjena

  zakona, tamo gdje nadglednik nema uvijek mogunost promatrati zaposlenika. Kolege daju

  izuzetno valjane procjene uspjenosti u nekoliko razliitih okruenja., no ipak se javlja i

  nedostatak koritenja ocjena kolega mogunost da prijateljstvo pristrano utjee na

  rangiranje. Osobito kada je u pitanju procjena kaja e se koristiti za administrativne odluke.

  Kolege reagiraju povoljno kada se ova rangiranja koriste samo u razvojne svrhe.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  14/40

  12

  Podreeni su posebno vrijedan izvor informacija kod procjene menadera, a esto

  imaju najbolju mogunost procijeniti koliko dobro menaderi postupaju prema svojim

  zaposlenicima. Problem kod procjena podreenih je to daju mo nad njihovim menaderima,

  to stavlja menadera u teku situaciju. To moe dovesti do toga da menader stavi

  zadovoljstvo zaposlenika iznad produktivnosti, to se dogaa samo kada se na temelju takvih

  procjena donose administrativne odluke. Potrebno je koristiti anonimne procjene i po

  mogunosti samo u razvojne svrhe, kako se podreeni ne bi plaiti svojih menadera.

  Samoocjenjivanje se ne koristi esto kao izvor informacija o uspjenosti , no moe

  biti korisno jer pojedinci imaju opsene mogunosti promatrati vlastito ponaanje i imaju

  pristup informacijama o svojim rezultatima na poslu. Kao problem javlja se sklonost

  napuhanim procjenama, to se ee javlja kod donoenja administrativnih odluka.

  Klijenti tj. procjene klijenata sakupljene za svrhu objedinjavanja marketinkih

  strategija s aktivnostima i politikama ljudskih resursa, korisne su i za procjenu zaposlenika i

  pomau odrediti jesu li potrebne promjene u drugim aktivnostima ljudskih potencijala (npr.

  obuka, sustav kompenzacije) radi poboljavanja usluge kupcima. Slabost ispitivanja klijenata

  je troak (tiskanje, slanje, telefon), stoga se rijetko koriste.

  Najbolji izvor informacija o uspjenosti esto ovisi o odreenom poslu. Zato treba

  odabrati izvor ili izvore koji pruaju mogunost promatranja zaposlenikovih ponaanja i

  rezultata. U tablici 2. prikazana je uestalost promatranja za razne izvore informacija o

  uspjenosti.

  Tablica 2. Uestalost promatranja za razne izvore informacija o uspjenosti

  IZVOR

  NADREENI KOLEGE PODREENI SAMO-OCJENJIVANJE

  KLIJENTI

  Zadatak

  Ponaanja Povremeno esto Rijetko Uvijek esto

  Rezultati esto esto Povremeno esto esto

  Meuljudski

  Ponaanja Povremeno esto esto Uvijek esto

  Rezultati Povremeno esto esto esto esto

  Izvor: Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijal, postizanje konkurentske prednosti,

  Mate, Zagreb, 2006., str.303

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  15/40

  13

  Tablica 2. prikazuje uestalost promatranja za razne izivore informacija o uspjenosti.

  Dobivanje informacija o uspjenosti iz raznih izvora esto rezultira tonim i uinkovitim

  procesom upravljanja uspjenou.

  Pri mjerenju uspjenosti esto se javljaju pogreke procjenitelja. Istraivanja otkrivaju

  da ljudi imaju velika ogranienja u obradi informacija. esto se koriste mehanizmi

  pojednostavljenja, koji se pojavljuju u subjektivnim mjerenjima uspjenosti, koji esto dovode

  do pogreke procjenitelja. Neke od pogreaka politike procjene i procjenitelja su: slinost,

  kontrast, distribucijske pogreke, halo i sirena.8Slinostje greka koju radimo kada onima

  koji su slini nama dajemo vie ocjene nego onima koji nisu. Kontrastje pogreka koja se

  pojavljuje kada usporeujemo osobe s drugima umjesto s nekim objektivnim standardom.

  Distribucijske pogreke rezultat su sklonosti procjenitelja da koristi samo jedan dio ljestvice

  rangiranja, a tu se javljaju blagost, strogost i sredinja tendencija.Halo i sirenasu greke koje

  se odnose na neuspjeh razlikovanja razliitih aspekata uspjenosti.

  Nakon to je definirana oekivana izmjerena uspjenost zaposlenika, potrebno je tu

  informaciju o uspjenosti dati zaposlenicima da bi oni mogli ispraviti nedostatke. Neke od

  karakteristika uinkovitog procesa povrata informacija o uspjenosti su:

  Povratne informacije treba davati uestalo, a ne jednom godinje Stvoriti pravi kontekst za razgovor Prije sastanka traiti od zaposlenika sa procjeni svoju uspjenost Potaknuti podreenog da sudjeluje u razgovoru Priznati uspjenost nagradom Usredotoiti se na rjeavanje problema Usredotoiti povratne informacije na ponaanje ili rezultat, a ne na osobu Minimalizirati kritiku Dogovoriti odreene ciljeve i odrediti datum pregleda napretka.9

  8 Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala,postizanje konkurentske prednosti, Mate, Zagreb, 2006., str.3059

  Ibidem, str. 306

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  16/40

  14

  2. ODLUIVANJE O USPJENOSTI LJUDSKIH POTENCIJALAJedan od najteih i najmunijih zadataka s kojima se menaderi suoavaju jest

  donoenje odluka o zaposlenicima. Menaderi posjeduju stanovite odgovornosti prema svojim

  zaposlenicima, a te odgovornosti obuhvaaju: poboljanje vjetina, pruanje prilika, uenje

  drugih i osiguravanje uspjeha tih zaposlenika, jer nita ne moe toliko poveati osobnu

  vrijednost kao znanje.10Odluivanje ouspjenosti kadrova ili ocjena radnog uinka proces

  je analize prolih proizvodnih aktivnosti pojedinca da bi se ocijenio njegov doprinos

  postizanju ciljeva sustava upravljanja Ocjena poslovanja trajna je aktivnost koja je

  usredotoena na ljudske potencijale koji ve postoje u organizaciji i novozaposlene.11

  Glavna svrha odluivanja o uspjenosti ljudskih potencijala je davanje povratnih

  informacija lanovima organizacije o tome kako mogu postati proizvodniji i korisniji

  organizaciji u njenoj potrazi za kvalitetom. Ako se donoenjem odluka o uinku ne upravlja

  dobro, njegova e korist za organizaciju biti minimalna.12 Kroz proces vrednovanja potie se

  stalni dijalog izmeu menadera i zaposlenika. 13 Proces odluivanja

  o radnoj uspjenostiobino se sastoji od: odreivanja posla i kriterija uspjenosti, donoenja

  odluka o uspjenosti, pruanje povratne informacije razgovor o uspjenosti. Praenje i

  donoenja odluka o ocjenjivanju radne uspjenosti je kontinuiran proces dok je postupak

  analize i vrednovanja periodian (svaki dan se prati odlazak na posao, odlazak s posla, dnevni

  odmor, i izvreni zadaci, te se krajem dana, tjedna ili mjeseca daje ocjena). Koristi od

  donoenja odluka o uspjenosti imaju zaposlenici, menaderi i organizacija to je prikazano u

  tablici 3.

  10Somervill, B.:Uspjeh-najbolji vodi za napredovanje u karijeri, V.B.Z., Zagreb, 2005., str. 25

  11

  Certo, C., Certo, S.:Moderni menadment, 10. izdanje, Mate, Zagreb, 2008., str. 29012Ibidem, str. 291

  13Miljkovi, D.; Rijavec, M.: Najloija je efovska procjena, Poslovni magazin, 2/2005

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  17/40

  15

  Tablica 3. Koristi od ocjenjivanja radne uspjenosti

  Za zaposlenika: Za menadera: Za organizaciju:

  - dobivanje povratne informacije o

  obavljenom poslu

  - mogunost da dozna o

  nadama, strahovima i

  brigama zaposlenika

  vezanim uz posao

  -pravovremeno uoavanje

  menaderskih potencijala

  - utvrivanje ciljeva u narednom

  razdoblju

  -prilika da razjasni vane

  ciljeve i prioritete

  - utvrivanje podruja u kojima je

  organizacija jaka/slaba

  - dobivanje uvida u iru sliku

  ciljeva i prioriteta za menadera

  - mehanizmi za mjerenje

  promjena u radnoj

  uspjenosti

  -potvrivanje usklaenosti

  pojedinanih ciljeva i opeg cilja i

  vizije

  -prigoda da se raspravi sadraj i

  opseg posla

  - temelj za mogue

  preraspodjele zaposlenika

  - unapreivanje komunikacije u

  organizaciji

  -prigoda za razgovor o moguem

  razvoju karijere

  - prigoda za pohvaljivanje

  dobro obavljenog posla

  -poboljanje uinka

  -prigoda za utvrivanje osobnih

  razvojnih i edukacijskih potreba

  - prigoda za dogovor o

  narednim akcijama za

  poboljanje uinka

  Izvor: Miljkovi, D.; Rijavec, M.: Najloija je efovska procjena, Poslovni magazin, 2/2005

  U tablici 2. prikazane su koristi od ocjenjivanja radne uspjenosti za zaposlenika,

  menadera te organizaciju. Za zaposlenika ocjenjivanje radne uspjenosti predstavlja

  odskonu dasku u stvaranju karijere ukoliko pokae dobre rezultate, te mogunost

  napredovanja kroz edukaciju i osobni razvoj. Za menadera znai upoznavanje svojih

  zaposlenika, te time utjecaj na donoenje stratekih odluka za poboljanje radnog uinka. Za

  organizaciju ocjenjivanje radne uspjenosti predstavlja smjernice ka boljem uspjehu, na

  temelju utvrenih prednosti i slabosti koje treba iskoristiti u postizanju misije poduzea, tekonkurentske prednosti na tritu. I organizacija i pojedinani zaposlenici ele da ocjenjivanje

  ostvari neke ciljeve. U nekim sluajevima ti su ciljevi ili namjene kompatibilni, no u mnogim

  sluajevima nisu.

  Veina poduzea koristi neku vrstu ocjenjivanja radnog uinka, a ovo su neki od

  razloga za koritenje ocjenjivanja radnog uinka:

  Daje sustavne procjene za argumentiranje poveanja plaa, promaknua, prelaske izjednog odjela u drugi, te ponekad nazadovanje u hijerarhiji ili otkaz

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  18/40

  16

  Sredstvo su priopavanja zaposlenicima kako rade i predlaganjapotrebnih promjena uponaanju, stavovima, vjetinama ili poznavanju posla; doputaju podreenima da

  znaju na emu su sa efom

  Daje nadreenima korisnu osnovu za mentorstvo i savjetovanje pojedinaca14

  Sadraj procjenjivanja i ocjenjivanja radne uspjenosti ovisi o metodama koje e se

  upotrijebiti za njezino odluivanje, a najee se ocjenjuju kvaliteta rada, obujam izvrenog

  posla, kooperativnost s ostalim sudionicima u poslu, samostalnost u radu, poznavanje procesa

  i tehnologije rada, intuitivnost, inicijativnost, fizika kondicija, osobine linosti,

  prilagodljivost na promjene, sklonost uenju, sklonost voenju ljudi, elja za napredovanjem,

  osobni stav prema poslu i pretpostavljenom, ivotna dob, godine proveden u poduzeu,

  ukupni radni sta, spremnost u prihvaanju odgovornosti, osobni stav prema marljivosti,

  samopouzdanje, ambicioznost, vedrina, optimizam i sl. Najee se koriste ove metode

  ocjenjivanja radnog uinka: bodovna ljestvica, usporedba zaposlenika, slobodni esej i

  kritiki esej.15

  Bodovna ljestvicaosobe koje ocjenjuju radni uinak koriste se formularom koji

  sadri nekoliko kvaliteta i karakteristika koje se ocjenjuje (npr. ovisnost o drugima,

  inicijativa, vodstvo). Svaki imbenik koji se ocjenjuje ocjenjuje se na kontinuumu ili

  bodovnoj ljestvici, na primjer, od 1 do 7.

  Usporedba zaposleni kaocjenjivai rangiraju zaposlenike prema imbenicima kao

  to su poslovni rezultati i vrijednost zaposlenika za organizaciju, a na odreenom mjestu u

  tablici moe se nalaziti samo jedan zaposlenik.

  Slobodni esejocjenjivai jednostavno zapisuju svoje dojmove o zaposlenicima

  esejistiki, u nekoliko odlomaka.

  Kritiki esej ocjenjivai zapisuju odreene dobre ili loe dogaaje u kojima su

  zaposlenici sudjelovali kad do njih doe. Evidencija svih dokumentiranih dogaaja za svakog

  od zaposlenika koristi se za procjenu njegovog radnog uinka.

  Ocjenjivanje uspjenosti kadrova osim to daje povratne informacije lanovima

  organizacije o tome kako mogu postati proizvodniji i korisniji organizaciji, odluuje i o

  nagraivanju zaposlenika za dobro izvreni rad. Na taj nain se zaposlenici motiviraju i potiu

  14Certo, C., Certo, S.: op.cit., str.291

  15Ibidem

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  19/40

  17

  za jo bolje i uspjenije zalaganje na radu, to se na kraju krajeva odraava i na uspjenost

  poduzea.

  2.1. Taktike odluke za ocjenjivanje uspjenostiTradicionalni taktikiprogrami ukljuivali su ocjenjivanje po mjerilima osobnih opisa

  i radnih karakteristika. Tipini sustavi opisnog ocjenjivanja (na primjeru ocjenjivanja

  menadera) mogu navoditi deset do petnaest osobnih karakteristika, poput sposobnosti

  suraivanja s ljudima, liderstva, analitike kompetencije, marljivosti, radinosti, prosuivanja i

  inicijative. Tu se mogu ukljuiti i karakteristike vezane uz rad kao to su poznavanje posla,

  sposobnosti obavljanja zadataka, rezultate u proizvodnji i u trokovima i uspjeh u nadgledanju

  provoenja planova i uputa. Osobni opisi su kao mjerila bili brojniji nego karakteristike

  povezane s radom. Na temelju tih mjerila, nadreeni odluuje o pododreenima, rangirajui ih

  od neprihvatljivih do izuzetnih.

  Mnogi menaderi gledaju na taktiko ocjenjivanje samo kao na jedan papirni posao

  koji se mora obaviti zato to je to netko zapovjedio. Kad ljudi imaju ovakav stav, prolaze kroz

  papirni posao i nastoje uiniti odluivanje to je mogue bezbolnijim (i za podreenog i za

  sebe). Prema miljenju veine ocjenjivaa, opisna ocjena je grubo sredstvo pa se stoga

  suzdravaju upotrijebiti ga na nain koji bi tetio karijerama njihovih podreenih. Jedna od

  glavnih svrha donoenja odluka o ocjenama je osiguravanje osnove na kojoj se moe

  raspraviti rezultate i planirati poboljanje.

  Psihologija menadmenta prouava dublji smisao ili znaenje pojedinih opisnih ocjena

  koje nadreeni pripisuju podreenima, a neke od njih prikazane su u tablici 4.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  20/40

  18

  Tablica 4. Psihologija efovske procjene

  Kad u efovoj ocjeni pie. to zapravo znai

  Dobre komunikacijske vjetine Puno telefonira

  Posao mu je uvijek na prvom mjestu Nitko ga ne poziva na kavu

  Vrlo drutven Puno pije

  Neovisan u poslu Nitko nema pojma to zapravo radi

  Brzo misli Daje uvjerljive isprike

  Oprezan u razmiljanju Nije u stanju donijeti odluku

  Kreativan u rjeavanju sloenih problema Nae nekoga da obavi teak posao

  Ima izraene menaderske kvalitete Visok je i glasno govori

  Iznimno dobrih prosudaba Ima sree

  Britak smisao za humor Zna puno masnih viceva

  Lojalan organizaciji Nigdje drugdje ne moe nai posao

  Planira karijeru Svima plaa pie

  Od velike je vrijednosti za organizaciju Na vrijeme dolazi na posao

  Izvor: Miljkovi, D.; Rijavec, M.: Najloija je efovska procjena, Poslovni magazin, 2/2005

  Prema tablici 3. koja prikazuje psiholoki pogled na opisno ocjenjivanje, opisna ocjena

  nadreenih esto ima drugo znaenje. Ne koristi u tom obliku, ve su lijepo upakirana u

  pomno odabrane rijei koje esto mogu biti dvosmislene.

  Slabosti taktikog odluivanja o ocjenama su u tome tone moe biti objektivno, tako

  da ozbiljni i korektni menaderi ne ele koristiti svoje oigledno subjektivno prosuivanje u

  tako vanoj stvarikao to su postignuti rezultati.16 Djelatnici koji dobivaju ocjenu manju od

  najvie, gotovo bez izuzetka osjeaju da se s njima postupa nekorektno. Veza izmeu

  rezultata i posjedovanja odreenog opisa je sumnjiva, jer opisno ocjenjivanje zamjenjuje

  neije miljenje o odreenom pojedincu za ono to taj pojedinac stvarno ini.

  Kao pokuaji poboljavanja taktikih odluka o ocjenjivanju, uvedene su brojne

  promjene i dodaci. Formulari za taktike odluke o ocjenjivanju i kvaliteti rada dopunjeni su

  otvorenim ocjenama, dok se u nekim sustavima od podreenih trai da se sami ocjenjuju, a

  16Weihrich, H., Koonz, H.:Menadment, Deseto izdanje, Mate, Zagreb, 1994. , str. 395

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  21/40

  19

  nadreeni moraju usporediti svoje vlastite ocjene s onima koje su dali podreeni. Ponekad se

  ocjenjivaa prisiljava da putem sustava ocjenjivanja rangira podreene od najboljeg do

  nesposobnog, dok se u drugim sluajevima ocjenjivanje provodi kroz uporabu kritinih

  dogaaja za koje se smatra da daju znaenje danim ocjenama. Ta i druga sredstva koriste se

  kako bi se kompenziralo nedostatke taktikog odluivanja o ocjenjivanju. Te promjene

  pomau, no ne mogu pomoi injenici da su taktike

  ocjene i ocjene kvalitete rada subjektivne i da nisu neophodno korelirane s onim to je u

  stvari upravljaki posao.

  2.2. Odluivanje o uspjenostipomou verificiranih ciljevaOdluivanje o uspjenostipomou verificiranih ciljeva je pristup koji se dosta koristi u

  ocjenjivanju menadera postavljanjem i ostvarivanjem verificiranih ciljeva.17Verifikacija -

  provjeravanje, oznauje proces iznalaenja je li neki iskaz istinit ili neistinit; provjerljiv.

  Mrea smislenih i ostvarivih ciljeva temeljna je za uinkovito upravljanje, to predstavlja

  jednostavnu logiku, s obzirom da se od ljudi ne moe oekivati da ostvaruju odreeni zadatak

  uinkovito ili efikasno, ako ne znaju koji bi trebali biti krajnji ciljevi njihovih napora. Ta se

  oekivanja odnose i na bilo koje organizirano poduzee koje posluje ili se bavi neim.

  Proces donoenja odlukapomou verificiranih ciljeva svodi se na spoznaju imaju li

  menaderi, ili nemaju, uspostavljene adekvatne i razumno ostvarive ciljeve, kao i na to kako

  ih postiu tijekom odreenog razdoblja. Upravljanje prema ciljevima mora predstavljati nain

  upravljanja, nain planiranja, kao i kljunu stvar u organiziranju, zapoljavanju, voenju i

  kontroliranju.18

  U donoenju odluka ka ostvarivanju ciljeva, ocjenjiva mora uzeti u obzir jesu li

  ciljevi razumno ostvarivi, jesu li imbenici izvan kontrole odreene osobe zapravo pomogli ilioteali toj osobi ostvarivanje ciljeva, kao i koji su razlozi bili ba za te rezultate. Ocjenjiva bi

  takoer trebao uoiti da li je odreeni pojedinac nastavio raditi prema zastarjelim ciljevima

  kad se situacija promijenila.

  Dobre strane donoenja odluka o uspjenosti prema verificiranim ciljevima su

  gotovo iste kao i one upravljanja putem ciljeva. Oba su elementa dijelovi istog procesa, oba su

  17 Ibidem, str 39718

  Weihrich, H., Koonz, H.:Menadment, Deseto izdanje, Mate, Zagreb, 1994., str. 397

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  22/40

  20

  temeljni za uinkoviti menadment i oba su sredstva za poboljanje kvalitete upravljanja.19

  Ocjenjivanje na temelju rezultata prema verificiranim ciljevima ima veliku prednost u tome

  to je operativno. Ocjene nisu odvojene od posla koji obavljaju menaderi ve su ocjena

  onoga to menaderi doista ine.

  Slabosti donoenja odluka o uspjenosti prema verificiranim ciljevima se odnose

  na ocjenjivanje. Jedna od njih je da je u potpunosti mogue da odreene osobe ostvare ili

  propuste ostvariti svoje ciljeve bez svoje vlastite krivnje. Najvei nedostatak upravljanja

  prema ciljevima je to se ocjenjuju samo operativni rezultati. Pojednostavljeni model

  ocjenjivanja rezultata prikazan je na shemi 4.

  Shema 4. Proces ocjenjivanja

  Izvor: Weihrich, H., Koonz, H.:Menadment, Deseto izdanje, Mate, Zagreb, 1994., str. 398

  Prema shemi 4. prikazan je proces ocjenjivanja na modelu ocjenjivanja rezultata, a

  ukazuje na tri vrste ocjena, a to su: (1) sveobuhvatna ocjena, (2) ocjene napredovanja ili

  periodine ocjene i (3)stalno promatranje.

  Postoji opa suglasnost da bi se formalnesveobuhvatne ocjene trebalo davati najmanje

  jednom godinje, neki smatraju da bi to trebalo biti i ee. Neka poduzea sve ocjene daju

  unutar kratkog vremenskog razdoblja svake godine, dok druga zakazuju ocjenjivanja tijekom

  cijele godine, esto na godinjicu zapoljavanja. Nema nekog univerzalno primjenjivog

  19Ibidem, str. 399

  Stvarni rezultati

  Korektivne akcije zaneeljeno odstupanje u

  odnosu na m erila

  Odreivanje verificiranihciljeva koji postaju mjerila

  Inputi

  Outputi

  Mjerenje rezultata prema

  postavljenim mjerilima.

  1. Fomalno sveobuhvatnoocjenjivanje (npr.godinje)2. Ocjene napredovanja iliperiodine ocjene (npr.nakon odreenog limita,tromjeseno, mjeseno)3. Kontinuirano

  promatranje (dnevno, uz

  naglasak nasamokontrolu)

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  23/40

  21

  prijedloga o vremenskom okviru formalne sveobuhvatne ocjene jer ovisi o prirodi zadatka,

  prolim postupcima nekog poduzea i drugim situacijskim imbenicima.

  Ocjene napredovanja ili periodine ocjene mogu biti kratke i relativno neformalne, no

  pomau identificirati probleme ili prepreke koje zaklanjaju uinkovite rezultate. Dre

  komunikaciju izmeu nadreenih i podreenih otvorenom.

  Stalno promatranjerezultata je sustav gdje nadreeni i podreeni raspravljaju situaciju

  odmah, tako da se korektivne akcije mogu poduzeti odmah kako bi se sprijeilo pretvaranje

  male devijacije u znaajan problem.

  Timsko donoenje odluka o uspjenosti - u veini organizacija iskljuivo menaderi

  timova ocjenjuju lanove tima i pomau im u postavljanju osobnih ciljeva za iduu godinu, no

  ocjenjivanje pojedinaca je ipak djelotvornije ako povratne informacije dolaze od cijelog

  tima. 20 Kriteriji koji su izabrani za ocjenjivanje ukljuuju planiranje, donoenje odluke,

  organiziranje, koordiniranje, kadrovsko popunjavanje, motiviranje i kontroliranje, ali i drugi

  imbenici kao vjetina prodavanja, mogu biti ukljueni. Ovaj pristup koristi se za ocjenjivanje

  ali i za izbor osoba za promaknue i za razvitak osoblja.

  2.3. Odluke sustava kompenzacija i nagrada za izvreni radKompenzacije su ukupne nagrade koje zaposlenici dobivaju za svoj rad u poduzeu, a

  izraene su u novcu, robi i raznim oblicima materijalne i nematerijalne prirode.21 Prikazane su

  u shemi 5. Izravne kompenzacije materijalne naravi su plae i drugi materijalni poticaji,

  odnosno bonusi vezani s individualnim ili grupnim radom. Neizravne kompenzacije

  materijalne naravi su one koje se ne rasporeuju po kriterijima radnog uinka i uspjenosti, a

  tu spadaju: zdravstveno i mirovinsko osiguranje, prehrana, stipendije, kolarine, razliiti

  oblici ivotnog osiguranja, slobodni dani, godinji odmori, rekreacije i sl. Financijskekompenzacije koje dobiva pojedinac sastoje se od plaa i dodataka na plau, te neizravnih

  kompenzacija i beneficija.

  20West, M.:Tajne uspjenog upravljanja timom, kolska knjiga, Zagreb, 2005., str. 114

  21

  Veleuilite u ibeniku,http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osnove%20menadzmen

  ta.pdf , (27.12.2010.)

  http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osnove%20menadzmenta.pdfhttp://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osnove%20menadzmenta.pdfhttp://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osnove%20menadzmenta.pdfhttp://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osnove%20menadzmenta.pdfhttp://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osnove%20menadzmenta.pdf
 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  24/40

  22

  Shema 5. Sustav kompenzacija i nagrada za izvreni rad

  Izvor: Veleuilite u ibeniku,

  http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skripta/Osno

  ve%20menadzmenta.pdf , (25.10.2009.)

  Kako shema 5. pokazuje, ukupne kompenzacije ukljuuju neizravne kompenzacije;

  stimulacije vezane uz grupnu i organizacijsku uspjenost; jednokratne potrebne stimulacije

  vezane uz posebne programe i projekte; posebne stimulacije vezane uz posebne doprinose i

  irenje znanja, inovacija, poboljice; varijabilni dio plae vezan uz radnu uspjenost teosnovnu plau za posao koji se obavlja.

  Naknade vezane uz rezultate rada odnose se na rezultate rada pojedinca, njegove grupe

  i poduzea u cjelini, a imaju karakter plaa i isplauju se u novcu. Naknade se javljaju u

  obliku,plaa, nagrada i beneficija.22

  Plaaje najvaniji dio kompenzacija a definira se kao iznos novca koji radnik prima

  od poslodavca kao naknadu za odraeni rad. Plaa moe biti dnevna, tjedna, mjesena,godinja. Plaa se sastoji od osnovne plae, stimulativnog dijela plae, dodatka na plau ,

  naknade plae i udjela u dobiti. Osnovna plaa, stimulativni dio i dodaci u plai predstavljaju

  kompenzacije za izvreni rad. Naknade plaa su kompenzacije po osnovi pripadnosti

  poduzeu, a udjel u dobiti su kompenzacije iz udjela u dobiti. Visina plae ovisi o vrijednosti

  radne snage, odnosu izmeu ponude i potranje, utjecaju sindikata, utjecaju drave, radnom

  uinku i poslovnom uspjehu poduzea.

  22Ibidem

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  25/40

  23

  Nagradepodrazumijevaju razliite bonuse koji se kao poticaji daju na plae, a vezane

  su uz ostvarivanje posebnih doprinosa, posebnih ciljeva, ideje i inovacije koje su doprinjele

  novim komercijalnim uslugama i unapreenju poslovanja.

  Beneficijese isplauju kao dio plae, a to su razne pogodnosti koje poduzee prua

  svojim zaposlenicima u razliitim oblicima (materijalnim, novanim, uslunim).

  S obzirom da se donose odluke o uspjenosti kadrova, ovdje se obraa panja na

  stimulativni dio plae jer se u njemu odraava visoka ocjena uspjenost pojedinca. Veina

  poduzea stimulira, nagrauje onaj dio zaposlenika koji je imao najbolje tj. najvie ocjene, a

  obino se radi o 5 do 10 % najboljih.

  Stimulativni dio plae je onaj kojim se stimulira zaposlenike na odreene rezultate

  rada. Cilj sustava stimuliranog plaanja je poticanje i osiguravanje kontinuiranog ostvarivanja

  optimalnih parametara radnog uinka. Stimulativni dio plae se uvijek utvruje u zavisnosti o

  stupnju izvrenja nekog zadanog posla te se razlikuju:

  Stimulativni dio plae na temelju uinka (proporcionalni, degresivni, progresivni idiferencijalni)

  Stimulativni dio plae na temelju premija obraunava se na temelju rezultataekonomiziranja proizvodnim imbenicima (za koliinu, za kvalitetu, za utede, za

  rokove, za iskoritenje, za paljivost i sl.)

  Ponekad se reakcija nadreeni pri pogrekama zaposlenika ravna po njihovim

  plaama, to ne bi trebao biti sluaj. Neke od reakcija prikazane su u tablici 6.

  Tablica 6.Pogreka ili strategija?

  Iznos plae u kn Reakcija nadreenih

  2.000 Glupi nesposobnjakovi dobiva trenutni otkaz

  3.000 Dobit ete strogu opomenu, sluaj ulazi u osobni dosje

  4.000 Dobit ete strogu opomenu

  5.000 Dobit ete opomenu

  7.500 Zatrait e od Vas da to drugi put obavite bolje

  10.000 Zamolit e Vas da predstavite nove naine rada

  15.000 Bez reakcije. Za Vau pogreku odgovarat e suradnici

  20.000 Dobit ete priznanje za nekonvencionalne metode rada i otkrivanje novih perspektiva

  35.000 Va e nain rada proglasiti novom smjernicom za obavljanje poslova u poduzeu,

  pozvat e Vas u upravu. Naravno, plau e Vam poveati za najmanje 30%.

  Vau e pogreku proglasiti stratekom odlukom.

  Izvor:Miljkovi, D.; Rijavec, M.: Najloija je efovska procjena, Poslovni magazin, 2/2005

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  26/40

  24

  Prema tablici 6. moe se vidjeti neravnopravnost izmeu dobro plaenih zaposlenika i

  onih slabo plaenih. Dakle, oni zaposlenici koji imaju plau 2.000,00 kn za nadreene

  predstavljaju zadnju rupu na svirali, te im ba i ne predstavljaju veliki znaaj. Za njih

  smatraju da se mogu lako zamijeniti i zato svoje pogreke plaaju otkazom. Na ovom

  primjeru kod zaposlenika koji imaju plau 35.000,00 kn smatra se da su potrebni u poduzeu,

  vjerojatno na boljem radnom mjestu, te se njihove pogreke progledaju kroz prste. Iako je

  njihova odgovornost puno vea i tete pogreke puno skuplje, odgovornost se uvijek moe

  svaliti na lea manje plaenih, a njima uputiti pohvaluza novu strateku odluku.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  27/40

  25

  3. ODLUIVANJE O USPJENOSTI LJUDSKIH POTENCIJALA UPODUZEU SUNCE TURIST D.O.O.

  Poduzee Sunce turist d.o.o. sa sjeditem u Vodicama posluje od 2000. -te godine.

  Poduzee se bavi hotelskom djelatnou, a u svom sastavu ima hotel Vrbica***, smjeten u

  Vodicama.

  Hotel raspolae sa 104 udobno namjetene sobe i 9 apartmana. Sobe su dvokrevetne,

  trokrevetne, klimatizirane, s kupaonicom, TV- om, s balkonima i prekrasnim pogledom.

  Hotel takoer sadri bar, unutarnji bazen sa slatkom vodom, saunu, wellness&spa, fitness i

  sportske terene. U sklopu hotela nalazi se i kongresna dvorana za 150 osoba sa bogatom

  tehnikom opremom.

  Hotel Vrbica uz ugodno osoblje, posjeduje bogatu sportsku i zabavnu ponudu koja

  omoguuje aktivan i zanimljiv provod , kao i bogat program fakultativnih izleta u organizaciji

  hotela, do najljepih nacionalnih parkova Hrvatske, starih gradova nad obalom Jadrana i

  zanimljivih otoka.

  Hotel posluje cijele godine, pri emu je u sezonskim mjesecima uglavnom popunjen,

  dok je vansezonski obim poslovanja neto manji.

  3.1. Organizacijska i kadrovska struktura poduzea Sunce turistd.o.o.

  Organizacijska struktura hotelskog poduzea Sunce turist je oblik standardne

  organizacijske strukture u hotelijerstvu a prikazana je na shemi 6.

  Shema 6. Organzacijska struktura poduzea Sunce turist d.o.o.

  Izvor: Sunce turist d.o.o.

  HOTELSKO

  PODUZEE

  FINANCIJE

  I

  RAUN.

  MARKETING

  I PRODAJANABAVA RECEPCIJA

  HRANA I

  PIEDOMAIN -STVO

  WELLNESS I

  ANIMACIJA

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  28/40

  26

  Kako se moe vidjeti iz sheme 6. organizacijska struktura poduzea organizirana je u

  sedam sektora a to su: financije i raunovodstvo, marketing i prodaja, nabava, recepcija,

  hrana i pie, domainstvo, te wellness i animacija.

  Financije i raunovodstvo su sektor koji obuhvaa pribavljanje i raspolaganje

  financijskim sredstvima, praenje i evidentiranje poslovnih promjena, evidentiranje imovine,

  utvrivanje rezultata poslovanja. Njen znaaj dolazi do izraaja kod pribavljanja potrebnih

  financijskih sredstava, pri voenju evidencija o imovini hotela i rezultatima rada. U poduzeu

  Sunce turist d.o.o. ovaj sektor obuhvaa i kadrovsku slubu koja je povezana s ovim sektorom

  kroz program F4B, te je njime obuhvaen uvid u svaki sektor poduzea, a time i olakana

  preglednost i uvid u stvarno stanje u svakom trenutku, to je vrlo bitno za menadera tj.

  vlasnika kako bi uvijek bio u toku poslovanja.

  Marketing i prodaja je sektor koji obuhvaa poslove prodaje i prodajne promocije

  usluga, ali i formiranje cijena. Cjelokupno poslovanje hotela je usmjereno prema turistikom

  tritu na ijim zahtjevima se zasniva politika: nabave, prodaje, cijene, struktura usluga,

  organizacija poslovanja hotela u cijelosti. U hotelu Vrbica ovaj je sektor usmjeren na domae

  i inozemno trite.

  Nabava je sektor vaan za snabdijevanje hotela i njegovih odjela potrebnim

  materijalima i opremom za poslovanje, za pravilno funkcioniranje skladine i transportne

  slube, kao i prodaju pripremljenih usluga. Osigurava nabavu potrebne robe i inventara pod

  najpovoljnijim uvjetima i osigurava uvanje te robe i inventara.

  Recepcija je sektor koji je zaduen za doek gostiju, prijem rezervacija za usluge

  smjetaja, prijem rezervacija za usluge hrane i pia, voenje evidencije o slobodnim i

  zauzetim sobama, voenje evidencije o gostima hotela, prijave i odjave gostiju, voenje

  evidencije o pruenim uslugama, korespodencija s gostima i poslovnim partnerima, davanje

  informacija gostima, uvanje imovine gostiju, promjene novca, naplate rauna gostima,voenje hotelskog urnala, ispraaj gostiju.

  Sektor hrane i pia obuhvaa proizvodni i proizvodno-usluni proces rada kod

  pruanja usluga jela i pia koja se pripremaju gostima hotela.

  Domainstvo je sektor koji obuhvaa odravanje istoe soba i opreme u njima,

  odravanje istoe zajednikih prostorija i opreme u njima, rukovanje inventarom u sobama i

  zajednikim prostorijama, usluivanje gostiju jelima i piima u sobama, voenje evidencije o

  zauzetosti soba, voenje evidencije o pruenim uslugama u sobama te obavjetavanje gostijuo zaboravljenim stvarima u sobama.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  29/40

  27

  Wellness i animacija je sektorzaduen za rekreaciju gostiju. U hotelu Vrbica pruaju

  se usluge koritenja unutarnjeg bazena, saunu, wellness&spa, fitness i sportske terene.

  Zaposlenici ovog sektora zadueni su za informiranje gostiju o cijenama, pravilima koritenja

  navedenim uslugama, te moraju biti na raspolaganju gostu u svakom trenutku.

  Ljudi su osnova uspjeha, te lanovi tima koji nastoje izabrati najbolji put za

  kvalitetnije poslovanje. Poduzee Sunce turist d.o.o. zapoljava 34 djelatnika. Postoje

  oscilacije u strukturi kadrova zbog turbulentnog trita i djela godine kada hotel na posluje

  punim kapacitetom. Kadrovska struktura poduzea Sunce turist d.o.o.odreena je prema

  organizacijskoj strukturi a prikazana je u shemi 7.

  Shema 7. Kadrovska struktura poduzea Sunce turist d.o.o.

  Izvor: Sunce turist d.o.o.

  DIREKTOR

  HOTELA

  GLAVNI

  RAUNOVOA

  REFERENT

  REFERENT

  MARKETINGA

  REFERENT

  MARKETINGA I

  PRODAJE

  KOMERCIJALISTEF

  RECEPCIJE

  RECEPCIONER

  RECEPCIONER

  RECEPCIONER

  VODITELJ

  HRANE I PIA

  EF KUHINJE

  KUHAR 1

  KUHAR 2

  POM. KUHAR

  POM. KUHAR

  SLASTIAR

  EF SALE

  KONOBAR

  KONOBAR

  KONBAR

  KONOBAR

  DOMAICA

  SOBARICA

  SOBARICA

  SOBARICA

  SOBARICA

  SOBARICA

  ISTAICA

  ISTAICA

  UVAR/DOMAR

  UVAR/

  DOMAR

  ANIMATOR

  ANIMATOR

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  30/40

  28

  U shemi 7. prikazana je kadrovska struktura u hotelu Vrbica gdje je na vrhu strukture

  direktor hotela koji je nadreen svim sektorima u hotelu. U sektorufinancije i raunovodstvo

  zaposlena su 2 zaposlenika od ega je jedan glavni raunovoa dok je drugi referent

  raunovodstva. U sektoru marketinga i prodaje zaposlena su 2 referenta za marketing i

  prodaju od ega je jedan zaduen za domae trite a drugi za inozemno. Glavni odgovorni na

  recepcijije ef recepcije, a tusu zaposlena jo 3 recepcionara. Sektor hrane i piazapoljava

  voditelja hrane i pia koji je nadreeni efu sale i efu kuhinje. ef kuhinje je nadreeni 2

  kuhara, 2 pomona kuhara te slastiaru. ef sale je nadreeni 4 konobara. Domainstvom

  upravlja i nadzire domaica gdje su i zaposleni, 5 sobarica, 2 istaice te 2 domara/nona

  uvara. U sektoru welnessa i animacije su zaposlena 2 animatora.

  Kadrovska struktura koja je prikazana u shemi 7. stalna je struktura u hotelu uz

  mogue oscilacije, no tijekom sezone se kadrovi nadopunjuju sezonskim radnicima, pa se tada

  i struktura mijenja.

  3.2. Odluivanje o uspjenosti ljudskih potencijalau poduzeu Sunceturist d.o.o.

  Odluivanje je sloeni, dinamiki i sekvencijalni proces koji se moe svesti samo na

  pitanje izbora raspoloivih inaica.

  Shema 8. Proces odluivanja o ljudskim potencijalima u poduzeu Sunce Turist d.o.o.

  Izvor: Sunce turist

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  31/40

  29

  U shemi.8 prikazan je proces odluke od strane direktora za svoje zaposlenike. Kao to

  je prikazano najbitniji izvor za pravovaljanu odluku je informacija i podaci koji se dobivaju

  od stane nadreenih za ocjenjivanje i praenje zaposlenika (ocjenjivaa). Konanu odluku o

  ljudskim potencijalima donosi direktor a posljedice tih odluka provode rukovoditelji ili

  nadreeni za taj dio posla.

  Sukladno odluci direktora poduzea, potrebno je redovito, u pravilu tromjeseno,

  pratiti radnu uspjenost radnika. U cilju poboljanja uspjenosti kadrovske politike, opetovano

  se naglaava vanost kontinuiranog praenja radne uspjenosti i zadovoljstva radnika, i to

  redovitim tromjesenim ocjenjivanjem radnika, sve kako bi se temeljem zaprimljenih ocjena

  radnih jedinica poduzea utvrdile strune i druge radne sposobnosti radnika, mogunosti

  daljnjeg napredovanja i optimalnog rasporeivanja te odreivanja poticajnog sustava

  nagraivanja.

  Takoer se predlae da radnici dobiju povratnu informaciju o danim ocjenama i svome

  radu, upravo radi daljnje motivacije istih i ostvarivanja visokih standarda odnosno rezultata

  rad. Pri tome se naglaava da posebnu pozornost treba obratiti na radnike koji imaju lou

  ocjenu radne uspjenosti (prosjena ocjena ispod 2,50) te iste pisano upozoriti na obveze iz

  radnih odnosa i mogunost otkaza ugovora o radu, a iz razloga neizvravanja odnosno

  neadekvatnog izvravanja radnih zadataka, te ih na opisani nain informirati o istom i ujedno

  eventualno motivirati za bolje i kvalitetnije izvravanje radnih zadataka. Ukoliko, pak, radnici

  s niskom ocjenom radne uspjenosti i nadalje budu imali loe ocjene, potrebno je predloiti

  postupak redovitog otkazivanja ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponaanjem

  radnika) za sve koji upravo zbog neizvravanja odnosno neadekvatnog izvravanja radnih

  zadataka dovode do poremeaja u procesu rada radnih jedinica.

  Takoer se napominje kako je ujedno potrebno osobitu pozornost obratiti na

  novozaposlene radnike tijekom trajanja probnog rada, i nadalje tijekom trajanja prve godine

  od dana zasnivanja radnog odnosa, a kako bi se moglo odluiti o daljnjem nastavku radnog

  odnosa istih.

  Slijedom svega iznijetog opetovano se moli odgovorne osobe u radnim jedinicama da

  redovito tromjeseno ocjenjuju radnike, te da prilikom ocjenjivanja istih osobitu pozornostobrate na rad radnika s aspekta:

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  32/40

  30

  Strunosti i znanja Spretnost u obavljanju povjerenih poslova Zalaganja na radu

  Ostvarenih rezultata odnosno iskoritenosti radnog vremena Kvalitetnog i pravodobnog izvravanja uputa i naloga neposredno nadreene osobe Pridravanja i postupanja po propisanim pravilima rada i ponaanja, te pravilima iz

  podruja zatite na radu

  Odnosa prema drugim radnicima i Sklonost prema timskom radu

  Takoer se moli da se prilikom dostavljanja ocjena, dostavi i opisno miljenjenadreenih o interesima odnosno sklonostima te iskazanim vjetinama radnika, radi daljnjeg

  profiliranja istih, a sve u svrhu donoenja optimalnih odluka u svrhu koritenja svih

  potencijala u poduzeu.

  Na kraju, posebno se napominje da administrator treba pravodobno i tono unijeti

  ocjene radne uspjenosti, kao i ocjene postupanja sukladno pravilima zatite na radu u

  elektronsku evidenciju, sve radi uspjenog praenja istih u skladu s kadrovskom politikom i

  korporativnim smjernicama poduzea. Ova se odluka dostavlja Slubi za upravljanje ljudskim

  potencijalima, nadreenima tj. voditeljima radnih jedinica te u pismohranu.

  Kako je odreeno pravilnikom o ocjenjivanju uspjenosti kadrova, svaka radna

  jedinica tj. voditelj radne jedinice dobiva obrazac za ocjenjivanje radnika svoje radne jedinice

  kako bi se unijele ocjene, te kako bi se obrazac pravovremeno predao u kadrovsku slubu radi

  unosa u program. Primjer obrasca za radnu jedinicu kuhinja prikazan je u tablici 7.

  Tablica 7. Lista ocjenjivanja radne uspjenosti kadrova kuhinja

  SEKTOR OBRAUNSKA JEDINICA DATUM

  MATINI

  BROJ

  PREZIME I IME

  RADNIKA

  RADNO MJESTO OCJENE (1-5)

  U INKOVI

  -TOST

  STRU N

  OST

  PERSPEK-

  TIVNOST

  ZA TITA

  NA RADU

  5063 FRANI VERA KUHAR 1 4 5 4 5

  5123 TOMI MILKA KUHAR 2 5 5 4 5

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  33/40

  31

  Izvor: Sunce turist d.o.o.

  Kako je prikazano u tablici 7. lista ocjenjivanja radne uspjenosti kadrova u kuhinji

  hotela sadri podatke koji su potrebni pri unosu u program koji se koristi u poduzeu, a

  podatke unosi kadrovska sluba. Tu su navedeni: sektor, obraunska jedinica, datum, matini

  broj, prezime i ime radnika te njegovo radno mjesto. Ocjenjuju se uinkovitost, strunost,

  perspektivnost i zatita na radu. Kako zakljuna ocjena radnika uzima se prosjek svih danih

  ocjena. Prema programu koji se koristi u poduzeu Sunce turist d.o.o. (F4B), svakomzaposleniku dodijeljen je matini broj radi lake evidencije i dolaska do informacija. Ovisno o

  radnoj jedinici, radnike ocjenjuju njihovi nadreeni, to je u ovom sluaju ef kuhinje, te

  voditelj hrane i piakoji se uglavnom dogovara s efom kuhinje i potvruje njegovu ocjenu ili

  daje sugestije ili svoje miljenje. ef kuhinje je primarni ocjenjiva jer on provodi najvie

  vremena sa radnicima i moe prosuditi kvalitetu i ponaanje u radu dok radnik nije niti

  svjestan da ga se ocjenjuje. Menader povremeno obilazi sve radne jedinice , to ponekad ini

  njegovu ocjenu subjektivnom. To se manifestira kroz ponaanje radnika kada znaju da ihmenader promatra i ocjenjuje, oni automatski postupaju u skladu ugovora o radu, pa se ne

  5169TOMLJENOVI

  IVOPOM. KUHAR 4 3 3 5

  5172 MARI ZRINKA POM. KUHAR 4 3 3 5

  5174 LOZI IVANA SLASTIAR 5 5 4 5

  TIM ZA OCJENJIVANJE

  lanovi Ime i prezime Potpis

  ef kuhinje DOMAGOJ KNEZ

  Voditelj hrane i pia ANAMARIJA KOLI

  Menader KRISTIJAN ANTOLI

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  34/40

  32

  moe procijeniti odstupanje od ponaanja kada se nisu promatrali od strane menadera. Kako

  bi dokument bio valjan ef kuhinje, voditelj hrane i pia i menader moraju ga potpisati i

  predati u kadrovsku slubu. Uz listu ocjenjivanja prilae se i opisno ocjenjivanje gdje se

  prikazuju i opravdavaju date ocjene, to se takoer unosi u program zasebno za svakog

  radnika.

  Ocjenjivanje u poduzeu Sunce turist provodi se svaka tri mjeseca, gdje iznimku

  predstavlja novozaposleni djelatnik kojeg se ocjenjuje jednom mjeseno, kako bi se kroz

  probni rad (koji u ovom poduzeu traje 3 mjeseca) odluiloda li e mu se produiti probni rad

  ili sklopiti ugovor o radu na odreeno ili ak neodreeno vrijeme. Ocjenjivanje rezultata rada

  radnika na probnom radu prikazana je u tablici 8.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  35/40

  33

  Tablica 8. Pismena ocjena rezultata rada radnika na probnom radu

  SUNCE TURIST D.O.O.

  Radna jedinica ..................

  Datum:

  Broj:

  Kadrovskoj slubiVelika Gorica

  PISMENA OCJENA REZULTATA RADA RADNIKA

  NA PROBNOM RADU

  Dana ................ godine u Radnu jedinicu ................................., upuen je radnik............................................................, JMBG............................................., za

  obavljanje poslova radnog mjesta................................................ .

  Imenovani radnik je radni odnos zasnovao na /zaokruiti odgovarajue slovo/:a) neodreeno vrijeme

  b) odreeno vrijemedana .............................. ; s probnim radom od ............... (upisati broj) mjeseci.

  1. U obavljanju poslova radnog mjesta na koje je rasporeen, imenovani radnik je naprobnom radu pokazao rezultate koji /zaokruiti odgovarajue slovo/:

  a) zadovoljavajuocjena rada imenovanog radnika je: ............b) ne zadovoljavaju

  2. Temeljem utvrenih rezultata rada radnika iz toke 2., daje se /zaokruitiodgovarajue slovo/:

  a) pozitivna ocjena radnika, te se predlae nastavak rada s istimb) negativna ocjena rada radnika, te se predlae da se imenovanom radniku

  otkae Ugovor o radu

  Voditelj radne jedinice

  .........................................

  (ispisati velikim tiskanim slovima)

  .........................................

  (potpis)

  Napomena:

  Upute za praenje rada radnika na probnom radu su otisnute na poleini ovog obrasca

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  36/40

  34

  Izvor: Sunce turist d.o.o.

  UPUTE ZA PRAENJE RADA RADNIKANA PROBNOM RADU

  1. Za vrijeme trajanja ugovorenog probnog rada voditelj Radne jedinice (pogon, sektor, sluba)je duan posredstvom neposredno nadreene osobe radniku na probnom radu organizirati

  praenje rada istog radi utvrivanja njegovih strunih i drugih radnih sposobnosti zaobavljanje poslova radnog mjesta na koje je rasporeen.

  2. Neposredno nadreena osoba radniku na probnom radu je obvezna za vrijeme trajanjaprobnog rada pratiti rad radnika s aspekta:

  - strunosti i znanja- spretnosti u obavljanju povjerenih poslova- zalaganja na radu- ostvarenih rezultata odnosno iskoritenosti radnog vremena- kvalitetnog i pravodobnog izvravanja uputa i naloga neposredno nadreene osobe- pridravanja i postupanja po propisanim pravilima rada i ponaanja- odnosa prema drugim radnicima- odnosa prema timskom radu3. Na temelju informacija neposredno nadreene osobe i vlastitih opaanja, voditelj Radne

  jedinice utvruje da li je radnik na probnom radu pokazao rezultate koji zadovoljavaju ilipak, ne zadovoljavaju. Ako se utvrdi da je radnik na probnom radu pokazao rezultate radakoji zadovoljavaju, voditelj radne jedinice je duan ocijeniti rad takvog radnika ocjenom od 2do 5.

  4. Na temelju utvrenih rezultata rada iz prethodne toke, voditelj Radne jedinice daje ocjenurezultata rada radnika na probnom radu. Rezultati rada radnika na probnom radu i ocjenadaju se na obrascu koji nosi oznaku Pismena ocjena rezultata rada radnika na probnom

  radu koji je sastavni dio ovih Uputa. Obrazac se dostavlja Kadrovskoj slubi.

  5. Voditelj Radne jedinice moe pismenu ocjenu rezultata rada radnika na probnom radu datiim se pokae oiglednim da radnik ne zadovoljava na radnommjestu na koje je rasporeen.

  6. Odjel za kadrovske poslove je duan najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka probnog radaupozoriti voditelja Radne jedinice o obvezi dostave ocjene rezultata radnika na probnomradu.

  7. Voditelj radne jedinice je obvezan pismenu ocjenu rezultata rada radnika na probnom radudati najkasnije 10 (deset) dana prije isteka probnog rada.

  8. Ako Odjel za kadrovske poslove ne zaprimi pismenu ocjenu rezultata rada radnika naprobnom radu u roku iz toke 7. smatrat e se da je ocjena rada radnika negativna.

  9. Svako postupanje protivno odredbama ovih Uputa predstavlja teu povredu radne obveze.10. Ove upute stupaju na snagu i primjenjuju se poevi od 01.03.2002. godine.

  Direktor:

  ..........................................

  ig i potpis:

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  37/40

  35

  U tablici 8. prikazan je primjer obrasca za ocjenjivanje radnika na probnom radu. Tu su

  ispisane i upute za praenje rada radnika na probnom radu koje su odreene od strane

  direktora, a primjenjuju se od 01.03.2002. kada je sustav ocjenjivanja uspjenosti kadrova i

  uveden u poduzee Sunce turist d.o.o. Na temelju ovog obrasca odreuje se dali odreeni

  radnik zadovoljava u obavljanju zadanih poslova, te se tu navodi ocjena koja mu je

  dodijeljena. Raspon ocjena koje zadovoljavaju je od 2-5, to znai da se, ukoliko radnik ima

  prosjek ocjena manji od 2, probni rok prekida, to automatski raskida Ugovor o radu. Ukoliko

  su ocjene zadovoljavajue, s obzirom na obim posla i dogovor nadreenih na elu sa

  direktorom, odluuje se na koliko e se produiti Ugovor o radu ukoliko je sklopljen na

  odreeno vrijeme. Ponekad se zaposleniku omoguava produljenje probnog rada, iako ima

  loe ocjene. to bi na konkretnom primjeru znailo, recimo da je radnik u kuhinji dobio

  ocjene 2 iz uinkovitosti, strunosti i zatite na radu, no iz perspektivnosti je dobio 4 to

  predstavlja njegovu ambiciju za daljnje napredovanje. Na poduzeu je da odlui hoe li mu

  pruiti mogunost produljenja probnog rada, moda i na drugom radnom mjestu na kojem bi

  moda pokazao bolje rezultate.

  U poduzeu Sunce turist d.o.o. ocjene zaposlenika unose se u program F4B koji je

  ujedno program koji ukljuuje pregled svih sektora, koristi se i u raunovodstvu i knjienju.

  Svakom zaposleniku je dodijeljen matini broj radi lake evidencije. Kada se ocjene unesu u

  program, on sam izlista ocjene po zaposlenicima. U poduzeu Sunce turist d.o.o. nagrauju se

  5 % najboljih, a obino se na plau dodaju iznosi prema sustavu bodovanja koji je predvien

  programom, koji ukljuuje vie faktora u radu zaposlenika.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  38/40

  36

  ZAKLJUAK

  to god radili i ime god se bavili, svatko od nas u onome to radi ostavlja neki

  osobni trag i dio sebe. I upravo po njemu razlikuje se sobarica od sobarice, direktor od

  direktora i ovjek od ovjeka. Pouzdan temelj za uspjeh prije svega je realistina prosudba

  samoga sebe. Nalaenje vlastitih odlika i slabosti ne smije se mijeati sa sumnjom u sebe.

  Odluke o ocjenama je osnovno sredstvo pri evaluaciji rada i ponovnom postavljanju ciljeva.

  Prua mogunost promatranja i uenja iz neuspjeha i uspjeha te stoga ima vanu ulogu u

  neprekidnom razvoju. Dobrom analizom, procjenama i prognozama moe se uspjeno

  poslovati, i velike tvrtke toga su potpuno svjesne. Najveem dijelu domaih tvrtki tek

  predstoji uvoenje sustava procjene radne uspjenosti, kao preduvjeta poveanja

  produktivnosti i konkurentnosti.

  Ocjenjivanje uspjenosti ljudskih potencijala utjee na motivaciju zaposlenika kroz

  poveanje plae te omoguava daljnji razvoj zaposlenikovih vjetina i sposobnosti. Iako je

  veina zaposlenika skeptina na samu rije ocjenjivanja, za poslodavca je ocjenjivanje odlina

  strategija eliminacije zaposlenika koji ne pokazuju dobre rezultate u poslovanju poduzea, a s

  druge strane moe se procijeniti nekolicina onih zaposlenika koji su iznadprosjeni i mogu

  biti od velike koristi za poduzee u cjelini. Na poduzeu je da odredi i provodi sustav

  ocjenjivanja uspjenosti kadrova. Ovaj sustav je praktian, no treba znati upravljati njime i

  uspjeno ga provoditi. Najbitniji faktor od svega je sam donositelj odluka o ocjenjivanju koji

  mora biti vjet i precizan u ocjenjivanju zaposlenika, jer o njemu i njegovoj prosudbi ovisi

  sudbina zaposlenika. Ukoliko ocjenjiva krivoprocjenjuje zaposlenika, poduzee moe biti i

  na gubitku, jer moda je taj zaposlenik imao potencijale koje nitko nije prepoznao. Kod

  ocjenjivanja uspjenosti kadrova bitno je naglasiti mogunost rasporeivanja zaposlenika u

  drugi sektor ili, ukoliko poduzee ima vie radnih jedinica, u jednu od radnih jedinica gdje emoda pokazati bolje rezultate i tako unaprijediti poslovanje kako radne jedinice tako i

  poduzea u cjelini.

  Loa strana ocjenjivanja uspjenosti kadrova je to to se menaderi i veina

  nadreenih ne ocjenjuju, ili ako se ocjenjuju, zaposlenici su u strahu od gubitka radnog

  mjesta. Moda u nekim sluajevima menaderi eliminiraju i dobre zaposlenike i tako tete

  poslovanju, a ne moe im se stati u kraj zbog bojazni zaposlenika. Tu je odlinametoda venavedena u seminaru, da se takva ocjenjivanja provode anonimno kako bi svi zaposlenici od

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  39/40

  37

  nadreenih do podreenih bili ravnopravni i isti u provoenju sustava ocjenjivanja radne

  uspjenosti.

  Neka poduzea ulau mnogo u znanje svojih zaposlenika, jer su svjesni toga da je

  znanje najisplativija investicija. Na kraju krajeva, to se odraava na poslovanje poduzea,

  postizanje konkurentne prednosti poduzea na turbulentnom tritu. U dananje vrijeme sve je

  vie konkurencije i poduzea se bore za opstanak, a to im omoguava pomno odabrana

  strategija poslovanja i jasni ciljevi poduzea. Trenutno krizno stanje tj. recesija u dravi ima

  utjecaj na poslovanje poduzea.

 • 7/27/2019 Seminarski rad Odluivanje o uspjenosti ljudkih potencijala na promijeru poduzea Sunce Turist d.o.o.

  40/40

  LITERATURA

  1. Abramovi, I.: Teorija rizika i metode odluivanja, FOI, Varadin, 1980.2. Zver, B.:Proces odluivanja u organizacijama, Informator, Zagreb, 1983.3. Grupa autora: Poslovno odluivanje, Informator, Zagreb, 1999.4. Cerovi, Z.:Hotelski menadment, Fakultet za turistiki i hotelski menadment,

  Opatija, 2003.

  5. Certo, C., Certo, S.:Moderni menadment, 10. izdanje, Mate, Zagreb, 2008.6. Noe, A. i dr.:Menadment ljudskih potencijala.postizanje konkurentske prednosti,

  Mate, Zagreb, 2006.

  7. Miljkovi, D.; Rijavec, M.: Najloija je efovska procjena, Poslovni magazin,2/2005

  8. Somervill, B.:Uspjeh-najbolji vodi za napredovanje u karijeri, V.B.Z., Zagreb, 2005.9. Veleuilite u ibeniku,10.Weihrich, H., Koonz, H.:Menadment, Deseto izdanje, Mate, Zagreb, 1994.11.West, M.:Tajne uspjenog upravljanja timom, kolska knjiga, Zagreb, 2005.

  http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20menadzmenta/osnove%20skript

  a/Osnove%20menadzmenta.pdf (27.12.2010.)