Click here to load reader

Seminarski rad na temu CMS (Joomla)

  • View
    122

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad sa druge godine fakulteta za matematiku na temu Joomla

Text of Seminarski rad na temu CMS (Joomla)

INTERNACIONALNI UNIVERZITET BRKOFAKULTET ZA INFORMATIKUPROFESOR INFORMATIKE I MATEMATIKEZAVRNI SEMINARSKI RADPREDMET: WEB DIZAJN

Tema: Sistem za upravljenje sadrajem CMS-a (Joomla)

Mentor: doc. dr Dragan Cvetkovi Student: SiniaDavidovi Broj Indeksa:OI 321/13Brko,2015.godine.

SADRAJ1. UVOD41.1. Istorijat51.2. Internet razvoj62. VRSTE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SADRAJEM82.1. Vrste sistema za upravljanje sadrajem WCM82.2. Portali preduzea (Enterprise Portals)92.3. Upravljanje sadrajem u preduzeu (Enterprise Content Management)102.4. Veb analiza (Web Analytics112.5. Pretraga u okviru preduzea (Enterprise search)112.6. Integrisani sistemi123. ARHITEKTURA ZA UPRAVLjANjE SADRAJEM133.1. Generalna struktura sistema za upravljanje sadrajem143.1.1. Sloj baze163.1.2. Sloj aplikacije163.1.3. Sloj prezentacije163.2. Arhitektura sistema za upravljanje sadraja Joomla173.2.1. Application-paket klasa183.2.2. Paket klasa-Adapters213.2.3. Paket klasa Common223.2.4. Paket klasa Connector233.2.5. Paket klasa Database243.2.6. Paket klasa Document253.2.7. Paket klasa Filesystem263.2.8. Paket klasa Language273.2.9. Paket klasa Installer283.2.10. Paket klasa Mail293.2.11. Paket klasa Model303.2.12. Paket klasa Parameter323.2.13. Paket klasa Registry333.2.14. Paket klasa Template343.2.15. Paket klasa Utilities353.3. Model baze podataka374. ZAKLjUAK38LITERATURA

1. 2. UVOD

Jedna od najboljih upotreba PHP jezika su CMS, Content Management System programi, koji omoguuju jednostavno i brzo osveavanje i auriranje web stranica.Osim prednosti za webmastere, esto daje i posjetiteljima mogunost da sadrajkomentariu i ocenjuju, to stranici daje dinamiku i interaktivnost.CMS (eng. Content Management System) je sistem koji omoguuje upravljanje sadrajem. U najirem smislu, odnosi se na svako reenje koje omoguuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik ureivanja sadraja. Ovaj pojam se moe koristiti za manualne procese upravljanja sadrajem, mada se danas u prvom redu primenjuje za razliita programska reenja, koja omoguuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sistem se koristi pri sinhronizaciji podataka iz vie izvora, npr. za organizaciju rada u korporativnim okruenjima i slino. Temeljna primena CMS-a danas je u dinamikom kreiranju web stranica nove generacije. Tri su glavne odlike dobre web stranice: izgled, sadraj i aurnost. Izgled je stvar smisla za dizajn, sadraj je stvar dobre ideje i matovitosti, dok je aurnost stvar prvenstveno vremena. Cilj je to bre, ali i jednostavnije prezentovati nove sadraje. Klasine HTML stranice imaju tri velike mane. Prva je injenica to svaki put kada stavljate neto novo morate uploadati celu stranicu, morate paziti da su svi linkovi ispravni, a feedback od posetitelja mogu je jedino usmenim ili putem elektronske pote. Reenje se zove CMS, Content Management System, aplikacija koja olakava upload sadraja na web, i to direktno iz web preglednika. Sama procedura je jednostavna, upiete adresu na kojoj se nalazi administratorski ulaz u CMS aplikaciju, unesete autorizacione podatke i sve promene radite preko korisnikog interfejsa. Po snimanju promenae, one se istog trenutka prikazuju na stranicama. No prije jednostavnog dela treba proi malo komplikovaniju proceduru. Ona se sastoji u izboru aplikacije, eventualnom podeavanju hostinga, postavljanju i instaliranju aplikacije na server i tako dalje. Vae potrebe odredit e koji tip aplikacije koristiti. Svaki od programa zahteva podrku php ili asp.net tehnologije, a veina i SQL bazu.Upravljanje sadrajem moe se opisati kao reavanje tri osnovna pitanja:1) stvaranje sadraja,2) isporuku sadraja za korisnike i 3) pronalaenje informacijaPostoji mnogo razliitih definicija sistema za upravljanje sadrajem, ipak zajedniko razumevanje ovog pojma je bitno.

1.1. IstorijatRaunari su tek nedavno postali sveprisutni u svetu upravljanja informacijama. Naravno sve je poelo sa izumom pisanja. Stvaranje portabl dokument formata od kojeg su se prvi dogodili na papirusu, a kasnije u obliku svitaka i na kraju knjiga. Masovna proizvodnja knjiga je poela izumom tamparske maine. Dolaskom masovne proizvodnje postalo je neophodno da se napravi katalog dokumenata. Prvi spisi su pisani u odvojene index kartice, pa poreane po abecednom redu, po nazivu ili autoru. Razvrstavanje knjiga po kategorijama je sledei veliki korak. Ova ideja je znaajna za donoenje sistema za upravljenje sadrajem. U ranim 90-im godinama prolog veka, vanost Interneta je porasla, a organizacije koje su se bavile objavljivanjem sadraja, poele su razvijati vlastiti CMS. Godine 1995 amerika kompanija CNET Networks je prva javno objavila svoje CMS reenje. CNET je kasnije napravio zasebnu kompaniju pod nazivom Vignette. Najbogatije web stranice na WORD WIDE WEB koriste Vignette. (Time Warner, Fox News Online, The Wall Street Journal). 1998. godine Pencom Web Works, konsultantska kompanija uvodi transformacije, koje Java programerima omoguavaju pisanje aplikacija vezanih za sadraj i ciljanu distribuciju sadraja na razliite kanale. Ovaj proizvod nije komercijalan, ali su mnogi pojmovi ostali u upotrebi u mnogim modernim sistemima. Danas Google i Dmoz katalozi izlistavaju na stotine CMS sistema. Ovom ponudom CMS postaje sve vie upotrebljavan i izazovan za korisnike. Veina CMS reenja je nastalo pisanjem od poetka ili je izilo reenje nastalo iz poslovanja raznih kompanija, ili je preuzeto od drugih i unapreeno u svrhu boljeg i lakeg korienja. Veina CMS-ova na tritu imaju sline opcije, stoga mnogi timovi nastavljaju razvoj ili zapoinju potpuno nove sisteme. Ovo okruenje stvara kompleksno trite, to proizvoaima stvara potekoe u identifikaciji potencijalne korisnike grupe, dok korisnici imaju velike probleme pri odluivanju koji CMS koristiti.Moemo rei da je istorija CMS-a (sistema za upravljanje sadrajem) duga kao i istorija samoga "sadraja", a ona nastaje u isto vreme kad i ljudsko znanje. Kao posledica elje za efikasnim upravljanjem sadrajima razvijale su se posebne tehnike organizacije i pohranjivanja podataka. Informatikim razvojem u potpunosti se promenio pristup u upravljanju sadrajem. Umesto rune i mehanike obrade, raunari su omoguili iznimno brz i precizan nain obrade podataka, koji se temelje na sedam glavnih karakteristika, koje predstavljaju znaajno poboljanje u odnosu na sve ranije sisteme: Skupljanje podataka Pohrana informacija Organizacija informacija Izraunavanje Komunikacija Prezentacija podataka Kontrola

Uporedo s razvojem software (raunarskih programa) za razliite primene, razvili su se i specijalizovani raunarski programi za upravljanje informacijama (CMS sistemi). CMS sistem je prilagodljiv za razliite svrhe. Njihova najira primena nala je svoje mesto u korporativnim okruenjima i ureivanju sadraja na web stranicama, zato se ponekad koristi i poseban naziv WCMS (eng. Web Content Management System).

1.2. Internet razvojPod pojmom Internet razvoja podrazumeva se bilo koja aktivnost vezana za razvoj web prezentacija. U te aktivnosti spadaju web dizajn, razvoj web sadraja, kodiranje na klijentskoj i/ili serverskoj strani, konfigurisanje web servera, razvoj elektronskog poslovanja, itd. Meutim, meu profesionalcima, najee vlada miljenje da je pojam Internet razvoja vezan iskljuivo za nedizajnerske aspekte razvoja, kao to je web programiranje. Web dizajn predstavlja vetinu kreiranja i naina prezentovanja odreenog sadraja krajnjem korisniku. Moe se posmatrati kao podvrsta grafikog dizajna, namenjena razvoju i stilizovanju objekata za upotrebu u sklopu webprezentacija. esto ukljuuje vie disciplina kao to su grafiki dizajn, fotografija, animacija,tipografija, korporativni identitet, komunikacioni dizajn, interakcioni dizajn,marketing, itd.

Kompleksnije web prezentacije i vee organizacije, obino, zahtevaju itave Internet razvojne timove, koji mogu da se sastoje od stotina programera, dizajnera i IT tehniara. Male organizacije, vrlo esto, imaju jednog programera, koji je ujedno IT tehniar i dizajner.Tehnologije koje se koriste u razvoju Internet su: Markup jezik ( HTML, XHTML i XML); Jezik liste stilova ( CSS, XSL); Kodiranje na serverskoj strani ( PHP, ASP, CGI, Java, .NET); Kodiranje na klijentskoj strani ( JavaScript, VBScript, AJAX); Baza podataka ( MS SQL, MySQL, Oracle); Multimedija ( Flash, Silverlight).

Koje od navedenih tehnologija e biti upotrebljene u razvoju web prezentacije zavisi umnogome od tipa prezentacije koja se razvija.Web prezentacije mogu biti sastatikim sadrajem ili se njihov sadraj, pa ak i izgled, moe menjati u zavisnosti od raznovrsnih faktora, kao to su unos podataka od strane krajnjeg korisnika ili web programera. Takve prezentacije se nazivaju dinamike, odnosno web prezentacije sa dinamikim sadrajem.

2. VRSTE SISTEMA ZA UPRAVLjANjE SADRAJEM

Koje od navedenih tehnologija e biti upotrebljene u razvoju web prezentacije zavisi u mnogome od tipa prezentacije koja se razvija. Web prezentacije mogu biti sa statikim sadrajem ili se njihov sadraj, pa ak i izgled, moe menjati u zavisnosti od raznovrsnih faktora, kao to su unos podataka od strane krajnjeg korisnika ili web programera. Takve prezentacije se nazivaju dinamike, odnosno web prezentacije sa dinamikim sadrajem.

2.1. Veb sistemi za upravljanje sadrajem WCM (web content management)

Veb sistemi za upravljanje sadrajem predstavljaju sistem za upravljanje sadrajem na internetu u veb okruenju, primarni zadatak veb sistema za upravljanje sadrajem je proizvodnja sadraja na jednom veb sajtu. Jasno je da sa ovako irokom definicijom porodica veb sistema za upravljnje sadrajem ima izuzetno mnogo lanova. Zapravo ovo je najbrojnija grana familije sistema za upravljanje sadrajem. U ovom trenutku na svetu postoji preko dve hiljade razliitih sistema za upravljanje sadra