Seminarski Rad Djordjije

Embed Size (px)

Text of Seminarski Rad Djordjije

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  1/13

  : 1

  :

  !"!#:

  $%&'()%:

  *

  +,-.-/0 '2-342526

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  2/13

  , ,

  : , , ,

  .

  ,

  . 736 27

  1000 .

  71 , ,

  .

  8 9 ;

  7

  ! ?

  !?=

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  3/13

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  4/13

  ? ?

  Krava gatakog goveeta lako donosi mlade nasvijet, odnosno nema veih problema tokom

  telenja a veliki broj mladunadi ostaje ivo.

  Farmeri se rijetko odluuju na nabavku drugih

  rasa. Prije svega istiu dobro zdravlje ivotinja i

  relativno dobru proizvodnju mlijeka, te kvalitetno

  meso, nastalo paom zdravih planinskih trava.Jedan od najpoznatijih proizvoda od mlijeka ovih

  krava je gataki kajmak, koji je prepoznatljiv

  proizvod na tritu i postie veliku ijenu.

  Osamdesetih godina devetnaestog vjeka zapoinje se sa

  oplemenjivanjem gatake bue, kao najboljeg domaeg

  goveeta na podruju tadanje Hercegovine, te Bosne iCrne Gore Godine !""#osniva se prva $oljoprivredna

  stanica Gacku, koja je imala za zadatak nadgledanje i

  usmjeravanje procesa poboljanja proizvodnih

  karakteristika gatakog goveeta

  %istem melioracijegatakog goveeta sastojao se u

  ukrtanju domae bue sa bikovima viptalskog i etalskogtipa, kasnije oberintalca $rva meliorativna ukrtanja su

  izvrena jo !&'' godine (edan od uesnika u izradi

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  5/13

  programa oplemenjivanja gatakog goveeta, bio je i

  uveni pro) dr *eopold +dametz

  ao centar svih radova i nosilac oplemenjivanjagatakog goveeta, uvijek se isticala )arma $laninskog

  -obra u Gacku, na kojoj bilo preko !.' krava muzara

  /e0utim, poetkom gra0anskog rata u Bosni i

  Hercegovini devedesetih godina, svi radovi na daljnjem

  selekcijskom radu, gotovo prestaju $oslije rata )arma

  dolazi u privatni posjed, ali nita se posebno ne mjenja1azlog tome je i komplikovan sistem privatizacije, loa

  in)rastruktura, itd

  -anas se na podruju Gacka, 2evesinja, Bilee,

  Berkovia i alinovika uzgaja oko "3'' grla gatakog

  goveeta 4astupljeno je kako vjetako osjemenjavanje

  tako i prirodno parenje 2ajvei broj grla nalazi se uGacku, gdje su i najbolji proizvodni rezultati

  2eke karakteristike5

  6 $rosjean proizvodni vijek #7" 8ima grla i sa !3

  laktacija9,

  6 $roizvodnja mlijeka oko :;'' kg 8na )armi, dok u

  privatnom uzgoju ima i grla sa vie od

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  6/13

  6 >isina grebena !.3 cm,

  6 -u?ina trupa !3' cm,

  6 $rirast od '& kg kod ?enskih pa preko !,. kod

  mukih

  6 >ijek prvog priputanja kree se od !3 do ..

  mjeseca,

  6 $rosjena te?ina novoro0ene teladi je oko :< kg

  Boja krava mo?e biti siva, zagasito siva, do mrka 8koja

  je najkarakteristinija u bikova9 sa zelenkastim

  nijansama 2ekada se javlja i sme0a boja

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  7/13

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  8/13

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  9/13

  2. 2006. .

  .

  ,

  .

  .

  2009.

  .

  .

  689: ;:< =>8?@ABCD

  1. .

  2. ,

  .

  3.

  .

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  10/13

  , .

  .

  .

  .

  78

  . , .

  U- J/-25L I353-4G5L ,26I-P0L0 +0M- 26 /6-L0

  I-/-,2G- H0 30H/-2 %F35HL07 V6-L0 26 K-.0P-

  K5,2G5L 5 H5/-P5G2JM5L J/526P-L= 26H635L0= 3526M0L0 5

  I,0G5G0L07

  @ADE

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  11/13

  FIJKL

  MNNPQK

  ANRQSTL

  UJNKVTWK

  XQPKY

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  12/13

  ZN[NQ \T]N

  ZN[NQ ^NVTYJN

  ZN[NQ FQRK

  ZN[NQK K MNNPQT

 • 7/25/2019 Seminarski Rad Djordjije

  13/13

  WVXYX )X

  UXZ)[\