16
NEZAVISNI UNIERZITET BANJA LUKA SEMINARSKI RAD MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE Tema: EVROPSKA UNIJA Profesor St!e"t Prof# Dr Mom$%&o Sa'a" Nata(a M%&o(e)%* Ba"+a L'a , -e.rar /001#2o!#

SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 1/16

NEZAVISNI UNIERZITET BANJA LUKA

SEMINARSKI RADMEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Tema: EVROPSKA UNIJA

Profesor St!e"tProf# Dr Mom$%&o Sa'a" Nata(a M%&o(e)%*

Ba"+a L'a , -e.rar /001#2o!#

Page 2: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 2/16

SADR3AJ

UVOD..............................................................................................................................................4

1. GENEZA EVROPSKE UNIJE.................................................................................................41.1. Rimski ugovor i formiranj Evro!sk konomsk "aj#ni$ %EEZ&................................'

1.(. Evro!ska "aj#ni$a % EZ &................................................................................................)

1.*. +,ans-vo u Evro!skoj uniji...............................................................................................

1.4. S!isak /,ani$a EU.............................................................................................................0

1.'. Ins-i-u$ij Zaj#ni$.........................................................................................................(. O2NOS EVROPSKE UNIJE PRE3A OSNI I 5ER6EGOVI...........................................11

(.1. OSNA I 5EREGOVINA I EVROPSKO PAR7NERS7VO........................................1*ZAK8JU+AK 9..............................................................................................................................1'8I7ERA7URA 9..............................................................................................................................1)

(

Page 3: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 3/16

*

Page 4: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 4/16

Page 5: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 5/16

4#4# R%ms'% 2o)or % form%ra"+e E)ro5s'e e'o"oms'e 6a+e!"%7e 8EEZ9

 N!uni> !- go#ina o# us!os-av,janja Zaj#i$ "a uga,j i /,ik %6E6A&< '. mar-a

1'. go#in !o-!isani su Rimski ugovori o us!os-av,janju Evro!skog "aj#ni/kog -r=i:-a i

EVROA7O3 kao novi organ "a "aj#ni/ko is-ra=ivanj i kori:nj a-omsk nrgij. Po-!isni$ovog ugovora ;i, su ?ran$uska< Za!a#na Njma/ka< I-a,ija< 5o,an#ija i 8uksm;urg. Zna/ajno

 j #a su Rimskim ugovorima !o,o=ni -m,ji Evro!sk "aj#ni$. Su:-ina ugovora j #a s

o;";ij#i !ro$s !os-!nog in-grisanja F uj#injnja na$iona,ni> konomija "ma,ja

 !o-!isni$a i #a s o;";ij#i u okviru Evro!sk konomsk "aj#ni$ !os-ign i"j#na/avanj

us,ova "a kr-anj i orijn-a$iju ka!i-a,a<ro;<us,uga i ra#n snag i !os-!no o;ra"ovanj

 j#ins-vn konomsk !o,i-ik u" !os;an nag,asak na sk-or agrarn !o,i-ik so$ija,nog

"akono#avs-va i s,. 7r;a nag,asi-i #a j os-varnj EEZ !rvns-vno r"u,-a- vojno !o,i-i/ki>

";ivanja i #a j u osnovi s-im,isano >,a#nim ra-om i ;,okovskom !o#j,om svij-a. EEZ imana#na$iona,n ins-i-u$ij.

Vr>ovni "akono#avni organ j Sku!:-ina Evro! koju sa/injavaju 14( !os,anika koja

imnuju !ar,amn-i "ma,ja /,ani$a !o sis-mu9 ,gija 14< ?ran$uska *)< I-a,ija *)< 8uksm;urg

)< 5o,an#ija 14 i Za!a#na Njma/ka *).

I"vr:ni organ j Savj- minis-ara koji !r#s-av,ja :s- "ma,ja sa "a#a-kom #a koor#inira

o!:-u konomsku !o,i-iku. Kao ograni savj-o#avnog karak-ra !os-oj Ekonomski i so$ija,ni

komi-- i Su# !rav#<koji kon-ro,i:u ra# ograna. Evro!ska konomska "aj#ni$a o# osnivanja

svoju !o,i-iku ;a"ira na $arinskoj uniji koja s o#nosi na svu ro;nu ra"mjnu i o;u>va-a "a;ranu

$arina na uvo" i i"vo" i"mDu #r=ava /,ani$a i svi> #a#=;ina koj imaju is-o #js-vo<kao iuvoDnj "aj#ni/k $arinsk -arif u nji>ovim o#nosima sa -rim "m,jama.

'

Page 6: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 6/16

4#/# E)ro5s'a 6a+e!"%7a 8 EZ 9

P-nas- go#ina nakon osnivanja EEZ #o,a"i #o njnog !rvog !ro:irnja< i -o !rijmom

u /,ans-vo V,ik ri-njij<2ansk i Irsk. Va=an #a-um u #a,jnjm ra"voju Evro!sk unij j 0.a!ri, 1')< go#in ka#a j< uj#injavanjm Evro!skog "aj#ni/kog -r=i:-a< Evro!sk "aj#ni$ "a

uga,j i /,ik i EVROA7O3@a s-vorna Evro!ska "aj#ni$a< a skoro #vij go#in kasnij %1.ju,a

1). go#.& u Par,amn-u EEZ #onsna j !unova=na o#,uka o !romjni na"iva u Evro!sku

"aj#ni$u %EZ& kako ;i s< us,ovno r/no< -rasirao siguran !u- !rma kom!,ksnoj konomskoj<

mon-arrnoj i !o,i-i/koj in-gra$iji.

 Nakon :-o j !ro:,o osam go#ina o# #rugog !ro:irnja< Gr/ka j 1. januara 101.go#in

 !os-a,a !uno!ravni /,an Evro!sk "aj#ni$. Ovo j ;io !u- !rma jugu a,i i !rma nra"vijnim

#j,ovima Evro!. 7ri !rijm /,ani$a in-n"iviran j !rijmom B!anij i Por-uga,ij 1. januara

10). go#in. Nakon -oga Evro!ska "aj#ni$a "a!o/inj ra"govor< o#nosno !ri!rm "a /-vr-o

 !ro:injrnj kojim uk,ju/uj -ri /,ani$ E?7A19 Aus-riju< ?insku i Bv#sku. A u mDuvrmnu j

ugovorom i" 3as-ri>-a formirana Evro!ska unija<koja i"ras-a u vro!sku !-nas-ori$u /im s

 !ro$#ura !rijma novi> /,ani$a os-varuj sa !r,a"nim rokom o# nko,iko go#ina<"avisno o#

 ;rojni> s!$ifi/nos-i "a novo!rim,jn "m,j kao i s-avova !uno!ravni> /,ani$a !o ovom

 !i-anju.

 

4## ;&a"st)o E)ro5s'o+ "%+%

1 E?7A % Euro!an ?r 7ra# Asso$ia-ion &< Evro!ska s,o;o#na -rgoviska "ona osnovana j 1).go#in kao rak$ija na osnivanj EEZ #a ;i ss!rij/i,a o!asnos- o# konomsk #omina$ij. Nakon !ris-u!anja ?insk <Bv#sk i Aus-rij EU 1'.go#in < E?7A o;u>va-a samo jo: Is,an#<8i>n:-ajn< Norv:ku i Bvaj$arsku.

)

Page 7: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 7/16

Evro!ska unija j r"u,a- !ro$sa sara#nj i in-gra$ij koja j !o/,a 1'1.go#in

i"mDu :s- ini$ija,ni> #r=ava9 ,gij< Za!a#n Njma/k< ?ran$usk< I-a,ij< 8uksm;urga i

5o,an#ij. Nakon n:-o vi: o# !#s- go#ina< sa !- $ik,usa !ri!ajanja< Evro!ska unija #anas

ima #va#s- i s#am "ma,ja /,ani$a. Kan#i#a-i "a novo !ro:irnj Unij koji moraju is!uni-iu-vrDn kri-rijum !o-r;n "a !rijm su 7urska i 5rva-ska< a i"a ovi> "ma,ja <!or# #rugi> u

-ran"i$iji< su i /-iri "m,j Jugois-o/n Evro!9 osna i 5r$govina< Sr;ija i 6rna Gora<

3ak#onija i A,;anija.

Evro!ska unija j najmonija rgiona,na organi"a$ija koja -rnu-no u svij-u !os-oji.

Po,i-i/k ak-ivnos-i Evro!sk unij s is!o,javaju u mnogim sframa<o# !o,i-ik "#ravs-va i

konomsk !o,i-ik #o inos-rani> !os,ova i o#;ran. Sama organi"a$ija EU "avisi o# ra"vijnos-i

svak "m,j /,ani$ !onaoso;. 2finisana j kao f#ra$ija u mon-arnim

o#nosima<agroku,-uri<-rgovini<kao konf#ra$ija u so$ija,noj i konomskoj !o,i-i$i<"a:-i-i

 !o-ro:a/a< a kao mDunaro#na organi"a$ija u s!o,jnoj !o,i-i$i. G,avna o;,as- na kojoj EU !o/iva

 j j#ins-vno -r=i:- koj s ;a"ira na $arinskoj uniji<j#ins-vnoj mon-i<"aj#ni/koj

agroku,-urnoj !o,i-i$i i "aj#ni/koj !o,i-i$i u sfri ri;ars-va. Koris-i koj !ru=a u/: u

 j#ins-vnom vro!skom -r=i:-u<u" kva,i-- =ivo-a graDana u "m,jama /,ani$ama EU< u osnovi

su ra",o"i koji Evro!sku uniju /in i"u"-no !riv,a/nom "a "m,j n/,ani$. 2a ;i !os-a,a

/,ani$a !o-r;no j #a is!uni o#rDn us,ov -j. kri-rijum i" Ko!n>agna.

 Nki o# us,ova "a /,as-vo u EU su 9

@ s-a;i,n ins-i-u$ij koj su garan$ija #mokra-ij<v,a#avin !rava i !o:-ovanja

,ju#ski> !rava i !rava manjina<

@ mora #a !ri>va-i i o;";ij#i !rimjnu !ro!isa EU koji rgu,i:u ra",i/i- o;,as-i

konomsk i mon-arn unij i !o,i-i/kog =ivo-a

@ #a ima funk$iona,nu -r=i:nu !rivr#u<

@ #a ima !r#u"a koja s us!j:no mogu nosi-i sa konkurn$ijo koju #onosi u/:

u j#ins-vnom vro!skom -r=i:-u.

Evro!ska unija ima i svoj sim;o, 9 5imnu %3u"ika i" -ovnov 2v- simfonij&<

Zas-avu %Na !,avoj !o"a#ini koja sim;o,i"uj n;o<na,a"i s #vanas- "vij"#i$a !or#ani>

kru=no koj s n #o#iruju<a !r#s-av,jaju j#ins-vo naro#a Evro!& i 2an Evro! F .maj.

Page 8: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 8/16

4#<# S5%sa' $&a"%7a EU

 NAZIV DRŽAVE ČLANICE GODINA PRIJEMAAUS7RIJA 1'.E8GIJA 1'.+EBKA REPU8IKA (4.2ANSKA 1*.ES7ONIJA (4.?RAN6USKA 1'.?INSKA 1'.GR+KA 101.5O8AN2IJA 1).I7A8IJA 1'.IRSKA 1*.KIPAR (4.8UKSE3URG 1'.8E7ONIJA (4.8I7VANIJA (4.3AHARSKA (4.3A87A (4.

 NJE3A+KA 1'.

POR7UGA8IA 10).PO8JSKA (4.S8OVENIJA (4.S8OVA+KA (4.VE8IKA RI7ANIJA 1*.BVE2SKA 1'.BPANIJA 10).RU3UNIJA ().UGARSKA ().

0

Page 9: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 9/16

4#=# I"st%t7%+e Za+e!"%7e

EU j us-anov,jna na sis-mu koji j j#ins-vn u svij-u. Zm,j /,ani$ imaju

n"avisnos- "a o#rDna !i-anja u n"avisnim ins-i-u$ijama koj !r#s-av,jaju in-rs Unij u$j,ini< sam "m,j /,ani$ i nji>ov graDan.G,avn njn us-anov su 9  Evropski parlament

 !av"et E# Evropska komisi"a i !$% prav%e&

 Evropski parlament > s sas-oji o# !r#s-avnika naro#a #r=ava /,ani$a.U !o/-ku j

funk$ija Evro!skog !ar,am-a ug,avnom ;i,a savj-o#avna i na#"orna<;" !rava #a s u!,i u

#ono:nj "akona. Vrmnom j mo i ug,# Par,amn-a ras-ao<naro/-o nakon 3as-ri>s-kog

ugovora. EP !r#s-av,ja !r#s-avni/ko -ij,o graDana. ira s svaki> !- go#ina !u-m #irk-nog

g,asanja.

Evro!ski !ar,amn- ima -ri osnovn funk$ij 9

1& 2ij,i sa Savj-om "akono#avnu mo@usvaja "akon

(& Zaj#no sa Savj-om rukovo#i sa ;u#=-om i -ako u-i/ na -ro:kov EU

*& Po-vrDuj nomina$iju "a /,anov Komisij i ima !ravo $n"ur Komisij i

 !rak-ikuj !o,i-i/ki na#"or na# svim ins-i-u$ijama.

 !av"et Evropske $ni"e '  j najva=nija "akono#avna ins-i-u$ija i j#ina organi"a$ija koja

#irk-no !r#s-av,ja v,a# "m,ja /,ani$a.Osnovn o;av" Savj-a su 9

1& Kor#inira konomskim smjrovima "ma,ja /,ani$a

(& P#s-av,ja "akono#avno -ij,o i -u mo !rak-ikuj "aj#no sa Evro!skim

 !ar,amn-om.

*& Zak,ju/uj<u im EU mDunaro#n #ogovor sa j#nom i,i vi: #r=ava i,i

mDunaro#ni> organi"a$ija

4& Rukovo#i ;u#=-om "aj#no sa Par,amn-om

'& 2onosi o#,uk !o-r;n "a u-vrDivanj i im!,mn-a$iju "aj#ni/k mDunaro#n i

 ;";j#onosn !o,i-ik

)& Kor#inira ak-ivnos-ima "ma,ja /,ani$a i usvaja mjri,a u !o,i$ijskoj i !ravosu#noj

sara#nji u !i-anjima krimina,a

Kan$,arija !r#sj#ni:-va Sav-a svaki> :s- mjs$i s,i s u #rugu "m,ju /,ani$u i -o

r#om koji Savj- j#nog,asno u-vr#i.

Page 10: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 10/16

 Evropska komisi"a ' ima na#,=nos- ini$iranja<!rovoDnja<mna#=mn-a i kon-ro,.

Ona j garan- !rovoDnja Ugovora i in-rsa Zaj#ni$. Njno sj#i:- na,a"i s u ris,u.

+,anovi Komisij !r#,o=ni su o# svoji> #r=ava na !- go#ina i mogu s !onovo ;ira-i. +,anovi

Komisij su n"avini u ra#u o# svoji> v,a#a. Komisija ima (* #irk-ora koji su o#govorni svojim

 !unomoni$ima.

Komisija ima /-iri g,avn funk$ij 9

1& Pr#,a= "akon Par,amn-u i Savj-u Evro!

(& Vo#i i im!,mn-ira !o,i-iku i ;u#=- EU

*& S!rovo#i Evro!ski "akon

4& Pr#s-av,ja EU u mDunaro#nim o#nosima

Komisija j us-anova sa najvim ;rojm /,anova. U ra#u s os,anja na Gnra,ni

skr-arija-<!os;nu !ravnu s,u=;u i (' #irk$ija koj su "a#u=n "a !oj#in o;,as-i Unij.

 !$% prav%e ' sas-oji s o# 1' su#ija i #v- o!:-i> !ravo;rani,a$a@ a#voka-a

imnovani> o# s-ran u!rava #r=ava /,ani$a. Nji>ov man#a- -raj :s- go#ina. Su#ij

 !r#s-av,jaju Evro!sku uniju a n "m,j /,ani$. S!orovi s !rvo i"nos !r# komisiju < a -k 

on#a i#u na Su#. Su# o;";jDuj -uma/nj i fikasno !rimjnjivanj "akona Unij.

1

Page 11: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 11/16

/# ODNOS EVROPSKE UNIJE PREMA BOSNI I ?ERCEGOVI

 Nakon usvojn 2k,ara$ij o n"avisnos-i<!o/-kom a!ri,a 1(.go#in<u i5 !o/o

 j -rogo#i:nji ra-. 7o j #ov,o #o ras,javanja i s-ra#anja s-anovni:-va i uni:-nja !rivr#. Ra- j

"aus-av,jn 2j-onskim mirovnim s!ora"umom % SA2 &< (1. novm;ra 1'. go#in. Za#r=ansu ranij r!u;,i/k grani$ i5 kao grani$ novo!ri"na- #r=av s -im :-o j "m,ja !o#ij,jna

na #va n-i--a i -o na ?#ra$iju i5 i R!u;,iku Sr!sku. O# 1.go#in "a!o/o j !ro$s o

S-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju !rma /,ans-vu Evro!sk unij "a "m,j rgiona "a!a#nog

a,kana<uk,ju/ujui osnu i 5r$govinu. Ovaj !ro$s nu#i "m,jama rgiona !rs!k-ivu

 ;u#ug /,ans-va u EU. Sa#r=i vi: ins-rumna-a kao :-o su -rgovinsk mjr< finansijska !omo<

i-#.

U novm;ru (*.go#in Evro!ska komisija j o;javi,a S-u#iju i"vo#,jivos-i o

 !ri!rm,jnos-i "m,j #a !rgovara i im!,mn-ira Pro$s o s-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju. S-u#ija

i"vo#,jivos-i j nav,a :snas- !riori--a koji -r;a #a ;u#u sao!:-ni !rij ngo !rgovori o

s-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju !o/nu. i5 j u/ini,a "na/ajan !omak u sao!:-avanju ovi> !riori--a i

";og -oga j Komisija EU !r!oru/i,a !o/-ak !rgovora. +,ni$i EU s-avi,i su #o "nanja #a

 !ri>va-anj rform !o,i$ij u R!u;,i$i Sr!skoj <!r#s-av,ja osnov "a !rgovor EU i i5 o

S!ora"umu o s-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju. Evro!ski komsar j nag,asio #a j !rij#,og o rformi

 !o,i$ij usvojn u Par,amn-u R.S. u !o-!unos-i u sk,a#u sa -ri na/,a koja j Evro!ska komisija i

"a>-jva,a. Za!ravo<Evro!ska komisija j u vi: navra-a is-i$a,a "a:-o j u i5 !o-r;na rforma

 !o,i$ij <is-i$ajui #a j !o-r;no #a ona ;u# u s,u=;i graDana. Rforma "a>-jva !rnos svi>

"akonski> na#,=nos-i i finansiranja na #r=avni nivo kako ;i s isk,ju/io u-i$aj !o,i-ik na !o,i$ijski ra# - #a !o,i$ija ;u# !o#ij,jna !o rgijama koj !r,a" n-i--sk grani$.

Zna/ajnom s sma-ra i i"java am;asa#ora V,ik ri-anij u i5 i" ok-o;ra ('. go#in u anja

8u$i #a j !romjna Us-ava i5 no!>o#an us,ov "a !r,a"ak i5 u s,j#u fa"u vro!ski>

in-gra$ija.

U ris,u 11. novm;ra ('. go#in !o/,i su !rgovori o !romjni Us-ava i5.

 Nakon -ro#nvnog "asj#anja !r#s-avni$i !o,i-i/ki> s-ranaka nisu us!j,i #a s #ogovor o

 ;i-nim i"mjnama Us-ava a,i j !os-ignu-a sag,asnos- #a s s-ruk-ur v,as-i na #r=avnom nivou

oja/aju i u/in fikasnijim. Pos-ignu- j #ogovor oko ugra#nj vro!ski> konvn$ija u Us-av

i5. osna i 5r$govina j us!os-avi,a i !rmann-no una!rDuj rgiona,nu sara#nju. Zm,ja

 j "a#ovo,ji,a sv !os-av,jn kri-rijum i is!uni,a o;av" Pak-a s-a;i,nos-i i ra-ifikova,a

s!ora"um o s,o;o#noj -rgovini %?7As& sa A,;anijom< 5rva-skom< 3ak#onijom< 3o,#avijom<

Sr;ijom i 6rnom Gorom.

11

Page 12: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 12/16

U Sarajvu j ). novm;ra ('. go#in !o/,a #vo#nvna 11.ssija Igmansk

ini$ija-iv !o# na"ivom 2s- go#ina !os,ij 2j-ona F s,j#i korak sara#nj< /ija j g,avna

-ma !osvna o#nosima i5< Sr;ij< 6rn Gor i 5rva-sk. PonuDni -ks- "aj#ni/k i"jav

 !r#viDao j na!u:-anj #osa#a:nj sara#nj "ma,ja #j-onskog -roug,a i ;a"iran j na

#j-onskom aran=manu i i"gra#nji ;u#ui> o#nosa na vro!skim s-an#ar#ima !o,a"i o# -oga #asvaka o# -ri "m,j !r-n#uj #a !os-an /,ani$a EU i NA7O@a. 3Du-im< !r#sj#ni$i -ri #r=av

nisu #o kraja "asj#anja !o-!isa,i "aj#ni/ku i"javu jr s nisu mog,i #ogovor-i o njnom

sa#r=aju.

Bf #,gaij EU u i5 uru/io j . novm;ra ('. go#in !r#sj#avajum Savj-a

minis-ara i5 i"vj:-aj o na!r-ku i5 na !u-u ka Evro!skoj uniji i #okumn- Evro!sko

 !ar-nrs-vo "a ().go#inu. Na osnovu -og i"vj:-aja Evo!sk komisij< Savj- minis-ara i5

-r;a #a sa/ini ,is-u "a#a-aka koji s oraju ra,i"ova-i u !ro$su o-!o/injanja ra"govora o

S-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanja sa Evro!skom unijom.

Prgovori i5 sa EU o S!ora"umu o s-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju o-vorni su ('.

novm;ra ('.go#in<a !rva run#a !rgovora o#r=ana j ('.januara ().go#in. P,anirano j

#a ovi !rgovori -raju go#inu #ana. Na !rvoj run#i !rgovora ra"govarano j o finansijskoj

sara#nji<jr EU !oma= svim "m,jama rgiona i najvi j #ona-or u i5 ma#a j #a,jnja

finansijska !omo us,ov,jna !unom sara#njom sa 5a:kim -ri;una,om. U !ro-ivnom ;i s

 !rgovori sus!n#ova,i.

2ruga run#a !rgovora "asnovana j na ra"govoru o s,o;o#noj -rgovni. UmDuvrmnu -im "a moni-oring rformi o$jnjuj na!r#ak rform !o,i$ij< Javnog R7V

sis-ma i sara#nju sa 5agom. Su:-ina !rgovora o S!ora"umu i s-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju s

og,#a u konomskom<o#nosno -rgovinskim !i-anjima i"mDu i5 i EU. O# i5 s o/kuj #a

s -okom !rgovora !ri>va-i !os-!no sni=nj $arina na uvo" ro; i" EU<sv #o nji>ovog

 !o-!unog uki#anja na is-ku !r,a"nog roka koji ;i-i o#rDn -okom !rgovora o S!ora"umu o

s-a;i,i"a$iji i !ri#ru=ivanju. Ovi !rgovori !r#s-av,jaju o#,u/ujui korak<!rij svga u s-varanju

o#r=iv #r=av koja !ru=i-i o#govarajuu us,ug svojim graDanima.

1(

Page 13: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 13/16

/#4# BOSNA I ?EREGOVINA I EVROPSKO PARTNERSTVO

Svr>a Evro!skog !ar-nrs-a j #a !omgn v,as-ima u i5 i#n-ifikovanjm

kra-koro/ni> i sr#njro/ni> !riori--a koji -r;a #a s os-var kako ;i "m,ja /ini,a #-a,jni

na!r#ak ka EU. Priori--i su i"arani na osnovu -oga #a ,i j "a i5 ra,no o/kiva-i #a i> mo=is!uni-i i,i #a i> mo= s,ij#i-i nar#ni> nko,iko go#ina.

Kra-koro/ni !riori--i 9

 

1& Sara#nja sa 5a:kim -ri;una,om

(& U !o-!unos-i im!,mn-ira-i s!ora"um o rs-rukuiranju !o,i-ik i" ok-o;ra

('.go#in

*& Usvoji-i sv !o-r;n "akon na nivou #r=av i n-i--a

4& Osigura-i #a su minis-ri i ins-i-u$ij na #ravnom nivou !rik,a#no finansirani i

 !rik,a#no o!rm,jni

'& Usvoji-i i !o/-i im!,mn-a$iju ra"um,jivog !,ana ak$ij "a rformu javn

a#minis-ra$ij

)& Osigura-i !os-ojanj s-varnog unu-ra:njg -r=i:-a u i5

Por# kra-koro/ni> !riori--a uvr:-no j i #s- konomski> us,ova 9

1& S,ij#i-i !o,i-iku koja #o!rinosi s-a;i,nom makrokonomskom okru=nju(& Im!,mn-ir-i #r=avni okvir "akona i "akona n-i--a o !os,ovnoj rgis-ra$iji

*& Po#r=a-i ra# ra#n gru! "a fiska,nu o#r=ivos- u $i,ju smanjnja javni> ras>o#a

4& ?ina,i"ova-i usk,aDivanj #omai> "a>-jva i usvoji-i #r=avni nivo "akona o

unu-ra:njm #ugu

'& usvoji-i Zakon o 2=avnom fiska,nom savj-u

)& i"vr:i-i rformu i smanji-i o:-rinu is-ma "a u-vrDivanj !,a-a

& #i"ajnira-i !,an "a ins-i-u$iona,i"$iju J#ini$ "a !,aniranj k. !o,i-ik

0& u;r"avanj !ro$sa !riva-i"a$ij i rkons-ruk$ija PI?@a

& usvoji-i i !o/-i !rimjnjia-i Zakon "a finansijsko rs-ruk-uiranj

1& osigura-i "a#ovo,javaju funk$ionisanj komr$ija,ni> su#ova i ra"vi-i

funk$ionisanj su#ova !ri u!rav,janju i o;ra#i !ro$#ura ;ankro-a

1*

Page 14: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 14/16

Sr#njoro/ni !riori--i 9

1& kons-an-nos- makrokonomsk s-a;i,nos-i

(& smanjnj javn !o-ro:nj kao !ro$na- 2P@a

*& !o;o,j:a-i !os,ovnu k,imu i kor!ora$ijsko u!rav,janj4& nas-avi-i sa ja/anjm kor#ina$ij fiska,n i konomsk !o,i-ik

'& osigura-i "a#ovo,javaju funk$ionisanj J#ini$ "a !,aniranj konomsk !o,i-ik

)& !roi"vs-ira"um,jiv konso,i#ovan #r=avn ra/un

& oja/a-i !ro$#ur "a !i!rm ;u=-a

0& im!,mn-ira-i !o,i-iku kojoj j $i,j smanjnj n"a!os,nos-i

& !o;o,j:a-i koor#ina$iju agn$ija "a "a!o:,javanj Dirom "m,j

1& u!u-i-i na !ro;,m o;ra"ovanja

11& nas-avi-i !o-r;n rform #a ;i s na!ravio sk,a# sa Sv-skom -rgovinskom

organi"a$ijom<njnm !ravi,ima i o;av"ama kako ;i s u;"ao !ro$s a$sij u

sk,a#u sa !rin$i!ima i normama

14

Page 15: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 15/16

ZAKLJU;AK :

Evro!ska unija j "aj#ni$a ( #r=ava Evro!<koja j u-m,jna na "ajni/kim

in-rsima<is-i-u$ijama i !ravnim ak-ima #r=ava /,ani$a9 j#ins-vna va,u-a< "aj#ni/ka

o#;ram;na !o,i-ika< sara#nja u svim o;,as-ima =ivo-a i ra#a.U-i$aj Evro!sk unij na svj-ska konomska<!o,i-i/ka i #ruga !i-anja svakim #anom

 !os-aj sv vi. Pro$s in-gra$ij< uvoDnj vra i !rogrsivan ra"voj "aj#ni/k s!o,jn i

 ;";j#onosn !o,i-ik #aju Evro!skoj uniji !o,i-i/ki i #i!,oma-ski s-a-us koji o#govara

njnoj<nsum,jivo !rvora"r#noj<konomskoj moi.

EU ima /i-av ni" s-ra-:ki> s!o,jno!o,i-i/ki> $i,jva< !rij svga< us!os-av,janj

s-a;i,n Evro! /iji g,as u svij-u ima-i sv vu -=inu. N#avni ra-ovi u osni i

5r$govini< "a-im na Kosovu i 3-o>iji< kao krvav ;or; u +/niji !oka"uju ko,iko j

"na/ajno #a s :irom Evro! o;";ij#i mir< #mora-ija i !o:-ovanj ,ju#ski> !rava.Sv #o n#avno s!o,jn ak-ivnos-i Unij /ini, su -ri osnovn kom!onn-9 -rgovinska

i konomska !o,i-ika< !omo u ra"voju i !o,i-i/ka #imn"ija. 7a -ri sgmn-a #a,a su Uniji

"na/ajn ins-rumn- "a voDnj svj-sk s!o,jn !o,i-ik u -rgovinskoj<konomskoj<nau/noj i

#rugim sframa i o;,as-ima =ivo-a.

3Du-im< #a ,i j Evro!ska unija s!rmna "a najvi i"a"ov u svojoj is-oriji u !rvoj

#$niji I vijka koja s !ov"uj sa !ojmovima Pos-@Ni$a@Pro$s %rfom i

 !ro:irnja&< j#no j o# k,ju/ni> !i-anja kao i #a ,i mo= iskoris-i-i is-orijsku :ansu "a

uj#injnj $ij,og su;vro!skog kon-inn-a koja s-oji kao ra,nos- nakon !o>a,ni> !romjna

10. go#in.

1'

Page 16: SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

7/25/2019 SEMINARSKI EVROPSKA UNJA

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-evropska-unja 16/16

LITERATURA :

1. Evro!ska unija % 1'@ (). go#. & F Prof. #r 3,a#n 3. o#iro=a<

anja 8uka ().go#.(. 3Dunaro#n organi"a$ij < Prof . #r 3oi,on Sakan < anja 8uka(0.go#

*. iki!#ia F . n$ik,o!#ia4. ?orum F m,a#i o EU

1)