of 23 /23
Univerzitet u Sarajevu Masinski fakultet Sarajevo ERGONOMIJA I BIOMEHANIKA Seminarski rad

Seminarski Ergonomija i Biomehanika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminarski

Text of Seminarski Ergonomija i Biomehanika

Univerzitet u SarajevuMasinski fakultet Sarajevo

ERGONOMIJA I BIOMEHANIKASeminarski rad

MENTOR:STUDENTI:prof. dr. Fikret VeljoviHarun MusiAlmir HairiErmin KovaeviUVOD

Biomehanicka analizaBiomehanicka analiza odreuje biomehanike podatke o radniku koji se nalazi u datom poloaju. Biomehanika analiza aktivnosti podrazumijeva proraun odreenih veliina, kao to su npr. abdominalna snaga, abdominalni pritisak, pokreti tijela itd. i sile i momenti u zglobovima manekena. Svi rezultati se zasnivaju na algoritmima objavljenim u naunoj javnosti. Sile (tereti) u akama manekena se uzimaju u obzir pri vrenju biomehanikih analiza. Ove sile predstavljaju teret prenoenja, guranja, podizanja, sputanja ili vue.

Svrha ergonomije je: da povea djelotvornost i uinkovitost rada i drugih aktivnostiomogui ostvarivanje ljudskih vrijednosti.

1Definisanje zadatka

Noenje dva predemta u rukama (u svakoj ruci po jedan predmet) mase 15 kg, sa jednog polozaja na drugi. Ukupna razdaljina koju rank pree je 50 m, definisati kritina podruja, te nad njima sprovesti analize: Biomehaniku Lift/loverFrekvencija posla je 10 kom/h a traje 8h. Umor radnika zanemaritiAnalize je potrebno sprovesti nad procesom ( poetni poloaj, uzimanje predmeta, odlaganje predemta).

Nakon sprovedenih analiza pomou CATIA V5 uraditi simenzioniranje tereta prema dobijenim rezulatatima te ako je potrebno uraditi nalaizu ranog mjesta.

Postupak rjeavanja

Zadatak se radi u CATIA V5, modul Ergonomics design & analysis.

Slika 1. Ergonomics Design & Analysis

2Prvi korak je pravljenje subjekta (radnika) u Human Builder-u gdje emo definisati pol i populaciju.

Slika 2. Unoenje poetnih parametara

Slika 3. Subjekat (radnik) u Human Builder-u 3

Zatim pomou Human Measurment workbench-a zadajemo visinu i teinu kao na slikama.

Slika 4. Zadavanje parametara

4Na slici 5. je prikazano zadavanje visine koja je data zadatkom.

Sliika 5. Zadavanje visine i teine

5Na slici 6. je prikazan poetni poloaj radnika.

Slika 6. Poloaj 1- poetni poloaj

6Nakon to smo definisali poloaj 1, radimo biomehaniku analizu (Biomehachanics Single Action Analysis) to je prikazano na slici 7. Da bi izvrsili biomehanicku analizu potrebno je uzeti modul Human activity analysis.

Slika 7. Biomehanika analiza

Vidimo da lumbalni moment, za poetni poloaj, ima vrijednost 1 Nm. Kompresija L4/L5 prljena je 440 N to je zadovoljavajue jer dozvoljena iznosi 3400 N. Abdomenalna sila je 0 N. Abdomenalni pritisak je 0 N/m.

7Pored biomehanike analize uradit emo i Lift - Lower analizu, kao to se vidi na slikama 8. i 9.

Slika 8. Lift - Lower analiza

Slika 9. Lift - Lower analiza

8Na slici 10. je prikazan drugi poloaj radnika.

Slika 10. Drugi poloaj

9Nakon to smo definisali drugi poloaj radnika vrimo biomehaniku analizu kao to je prikazano na slici 11.

Slika 11. Biomehanika analiza

Vidimo da lumbalni moment, za drugi poloaj, ima vrijednost 267 Nm. Kompresija L4/L5 prljena je 5123 N to je nezadovoljavajue jer dozvoljena iznosi 3400 N. Abdomenalna sila je 227 N. Abdomenalni pritisak je 8 N/m.

10Nakon obraene biomehanike analize vrimo Lift - Lower analizu za drugi poloaj kao to je prikazano na slici 12.

Slika 12. Lift - Lower analiza za drugi poloaj

11Dalje definiemo trei poloaj - poloaj hod.

Slika 13. Poloaj hod 12 Nakon to smo definisali trei poloaj - poloaj hod radnika vrimo biomehaniku analizu kao to je prikazano na slici 14.

Slika 14. Biomehanika analiza

Sada vidimo da lumbalni moment, za trei poloaj, ima vrijednost - 4 Nm. Kompresija L4/L5 prljena je 471 N to je zadovoljavajue jer dozvoljena iznosi 3400 N. Abdomenalna sila je 0 N. Abdomenalni pritisak je 0 N/m.

13Nakon obraene biomehanike analize vrimo Lift - Lower analizu za trei poloaj - poloaj hod kao to je prikazano na slici 15.

Slika 15. Lift - Lower analiza za poloaj hod

14Nakon obraenih analiza za trei poloaj vrimo definisanje etvrog poloaja - sputanje.

Slika 16. Sputanje tereta

15Poto smo definisali trei poloaj - sputanje vrimo biomehaniku analizu koja je prikazana na slici 17.

Slika 17. Biomehanika analiza za sputanje

Sada vidimo da lumbalni moment, za etvrti poloaj, ima vrijednost 162 Nm. Kompresija L4/L5 prljena je 3143 N to je zadovoljavajue jer dozvoljena iznosi 3400 N. Abdomenalna sila je 0 N. Abdomenalni pritisak je 0 N/m.

16Nakon biomehanike analize vrimo Lift - Lower analizu za etvrti poloaj.

Slika 18. Lift - Lower analiza za sputanje

17