SEMINARIUM PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDUG PN-EN ...woiib.org.pl/.../aktualnosci/Eurokody/1-Mat.Szkol.Podstawy- 1. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDUG PN-EN 1990

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of SEMINARIUM PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDUG PN-EN...

 • WIELKOPOLSKA OKRGOWA IZBA INYNIERW BUDOWNICTWA

  Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNA http://www.woiib.org.pl, e-mail: wkp@piib.org.pl

  tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12

  SEMINARIUM

  PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

  WEDUG PN-EN 1990

  MATERIAY SZKOLENIOWE

  Wykadowca: prof. dr hab. in. Antoni Biegus

  e-mail: antoni.biegus@pwr.wroc.pl , tel. 664 531 931, 71 372 77 79, 71 320 37 66

  POZNA, 2010 r.

 • 2

  Spis treci

  1. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDUG PN-EN 1990 .

  1.1. Wprowadzenie ..

  1.2. Struktura Eurokodw .

  1.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych wg PN-EN 1990 ....

  1.3.1. Wprowadzenie ...

  1.3.2. Wymagania podstawowe .

  1.3.3. Zarzdzanie niezawodnoci

  1.3.4. Podstawy oblicze stanw granicznych ..

  1.3.5. Wartoci obliczeniowe nonoci i wspczynniki czciowe

  1.3.6. Rodzaje oddziaywa i wspczynniki czciowe ..

  1.3.7. Obliczeniowe efekty oddziaywa w stanie granicznym nonoci

  1.3.8. Charakterystyczne efekty oddziaywa w stanie granicznym

  uytkowalnoci ...

  1.3.9. Wskanik niezawodnoci

  1.3.10. Podsumowanie ..

 • 3

  1. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI WEDUG PN-EN 1990

  1.1. Wprowadzenie

  Eurokody s to wsplne, ujednolicone dokumenty odniesienia, ktre stanowi kluczowe

  ogniwo adu budowlanego w pastwach Unii Europejskiej. S one zbiorem zunifikowa-

  nych norm midzynarodowych sucych do projektowania budynkw oraz konstrukcji

  inynierskich. Intencj ich autorw byo wykorzystanie szerokiego dowiadczenia w za-

  kresie projektowania oraz wynikw bada w blisko 20 krajw czonkowski Unii Europej-

  skiej. Na podstawie art. 95 Traktatu Rzymskiego z 1975 r. Komisja Wsplnot Europej-

  skich podja dziaania majce na celu eliminacje przeszkd technicznych w handlu i

  harmonizacji ustale technicznych. Polegay one na ustaleniu zbioru zharmonizowa-

  nych regu technicznych projektowania budowli, zastpujce zrnicowane reguy sto-

  sowane w poszczeglnych krajach czonkowskich. W 1989 r. podpisano umow midzy

  Komisj i krajami czonkowskimi, na mocy ktrej Eurokody zyskay status dokumentw

  odniesienia, uznawanych przez wadze w krajach czonkowskich Unii Europejskiej.

  Przystpujc do Unii Europejskiej, Polska zobowizaa si do wprowadzenia Euro-

  kodw w projektowaniu i realizacji obiektw budowlanych. Jak w przypadku kadego

  nowego wyzwania wystpuj leki i obawy projektantw przed zbliajcymi si zmianami

  norm obliczania, projektowania i realizacji budowli. S one jednak nieuzasadnione, gdy

  nie zmienia si logika, statyka, wytrzymao, itd., a wiedza w dziedzinie teorie kon-

  strukcji budowlanych bya systematycznie uaktualnia w dotychczasowych normach kra-

  jowych PN-B. Eurokody korzystaj i porzdkuj dotychczasow wiedz o bezpiecznym

  projektowaniu i wznoszeniu obiektw budowlanych. Stwarzaj te przesanki do korzy-

  stania z najnowszych, wiatowych osigni nauki w tej dziedzinie. S wic one szans

  na zmiany jakociowe w dziedzinie budownictwa, a nie zbyteczn niedogodnoci dla

  projektantw i wykonawcw. Dlatego nie powinnimy mie lkw i fobii przed nadcho-

  dzcymi zmianami normalizacyjnymi dotyczcymi projektowaniu budowli.

  1.2. Struktura Eurokodw

  Eurokody skadaj si z 10 pakietw (zbiorw) tematycznych, dotyczcych projek-

  towania poszczeglnych rodzajw konstrukcji budowlanych. Oznaczono je symbolem li-

  terowym EN i liczbowym od 1990 do1999. S to:

 • 4

  EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji,

  EN 1991 Oddziaywania na konstrukcje,

  EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu,

  EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych,

  EN 1994 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych,

  EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych,

  EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych,

  EN 1997 Projektowanie geotechniczne,

  EN 1998 Projektowanie sejsmiczne,

  EN 1999 Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

  Budow strukturaln oraz ukad powiza i wzajemnych relacji Eurokodw pokaza-

  no na rys. 1.1. Eurokod EN 1990 peni funkcj nadrzdn, gdy podano w nim podsta-

  wowy projektowania, okrelono gwne wymagania oraz zdefiniowano stany graniczne

  nonoci i uytkowalnoci konstrukcji budowlanych.

  Rys. 1.1. Schemat ideowy i ukad powiza Eurokodw

  Normy europejskie zostay opublikowane w trzech oficjalnych wersjach jzykowych:

  angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Wersje krajowe Eurokodw s oznaczane wyr-

  nikiem literowym danego kraju (w przypadku Polski jest to PN), ktry poprzedza symbol

  Eurokodu. Symbole polskiej wersji Eurokodu pokazano na rys. 1.2.

 • 5

  Rys. 1.2. Symbole polskiej wersji Eurokodw

  Pakiety tematyczne Eurokodw od EN 1991 do EN 1999 mog by wieloczciowe.

  Oznaczone s one wwczas dalszymi cyframi okrelajcymi cz oraz specyficzny

  zakres Eurokodu (np. 1-1, 1-2, itd. patrz rys. 1.3). Dlatego zbir Eurokodw liczy 58

  pozycji. Na przykad pakiet Eurokodw dotyczcych oddziaywa PN-EN 1991 Oddzia-

  ywania na konstrukcje (rys. 1.3) skada si z nastpujcych czci:

  PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-1: Oddzia-

  ywania oglne. Ciar objtociowy, ciar wasny,

  obcienia uytkowe w budynkach,

  PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-2: Oddzia-

  ywania oglne. Oddziaywania na konstrukcje w

  warunkach poaru,

  PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-3: Oddzia-

  ywania oglne. Obcienia niegiem,

  PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-4: Oddzia-

  ywania oglne. Oddziaywania wiatru,

  PN-EN 1991-1-5:2005. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-5: Oddzia-

  ywania oglne. Oddziaywania termiczne,

  PN-EN 1991-1-6:2007. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-6: Oddzia-

  ywania oglne. Oddziaywania w czasie wykony-

  wania konstrukcji,

  PN-EN 1991-1-7:2008. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 1-7: Oddzia-

  ywania oglne. Oddziaywania wyjtkowe,

  PN-EN 1991-2:2007. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 2: Obcienia

  ruchome mostw,

  PN-EN 1991-3:2009. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 3: Oddziaywa-

  nia wywoane przez prac dwigw i maszyn,

  PN-EN 1991-4:2009. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje. Cz 4: Silosy i zbior-

  niki.

 • 6

  Rys. 1.3. Schemat PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziaywania na konstrukcje

  Bardziej zoone s Eurokody dotyczce konstrukcji stalowych PN-EN 1993 Projek-

  towanie konstrukcji stalowych (rys. 1.4), ktre skadaj si z nastpujcych czci:

  PN-EN 1993-1*: Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw,

  PN-EN 1993-2: Mosty stalowe,

  PN-EN 1993-3*: Wiee, maszty i kominy,

  PN-EN 1993-4*: Silosy, zbiorniki i rurocigi,

  PN-EN 1993-5: Palowanie i grodze,

  PN-EN 1993-6: Konstrukcje wsporcze suwnic.

  Eurokody oznaczone * s wieloczciowe. I tak Eurokod PN-EN 1993-1: Reguy

  oglne i reguy dla budynkw skada si z nastpujcych podczci:

  PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-1:

  Reguy oglne i reguy dotyczce budynkw,

  PN-EN 1993-1-2:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-2:

  Reguy oglne Obliczanie konstrukcji z uwagi na

  warunki poarowe,

  PN-EN 1993-1-3:2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-3:

  Reguy oglne Reguy uzupeniajce dla konstruk-

  cji z ksztatownikw i blach profilowanych na zimno,

 • 7

  PN-EN 1993-1-4:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-4:

  Reguy oglne Reguy uzupeniajce dla konstruk-

  cji ze stali nierdzewnych,

  PN-EN 1993-1-5:2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz 1-5:

  Blachownice,

  PN-EN 1993-1-6:2009. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz 1-6:

  Wytrzymao i stateczno konstrukcji powoko-

  wych,

  PN-EN 1993-1-7:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cz 1-7:

  Konstrukcje pytowe,

  PN-EN 1993-1-8:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-8:

  Projektowanie wzw,

  PN-EN 1993-1-9:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-9:

  Zmczenie,

  PN-EN 1993-1-10:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-10:

  Dobr stali ze wzgldu na odporno na kruche p-

  kanie i cigliwo midzywarstwow,

  PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-11:

  Konstrukcje cignowe,

  PN-EN 1993-1-12:2009. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Cz 1-12:

  Reguy dodatkowe rozszerzajce zakres stosowania

  EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymaoci do

  S 700 wcznie.

  Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych z uwzgldnieniem postulatu nie-

  zawodnoci budowli (metodologiczne zasady projektowania konstrukcji), ujto w PN-EN

  1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. Jest to norma wiodca w pro-

  jektowaniu konstrukcji budowlanych wedug Eurokodw. Podano w niej zasady i wyma-

  gania dotyczce oceny nonoci, uytkowalnoci i trwaoci konstrukcji. Przedstawiono

  przede wszystkim procedury dziaa organizacyjno-prawnych zwizanych z zapewnie-

  niem niezawodnoci budowli okrelone jako zarzdzanie niezawodnoci. S to dzia-

  ania zorientowane na jako w ujciu procesowym tj. stosowaniu odp