14
173 MILJA STIJOVIĆ 173 Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Seminar za muzeologiju i heritologiju, Beograd UDK 785.16.036.9:659.1 JAZZ AGE IMAGE Sažetak: U ovom radu obrađene su u kraćim crtama vrste vizuelne prezentacije od reklamnih plakata i oglasa u novinama, preko svetlećih reklama, fotografije, omota ploča i filma. Teme vizuelnih prezentacija bili su izvođači, njihovi instrumenti, popularni orkestri, džez klubovi, prikazani u ambijentu u kome se džez izvodio. Ako se posmatra najveći uticaj i doprinos ekspanziji džeza može se zaključiti da je fotografija tokom veka postojanja džeza najvažnija vizuelna prezentacija. Ključne reči: Jazz age, vizuelna prezentacija, džez izvođači, umetnici, džez klubovi The restlessness approached hysteria. The parties were big ger. The pace was faster, the shows were broader, the buildings were higher, the morals were looser, and the liquor was cheaper; but all this benefits did not really minister to much delight. F. Scott Fitzgerald Muzika kao umetnost, auditivni fenomen i deo ljudske kreativ nosti odavno je praćena slikovnim predstavama koje su imale za cilj da vizuelno zabeleže ono što je bilo moguće i dostup no vizuelizaciji. To su od najstarijih likovnih zapisa bili muzi čari i njihovi instrumenti, solisti pevači i svirači (u manjim i većim grupama) predstavljeni kako sviraju i pevaju. U vreme komercijalizacije i potrošačkog društva, kada sve, pa i muzi ka postaje roba, javlja se i počinje vizuelna prezentacija kao deo propagande nekog muzičkog događaja koji treba najavi ti i reklamirati, u cilju informisanja publike, veće posećenosti i naravno, konsekventno tome, veće zarade. Ovaj rad se bavi vizuelnom prezentacijom džeza u pokušaju da osvetli sve sli kovne oblike koji su pratili džez kao novi specifični muzički izraz nastao početkom XX veka, tematiku i poruke tih slika, njihove ciljeve, značenja i na kraju povratne efekte (feedback) koji su procesom audiovizuelne konekcije učinili da slika kao vizuelna poruka utiče na popularizaciju i ekspanziju džeza (i svih njegovih varijacija i pravaca). Vizuelne prezentacije koje su od samih početaka pratile džez bi le su raznovrsne, od plakata (postera), preko svetlećih reklama,

Seminar za muzeologiju i heritologiju, Beograd UDK 785.16 ...scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2011/0023-51641131173S.pdf · nije vezano za feminizam kao pokret, ideju, već

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

173

MILJA STIJOVIĆ

173

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Seminar za muzeologiju i heritologiju, Beograd

UDK 785.16.036.9:659.1

JAZZ AGE IMAGESa­že­tak:­U­ovom­ ra­du­ ob­ra­đe­ne­ su­ u­ kra­ćim­ cr­ta­ma­ vr­ste­ vi­zu­el­ne­pre­zen­ta­ci­je­od­re­klam­nih­pla­ka­ta­i­ogla­sa­u­no­vi­na­ma,­pre­ko­sve­tle­ćih­re­kla­ma,­fo­to­gra­fi­je,­omo­ta­plo­ča­i­fil­ma.­Te­me­vi­zu­el­nih­pre­zen­ta­ci­ja­bi­li­su­ iz­vo­đa­či,­nji­ho­vi­ in­stru­men­ti,­po­pu­lar­ni­or­ke­stri,­džez­klu­bo­vi,­pri­ka­za­ni­u­am­bi­jen­tu­u­ko­me­se­džez­iz­vo­dio.­Ako­se­po­sma­tra­naj­ve­ći­uti­caj­ i­do­pri­nos­eks­pan­zi­ji­dže­za­mo­že­se­za­klju­či­ti­da­ je­ fo­to­gra­fi­ja­

to­kom­ve­ka­po­sto­ja­nja­dže­za­­naj­va­žni­ja­vi­zu­el­na­pre­zen­ta­ci­ja.

Ključ­ne­re­či:­Jazz­age,­vi­zu­el­na­pre­zen­ta­ci­ja,­džez­iz­vo­đa­či,­umet­ni­ci,­džez­klu­bo­vi

The­ re­stles­sness­ ap­pro­ac­hed­ hyste­ria.­ The­ par­ti­es­ we­re­ big­ger.­ The­ pa­ce­ was­ fa­ster,­ the­ shows­ we­re­ bro­a­der,­ the­ bu­il­dings­were hig her, the mo rals we re lo o ser, and the li qu or was che a per;

but­all­this­be­ne­fits­did­not­re­ally­mi­ni­ster­to­much­de­light.

F. Scott Fit zge rald

Mu zi ka kao umet nost, audi tiv ni fe no men i deo ljud ske kre a tiv­no sti odav no je pra će na sli kov nim pred sta va ma ko je su ima le za cilj da vi zu el no za be le že ono što je bi lo mo gu će i do stup­no vi zu e li za ci ji. To su od naj sta ri jih li kov nih za pi sa bi li mu zi­ča ri i nji ho vi in stru men ti, so li sti pe va či i svi ra či (u ma njim i ve ćim gru pa ma) pred sta vlje ni ka ko svi ra ju i pe va ju. U vre me ko mer ci ja li za ci je i po tro šač kog dru štva, kada sve, pa i mu zi­ka po sta je ro ba, ja vlja se i po či nje vi zu el na pre zen ta ci ja kao deo pro pa gan de ne kog mu zič kog do ga đa ja ko ji tre ba na ja vi­ti i re kla mi ra ti, u ci lju in for mi sa nja pu bli ke, ve će po se će no sti i na rav no, kon se kvent no to me, ve će za ra de. Ovaj rad se ba vi vi zu el nom pre zen ta ci jom dže za u po ku ša ju da osve tli sve sli­kov ne ob li ke ko ji su pra ti li džez kao no vi spe ci fič ni mu zič ki iz raz na stao po čet kom XX ve ka, te ma ti ku i po ru ke tih sli ka, nji ho ve ci lje ve, zna če nja i na kra ju po vrat ne efek te (fe ed back) ko ji su pro ce som audi o vi zu el ne ko nek ci je uči ni li da sli ka kao vi zu el na po ru ka uti če na po pu la ri za ci ju i eks pan zi ju dže za

(i svih nje go vih va ri ja ci ja i pra va ca).

Vi zu el ne pre zen ta ci je ko je su od sa mih po če ta ka pra ti le džez bi­le su ra zno vr sne, od pla ka ta (po ste ra), pre ko sve tle ćih re kla ma,

174

MILJA STIJOVIĆ

ogla sa i cr te ža u štam pi, sli ka u mu zič kim ča so pi si ma, dizaj na omo ta plo ča, knji ga, pa sve do fil ma i te le vi zi je. Li kov no pred­sta vlja nje dže za ob u hva ti lo je ce lu pa le tu iz ra za od cr te ža, gra­fi ke, ka ri ka tu re, fo to gra fi je, ko la ža do umet nič kih sli ka. Sva ki od ovih sli kov nih iz ra za do pri no sio je na svoj na čin stva ra nju vi zu el nog iden ti te ta dže za kao auten tič nog mu zič kog iz ra za, stvo re nog u Nju Or le an su to kom „lu dih dva de se tih“ pro šlog ve ka. Ova krat ka ana li za vi zu el ne pre zen ta ci je dže za po ku ša va da od go vo ri na pi ta nje: ko ji je sli kov ni me dij osta vio naj du blji trag i imao naj ve ći uti caj na kre i ra nje vi zu el nog iden ti te ta dže­za. Vi zu el na pre zen ta ci ja dže za po sma tra na kao umet nič ko de lo osta vlja uti sak pro ži ma nja raz li či tih te ma iz obla sti dže za, kao i ra zno vr snost u li kov nom iz ra ža va nju di zaj ne ra, fo to gra fa, sli ka­ra, či me je iz beg nu to i one mo gu će no ša blo ni ra nje, sta tič nost, i

svr sta va nje u tra di ci o nal ne ka te go ri je i hi je rar hi ju.

Iako se po če ci pre dže za ve zu ju za kraj XIX ve ka, tzv. „Zlatno do ba dže za“ po či nje prak tič no dva de se tih i ve zu je se za Nju Or le ans i pe riod po sle Pr vog svet skog ra ta do Ve li ke de pre si je, 1929. go di ne. Ono što je do pri ne lo raz vo ju dže za u Nju Or le an­su je či nje ni ca da je kao ve li ka lu ka po sle ame rič ko­špan skog ra ta bio me sto de mo bi li za ci je, kad je voj ska ras pro da va la po­lov ne mu zič ke in stru men te svo jih or ke sta ra, pa su rad nje bi le pre pu ne bub nje va, tru ba, kla ri ne ta, trom bo na i sl., ko ji su ce nom bi li do stup ni si ro ma šnim gra đa ni ma. Po sle Pr vog svet skog ra­ta be la Ame ri ka je pri hva ti la no vi na čin ži vo ta, i film, Bro dvej, ple sne sa le, džez ben do vi, su se vre me nom pre tvo ri li u pro fe si­o nal nu in du stri ju za ba ve, ko ja je po sta la jed na od naj va žni jih in sti tu ci ja Ame ri ke. Džez je vi đen kao vo de ći duh no vog ži vot­nog sti la, a pe riod od 1920. go di ne do kra ha ber ze na zvan je Era dže­za. Džez se ni je pro ši rio Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma za hva lju ju ći svo jim umet nič kim vred no sti ma, već kao deo ko­re ni tih dru štve nih pro me na, ko je su za hva ti le Ame ri ku iz me đu 1890. i 1920. go di ne. Do ta da šnje shva ta nje, uvre že na ame rič ka eti ka na por nog ra da i emo ci o nal ne su zdr ža no sti po če la je da se po vla či pred no vim ide a lom, ko jim se na gla ša va i ko ji sma tra pri hva tlji vim kao na čin ži vo ta i lič nog bla go sta nja za do volj stvo i sa mo i zra ža va nje. Ova kvo no vo raz mi šlja nje do ve lo je do otva­ra nja i raz vo ja no vih kul tur nih i za bav nih usta no va, po put ple­snih sa la, ka ba rea, po zo ri šta i ras ko šnih re sto ra na. Ova kve ili slič ne usta no ve su po sto ja le već du go, u ne pre te ra no ele gant noj for mi, u si ro ma šnim ile gal nim če tvr ti ma Nju jor ka, San Fran ci­ska i afro­ame rič kim ge ti ma, ali po čet kom XX ve ka na pu šta ju

pod ze mlje i pri hva ta ih sred nja kla sa be la ca.

Pri kaz že ne, iako do ne kle ero ti zo van, za pra vo pred sta vlja ote­lo tvo re nje no vog mo de la po na ša nja i raz mi šlja nja, a ne sek su­al nu objek ti vi za ci ju. Sa krat kim fri zu ra ma i krat kim suk njama,

175

MILJA STIJOVIĆ

podve zi ca ma i du gač kim per la ma, ove de voj ke, ta ko zva ne flappers,1 (mo der ne, ne kon ven ci o nal ne) pot pu no su od ba ci­le žen stve no po na ša nje u kon ven ci o nal nom smi slu, i pre u ze le ulo gu sa mo sve sne, mo der ne že ne ko ja ži vi pu nim plu ći ma. Na­pu šta nje usta lje ne, pa tri jar hal no po sta vlje ne maj čin ske fi gu re ni je ve za no za fe mi ni zam kao po kret, ide ju, već za ži vost i di­na mi zam tog vre me na – de voj ka flap per ne sim bo li zu je sa mo mod nu re vo lu ci ju, ona je per so ni fi ka ci ja du ha Ere dže za (Jazz age). Ovaj pe riod se sma tra kao pri lič no di vlji i raz u zdan, u ko­me je sve bi lo pod re đe no uži va nju. Džez se po ja vio u pe ri o­du ka da su Ame ri kan ci re de fi ni sa li svo ja shva ta nja o kul tu ri, i bio je pot pu no su pro tan do ta da šnjem shva ta nju kul tu re ko ja se po i sto ve ći va la sa pre fi nje no šću, ot me no šću i ele gan ci jom. Vi­so ka kul tu ra mo gla je bi ti pro dukt pri pad ni ka is klju či vo be le ra se ili An glo sak so na ca, ni ka ko pri pad ni ka afro­ame rič ke za­jed ni ce, ko ji su, i po fre no lo škim do ka zi ma, bi li na vod no ma nje spo sob ni od be la ca. Pr vi svet ski rat do neo je ve li ke pro me ne

u ame rič kom dru štvu.

Karl Gu stav Jung, u de lu O psi ho lo gi ji ne sve snog, obra zla že pod sve sni ani mo zi tet u čo ve ku u od no su na pred met, po ja vu ili dru gog čo ve ka. Pri hva ta ju ći taj stav, fran cu ski psi hi ja tar cr ne bo je ko že Franc Fe non (Frantz Fa non) da je sa že ti pri kaz ra snih pred ra su da ve za nih za nje go vu ra su u kon tek stu raz ma tra nja pro ble ma cr na štva. „Pro blem je u to me što se u ko lek tiv noj pod­sve sti Evro plja ni na cr na bo ja po i sto ve ću je sa po ti snu tim ne mo­ral nim po ri vi ma. Cr no je bo ja gre ha, zla, ru žno će, pr ljav šti ne, be de, ra ta, smr ti. I ka da Evro plja nin do đe u do dir sa crn cem, on auto mat ski pro jek tu je na nje ga sva ta svoj stva.“ Fe non ima na umu psi ho lo ge me na sta le na osno vu evrop skog ko lo ni jal nog pri su stva u Afri ci, a što uop šte ni je te ško raz u me ti ako zna mo ka ko su afrič ki cr ni ro bo vi do ve de ni u Ame ri ku za vre me ko lo­

ni jal nih osva ja nja be lih go spo da ra.2

Do ta da šnja ne pri ko sno ve na be la an glo sak son ska pro te stant ska za jed ni ca (WASP – Whi te An glo­Sa xon Pro te stant) pre tr pe la je pri liv Je vre ja i dru gih be lih et nič kih gru pa, a Afro­Ame ri kan ci su po sta ja li sve vi dlji vi ji deo ame rič ke ur ba ne za jed ni ce i sve su gla sni je tra ži li svo ja po li tič ka pra va. Mla da (be la) po pu la ci­ja, oba po la, od ba ci va la je ri gid ne vik to ri jan ske mo ral ne nor me, kao na pri mer pro po ve da no sek su al no uz dr ža va nje, a to od ba­ci va nje je pri pi si va no uti ca ju cr ne kul tu re. Džez je po sta jao sve pri hva će ni ji, Afro–Ame ri kan ci su ušli u mo du, otva ra ni su noć ni lo ka li sa mo za bel ce, sa cr nač kim am bi jen tom. Mar šal Sterns

1 The Jazz Age Glo sary – flap­per – a typi cal young girl of the ‘20s, usu ally with bob bed ha ir, short skirts and rol led stoc kings, u: Ti me­Li fe Bo oks, Jazz Age; The 20s, New York, 2000, str. 32.

2 Er čić J., Knji­ga­o­dže­zu, RTS, Be o grad, 2007, str. 65.

176

MILJA STIJOVIĆ

(Mar shall Win slow Ste arns), isto ri čar dže za, opi sao je pred stavu ko joj je pri su stvo vao u Ko ton klu bu u nju jor škom Har le mu.3 Sce no gra fi ja ko ja je pred sta vlja la džun glu, di vlja ke iz džun gle kao pro ta go ni ste pred sta ve, i be lu, pla vo ko su bo gi nju ko ju tre ba da spa su ili po je du (u za vi sno sti od ulo ga). Ova kvo pred sta vlja­nje pri pad ni ka cr ne ra se ni je bi lo pi ta nje umet no sti i in spi ra ci­je re di te lja, sce no gra fa i ko sti mo gra fa, već mi šlje nje pro seč nog čo ve ka (ko je su ne ki an tro po lo zi čak po ku ša li na uč no do ka za ti i po tvr di ti) da je čo vek tam ne ko že di vljak, pri mi ti vac, pro iz vod džun gle. Da lje, u ra nim dva de se tim, pri met no je pred sta vlja nje cr na ca umet ni ka u afrič kom mi ljeu – pre ko suk nji ca od li ke i bub nje va, do pe va ča ko ji nji šu u rit mu tam­ta ma. Na rav no, ovo­me se mo že pri go vo ri ti da je pot pu no de pla si ra no pred sta vlja ti džez, mu zi ku ame rič kog kon ti nen ta u mi ljeu ko me su štin ski ne pri pa da. Ipak, mo ra se ima ti u vi du da je ra si zam još uvek bio sa­svim nor mal na i uobi ča je na po ja va, čak to li ko da ni je po sto ja la šan sa da se na istom pla ka tu na đu li ko vi raz li či te bo je ko že. Mo­gu će je pret po sta vi ti da je sa aspek ta re kla me bi lo jed no stav ni je pred sta vi ti cr ne umet ni ke kao afrič ke po lu­di vlja ke, i ti me ani­mi ra ti i pri vu ći raz dra ga nu, ali i po ma lo sno bov sku be lu pu bli ku

želj nu eks tra va gan ci je i eg zo ti ke.

Tri de se tih go di na osni va ju se ve li ki džez an sam bli, po či nje „big bend“ era. Kla sič nim sa sta vi ma ra nog dže za i reg taj ma po ste pe­no su do da va ni du vač ki in stru men ti. Ova kvi or ke stri svi ra li su u ve li kim po zo ri šti ma i ple snim dvo ra na ma. Eko nom ska kri za je di rekt no do pri ne la raz vo ju ova kve po ja ve, jer je mu zi ka uz film bi la vid bor be pro tiv te ške sva ko dne vi ce. Li ce mer nost gra đan­skog dru štva u od no su na džez ogle da la se u po čet ku u če stim i oštrim kri ti ka ma, džez je po ne gde bio za bra nji van, osu đi van, mar gi na li zo van i po gre šno shva tan, ali džez iz raz u nje go voj

eks pan zi ji ni šta ni je mo glo za u sta vi ti.

Ako ci ti ra mo de fi ni ci ju iko no gra fi je iz Reč ni ka srp skog je zi ka (izd. Ma ti ce srp ske, No vi Sad, 2007) gde se pod ovom lek se mom pod ra zu me va ju:­(pod­3)­ka­rak­te­ri­stič­na­spolj­na­obe­lež­ja­i­sim­bo­li­po ko ji ma se ne što pre po zna je, on da iko no gra fi ji dže za kao od mah pre po zna tlji vim sim bo li ma pri pa da ju pre sve ga lič no sti ču ve nih, svet ski po zna tih iz vo đa ča, džez mu zi ča ra i pe va ča, po­

zna ti džez or ke stri, džez klu bo vi i fe sti va li.

Jed na od iko na je Ko ton Klub u Har le mu (Cot ton Club, Har­lem), či ji je bend od 1927. go di ne vo dio Djuk Eling ton (Du­ke El ling ton), naj ve ći ame rič ki džez kom po zi tor i vo đa mu zič­kog ben da pre ko 50 go di na. Sce ne iz tih klu bo va u vi zu el noj

3 Lock G., Blu­to­pia:­vi­si­ons­of­the­fu­tu­re­and­re­vi­si­ons­of­the­past­in­the­work­of Sun Ra, Du ke El ling ton, and Ant hony Brax ton, Du ke Uni ver sity Press Bo­oks, Dur ham, 1999, str. 80.

177

MILJA STIJOVIĆ

prezenta ci ji pred sta vlja ju iz vo đa če ili pa ro ve ko ji igra ju, pri če mu po lo žaj nji ho vih ru ku i no gu, per le i re se u po kre tu na ha­lji na ma že na, uka zu ju na di na mi ku i slo bo du igre. Otva ra ju se džez klu bo vi sa mo za bel ce pri pad ni ke sred nje kla se gde crn ci ra de kao iz vo đa či ili kao po slu ga, ali ne mo gu ući kao go sti.4 Ra dio kao mas­me dij po ja vio se po čet kom XX ve ka, a u vre me Džez ere ra dio apa rat je već bio do stu pan obič nom po tro ša ču. Ra dio je do pri neo da džez uđe u ku ću i ti me dao pri li ku onom si­ro ma šnom de lu Afro­Ame ri ka na ca da ga ču ju, pe va ju, igra ju uz nje gov ta ko pri ma mljiv ri tam i da ga po na vlja ju na in stru men ti­ma ko je su ima li. To je za njih zna či lo fa mi li jar nost sa dže zom, ra dio­pre nos je bio neo če ki va ni po klon, ula zni ca u svet ko ji je si ro ma šnim slo je vi ma bio za bra njen i ne do stu pan – kao što su

džez klu bo vi, kon cer ti.

Vla sni ci klu bo va i ba ro va, me na dže ri i or ga ni za to ri mu zič kih do ga đa ja ko ri sti li su sve ob li ke me di ja da bi in for ma ci ju pro­ši ri li, a pri mar ni cilj je bio ko mer ci jal ni efe kat – pod sti caj da se ne što ku pi i kon zu mi ra. Na rav no, ko mer ci ja li za ci ja ni je bi la ta ko vi dlji va, ona je u po za di ni, u pr vom pla nu je uvek bio po ziv na za ba vu. Ogla si i re kla me štam pa ne su u dnev nim no vi na ma, u pe ri o di ci, u struč nim – mu zič kim ča so pi si ma, sa ne iz be žnim ilu stra ci ja ma, sli ka ma i tek stu al nom po ru kom ko ju je tre ba lo pre ne ti či ta o cu. Sve tle će re kla me kao vid vi zu el ne pre zen ta ci je džez do ga đa ja ta ko đe su vr lo br zo po sta le pre po zna tlji va sli ka tri de se tih go di na. Mo guć no sti su bi le ve o ma ra zno vr sne, od tek­sta ko ji “te če” od jed nog do dru gog kra ja re kla me, pre ko sli ka ko je se u od re đe nim in ter va li ma po na vlja ju, na slo va mu zič kih re vi ja i ime na umet ni ka ko ji su pri vla či li pa žnju, uz mno štvo bo ja i sim bo la – što je sve či ni lo sve tle ću re kla mu ve o ma pri­vlač nom i la ko uoč lji vom u tam nom am bi jen tu no ći. Sko ro svi po zna ti džez klu bo vi ima li su na uoč lji vom me stu, na kro vu, na fron tal nom zi du ili di rekt no iz nad ula za sve tle ću re kla mu na zi va klu ba, pe va ča ili or ke stra ko ji go stu je ili stal no na stu pa. Me đu naj po zna ti jim bi li su Cot­ton­Club u Har le mu i Apol lo The a tre. Jed na od po zna tih mu zič kih pred sta va dva de se tih go di na bi la je To­pla­čo­ko­la­da u Had so no vom po zo ri štu na Bro dve ju (Bro ad­way`s Hud son The a tre Re vue „Hot Cho co la tes“), u ko me je Luj Armstrong sa mu zič kim an sam blom iz veo je dan od svo jih pr vih ve li kih hi to va: Ain’t­Mis­be­ha­vin’ od Fet sa Vo le ra (Fats Wal ler). Ovi klu bo vi i mu zič ke sce ne po sta li su ve o ma po zna ti, ne sa mo kao me sta džez mu zi ke ne go kao si no nim za pro me ne, hra brost i avan gar du ko ju je džez sa so bom do neo. Me đu tim, sve tle ća re kla ma (ime klu ba) vre me nom je pre va zi šla svo ju pr vo bit nu

4 Ger stle G., Ro sen berg E. S., Ro sen berg N. L., Ame­ri­ca­Tran­sfor­med:­A­Hi­story­of­the­Uni­ted­Sta­tes­Sin­ce­1900, Wad sworth Pu blis hing, Lon don, 1998, str. 197.

178

MILJA STIJOVIĆ

ko mer ci jal nu funk ci ju, pre tva ra ju ći se u glav no vi zu el no obe lež­je džez klu ba, sim bol sa ja snim zna če njem ko je će de ce ni ja ma

osta ti deo iko no gra fi je džez do ba.

U če mu je bi la ma gi ja dže za? No sio je u se bi amal gam mi sti ci­zma i ži vot ne ra do sti, bio je sta za sno va kroz igru i ples ko ji je bio oda ži vo tu, ostva ri vao je no vu vr stu ko mu ni ka ci je, oslo ba­đao, ka ko sa mo mu zič ko iz vo đe nje pu no im pro vi za ci je, ta ko i igru ko ja je da va la pu nu slo bo du po kre ta pra te ći va ri ja ci je rit ma. Kroz te žnju ka slo bo di i pro me na ma, džez je bio pun su prot no sti – gla mu ro zan i ele gan tan, a isto vre me no bun to van, eg zo ti čan, slo bo dan i ne pred vi dljiv. Džez je bio vi še čul ni do ži vljaj – mu­zi ka, pe sma, po kret, sve tlo, do dir i sve slo bod no, pu no ra do sti ko ju pru ža im pro vi za ci ja. O to me sve do če za be le že ne de fi ni ci je sa mih mu zi ča ra, ko je na la zi mo u knji zi Be ri Ula no va. Na pri­mer, Čik Veb ka že: Džez­ je­ kao­ ka­da­ vo­li­te­ ne­ku­de­voj­ku,­ pa­se­ zbog­ sva­đe­ ra­sta­vi­te,­ a­ za­tim­ se­ opet­ na­đe­te. Ili, de fi ni ci ja Lu ja Armstron ga: To je mo ja pred sta va o skla du, ili neo d re đe ne iz ja ve ve li ke pe va či ce Ele Fic dže rald: Pa,­ovaj,­sving­je­–­da­kle,­ne­ka­ko­ose­ća­te,­ah,­ovaj­–­ni­sa­ma­ne­znam­–­eto,­to­je­ka­da vas po ne se. Ili po Gle nu Mi le ru: Ne­što­što­se­mo­že­ose­ća­ti,­

uzbuđenje­ko­je­mo­že­da­se­pre­ne­se­i­na­dru­ge.5

Džez je od sa mih po če ta ka bio pra ćen re kla mom ko ja je u po­čet ku bi la skrom na, u vi du pla ka ta is pred klu bo va ko ji su in­for mi sa li i ob ja vlji va li re per to ar za ba ve u klu bu, sa dr žaj mu zič­kih nu me ra, ime na iz vo đa ča. Ka ko se iz go di ne u go di nu ši ri la po pu lar nost džez mu zi ke, broj me sta gde se iz vo dio, broj iz vo­đa ča i or ke sta ra, ra sla je i po tre ba za sve agre siv ni jom pro pa­gan dom. U re klam ne svr he ko ri sti se pla kat, sve tle će re kla me, ogla si pra će ni cr te ži ma i sli ka ma u dnev noj štam pi i pe ri o di­ci, omo ti plo ča, bil bor di u gra du i uz pu te ve, i na kra ju, film i te le vi zi ja. Džez do no si ogro man no vac kroz plo če, kon cer te, tur ne je po zna tih umet ni ka i ono što je u po čet ku bi la sa mo re­kla ma ne kog mu zič kog do ga đa ja pre tva ra se u in du stri ju dže za. Me na dže ri, po slov ni lju di, vla sni ci dis ko graf skih ku ća, klu bo­va i agen ti umet ni ka an ga žu ju li kov ne umet ni ke, fo to gra fe, di­zaj ne re, ko ji će svo jim ta len tom, in ven tiv no šću, ma štom, ko ri­ste ći vi zu el nu pre zen ta ci ju u svim nje nim po jav nim ob li ci ma, po mo ći u afir ma ci ji, re kla mi ra nju i, u kraj njem ci lju,

pro da ji pro iz vo da zva nog džez.

Sim bo li u vi zu el noj pre zen ta ci ji ne ke po ja ve ili do ga đa ja ko ri­sti li su se da bi po ja ča li vi zu el ni do ži vljaj i iza zva li lak šu aso­ci ja ci ju na po ru ku ko ja se pre no si. To se, na rav no, pri me nji va­lo i u vi zu el noj pre zen ta ci ji dže za: sim bo li kao no te, me sec i zve zde (kao zna ci vr hun ske po pu lar no sti iz vo đa ča – „zve zda“

5 Er čić J., nav.de lo, str. 9.

179

MILJA STIJOVIĆ

ili kao me ta fo re no ći), mu zič ki in stru men ti, plo če. Iz vo đa či, mu zi ča ri i pe va či u po čet ku su bez lič ni, ne pre po zna tlji vi, da bi ubr zo bi li pred sta vlje ni ak tu el ni iz vo đa či, stvar ni mu zi ča ri i pe va či ko ji su vre me nom po sta ja li sve po zna ti ji, po pu lar ni ji jer su svo jim oso be nim sti lom, kre a tiv no šću i ne sva ki da šnjim da rom se be ugra di li u džez kao mu zič ki iz raz. Sna ga mu zič­kog iz ra za iz ra že na sli kom iz vo đa ča (pe va ča, mu zi ča ra) u na­po ru pe sme, ozno je nog li ca i na bre klih vrat nih ži la, na du va nih obra za (du va či) – po sma trač ta kve sli ke „ču je u du hu“, i glas i mu zi ku, jer je se ća nje na stvar ni do ži vljaj iza zva no pro ce som aso ci ja ci je. Po seb no su bi le im pre siv ne cr no be le fo to gra fi je, ko je su pra vi li ču ve ni fo to gra fi, ko ri ste ći kon tra ste cr no be log,

sen ke, dim i sjaj in stru me na ta.

Pla kat je od sa mih po če ta ka dže za bio pri su tan kao vid vi zu el ne ko mu ni ka ci je sa pu bli kom, i kao ulič na sli ka pre no sio je vi zu­el nu po ru ku po već usta no vlje nim prin ci pi ma i za ko ni to sti ma u od no su na na čin ob li ko va nja i pre no še nja in for ma ci je ko ja se svo di la na znak (slov ni, ge o me trij ski, broj ča ni) i na sli ku. Je dan od nje go vih osnov nih zah te va bi la je efi ka snost br zog me mo ri­sa nja po ru ke. Or ga ni za to ri džez do ga đa ja, umet nič ki di rek to ri, vla sni ci klu bo va ko ri sti li su pla ka te za ko mu ni ci ra nje sa pu bli­kom, pre sve ga u ko mer ci jal ne svr he. Ve li ke di men zi je pla ka­ta, bi le su svr sis hod ne i dik ti ra ne sa mim me stom po sta vlja nja – ur ba ni pro sto ri ko ji tra že do bru pre po zna tlji vost sa ve će uda­lje no sti. Ako po sma tra mo pla kat sa aspek ta li kov no estet skog fe no me na, taj pri stup u kre a ci ji pla ka ta imao je u po čet ku se kun­dar ni zna čaj u od no su na pri mar ni pro pa gand no­ko mer ci jal ni, ali je vre me nom vred nost nje go vog di zaj na po sta ja la sve va žni ja i kva li tet ni ja, po go to vo sa po ja vom fo to gra fi je. Di zaj ni ra njem pla ka ta po či nju da se ba ve umet ni ci, sli ka ri i di zaj ne ri osmi šlja­va ju ći sa dr žaj pla ka ta kroz sve for me li kov nog iz ra ža va nja: fo­to gra fi je, ilu stra ci je, cr te že, ko la že, ka ri ka tu re, u cr no be loj teh­ni ci i u bo ji – pri če mu je do la zi la do iz ra ža ja ma što vi tost, ne­pred vi dlji vost i ino va ci je. Ilu stra ci ja na pla ka tu sve ma nje je bi la sta tič na, sve je vi še bi la za stu plje na pred sta va po kre ta, bi lo da se ra di lo o ple snom pa ru na po di ju mu za igru, ili iz vo đa ču, mu zi­ča ru ili pe va ču ko ji je po lo ža jem ce log te la, gla ve, ru ku, in stru­men ta i no gu vi zu el no do ča ra vao di na mi ku iz vo đe nja dže za. U po gle du sti la do mi ni ra Art de co, ko ji se po kla pao sa vre me nom eks pan zi je dže za, to je vre me For do vih auto mo bi la, ra di ja i no ve mo de. Jed na ide ja sa pla ka ta ra đa la je dru gu, uz stal nu po tre­bu osa vre me nji va nja vi zu el nih ko mu ni ka ci ja, fi gu ral ni ele men ti po sta ju po jed no sta vlje ni a in ven tiv ne ide je do la ze do iz ra ža ja u li kov nim i gra fič kim re še nji ma, fo to gra fi ja ma i svim kom bi na­ci ja ma ko je su umet ni ci ma što vi to ko ri sti li. Je zik vi zu el ne ko­mu ni ka ci je u slu ča ju pla ka ta kao moć nog mas­me di ja tre bao bi bi ti uni ver za lan – da pre ne se od re đe nu po ru ku i in for ma ci ju: šta

180

MILJA STIJOVIĆ

rekla mi ra, ko, gde, ka da? U tri de se tim, umet ni ci, od no sno nji ho­vi or ke stri već do bi ja ju sta tus zve zda, ta ko da ge ne rič ke mo ti ve za ba ve ili mu zi ke na bil bor di ma i pla ka ti ma za me nju ju fo to gra­fi je, od no sno cr te ži po pu lar nih li ko va. Fo to gra fi ja je u pr vom pla nu, a ime na su krup na i upa dlji va. Osta li po da ci su ta ko đe pri sut ni, ali su na ve de ni sit ni jim slo vi ma (vre me i me sto odr ža­va nja mu zič kog do ga đa ja, na zi vi pe sa ma, ime na osta lih, ma nje po zna tih čla no va – pra te ći vo ka li, čla no vi or ke stra i sl.). Gra fič­ka re še nja su u skla du sa vre me nom, i vi zu el no ve o ma pod se­ća ju na stil “zlat ne ere” ame rič kog stri pa, pe ri o da na sta log sre­di nom tri de se tih go di na pro šlog ve ka, sa cr ve nom kao je di nom do mi nant nom bo jom. Iako i da lje pri mar no ko mer ci ja lan, pla kat sve vi še do bi ja na umet nič koj vred no sti kroz li kov nu este ti ku. Ta ko đe, pro na la ze se stal no no vi pro sto ri za pre zen ta ci ju pla ka­ta – uz auto pu te ve po sta vlja ju se ve li ki bil bor di, vi dlji vi, či tlji vi i la ki za me mo ri sa nje po ru ke sa ve li ke da lji ne. Pla ka ta ima – svu­da u ur ba nom pro sto ru, na sa o bra ćaj nim sta ni ca ma, na spolj nim

stra na ma auto bu sa, u me trou, na ogla snim stu bo vi ma i sl.

Krah dva de se tih je obe le žio slom nju jor ške ber ze, ta ko zva ni „Cr ni uto rak“ 1929. go di ne. To je bi la na ja va lo šeg pe ri o da, du­bo ke eko nom ske kri ze, ko ju je pra tio na gli skok ne za po sle no sti ko ja je tra ja la pet go di na. Ve li ka de pre si ja je raz bu di la ma štu ame ri ka na ca, beg od stvar no sti je bio na ne ki na čin po tre ba, nu­žnost da bi se pre ži veo taj pe riod, dan po dan. Je dan od ve li kih dru štve nih pro ble ma SAD­a, pro blem ra sne ne tr pe lji vo sti, ko ji je bio ve o ma iz ra žen u tom pe ri o du, je pr vi put ma sov ni je pred­sta vljen kao so ci jal no pi ta nje. Te ma je bi la ak tu e li zo va na i na ve li kom plat nu, što je bi lo ve o ma neo bič no u eri ne mog fil ma – fil mo vi po put Red skin (1929) i Son of the Gods (1929) su se otvo re no ba vi li ra snim pred ra su da ma. Po ja vlju ju se zvuč ni fil­mo vi i fil mo vi sni ma ni u teh ni ko lo ru – u tri bo je. Film The Jazz Sin ger, 1927. go di ne, u ovom pe ri o du do ži veo je ve li ki uspeh i pri ka zi vao se u pre ko 1300 sa la ši rom SAD. U sle de ćim go di­na ma i de ce ni ja ma sni mlje no je na de se ti ne fil mo va u ko ji ma je džez bio ili glav na te ma (bi o graf ski fil mo vi o džez mu zi ča ri ma i pe va či ma „zve zda ma“ i/ili or ke stri ma) ili oni u ko ji ma je džez

(klub, iz vo đa či) bio bit ni deo rad nje fil ma i sce na ri ja.

Pe de se tih go di na, do la zi do dra stič ne pro me ne vi zu el ne pre zen­ta ci je. U ve ći ni fo to gra fi ja tog vre me na, okru že nje i mo ti vi se me nja ju u od no su na pred rat ni pe riod – sa jed ne stra ne, umet nik se re đe pred sta vlja u klu bu; a u mo men ti ma kad je to slu čaj, pe­vač, ili vo đa ben da se po sta vlja na su prot obo ža va la ca. Džez bi va otrg nut od svo jih so ci jal nih ko re na, ko mer ci ja li zo van, i shod no to me ve ći na por tre ta su sli ke iz stu di ja, ili sa okru že njem ko je ne ma ve ze sa mu zi kom – fo to gra fi je se ma nje fo ku si ra ju na emo­ci ju mu zi ke, a vi še na slav nu lič nost. Ka sni je, kad je džez do bio

181

MILJA STIJOVIĆ

pri zvuk avan gar de, nje go va vi zu el na di men zi ja do bi ja no vu, po­ma lo ro man tič nu no tu. Iko no gra fi ja tri de se tih i če tr de se tih, ko ja je ne ras ki di vo ve za na za Jazz age, se u fil mo vi ma eks plo a ti še na pot pu no nov na čin, po sta ju ći mno go vi še od okru že nja, od no sno vre men skog raz do blja (For ma nov Rag ti me, ili Ko po lin The Cot­ton­Club). Fo to gra fi ja je za vi zu el nu pre zen ta ci ju dže za od i gra la ključ nu ulo gu, kao moć no i auten tič no sred stvo sli kov ne pred­sta ve, kao ne pri stra sni sve dok džez do ga đa ja, isto vre me no pri ča i iz raz, fo to gra fi ja je pra ti la raz voj dže za, mno go broj nih umet ni­ka i iz vo đa ča, pra te ći nji ho ve uspe he či ji je kraj nji re zul tat če sto bio stva ra nje „zve zde“ i „iko ne“ dže za. Na rav no, u za vi sno sti od umet nič kih spo sob no sti fo to gra fa, fo to gra fi je sa te mom dže za če sto po sta ju pra va umet nič ka de la, po seb no kad je reč o cr no be lim fo to gra fi ja ma. Naj po zna ti ja ime na iz obla sti džez fo to gra­fi je su Her man Le o nard (Her man Le o nard), Vi li jam Go tlib (Wil­

li am Paul Got tli eb) i Vi li jam Klek ston (Wil li am Clax ton).

Her man Le o nard (1923­2010) je svet ski po znat ame rič ki fo to­graf či je su fo to gra fi je je din stve no sve do čan stvo džez sce ne od 1940­tih do 1960­tih go di na XX ve ka. Ob ja vio je tri knji ge fo to­gra fi ja: The Eye of Jazz (ed.by Hac het te/Fi li pac hi Pu bli ca ti ons, 1985), Jazz Me mo ri es (ed.by Hac het te/Fi li pac hi Pu bli ca ti ons, 1995), Jazz,­Gi­ants,­And­Jo­ur­neys:­The­Pho­to­graphy­of­Her­man­Le o nard (ed.by Sca la Pu bli ca ti ons, Ltd.,2006). U pred go vo ru ove knji ge, Kvin si Džons (Qu incy Jo nes) ka že: Kad lju di mi sle o­dže­zu,­ nji­ho­va­men­tal­na­ sli­ka­ je­ jed­na­od­Her­ma­no­vih. Bio je­maj­stor­dže­za­sa­ka­me­rom­ume­sto­in­stru­men­ta... (K.He at her Pin son, autor knji ge „The Jazz Ima ge“, po sve će ne H. Leonar du,

ed. by Uni ver sity of Mis sis si pi, 2010).

Vi li jam Go tlib (1917­2006) je ču ve ni ame rič ki fo to graf i no vi­nar (ra dio za džez ma ga zin Down Be at), po znat po fo to gra fi­ja ma vo de ćih džez iz vo đa ča iz tzv. „Zlat nog do ba“ ame rič kog dže za, tri de se tih i če tr de se tih go di na XX ve ka, na pra vlje nih u at mos fe ri po zna tih džez klu bo va Nju jor ka. Nje go ve fo to gra­fi je na la ze se u knji zi fo to gra fi ja Zlat­no­do­ba­dže­za, na pre ko 250 omo ta CD džez mu zi ke, na po štan skim mar ka ma SAD­a, deo su mno gih ko lek ci ja, al bu ma i iz lo žbi u mu ze ji ma ši rom sve ta. Fo to gra fi je V. Go tli ba su po sta le deo kla si ke kad je reč o

vi zu el noj prezentaci ji dže za.

Vi li jam Klek ston (1927 – 2008) je dan je od naj ve ćih fo to gra­fa džez sce ne. On je po sle Dru gog svet skog ra ta do pri neo vi­zu el noj pre zen ta ci ji, a ti me i stva ra nju vi zu el nog iden ti te ta dže za i nje go vih iz vo đa ča, svo jim umet nič kim fo to gra fi ja ma. Re zul tat nje go vog ra da je sjaj na i po zna ta knji ga fo to gra fi ja pod na zi vom „Ži vot dže za“ (J az z Li fe), u ko jo j je ovekove­čio dže z umetn ik e t ok om pe desetih i še zde setih. Te fotograf­ij e ve ć nose peč at bla ge patine i arhaičnosti p ozivaj ući se na

182

MILJA STIJOVIĆ

p rošlo v reme, utem eljuju ći tada već prepoznatljiv brend i obez­be đu ju ći mu kult ni sta tus. Klek ston je 2003. do bio na gra du

za fo to gra fi ju iz obla sti muzike.

Gra mo fo ni i gra mo fon ske plo če na pra vi le su pra vu re vo lu ci ju u ame rič koj mu zič koj in du stri ji, i po red ra di ja do pri ne le po pu la ri­sa nju džez mu zi ke pod jed na ko kod po zna va o ca, lju bi te lja i ši ro­ke pu bli ke želj ne za ba ve. To je, na rav no, va ži lo i za džez mu zi ku, ko ja se mo gla slu ša ti u kuć nom am bi jen tu, po že lji, na za ba va ma i pro sla va ma. Pa ra dok sal no je da je pr va plo ča sa mu zič kom te­mom dže za iza šla u fe bru a ru 1917. u Nju Or le an su, pod na zi­vom Di xie Jazz Band one Step, u iz vo đe nju be log or ke stra Ori­gi nal Di xi e land Jazz Band­a, Ni ka La Ro ke (Nick La Roc ca), uvo de ći ta ko džez u glav ni tok, prak tič no bez ijed nog cr nog li ca. Tih go di na po ja vlju ju se i tzv. „ra sne plo če“ (“ra ce re cords”), sni mlje ne i na me nje ne is klju či vo cr nom tr ži štu, a pr va me đu nji­ma bi la je plo ča Lu di bluz (Crazy Blu es, 1920) u iz vo đe nju bluz pe va či ce Ma mi Smit (Ma mie Smith), či me je za po če la era pe va­či ca kla sič nog blu za. U po čet ku je omot plo če, kao i sa ma plo ča, imao ru pu na sre di ni što je li mi ti ra lo njen li kov no estet ski iz­gled, ali je vr lo br zo to pre va zi đe no i omo ti plo ča do bi ja ju osim po ru ke (in for ma ci je o to me ko i šta se iz vo di) i di zajn ko ji im da je estet sko li kov nu vred nost. Gra mo fon ske plo če sa džez mu­zi kom u svim nje nim po jav nim ob li ci ma štam pa ju se u mi li on­skim ti ra ži ma, a na omo ti ma su, uglav nom, fo to gra fi je iz vo đa ča,

či ji su auto ri bi li maj sto ri džez fo to gra fi je.

Po ja vom te le vi zi je kao audio­vi zu el nog me di ja, vi zu el na pre­zen ta ci ja dže za do bi ja no vi kva li tet a po seb no kvan ti tet, kao moć ni me dij ko ji za hva lju ju ći svom po ten ci ja lu da uđe u sva ku ku ću (film u ku ći), umno go me do pri no si br žoj di fu zi ji in for ma­ci ja o sva kom džez do ga đa ju, pra te ći po zna te iz vo đa če – zve­zde – na nji ho vim na stu pi ma, klu bo vi ma, ba ro vi ma, tur ne ja ma i kon cer ti ma. Te le vi zi ja pre no si do de le na gra da iz obla sti dže za, fe sti va le džez mu zi ke, re kla mi ra sni ma nje sva ke no ve džez plo­če. Naj am bi ci o zni ji pro je kat u vi du TV se ri ja la ikad sni mljen o dže zu na pra vio je Ken Brns (Ken Birns) pod na slo vom „Isto ri ja dže za“ (Hi story of Jazz), 2008. go di ne, u vi du 10 dvo ča sov nih TV epi zo da, ko je sa dr že 70 in ter vjua, 2500 fo to gra fi ja i 2000

isto rij skih audio­vi zu el nih sni ma ka.

Džez je bio auten ti čan mu zič ki iz raz, a za hva lju ju ći slo bo di iz vo đe nja i stal nim im pro vi za ci ja ma, pru žao je di van ose ćaj slo bo de, osta vljao je ra dost kod slu ša la ca ko ja je to li ko bi la po treb na tih go di na po sle Pr vog svet skog ra ta. Pri li ka za slu­ša nje dže za bi lo je sve vi še, iz vo di se na po zor ni ca ma i u par­ko vi ma, čak i pre pod ne na me sti ma gde lju di do ruč ku ju (bre­ak fast klu bo vi), na ra znim pro sla va ma, pa ra da ma i sa hra na ma. Pu bli ka ko ja je slu ša la, pe va la, igra la i uče stvo va la audi tiv no i

183

MILJA STIJOVIĆ

vi zu elno, upi ja la je taj vi še čul ni do ži vljaj – i sva ki sle de ći put per cep ci ja vi zu el ne pred sta ve (pla ka ta, po ste ra, re kla me, fo to­gra fi je) bi la je sve lak še pre po zna ta, jer je em pi rij ski već ostva­re na audio­vi zu el na ve za, sli ka je stva ra la ja snu i ne dvo smi sle nu aso ci ja ci ju na već do ži vljen zvuk, glas i po kret. Sli ka je ta ko ja go vo ri, po ru ču je i obe ća va i nje na pre zen ta ci ja je br zo i la ko pre po zna ta u sve sti po sma tra ča iza zi va ju ći aso ci ja tiv nu ve zu sa pri jat no šću, opu šta njem i za ba vom ko ja se pam ti i ko ja iza zi va že lju za po na vlja njem. Onaj ko ji je u to me uži vao – a uži va la je ve ći na cr na ca ko ji ma se vr lo br zo pri dru žu ju bel ci sred nje kla se – la ko su pre po zna va li po ziv na ne ki do ga đaj, br zo me­mo ri sa li osnov ne či nje ni ce (ko svi ra, gde i kad) da bi do ži ve­li po no vo tre nut ke re lak sa ci je i ži vot ne ra do sti ko ju je pru žao

džez tih „lu dih dva de se tih“.

Vi zu el na pre zen ta ci ja dže za i svih nje go vih ka sni jih iz ra za i sti­lo va do pri ne la je nje go voj eks pan zi ji, po pu lar no sti i stva ra nju ši ro kog audi to ri ju ma, mu zi ča ra, po zna va o ca, lju bi te lja i sve ta želj nog do bre mu zi ke i za ba ve. Džez kao spe ci fi čan mu zič ki iz­raz i svi nje go vi iz ve de ni sti lo vi pri sut ni su već či tav vek, a pro­ces nje go ve vi zu el ne pre zen ta ci je funk ci o ni sao je kao po vrat na spre ga, pu bli ka je do la zi la u džez klu bo ve, na kon cer te i za ba ve, slu ša la ra dio i plo če, gle da la fil mo ve o dže zu. U dže zu se uži­va lo, mu zi ka se pam ti la, a ime na umet ni ka so li sta i or ke sta ra po sta ja la su svet ski po zna ta. Sva ki sle de ći put, sa mo le ti mi čan po gled po sma tra ča na ne ku od vi zu el nih pre zen ta ci ja bio je do­vo ljan za pre po zna va nje (džez ime na, klu ba, ben da), iza zi va ju ći že lju za po na vlja njem užit ka. Ako je po zna to da je sre di na pre­sud ni fak tor svih ob li ka ko mu ni ka ci je, mo že se slo bod no re ći da je Ame ri ka „lu dih dva de se tih“ pro šlog ve ka bi la iz u zet no plod­no tlo za na sta ja nje i raz voj spe ci fič nog mu zič kog sti la kao što je bio džez, ko ji je do neo im pro vi za ci ju, ose ća nje opu šte no sti, slo bo de mu zič kog iz ra za i po kre ta. To se de ce ni ja ma na sta vi lo kroz raz vi ja nje dže za u raz ne mu zič ke prav ce i sti lo ve. Svu tu mu zi ku pra ti la je vi zu el na pre zen ta ci ja, ko ja je od i gra la bit nu ulo gu u ši re nju i sve ve ćoj po pu lar no sti dže za. Ne sum nji vo je da su sa me lič no sti iz vo đa ča, džez mu zi ča ra i džez pe va ča bi le u pr vom pla nu, ču ve na ime na ko ja su sko ro auto mat ski aso ci ra la na džez. Ta po pu lar nost i mo guć nost da ve li ki broj umet ni ka po­sta ne (i osta ne) po znat go di na ma i de ce ni ja ma, ve ro vat no pro is­ti če iz či nje ni ce da je džez od po čet ka nu dio slo bo du mu zič kog iz ra za i da su im pro vi za ci je bi le sa stav ni deo te pri vlač no sti. Ta­ko su mno gi ta len to va ni mu zi ča ri i pe va či, raz vi ja ju ći po seb ne žan ro ve, stal no iz no va odu še vlja va li džez pu bli ku, bi li pam će­ni i pre po zna ti po ne kom no vom sti lu, teh ni ci, tem pu, te ma ma. Raz log mo že mo na ći i u du go traj no sti ka ri je ra džez umet ni ka, a nji ho va mu zič ka ak tiv nost kao i pri vat ni ži vot bi li su re dov­no pra će ni u svim vr sta ma me di ja. Fo to gra fi ja džez umet ni ka je

184

MILJA STIJOVIĆ

ključ ni vi zu el ni iz raz ko ji se ko ri stio u bez broj pri li ka i va ri ja ci ja – fo to gra fi su pra ti li nji ho ve kon cer te, tur ne je, fe sti va le, mu zi ci­ra nje u klu bo vi ma, ju bi le je, dru že nja, do de lu na gra da i pri vat ni ži vot. Nji ho ve fo to gra fi je su bi le na omo ti ma plo ča i ka sni je CD iz da nja, knji ga, ča so pi sa. Na de se ti ne po zna tih li ca iz sve ta dže­za, tzv. „iko ne dže za“, ko ji su pre po zna tlji vi mu zič koj pu bli ci ši rom sve ta, tu či nje ni cu mo gu da za hva le vi zu el noj pre zen ta ci ji ko ja je kon ti nu i ra no pra ti la džez od nje go vih po če ta ka do da nas, stva ra ju ći vi zu el ni iden ti tet dže za, a od svih me di ja, fo to gra fi ja

je ne sum nji vo od i gra la pri mar nu i ključ nu ulo gu.

LITERATURA:

Ber ni cot J.,­A­Con­ci­se­Hi­story­of­po­sters, Tha mes & Hud son, Lon don, 1972.

Ko li jer Dž. L., Isto ri ja dže za, No lit, Be o grad 1989.

Er čić J., Knji ga o dže zu, RTS, Be o grad, 2007.

Ger stle G., Ro sen berg E. S., Ro sen berg N. L. , Ame­ri­ca­Tran­sfor­med:­A­Hi­story­of­the­Uni­ted­Sta­tes­Sin­ce­1900, Wad sworth Pu blis hing, Lon don, 1998.

Lock G., Blu­to­pia:­vi­si­ons­of­the­fu­tu­re­and­re­vi­si­ons­of­the­past­in­the­work of Sun Ra, Du ke El ling ton, and Ant hony Brax ton, Du ke Uni ver­sity Press Bo oks, Dur ham, 1999.

ed. Ro land P., Jazz­Sin­gers:­The­Gre­at­Song­Stylists­in­The­ir­Own­Words, Hamlyn, 1999.

Ship ton A., A­New­Hi­story­of­Jazz, Con ti nu um, New York, 2008.

Ti me­Li fe Bo oks, Jazz Age; The 20s, New York, 2000.

Ula nov B., A hi story of Jazz in Ame ri ca, Vi king Press, New York, 1954.

Mi lja Sti jo vićBe o grad Uni ver sity, Fa culty of Phi lo sophy ­ De part ment of Mu se o logy and He ri to logy

JAZZ AGE IMA GE

Ab stract

This pa per co vers every kind of vi sual pre sen ta tion of jazz, from adver­ti sing po sters and new spa per adver ti sments, to neon signs, pho tos, al­bum co vers art and film. The per for mers, the ir in stru ments, po pu lar bands, jazz clubs shown in jazz am bi ent we re the mes of vi sual pre sen­ta tion. If we lo ok for a form of the gre a test in flu en ce to the ex pan si on of jazz, it wo uld cer ta inly be pho to graphy, and to this day it re ma ins the

most im por tant gen re vi sual re pre sen ta tion.

Key­words:­Jazz­age,­ima­ge,­jazz­mu­si­ci­ans,­ar­tists,­jazz­clubs

185

MILJA STIJOVIĆ

Art Pepper climbing the hill on Fargo Street in Los Angeles near his home symbolizing his up­hill struggle with his drug addiction and his

career. Photo: William Claxton, 1956.

Josephine Baker African­American jazz “Bal Negre”

Louis Armstrong Concert Poster, 1935

186

MILJA STIJOVIĆ

William Claxton, 2007.

Herman Leonard, took this self­portrait in New Orleans, 2004.